فهرست مطالب

 • سال شصت و چهارم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید آتشگاهی، امیر حسین حمیدیان، نعمت الله خراسانی، فریدون افلاکی پاشاکی، محمد محمد نژاد مطلق صفحه 337
  یکی از مهم ترین مشکلات جهانی که بویژه در ایران با توجه به اقلیم خشک آن بیشتر نمود پیدا کرده، مشکل کمبود آب است. این مسئله با توجه به بحث تخلیه فاضلاب ها و بویژه فاضلاب های صنعتی به دلیل ماهیت سمیشان به محیط زیست اهمیت تصفیه فاضلاب را دو چندان می کند. فلزات سنگین همچون کادمیم، سرب و وانادیم بخشی از نفت و به تبع آن فاضلاب حاصل از آن را تشکیل می دهند و از مهمترین آلاینده های صنایع نفت و گاز محسوب می شوند. در این مطالعه کارایی حذف فلزات سنگین Cd، Pb و V از فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند با روش طبیعی (تالابی) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نمونه های فاضلاب خروجی پالایشگاه و نیز نمونه های گیاه نی از طبیعت برداشت شد. نمونه های فاضلاب ورودی به مخزن تصفیه و نیز نمونه های فاضلاب بعد از زمان ماندهای 2، 6 و 10 روز جمع آوری و پس از آماده سازی و هضم اسیدی نمونه ها، غلظت فلزات سنگین Cd، Pb و V در فاضلاب اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده وانادیم با 66% بیشترین میزان کاهش را دارا بود و درصد کاهش سرب و کادمیم به ترتیب 61% و 59% بود. همچنین مشخص شد زمان ماند مناسب برای حذف فلزات 6 روز است. تصفیه با این روش استاندارد خروجی فلزات سنگین مذکور را برای دفع این فاضلاب ها به آب های سطحی، چاه های جاذب و مصارف کشاورزی حمایت می کند. طبق نتایج حاصله روش تصفیه با گیاه نی برای کاهش فلزات سنگین Cd، Pb و V فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نی، بیدبلند، پالایشگاه گاز، فاضلاب، فلزات سنگین، گیاه پالایی
 • محمدرضا اشرف زاده، طیبه شاهی، محمود کرمی، جمشید درویش صفحه 347
  در این پژوهش، 52 نمونه جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke، 1807) با استفاده از تله های زنده گیر، از گستره زیستگاه های دو منطقه در محدوده استان هرمزگان (منطقه حفاظت شده گنو و شهرستان میناب) جمع آوری شد. در ابتدا، پنج صفت ظاهری و 15 صفت جمجمه ای و دندانی برای تمامی نمونه ها، اندازه گیری و در ادامه نسبت تمامی اندازه ها به طول سر و بدن محاسبه شد. جهت بررسی وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید. برای بررسی معنی دار بودن اختلاف میان جنس ها آزمون T مستقل به کار رفت. این آزمون نشان داد که میان جنس های مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد. بنابراین، در تحلیل های بعدی نمونه های هر دو جنس ترکیب شد. در ادامه برای تمامی اندازه ها و نسبت ها، از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که در 16 صفت از 20 صفت مورد بررسی، نمونه های منطقه حفاظت شده گنو از نمونه های میناب بزرگتر هستند. این در حالی است که در 17 نسبت از 19 نسبت اندازه گیری شده نمونه های میناب بزرگتر از نمونه های منطقه حفاظت شده گنو بود. تحلیل های آماری نشان داد که تعداد 13 صفت از 20 صفت و همچنین تعداد 14 نسبت از 19 نسبت بررسی شده در دو منطقه دارای اختلاف معنی دار می باشند. نتایج تحلیل چند متغیره واریانس (MANOVA)‎ و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)‎ نیز، جمعیت های مورد بررسی را در گروه های جداگانه تفکیک نمود. بنابراین، پژوهش حاضر، وجود اختلاف معنی دار میان صفات ظاهری، جمجمه ای و دندانی جمعیت های T. indica را در مناطق مختلف تائید می کند.
  کلیدواژگان: جربیل هندی، ریخت سنجی، تغییرات درون گونه ای، هرمزگان
 • مقداد جور غلامی صفحه 363
  در عملیات بهره برداری جنگل، تمایل فراوانی برای افزایش اندازه، قدرت و وزن ماشین های چوبکشی وجود دارد که این حالت منجر به تخریب خاک در اکوسیستم های جنگلی می شود زیرا ترافیک ماشین های بهره برداری خصوصیات ساختاری مهم خاک را تغییر می دهد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات ترافیک اسکیدر، شیب مسیر چوبکشی، دفعات تردد و عمق خاک مسیر بر روی کوبیدگی و بهم خوردگی خاک در روش بهره برداری گرده بینه بلند با استفاده از اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک C450 در بخش نمخانه جنگل خیرود انجام شده است. هشت سطح متفاوت کوبیدگی (1، 4، 8، 10، 15، 20، 25 و 30 بار تردد)، چهار طبقه شیب مسیرچوبکشی (0، 10، 10- و 20- درصد) و سه عمق خاک (در 5، 15 و 25 سانتی متری از سطح خاک) در سه تکرار اندازه گیری شدند. وزن مخصوص ظاهری در منطقه شاهد بدون بهم خوردگی و دو محل رد چرخ اسکیدر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در چهار کلاسه شیب در نظر گرفته شده، بیشترین افزایش وزن مخصوص در اولین ترددها اتفاق افتاده است، اما همچنان مقدار و عمق افزایش وزن مخصوص با افزایش تعداد تردد، فزونی می یابد. حدود 2‎/5 درصد از سطح منطقه مورد بررسی، در اثر عملیات خروج چوب دچار درجاتی از کوبیدگی و بهم خوردگی شدند. کوبیدگی خاک در شیب های رو به بالا در جهت چوبکشی بیشتر از شیب رو به پایین است. همچنین افزایش وزن مخصوص خاک در اثر چوبکشی تا عمق 30 سانتی متری نیز قابل توجه است. نتایج دلالت دارد بر اینکه شیب مسیرهای چوبکشی تاثیر زیادی بر روی خصوصیات بهم خوردگی و کوبیدگی خاک دارد. استفاده از مسیرهای چوبکشی طراحی شده در توده های جنگلی می تواند اثرات منفی عملیات خروج چوب را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کوبیدگی خاک، اسکیدر چرخ لاستیکی، وزن مخصوص ظاهری، روش گرده بینه بلند، اثرات زیست محیطی
 • ستار سلطانیان، بابک توکلی، سحر صدیق راهنما صفحه 375
  زباله بیمارستانی محصول جانبی حاصل از مراقبت های بهداشتی است. مدیریت نادرست این نوع زباله ها، جامعه را در معرض عوارض سمی و عفونی قرار می دهد، بنابراین آگاهی از کمیت و کیفیت این زباله ها امری ضروری است. هدف از این مطالعه شناسایی خصوصیات کمی و کیفی زباله های عفونی و غیر عفونی مراکز درمانی شهر دهگلان در استان کردستان است. برای انجام این پژوهش ابتدا مراکز درمانی در سطح شهر اعم از بیمارستان، درمانگاه، مطب، مرکز دامپزشکی و سایر مکان هایی که با بیمار در ارتباط می باشند، شناسایی شد. برای توزین زباله ها دو فصل زمستان و بهار به عنوان فصول سرد و گرم در نظر گرفته شد. در هر فصل به مدت 15 روز، زباله های عفونی و غیر عفونی به تفکیک با ترازویی به دقت 10 گرم وزن شد. همچنین با روش پرسش گری و مشاهدات، وضعیت زباله ها از نظر کیفیت مواد و نحوه جمع آوری، نگهداری و دفع در هر یک از این مراکز تعیین گردید. نتایج نشان داد که کل زباله های تولید شده به طور متوسط 61 کیلوگرم که به ترتیب شامل 8‎/37، 5‎/22 و 7‎/0 کیلوگرم زباله های غیر عفونی، عفونی و وسایل نوک تیز و برنده در شبانه روز است. سرانه تولید زباله در بیمارستان شهر به ازای هر تخت در روز 9‎/1 کیلوگرم برآورد گردید و دلایل تفاوت بین این شهر با شهرهای دیگر، مشخص شد. در ضمن در بیمارستان شهر برای انهدام مواد زائد عفونی و وسایل نوک تیز و برنده استفاده از زباله سوز در نظر گرفته شده است و 2‎/41% از مراکز درمانی مواد عفونی خود را به زباله سوز تحویل می دهند.
  کلیدواژگان: کمیت وکیفیت زباله، زباله های بیمارستانی، دهگلان، زباله سوز، زباله های جامد
 • فریده عتابی، یوسف رشیدی، علیرضا قراگوزلو، آتنا عربی صفحه 387
  انتشار ذرات و گازهای آلاینده خروجی از صنایع و خودروها موجب افزایش شرایط عدم آسایش و تشدید بیماری های تنفسی و قلبی و در نهایت منجر به مرگ زودرس می شوند. در این مطالعه یک سامانه اطلاعات مکانی تحت شبکه منظور اطلاع رسانی کیفیت هوای شهر تهران به صورت برخط (لحظه ای) توسعه داده شده است. قابلیت های این سامانه تحت شبکه به کاربر اجازه می دهد که مناطق با پتانسیل بالای آلودگی هوا را مشخص نماید. در سامانه طراحی شده، موقعیت های مکانی تمام ایستگاه های سنجش بر روی نقشه شهر جانمایی شد. این سامانه در بازه های زمانی 15 دقیقه یکبار، از طریق سرویس شبکه طراحی شده، با داده های آلاینده های SO2، NO2، CO، PM2.5، PM10 و O3 که در پایگاه داده های موجود در شرکت کنترل کیفیت هوا ذخیره می شوند ارتباط برقرار می نماید و پس از پردازش داده های ارسالی و محاسبه شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI)‎ و ارتباط با ایستگاه های سنجش، نتایج را بر روی نقشه شهر تهران به شکل نگاره ای و یا متنی به منظور اطلاع رسانی کیفیت هوا نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سرویس شبکه، برخط (لحظه ای)، پایگاه داده، شاخص استاندارد آلودگی هوا، سامانه اطلاعات مکانی
 • سید جلیل علوی، قوام الدین زاهدی امیری، رامین رحمانی، محمدرضا مروی مهاجر، بارت مویس، جعفر فتحی صفحه 399
  بخش های پاتم، نم خانه، گرازبن، چلیر و بهاربن جنگل خیرود نوشهر بستر مطالعه حاضر را تشکیل می دهند. با توجه به موجود بودن نقشه تیپولوژی جنگل برای تعدادی از بخش ها و به دلیل وسعت منطقه، بررسی حاضر در تیپ هایی که در آنها راش گونه غالب بوده، محدود شده است. در این مطالعه از روش نمونه برداری طبقه بندی شده بر اساس شکل زمین استفاده شد. بدین منظور پس از تهیه نقشه شکل زمین در هر یک از واحدهای شکل زمین قطعه نمونه ای به مساحت 10 آر پیاده شد. سپس در هر قطعه نمونه، تعداد پایه های راش با قطر بیشتر از 5‎/7 سانتی متر، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت جغرافیایی اندازه گیری و ثبت شد. همچنین در مرکز هر قطعه نمونه، از افق A نمونه برداری خاک صورت گرفت. به منظور تعیین مقدار بهینه و دامنه اکولوژیک گونه راش از تابع گوسی استفاده شد. استفاده از این تابع با تبدیل آن به مدل خطی تعمیم یافته نشان داد که گونه راش در منطقه مورد مطالعه از نظر ارتفاع از سطح دریا دارای مقدار بهینه 1347 متر و دامنه اکولوژیک 2231-464 متر بوده و در جهت های شمالی دارای بهترین عملکرد است. از نظر شیب این گونه دارای اپتیمم 39 درصد و دامنه اکولوژیک 74-3 درصد است. گونه راش در رابطه با پارامتر بافت خاک دارای اپتیمم 25 درصد، 43 درصد و 35 درصد به ترتیب برای شن، رس و سیلت و دامنه اکولوژیک 46-4 درصد برای شن، 60-26 درصد برای رس و 56-15 درصد برای سیلت می باشد.
  کلیدواژگان: دامنه اکولوژیک، مدل خطی تعمیم یافته، تابع عکس العمل گوسی، عوامل توپوگرافی، بافت خاک، مقدار بهینه، گونه راش
 • آزیتا فراشی، محمد کابلی، محمود کرمی صفحه 417
  راکون (Procyon lotor)‎ گونه بومی شمال و مرکز آمریکا است که امروزه به عنوان یک گونه مهاجم در بسیاری از کشور ها از جمله ژاپن، آلمان و روسیه یافت می شود. راکون در ایران در سال 1370 برای اولین بار در شهرستان اسالم در استان گیلان مشاهده شد. در این پژوهش به منظور مدل سازی مطلوبیت زیستگاه این گونه از روش تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی(ENFA)‎ در پناهگاه حیات وحش لوندویل استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش عمده زیستگاه های مطلوب این گونه در جامعه گیاهی انار و تراکم های بیش از 40 درصد واقع شده است. در مورد زون بندی پارک نیز بخش عمده زیستگاه های مطلوب راکون در زون حفاظت شده قرار دارد که به نوبه خود می تواند تهدید مهمی برای تنوع زیستی این پناهگاه باشد. همچنین نتایج نشان داد از نظر حاشیه گرایی این گونه در پناهگاه حیات وحش لوندویل تمایل به زندگی در آستانه متغیرهای زیستگاهی داشته و دارای حد تحمل پذیری پایینی نسبت به متغیرهای محیطی است. با توجه به شرایط جغرافیایی و زیستی استان گیلان احتمال هجوم این گونه برای بسیاری از زیستگاه های استان گیلان وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، غیر بومی، راکون، تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی، لوندویل، ENFA
 • شیخ گودرزی، مهدی.، افشین علیزاده شعبانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، جهانگیر فقهی صفحه 431
  آلاینده های زیست محیطی از مهمترین مشکلات کلان شهرها و در بین آنها آلودگی هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق تغییرات ماهانه و سالانه غلظت CO و PM10در مقطع زمانی1383-1387 (فصول پاییز و زمستان) و تاثیر پارامترهای هواشناسی بر تغییر غلظت آنها در شهر تهران در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شد. با توجه به مکان استقرار ایستگاه ها، محدوده مورد مطالعه به منطقه ترافیکی سبک، متوسط و شدید تقسیم گردید، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تعیین همبستگی بین پراکنش آلاینده ها با تغییر سرعت باد از رابطه رگرسیون خطی و تایید فرضیات از آزمون آماری T-Test Studentانجام شد. مقایسه غلظت آلاینده ها در ایستگاه ها در مقطع زمانی مذکور، نشان داد، در ایستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست، ایستگاه آزادی بیشترین و سرخه حصار کمترین آلودگی CO و تجریش بیشترین و سرخه حصار کمترین آلودگی PM10 و در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه بازار بیشترین و ایستگاه گلبرگ کمترین آلودگی CO و اقدسیه بیشترین و ایستگاه ژئوفیزیک کمترین آلودگی PM10 را داشت. غلظت CO در ماه های آذر و دی و PM10در مهرماه بیشتر بود و طبق رابطه رگرسیون خطی و آزمون T-Test در همه ایستگاه ها، در 6‎/46% همبستگی منفی معنی دار بین کاهش غلظت CO با افزایش سرعت باد و 30% همبستگی معنی دار بین کاهش غلظت PM10 و افزایش سرعت باد وجود داشت. بطورکلی رابطه معنی دار با افزایش سرعت باد و کاهش غلظت CO وجود دارد، ولی در خصوص کاهش غلظت PM10 با افزایش سرعت باد رابطه معنی داری توصیف نشد.
  کلیدواژگان: سنجه های سیمای سرزمین، استان گیلان، حوزه آبخیز کرگانرود، تغییرات پوشش، کاربری سرزمین، تصاویر ماهواره ای
 • نبی الله منصوری، مهناز واعظی، ندا درویش، الهام قنادی، رائده طباطبایی صفحه 443
  آلاینده های زیست محیطی از مهمترین مشکلات کلان شهرها و در بین آنها آلودگی هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق تغییرات ماهانه و سالانه غلظت CO و PM10در مقطع زمانی1383-1387 (فصول پاییز و زمستان) و تاثیر پارامترهای هواشناسی بر تغییر غلظت آنها در شهر تهران در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شد. با توجه به مکان استقرار ایستگاه ها، محدوده مورد مطالعه به منطقه ترافیکی سبک، متوسط و شدید تقسیم گردید، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تعیین همبستگی بین پراکنش آلاینده ها با تغییر سرعت باد از رابطه رگرسیون خطی و تایید فرضیات از آزمون آماری T-Test Studentانجام شد. مقایسه غلظت آلاینده ها در ایستگاه ها در مقطع زمانی مذکور، نشان داد، در ایستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست، ایستگاه آزادی بیشترین و سرخه حصار کمترین آلودگی CO و تجریش بیشترین و سرخه حصار کمترین آلودگی PM10 و در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه بازار بیشترین و ایستگاه گلبرگ کمترین آلودگی CO و اقدسیه بیشترین و ایستگاه ژئوفیزیک کمترین آلودگی PM10 را داشت. غلظت CO در ماه های آذر و دی و PM10در مهرماه بیشتر بود و طبق رابطه رگرسیون خطی و آزمون T-Test در همه ایستگاه ها، در 6‎/46% همبستگی منفی معنی دار بین کاهش غلظت CO با افزایش سرعت باد و 30% همبستگی معنی دار بین کاهش غلظت PM10 و افزایش سرعت باد وجود داشت. بطورکلی رابطه معنی دار با افزایش سرعت باد و کاهش غلظت CO وجود دارد، ولی در خصوص کاهش غلظت PM10 با افزایش سرعت باد رابطه معنی داری توصیف نشد.
  کلیدواژگان: سرعت باد، تهران، PM10، رگرسیون خطی، آلودگی هوا، CO
 • فائزه هاشمی، احمد رضوانفر، فاطمه شفیعی صفحه 457
  هدف این تحقیق بررسی نگرش سبزیکاران شهرستان ری نسبت به منابع آلاینده خاک بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه سبزیکاران شهرستان ری (700 نفر) در استان تهران بود که تعداد70 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزاراصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محققساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات استادان و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی، خاکشناسی و باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. برای تعیین پایایی درونی مقیاس سنجش نگرش از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 72‎/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که تمامی سبزیکاران مورد مطالعه از آب آلوده برای آبیاری استفاده می‎کردند. بیشتر آنان (6‎/38درصد) دارای نگرش بینابین نسبت به منابع آلاینده خاک بودند. همچنین طبق نظرسنجی صورت گرفته از سبزیکاران در خصوص منابع آلاینده خاک، استفاده از فاضلاب کارخانه ها در اولویت اول و ماشینآلات کشاورزی در زمین در اولویت آخر آلوده‎کننده‎های خاک بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو متغیر «میزان بهکارگیری راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک» و «نگرش نسبت به عملیات پیشگیری از آلودگی خاک» حدود 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: نگرش، شهرستان ری، آلودگی خاک، فاضلاب، سبزیکاران، منابع
|
 • M. Atashgahi, A.H. Hamidian, N. Khorasani, F. Aflaki Pashaki, M. Mohammadnejadmotlagh Page 337
  One of the major environmental problems in the world, especially in Iran is deficiency of water resources. This with respect to the entrance of wastewater (especially industrial wastewaters due to their toxic effects) into the water bodies emphasizes the importance of wastewater treatment. Heavy metals such as cadmium, lead and vanadium are part of oil and hence are of the major pollutants produced in oil and gas industry. In this study, the efficiency of Cd, Pb and V removal from Bidboland gas refinery was investigated using a natural wetland system. Wastewater samples and the samples of common reed were collected from the wastewater outflow of the refinery and the surrounding environment, respectively. The concentrations of heavy metals were measured in the collected wastewater samples and the treated samples after two, six and 10 days, after acid digestion. The removal efficiency of V was the highest with 66%, followed by 61% of Pb and 59% of Cd. The highest removal efficiency of heavy metals was observed to be after six days. This treatment method showed to be a proper method in order to release the treated wastewater into surface waters, wells and for agricultural usage. Therefore, this method is suggested for the treatment of the wastewater of Bidboland gas refinery.
  Keywords: wastewater, Heavy metals, treatment, Bidboland, common reed, gas refinery
 • M. R. Ashrafzadeh, T. Shahi, M. Karami, J. Darvish Page 347
  In this study, 52 specimens of adult Indian Gerbil (Tatera indica) were collected by live traps (Sherman traps, Havahart Traps and Locally made traps) from range of different habitats of two localities, Geno Protected Area (or Geno Biosphere Reserve) and Minab County, Hormozgan Province. At first, external, cranial and dental characters were measured and then the ratio of measured characters to head, and body lengths were calculated. All measurements and ratios were represented by the descriptive statistics. The results of Independent Sample T-Test showed that there are no significant differences between sexes. Furthermore, in order to show variation between samples and the significance of external and cranial variables, Independent Sample T test was performed. Results of T-test showed that morphometric characteristics of the Indian gerbil populations in these regions are slightly different. Moreover, analysis showed that in Geno protected area population, 13 from 20 characters are significantly different than those in Minab population. The results from the PCA and MANOVA served to differentiate populations from mentioned regions based on the morphometric characteristics. In general, findings of the present study confirm the presence of significant morphological differences among populations of two studied regions.
  Keywords: Minab, Hormozgan province, Morphometric differences, Tatera indica, Geno protected area
 • M. Jourgholami Page 363
  In forest harvesting, there is an ongoing trend to increase constantly the size, power and load of logging machines. This may cause soil degradation in forest ecosystems as the passes of these machines modify important soil structural characteristics. The present study was conducted to traffic, trail slope, traffic frequency, and soil depth on bulk density and soil compaction due to tree-length logging method using rubber-tired skidder in Namkhaneh district in Kheyrud Forest. The level of soil compaction at eight levels of traffic (1, 4, 8, 10, 15, 20, 25, and 30 passes), four levels of slopes (0, 10, 1-10, and -20) and three soil depth (5, 15, 25 cm) were applied in three replicates consequently. Bulk densities were measured on the undisturbed surface (UD) and within the tracks (WT). Result showed that in four different slopes most bulk density increasing was occurred during the first few passes of skidder, although density continued to increase in amount and depth with the number of passes. About 5.2% of total area of harvesting unit were disturbed and compacted. Uphill skidding increases compaction more than downhill skidding. The increases in bulk density were still important at the maximum sampling depth of 20-30 cm. The results indicated that slope steepness had a strong effect on the soil physical properties and soil disturbance. Designated skid trails should be used to minimize the influence on the forest stand.
  Keywords: bulk density, tree, length method, soil compaction, Environmental impacts, rubber, tired skidders
 • S. Soltanian, B. Tavakoli, S. Sedighrahnema Page 375
  Healthcare waste is a by-product of healthcare. Poor management of these wastes exposes the community to infections, toxic effects and injuries. The purpose of this study was to investigation the qualities and quantities characteristics of infectious and domestic wastes of Dehgolan clinics in Kurdistan province. For this purpose health care centers was identify including hospitals, clinics, infirmary clinic, veterinary centers and the other related medical centers. The medical wastes were measured during both cold and warm seasons. For each season in a period of 15 days infection and domestic solid wastes were weighted by a 10 gr laboratory scale separately. The current condition of qualities, gathering, keeping and final eliminating, was investigated by questionnaire and observation techniques for each health care centers. Our results indicated that total produced waste in any 24 hours duration equal to 61 kg, including 37.8, 22.5 and 0.7 kg of domestic wastes, infectious solid wastes and sharp objects respectively. The average per annual was 1.9 kg in 24 hours each hospital bed of the study area. Finally the indicator characteristics of hospital wastes in Dehgolan health care centers were investigated. City Hospital is equipped with an incinerator and 41.2% of health care centers used the incinerator for disposal of infectious solid waste and sharp objects.
  Keywords: Dehgolan, hospital waste, quantity, quality of waste, solid waste, incinerator
 • F. Atabi, Y. Rashidi, A. Gharagozlo, A. Arabi Page 387
  Particulate and gaseous emissions of pollutants from industries and auto-exhausts are responsible for rising discomfort, aggravates respiratory and cardiovascular. In this study, a system for air quality information in Tehran city has been developed, using an online Web-based geographic information system. This Web-based GIS application allows users to recognize areas with a potential increase in its air pollution situation. In the developed system, all spatial positions of the monitoring stations are shown in the map of Tehran. Every 15 minutes the system is connected to the CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5 and O3 data collected in the existing database in Air Quality Control Company through the designed web server. After processing the transmitted data, Pollutant Standard Index (PSI) will be calculated. Then with connecting to the monitoring stations, results will be shown on the Tehran map as graphic web pages and texts.
  Keywords: Database, Online, Geographic information system (GIS), Pollutant standard index (PSI), Web service
 • S. J. Alavi, G. Zahedi Amiri, R. Rahmani, M. R. Marvi Mohajer, B. Muys, J. Fathi Page 399
  The present research was performed in Patom, Namkhaneh, Gorazbon, Chelir and Baharbon districts in Kheyrud forest. Due to existence of forest typology map and extension of study area, this study was confined to beech dominated forests. A stratified sampling method based on landform is used to locate 1000 m2 circular sample plots. The number of Fagus orientalis Lipsky trees ≥ 7.5 cm in DBH within each plot is recorded along with elevation, aspect and slope of the ground. Furthermore, at the center of plot, soil samples from A horizon are taken for analyzing soil texture. Gaussian response function was used. Instead of direct estimation of Gaussian parameters, it is customary to fit an equivalent polynomial model. This can be easily fitted as a generalized linear model (GLM) with a logarithmic link function. This function showed beech has 1347 and 464-2231 m a.s.l for its optimum and ecological amplitude, respectively. North-facing slopes (optimum 43 degree) are the most suitable slope for Fagus occurrences. Beech tree can distribute from gentle to steep slopes in the study area, but this species in 39% slope has the best performance. Using generalized linear model showed Fagus can tolerate slopes from 3 to 74%. In light of sand, clay and silt, Beech tree has 25%, 43% and 35 % for optimum and 4-46 %, 25-60% for clay and 15-55 % for silt for ecological amplitude, respectively.
  Keywords: Physiographic factors, Ecological amplitude, Optimum, Soil texture, Gaussian response function, Generalized linear model, Beech tree
 • A. Farashi, M. Kaboli, M. Karami Page 417
  Raccoon is a native species to North and Central America. At present, it is an invasive species in many countries such as Japan, Germany, Russia and Iran. Raccoon was observed for the first timein Gilan province in Iran in 1991. This research was employed Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method to model habitat selection of Raccoon in Lavandevil wildlife refuge. The results showed that this species habitat is located mainly in Punica plant communities with densities more than 40%. They also placed in the protected zone, which can be a major threat to biodiversity in Lavandevil wildlife refuge. In addition, results showed that the species tend to be in marginal habitats and has low tolerance to environmental variations. Due to biological and geographical conditions, there is a possibility of invasion to many habitats of Gilan province.
  Keywords: Raccoon, Lavandevil, Ecological Niche Factor Analysis, Habitat suitability modeling, ENFA, Non, native
 • M. Sheikh Goodarzi, A. Alizadeh Shabani, A. Salman Mahini, J. Feghhi Page 431
  Human activities induced changes in land cover/use have extensive impacts on the landscape. In recent years, these changes had an increasingly growth due to irrational use of the natural resources in Iran. Hence, considering the negative effects of the inappropriate use of land and land-use change, understanding of the landscape changes over time is necessary to planning and implementation of sustainable management. This study has been carried out aiming to investigate trends in the landscape changes in Korganrud watershed during 1975-2007. In order to generate the land use/cover map and analysis of the changes, satellite images, including Landsat (MSS), IRS/P6 (LISS III) were applied and landscape metrics, including Class Area (CA), Patch Number (PN), Mean Patch Size (MPS) and Average Weighted of Mean Shape Index (AWMSI) were used to quantify the landscape patterns. Results of the present study revealed an extensive change in the landscape metrics in distribution and ratio of the land uses due to the increase in the area of disturbing patches (agriculture, urban and barren lands) in expense of decrease in the natural resources (forests and rangeland) during the study period. Degradation and reduction of integrity of the landscape have also been observed due to the increase in patch number of the land uses that were in association with the increase in shape complexity and decrease in the patch size in the study area. If such a trend continues, without any appropriate management plan and or land use planning, it could result in adverse impacts on the structure of the ecosystems. Therefore, the results suggest the necessity of implementation of land use planning in order to determination of the suitability between land supply and demand, and decreasing degradation of the natural resources.
  Keywords: Korganrud Watershed, Landscape Ecological Metrics, Satellite Images, Land Cover, Use Changes
 • N. Mansoori, M. Vaezi, N. Darvish, E. Ghannadi, R. Tabatabaee Page 443
  One of the major environmental problems in large cities is air pollution. In this study, the monthly nd annual changes in the average concentrations of carbon monoxide and PM10 were investigated during a five-year period (winter and fall of 1383-1387 A.H.S) in Tehran. The effects of eteorological parameters on these parameters were also investigated. The study area was divided nto three zones (light, medium, and heavy traffic areas). Linear regression was employed to orrelate [CO] with speed of wind (SoW). The significance of changes and the validity of ssumptions were evaluated using student’s t-test. Comparison of the data acquired from EO’s in he five-year period indicated that Azadi and Sorkhehesar stations have the most and the least [CO], espectively. Also, Tajrish and Sorkhehesar stations demonstrated the most and the least [PM10], respectively. The AQCC, Bazar and Golbarg stations have the most and the least CO pollution, respectively. Besides, Aghdasieh and Geophysics stations showed the most and the least [PM10], respectively. The highest concentrations of CO were observed in November and December and PM10 in September. Negative correlations were observed between the decrease in [CO] and the ncrease in the SoW. However, no significant relationship was found between the increase of [PM10] and SoW.
  Keywords: Wind speed, PM10, Linear regression, CO, Correlation
 • F. Hashemi, A. Rezvanfar, F. Shafiee Page 457
  The purpose of this research was to investigate the attitude of vegetable growers towards sources of soil pollution in Ray County. The study consisted of all vegetable growers (N=700) in Ray county, located in Tehran Province, from which 70 vegetable growers were selected through random sampling technique. A planned questionnaire was used as the main instrument to collect data. The content validity of the questionnaire was approved through getting opinions of specialists and experts in the fields of Agricultural Extension and Education, Soil Science and Horticulture in the University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. The reliability of the scale for measuring attitude of respondents was approved by using Cronbach Alpha coefficient, which was measured as 0.72. The findings indicated that all vegetable growers used to consume the polluted water for irrigation, and 38.6% of respondents had an intermediate attitude towards sources of soil pollution. A further finding of the study about sources of soil pollution was that the usage of factory sewage and agricultural machinery in the field had the first and the last priority in turn. According to stepwise regression analysis, 15% of the changes happened in the respondent's attitude towards sources of soil pollution, was due to the rate of implementing prevention strategies of soil pollution and the attitude towards prevention practices of soil pollution.
  Keywords: Soil pollution, Sewage, Ray county, Sources, Attitude, Vegetable growers