فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین مهدیان، حسن اسدزاده، حسن شعبانی، قدسی احقر، حسن احدی صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه آموزش ترغیبی و بررسی رابطه آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کاشمر انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر کاشمر که در سال تحصیلی 89- 1388 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه ی آماری نیز شامل 540 نفر از دانش آموزان (270 دختر و 270 پسر) بود که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا شهر کاشمر به سه حوزه جغرافیایی (شمال، جنوب و مرکز) تقسیم شد. سپس، از هر حوزه چهار مدرسه و از هر مدرسه سه کلاس و سرانجام از هر کلاس 15 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از (الف) پرسشنامه آموزش ترغیبی(آموس، پورکی و توبیاس1984؛ تجدید نظر شده 1990؛ شو، 2003) و (ب) پرسشنامه باورهای هوشی (ذبیحی حصاری، 1384). از معدل نمرات دانش آموزان در دروس مختلف نیز به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی آنان استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه وآزمون tموردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج نشان دادکه(الف) پرسشنامه آموزش ترغیبی ازروایی و پایایی بالایی برخوردار است؛(ب)مولفه های افزایشی و ذاتی از باورهای هوشی و مولفه های ملاحظه، حوصله، مهارت و تعهد از آموزش ترغیبی بهترین پیش بینی کننده های عملکرد تحصیلی بودند؛ (ج) بین مولفه های آموزش ترغیبی و باورهای هوشی رابطه معناداری وجود دارد؛ و (د) بین باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. این نتایج می تواند کاربردهایی برای آموزش و یادگیری اثربخش داشته باشد که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش ترغیبی، استانداردسازی، باورهای هوشی، عملکرد تحصیلی
 • فریبرز نیکدل، پروین کدیور، ولی الله فرزاد، یوسف کریمی صفحه 31
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه ادراک از کلاس است. این پرسشنامه توسط فراسر، مک روبین، و فیشر (1996) ساخته شده است.به همین منظور به طور تصادفی 830 دانش آموز دختر و پسر از بین دبیرستان-های سطح شهر تهران، انتخاب شدند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. همسو با نتایج پژوهش فراسر، فیشر، مک روبین (1996)و درمن(2009) مطالعه حاضر نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرانباخ در زیر مقیاس های آن بین 79/0 تا 90/0 است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی موید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند. بنابراین،این پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی ادراک دانش آموزان از محیط کلاس باشد.
  کلیدواژگان: ادراک از کلاس، روایی عاملی، پایایی
 • اکبر رضایی صفحه 55
  زمینه
  در مطالعات باورهای معرفت شناختی، معمولا پرسشنامه شومر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران سوال هایی را درباره مناسب بودن این ابزار مطرح کرده اند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990) انجام شد. روش پژوهش: در ابتدا این پرسشنامه به زبان فارسی برگردانده شد. پس از ترجمه دوباره به زبان انگلیسی و مطابقت با پرسشنامه اصلی، شکاف های موجود در ترجمه شناسایی و اصلاح شدند. در نهایت پس از اجرای مقدماتی و رفع اشکالات، پرسشنامه نهایی بر دانشجویان گروه نمونه که شامل 518 نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند (به تفکیک 302 دانشجوی علوم انسانی و 216 دانشجوی علوم پایه) اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج محاسبات آلفای کرانباخ نشان داد که هیچ کدام از ضرایب پایایی خرده مقیاس ها در حد قابل قبول نیستند. بنابراین، در این پژوهش برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی برای رسیدن به ساختار عاملی مناسب استفاده شد. قبل از تحلیل عاملی داده ها، همسانی درونی برای 63 سوال پرسشنامه محاسبه شد و 11 سوال به دلیل همبستگی منفی نمره سوال -کل آزمون و 16 سوال به علت همبستگی کمتر از 1/0 نمره سوال – کل آزمون، جمعا 27 سوال از تحلیل های بعدی حذف شدند. با استفاده از روش مولفه های اصلی، تحلیل عاملی بر روی 36 سوال باقی مانده انجام گرفت. بررسی نمودار اسکری تحلیل اولیه، راه حل دوعاملی را نشان داد. سپس برای دستیابی به ساختار دوعاملی، تحلیل مولفه های اصلی با روش چرخش پروماکس انجام شد. 20 سوال به علت بار عاملی کمتر از 35/0 و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل در چندین چرخش حذف شدند و در نهایت تحلیل نهایی بارگذاری 16 سوال باقی مانده را بر روی دوعامل نشان داد. این دو عامل براساس محتوای سوال های تحت پوشش«دانش ساده/قطعی»و«یادگیری سریع/ثابت» نامگذاری شدند.
  نتیجه گیری
  محاسبه ضریب آلفای کرانباخ نشان داد که پایایی دو عامل به دست آمده در پژوهش حاضر در سطح قابل قبول می باشد.
  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، ساختار عاملی، پایایی، روایی سازه، دانشجویان
 • مسعود حسین چاری، حمیدرضا ذاکری صفحه 71
  هوش معنوی به عنوان مجموعه ای سازگار از ظرفیت های روانی مبتنی بر جنبه های غیرمادی و متعالی واقعیت، به خصوص آنها که وابسته به طبیعت وجود شخصی، معنای شخصی، تعالی و حالت های گسترش یافته ی معنویت می باشند، تعریف شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کارآیی نسخه ی فارسی شده مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) برای استفاده در فرهنگ ایرانی و مقایسه ی هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه ها، طلبه های حوزه ی علمیه دینی و هنرمندان آموزشگاه های هنری بود تا از این طریق تاثیر زمینه ی تحصیلی و علائق افراد بر میزان هوش معنوی آنان مورد کنکاش قرار گیرد. بدین منظور، مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) به 304 نفر (168 دختر و 136 پسر) از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی، طلبه های حوزه ی علمیه دینی و هنرجویان آموزشگاه های هنری ارائه شد. نتایج بدست آمده از بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس هوش معنوی حکایت از کارآیی مقیاس مذکور در سنجش هوش معنوی داشتند. تنها در خرده مقیاس گسترش خودآگاهی تفاوت های سه گروه معنادار بود، بطوری که طلبه های دینی در مقایسه با دانشجویان و هنرمندان نمرات بالاتری کسب کردند. بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پسران در گسترش خودآگاهی بیشتر از میانگین نمرات دختران بود. در ابعاد معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و تفکر وجودی نقادانه تفاوت معناداری بین پسران و دختران مشاهده نگردید. به این ترتیب مقاله ی حاضر مهرختام بر خود می زند.
  کلیدواژگان: هوش، هوش معنوی، دانشجویان، طلبه های علوم دینی، هنرجویان موسیقی، مقیاس هوش معنوی
 • اسماعیل زارعی زوارکی، دکترکمال عقیق، کاظم رستگار صفحه 95
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزشیابی دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته است.
  روش
  با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیاران دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمونه ای به حجم 61 نفر انتخاب شدند. با استفاده از چک لیستی که توسط نویسندگان مقاله حاضر و با بهره گیری از تجارب جهانی تهیه شد، مولفه های دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن بود که برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی براساس اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده، در حد نسبتا مطلوب قرار دارد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، سنجش و ارزشیابی، رشته مهندسی صنایع
 • علی محمد رضایی، علی دلاور، حسن احدی، فریبرز درتاج صفحه 121
  تحقیق حاضر به منظور ساخت پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ) استادان و سنجش اعتبار و پایایی آن اجراء گردید. برای نیل به هدف تحقیق 962 دانشجو از دانشگاه های دولتی شهر تهران در رشته های علوم انسانی انتخاب و ISEEQ را تکمیل نمودند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل بررسی و براین اساس 10 عامل استخراج گردید. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سوالات قرار گرفته روی عوامل تحت عناوین توانایی علمی،پویایی و علاقه مندی، تقویت انگیزه و توانایی های دانشجویان، کیفیت ارتباط انسانی استاد و دانشجو در کلاس درس، کیفیت ارتباط انسانی استاد و دانشجو در خارج از کلاس درس، ارزیابی و بازخورد، سازماندهی (وضوح)، رعایت مسائل اخلاقی، رعایت نظم و مقررات آموزشی و رضایت از استاد نامگذاری شد. پایایی پرسشنامه به وسیله روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ برآورد گردید. براساس نتایج حاصله، ضرایب آلفای عوامل 10 گانه (به استثناء عامل رعایت مسائل اخلاقی که 61/0 می باشد) رضایت بخش می باشد. کوچکترین ضریب آلفا پس از عامل رعایت مسائل اخلاقی متعلق به عامل رعایت نظم و مقررات آموزشی برابر با 69/0 با 3 سوال و بزرگترین ضریب آلفا متعلق به عامل توانایی علمی برابر با 91/0 با 18 سوال می باشد. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 97/0 به دست آمد که قابل توجه است. طبق نتایج این تحقیق ISEEQ واجد شرایط لازم برای بهره گیری به منظور ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی استادان می باشد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزشیابی استادان، کیفیت، کیفیت آموزشی
 • محمد عسگری، ساسان ملکی صفحه 147
  به منظور اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر، نمونه ای به حجم 340 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این دانشجویان به عنوان آزمودنی تحت شرایط یکسان به سئوالات آزمون مهارتهای تفکر انتقاادی کالیفرنیا پاسخ دادند. محتوای سئوالات آزمون ترجمه شد، ماده های آن با فرهنگ ایرانی متناسب شد و سئوالات نامناسب حذف گردید. اعتبار آزمون به روش کودر – ریچاردسون 689/0؛ به روش دو نیمه ای کردن آزمون 558/0؛ و به روش بازآزمایی 652/0 برآورد شد. روایی آزمون به روش روایی سازه (روایی همگرایی و واگرایی) بررسی شد. در روایی همگرایی همبستگی نمرات آزمون با نمرات آزمون تفکر انتقادی واتسون – گلاسر 64/0 برآورد شد. در روایی واگرایی همبستگی نمرات آزمون با معدل دانشجویان، و نمرات آزمون اضطراب کتل به ترتیب 31/0 و 25/0- برآورد شد؛ این همبستگی ها نشان می دهند که تفکر انتقادی، معدل و اضطراب سازه های متفاوتی هستند. تحلیل عاملی پاسخهای دانشجویان به آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا نشان داد که این آزمون از 15 عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک اشباع است که این عوامل مجموعا 42/61 درصد از واریانس کل آزمون را توجیه می کنند. البته فقط سه عامل نخست با بیش از 3 سئوال همبستگی بالاتر از3/0 بودند. بین میانگین نمرات آزمون در گروه های تحصیلی و جنسی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. در نهایت برای آزمون هنجار تهیه شد.
  کلیدواژگان: آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا، آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلاسر، اعتبار، تفکر انتقادی، روایی، هنجار
|
 • Hossein Mahdian , Hassan Asadzadeh , Hassan Shabani , Ghodsi Ahghar , Hassan Ahadi Page 1
  The present study has been carried out with the aim of standardizing invitational teaching survey (ITS) and investigating its relationship with intelligence beliefs and performance of high school students in Kashmar city (Iran). The research population comprised all male and female students studying at high schools in the academic year of 2009-2010 in Kashmar town. The research sample included 540 students (270 females, 270 males), selected through multi-stage random sampling: the city was divided into three regions (north, center, south), then four schools in each region and three classes in each school were randomly selected. Research instruments consisted of (a) Invitational Teaching Survey (Amos, Purkey, Tobias, 1980; Revised 1990; shaw 2003); (b) Intelligence Beliefs Questionnaire (Zabihi, 2005). Grade point average was used as an indicator of student's academic performance. Data were analyzed using step by step regression analysis, Pearson correlation, one-sided ANOVA, and t-test. The results showed that (a) the invitational teaching survey has high reliability and validity; (b) incremental and inherent components of intelligence beliefs and consideration, patience, skill, and commitment components of invitational education are the best predictors of students academic performance; (c) there is a significant relationship between invitational education components and those of intelligence beliefs; (d) there is significant relationship between intelligence beliefs and academic performance. These findings have some implications for effective teaching and learning, which are discussed in this article.
 • Fariborz Nikdel , Parvin Kdivar , Valiollah Farzad , Yousef Karimi Page 31
  The Purpose of the present study was to examine the psychometric properties of perception of classroom questionnaire, developed by Fraser, Fisher, and McRobbies (1996). 830 high school students in Tehran city were randomly selected to participate in the study. Cronbach Alpha coefficient and factor analysis were used to determine the psychometric properties of the questionnaire. The results were coherent with Fraser, Fisher and McRobbies (1996) and Dorman (2009) revealed that the questionnaire have an acceptable consistency. Cronbach Alpha coefficients for subscales were between 0/79 to 0/90. Meanwhile, the results of the exploratory and confirmatory factor analysis revealed that the structure of the questionnaire have an acceptable fit to the data. Further, the questionnaire is a valid and reliable instrument to measure student's perception of classroom.
 • Akbar Rezaei Page 55
  The Schommer’s epistemological beliefs questionnaire is regularly used in studies on epistemological beliefs. However, many researchers pose some questions about the appropriateness of this instrument. The present study has been taken with the goal of investigating the reliability and factor structure of schommer’s epistemological beliefs questionnaire (1990). To do this, the questionnaire was translated into Persian (Farsi). Then, it was retranslated into English and compared with the original version to find and correct the gaps between the translated version and the original version. After the pilot study and resolving the possible mistakes, the final questionnaire was implemented for sample group consisting of 518 students studying in different fields in Tabriz Payame Noor University (302 students from humanities and 216 students from basic sciences). Cronbach Alpha calculation showed that none of reliability coefficients of sub-scales are acceptable. So, factor analysis was applied in this study to examine the construct validity and to reach an optimal factor structure. Before factor analysis of data, internal consistency was calculated for 63 questions. 27 questions due to under. 10 and negative correlation between item-total score test were deleted from subsequent analyses. Using Principal Component's method, factor analysis was performed on 36 remaining questions. Investigatng of Scree plot of primary analysis showed two-factor solution. In order to achieve a two-factor structure, the analysis of Principal Components was done using Promax rotation method. 20 questions, due to factor load below. 35 or due to meaningful and equal load on more than one factor in several rotations was deleted. Final analysis showed loading of the remained 16 questions on two factors. These factors were nominated according to content of the questions covered by simple/absolute knowledge and fast/fixed learning. Calculation of Cronbach Alpha coefficient showed that the reliability of two obtained factors is acceptable.
 • Masoud Hosseinchari , Hamid Reza Zakeri Page 71
  The present study was aimed to investigate usefullness of Persian version of King (2008) spiritual intelligence scale in Iranian culture and comparing spiritual intelligence among University students, junior clergy mans in religious schools (Howzeh), and students of art schools, so that the effect of field of study and interests on spiritual intelligence to be explored. For this propose, 304 people (168 female and 136 male) with various university majors, from religious schools, as well as from art schools, completed King spiritual intelligence scale. Results indicated desirable psychometric properties of the scale for use in Iranian sample. Except in Conscious State Expansion subscale, three groups were significantly different in such a way that junior clergy mans scored higher than two other groups. Investigating gender differences showed that males scored significantly higher than females in Conscious State Expansion subscale; but there were no significant differences in terms of Personal Meaning Production, Transcendental Awareness and Critical Existential Thinking subscales. Discussion of findings in the light of previous literature and some suggestions for further research terminate the article.
 • Esmaeil Zaraii Zavaraki , Kamal Aghigh , Kazem Rastgar Page 95
  The purpose of this study was to assess and evaluate the E-learning course of industrial engineering at Khajeh NasirddinToosi University. The research population included all the industrial engineering students and instructors at Khajeh NasirddinToosi University. The sample comprised 61 (51 students and 10 instructors) who were selected purposive sampling method. According to a review of global experiences, a checklist designed and applied. By analytical and descriptive statistical methods, it was found that the E-learning course of industrial engineering at Khajeh NasirddinToosi University could be relatively a suitable programme. These findings which may have some implications in designing E-learning course, are discussed in fully in this paper.
 • Ali Mohammad Rezaei , Ali Delavar , Hassan Ahadi , Fariborz Dortaj Page 121
  The present research aims to construct Iran Student's Evaluation of Educational Quality of faculty and has been administered to measure it’s validity and reliability. 962 students were chosen from Tehran governmental universities in different humanities course of studies to complete the questionnaire. The factor analysis was used to study the questionnaire validity and accordingly ten factors were extracted. Regarding the research theoretical basis and the questions contents the fallowing factors has been distinguished: Scientific ability, interest and dynamic, motivation reinforcement and the students abilities, student and faculty human interaction quality in classroom, student and faculty human interaction quality out of classroom, evaluation and feedback, organization, ethical issues observance, educational regulation and order observance and satisfaction from faculty. The questionnaire reliability was assessed by internal consistency using Cronbach coefficient. Based on the obtained results, the coefficient of the ten factors (except to ethical issues observance which is %61) were satisfactory.The smallest Cronbach coefficient after ethical issues observance belongs to educational regulation and order observance which is %69 with three questions and the biggest Cronbach coefficient belongs to scientific ability which is %91 with 18 questions. The questionnaire total reliability coefficient is %97 which is outstanding. Based on the results of this research, the Iran Student's Evaluation of Educational Quality is qualified to be used for evaluation of faculty educational quality by students.
 • Mohammad Asgari , Sasan Maleki Page 147
  To test the reliability, validity and normalization of CTST in Malayer University, a sample size of 340 male and female students was randomly selected. The subjects answered the above-mentioned test under the same condition. The items of the test were translated and adapted to the Iranian culture. The reliability of the test was calculated as 0.689 through the use of Kuder-Richardson, 0.558 through test split half, and 0.652 through test-retest methods. The validity of the test was determined through construct validity (convergent and divergent validities). Correlation of the test score was calculated as 0.64 through the application of Watson-Glaser Critical Thinking Test. Additionally, the correlation of the test with regard to the student's achievement and Cattle anxiety test was calculated as 0.31 and -0.25, respectively, which showed that critical thinking, academic achievement and anxiety are different constructs. Factor analysis of the answered questions revealed that the test includes 15 factors with the Eigen value greater than 1 which justifies 61.42% of the variance in the whole test. It is, however, worth mentioning that within the first three factors that included more than three questions had a factor loud greater than 0.3. No significant difference was observed in the test score mean among the various educational and sex groups.