فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/03/03
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کرم حبیب پور گتابی، رضا صفری شالی صفحه 7
  طرح مسئله: امروزه در نتیجه گسترش رسانه ها و نهادهای مدرن، دامنه مدرنیته و تجربه حیات اجتماعی ناشی از آن نه تنها قلمروهای شهری، که قلمروها و بسترهای روستایی را نیز درنوردیده است. روستاها و روستائیان نیز به مانند شهرها و شهری ها، حیات اجتماعی مدرنی را تجربه می کنند که با حیات چند دهه پیش متفاوت است.
  روش
  روش تحقیق، پیمایش با رویکردهای توصیفی و تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق، سرپرست های خانوار اعم از زن و مرد ساکن در روستاهای 10 شهرستان استان مرکزی می باشند که از بین آن ها، براساس فرمول کوکران، 1121 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
  یافته ها
  مدرنیته روستایی در استان مرکزی نشان از رفاه نامتوازن روستایی (پس افتادگی رفاه اقتصادی و فرهنگی از رفاه اجتماعی)، میزان بالای مهاجرت، وابستگی مفرط به دولت، عمل کرد ضعیف رسانه ها اعم از صدا و سیما و مطبوعات، و عمل کرد ضعیف نهادهای دولتی مدرن اعم از شوراهای اسلامی روستایی و تعاونی های روستایی و کشاورزی داشت.
  نتایج
  عدم جامعیت تجربه مدرنیته توسط جامعه روستایی استان مرکزی موجب ناتمامی پروژه مدرنیته و در نهایت بروز پدیده مدرنیته نامتوازن در این روستاها شده که با توجه به فراهم نبودن زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، شاهد شکل گیری و تداوم مشکلات اجتماعی متعددی در روستاها هستیم.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه روستایی، مدرنیته
 • هادی خانیکی، پدرام الوندی صفحه 39
  طرح مسئله: این مقاله ضمن مروری بر رسانه های شهروندی به نسل چهارم از نظریه های ارتباطات توسعه می پردازد که تاکید آن ها بر «ارتباطات مشارکتی» است. در این دسته از نظریه ها به جای دسترسی شهروندان به رسانه ها، مشارکت و کنش گری آنان در ارتباطات محوریت دارد. به این ترتیب ایجاد فضاهای گفت وگویی از طریق رسانه ها و شکل گیری دموکراسی گفت وگویی در فرآیند ارتباطات اساس توسعه جوامع محلی به شمار می آیند. در این میان شبکه های مجازی از ظرفیت های مناسبی برای تحقق این وجه ارتباطات توسعه برخوردار هستند و می توانند مشارکت شهروندان محلی را در فضایی بی مکان شکل دهند. «شبکه خویشاوندی فشارکی ها» که موضوع مطالعه موردی در این مقاله است، نمونه موفقی از رسانه های مجازی است که با اندیشه محلی توانسته است، جهانی عمل کند و توانایی های این دسته از رسانه ها در توسعه را نشان دهد.
  روش
  برای انجام این پژوهش از موردپژوهی استفاده شده است اطلاعات از راه مصاحبه نیمه ساخت یافته با بنیان گزاران سایت و کاربران فعال آن و همچنین مشاهده مشارکتی از طریق شرکت در نشست های خانوادگی در سال های 1388 و 1389 به دست آمده است.
  یافته ها
  شبکه خویشاوندی فشارکی ها باعث توجه دوباره به هویت «فشارکی» و روستای فشارک شده است و نه تنها افراد میان سال بلکه جوانان عضو خانواده را به خود جذب کرده است. کاربران فعال سایت، در گفت وگوهای فوروم سایت که درباره مسائل مختلف روز و همچنین زمینه ای برای فعالیت اجتماعی در فضای واقعی است، مشارکت می کنند و مسئولیت های مختلف را بر عهده می گیرند. فعالیت های مختلفی نیز حول محور این سایت برگزار می شود، از نشست سالانه خانواده فشارکی ها تا برگزاری تورهای مذهب و سیاحتی.
  نتایج
  سایت اینترنتی شبکه خویشاوندی فشارکی ها نمونه ای از کاربرد اینترنت در توسعه جوامع محلی و تنظیم کارکردهای سنتی آنها در دنیای جدید است. شبکه ای که هم مبتنی بر مشارکت اعضاست، هم فرآیندهای دموکراتیک در آن برجسته است و با بهره گیری از مشارکت اعضای فامیل به توسعه ارتباطات اجتماعی و میان فردی، انسجام خانوادگی و توسعه فیزیکی روستا منجر شده است.
  کلیدواژگان: ارتباطات مشارکتی، جماعت های محلی، دموکراسی گفت وگویی، مشارکت اجتماعی برخط (آنلاین)
 • پویا علاءالدینی، مهدیه مصطفی پورشاد، آزاده جلالی موسوی صفحه 69
  طرح مسئله: این مقاله به سنجش دست آوردها، چالش ها و نقاط ضعف فعالیت های معطوف به بهسازی و توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی طی طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن (اجرا شده طی دوره 1383 الی پایان 1388) می پردازد.
  روش
  مطالعه در دو سطح عرضه می شود. سطح اول مربوط به دست آوردها و مشکلات کلی و مدیریت طرح در زمینه بهسازی و توانمندسازی است. افزون بر این، جهت سنجش دست آوردها و مشکلات فعالیت های بهسازی و توانمندسازی در سطح محلی، یکی از پنج شهر پروژه (بندرعباس) مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه بر اساس یافته های بررسی اسناد و اطلاعات پروژه، ارزیابی بهره وران در سکونتگاه های غیررسمی بندرعباس، مصاحبه های نیمه ساختارمند با دیگر ذی نفعان در بندرعباس و مصاحبه های عمیق با مدیران و مسئولان طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن تنظیم شده است.
  یافته ها
  یکی از مهم ترین دست آوردهای طرح ایجاد گرایش مثبت به موضوع سکونتگاه های غیررسمی در سطوح مختلف بخش عمومی بوده است.
  نتایج
  همچنین، رشته ای از مداخلات در زمینه های بهسازی خیابان ها، لوله کشی آب، ساخت مدارس، بهسازی خور، و ساخت مراکز بهداشت و درمان منافع متعددی برای ساکنان محلی در شهر بندرعباس به همراه داشته است. در عین حال طرح با چالش های و مشکلات بسیاری روبه رو بوده و در انجام شماری از تمهیداتش ناکام مانده است.
  کلیدواژگان: بندرعباس، توانمندسازی، سکونت گاه های غیررسمی، طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن، مدیریت شهری
 • ملیحه شیانی، میرطاهر موسوی صفحه 93
  طرح مسئله: مفهوم پردازی سرمایه اجتماعی مرهون مطالعات اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف علوم اجتماعی در دوره کلاسیک و مدرن است. اما امروزه به عنوان یک موضوع محوری در مرکز بسیاری از پژوهش ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قرار گرفته است. بر همین اساس، مطالعه سرمایه اجتماعی در شهر کرمان انجام یافته است.
  روش
  روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. جامعه آماری را ساکنان 15 سال به بالای شهر کرمان تشکیل می دهند که با کاربرد فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 350 نمونه انتخاب شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی در شهر کرمان در حد متوسط برآورد شده که دارای چندگانگی در ابعاد و مولفه ها است. در برخی ابعاد می توان گونه سنتی سرمایه اجتماعی و در برخی مولفه ها غلبه اشکال نوین را مشاهده کرد.
  نتایج
  با توجه به گذار جامعه ایران از سنت به توسعه یافتگی تقویت نهادهای مدنی، غنی سازی آموزش های عمومی، تامین امنیت، پرهیز از تصدی گری دولتی، اعتماد سازی، تقویت نگرش ها و پنداشت های مثبت و... به منظور رفع چالش های سنت و مدرنیته و ارتقاء سرمایه اجتماعی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پیوندها و اعتماد فردی، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کرمان همبستگی و انسجام اجتماعی، روابط انجمنی، هنجارها و اعتماد اجتماعی
 • میثم موسایی، بهزاد رضوی الهاشم صفحه 123
  طرح مسئله: این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سئوال اساسی است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مشارکت شهروندان در امور شهری کدامند؟ مطالعه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی مدیریتی، قانونی حقوقی و فضایی کالبدی مشارکت شهروندان از یک سو امکان پاسخ گویی به سئوال اساسی تحقیق را فراهم می کند و از سوی دیگر به برنامه ریزان شهری امکان می دهد تا در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تدوین چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست ها و الگوهای مشارکت شهروندان در امور شهری بپردازند.
  روش
  این مطالعه به روش کیفی انجام شده است. اطلاعات در قالب سئوالات باز و از طریق مصاحبه عمیق با تکنیک (SWOT)، نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها، و تهدیدهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی مدیریتی، قانونی حقوقی و فضایی کالبدی مربوط به مشارکت شهروندان در امور شهری به دست آمده است.
  یافته ها
  جامعه آماری تحقیق شامل 60 نفر از اساتید، صاحب نظران حوزه های برنامه ریزی شهری و مدیران اجرایی است که از بین دانشگاه های مختلف شهر تهران و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و بررسی شده است.
  نتایج
  نتایج نشان داد که مشارکت شهروندان به طور اعم در ایران و به طور اخص در تهران دارای موانع ساختاری، اجتماعی فرهنگی، سیاسی مدیریتی، حقوقی و فضایی است. علی رغم موانع موجود، نقاط قوت و فرصت های زیادی نیز جهت ایجاد و تقویت مشارکت شهروندان در امور شهری وجود دارد. بعلاوه ضعف ها و تهدیدهای مشارکت از سوی شهروندان و مدیریت شهری، مشارکت را تحت تاثیر قرار داده است. هنوز ضرورت مشارکت در امور شهری از سوی مدیران شهری و شهروندان احساس نمی شود. مشارکت شهروندان عمدتا صوری، سمبلیک و نمادین است.
  کلیدواژگان: امور شهری، شهروند، فرصت و تهدید، قوت و ضعف، مشارکت SWOT، مدیریت شهری
 • حمیدرضا جلایی پور، جمال عبدالله پور صفحه 153
  طرح مسئله: این مقاله، روابط اجتماعی ساکنان سردشت یکی از شهرهای مناطق کردنشین در جنوب غربی آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی روابط شهری در کانون نظریه های اندیشمندان جامعه شناسی و انسان شناسی شهری بوده و هست. با توجه به این که شهر سردشت با روند رو به رشد شهرنشینی روبه رو بوده، بررسی این موضوع در بین ساکنان این شهر ضروری است.
  روش
  سه سطح روابط خویشاوندی، همسایگی و دوستی به منظور توصیف و تبیین روابط اجتماعی با الهام از دیدگاه های جبرگرایی و ترکیب گرایی به کار گرفته شده اند. مطالعه ما در راستای بررسی این موضوع به روش پیمایشی انجام شده است.
  یافته ها
  داده های تحقیق نشان می دهد که میانگین روابط اجتماعی در هر سه سطح بالا بوده و منطبق بر ویژگی های مدنظر دیدگاه ترکیب گرایی است. اگرچه بین ویژگی های شهرنشینان و میزان روابط اجتماعی آن ها در هر سه سطح تفاوت هایی مشاهده می شود اما این تفاوت ها به جز در رابطه بین سن و تحصیلات با رابطه همسایگی و همچنین تحصیلات و رابطه خویشاوندی، در مورد بقیه متغیرها رابطه معنی داری وجود ندارد.
  نتایج
  در مجموع می توان گفت که فقط دو متغیر سن و تحصیلات تغییرات روابط اجتماعی را در سطوح خویشاوندی، همسایگی و دوستی در بین ساکنان شهر سردشت تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: دیدگاه جبرگرایی، دیدگاه ترکیب گرایی، روابط اجتماعی شهری
 • علی ربیعی، حکیمه صادق زاده صفحه 191
  طرح مسئله: کارآفرینی، فرآیندی است که در شبکه ای از روابط اجتماعی واقع شده و این روابط می تواند رابطه کارآفرین را با منابع فرصتها، محدود یا تسهیل نماید. در جامعه ایران امروز، موانع کارآفرینان صرف نظر از عوامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و مدیریتی بدلایل اجتماعی فرهنگی از جمله نادیده گرفتن روابط و پیوندهای اجتماعی نیز می باشد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اشکال سرمایه های طبقه بندی شده توسط بانک جهانی، بر کارآفرینی به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع در حال رشد، می پردازد.
  روش
  اهداف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی، بررسی نقاط قوت و ضعف آن از منظر سرمایه اجتماعی و کارآفرینی بوده است. حجم نمونه از 34 شرکت فعال که اغلب آنان در قالب کارخانه های کوچک و متوسط که درگروه بنگاه های کوچک زود بازده و کارآفرین به شمار می آیند به روش سرشماری انتخاب شده اند. فرضیات این پژوهش توسط آزمونهای فریدمن و رگرسیون مورد تجزیه و تحیلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود داشته و بعد کیفیت سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه دارای اهمیت بیشتری بوده. در کارآفرینی نیز شاخص ریسک پذیری دارای بیشترین اولویت است. یافته های تحقیق نشان می دهند که شاخص ساختار روابط بیشترین تاثیر و شاخص ارتباطی کمترین تاثیر را بر کارآفرینی داشته اند و شاخص خلاقیت و استقلال (از کارآفرینی) تحت تاثیر هیج یک از شاخص های سرمایه اجتماعی قرار ندارد.
  نتایج
  شرایط محیطی متاثر از سرمایه اجتماعی می توانند فرصت تبدیل خلاقیت به کارآفرینی را دستخوش تغییر کنند. داشتن شبکه ای از روابط گسترده، بالا بودن اعتماد و تبادل اطلاعات میل به کارآفرینی را افزایش خواهد داد. بالا بردن حمایت اجتماعی از ریسک خلاقانه ارتقاء روحیه کار تیمی و فعالیتهای مشارکتی عوامل ارتباطی و روابط متقابل با اعتماد، زمینه های اجتماعی کارآفرینی به حساب می آید.
  کلیدواژگان: بعد کیفیت و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی
 • هانیه سادات باقری یزدی صفحه 223
  طرح مسئله: در این مقاله به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با خطرپذیری در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1389، پرداخته شده است.
  روش
  مطالعه حاضر، مطالعه ای میدانی و توصیفی از نوع همبستگی است. ابزارهای مطالعه، پرسش نامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن، 2000)، و خطرپذیری نوجوانان ایرانی (زاده محمدی و احمدآبادی، 1387)، بود. نمونه مورد مطالعه، 372 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبایی شهرتهران که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند تشکیل دادند. داده های این مطالعه با استفاده از SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که همبستگی معنی دار منفی بین سرمایه اجتماعی با خطرپذیری در افراد مورد مطالعه وجود دارد. میانگین نمرات دختران، افراد متاهل و شاغل در پرسش نامه سرمایه اجتماعی، به طور معنی داری بیش از سایر گروه ها بود، برعکس میانگین نمره پسران، افراد مجرد و بیکار در پرسش نامه خطرپذیری به طور معنی داری بیش از گروه های دیگر بوده است.
  نتایج
  وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و خطرپذیری، مسئولیت متولیان سلامت جامعه و دانشگاه ها را در زمینه برنامه ریزی های اصولی پیشگیرانه و حمایتی موثر و مناسب در جهت ارتقاء سطح سلامت اجتماعی افراد جامعه و به ویژه دانشجویان، نمایان می سازد.
  کلیدواژگان: خطرپذیری، دانشجویان، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سرمایه اجتماعی
 • مژده ناصح، مهدی قاضی نور، محمدتقی جغتایی، مرضیه نجومی، یورگ ریشتر صفحه 251
  طرح مسئله: حمایت اجتماعی تاثیر به سزایی در کاهش استرس، افسردگی و پریشانی دارد و ارتباط مستقیم با مهارت های اجتماعی و کاهش طول دوره بیماری دارد. با توجه به این که پرسش نامه حمایت اجتماعی که توسط Sarason وهمکارانش در سال 1983 ایجاد شده است، یک وسیله مناسب برای اندازه گیری حمایت اجتماعی است و کاربرد زیادی در تحقیقات علمی دارد، تصمیم گرفته شد که برای استفاده در تحقیقات علمی در جامعه ایران رواسازی شود.
  روش
  تعداد نمونه در این تحقیق 270 نفر بود و برای تحلیل داده ها از آزمون تی، آزمون کولموگوروف اسمیرنوف زی، آزمون من ویتنی یو، همبستگی روی اسپیرمن، تجزیه و تحلیل واریانس و تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد و آلفای کرونباخ محاسبه شد.
  یافته ها
  خانم ها رضایت مندی بیش تری از حمایت اجتماعی نسبت به مرد ها نشان دادند، میانگین تعداد افرادی که بتوان به عنوان حامی روی آن ها حساب کرد برای خانم ها و آقایان تفاوتی نداشت.تحصیلات تفاوتی روی میزان رضایت مندی نداشت. همچنین نمره میانگین افراد گزارش شده به عنوان حامی با وضعیت تاهل و جنسیت ارتباطی نداشت. نمره میزان رضایت مندی از حمایت اجتماعی با وضعیت تاهل ارتباط معنی داری نداشت.
  نتایج
  نسخه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی یک پرسش نامه معتبر برای استفاده در تحقیقات به زبان فارسی در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: پرسش نامه حمایت اجتماعی، بعد شبکه، پرسش نامه حمایت اجتماعی، بعد رضایت، حمایت اجتماعی
 • رسول ربانی، صمد کلانتری، علی هاشمیان فر * صفحه 267

  طرح مسئله: نابرابری های اجتماعی و استمرار فاصله طبقاتی یکی از معضلات جوامع بشری است، چنان چه فاصله طبقاتی همراه با بی عدالتی، استمرار و عمق نابرابری ها را به صورت یک مسئله مزمن و مهم اجتماعی در می آورد. برای تبیین موضوع، این مطالعه به دنبال بررسی عوامل موثر بر نابرابری های اجتماعی از منظری جدید، سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیر مستقل در کنار دیگر عوامل مطرح کرده است.

  روش

  مقاله و تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشی، هم چنین یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری بررسی حاضر کلیه شهروندان 15 ساله و بالاتر ساکن شهر اصفهان در زمان مطالعه بوده و حجم نمونه آن696 نفر می باشد. اطلاعات موردنیاز با ابزار پرسش نامه جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده در مجموع حاکی از حد متوسط بودن نابرابری اجتماعی در بین کل پاسخ گویان(7/2)و متوسط بودن سرمایه اجتماعی در بین آن ها (9/2) می باشد.

  نتایج

  نتایج حاصل ازپژوهش نشان می دهد که برحسب ارزش بتا (Beta) به ترتیب متغیرهای تجمل گرایی، سن، تحصیلات، عقلانیت، تبلیغات و ارضاء نیاز در تبیین نابرابری اجتماعی موثرند.همچنین نتایج بیان گر آنست که هر چه سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، نابرابری اجتماعی کاهش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: اعتماداجتماعی، برابری، سرمایه اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نابرابری اجتماعی
 • محمدحسین رمضانی قوام آبادی صفحه 307
  طرح مسئله: تعداد زیاد افراد معلول در جهان موجب اتخاذ تدابیر گوناگونی در سطح ملی و بین المللی شد. آسیب پذیر بودن بیش از حد معلولین سبب به انزوا کشیده شدن ایشان می شود و به همین دلیل نیز اغلب آن ها عملا قادر به مشارکت در امور اجتماعی نمی باشند. تدوین کنوانسیون مربوط به حقوق اشخاص معلول(2006) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقطه عطفی در حمایت از حقوق افراد مزبور تلقی می شود. این کنوانسیون در پی شناسایی رفع تبعیض و ایجاد فرصت های برابر بین معلولین و سایر افراد می باشد. این مقاله در تلاش است ضمن نشان دادن خطوط اصلی کنوانسیون، به تجزیه و تحلیل تعهدات ایران نسبت به سند فوق بپردازد.
  افراد معلول نیازمند توجه ویژه ای هستند. حقوق ملی و بین المللی به تدریج به حقوق این افراد توجه کرده است. کنوانسیون 2006 حمایت از اشخاص معلول در سطح بین المللی و قانون حمایت جامع از معلولین مصوب 1383 در سطح ملی نشان گر توسعه حقوق این افراد می باشد. این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل و مقایسه قانون مزبور با مقررات بین المللی است.
  روش
  در این تحقیق تلاش می شود به صورت توصیفی و تحلیلی موضوع حمایت از حقوق معلولین در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به ملحق شدن ایران به کنوانسیون 2006 ضمن تجزیه و تحلیل این سند به مقایسه آن با مقررات داخلی خصوصا قانون جامع حمایت از معلولین بپردازیم.
  نتایج
  با بررسی و مقایسه کنوانسیون 2006 معلولین و قانون جامع حمایت از معلولین مصوب 1383 کاستی ها و خلاءهای موجود در مقررات ایران روشن می شود. لذا کنوانسیون بین المللی مزبور الگو مناسبی خوبی برای اصلاح و بازنگری در مقررات ملی تلقی می شود. تقویت مقررات این قانون می تواند وضعیت معلولین را در حقوق داخلی بهبود بخشد. بازنگری و لحاظ کردن سیاست جنایی پیشگیرانه و حمایت از معلولین در حقوق جزای شکلی و ماهوی از جمله مواردی است که باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برابری، تبعیض، حقوق بین الملل، حمایت، معلولین
 • ساره ابری، علی حاج یوسفی، حسین حاج بابایی، مهدی رهگذر صفحه 343
  طرح مسئله:امروزه روشن شده است که برای تکامل اجتماعی زمان بخصوص و ویژه ای وجود دارد و در این زمان باید اساس رفتارهای اجتماعی در کودک شکل بگیرد و پس از آن است که او می تواند تعامل اجتماعی مناسبی برقرار نماید. بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که شرایط محیطی، شرایط اجتماعی، ارتباطات عاطفی و هیجانی و وضعیت تغذیه در رشد جسمی، اجتماعی و روانی کودک بسیار موثرند. شکنف (Shonkoff) و فیلیپس Phillips))(2000). حال آنکه کودکان روستایی به دلیل شرایط خاص روستاها از این محیط بی بهره اند.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش کودکان برخوردار از خدمات روستامهد نسبت به کودکان نابرخوردار از این خدمات از رشد اجتماعی بالاتری برخوردارند.
  نتایج
  به نظر می رسد رشد اجتماعی بیش تر کودکان برخوردار از خدمات روستامهد، تحت تاثیر محیط غنی تر رشد آنان در مقایسه با کودکان نابرخوردار می باشد. کودکان در روستامهد این فرصت را پیدا می کنند که به کنش متقابل با گروه هم سالان بپردازند و ضمن بازی با هم سالان خود از تجربیات آنان استفاده کنند، کشفیات خود از محیط را با آن ها در میان بگذارند و در آموخته های یکدیگر سهیم شوند.
  تجربه محیط غنی تر از خانه از لحاظ مواد و محتوای آموزشی و ارتباطات اجتماعی، کودکان را با فرصت های بیش تری برای یادگیری و رشد مواجه می سازد. بازی، تعاملات اجتماعی، کاوشگری و یادگیری های غیر رسمی و... همگی در رشد اجتماعی بهتر کودکان موثرند.
  کلیدواژگان: رشد اجتماعی، روستامهد
 • اکبر زارع شاه آبادی، زکیه سلیمانی صفحه 369
  طرح مسئله: نگرش های مبتنی بر جنسیت اغلب یک اجماع اجتماعی رابر سرچگونگی اعمال، رفتارها ونقش های جنسیتی، بدون توجه به تفاوت های فردی نشان می دهند.چنین ساختاری می تواند از عوامل تقویت کننده نابرابری های جنسیتی به شمار آید. این پژوهش با هدف تبیین نوع تصورات قالبی منسوب به زنان و مردان، به مطالعه برخی ازویژگی ها ومشاغل کلیشه ای رایج در این زمینه از منظر دانشجویان می پردازد.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه یزد تشکیل می دهند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران، 289 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شدند.
  یافته ها
  کلیشه های پسران بیشتر ناظر بر قدرت، عقلانیت، استقلال، خشونت و مشاغل ابزاری و مدیریتی است، در حالی که کلیشه های جنسیتی دختران اشاره به عطوفت، تاثیر پذیری، وابستگی وگرایش به مشاغل خدماتی در بین آن ها دارد.
  نتایج
  نگرش های دانشجویان حاکی از اظهار نوعی دوگانگی در باورهای جنسیتی و پذیرش تفاوت های بین دوجنس مشابه تصورات رایج درجامعه از جانب آن هاست که می توان برای آن ها هم ریشه های زیستی و هم زمینه های اجتماعی و روانی قائل شد.
  کلیدواژگان: تفاوت های جنسیتی، جنس، جنسیت، دانشگاه یزد، کلیشه های جنسیتی
 • حامد اختیاری، هومن صفایی، غلامرضا اسماعیلی جاوید، حبیب گنجگاهی، پریسا نادری، آذرخش مکری صفحه 399
  طرح مسئله: یکی از مشکلات عمده معتادین که هم در زمینه سازی شکل گیری اعتیاد و هم پس از ایجاد آن، در شکل گیری رفتار اجتماعی آنها ایفای نقش می نماید عدم توانایی آنها در تحلیل صحیح رفتارهای دیگر افراد اجتماع و درک مناسب از مقاصد درونی آنها (اختلال در نظریه ذهن) می باشد. در این مطالعه سعی شده است تا با بکارگیری ابزارهای سنجش نظریه ذهن، پاره ای از زیر ساختهای شناخت اجتماعی در معتادین به مواد افیونی در مقایسه با افراد سالم سنجیده شود.
  روش
  آزمون های رایانه ای و فارسی شده چشم کوهن (خواندن ذهن از طریق چشمها) و درک بروز احساسات (ساده و پیچیده) در صورت در دو گروه معتاد به مواد افیونی (50 نفر) (سن: 4/8 ± 4/28) و سالم(52 نفر) (سن: 5/9 ± 31) به همراه آزمونهای شدت افسردگی بک و سنجش هوش ریون و پرسشنامه سنجش تکانشگری آیزنک از شرکت کنندگان گرفته شد. گروه معتادین با پرسشنامه «شاخص شدت اعتیاد» نیز سنجش شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین نمره آزمون صورت نیز در گروه معتادین به صورت معنی داری پایین تر از گروه سالم است. آنالیزهای آماری چند عاملی مجموعه عوامل تاثیرگزار در نتایج آزمون های چشم و صورت نشان داد که تنها تفاوت میزان ضریب هوشی (در آزمون ریون) برای آزمون چشمها و میزان همدلی (در پرسشنامه آیزنک) برای آزمون صورت جزء عوامل تاثیرگذار (علاوه بر عامل مستقل اعتیاد) در تفاوت نمره آزمونهای چشم و صورت بین افراد معتاد و سالم بوده اند.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد، توجه درمانگران و مداخله آنها در اختلالات شناخت اجتماعی بیماران دچار اعتیاد می تواند یکی از اهداف بازتوانی شناختی برای کمک به بازگشت بیماران معتاد به جایگاه اجتماعی خود و ارتقاء رفاه اجتماعی آنها باشد. نتایج این مطالعه می تواند راهگشای مطالعات آینده رفتاری و جهت دهنده در پروتکلهای درمان و مداخلات روانشناختی در اعتیاد باشد.
  کلیدواژگان: آزمون چشمها، آزمون درک بروز حس در صورت، اعتیاد، شناخت اجتماعی، نظریه ذهن
 • رحم خدا جوادی، حبیب آقابخشی، حسن رفیعی، علی عسگری، احمد بیان معمار، سهراب عبدی زرین صفحه 421
  طرح مسئله: خانواده به عنوان یک عامل موثر بر شخصیت فرزندان نقش مهمی در تاب آوری آن ها در برابرمصرف سیگار و مواد مخدر دارد. هدف این پژوهش شناخت رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری فرزندان آن ها در برابر مصرف سیگار و مواد مخدر است.
  روش
  این پژوهش، از نوع پژوهش های همبستگی و نمونه مورد بررسی شامل 145 دانش آموز پسر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها، از ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسش نامه محقق ساخته تاب آوری در برابر مصرف مواد، استفاده شد. شاخص های روان سنجی پرسش نامه محقق ساخته تاب آوری در برابر مصرف مواد از طریق بررسی روایی محتوا، روایی همگرا، بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ، آزمون گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندگانه به کار برده شد.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعادکارکرد خانواده (حل مسئله، آمیختگی عاطفی، نقش ها، کنترل رفتار، ارتباط و کارکرد کلی) و تاب آوری در برابر مصرف مواد، رابطه مستقیم و معنی دار وجود داشت. فقط خرده مقیاس پاسخ دهی عاطفی رابطه معنی داری را نشان نداد. خرده مقیاس آمیختگی عاطفی توانست 13% از واریانس تاب آوری در برابر مصرف مواد را پیش بینی کند(0001/0p<).
  نتایج
  نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که هرچه کارکرد خانواده، وضعیت سالم تر و مطلوب تری داشته باشد، تاب آوری فرزندان در برابر مصرف مواد بیش تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، کارکرد خانواده، مدارس پرخطر، مصرف مواد
|
 • Karam Habibpour Gatabi, Reza Safary Shali Page 7
  Objectives
  Nowadays, Due to Promotion of Media institutions the Range of Modernity and experiencing it in social life has influenced not only Urban areas, but also rural areas and contexts. Rural Areas and people, as like as Urban areas and people, exprience the modern social life which is different from previous Decades.
  Method
  the Method used in this research was survey Along with Descriptive and Analytical approaches. The house hold headers Resident in rural areas of 10 towns of Markazi province consisting the Statistical population of this research that among which 1261 persons have been selected as the sample size according to cochran formula.
  Findings
  Modernity experience in Markazi province, rural areas showed the in complement rural welfare (Lag of economic and cultural welfare from social welfare), high level of immigration, excessive dependence to Government, weak performance of media including Seda and Sima and press, and weak performance Goverment institutions including islamic rural councils and Rural or Agricultural Co-operatives.
  Conclusion
  The non Comprehensive experience of Modernity in Markazi province has resulted in incompletiveness of modernity project and finally, the Phenomena Deviated modernity of in this rural areas as result to the social, cultural and economic Backgrounds, (wished or unwished) We are facing with the formation and continuity of various social problems in rural areas.
 • Hadi Khaniki, Pedram Alvand Page 39
  This paper reviews the citizen media and studies the fourth generation of communication development theories emphasizes on participatory communication. In this kind of theories the cibizen’s parbicipation and their activeness is the center of case instead of the public Accessibility of media. Therefore providing an opportunity for dialogue through media and providing dialogue Democracy in the process of communication is considered as the basis of development in the local communities. In order to achieve the goal of communication development, the virtual networks prove to be a potential source and can depict the cooperation of locals without any physical locations. The case study in the paper is Fesharaki Family Network which is a successful example of a virtual Media with the motto of "think locally and act globally". Which Showes the capability of this class of Medias in the development.
 • P. Alaedini, M. Mostafa Pourshad, A. Jalali Mousavi Page 69
  Objectives
  This article evluated urban upgrading achievements and challenges of the Urban Upgrading and Housing Reform Project conducted in Iran during the period 2004-2009.
  Method
  The assessment is provided both at the project level and in the target informal settlements of Bandar Abbas as a case study. Data and information were collected through a desk review, a beneficiary assessment conducted in Bandar Abbas, and a set of interviews held with project stakeholders at the national level and in Bandar Abbas. Findings &
  Conclusions
  One of the most important achievements of the project it is making positive attitude to the informal settlements in public level. Alsoseries of interventions including streets improvements, water piping schools construction, chanel reform, and construction of hygiene an medical centers have resulted various benefits for local inhibitant. Yet the project faced with the challenges and difficulties and have disappointed some of it’s appliances.
 • M. Shiani, M.T. Mousavi Page 93
  Objective
  The conceptualization of Social Capital impressed by the studies of thinkers and theorists in various districed of social sciences ether in the past or modern era. Today this concept has standed as an important role in researches, polices and planings. Therefore the study of Social Capital in Kerman City has done.
  Method
  The method which is used in this research is Survey and questionnaire is considered as a method of gathering data which were needed. The social statistic includes the habitants above 15 years old in Kerman City which was selected350 samples with the use of cocheran formula and multi stage clustral sampling method.
  Findings
  The results show that the Social Capital in Kermanhas been stimated in medium that has plurality in aspects and indexes. In some aspects can see the traditional kind of Social Capital while in others the modern kind overcame. Considering that Iran society experiencing the transmission from tradition to modernisms, reinforcement of civil institutions, Enrichment of public educations, preparing security, governmental decentralization, promoting trust, strengthen beliefs and positive attitudes and are recommended to eliminating the challenge between tradition and modernisms and promoting Social Capital.
 • Maysam Musai, Behzad Razavi Alhashem Page 123
  Objective
  This article probesto answer that which are the strengths, weaknesses, opportunities and threats of citizens’ participation in civic affairs in Tehran? This is achieved through studying social, cultural, economic, politicalmanagerial, legal, and spatial-physical aspects of the subject -- providing the basis upon which planners can formulate strategies and models for citizens’ participation in short-, medium-, and long-term plans.
  Method
  Benefiting from a qualitative approach and relying on in-depth interviews and open questions, information on social, cultural, economic, political-managerial, legal, and spatial physical aspects of citizen’s participation has gathered with the aim of providing a SWOT analysis. A statistic community consist of 60 prefessors, urban planning and social science experts, and public sector officials were selected from the several University of Tehran and Socio- Cultural Bureau of Tehran Municipality have been selected and Studied with aimed and accessable sampling. Findings and
  Conclusion
  The Results indicated that citizens’ participation in Iran specially in Tehran faces with the number of structural, socio-cultural, political-managerial, legal, and juridical impediments. Despite the current impediments various strengths and oppor tunities for stabilishment and empower of citizens’s participation in civic Affairs exist for there more weaknesses and thresats of participation from the citizens and city management has affected the partiction. yet the neccessity citizens practipation in the affairs is not be recognized by the Urban managers and cibizens. The citizens participation is mostly superfacial and symbolic.
 • H.R. Jalaeipour, J. Abdollahpour Page 153
  Objectives
  This paper studies the social relationship among inhabitants in Sardasht as a Kurdish city in west-south of west Azarbayjan province. The exploration of urban social relationship is located in the center of urban sociology and anthropology theories.according the Sardasht city faced with growth of urbanization, so it is necessary to explorate this subject.
  Method
  Three levels of social relationship: kinship, neighborhood and friendship for discription and explatoion of social relationship with inspired from ecological and compositional perspectives have been used and survey method to conduct this research. Fidings: The findings of this research indicate that the average of social relationship in three levels is high and adapted to compositional approach characteristics. Although diiferences is seen between Urbanized characteristics and level of social relationship but this differences is only between age and educational relationship which neigh borhood and also educations and kinship relationship, about other variables is not significant relationship.
  Results
  Finnaly age and education are two variables that explain social relationship changes in the kinship, neigh horhood and friendship between sardasht in habitants.
 • Ali Rabiee, Hakimeh Sadeghzadeh Page 191
  Objective
  Entrepreneurship is a process which is taken place in a changeable network of social relations, these relations can limit or facilitate the relationship of entrepreneurship with resources and opportunities.yet most of researches has been done are a types of personal attributes indicating type of enterpreneuer that has criticized be cause of non attention to social relationship and social capital. Studies and empirical witnesses have shown that in today’s Iranian society, putting aside political, economic, and legal and management factors, for many different reasons, entrepreneurs are not successful and this possibly is rooted in different socio-cultural reasons among which ignorance of social relations and connections can be named. Accordingly present research considers surveying the social capital effect on entrepreneurship as one of the different forms of capitals in world bank categorization as a factor of social growth and development specially in developing societies.
  Method
  Surveying the degree of social capitals effect and its different aspects over entrepreneurship, surveying the weakness and strong of under study society from social capital and entrepreneurship point of view and providing suggestions for increasing the social capital effect over entrepreneurship are among the most important purposes of this study. The Hypotheses were tested through Freedman and Regression tests. Finding and
  Conclusion
  The research has shown a positive and meaningful relation between social capital and its aspects and entrepreneurship. Moreover in this study is shown that the social capitals quality aspect, in the under study it society is more important and its correlation index is higher than other factors. In entrepreneurship its risk indicator has the highest priority, too. In addition the research results show that the relationship structure indicator has the highest effect over the entrepreneurship and connection indicator has the lowest effect and creativity and independence indicators (from entrepreneurship) are affected by none of the social capitals indicators.
 • H.S. Bagheri Yazdi Page 223
  Objective
  Now days,Social capital or social and spiritual dimensions of health are under attention of social and behavioral scientists. Social capital persuades individuals to collaborate and coordinate in societal interactions, to become able to solve their problems and reduce risk taking behavior within the society. The aim of this article is determining the relationship between social capital and its dimensions’, and risk taking behaviors among undergraduate students of Tehran Allamah Tabatabaei University, in 2010.
  Method
  This survey is a descriptive and correlational study, using Social Capital Questionnaire (Onyx and Bullen, 2000), and Iranian Adolescents Risktaking Scale (Mohamadizadeh and Ahmadabadi, 2008). The samples were selected in random among undergraduate students of Allamah Tabatabaii University in Tehran. Overall, 372 individuals completed the questionnaires, while data’s analyzed by SPSS.
  Finding
  Findings showed negative and significant relations between social capital, cognitive and communicational dimensions of social capital and risk taking behaviors in samples, but there was no meaningful correlation between constructional dimension of social capital and the risk taking behaviors. The results also indicated that there were meaningful and negative relations between drinking, smoking, drugs and sexual risk taking behaviors and social capital. Mean scores of girls, married and employed individuals, were significantly higher than other group in Social Capital Questionnaire, and Mean scores of boys, unmarried and unemployed individuals, were significantly higher than other group in Iranian Adolescents Risk-taking Scale.
  Conclusion
  The results suggest that authorities should take actions to keep youths being away from development of risk taking behaviors by improvement of social and spiritual dimensions of health.
 • M. Nasseh, M. Ghazinour, M.T. Joghataei, M. Nojomi, J. Richter Page 251
  Objectives
  The availability of a reliable and valid measurement to assess social support represents an important precondition to promote health research. The Social Support Questionnaire (SSQ) was simple to complete and developed by Sarason, Levine, Basham, & Sarason (1983), so it had been decided to translate it into Farsi to examine its psychometric properties. Social support can be defined as perceived availability of people who care about us; the certainty that there are people whom we can rely on makes it easier for us to feel good. Social support is composed of three types: instrumental, informational, and emotional. There is lots of evidence indicating that perceived social support is an important process that can reduce stress and foster positive health outcomes, such as physical and psychological well-being. Emotional support particularly was found of buffering effect of various stressful life events consequently having a positive effect on physical and psychological health.
  Method
  A convenient sample of 270 individuals aged 18-65 years old recruited from two private English language teaching institutions and from the Ministry of Health and Education. The data were analyzed with: one-sample Kolmogorov- Smirnov Z test, Mann Whitney U-tests, ANOVAs, ANCOVAs, Spearmen’s rho correlation and Cronbach’s alpha was calculated.
  Findings
  Women showed a higher satisfaction with social support compared to men whereas there was no gender-difference in the number of reported supporting persons. There was no significant main effect for marital status relating to the number of reported supporting individuals. Neither the number of reported supporting persons nor the satisfaction with social support was significantly associated with the age of the subjects.
  Conclusion
  The internal consistency in terms of Cronbach’s alpha for both scales were high (number of supporting individuals. 95 and satisfaction. 96. The Farsi version of the SSQ has satisfactory psychometric properties supporting empirical evidence for its use in research and practice.
 • Rasoul Rabbany, Samad Kalantary, Seyed Ali Hashernianfar Page 267

  Social inequality and countinues of class interval is one of the most important problems of human beings. Class interval with injustice, countinues and deepness of inequalities can cause an important and hard question in a society. This study is seeking the effective causes of inequalities within societies. For to explication of the subject form a new outlook, the social capital as an independent variable is compaired with other independent variables, thesis is control condition for survey and explication. The statistical target population of the studies all the citizens above 15 years old in isfahan at the time of survey with a sample of 696 citizens. The needed information has been achieved by analyzing statistical questionnaire. analy the data, multiple regression, modeling and equation structure has been used. The beta values resultes show that variables of luxurity, age, education, rationality, advertisement, need satisfaction are effective in explanative of social inequality. Mean of social inequality and social capital is 2/7 and 2/9. The results of this survey show that social inequality reduces when social capital arises.

 • M.H. Ramazani Ghavamabadi Page 307
  Objective
  Disable people need special legal attention. In this regard, special rules have been gradually developed by domestic and international law. Convention for the Protection of the Disabled Disability (2006) in the international community and the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) in a national community are examples of above mentioned legal development. The article is to analysis the efficiency of Iranian Act by a comparative study.
  Method
  The method of this research is descriptive and analytical. It is descriptive when seek to explain the rules of international law which has been codified in the 2006 Convention for the Protection of the Disabled and is analytical where the international act with the tryies to compare national regulations of protection of disable people.
  Conclusion
  In Comparison which 2006 Convention for the Protection of the Disabled Disability, the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) is as an incomplete law. In this aspect, the Convention may be considered an appropriate model of possible revision of the mention to Act. Taking into account the preventive criminal policy and the protection of the disable people by the procedural and substantial criminal law are among the matters which should be considered be legislators.
 • Sareh Abri, Ali Hajyousefi, Hossein Hajbabayi, Mehdi Rahgozar Page 343
  Objectives
  Nowaday this has been clarified that there is special time for social development and in this time the root of social behaviors of chid should be formed and after that he can appear in society and make appropriate social interaction. Most of Researches Show that Environmental ` Social Conditions emotional communications and nourishment condition have significant affect on Children`sphysical` Social and psycological Development(shonkoff&Philips- 2000). while the rural children has unbenefited from this environment because of special condition of that.Informations from this study effect of training plans on children social development specialy deprived childrent help to formation of training tacts andshow the paths to planners that prepare necessary conditions for growth and efflorescence of children.
  Method
  The Research Method of this Study Is a causative- Comparative Study. In this Study 588 Rural Children Between 3-6 Years Old in Varamin in Two Groups (294 Children as a Test Group and 294 Children as a Control Group) Were Compared with Vineland`s Social Maturity Scale. This Scale Has 8 Subscales: Self Help General, Self Help Dressing, Self Help Eating, Communication, Self Direction, Socialization, Locomotion & Occupation.
  Findings
  Statistical Analysis Determined that there ars Significant Difference Between Children who Use Rural Child Care Center Services and Children who don`t Use these Services in Variables such as Self help General, Self Hhelp Dressing, Self Help Eating, Communication, Self Direction, Socialization, Locomotion & Occupation.
  Conclusions
  Our Findings Suggest that Children who Use Rural Child Care Center Services Have More Social Development in Comparison with Children Who don`t Use these Services and Who Are at Home, Because They Experience Better Environment to Learning Educational Issues and Social Skills and also because They Have opportunity for Understandig Concepts and Basic Skills like Eating, Dressing, Communication,… in these Centers. In fact these Services Are Effective for Rural Children`s Social Development.
 • Akbar Zare Shahabadi, Zakeah Solimani Page 369
  Objective
  gender-based attitudes, often a social consensus on manner of practices, gender role attitudes, regardless to individual differences show. Such structural factors can be reinforcing gender inequalities to be considered. This study aimed to assess the type of stereotypes attributed to men and women, to study some common stereotypes jobs in this field deals with the perspectives of students.
  Method
  This survey has been made. The population of Yazd University students make up between them using the formula Cochrane 289 people were selected as the sample size.
  Findings
  Boys sterotypes are more baised on supervisory on power, rationality, independence, and violence and managerial jobs is a tool. While referring to the gender sterotypes tenderness, effective, service jobs tendency and dependency between them.
  Conclusions
  Students attitudes expressed indicate some kind of dichotomy and acceptance of gender differences in beliefs between androgyny and similar stereotypes commonly thought of their society from which they can root for both biological and social and psychological fields were allowed.
 • H. Ekhtiari *, Gh. Safaei, Gh. Esmaeeli, Djavid, H. Ganjgahi, P. Naderi, A. Mokri Page 399
  Objectives
  Social cognition is composed of variety of processes that result in perception of self, others and social world. Theory of Mind (ToM) is the high level processing and analysis that organizes social cognition data by reflecting and projecting other mind states in self mind environment. Impairment in social cognition and ToM is one of the suspected problems of substance abusers, and play role in addictive behavior especially in social relations. In this study we tried to evaluate some aspects of ToM and Social Cognition among opiate addicts in comparison to normal group.
  Methods
  We used Persian computerized version of Eyes Task (ET) and Facial Emotional Expression Recognition Task (FERT), over 52 normal person and 50 opiate addicts referred to Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS).We also use Beck Depression Inventory II (BDI-II), Raven Progressive Matrices (RPM), Eysenck Impulsivity Questionnaire -7 (EIQ-7) and Addiction Severity Index (ASI).
  Findings
  We found that there is a significant difference in mean score of ET task and FERT between groups (p<0.01). Also there is significant difference in mean scores of RPM, BDI, and Impulsivity subscale of EIQ between groups. Using multivariate analysis for ET & FERT scores including all possible related variables revealed that there is significant effect for Addiction (group) and RPM (Intelligence quotient) score on ET score, and Addiction & Empathy on FERT score.
  Conclusion
  In this study opiate abusers showed significant impairment in some aspects of social cognition in relation to normal group with fixation and matching of other related variables. Results of this study should be concluded with respect to other cognitive deficits correlated to opiate abuse and brain areas involved coordinately in response inhibition, risky decision making, emotional processing and social cognition. Basic and clinical implication of "impaired social cognition" should be considered in therapeutic interventions for opiate dependents.
 • Rahmkhoda Javadi, Habib Aghabakhshi, Hasan Rafiey, Ali Asgari, Ahmad Baian Memar, Sohrab Abdi Zarrin Page 421
  Objective
  The aim of the present study is to examine associations among several family functions and resilience against substance which is begin use in high school students.
  Method
  145 high school students at risk for substance use participated in this correlational study. Family assessment device (FAD) and a researcher-made questionnaire were applied to assess variables. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regressions.
  Finding
  This study revealed significant associations among family functions (problem-solving, communication, roles, control, emotional involvement and general function) and resilience against substance use. But emotional responsiveness was inconsistent with them. Results of multiple regression showed that the emotional involvement can Predict respectively 13% of the resilience against substance use variance (p<0/0001).
  Conclusion
  The more the family functions is healthy and favorable, the more probability of offspring becomes resilient in the face of substance use.