فهرست مطالب

علوم پزشکی پارس - سال نهم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1390)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1390)
 • ویژه نامه آموزش پزشکی
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید اسماعیل مناقب، نجمه سادات مصلی نژاد صفحه 1
  مقدمه
  آموزش مهارت های انتقال خبر بد از ضروریات طبابت با کیفیت بالا می باشد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه تاثیر آموزش مهارت های انتقال اخبار ناگوار به روش ایفای نقش و روش بحث گروهی انجام گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مداخله‎ای دو سو کور در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر روی 30 نفر اینترن انجام شد. جامعه این پژوهش، تمامی اینترن های پزشکی جهرم و تعیین حجم نمونه و نمونه گیری به روش سرشماری بود. در ابتدا نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گردآوری داده ها از طریق یک پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا بود که میزان آگاهی و نگرش اینترن ها را در دو مرحله مورد بررسی قرار می داد. گروه اول وارد کارگاه آموزش انتقال خبر بد به روش بحث گروهی و گروه دوم وارد کارگاه آموزش انتقال خبر بد به روش ایفای نقش شدند. قبل از شروع و بعد از اتمام کارگاه، سطح آگاهی و نگرش شرکت کنندگان ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از آزمون های تی مستقل و تی زوج تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی و نگرش دو گروه قبل از آموزش تفاوت معناداری نداشتند (به ترتیب 618/0=p و 329/0=p). میانگین نمره آگاهی بعد از آموزش با قبل از آموزش تفاوت معناداری داشت (0001/0>P) نگرش افراد هر دو گروه بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش تفاوت معناداری داشت (0001/0>P). آگاهی و نگرش هر دو گروه پس از آموزش با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند (0001/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  اگرچه هر دو روش یادشده باعث ارتقاء سطح آگاهی و نگرش اینترن ها شد، اما روش ایفای نقش موثرتر بود.
  کلیدواژگان: افشای حقیقت، ارتباط پزشک، بیمار، ایفای نقش، ارتباط، دانش، نگرش
 • سعید چنگیزی آشتیانی، محسن شمسی، سمیه دژم صفحه 7
  مقدمه
  ورود به دانشگاه باعث ایجاد تغییرات عمده ای در سبک زندگی افراد می شود که با توجه به حساسیت زیاد این مقطع قرار گرفتن در آن می تواند همراه با بروز مشکلاتی نیز باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات دانشجویان به عنوان یکی از اولویت های پژوهش در آموزش انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع تحلیلی و جمعیت مورد نظر آن دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی بود. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ای شامل سوالات مختلف در رابطه با مشخصات جمعیت شناسی و همچنین بررسی کیفیت زندگی دانشجویان در ابعاد روحی، فردی، خانوادگی و شغلی بود. به علاوه با ذکر برخی از راه کارهای مناسب رفع مشکلات، دیدگاه دانشجویان مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت داده های به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  نتایج
  در این پژوهش، میانگین نمره مشکلات روحی و فردی دانشجویان استعداد درخشان در مقایسه با دانشجویان عادی بیش تر بود (05/0>P). اما این دانشجویان نگرانی کم تری نسبت به آینده شغلی خود داشتند (05/0>P). همچنین بیش ترین راه کارهای پیشنهادی از طرف دانشجویان استعداد درخشان شامل معرفی یک نفر استاد مشاور علاوه بر استاد راهنما (80 درصد)، حذف برخی از قوانین دست و پا گیر (73 درصد) و برگزاری کارگاه های آموزشی (62 درصد) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، دانشجویان استعداد درخشان به لحاظ مشکلات روحی، فردی و خانوادگی جزء گروه های آسیب پذیر و نیازمند ساماندهی نظام مشاوره با محوریت مسئولین دانشگاه، اساتید مشاور و تعامل با خانواده می باشند. از این رو توجه بیش تر اساتید مشاور به لحاظ داشتن ارتباط نزدیک تر با دانشجویان و فعال سازی بیش تر مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دانشجو، دانشگاه، سلامت روان
 • منیر رمضانی، سیما کرمانشاهی صفحه 14
  مقدمه
  ناهماهنگی احتمالی کیفیت آموزش پرستاری و روش ارائه خدمات بهداشتی- درمانی پس از فراغت از تحصیل و نیز وجود مشکلات متعدد در رسیدن به اهداف آموزش بالینی، پژوهشگر را به انجام پژوهش حاضر با عنوان بررسی کیفیت آموزش بالینی در پرستاری و همچنین مشکلات و موانع موجود در این زمینه برانگیخت.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در آن 90 نفر (دانشجو، مربی بالینی و پرستار شاغل) شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسش نامه محقق ساخته بود.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه اکثر دانشجویان (3/73 درصد) در سطح ضعیف و برای اکثر مربیان (7/86 درصد) در سطح متوسط می باشد. آزمون آماری کای مربع اختلاف معناداری بین دیدگاه این دو گروه نشان می دهد. در مورد موانع موجود در رسیدن به اهداف آموزش بالینی، 100 درصد گروه دانشجویان، نارسایی های مربوط به مربی را ذکر کرده اند. 6/96 درصد مربیان نارسایی در برنامه ریزی آموزشی و عوامل محیطی را از موانع دستیابی به اهداف آموزش بالینی دانسته اند. همچنین 100 درصد کارکنان پرستاری به عواملی از جمله عدم آشنا کردن دانشجویان پرستاری با اهداف آموزشی اشاره داشته اند.
  بحث و نتیجه گیری
  برای بهبود کیفیت آموزش بالینی در پرستاری توصیه می شود که بین مربی بالینی، کارکنان پرستاری، سرپرستاران، سوپروایزرهای آموزشی، مدیران پرستاری و برنامه ریزان آموزش درپرستاری هماهنگی لازم انجام شود.
  کلیدواژگان: آموزش، بالینی، پرستاری
 • محسن حجت، محمدعلی منتصری، مریم چرخ انداز صفحه 22
  مقدمه
  اصلی ترین بخش آموزش پرستاری، آموزش بالینی است. دو روش آموزشی در این زمینه استفاده از چند مربی برای یک گروه از دانشجویان (مربی غیر ثابت) و یا یک مربی برای یک گروه از دانشجویان در همه بخش ها می باشد (مربی ثابت). این مطالعه به منظور مقایسه میزان دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی بالینی به روش مربی ثابت و غیر ثابت طراحی و اجرا شده است.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. 88 نفر از دانشجویان پرستاری که درس کارآموزی داخلی- جراحی یک را انتخاب کرده بودند از دو دوره تحصیلی متوالی به روش سرشماری انتخاب شدند و طی دو سال پی در پی به روش مربی ثابت (43 نفر) و غیرثابت (45 نفر) و با طراحی دو سو کور آموزش داده شدند. بخش های بالینی و مربیان در هر دو گروه ثابت بودند. داده ها در پایان ترم تحصیلی با استفاده از چک لیست خودارزیابی جمع آوری و با محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات خودارزیابی دانشجویان در گروه مربی ثابت 55/0±67/1 و در گروه مربی غیر ثابت 61/0±98/1 بود. در مقایسه میانگین های دو گروه به کمک آزمون آماری تی مستقل اختلاف معنادار آماری مشاهده شد (P<0.05، F:1.32).
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از روش مربی غیرثابت در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، اهداف، دوره کارآموزی، پرستاری
 • زهرا تقربی، اسماعیل فخاریان، فخرالسادات میرحسینی، سیداصغر رسولی نژاد، حسین اکبری، حسین عاملی صفحه 30
  مقدمه
  برای پیش گیری از شکست دانشجویان در امتحان جامع علوم پایه، شناسایی و کنترل عوامل خطرآفرین ضروری است. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی کلیه دانش آموختگان از سال 1365 تا پایان سال 1382 (305 نفر) که مندرجات پرونده آن ها در ارتباط با نتیجه امتحان جامع علوم پایه کامل بود، وارد شدند. داده ها به وسیله پرسش نامه ای حاوی اطلاعات آموزشی، دموگرافیک و نتیجه امتحان جامع جمع آوری شد. به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 شیوع عدم موفقیت محاسبه و برای تحلیل عوامل خطر احتمالی از آزمون کای مربع، آزمون دقیق فیشر، آزمون تی مستقل، رگرسیون لجستیک، نسبت شانس خام و تطبیق یافته و تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی از نوع گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  میزان عدم موفقیت در امتحان جامع علوم پایه 6/4 درصد بود. نتایج آزمون های تک متغیره نشان داد میهمانی در سایر دانشگاه ها، تاخیر در گذراندن دوره علوم پایه، پایین بودن معدل دیپلم و علوم پایه، سن بالا در زمان ورود به دانشگاه، و استفاده از سهمیه های خاص، احتمال شکست در این امتحان را افزایش می دهد. در این ارتباط فقط تاثیر معدل علوم پایه از طریق رگرسیون لجستیک چندمتغیره از نظر آماری معنادار بود. بر اساس رگرسیون خطی چندمتغیره نیز مهم ترین عامل موثر در برآورد نمره امتحان، معدل علوم پایه بود (55/0= R2).
  بحث و نتیجه گیری
  جهت کنترل عوامل خطر بروز شکست در امتحان جامع علوم پایه، حمایت از دانشجویان آسیب پذیر و تدوین برنامه های آماده سازی برای این گروه ضروری است.
  کلیدواژگان: دانشجوی پزشکی، دستاورد آموزشی، ارزیابی آموزشی
 • صدیقه نجفی پور، سهراب نجفی پور، رحیم رئوفی، محمدهاشم عبدی، لیلی مصلی نژاد صفحه 39
  مقدمه
  مربیان بالینی با خلق یک محیط آموزشی بالینی مناسب نقش بسزایی در موفقیت و کسب توانمندی های حرفه ای دانشجویان دارند. این مطالعه باهدف تعیین ویژگی های یک مربی بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 75 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم به روش سرشماری مشارکت داشتند. از پرسش نامه ای روا و پایا با سوالاتی در چهار حیطه شایستگی های حرفه ای، خصوصیات فردی، توانایی آموزش دادن و تعامل مربی با دانشجویان استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  ویژگی های مربی بالینی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب اهمیت در حیطه های شایستگی و توانمندی حرفه ای (80/0 ± 4/4 =)، تعامل با دانشجویان (96/0 ± 2/4 =)، خصوصیات فردی (95/0 ± 1/4 =) و در نهایت حیطه توانایی آموزش دادن مربی بالینی (89/0 ± 0/4 =) بود. 4/98 درصد از دانشجویان، علاقمندی به مراقبت از بیمار، 80 درصد دانش حرفه ای مربی، توضیح و نمایش تکنیک های جدید پرستاری، 3/86 درصد مهارت مربی بالینی در انجام رویه های پرستاری، 4/83 درصد توانایی ایجاد انگیزه و رفتار صادقانه با دانشجو را از مهم ترین ویژگی های مربی بالینی ذکر کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  از دیدگاه دانشجویان ویژگی های مربی بالینی در ارتقاء کیفیت تجربه بالینی دانشجویان پرستاری، کسب دانش، مهارت های حرفه ای و نگرش مناسب دانشجویان نقش اساسی دارد و ضروری است در دانشکده های پرستاری در خصوص ارتقای این ویژگی های اقدامات مناسبی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، دانشجویان پرستاری، تدریس
 • لیلی مصلی نژاد، سعید سبحانیان، صدیقه نجفی پور صفحه 47
  مقدمه
  تاکید دانشگاه ها بر آموزش یادگیری، آموزش افراد حرفه ای برای به کارگیری برنامه های آموزشی در پاسخ به نیاز جامعه می باشد. موفقیت آموزش بالینی در گرو این است که مدرسین عوامل موثر بر آموزش بالینی دانشجویان را شناخته و به طور سازنده به کار گیرند.
  روش کار
  این تحقیق یک مطالعه مقطعی روی تمام دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مقاطع مختلف تحصیلی بود که به روش سرشماری انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه در پنج حیطه عوامل محیطی، عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل مرتبط با مدرس، راهبردهای یاددهی- یادگیری و عوامل روانی اجتماعی بود که در یک طیف لیکرت پنج قسمتی طبقه بندی و سپس شاخص ها در هر حیطه به ترتیب نمره اهمیت محاسبه شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمره دانشجویان در سه حیطه عوامل محیطی، عوامل روانی اجتماعی و عوامل مرتبط با مدرس بیش تر از دو حیطه دیگر یعنی راهبرد های یاددهی- یادگیری و عوامل مرتبط با دانشجو بود.
  بحث و نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود به منظور ارتقا و تسهیل مهارت آموزی دانشجویان در بخش های بالینی، عوامل موثر بر آموزش بالینی در برنامه ریزی های آموزشی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجو، مهارت های بالینی، نگرش
 • سید حبیب کواری، محمد علی حسینی صفحه 54
  مقدمه
  هدف این پژوهش، نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز و پیشنهادی به منظور ایجاد کارآفرینی و کاریابی در دو گروه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور می باشد.
  روش کار
  این تحقیق توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی انجام شد. ابزار جمع آوری د اده ها در این طرح یک پرسش نامه 19 سوالی از نوع تشریحی و پاسخ باز بود. نمونه های تحقیق متشکل از 500 نفر شامل 300 نفر دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی و 200 نفر دانش آموختگان و پزشکان عمومی مشغول به کار از دانشکده های پزشکی (شیراز، بوشهر، یاسوج و بندرعباس) بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و حذف موارد ناقص، تحلیل داده ها انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین آموزش های نظری و نیازهای شغلی افراد مورد مطالعه تفاوت وجود دارد. در خصوص انجام پروژه و آشنایی با محیط کار آینده بین دو گروه دانشجویان و دانش آموختگان اختلاف معنادار نبود. در خصوص آشنایی با رایانه و زبان انگلیسی، گروه دانش آموختگان به مراتب کم تر از گروه دانشجویان با این توانمندی آشنایی داشتند. در خصوص نوآوری و خلاقیت اختلاف معناداری بین دو گروه مذکور مشاهده شد. در بررسی معرفی مشاغل مربوط نیز بین دو گروه اختلاف معنادار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان متناسب با بازار کار تغییرات چشمگیری داشته و تاکید بر آموزش زبان انگلیسی و کار با رایانه باید در دوره های آموزشی مورد توجه خاص قرار گیرد. همچنین کمبود توجه دانشجویان به مقوله خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و اصرار دانشجویان و دانش آموختگان به کسب مشاغل دولتی نشان از ضعف سیستم آموزشی در ایجاد روحیه خلاق و کارآفرین دارد که توجه بیش تر مسئولین به ارائه آموزش های تکمیلی برای دانشجویان و اساتید را می طلبد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: نیازسنجی آموزشی، دانشجویان پزشکی، کارآفرینی، خلاق بودن
|
 • Se Managheb, N. Mosalanejad Page 1
  Introduction
  Appropriate breaking bad news skills are essential to the practice of high quality medicine. This study was performed in order to assess the educational benefits of training on breaking bad news skills by role play versus group discussion methods.
  Material And Methods
  This interventional double blind study was performed in 2009-2010 in Jahrom University of Medical Sciences. Determination of the sample size and sampling method was based on census. 30 interns were involved in this study. They were divided into two groups randomly. Their knowledge and attitude about breaking bad news skills were evaluated with valid and reliable questionnaires. Then, group one participated in group discussion workshop and the other group participated in the role play workshop. Their knowledge and attitude were re-evaluated after the course. The scores of pre-course and post- course of both groups were compared. The results were analyzed in SPSS 11.5 using t-test and paired t-test.
  Results
  The mean score of knowledge and attitude of both groups before training were compared and the results showed that there was no significant difference between them (p=0.618 and p=0.329). The mean scores of knowledge of groups one and two before and after training were compared and there was a significant difference (P<0.0001). The mean scores of the attitude of groups one and two before and after training revealed a significant difference (p=0.001). The mean scores of the knowledge and attitude of groups one and two after training were compared and there was a significant difference (P<0.0001, P<0.0001).
  Conclusion
  Although both methods were effective in producing significant changes in medical student’s knowledge and attitude, role playing was more effective.
 • S. Changizi Ashtyani F., M Shamsi, S. Dezham Page 7
  Introduction
  The new student's entry into universities leads to major changes in their lifestyle which can bring about problems for them. Attention to these problems is the research. The present study was conducted to survey these student's problems as one of the priorities of education. Methods and material: This is an analytical study carried out on talented and regular students. The data were collected through a questionnaire including demographic characteristics of students and also review of the quality of life of the students in different aspects such as personal, family, social, their perspective toward job and finally some solutions to the problems as mentioned by the students. The data were then analyzed.
  Results
  In this study, significant differences were observed between mental and personal problem's mean scores of the normal and talented students with the talented students having higher scores (P<0.05) but talented students were less concerned about their future and career than normal students (P<0.05). According to the talented students, the best solution would be using a councilor as well as the advisor teacher (80%), decreasing some troublesome legislations (73%) and holding educational workshops (62%).
  Discussion
  According to the results, due to the mental and family problems, talented students are a vulnerable group and need some consultation systems in the university, using faculty advisors and their families. Therefore, due to their close connections with these students, more attention of the faculty advisers to them and establishing more student counseling centers at the universities seem to be necessary.
 • M. Ramezani Fir, S. Kermanshahi Page 14
  Lack of coordination in clinical education of nursing, the method of health care after graduation, and the existence of many problems in fulfilling the aims of clinical teaching encouraged the researchers to conduct this research, aiming at investigating the quality and obstacles of clinical teaching in nursing.
  Method
  This is a cross-sectional descriptive study on 90 individuals (clinical teachers, senior M.S. students of nursing and 30 nurses). 3 self-made questionnaires were used to collect the data.
  Results
  The results showed that the quality of clinical teaching in viewpoint of the majority of students (73.3%) is weak and for the majority of clinical teachers (86.7%) it is moderate. The X2 statistical test revealed a significant difference between the viewpoints of these two groups. As to the problems and obstacles in achieving the aims of clinical teaching, 100% of the students stated the inadequacies concerning the clinical teachers. 96.6% of the clinical teachers indicated that the existing insufficiencies in the curriculum and environmental factors are the obstacles in this regard. 100% of the nursing staff emphasized lack of familiarization of the personnel with the aim of clinical teaching of nursing students which is the main problem.
  Conclusion
  To improve the quality of clinical teaching in nursing, it is recommended that there should be a cooperation among clinical teachers, nurses, head nurses, educational supervisors, and nursing managers in preparing curriculum plans in nursing.
 • M. Hojat, Ma Montaseri, M. Charkhandaz Page 22
  Introduction
  The main part of nursing education is ‘clinical education’. One of the great challenges in this area is teaching by several instructors for one group of students (unfixed teacher) or one teacher for one group of students in all clinical wards (fixed teacher). This study was designed and conducted to compare the achievement of educational goals of clinical training in fixed and unfixed teacher method.
  Material And Methods
  This is a quasi-experimental study on 88 nursing students enrolled in the clinical training of the first medical surgical course. They were selected from 2 consecutive academic years selected by census method. They were thought through two blind methods. One group was educated by fixed teacher method (43 students) and other group by unfixed teacher method (45). The teachers and clinical wards for the two groups were fixed in the two methods. At the end of the semester, data were collected through a checklist ‘self report’ and analyzed by mean, standard error deviation and in depended t-test.
  Results
  The mean score of the student's self report in the fixed teacher group was 1.67 ± 0.55 and in the unfixed teacher group it was 1.98 ± 0.61. There were no significant differences between the means of the fixed and unfixed teacher group, based on the results of the student t-test (p<0.05, F: 1.32).
  Conclusion
  Using unfixed teacher method in the education of nursing students is suggested.
 • Z. Tagharrobi, E. Fakharian, F. Mirhoseini, Sa Rasoulinejad, H. Akbari, H. Ameli Page 30
  Introduction
  Identifying and controlling the risk factors is necessary in order to prevent the failure in CBSE. So, this study was performed to determine the effective factors on the results of CBSE in the medical Alumni of Kaums.
  Material And Methods
  All of the alumni whose CBSE results were recorded in the files from 1986 till 2003 (n=305) were selected in this cross-sectional study. Data were gathered by a questionnaire including the results of CBSE, and educational and demographic data. The prevalence of failure in CBSE was calculated. Chi-square, Fisher exact test, independent t-test, multivariate stepwise linear regression, logistic regression, crude and adjusted odds Ratio were used to analyze the status of the probable risk factors.
  Results
  The prevalence of failure in the CBSE was 4.9%. Univariate analysis showed that temporary student transfers to other universities, delay in passing basic sciences courses, low GPA in basic sciences courses and high school, older age and non-regional quota increase the failure risk in CBSE; in this regard, multivariate logistic regression reported that GPA in basic sciences courses is the only significant effective factor. In addition, the basic sciences GPA was reported as the most important influential factor on the score of basic sciences exam.
  Conclusion
  The risk factors of failure in CBSE should be controlled, so it is necessary to plan for the student's preparation, identifying the students at risk and supporting them.
 • S. Najafipour, S. Ajafipour, R. Raoofi, Mh Abdi, L. Mosalanejad Page 39
  Introduction
  Clinical teachers have an important role in creating an environment for effective clinical teaching to students. In addition, the faculty has a significant impact on the student's feeling of success or failure in professional competence. This study was performed to determine the characteristics of an influential instructor according to the nursing student's viewpoints in Jahrom University of Medical Sciences.
  Material And Methods
  In this cross-sectional survey, 75 nursing students of Jahrom University of Medical Sciences were selected by census sampling method. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire consisting of 4 domains including professional competence, interpersonal relationship, personality characteristics, and teaching ability. The data were analyzed by SPSS.
  Results
  The results showed that influential clinical teacher must be professionally competent (mean=4.4 ± 0.80), have interpersonal relationships (mean=4.2 ± 0.96) have good personality characteristics (mean=4.1 ± 0.95), and have high eaching ability (mean=4 ± 0.89). According to the students, the most important characteristics of an influential clinical instructor are having interest in patient care (98.4%), having sufficient professional knowledge (80%), explaining and demonstrating new nursing techniques (80%), performing nursing skills procedures (86.3%), being honest with the students and creating motivation in students (83%).
  Conclusion
  The nursing student's viewpoints indicated that influential clinical instructor has an important role in promoting quality nursing experience and in getting knowledge, professional skills and attitude. Nursing faculty should plan for promoting professional competency in clinical instructors.
 • L. Mosslanejad, S. Sobhanian, S. Najafipour Page 47
  Introduction
  There is a strong demand for high quality, cost effective clinical education experiences that facilitate the student's learning in the clinical setting. Clinical teaching is a challenging task and the instructors can use strategies to change the quality of clinical instruction. This study aimed to determine the factors affecting the student's clinical skills.
  Material And Methods
  This is a cross-sectional study on nursing students of Jahrom University of Medical Sciences who were selected through simple sampling. Data were collected through a valid and reliable questionnaire on effective strategies of clinical skills including five domains of environmental, psychosocial, students, teaching and-learning strategies, and psychosocial classified based on5 point Likret style. The highest percentage in different domains was calculated based on their importance.
  Results
  According to the results, the mean scores of environmental, psychosocial and teacher factors were higher than teaching-and learning strategies and student factors. There was a significant relationship between environmental factors and the student's clinical skills. (p=0.05)
  Conclusion
  We recommend that effective factors in clinical skills should be considered in curriculum planning to enhance and facilitate the student's learning skills in the clinical wards.
 • Sh Kavari, Ma Hoseini Page 54
  Introduction
  The objective of this study was to survey needs assessment for the required and proposed educational courses in order to promote entrepreneurship and job finding among the students and graduates in universities of South Iran.
  Material And Methods
  The present descriptive–analytic research was conducted using a questionnaire containing 19 subjective questions for needs assessment. The sample size included 300 students and 200 graduates (and employed GPs) of Shiraz, Bushehr, Yasooj and Bandarabbas universities of medical sciences selected randomly. Questionnaires were filled by the participants.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between theoretical education and job requirements. Also, there was a significant difference between students and the employed graduates regarding learning a foreign language. The students group was more familiar with the global systems of the medical courses than the graduates; this could be attributed to the change in educational structure as well as technological revolution. Regarding innovation and creativity, the difference was significant between the two groups. Group A does more teamwork than group B; as to the introduction of the job, the difference was significant between the two groups
  Conclusion
  The findings indicated that negligence and lack of needs assessment have kept the students away from practical work and encounter with the related problems. The students generally believe that employment could be gained through nepotism in the first place and based on practical and scientific capabilities in the second place. This problem could be solved through educational courses for teaching computer and language skills, management, etc. Moreover, by establishing an organization for monitoring the employment process, disappointment among the students and academic staff especially physicians could be eliminated.