فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/27
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • نفیسه شکری مشهدی، احمد اسماعیل زاده صفحه 1
  یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران، کیفیت و کمیت کربوهیدرات رژیم غذایی است. بنابراین، نقش GI (Glycemic index) در مطالعات متعدد، به منظور بررسی انواع مختلف کربوهیدرات های مصرفی مورد بررسی قرار گرفته است و اثرات آن در کاهش یا بهبود عملکرد ورزشی نشان داده شده است. هدف از انجام این مطالعه مروری بر مطالعات جدید انجام شده در زمینه اثر مصرف کربوهیدرات های مصرفی با شاخص های گلایسمیک متفاوت بر عملکرد ورزشی است. جستجوی انجام شده در بانک اطلاعاتی PubMed با استفاده از کلمات کلیدی Exercise و GI و بین فاصله سال های 2010-1990 در نمونه های انسانی انجام شد. نتایج مصرف کربوهیدرات های با شاخص گلایسمیک پایین در قبل از ورزش بر بهبود عملکرد ورزشکاران ضد و نقیض بود. همچنین مصرف مقدار کربوهیدرات مصرفی در طول ورزش، به عنوان عامل اثرگذارتری نسبت به وعده غذایی قبل از ورزش بر عملکرد ورزشی عنوان شد. اثر شاخص گلایسمیک بالا بر بازسازی ذخایر گلیکوژن پس از ورزش به صورت یکنواخت در مطالعات اثبات شد. مصرف کربوهیدرات های با نمایه گلایسمیک بالا در حین ورزش و پس از آن بر بهبود عملکرد ورزشکاران همسو است. بنابراین به نظر می رسد که بیشتر مطالعات آینده در این خصوص باید اثر چنین رژیم های را در قبل از ورزش مورد آزمون قرار دهند.
  کلیدواژگان: ورزش، نمایه گلیسمیک، کربوهیدرات، ورزشکار
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • زهرا نوری مطلق، حمیدرضا پورزمانی، مریم فروغی صفحه 11
  از آن جا که تولید فاضلاب سال به سال افزایش می یابد و نیز به دلیل تنوع آلاینده های موجود در آن، روش های موثر و پیشرفته ای برای تصفیه آن مورد نیاز است. یکی از موادی که در سال های اخیر به صورت رو به رشد برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود، نانولوله های کربنی است. تماس با باقیمانده این مواد (مشابه باقیمانده مواد شیمیایی) که در اثر بلع آب، تنفس و تماس پوستی در طول فعالیت های معمول در خانه (نظیر حمام کردن و پخت و پز) صورت می گیرد، ممکن است اثرات نامطلوب زیادی بر سلامت انسان گذارد. علیرغم اثرات بالقوه نانولوله های کربنی بر سلامتی انسان و محیط زیست و همچنین کاربرد بسیار زیاد این مواد، اطلاعات در مورد سمیت آن ها در آب آشامیدنی بسیار کم است. هدف از این مطالعه، پوشش اثراتی است که باقیمانده این مواد در آب آشامیدنی بر روی سلامت انسان می گذارد.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، نانولوله های کربن، اثر بر سلامتی انسان
 • محسن رضاییان صفحه 18
  خودکشی یکی از پیچیده ترین جنبه های زندگی انسان می باشد که تمامی ابعاد و زوایای آن به درستی شناخته نشده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که شناخت دقیق انواع خودکشی می تواند در پیش گیری از این پدیده کمک نماید، در مقاله حاضر سعی شده است تا طبقه بندی جدیدی از انواع خودکشی از دیدگاه سلامت مورد بحث قرار گیرد. بر این اساس، خودکشی به انواع تک نفره، دو نفره، دسته جمعی، کمک شده، ماموریتی و تجمع خودکشی تقسیم گردیده و خصوصیات هر یک در متن مقاله شرح داده خواهد شد.
  کلیدواژگان: خودکشی، انواع، طبقه بندی، دیدگاه سلامت
 • امیر محمدی، افشین ابراهیمی، حسین نوروزی، پروین رزمجو، پریسا معتمدی، الهام شیردل صفحه 26
  مقدمه
  کنترل میکروارگانیسم ها در سطوح مختلف در محیط های صنعتی و مسکونی به لحاظ اشاعه بیماری های عفونی از نگرانی های اصلی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی آلودگی باکتریایی دکمه های آسانسور در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان 1390 است.
  روش ها
  این تحقیق به صورت توصیفی مقطعی صورت گرفت. پس از نمونه برداری از سه محیط کشت TSB، EMB (Environmental Management Bureau) و بلادآگار استفاده شد و در مرحله بعد، کشت در مراحل تکمیلی ادامه داشت.
  یافته ها
  حضور باکتری های انتروباکتر، سراتیا، انتروباکتر هافنیا و استافیلوکوک مشاهده شد. آسانسورهای دانشکده دندانپزشکی 100 درصد آلوده به این باکتری ها بودند که با عنایت به اقتضای فعالیت های افراد در این محیط ها، مواد و زائدات تولیدی قابل انتظار است. نمونه های گرفته شده از دانشکده مدیریت و پزشکی نیز 60 درصد آلوده به این باکتری ها بودند. آلودگی در بقیه دانشکده ها، 30 درصد بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که در دانشکده های دارای آزمایشگاه به خصوص آزمایشگاه ها و پایلوت های بیولوژیکی، آلودگی و تنوع باکتریایی بیشتر است. در این میان باکتری های گرم منفی حضورشان محتمل تر است و باکتری های گرم مثبت در این سطوح فلور پوستی هستند. آلودگی و تنوع میکروبی در دکمه های آسانسور وجود داشت و در صورت عدم توجه به بهسازی محیط و رعایت بهداشت فردی، احتمال افزایش آلودگی در این اماکن وجود دارد. از این رو توجه جدی، آگاه سازی و آموزش عمومی ضروری است.
  کلیدواژگان: آلودگی، باکتری، عفونت، بهداشت محیط
 • ام البنین کافشانی، غلامرضا شریفی راد، اکبر حسن زاده صفحه 32
  مقدمه
  رشد جمعیت ایران در دو دهه اخیر چنان افزایش یافته است که در مقاطعی به رشد انفجاری رسیده است. اکنون پیامدهای این رشد جمعیت به خوبی محسوس است و در آینده هم مدت ها ادامه خواهد یافت. روش های مختلفی برای تنظیم خانواده وجود دارد و یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، حاملگی ناخواسته با وجود استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری است. با وجود تعداد بالای بارداری های مرتبط با مصرف قرص های ضدبارداری، بررسی ها برای ریسک فاکتورهای بیولوژیک دخیل در نارسایی این روش محدود است. یکی از ریسک فاکتورهای ممکن وزن بدن می باشد. با توجه به شیوع روز افزون چاقی در زنان و با توجه به این که مطالعات در این زمینه ناکافی است، بررسی هایی در این زمینه ضروری است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی– تحلیلی گذشته نگر است که بر روی 202 زن در سنین باروری با میانگین سنی 30 سال صورت گرفت. به طوری که با استفاده از نمونه گیری خوشه ایاز بین 49 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان لنجان، 20 مرکز انتخاب شد. در هر مرکز 20 پرونده به طور تصادفی انتخاب شد. سپس اطلاعات لازم شامل خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی، سن، تحصیلات، تعداد زایمان ها، فاصله بین فرزندان، شاخص توده بدنی و مدت زمان استفاده از قرص های ضدبارداری از طریق مصاحبه با افراد و مشاهده پرونده افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، تکمیل گردید. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و آزمون آماری رگرسیون لجستیک آنالیز گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در بین افرادی که از قرص استفاده کردند و باردار شدند، 1/82 درصد حاملگی خواسته و 9/17 درصد حاملگی ناخواسته داشتند. از نظر شاخص توده بدنی 1/1 درصد از این زنان BMI (Body mass index) کمتر از 5/18 داشتند که لاغر محسوب می شدند. 56/39 درصد از نظر وزنی طبیعی بودند. 8/47 درصد دارای اضافه وزن و 5/11 درصد چاق بودند. از نظر مدت زمان استفاده از قرص های ضدبارداری 4/39 درصد کمتر از 12 ماه و 5/18 درصد بالای 49 ماه استفاده کردند. آزمون t-test نشان داد که میانگین شاخص توده بدنی قبل از بارداری و زمان بارداری در افرادی که حاملگی ناخواسته داشتند به طور معنی داری بیشتر است (004/0 = P و 008/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتیجه به دست آمده و عوارض حاملگی ناخواسته که شامل افزایش مرگ و میر مادر و جنین، ناهنجاری در جنین، سقط ناسالم و غیر بهداشتی می باشد، توجه به تغییر روش پیشگیری از بارداری یا تغییر دوز قرص های ضدبارداری در زنان چاق ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اضافه وزن، چاقی، حاملگی ناخواسته، قرص های ضدبارداری، روش های هورمونی پیشگیری از بارداری
 • بی بی فاطمه نبوی، فهیمه تیموری، محمدمهدی امین، مریم حاتم زاده، مهناز نیک آئین صفحه 37
  مقدمه
  بی فنیل های چند کلره PCBs (Polychlorinated biphenyl)، گروهی از ترکیبات آروماتیک مصنوعی هستند که شامل دو حلقه بنزن و دارای یک تا ده اتم کلر هستند. وجود این ترکیبات در محیط زیست به دلیل سمیت، پایداری و همچنین خاصیت تجمع بیولوژیکی برای سلامتی مخاطره آمیز است و بایستی قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شوند چرا که باعث آلودگی آب، خاک و هوا خواهند شد. تجزیه میکروبی PCBs به عنوان یکی از روش های مقرون به صرفه و کارامد برای حذف این ترکیبات از محیط مورد توجه است. هدف از این مطالعه شناسایی گونه های میکروبی هوازی تجزیه کننده PCBs می باشد.
  روش ها
  این مطالعه با استفاده از راکتور SBBR (Sequencing batch biofilm reactor) در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. داخل راکتور از فوم (Polyurethane) به عنوان مدیا استفاده شد. فاضلاب سنتتیک مورد استفاده جهت تغذیه راکتور شامل سوبستره کمکی (استون به عنوان حلال برای ترکیب PCBs)، سوبستره اصلی شامل روغن ترانسفورماتور حاوی PCBs به عنوان منبع کربن و همچنین میکروالمنت ها بود. پس از دستیابی به جمعیت میکروبی کافی و گذراندن مراحل سازگاری میکروارگانیسم ها با ترکیبات PCBs، مراحل شناسایی گونه های میکروبی تجزیه کننده PCBs با تعیین توالی ژن 16SrRNA باکتری های جداسازی شده انجام شد.
  یافته ها
  تعیین توالی ژنی باکتری های جداسازی شده نشان داد که گونه هایRhodococcus، Pseudomonas، Pseudoxanthomonas، Agromyces و Brevibacillus باکتری های غالب تجزیه کننده ترکیبات PCBs در مطالعه حاضر هستند.
  نتیجه گیری
  ترکییبات PCBs با وجود دارا بودن خواص پایداری شیمیایی و سمیت می توانند توسط بعضی از میکروارگانیسم ها تحت شرایط هوازی یا بی هوازی تجزیه شوند و یا حداقل به کانجنرهای دارای کلر کمتر تبدیل شوند. بر اساس نتایج، پنج گونه باکتریایی که توانایی تجزیه روغن های ترانسفورماتور حاوی ترکیبات PCB را دارا هستند، شناسایی گردیدند.
  کلیدواژگان: PCBs، تجزیه بیولوژیکی، هوازی، باکتری
 • پریناز شهسواری، محمدحسن انتظاری، بهرام سلیمانی، علی اصغر پیله وریان، رویا طاهرگورابی صفحه 44
  مقدمه
  تغییر در میزان چربی ها، لیپو پروتئین ها و آپولیپوپروتیئن های سرم می تواند به عنوان یک عامل خطر قوی برای بیماری های قلبی- عروقی محسوب شود (2، 1). مطالعه حاضر به بررسی سطح لیپیدها و آپولیپوپروتئین های سرم در دختران مدارس ابتدایی شهرستان خمینی شهر پرداخت تا عواملی که دانش آموزان در حال حاضر و یا احتمالا در آینده در معرض خطر ابتلا به افزایش چربی خون و ناراحتی های قلبی- عروقی قرار خواهد داد، شناخته شود.
  روش ها
  صد نفر از دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی شهر به طور تصادفی انتخاب شدند. در حالت ناشتا از آن ها نمونه خون گرفته شد. فرم اطلاعات شخصی، فرم موافقت شرکت در تحقیق و پرسش نامه یادآمد 24 ساعته برای سه روز (دو روز کاری و یک روز تعطیل) به والدین دانش آموزان داده شد که تکمیل کنند. سپس پرسش نامه ها تجزیه و تحلیل آماری شدند. مقادیر کلسترول تام، HDLc،TG (Triglyceride) و LDLc به روش آنزیمی و مقادیر 1APOA و 100APOB به روش ایمینوتوربیدومتری اندازه گیری شد. نتایج با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه ای مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین کلسترول تام (402/0 = P) و میانگین 1APOA (162/0 = P) با میانگین مرجع تفاوت معنی دار نداشت. میانگین TG (0001/0 = P)، HDLc (001/0 = P) و 100APOB (001/0 = P) به صورت معنی داری بالاتر از مقدار مرجع بود. میانگین LDLc (023/0 = P) به صورت معنی داری پایین تر از مقدار مرجع بود. بین پروتئین دریافتی از طریق غذا و مقدار 100APOB رابطه معنی دار و معکوس وجود داشت (212/0- = r، 034/0 = P). بین کلسترول دریافتی از طریق غذا و مقدار 1APOA رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشت (250/0 = r، 012/0 = P). بین کربوهیدرات، فیبر و چربی های دریافتی از طریق غذا با متغیرهای مورد مطالعه رابطه معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مقدار کلسترول تام در این دانش آموزان نرمال بود که با نتایج تحقیقات دیگر که در آمریکا و ژاپن روی بچه ها انجام شده بود، هماهنگی داشت. پس مصرف چربی های جانوری را برای آن ها محدود نمی شود و در حد نیاز باید مصرف کنند. مقدار TG در این دانش آموزان بالاتر از مقدار مرجع بود چرا که 50 درصد انرژی آن ها از کربوهیدرات تامین شده بود. پس مقدار TG آن ها نرمال باشد اما به علت مصرف زیاد کربوهیدرات تری گلیسیرید آن ها بالا بود. بنابراین توصیه می شود غذاهای دریایی و کربوهیدرات های پیچیده، سبزیجات و میوه جات را بیشتر مصرف کنند.
  کاهش مقدار LDLC در این بچه ها به علت افزایش فعالیت فیزیکی و افزایش مصرف پروتئین های گیاهی نسبت به پروتئین های جانوری است. TG و HDLC رابطه معکوس با هم دارند. در این تحقیق با بالا بودن مقدار TG انتظار می رفت که مقدار HDLC پایین باشد که نتایج عکس این مطلب را تایید کرد. بالا بودن مقدار HDLC به دلیل فعالیت فیزیکی زیاد در بچه هاست چرا که در یک منطقه نیمه روستایی هستند. بالا بودن مقدار HDLC و نرمال بودن مقدار 1APOA به دلیل افزایش مقدار 2HDL در مقایسه با 3HDL است که در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی بازدارنده تر هستند. با توجه به کاهش LDLC و افزایش مقدار 100APOB به نظر می رسد که ذرات LDLC از نوع ذرات تیپ B کلسترول باشد؛ یعنی LDLC با سایز کوچک که آتروژن است و نفوذپذیری بیشتری به درون عروق خونی دارد. از طرف دیگر افزایش TG باعث افزایش 100APOB می باشد. هیچ ارتباط معنی داری بین کربوهیدرات، فیبر و چربی های دریافتی از طریق غذا با متغیرهای مورد مطالعه وجود نداشت.
  کلیدواژگان: Primary school، 1APOA، 100APOB، Cholestrol، Triglyceride، LDLc، HDL
 • آسیه پیرزاده صفحه 52
  مقدمه
  اینترنت یکی از منابع مهم جهت دسترسی به متون علمی در دانشگاه های علوم پزشکی محسوب می شود و دانشجویان، از آن جهت برآوردن اهداف حرفه ای و شخصی خود استفاده می کنند. با توجه به این که میزان بروز و شیوع اعتیاد به اینترنت در این گروه در حال افزایش است، این مطالعه با هدف، تعیین ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1389 انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 123 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. از دو پرسش نامه سنجش سلامت عمومی و اعتیاد به اینترنت Yang جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. در نهایت امتیازهای افراد به دو دسته مساوی و پایین تر از 49 و بالاتر از 50 تقسیم شد که به ترتیب نشان دهنده وضعیت کاربران به صورت عادی و کاربران معتاد می باشد. اطلاعات گرد آمده توسط نرم افزار 16SPSS و آزمون های Independent t-test و kruskal-Walis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  5/80 درصد دانشجویان نرمال و 5/19 درصد اعتیاد خفیف داشتند. میانگین سلامت جسمی، اختلال در عملکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی در گروه معتاد به اینترنت به ترتیب 77/3 ± 28/15، 16/4 ± 69/15، 40/4 ± 67/10 و 21/6 ± 42/7 به دست آمد. بین ابعاد سلامت عمومی در هر دو گروه رابطه آماری معنی داری مشاهده شد (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر اعتیاد به اینترنت بر ابعاد سلامتی دانشجویان، نظارت و کنترل بر استفاده از اینترنت در دانشجویان دانشگاه و همچنین آگاه سازی آنان از اثرات مخرب استفاده ناصحیح از اینترنت ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، سلامت عمومی، دانشجو
 • عفت درویشی، سیده صالحه مرتضوی، سحرناز نجات، کوروش هلاکویی نایینی صفحه 59
  مقدمه
  طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی محدوده قابل قبول برای سزارین تنها 15-10 درصد از کل زایمان های انجام شده می باشد (1). افزایش میزان سزارین از این محدوده می تواند سبب افزایش مرگ و میر و عوارض در مادران و نوزادان گردد. آمارهای به دست آمده از استان ها و شهرهای ایران بیان گر رشد روزافزون سزارین های غیر ضروری در ایران می باشند.
  روش ها
  در این مطالعه کیفی به بررسی نظرات تعدادی از مادرانی که تحت عمل جراحی سزارین انتخابی و اورژانسی قرارگرفته بودند (در بیمارستان مهر اهواز، بیمارستان امام خمینی و بیمارستان رازی) و همچنین جمعی از متخصصین زنان و زایمان شهر اهواز و ماه شهر، پرداخته شد. مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آنالیز محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مادرانی که به درخواست خودشان تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند، به دلیل ترس از زایمان طبیعی به سمت سزارین گرایش پیدا کرده اند و سزارین را روش بی درد و بی خطری برای خود و نوزادشان می دانستند. در مقابل مادرانی که به صورت اورژانسی عمل سزارین انجام داده بودند، این روش را از دوران بارداری به عنوان روش ارجح پذیرفته بودند و درد آن را مقطعی دانسته بودند و بهبودی سریع تر پس از زایمان طبیعی را مزیت مهم آن می دانستند. پزشکان نیز تمایل بیمار و همکاری وی را به عنوان فاکتور اثرگذار ذکر نمودند. در کنار آن به مسایل قانونی و امنیتی، بعد مالی و اهمیت زمان اشاره نمودند.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج این بررسی، برای ترغیب مادران به انجام زایمان طبیعی نیاز است که در دوران بارداری آمادگی های لازم فیزیکی و روانی در آنان ایجاد شود. همچنین به خطرات سزارین و در مقابل مزیت های زایمان آگاهی یابند، تا در نهایت انتخاب بهتری بنمایند. از طرف دیگر مسوولین به رفع نقایص و ایجاد شرایط مناسب جهت انجام زایمان طبیعی در زایشگاه ها توجه کافی نمایند.
  کلیدواژگان: سزارین، زایمان طبیعی، مطالعه کیفی
 • یدالله حمیدی، سعید بشیریان، فرزاد جلیلیان، مهدی عیوضی، مهدی میرزایی علویجه، مصطفی نصیرزاده صفحه 69
  مقدمه
  موفقیت هر سازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی پرسنل بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر همدان بود.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی (Cross-sectional) بود که بر روی 350 نفر از کارکنان پنج بیمارستان آموزشی- درمانی شهر همدان با نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انجام گرفت. اطلاعات به وسیله پرسش نامه استاندارد به صورت خود گزارش دهی جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار آماری 13SPSS و با بهره گیری از آزمون های آماری 2χ، Independent t-test، ضریب همبستگی Pearson و Linear regression analyzes مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از نظر رضایت شغلی 5/6 درصد به طور کامل ناراضی، 9/59 درصد ناراضی، 9/30 درصد راضی و 7/2 درصد به طور کامل راضی بودند. Linear regression analyzes نشان داد که فاکتورهای سرپرستی، ماهیت کار و حقوق به میزان بیشتری در میزان رضایت شغلی به طور کلی نقش داشته اند. همچنین بین افزایش سن، سابقه کاری و کاهش رضایت شغلی رابطه آماری معنی داری دیده شد (05/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که توجه به موضوع سرپرستی در سازمان همراه با ایجاد جوی مناسب در محیط کار و همچنین تلاش برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی کارکنان در افزایش رضایت شغلی آنان موثر می باشد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، پرسنل بیمارستان، سرپرستی
 • فهیمه تیموری، مهربان صادقی، فاطمه دریس، حسن هاشمی، کبری شاکری، سمیه رضایی صفحه 78
  مقدمه
  خوردگی را می توان به عنوان انهدام یک فلز طی یک واکنش شیمیایی تعریف کرد. به بیان دیگر خوردگی، اندازه گیری تهاجم آب در لوله ها و تجهیزات زنگ زده می باشد. در گذشته همه تحقیقات بر روی نشت و خسارت اقتصادی حاصل از خوردگی متمرکز شده است. در حال حاضر علاوه بر جنبه های اقتصادی، جنبه های بهداشتی و زیباشناختی ناشی از پدیده خوردگی نیز مدنظر قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تعیین میزان استعداد خورندگی منابع آب شرب شهری با استفاده از روش های محاسباتی انجام گرفت. سیستم آب رسانی شهر کیان در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان الگو انتخاب شد.
  روش ها
  با در نظر گرفتن تراکم جمعیت، مساحت منطقه و نقشه آب رسانی شهرک، تعداد 7 نقطه جهت انجام نمونه برداری تعیین گردید. عملیات نمونه برداری و پس از آن آنالیزهای آزمایشگاهی انجام شد. پارامترهای درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیاییت، کل جامدات محلول و pH اندازه گیری شد و اندیس های خورندگی محاسبه گردید. علاوه بر این، پارامترهای CO2، یون سولفات و کلراید نیز که در میزان خورندگی موثر می باشند، اندازه گیری شد. کلیه آزمایش ها بر اساس کتاب روش های استاندارد جهت آزمایش ها آب و فاضلاب چاپ بیستم صورت گرفت.
  یافته ها
  کلیه پارامترهای موثر در براورد شاخص های خورندگی به استثنای میزان متوسط دما و pH، خارج از حدود استاندارد بودند. محاسبات مربوط به اندیس های خورندگی لانژلیه و رایزنر نشان داد که میزان متوسط خورندگی به ترتیب برابر 68/0- و 52/8 بود. این ویژگی به تدریج در طول شبکه افزایش یافت. همچنین بیشترین میزان اندیس های خورندگی مربوط به فصول پاییز و زمستان بود. نتایج حاصل از انجام آنالیزهای آماری نشان داد که 72 درصد از نمونه هایی که از نظر شاخص لانژلیه در رده خوردگی جزیی قرارگرفتند، از نظر شاخص رایزنر در رده خوردگی شدید قرار می گیرند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آب شهرک کیان دارای خورندگی (با شرایط جزیی تا شدید) می باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در راستای تصمیم گیری جامع تر و دقیق تر، بهتر است از دو شاخص خورندگی لانژلیه و رایزنر به همراه یکدیگر استفاده شود. لازم به ذکر می باشدکه کاربرد این روش ها در مقایسه با روش های دیگر از سادگی بیشتری برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های خورندگی، منابع تامین آب، شبکه توزیع آب شرب، پتانسیل خورندگی
 • فیاض مهدی پور، احمدرضا یزدانبخش، اکبر اسلامی، فرشید قنبری، حامد محمدی، امان الله زمانی صفحه 85
  مقدمه
  فاضلاب صنعت روغن زیتون بسته به محتویات شیمیایی و مواد آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی است. به علت وجود ترکیبات بازدارنده فنولی، سمیت برای میکروارگانیسم ها در واحدهای تصفیه فاضلاب شهری، بوی نامطبوع، COD (Chemical oxygen deman) و BOD (Biochemical oxygen demand) بالا، جامدات معلق بالا، ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی، تهدیدی برای منابع آب سطحی و زیرزمینی محسوب می گردد. هدف از این مطالعه نیز، تعیین کارایی فرایندهای تلفیقی انعقاد و اسید کراکینگ جهت کاهش بار آلودگی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب روغن زیتون بود.
  روش ها
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته بر روی فاضلاب واقعی انجام شد. فرایند انعقاد با استفاده از مواد منعقد کننده آلوم و کلرور فریک و بر روی پساب حاصل از عملکرد بهترین ماده منعقد کننده انجام گرفت. فرایند اسید کراکینگ با استفاده از اسید سولفوریک انجام پذیرفت. میزان حذف پارامترهای COD، کل ترکیبات فنلیک و TSS (Total suspended solids) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بالاترین راندمان حذف آلاینده ها در PH و دوز بهینه کلرورفریک به ترتیب 6 و mg/l 3000 حاصل گردید. در این شرایط میزان حذف COD، ترکیبات فنلی و TSS توسط کلرورفریک به ترتیب 2/91، 7/89 و 9/98 درصد حاصل گردید. همچنین ماده منعقد کننده کلرور فریک نسبت به آلوم برتری داشت. فرایند اسیدکراکینگ بر روی پساب حاصل از عمل انعقاد در شرایط بهینه به ترتیب باعث حذف 6/18 و 6/52 درصد COD و کل ترکیبات فنلی گردید. همچنین اندازه گیری نسبت BOD/COD نشان داد که این مقدار بعد از فرایند تلفیقی از 14/0 به 69/0 افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که این فرایندها می توانند به عنوان روش های پیش تصفیه موثر و اقتصادی در کاهش بار آلایندگی این نوع فاضلاب به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: فاضلاب روغن زیتون، قابلیت تجزیه بیولوژیکی، انعقاد، اسید کراکینگ
 • حمید آسایش، مصطفی قربانی، افسانه برقعی، رضا مجدزاد، سحرناز نجات، ژاله غلامی، نورالدین توسلی، مرتضی منصوریان، مهدی نوروزی صفحه 93
  مقدمه
  در سال های اخیر انتقال دانش و استفاده از شواهد پژوهش برای ارتقای سلامت در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش در سال 1389 بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، از مجموع 120 پژوهش گر واجد الشرایط دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 89 محقق پرسش نامه را پاسخ دادند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه آگاهی، نگرش و عملکرد محققین در زمینه انتقال دانش حاصل از پژوهش بود. حیطه های مورد نظر در پرسش نامه شامل بخش متغیرهای فردی، درصد زمان اختصاص داده به فعالیت های پژوهشی از کل فعالیت ها، بخش آگاهی (4 سوال، دامنه نمرات 4-0)، نگرش (14 سوال، دامنه نمرات 56-0)، عملکرد (8 سوال) و امتیاز خود ارزیابی انتقال دانش (1 سوال، دامنه نمرات 10-0) بود. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیلی Linear regression و ضریب همبستگی Spearman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی شرکت کنندگان در زمینه انتقال دانش 92/1 (با انحراف معیار 97/0)، میانگین نمره نگرش 70/28 (با انحراف معیار 40/5) و در زمینه عملکرد میانگین تعداد مقالات (داخلی و خارجی) پژوهش گران در دو سال اخیر 50/4 (با انحراف معیار 97/4)، میانگین تعداد طرح های پژوهش گران (مجری یا همکار) 02/5 (با انحراف معیار 41/4) به دست آمد. امتیاز آگاهی با سن (28/0- = ضریب همبستگی، 008/0 = P) و سال های اشتغال (27/0- = ضریب همبستگی، 01/0 = P) رابطه معکوس معنی دار داشت؛ در حالی که میانگین نمره نگرش با هیچ یک از متغیرهای مستقل رابطه معنی داری نداشت (05/0 < P). میانگین امتیاز خود ارزیابی محققین از فعالیت انتقال دانش با درصد میزان زمان اختصاص یافته به فعالیت پژوهشی ارتباط مستقیم معنی دار (028/0 = ضریب بتا، 01/0 = P) داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه فعلی گویای پایین بودن امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد پژوهش گران در زمینه مفاهیم انتقال دانش حاصل از پژوهش بود.
  کلیدواژگان: انتقال دانش، پژوهش، محققین علوم پزشکی
 • امیر موسی رضایی، طاهره مؤمنی قلعه قاسمی، امرالله ابراهیمی، جهانگیر کریمیان صفحه 104
  مقدمه
  استرس و اضطراب از جمله اختلالات شایع و تاثیرگذار بر فرایند درمان در مبتلایان به سرطان سینه می باشد. وجود ارتباطات پارادوکس گونه بین سلامت معنوی با استرس و اضطراب در مبتلایان به سرطان از جمله سرطان سینه در مطالعات خارجی و کمبود مطالعات مشابه در داخل کشور، محققین را بر آن داشت تا مطالعه ای را با هدف، ارتباط بین سلامت معنوی با استرس، اضطراب و برخی متغیرهای جمعیت شناختی زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان در سال 1390 طراحی و اجرا نمایند.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل مقطعی اجرا گردید. نمونه های مورد پژوهش در این مطالعه متشکل از 266 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که با روش نمونه گیری آسان و از نوع در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه استاندارد سنجش استرس، اضطراب و افسردگی 42-DASS (The depression، anxiety and stress scale) و پرسش نامه سلامت معنوی Ellison-Paloutzian بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری 18SPSS و روش های آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون t-student و ضریب همبستگی Pearson و Spearman)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح سلامت معنوی اکثریت واحدهای پژوهش (64/58 درصد) در محدوده متوسط و پس از آن در محدوده بالا (35/41 درصد) قرار داشت. میانگین نمره بعد مذهبی سلامت معنوی بیماران (22/7 ± 52) بالاتر از میانگین نمره بعد وجودی سلامت معنوی (67/9 ± 19/43) بود. ضریب همبستگی Pearson نشان داد بین استرس بیماران با تمامی ابعاد سلامت معنوی ارتباط آماری معنی دار وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد بین اضطراب با نمره کلی سلامت معنوی و بعد وجودی آن ارتباطی معنی دار وجود دارد، لیکن بین بعد مذهبی سلامت معنوی و اضطراب ارتباطی وجود نداشت. یافته ها حاکی از عدم وجود هر گونه ارتباط معنی دار بین سلامت معنوی با متغیرهای جمعیت شناختی بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که در مبتلایان به سرطان سینه با نمرات بالاتر سلامت معنوی، میزان اضطراب و استرس کمتری وجود دارد، لذا پرداختن به تمامی ابعاد این بیماران از جمله بعد معنوی در روند درمان توصیه می شود. همچنین با توجه به عدم وجود ارتباط بین سلامت معنوی با متغیرهای جمعیت شناختی در مطالعه حاضر و وجود یافته های متناقض در این زمینه در سایر مطالعات، تحقیقات بیشتر الزامی است.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، جمعیت شناختی، سرطان، معنویت
 • محمدرضا وصالی ناصح، عبدالرضا کرباسی، فریدون غضبان، اکبر باغوند صفحه 114
  مقدمه
  رسوبات ظرفیت بالایی در پیوند با فلزات سنگین آب های آلوده دارند. به دلیل تغییر شرایط محیط های آبی، این گونه رسوبات همواره به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی منابع آب محسوب می شوند. تالاب انزلی در حاشیه جنوبی دریای خزر به عنوان یک محیط آبی که از جنبه اکوسیستم دارای اهمیت بالایی می باشد، همواره در معرض ورود آلودگی فلزات سنگین قرار داشته است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان اثرپذیری رسوبات کف تالاب از آلودگی فلزات سنگین محیط آبی فوقانی بود.
  روش ها
  در این تحقیق نمونه های آب و رسوب از کف تالاب انزلی در 12 ایستگاه برداشته شد و میزان فلزات سنگین Pb، Ni، Cr، V و Hg در آن ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. روش هضم کامل اسیدی جهت سنجش میزان کل فلزات سنگین رسوبات مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه جهت بررسی ارتباط بین میزان عناصر در آب و رسوب از روش تحلیل همبستگی کانونیک (Canonical correlation analysis یا CCA) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج سنجش میزان فلزات سنگین حاکی از غلظت بالای فلزات سنگین به خصوص در نمونه های رسوب بود. این مقادیر برای سرب، نیکل، کروم، وانادیوم و جیوه به ترتیب 5/19، 1/60، 1/90، 3/99 و 8/2 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک خاک مشاهده گردید. همچنین یافته های حاصل از CCA بیانگر وجود ارتباط قوی بین دو دسته میزان عناصر در آب و رسوب بود. بررسی های بیشتر بر روی نتایج حاصل از CCA بیانگر تاثیرپذیری دسته پارامتر رسوب از عناصر کروم و جیوه و تاثیرپذیری دسته پارامتر آب از عناصر کروم، جیوه و سرب بود.
  نتیجه گیری
  روش آماری مورد استفاده در این تحقیق می تواند به عنوان روشی مناسب و کم هزینه در تحلیل آلودگی محیط های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، رسوب، تالاب انزلی، تحلیل همبستگی کانونیک
 • محتشم غفاری، عاطفه افشاری، علی رمضان خانی، حمید سوری، غلامرضا شریفی راد صفحه 124
  مقدمه
  زایمان طبیعی به عنوان روش ارجح ختم بارداری محسوب می شود، اما متاسفانه میزان زایمان طبیعی به دلیل افزایش زایمان سزارین رو به کاهش است. از جمله عواملی که منجر به انتخاب سزارین می شود، سطح آگاهی پایین از روش های ختم بارداری و نگرش منفی به زایمان طبیعی است. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به روش های زایمان می باشد که در سال 1390 انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 104 زن باردار نخست زای واقع در سه ماهه سوم بارداری که به طور متوالی به مراکز بهداشتی درمانی شهری سمیرم مراجعه می کردند، به روش سرشماری انجام گردید. داده ها از طریق پرسش نامه ای شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی سنجی و نگرش سنجی جمع آوری شد و از طریق نرم افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در جمع آوری داده ها، روایی و پایایی پرسش نامه سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، اکثریت افراد مورد پژوهش آگاهی در حد ضعیف (4/40 درصد) و متوسط (4/40 درصد) داشتند و 2/19 درصد از زنان باردار سطح آگاهی بالا داشتند. همچنین 7/32 درصد از زنان باردار نگرش مثبت، 7/57 درصد بی نظر و 6/9 درصد نگرش منفی به زایمان طبیعی داشتند. ارتباط معنی داری بین سطح آگاهی با سطح تحصیلات، نگرش و وضعیت شغلی وجود داشت، اما بین سطح آگاهی با سن، سن ازدواج و وضعیت اقتصادی ارتباط معنی داری وجود نداشت. ارتباط نوع نگرش با سن، سن ازدواج، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت اقتصادی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  از آن جا که آگاهی اکثر زنان باردار نسبت به نوع زایمان در حد ضعیف و متوسط بود و همچنین اکثریت مادران در خصوص نگرش نسبت به زایمان طبیعی اظهار بی نظری کردند، بنابراین تاکید می گردد در مراکز بهداشتی درمانی به صورت معمول کلاس های آموزشی دوران بارداری، به ویژه برای زنان نخست زا تشکیل گردد و نظارت و پیگیری بر تشکیل کلاس ها و ارزیابی آن ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: روش زایمان، آگاهی، نگرش
 • احسان الله حبیبی، مقداد کاظمی، شهرام صفری، اکبر حسن زاده صفحه 131
  مقدمه
  کارشناسان و کارکنان مراکز توان بخشی اغلب فعالیت های خود را بدون رعایت اصول ارگونومیکی و روش های صحیح حمل دستی بار انجام می دهند و از این رو به مرور زمان و با تکرار این فعالیت ها در معرض ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار می گیرند. این پژوهش با هدف، بررسی ظرفیت حمل بار با استفاده از روش موسسه بین المللی ایمنی و سلامت شغلی (National institute for occupational safety and health یا NIOSH) و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 41 نفر از کارکنان مشاغل مختلف مراکز توان بخشی سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان به روش سرشماری انجام شد. سپس ارزیابی وضعیت بدنی به روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (Rapid upper limb assessment یا RULA) بر روی افراد این مشاغل صورت گرفت و در نهایت ظرفیت حمل بار این افراد به کمک معادله NIOSH محاسبه و داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی Spearman و Pearson و توسط نرم افزار 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون همبستگی Spearman نشان داد که بین ظرفیت حمل بار و شدت اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین میزان خمیدگی بدن و اختلالات اسکلتی- عضلانی ارتباط معنی داری به صورت مستقیم یافت شد (05/0 = P). همچنین آزمون همبستگی Pearson نشان داد که بین فاصله بار از بدن (09/0 = P) و قد فرد (37/0 = P) با ظرفیت حمل بار رابطه ای وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  شاید بتوان گفت ظرفیت حمل بار به طور مستقیم منجر به ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی نمی شود، اما می تواند به طور غیر مستقیم و از طریق متغیرهای موثر بر ظرفیت حمل بار نظیر میزان خمیدگی و چرخش بدن در هنگام بلند کردن بار به ایجاد این اختلالات کمک کند.
  کلیدواژگان: ظرفیت حمل بار، اختلالات اسکلتی، عضلانی، روش RULA، معادله NIOSH، کارکنان سازمان بهزیستی
 • داورخواه ربانی، سید غلام عباس موسوی، محمد باقر میران زاده، عبدالرحیم ابراهیمی صفحه 138
  مقدمه
  امروزه کاربرد بازیافت فاضلاب در آبیاری محصولات کشاورزی مورد توجه زیادی قرار گرفته و این امر اهمیت آن را دو چندان کرده است که بالقوه می تواند مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی جدی به همراه داشته باشد. لذا دستیابی به شاخص انگلبرگ جهت فاضلاب تصفیه شده ضرورت دارد. بر این اساس این تحقیق بر روی برکه های تثبیت تلفیقی تصفیه خانه شرق اصفهان به انجام رسید.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در فصل زمستان 1389 و بهار 1390 انجام گردید. از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی برای تعیین تعداد کلیفرم مدفوعی و از پساب خروجی برای تعیین تعداد تخم نماتود و به صورت لحظه ای و هر دو هفته یک بار نمونه برداری انجام و آزمایش ها مطابق کتاب روش استاندارد 2005 صورت گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هیچ نوع تخم نماتودی در پساب خروجی در فصل های زمستان و بهار مشاهده نشد؛ در حالی که میزان کلیفرم مدفوعی و حذف آن در پساب خروجی به ترتیب در فصل زمستان،104 × 84/3 و 15/5 واحد لگاریتم و در فصل بهار،104 × 09/2 در 100 میلی لیتر و 5/4 واحد لگاریتم بود. میانگین هندسی تعداد کلیفرم های مدفوعی در فاضلاب خروجی تصفیه خانه در طول دوره104 × 9/2 در 100 میلی لیتر بود. در حذف کلیفرم های مدفوعی، اختلاف معنی داری بین دو فصل زمستان و بهار مشاهده نگردید (25/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به میانگین هندسی تعداد کلیفرم های مدفوعی در پساب خروجی در طول دوره و مقایسه با استاندارد اعلام شده از طرف سازمان بهداشت جهانی (1000 >)، استفاده از چنین پسابی جهت آبیاری مزارع و کشاورزی جهت آبیاری نامحدود مجاز نمی باشد.
  کلیدواژگان: برکه تثبیت، شاخص انگلبرگ، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، تخم نماتود، استفاده مجدد پساب
 • امیرحسین محوی، محمد هادی دهقانی، قاسم کیانی*، مرتضی بارانی صفحه 146
  مقدمه

  در بسیاری از کشورهای جهان شیرابه زباله بدون هیچ تصفیه ای در محیط رها می شود و به دلیل ترکیب متفاوت شیرابه زباله در مکان های مختلف، تاکنون روش یکنواختی برای آن ارایه نشده است. عدم کنترل و بی توجهی نسبت به تصفیه و دفع صحیح شیرابه موجب آلودگی محیط می گردد. هدف از این مطالعه، مقایسه کارایی حذف COD (Chemical oxygen demond) و TSS (Total suspended solids) شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده های سولفات آهن، کلرور آهن و پلی فریک سولفات و تعیین مناسب ترین منعقد کننده و کمک منعقد کننده بود.

  روش ها

  در این مطالعه که از نوع مداخله ای بود، حذف COD و TSS از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق غلظت ها و میزان pH های مختلف برای هر یک از منعقد کننده ها آزمایش گردید و مناسب ترین منعقد کننده در این شرایط تعیین شد. تحقیق با استفاده از روش آزمایش جار بررسی گردید و میزان TSS با استفاده از روش B-5210 و COD با استفاده از روش D-2540 استاندارد اندازه گیری شد.

  یافته ها

  حداکثر راندمان حذف COD با استفاده از دوز g/l 2 سولفات فرو در 10 = pH، 43 درصد و TSS در دوز g/l 5/2، 38 درصد بود. در دوز g/l 5/1 کلرورفریک در 10 = pH، 31 درصد حذف COD و در دوز g/l 2، 47 درصد حذف TSS و در دوز g/l 2 پلی فریک سولفات در 11 = pH، 54 درصد حذف COD و در دوز g/l 5/2 پلی فریک سولفات، 51 درصد حذف TSS مشاهده شد. مناسب ترین کمک منعقد کننده برای کلرور فریک و پلی فریک سولفات 913SNF-AN بود که به ترتیب 41 و 58 درصد حذف COD داشت و در مورد سولفات فرو، کمک منعقد کننده پریستول با حذف 51 درصد COD بیش ترین راندمان حذف را دارا بود.

  نتیجه گیری

  در حذف COD و TSS موثرترین منعقد کننده پلی فریک سولفات بوده است که در pH بازی و دوز g/l 2 نتیجه بهتری را نشان می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان روش انعقاد و کواگولاسیون را روشی مناسب و ارزان قیمت جهت پیش تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان و آماده سازی آن برای تصفیه بهتر و مناسب تر با روش های دیگر معرفی نمود.

  کلیدواژگان: تصفیه، شیرابه، کمپوست، سولفات فرو، کلرورفریک، پلی فریک سولفات
 • احسان الله حبیبی، معصومه گرسیوز، سینا اشراقی دهکردی، اکبر حسن زاده صفحه 156
  مقدمه
  کفش طبی راه هایی برای درمان ساختمان و عملکردهای مربوط به مشکلات پا را ارایه می کند. اشخاص با پای سالم نیازی به کفش طبی ندارند. کفش ها دارای طرح ها و ارتفاعات متفاوتی هستند و ممکن است با مواد مختلفی بسته به ماهیت تصحیحات لازم ایجاد می شود. سفارش یک کفش طبی مانند دارو مخصوص و ویژه هر شخص است. با این حال امروزه شرکت های زیادی محصولات خود را به عنوان کفش طبی به فروش می رسانند و افراد بدون آگاهی از نوع بیماری و بدشکلی و بدون نظر پزشک از این کفش ها به عنوان ابزار درمانی استفاده می کنند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تطابق کفش های طبی با شاخص های ارگونومی و تاثیر آن ها بر عملکرد فرد در قسمت کف پا، کمر و زانو بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی ابتدا 4 نوع از کفش های موجود در بازار که به عنوان کفش طبی عرضه می شود انتخاب و با شاخص های ارگونومی کیفی مقایسه گردید و در مرحله دوم تاثیر این کفش ها بر تسکین دردهای عضلانی و افزایش عملکرد فرد در قسمت کف پا، کمر و زانو بررسی شد.
  یافته ها
  هیچ کدام از کفش های انتخابی به طور کامل با استانداردهای ارگونومی تطابق نداشتند. همچنین تاثیر این کفش ها بر تسکین درد و افزایش عملکرد فقط در قسمت کف پا معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که کفش های عرضه شده به عنوان طبی حتی به طور کامل با شاخص های عمومی مربوط به کفش هم تطابق ندارند و استفاده از آن ها به عنوان ابزار درمانی مناسب نیست. در نتیجه آگاه کردن افراد جامعه در این رابطه می تواند مفید باشد. همچنین لزوم تدوین استاندارد و نظارت کافی بر تولید کفش به ویژه کفش های طبی، امری ضروری به نظر می رسد. انجام مطالعات مشابه برای جمع آوری اطلاعات بیشتر پیرامون این کفش ها پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: کفش طبی، شاخص ارگونومی، عملکرد، دردهای عضلانی
|
 • Nafiseh Shokri Mashhadi, Ahmad Esmaillzadeh Page 1
  Introduction
  The quantity and quality of dietary carbohydrate intake is of great importance in enhancing exercise performance. Therefore, several studies have investigated the role of glycemic index (GI) in exercise performance.This study aimed to review the current evidence on carbohydrate consumption with different glycemic indices on exercise performance.
  Methods
  We searched PubMed for related publications using "exercise" and "glycemic index" as keywords. This search considered papers that had been published between 1990 and 2010 and had human subjects.
  Findings
  Consumption of low-glycemic index carbohydrates before the exercise results in enhancing of the exercise performance was controversy. The quantity of the carbohydrate is much more important than its quality in exercise performance in elite athletes. Consumption of high glycemic index foods after the games has been consistently reported as a factor in enhancing the exercise performance.
  Conclusion
  Due to the consistent findings on the effect of high glycemic index foods during and after exercise on performance, it seems that future investigations should focus on meals before the exercise.
  Keywords: Glycemic Index, Exercise, Sports, Athletes, Carbohydrate
 • Zahra Noori Motlagh, Hamid Reza Pourzamani, Maryam Foroughi Page 11
  Wastewater production is increasing every year. The variety of contaminants necessitates the application of effective and advanced treatment methods. Among the materials that are predominantly used for wastewater treatment are carbon nanotubes. Exposure to the residuals of carbon nanotubes after wastewater treatment through drinking, inhalation, and dermal contact during regular indoor activities such as bathing and cooking may pose many destructive effects on human health. Despite the potential impacts of carbon nanotubes on human health and the environment and their increased implication in recent years, the information on their toxicity in drinking water is very limited. The aim of this study was to evaluate the impacts of carbon nanotubes residuals in water on human health.
  Keywords: Wastewater Filtration, Carbon Nanotubes, Human Health
 • Mohsen Rezaeian Page 18
  Since all the aspects and dimensions of suicide are not well known and understood، self-destruction is one of the most complex aspects of the human life. Given the importance of this problem، and since precise knowledge regarding different types of suicide might help preventing this phenomenon، the present study aimed to review a new classification of suicidal attempts in terms of health perspective. Accordingly، suicide will be categorized as single suicide، pact (dyadic) suicide، mass suicide، assisted suicide (altrunistic)، mission suicide and cluster (collective) suicide; each type then will be explained within the discussion section.
  Keywords: Suicide, Types, Classification, Health perspective
 • Amir Mohammadi, Afshin Ebrahimi, Hussein Noroozi, Parvin Razmjou, Parissa Motamedi, Elham Shirdel Page 26
  Background
  Microorganisms on various surfaces in industrial and residential environments can spread infectious diseases. Their control is thus a major concern. The aim of this study was to survey the bacterial contamination of elevator buttons in schools of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran in the summer of 2011.
  Methods
  This study was done as a cross sectional research. After sampling, tryptic soy broth (TSB), eosin methylene blue (EMB), and blood agar were used as culture media. Additional tests were performed in the next stage.
  Findings
  Enterobacter, Hafnia, Serratia, and Staphylococcus were detected. Elevators in the school of dentistry were 100% contaminated to these bacteria. It might have been a result of human activities in this environments and solid waste production. In addition, about 60% of samples taken from the schools of medicine and management were contaminated to these bacteria. Contaminations in other schools were estimated to be 30%.
  Conclusions
  This study showed bacterial diversity and contamination to be more in schools having chemical and microbiological pilot plant laboratories, especially biological laboratories. Among these, the presence of Gram-negative bacteria was more likely than others. Gram-positive bacteria could be skin flora. Contamination and microbial diversity existed on elevator buttons. Not paying enough attention to environmental sanitation and personal hygiene would thus increase pollution in these places. Therefore, public education and increasing the knowledge of people are necessary.
  Keywords: Contamination, Bacteria, Infections, Environmental Health
 • Omolbanin Kafeshani, Gholam Reza Sharifirad, Akbar Hassanzahdeh Page 32
  Background
  There are different ways for family planning. However, one of the problems in this field is unintended pregnancy in spite of using contraceptive pills. Although the number of unintended pregnancies in women using contraceptive pills is high, there have been limited investigations about the biological risk factors involved in the failure of this method. One of the probable risk factors is body weight. Considering the increasing prevalence of obesity in women, and since the studies in this field are insufficient, this study aimed to investigate the relation between body mass index and unintended pregnancy in women using contraceptive pills. Methods and Materials: This retrospective, descriptive, analytical study was performed on 202 fertile women with the mean age of 30 years. We used cluster random sampling to select 20 centers from therapeutic health centers in Lenjan (Iran). The data including intended or unintended pregnancy, mother and father's age and education level, number of pregnancies, age difference between children, duration of contraceptive pills consumption, and body mass index was extracted by interviewing or reading patient records. The obtained data was then analyzed using the logistic regression analysis in SPSS.
  Findings
  Among our studied population, 82.1% had intended and 17.9% had unintended pregnancy. According to body mass index evaluation before pregnancy, 1.1% of the subjects were thin, 39.56% were normal, 47.8% were overweight, and 11.5% were obese. The duration of using contraceptive pills was less than 12 months in 39.4% and more than 49 months in 18.5% of women. According to the results, body mass index before and during pregnancy was significantly higher in women with unintended pregnancy (P = 0.004 and P = 0.008, respectively).
  Conclusion
  Based on the results of this study, we can conclude that it is necessary to recommend obese women other contraceptive methods or higher doses of contraceptive pills.
  Keywords: Overweight, Obesity, Unintended Pregnancy, Contraceptive Pills
 • Bibi Fatemeh Nabavi, Fahimeh Teimori, Mohammad Mehdi Amin, Maryam Hatamzadeh, Mahnaz Nikaeen Page 37
  Background
  Polychlorinated biphenyls (PCBs) are synthetic aromatic compounds containing two benzene rings with one to ten chlorine atoms. There are concerns about the health risks of these compounds in the environment due to their toxicity, persistence, and biological accumulation. PCBs wastes must be treated before being discharged to the environment because they will pollute the water, soil, and air. Microbial degradation of PCBs is considered as one of the most effective methods for removing these compounds from the environment. The purpose of this study was to identify aerobic PCB biodegrading bacteria.
  Methods
  This study was performed with sequencing batch biofilm reactor (SBBR) at lab scale. Polyurethane foam was used as the medium. The synthetic wastewater included a co-substrate (acetone as a solvent for PCBs) and a main substrate (transformer oil containing PCBs as carbon source) and also microelements. After achieving adequate microbial population and adaptation of microorganisms to PCB compounds, identification of degrading microbial species was performed by 16S rRNA gene sequencing of the isolated bacteria.
  Findings
  Gene sequencing of the isolated bacteria showed that Rhodococcus spp., Pseudomonas spp., Pseudoxanthomonas spp., Agromyces spp., and Brevibacillus spp. were the dominant PCB degrading bacteria.
  Conclusion
  PCB compounds can be degraded by some microorganisms under aerobic or anaerobic conditions. They can at least be reduced to low-chlorinated congeners despite their chemical stability and toxicity. This study identified 5 bacterial species capable of degrading PCBs in transformer oil.
  Keywords: Polychlorinated Biphenyls, Biodegradation, Aerobic, Bacterium
 • Parinaz Shahsavari, E. Mohammad Hassan Ntezari, Zoya Tahergorabi, Zahra Maghsodi, Bahram Soleimani, Aliasghar Pilehvarian Page 44
  Background
  The excessive changes in serum of lipids, lipoproteins and apolipproteins can be considered as strong risk factors for cardiovascular diseases.In particularlipoproteins can determine the risk of cardiovascular illnesses in teenyears (before showing clinical symptoms).Studies have shown that the serum level of LDLC-HDLC is a function of the productionamount of APOA1 and APOB100.Moreover, the amount of APOA1has a negative correlation and the amount of APOB100 has a positive correlationwith cardiovascular diseases.This study has done in order to determinethe lipid and apolipoprotein levels of serum in elementary school girls in Khomeini Shahr town and to see which students are exposed to an increment of blood lipids and cardiovascular disease.
  Methods
  One hundred students were chosen randomly and their blood Samples were taken in fasting state. Personal information form and agreement form for taking part in the research and a 24 hour dietary recallfor 3 days(2 working days and one off day) were given to their parents to complete, then they were analyzed by using the transforming coefficient tables and nutrition percentage, and SPSS software. The results were analyzed statistically. The values of absolute cholesterol TG, LDL, HDL were also measured enzymatically and lipoproteins of APOAI andAPOB100were determinedby immunoturbidimetry and compared with reference values and nutritional status.
  Results
  Results showed that there were no significant differencesbetween mean absolute cholesterol,mean APOAI and mean reference.The mean of TG, HDLC, AOPB100weresignificantlyhigher than mean reference. Moreover,mean LDLC was significantly lower than mean reference. There was a significant inverse correlation between protein intake through food and APOB100 amount(r= -0.212, P = 0.034). There was a significant direct correlation between cholesterol intake through food and APOAI amount (r= 0.250 P= 0.012,). In addition, dietary Carbohydrates, Fibers and fat intake had no significant correlation with the studied variables (SFA- PUFA- MUFA- Fat total).
  Conclusions
  There were a meaningful and direct correlation between dietary protein intake and AOPB100 (P = 0.034) and there wasalso a direct correlation between APOAI and dietary cholesterol intake (P = 0.012).
 • Asieh Pirzadeh Page 52
  Background
  The Internet is one of the most important sources to access scientific writing in medical universities. However, the students use it for their personal and special goals. Since the prevalence and the incidence of Internet addiction are recently increasing among students, this study was carried out to assess the relation between general health and Internet addiction in students of Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan, Iran) in 2010.
  Methods
  In this analytical, cross-sectional study, 123 students of Isfahan University of Medical Sciences were randomly selected. We used the Yang Internet addiction test and the general health questionnaire to gather data. Finally, the users were categorized as normal, moderately addicted, and severe addicted. Data was analyzed by using independent-t- and Kruskal-Wallis tests in SPSS16.
  Findings
  Based on our findings, 80.5% of the students were normal but 19.5% were moderately addicted users. In addicted users, the mean scores of physical health, social function disorders, anxiety, and depression were 15.28 ± 3.77, 10.67 ± 4.6, 15.69 ± 4.16, and 7.42 ± 6.21, respectively. There were statistically significant relations between general health dimensions in both groups (P < 0.01).
  Conclusion
  Considering the destructive effects of Internet addiction on student's health dimensions, it seems to be necessary to control and supervise the Internet usage among university students. Moreover, the students should be educated about the harmful effects of Internet abuse.
  Keywords: Internet Addiction, General Health, Students
 • Efat Darvishi, Seyede Salehe Mortazavi, Saharnaz Nedjat, Kourosh Holakouie Naieni Page 59
  Background
  According to the World Health Organization, the acceptable range for cesarean delivery is only 10-15% of the total delivery. Increased rate of cesarean can increase maternal mortality rate. Statistics from provinces in Iran shows that the rate of unnecessary caesareans is growing in the country.
  Methods
  This qualitative research evaluated the comments of 20 mothers who had caesarean section in both emergency and voluntary cases in Mehr, Razi and Imam Khomeini Hospitals and also a group of gynecologists in Ahvaz and Mahshahr (cities in southern Iran). Semi-structured interviews continued until saturation. Information was analyzed by using content analysis with a grounded theory approach.
  Findings
  According to this research, mothers had voluntary cesarean because of their fear of vaginal delivery. These mothers thought of cesarean as a safe method for their babies and themselves. On the other hand, the mothers that had emergency caesarean had chosen vaginal delivery in their pregnancy period. Faster recovery after a vaginal delivery has been considered the most important advantage. In addition, physicians implied that the patient's tendency and cooperation were the effective factors in selecting this method.
  Conclusion
  Based on our findings, it is necessary to encourage mothers to have vaginal delivery. In addition, they should be aware of the risks of cesarean delivery and the advantages of vaginal delivery.
  Keywords: Cesarean Section, Vaginal Delivery, Qualitative Research
 • Yadollah Hamidi, Saeid Bashirian, Farzad Jalilian, Mehdi Eivazi, Mehdi Mirzaei Alavijeh, Mostafa Nasirzadeh Page 69
  Background
  The success of any organization depends on the efforts and job satisfaction of its employees. The aim of this study was to determine the factors affecting job satisfaction among the staff of teaching hospitals in Hamadan, Iran.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study on 350 staff members of 5 teaching hospitals in Hamadan. Subjects were selected by stratified random sampling. Data was collected through a standard self-report questionnaire. Data was analyzed using chi-square and independent-t tests, Pearson's correlation coefficient, and linear regression analysis in SPSS13.
  Findings
  Our results showed that 6.5% of the studied employees were completely dissatisfied, 59.9% were dissatisfied, 30.9% were satisfied, and 2.7% were completely satisfied with their jobs. Linear regression analysis suggested supervision, the nature of work, and income level to contribute the most in job satisfaction. In addition, according to the results, a significant relationship was observed between increased age, work experience, and decreased job satisfaction (P = 0.05).
  Conclusion
  The results showed that appropriate supervision in an organization would create an enjoyable working atmosphere. Moreover, by trying to resolve the economic problems of the staff, it would have beneficial effects on increasing job satisfaction among the employees.
  Keywords: Job Satisfaction, Hospital Personnel, Supervision
 • Fahimeh Teimouri, Mehraban Sadeghi, Fatemeh Drees, Hasan Hashemi, Kobra Shakeri, Somayeh Rezaei Page 78
  Background
  Corrosion ratio, Defined as the destruction percentage of a metal by chemical reactions, in other words, the measurement of an invasion of water to pipes and rusty equipment. The main focus of previous researches has been the economic aspects of corrosion, but recently, it seems that is necessary to study the other aspects of corrosion, such as aesthetic aspects. This study was achieved during the period of 1388–1389 by focusing on identification of corrosion ratio in Kian city.
  Method
  Seven points in Kian city (in Chahr Mahal va Bakhtiary province) were selected for sampling, (regarding the population density, area surface, and water distribution scheme). Temperature, calcium hardness ratio, CO2, alkalinity, TDS, SO4-2, Cl- and pH were measured. The analysis was based on the book of "standard methods for water and waste water examination" published in 2003.
  Findings
  The results showed that the temperature and pH were the only parameters with the standard average. Calculation of Langlier and Rizner Indexes showed that the corrosion ratio increases gradually throughout the network (-0.68 and 8.52) mostly in the autumn and the winter. The results showed that 72% of samples with minor corrosion based on the Langlier index had major corrosion based on the Rizner index.
  Conclusion
  the water network of Kian city has a variable corrosion ratio (minor to major). In order to make a more comprehensive and accurate decision, it is recommended to use Langlier and Rizner indexes together. Application of these methods is very simple in comparison with other methods.
  Keywords: Corrosivity Indexes, Water Resources, Water Distribution (Network), Corrosion Ratio
 • Fayaz Mahdipour, Ahmadreza Yazdanbakhsh, Akbar Eslami, Faeshid Ghanbari, Hamed Mohammadi, Amanollah Zamani Page 85
  Background
  Olive oil wastewater contains chemical contents and organic materials that are resistant to biodegradation. The existence of phenolic inhibitor compounds, toxicity to microorganisms in wastewater treatment units, unpleasant odor, high biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD), high suspended solids, and compounds resistant to biodegradation in such wastewater are potential threats for surface and underground water resources. This study aimed to evaluate the efficiency of coagulation and acid cracking processes in olive oil wastewater treatment to reduce the pollution load and improve the biological degradability.
  Methods
  Using a Batch reactor, this study was conducted in laboratory scale on real wastewater. Coagulation process was performed with alum and ferric chloride coagulants. The wastewater from the best coagulant was treated by the acid cracking process using sulfuric acid. The removal of COD, total suspended solids (TSS), and total phenolic compounds was investigated.
  Findings
  The results showed that the highest removal efficiency of pollutants was achieved in an optimum pH of 6 and a dose of 300 mg/l of ferric chloride. Under these conditions, 91.2%, 89.7%, and 98.9% of COD, TSS, and phenolic compounds were removed. In addition, ferric chloride was more efficient than alum. In optimum conditions, acid cracking process on the effluent from the coagulation process removed 18.6% of COD and 52.6% of total phenolic compounds. BOD/COD ratio increased from 0.14 to 0.68 after the compound process.
  Conclusion
  These processes can be effective and economical methods to reduce pollution in olive oil wastewater.
  Keywords: Olive Oil, Wastewater, Biodegradability Improvement, Coagulation, Acid Cracking
 • Hamid Asayesh, Mostafa Qorbani, Afsane Borghei, Reza Majdzadeh, Saharnaz Nejat, Jaleh Gholami, Nooredin Tavasoli, Morteza Mansourian, Mahdi Noroozi Page 93
  Background
  Transfer and utilization of research evidence in health promotion have caught great attention in recent years. The objective of this study was to assess the factors affecting knowledge, attitude, and practice (KAP) of researchers in Golestan University of Medical Sciences (Golestan, Iran) regarding research knowledge transfer (KT) in 2010. Methods and Materials: In this cross-sectional study, KT-related KAP questionnaire was distributed among 120 researchers. However, only 89 individuals filled out the questionnaires. The questionnaire consisted of 4 knowledge items (score range: 0-4), 14 attitude items (score range: 0-56), and 8 practice items regarding KT. Time allocated to research activities and KT self-assessment score (0-10) were also included. Data was analyzed by linear regression analysis and Spearman's correlation coefficient (r).
  Findings
  The mean scores of KT-related knowledge and attitude were 1.92 ± 0.97 and 28.70 ± 5.40, respectively. During the past two years, the mean numbers of national and international publications of researchers and their proposals (as the corresponding performer or a colleague) were 4.50 ± 4.97 and 5.02 ± 4.40, respectively. The mean score of knowledge had significant inverse correlations with age (P = 0.01; r = -0.28) and the number of years working as a professional (P = 0.01; r = -0.27). However, the mean score of attitude was not significantly associated with any of the independent variables (P > 0.05). The mean score of researcher's self-assessment regarding KT was positively associated with time allocated to research activities (P = 0.01; r = 0.28).
  Conclusion
  The results of the present study showed that KAP scores of researchers in Golestan University of Medical Sciences were low.
  Keywords: Knowledge Transfer, Research, Medical Sciences Researchers
 • Amir Musarezaie, Tahereh Momeni Ghaleghasemi, Amroallah Ebrahimi, Jahangir Karimian Page 104
  Background
  Stress and anxiety are consideredto be one of the the most common and effective disorders in patients with breast cancer. There was aParadoxical relationship between stress and anxiety، with spiritual wellbeing in cancer patients، such as breast cancer، in the findings of studies from other countries. Moreover، there was a lack of similar studies in Iran. Therefore، this led researchersto design and perform a study to investigate the relationship between spiritual wellbeing with stress، anxiety and demographic factors of female breast cancer patients، who referred to specialized cancer treatment center in Isfahan، Iran، in 2011.
  Methods
  This was a descriptive-analyticaland cross-sectional study conducted on cancer patients with simple sampling methodology. A total number of 266 hospitalized women with breast cancer were enrolled into the study. The data collection tools used in this study were the demographic information questionnaire، Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42)، and the Ellison-PaloutzianSpiritual Wellbeing Scale. Data were analyzed using SPSS software version 18، descriptive statistical methods (frequency distribution، mean،and standard deviation)، and analytic statistical methods (student’s t-test، Spearman’scorrelation، and Pearson’scorrelation coefficient).
  Findings
  The results of this study showed that the spiritual wellbeing score of the majority of subjects (58. 9%) was in the range of medium and then high (41. 1%). Average score of the religious aspect of spiritual wellbeing (52±7. 22) was higher than the average score of the existential aspect of spiritual wellbeing (43. 19±9. 67). Pearson’scorrelation coefficient showed that there was a statistically significant relationship between stress in patients and all aspects of spiritual wellbeing. Moreover،the results showed a significant correlation between anxiety with the totalscoreof spiritual wellbeing andthe existential aspect of spiritual wellbeing. However، there is no significant relationship between anxiety and the religious aspect of spiritual wellbeing. The results suggested the absence of any significant relationship between spiritual wellbeing and demographic variables.
  Conclusion
  Findings showed that patients with higher scores of spiritual wellbeing had lower anxiety and stress levels. Therefore، it is recommended that more attention be paid to all aspects of these patients، especially their spiritual dimension،during their treatment. Furthermore، due to thelack of a statistically significant relationship between spiritual wellbeing and demographic variables in the present study،andthe paradoxical findings of other studies in this field، further investigation is required.
  Keywords: Stress, Anxiety, Demography, Cancer, Spirituality
 • Mohammad Reza Vesali Naseh, Abdolreza Karbasi, Fereidoon Ghazaban, Akbar Baghvand Page 114
  Background
  Sediments in marine environment have a large capacity in binding with heavy metals; therefore، they are potential pollutants of water resources. The Anzali Wetland، located in the southern region of the Caspian Sea، Iran، has been consistently threatened by heavy metal pollutants because of urban، agricultural and industrial wastewater inflow. The purpose of this study is to investigate the affectability of wetland sediments by heavy metal contamination of the upper environment.
  Methods
  In this study، water and sediment samples were collected from 12 stations in Anzali Wetland and the concentration of Pb، Ni، Cr، V، and Hg were measured by acid digestion method. Canonical correlation analysis was applied to investigate the relationship between the results of water and sediment samples.
  Findings
  The results of acid digestion revealed a high concentration of heavy metals especially in sediment samples. The dry weight of Pb، Ni، Cr، V، and Hg were 19. 5، 60. 1، 90. 1، 99. 3، and 2. 8 mg/kg respectively. The results of canonical correlation analysis showed a strong relationship between water and sediment samples’ heavy metal concentrations. Further studies on the CCA results indicated that Cr and Hg were effective on sediment parameters and Cr، Hg and Pb were effective on water parameters.
  Conclusion
  The statistical method applied in this study can be an appropriate and low-price method of analysis of pollution in marine environments.
  Keywords: Heavy Metals, Sediments, Anzali Wetland, Canonical Correlation Analysis
 • Mohtasham Ghafari, Atefe Afshari, Ali Ramazankhani, Hamid Suri, Gholamreza Sharifird Sharifirad Page 124
  Background
  Normal vaginal delivery (NVD) is defined as the best method of delivery. However، unfortunately its rate is decreasing because of the increasing rate of cesarean section (C/S). Low level of knowledge about delivery mode and negative attitude toward NVD are some of the reasons for the patients selecting cesarean. The purpose of this study is to assess the knowledge and attitudes of pregnant women about delivery methods.
  Methods
  In this descriptive-analytical study، 104 nulliparous women in their third trimester were studied with census method. They were referring to the urban health care centers of Semirom، Iran. The data were collected by a questioner with demographic، knowledge and attitude questions. Statistical software analysis was carried out with SPSS version 16. The validity and reliability of the questioner were evaluated.
  Findings
  The results showed that the majority of the participants had low (40. 4%) and moderate (40. 4%) knowledge and 19. 2% had a high level of knowledge. 32. 7% of the pregnant women had a positive attitude to vaginal delivery، 57. 7% had no idea، and 9. 6% had a negative attitude to vaginal delivery. There was a significant correlation between level of knowledge and education level، attitude، and occupation. However، there was no significant correlation between level of knowledge and age، age of marriage، and economic status. There was no significant correlation between attitude and age، age of marriage، education level، occupation and economic status.
  Conclusion
  The majority of pregnant women in this study had a low and moderate knowledge، and in answer to questions about their attitude toward vaginal delivery expressed that they had no idea. Therefore، it is important to set up a routine pregnancy educational classes، especially for nulliparous women. We also suggest routine monitoring and evaluation of these classes.
  Keywords: Delivery Method, Knowledge, Attitude
 • Ehsan Allah Habibi, Meghdad Kazemi, Shahram Safari, Akbar Hassanzadeh Page 131
  Background
  Experts and staff of rehabilitation centers often do their activities without following the appropriate ergonomic principles and the correct methods of manual load handling. Therefore، gradually and with the repetition of these activities they place themselves at risk of musculoskeletal disorders. The aim of this research is the assessment of lifting capacity by the NIOSH equation and its relationship to musculoskeletal disorders in health service personal of Isfahan، Iran.
  Methods
  This descriptive، cross-sectional study was performed on 41 employees with various positions in the rehabilitation centers of Isfahan. The sampling method was census. The rapid upper limb assessment (RULA) method was used to evaluate the posture of these employees. The load carrying capacity of these individuals was calculated by the NIOSH equation، and the data was analyzed by Spearman’s correlation، Pearson’s correlation، and SPSS software version 18.
  Findings
  Spearman’s correlation test showed no significant relationship between load carrying capacity and severity of musculoskeletal disorders. However، there was a direct significant correlation between severity of curvature of the body and musculoskeletal disorders (P = 0. 005). Pearson’s correlation test showed no significant correlation between the distance of load from the body (P = 0. 099) and height (P = 0. 373)، with load carrying capacity.
  Conclusion
  Findings of study showed that load carrying capacity cannot directly lead to musculoskeletal disorders. However، it can help cause these disorders indirectly and through variables effecting load carrying capacity، such as severity of curvature and rotation of the body when picking up a load.
  Keywords: Load Carrying Capacity, Musculoskeletal Disorders, RULA Method, NIOSH Equation, Health Service Personal
 • Davarkhah Rabbani, Seyed Gholamabbas Mousavi, Mohammad Bagher Miranzadeh, Abdolrahim Ebrahimi Page 138
  Background
  Today، treated wastewater recycling and reuse has been considered for agricultural irrigation. This can potentially cause health and environmental hazards. Since accessing the engelberg index for sewage is a necessity، this study was undertaken on integrated stabilization ponds (ISP) of Isfahan east wastewater Treatment plant، Isfahan، Iran.
  Methods
  This cross-section study was conducted during winter and spring of 2011. Samples of raw and effluent wastewater were taken instantly and every two weeks. Nematode eggs، and total and fecal coliform were counted according to standard methods (APHA،2005). Data were analyzed using statistical tests and SPSS software.
  Findings
  Although، no nematode eggs were observed in the discharge of treated wastewater during winter and spring، fecal coliform value and its removal amount during winter was 3. 84 × 104 and 5. 1 log Unit and during spring was 2. 09 × 104 and 4. 5 log Unit. The six-month mean of fecal coliform in treated wastewater was 2. 9 × 104 in 100 ml. There were no significant differences in removal mean in the two seasons (P = 0. 25).
  Conclusion
  The results showed a lack of compliance with the W. H. O standard، and that the fecal coliform number is more than the guideline value for unrestricted Irrigation (< 1000 per 100 ml). Therefore، reuse of this wastewater plant effluent is not suitable for agriculture irrigation without further treatment.
  Keywords: Stabilization Pond, Engelberg Index, Fecal Coliform, Total Coliform, Nematode Eggs, Reuse
 • Amir Hossein Mahvi, Mohammad Hadi Dehghani, Ghasem Kiani, Morteza Barani Page 146
  Background

  Untreated leachate is being discharged into the environment in many countries worldwide. Leachate treatment methods have not been unified so far due to the variable composition of leachate. Moreover، the lack of appropriate treatment and disposal of leachate causes environmental pollution. This study aimed to compare removal efficiency of chemical oxygen demand (COD) and total suspended solids (TSS) of leachate of the Isfahan compost plant using ferrous sulfate، ferric chloride and poly ferric sulfate، and identify the most convenient coagulant and co-coagulant.

  Methods

  This experimental study was conducted to investigate the COD and TSS removal from leachate of the Isfahan compost plant using different coagulants and co-coagulants. Different concentrations and pH levels for each of the coagulants were tested and the most convenient coagulant was identified. This experiment was conducted using the Jar test method. TSS and COD levels were measured by standard methods of B-5210 and D-2540 respectively.

  Findings

  According to the results، pH level of 10، ferrous sulfate with the dose of 2 g/L and 2. 5 g/L resulted in maximum removal efficiency of 43% for COD and 38% for TSS. In pH = 10، ferric chloride with dose of 1. 5 g/L and 2 g/L resulted in maximum removal efficiency of 31% for COD and 47% for TSS respectively. In pH = 11، poly ferric sulfate with the dose of 2 g/L and 2. 5 g/L resulted in maximum removal efficiency of 49% for COD and 51% for TSS respectively. The most convenient co-coagulant for ferric chloride and poly ferric sulfate was SNF-AN913 that resulted in 41% and 58% COD removal، respectively. Concerning ferrous sulfate، the preastol co-coagulant with 51% COD removal had the highest removal efficiency.

  Conclusion

  The best coagulant for COD and TSS removal was poly ferric sulfate which contributed to better results with an alkaline pH. According to obtained data flocculation and coagulation can be used as convenient، inexpensive pretreatment methods to treat leachate of the Isfahan compost plant، and process the leachate for a better and more convenient treatment using other methods.

  Keywords: Leachate, Treatment, Compost, Ferrous Sulfate, Ferric Chloride, Poly Ferric Sulfate
 • Ehsanollah Habibi, Masoumeh Garseevarz, Sina Eshraghi Dehkordi, Akbar Hassanzadeh Page 156
  Background
  Medical shoes are a solution for the construction and performance related to foot problems. People with healthy feet do not require medical shoes. Shoes have different designs and heights and are probably produced with different materials depending on the nature of the required correction. Ordering medical shoes، like medicine، is personal for each individual. However، today many companies sell their products as medical shoes and people without any knowledge of the disease and deformity، and medical supervision use such therapeutic tools. The aim of this study was to evaluate the compliance of these shoes (medical shoes) with ergonomic indices and their effect on human performance in the sole of the feet، waist and knee.
  Methods
  In this study، first four types of medical shoes، which are available in the market، were chosen and compared with ergonomic quality indices. Then، the effect of these shoes on musculoskeletal pain and improvement of performance in the sole of the feet، waist and knee were evaluated.
  Findings
  None of the chosen shoes were fully compliant with these standards. Moreover، the effect of these shoes was significant in relieving pain and increasing performance in the sole of the feet.
  Conclusion
  In this study it was found that shoes sold as medical shoes do not even comply with the general indices for shoes and are not suitable for treatment. As a result it is very useful to inform people of this this issue. Moreover، it is necessary to develop standards and oversee the production of shoes، especially medical shoes. Further studies on this subject are recommended in order to gather more information.
  Keywords: Medical Shoe, Ergonomic Index, Performance, Muscular Pain