فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 3 (1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/13
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سمانه ایروانی، سید صفدر حسینی، مریم آهو قلندری صفحه 301
  در این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تخم مرغ طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی دوره زمانی 87-1368 مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر حمایت با استفاده از شاخص های برآورد حمایت از تولیدکننده و برآورد حمایت از مصرف کننده (PSE و CSE) محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند در برنامه های اول، سوم و چهارم توسعه اقتصادی از تولیدکنندگان تخم مرغ حمایت شده در حالی که در برنامه دوم مالیات پنهان اخذ شده است. همچنین حمایت های بودجه ای دولت از تولیدکنندگان تا برنامه سوم توسعه روندکاهشی داشته و در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه قبلی افزایش یافته است. در بین حمایت های بودجه ای دولت، بیشترین مقدار حمایت (62 درصد در کل برنامه های توسعه) مربوط به یارانه انرژی است. که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، حمایت از تولیدکنندگان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و هزینه-های تولید افزایش خواهد یافت که لازم است سیاست های مناسبی در جهت کاهش هزینه های ناشی از حذف یارانه ها اندیشیده شود. افزون براین، نتایج نشان دادند که میانگین شاخص حمایت درصدی مصرف کنندگان در همه دوره مورد بررسی مثبت بوده و بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم توسعه و برابر با 79 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست های حمایتی، شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE)، شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده(CSE)، تخم مرغ، ایران
 • محمد آقاپور صباغی، سعید یزدانی، حبیب الله سلامی، غلامرضا پیکانی صفحه 313
  نگاهی به گذشته نشان می دهد که مشکل کم آبی همواره درکشور ایران وجود داشته و این مسئله مربوط به نسل یا دوره ای خاص نمی باشد. لذا، توجه به مصرف بهینه از منابع و حرکت در راستای بهره برداری پایدار از منابع موجود، ضروری است. در این تحقیق تاثیرات دو هدف تامین پایداری مصرف منابع آب و بهینه سازی مصرف بین دوره ای این منبع بر الگوی کشت زارعین با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای برای 5 دوره آتی برای دشت کبودرآهنگ همدان استخراج گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از روش های مدرن آبیاری در منطقه تا حد زیادی می تواند مشکل کمبود منابع آبی را حل نموده و آب لازم در جهت کشت زمین های آبی منطقه را فراهم نماید. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد روش های نوین آبیاری ارزش حال درآمدها و برگشتی به منابع آب را در تمام الگوها افزایش خواهد داد. ضمن آنکه، محدود کننده ترین عامل تولیدی در منطقه مورد مطالعه منابع آبی بوده و ارزش این نهاده در الگوهای حداکثر سازی ارزش افزوده همواره بیشتر از الگوهای حداکثر سازی درآمد ناخالص می باشد.
  کلیدواژگان: پایداری، مصرف بهینه، آب، کبودرآهنگ
 • قادر دشتی، زهرا رسولی، محمد قهرمان زاده صفحه 323
  به واسطه معلوم نبودن وضعیت پیوستگی بازار گوشت مرغ در کشور و اهمیت آن در تعدیل عرضه، ثبات قیمت و اتخاذ سیاستهای مناسب پرداختن علمی به پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد و نیز تحلیل رفتار فصلی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در تحقیقات اقتصادی برخوردار می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر شرایط پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد برای محصول گوشت مرغ با در نظر گرفتن رفتار فصلی قیمت آن در پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران با استفاده از داده های سه ماهانه قیمت عمده فروشی درطی سالهای 88-1377 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش هم جمعی فصلی با کاربرد الگوی تصحیح خطای فصلی برداری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که سری های قیمت گوشت مرغ از رفتار فصلی تبعیت می کنند و در بازار گوشت مرغ این استان ها، دو روند تصادفی مشترک وجود دارد که قیمت ها بر اساس آنها تعدیل می شوند. یافته های تحقیق موید آن است که در فراوانی بلندمدت و نیز در فراوانی فصلی شش ماهه، قانون قیمت واحد وجود ندارد ولی وجود پیوستگی جزیی در فراوانی های مذکور مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آزمون هم جمعی چندمتغیره Johansen، پیوستگی مکانی بازار، گوشت مرغ، قانون قیمت واحد، رفتار فصلی
 • عرفان علی میرزایی، علی اسدی، ایرج ملک محمدی، مریم طهماسبی صفحه 335
  هدف کلی این پژوهش، شناسایی بازدارنده های توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار استان خوزستان بود. جامعه آماری پژوهش در قالب دو گروه مجزا، 584 عضو سازمان های نخل داران و 30 کارشناس کارگزاری های دولتی مربوطه را در بر داشت. از گروه نخل داران، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب و با بهره گیری از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 120 نفر انتخاب شد و در مقابل، کارشناسان با توجه به تعداد اندک مورد سرشماری قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از یک نسخه پرسشنامه محقق ساز استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط سه نفر از کارشناسان خبره مربوطه و دو نفر از مدیران باسابقه تشکل های نخل داران مورد تایید قرار گرفت. با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ابزار اندازه گیری نیز در محدوده قابل قبول ارزیابی گردید (88/0=α). به منظور پردازش و تجزیه تحلیل داده ها، نرم افزار آماری نسخه 5/11 SPSS به کار گرفته شد. بر اساس یافته ها، شش متغیر ضعف مالی اعضای سازمان؛ ضعف در زیرساخت ها، قیمت پایین محصول خرما در بازار و نوسان شدید آن، فقدان مشتری در بازار، اعمال تبعیض از طرف دولت یا مقتدران محلی، و دادن وعده های غیر واقعی به کشاورزان برای تشکل سازی به عنوان بازدارنده های مهم اثرگذار بر توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار از دید کارشناسان و نخل‎داران شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: سازمان کشاورزان، عوامل بازدارنده، کشاورزان خرده پا، مشارکت محلی
 • سعید فعلی، فاطمه حسینی، غلامرضا پزشکی راد، محمد چیذری صفحه 347
  هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، شناسایی عوامل موثر بر دانش کشاورزان زعفران کار درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی در سال زراعی 88-1387 است (2253N=) که از این میان، تعداد 169 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و در نهایت، 152 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (152n=). یافته های توصیفی تحقیق نشان می دهند که دانش فنی اکثریت کشاورزان (78 نفر یا 30/51 درصد) درباره زعفران در سطح «متوسط» است. همچنین، این نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین دانش فنی کشاورزان، به ترتیب، در زمینه های آشنایی با عملیات برداشت و با ارقام مناسب و آماده سازی بذر است. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نشان داد که بین برخی از ویژگی های فردی و زراعی کشاورزان با دانش فنی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیر های «استفاده از منابع اطلاعاتی درباره زعفران، سطح تحصیلات، دسترسی به نهاده های کشاورزی و اعتبارات، اندازه مزرعه و بالاترین عملکرد سالانه» توانایی تبیین 5/78 درصد از تغییرات دانش فنی کشاورزان درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران را دارا بودند.
  کلیدواژگان: دانش، کشاورز زعفران کار، کشت زعفران، اصول علمی، تربت جام
 • نگین فلاح حقیقی، احمد رضوانفر، خلیل کلانتری، سید مصطفی رضوی صفحه 357
  هدف این پژوهش بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بود که در چهارچوب پژوهش های توصیفی پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بودند که 123 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که مقدار آن 80/0 بود. روایی پرسشنامه با بررسی نظرات اساتید پردیس کشاورزی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که حدود 70 درصد از دانشجویان دارای روحیه کارآفرینی بالا و متوسط بودند و انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، ریسک پذیری و خلاقیت دانشجویان در سطح بالایی قرار داشت، ولی تحمل ابهام در سطح پایینی بود. دانشجویان دختر و پسر از نظر خلاقیت و تحمل ابهام با یکدیگر تفاوت داشته و پسران از روحیه کارآفرینی بالاتری نسبت به دختران برخوردار بودند. همچنین روحیه کارآفرینی دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بالاتر بود. بین سن و روحیه کارآفرینی رابطه معنی داری یافت نشد.
  کلیدواژگان: خصوصیات کارآفرینانه، نیاز به پیشرفت، کنترل درونی، ریسک پذیری، خلاقیت، تحمل ابهام
 • علیرضا جمشیدی، مصطفی تیموری، معصومه جمشیدی صفحه 367
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پراکنش و تقطیع اراضی کشاورزی از یکسو و از سوی دیگر بررسی موانع اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ارایه راه‎کارهای مناسبی برای ساماندهی اراضی خردشده، در شهرستان شیروان و چرداول می باشد. جامعه آماری این پژوهش را بهره برداران بخش کشاورزی ساکن در شهرستان شیروان و چرداول تشکیل می دهند (9250=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید و به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 130 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسش نامه بود. روایی و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده های پرسش نامه مذکور و محاسبه ضریب KMO (815/0) و ضریب آلفای کرونباخ (715/0) مورد تایید قرار گرفت. به منظور توصیف کیفی متغیر دیدگاه پاسخگویان در مورد یکپارچه سازی اراضی از روش فاصله ی انحراف معیار از میانگین استفاده شد. متغیرهای مورد مطالعه در چهار عامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، فیزیکی و کاربری گروه بندی شدند. این چهار عامل 61/75 درصد واریانس عوامل تعیین-کننده پراکنش و تقطیع اراضی در منطقه مورد مطالعه را تبیین می نمایند. نتایج نشان داد که عامل فیزیکی (وسعت اراضی، متوسط اندازه قطعات خانوار و جاده های سنتی بین مزارع) مهم ترین عامل قطعه قطعه شدن اراضی در منطقه مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: پراکنش اراضی کشاورزی، ساماندهی اراضی، یکپارچه سازی اراضی، شهرستان شیروان و چرداول
 • روح الله رضایی، سیدمحمود حسینی، حسین شعبانعلی فمی، علیمراد سرافرازی صفحه 379

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبینی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را 170 نفر از محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی تشکیل می دادند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 120 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران در شش عامل رسانه ای و اطلاع رسانی، آموزشی و توسعه حرفه ای، تسهیم مقررات و قانونگذاری، سیاستگذاری و حمایتی، تامین مالی و نهادسازی و زیرساختی قرار می گیرند که این شش عامل در مجموع در حدود 6/68 درصد واریانس را تبیین می نمایند.

  کلیدواژگان: ایران، سازوکارهای توسعه، فناوری نانو، محققان کشاورزی
 • شهرزاد بارانی، امیر حسین علی بیگی صفحه 389
  این مطالعه ی توصیفی- همبستگی، با هدف کلی واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان سال آخر گرایش های مختلف دانشکده های کشاورزی غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان) تشکیل دادند (979 =N). حجم نمونه با استفاده از جدول (2001) Bartlett et al. 274 نفر تعیین گردید. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. بر اساس یافته ها، میزان اشتغال پذیری ادراک شده ی دانشجویان کشاورزی از رشته ی خود، در حد متوسطی ارزیابی گردید. بین سابقه ی کار کشاورزی در مزرعه، انتظارات تحصیلی، دیدگاه دانشجویان نسبت به دانشکده ی محل تحصیل خود و میزان وجود مهارت های آمادگی شغلی آنان با میزان اشتغال‎پذیری ادراک شده، رابطه ی مثبت و معنی دار و بین طبقه ی اجتماعی با متغیر مذکور، رابطه ی منفی و معنی داری به دست آمد. برنامه ریزی و سازماندهی، توانایی کار با اینترنت، سواد اطلاعاتی، سواد رایانه ای، آشنایی با ابزار تولید و اشاعه دانش، درک موضوعات بین المللی، کارآفرینی، آگاهی سازمانی، آشنایی با زبان انگلیسی و تجربه ی شغلی از جمله مهارت هایی بودند که میزان وجود آن ها در دانشجویان در حد کمی برآورد شد.
  کلیدواژگان: اشتغال پذیری، دانشجوی کشاورزی، مهارت آمادگی شغلی، انتظارات تحصیلی
 • مستانه غنجی، زهرا خوشنودی فر، هوشنگ ایروانی صفحه 403
  یکی از گزینه های مناسب در جهت تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی توسعه واحدهای تجاری بهره برداری گلخانه ای می باشد. تنوع اقلیمی، نیروی کار فراوان، دانش فنی تولید و وجود انرژی ارزان، زمینه های مناسبی برای توسعه واحدهای گلخانه ای در ایران می باشند. هدف پژوهش حاضر تحلیل مولفه های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه ای بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش از نوع پیمایشی و نمونه آماری آن، 90 نفر از گلخانه داران واحدهای تولیدی گلخانه ای بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا (82/0) و نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به عمل آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که مولفه های اعتباری- مالی، فنی- تکنولوژی، فردی- حرفه ای و زیرساختی - حمایتی دولت مهم ترین مولفه های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه ای بوده اند که در مجموع 07/83 درصد واریانس را تبیین نموده اند.
  کلیدواژگان: واحدهای تولیدی گلخانه ای، مولفه های پیش برنده، توسعه واحدهای گلخانه ای، تحلیل مولفه ها
 • سویل حاتمی فرد صفحه 413
  صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت کمک به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده، افزایش بهره وری بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به افزایش صادرات غیر نفتی، دستیابی به امنیت غذایی و به طور کلی توسعه پایدار بخش کشاورزی نقش و تاثیر بسیاری دارند. در این تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات برای کلیه 20 واحدی که در دوره زمانی 1379 الی 1387 برای تولید در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان مجوز اخذ نموده اند و به بهره برداری نرسیده اند، جمع آوری شده، دلایل به بهره برداری نرسیدن این واحدها مورد بررسی قرار گرفته است. کشش مربوط به هریک از این متغیرها برآورد شده و میزان اثر هریک تعیین گردید. یافته های مطالعه نشان داد متغیرهایی نظیر عدم تخصیص بموقع اعتبارات، عدم تامین ارز مورد نیاز، نبود نیروهای متخصص، نرخ بالای تورم و عدم تامین تجهیزات مورد نیاز باعث به بهره برداری نرسیدن طرح ها در استان بوده است.
  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی و تکمیلی، علل اقتصادی، پیشرفت فیزیکی، استان زنجان
 • زهرا افشاری، عبدالعظیم آجیلی، کورش رضایی مقدم، مسعود بیژنی صفحه 423
  نگرش های کشاورزان نقش مهمی در رفتارهای مربوط به کشاورزی پایدار آنها دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نگرش های پایداری زنان و مردان پنبه کار است. این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی در بین 179 خانوار پنبه کار (179 مرد و 178 زن) در استان اصفهان و با بکارگیری پرسشنامه انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای دسترسی به اطلاعات در زمینه کشاورزی پایدار، دانش پایداری، هنجارهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی نسبت به رفتارهای پایداری، ارزش های مذهبی و معنوی، عواطف محیطی، آگاهی از پیامدهای زیست محیطی و مسئولیت پذیری رفتارهای زیست محیطی با نگرش پایداری زنان و مردان پنبه کار رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار و سابقه کشت پنبه با نگرش زنان پنبه کار نسبت به کشاورزی پایدار همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که دو متغیر هنجار اخلاقی نسبت به انجام رفتارهای پایداری در کشت پنبه و میزان اراضی زراعی وارد هر دو معادله رگرسیون شدند و نقش مهمی در تبیین نگرش های پایداری مردان و زنان پنبه کار دارند. یافته ها نشان داد که متغیرهای عواطف محیطی، مسئولیت پذیری رفتارهای زیست محیطی، دسترسی به اطلاعات در زمینه کشاورزی پایدار، سطح زیر کشت پنبه، سن و ارزش های مذهبی و معنوی بر تغییرات متغیر نگرش پایداری زنان پنبه کار تاثیر دارد. همچنین یافته ها حاکی از این بود که علاوه بر متغیرهای هنجار اخلاقی نسبت به انجام فعالیت های پایداری در کشت پنبه و میزان اراضی زراعی، متغیرآگاهی از پیامدهای زیست محیطی نیز در تبیین نگرش مردان پنبه کار نسبت به کشاورزی پایدار، نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: نگرش، کشاورزی پایدار، پنبه کار، اصفهان
 • پوریا عطایی، ناصر زمانی میاندشتی صفحه 433
  شرکت های تعاونی زنان به عنوان محیطی اجتماعی، زمینه ای را فراهم می سازد تا زنان بیرون از خانه و در متن جامعه خود به مشارکت در امور بپردازند و حتی در سطوح عالی در متن تصمیم گیری های جامعه قرار گیرند و به نوعی باعث توانمند شدن اعضای خود در ابعاد مختلف نظیر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی شود. این پژوهش برای بررسی نقش تعاونی های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا، بصورت کیفی - کمی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش 400 نفر از اعضای تعاونی زنان تفی هان استان فارس می باشد. بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش عکاسی و تحلیل انتقادی و مصاحبه و بخش کمی توسط پرسشنامه اجرا شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید شد و آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای اصلی پرسشنامه از 81/0 تا 94/0 بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که توانمندی روانی و اقتصادی بیش از همه صورت پذیرفته است و توانمندی اجتماعی–فرهنگی و خانوادگی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. همچنین،نتایج نشان دهنده این موضوع بود که اعضا در سطح متوسطی از توانمندی قرار دارند. اما با توجه به اینکه تعاونی مورد نظر دو روستا را تحت پوشش خود قرار داده است، باید ساز و کارهایی تعیین شود تا به نیازهای هر دو روستا توجه لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تعاونی، تعاونی زنان، توانمندسازی، توانمندسازی زنان، عکاسی و تحلیل انتقادی (Photovoice)
 • محمدرضا حسن پور، حسن صدیقی صفحه 445
  تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه و به روش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 388 نفر از کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره‎ای مستقر در ده دهستان شهرستان کرمانشاه است که به روش نمونه گیری طبقه ای کاملا تصادفی تعداد 179 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که به این منظور از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانشگاه مینوسوتااستفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه 9/0 است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که 9/17 درصد از کارشناسان از شغل خود رضایت خیلی خوبی دارند. 2/30 درصد در حد خوب و 34 درصد در حد متوسطی از شغل خود راضی هستند و 9/17 درصد نیز از شغلشان ناراضی اند. نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون t نشان داد که مردان در مقایسه زنان و همچنین کارشناسان شاغل در مناطق آبی در مقایسه با کارشناسان شاغل در مناطق دیم و نیز کارشناسان دوشغله از شغل خود راضی ترند. آزمون همبستگی اسپیرمن هم مشخص نمود که سن کارشناسان با رضایت شغلی آنها رابطه مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، کارشناسان کشاورزی، شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی
 • آزاده خدابخشی، جواد قاسمی، کمال سادات اسیلان، احسان قلی فر صفحه 453
  این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران به انجام رسید. جامعه آماری آن شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زنجان (1435N=) بوده است که تعداد 329 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی ابزار تحقیق استفاده شد (87/0 تا 91/0) و روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از چندین تن از اساتید دانشگاه تهران و کارشناسان مربوطه تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران و متغیرهای میزان مشارکت رسمی، میزان مشارکت غیررسمی، تمایل کشاورزان به مشارکت در تشکل-های آب بران، سطح تحصیلات، مساحت اراضی آبی و مدت عضویت در شرکت تعاونی روستایی رابطه مثبت و معنی داری در سطوح یک و پنج درصد وجود داشت. همچنین بین این متغیر و سن، سابقه کار کشاورزی و میزان درآمد سالیانه رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز به ترتیب پنج متغیر مشارکت غیر رسمی، سن، مشارکت رسمی، سابقه کار کشاورزی و مساحت اراضی آبی وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 8/77 درصد از واریانس متغیر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: نگرش، کشاورزان، مشارکت، تشکل های آب بران
 • عنایت عباسی، مرتضی اکبری صفحه 467
  تحقیق حاضر با هدف سنجش تمایل روحانیون برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو هزار روحانی بودند که در امر تبلیغ و فرهنگ سازی کشاورزی و منابع طبیعی فعال بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به صورت طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده طراحی شده است. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده (خودکارآمدی) روحانیون با میزان تمایل برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی منابع طبیعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مجموع این سه متغیر 3/81 درصد از واریانس متغیر تمایل را تبیین می کنند. همچنین اصلاح مدل منجر به معنی داری رابطه بین هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده روحانیون شد. بر اساس یافته های تحقیق، روحانیون برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی از خود تمایل نشان داده و حاضرند در این گونه برنامه ها مشارکت کنند. بنابراین، پیشنهاد می شود تا دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با پیش بینی تمهیدات لازم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه، زمینه مشارکت موثر روحانیون در برنامه های آموزشی و ترویجی را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: روحانیون، تمایل، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
|
 • S. Iravani, S. S. Hosseini, M. Ahooghalandari Page 301
  Government, support policies with regard to egg producers and consumers were investigated for a set of four (1st to 4th) Economic, Social, and Cultural Development plans (1989 - 2008).The supports regarding egg production were estimated through Producers and Consumers Support Estimate indicators (PSE & CSE respectively). The results indicated, that support of producers in the First, Third and Fourth Development Plans were tangible, whereas the were not so for the 2nd development plan. Also, government’s budgetary supports for egg producers decreased from First to Third Development Plan whereas they were on the increase during the Fourth development plan. Among the government’s budgetary supports, the maximum amount (62 percent of total development budget) went to energy subsidies. So, in the course of an implementation of purposivism of subsidies, supports for producers will be significantly reduced, while production costs will increase. It is there fore necessary to adopt appropriate policies to reduce costs. Furthermore, the results revealed, (according to %CSE), support for egg consumers during the whole period had a positive trend, with a maximum support of 79 percent implemented during the second development program.
  Keywords: Support policies, Producers support estimate (PSE), Consumers support estimate (CSE), Egg, Iran
 • M. Aghapour Sabbaghi, S. Yazdani, H. Salami, Gh. Peykani Page 313
  Looking back into the past shows that Iran has always been faced with water shortages, and this has not been a problem confined to a certain period or generation. Therefore, proper attention to optimal use of water resources and a move towards sustainable use of extant water resources is indispensable. In this study, using multi period mathematical programming model, the effects of the two goals of: water resource sustainability as well as optimization of multi period use on cultivation pattern, for the next five periods for Hamedan- Kabodarahang Plain, have been investigated. Results show that using modern irrigation methods can greatly solve the problems of water resources shortages and provide the water required for cultivation of the irrigated lands in the region. Also results indicate that, That application of modern irrigation methods can increase present value of revenues as well as return to water resources in all the models. In addition, water resources are indicated as the most restrictive production factor in the study region, with the value of this input, in the added-value maximization models, always being estimated as greater than that in the gross income maximization models.
  Keywords: Sustainability, Optimum use, Water, Kabodarahang
 • Gh. Dashti, Z. Rasouli, B. Hayati Page 323
  Due to a lack of knowledge of the integration of broiler market in Iran and its important role in supply adjustment, price stability, and adoption of appropriate policies, a scientific study of: spatial market integration, the law of one price as well as seasonality plays an important role in economic researches. In this respect, the spatial market integration and the law of one price for broiler market with regard to the seasonality of price series in five provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil, Zanjan and Tehran were investigated (using wholesale price data) during 1998-2009. Thus, Seasonal Co-integration method was employed with an application of Seasonal Error Correction Model. The results of Seasonal Unit Root Test indicated that broiler price series follow seasonality in all the investigated markets. Seasonal co-integration test indicated that there are two common stochastic trends in these markets through which prices are adjusted. Research findings reveal that the law of one price cannot be confirmed in either of the long-term or biannual frequencies, they are not "fully" integrated, but the markets are "partially" integrated in either one of the mentioned frequencies.
  Keywords: Johansen's Multivariate Co, integration Test, Spatial market integration, Broiler, Law of One Price, Seasonality
 • E. Alimirzaei, A. Asady, I. Malek Mohammadi, M. Tahmasbi Page 335
  The purpose followed in this study was to identify the restraining factors affecting date grower organizations, development in Khuzestan Province. The statistical population consisted of two independent groups including 584 members of date grower organizations and 30 experts from the related governmental agencies. A sample of 120 farmers from date grower's group was chosen through Stratified Random Sampling. On the other hand, because of being small in number, all the experts were taken into census. Researcher- developed questionnaire the content validity of which was confirmed by three proficient experts and two managers of farmer's organizations was employed to collect data. Cronbach's Alpha coefficient calculated through pre-test, indicated acceptable reliability for different parts of the research instrument. SPSS/WIN software was employed to analyze the data. According to the findings, six cases were identified as the main preventive variables adversely affecting date grower organizations as from the view point of farmers and experts. These induded: financial weakness of members; weakness in infrastructure; low prices of date along with its vacillation in the markets; lack of customer; discrimination on the side of the government or local authorities; and unreal deceptive promises to farmers for organizing themselves into date grower organizations.
  Keywords: Farmer's organization, Small Scale Farmers, Local participation, Restraining factors
 • S. Feli*, F. Hossaini, Gh. Pezeshki Rad, M. Chizari Page 347
  The purpose followed in this descriptive-correlational study was to identify factors affecting Saffron farmer's knowledge regarding scientific principles of saffron's cultivation. The research instrument was structural questionnaire with close-ended questions, the validity and reliability of which was confirmed. The target population of the study consisted of all Saffron farmers in Torbat-e-Jam township, Razavi Khorasan province, (N=2253) out of whom and according to Cochran formula, a number of 169 individuals were selected, using statistical sampling in a cluster randomization method. Finally, 152 questionnaires were recollected and analyzed (n=152). Descriptive results of the research indicated that the majority of saffron farmer's knowledge (78 or 51.30%) stood at a "moderate" level. Furthermore, the results indicated that the highest vs. the highest level of knowledge amount of saffron farmers was respectively related to their familiarity with harvest operations vs. choice of and proper varieties. There was a statistically significant observed relationship between "farmers’ personal and economical characteristics", and their "technical knowledge". The results of the Bivariate Regression revealed that 78.5 percent of variability in technical knowledge of Saffron farmers stemmed from their “use of information resources, educational level, access to agricultural inputs and credits, farm size, as well as their maximum annual production”.
  Keywords: Knowledge, Saffron farmer, Saffron cultivation, Scientific principles, Torbat, e, Jam
 • N.Fallah Haghighi, A.Rezvanfar, Kh. Kalantari, S.M. Razavi Page 357
  The purpose followed in this study was to investigate entrepreneurial characteristics prevailent among the Students of University College of Agriculture, University of Tehran carried out through a descriptive-survey method. The research population consisted of students of the University College of Agriculture, University of Tehran from among whom 123 were selected through Stratified Random Sampling method. The instrument of research was questionnaire the reliability of which was assessed through Cronbach's Alpha coefficient found as equal to 0.80. The validity of the questionnaire was confirmed by judgement of a panel of faculty members of the University College of Agriculture and Entrepreneurship Faculties of Tehran University. Data analysis was accomplished, using SPSS software. The results revealed that around 70 percent of students benefited from high and moderate levels of Entrepreneurial Spirit. The need for achievement, internal locus of control, risk-taking and creativity among most of the students stood at high level but the levels of ambiguity tolerance was rated as low. There were significant differences observed between male and female students, they differently benefiting from creativity and ambiguity tolerance. Male students possessed a higher level of entrepreneurial spirit females. Also, entrepreneurial spirit in postgraduate students stood at a higher level, in comparison with undergrakuate and graduate students. There was no significant relationship observed between student's age and their entrepreneurial spirit.
  Keywords: Entrepreneurial characteristics, Need for achievement, Internal locus, Risk, taking, creativity, Ambiguity tolerance
 • A. R. Jamshidi, M. Teimori, M. Jamshidi Page 367
  The aim followed in the present research is to investigate the factors affecting agricultural land fragmentation, and to rpesent the appropriate ways of approach to reconsolidate the fragmented lands. The study carried out in Shirvan Chardavol county. The study population is comprised of a number of 9250 agricultural land users, resident in Shirvan Cardavol County. The sample size was estimated by use of Cochran Formula from where 130 individuals were chosen through stratified sampling Method. A questionnaire was developed as means of the research. The validity and reliability of the questionnaire were verified through pretest and an analysis of the data, with KMO and cronbach's Alpha coefficients calculated as 0.815 and 0.715 respectively. The method of Interval of standard Deviation from the Mean (ISDM) was employed to qualitatively explain the variable "respondent's viewpoint" concerning land consolidation. The studied variables were classified in the factors of economic, socio-cultural and land users'. These factors explain 75.61% of the variance among the determining factors of land fragmentation and distribution in the studied area. Results finally indicate that the physical factor (land area(s), mean size of household land fragment(s), and traditional interfiled roads) constitutes the most important factor of land fragmentation in the studied area.
  Keywords: Land fragmentation, Lands improvement, Land consolidation, Shirvan, Chardavol county
 • R. Rezaei, S. M. Hosseini, H. Shabanali Fami, A. M. Sarafrazi Page 379

  The main purpose followed in this study was to identify and analyze the mechanisms of nanotechnology development in Iranian agricultural sector. The research method was an Analytical- Explanatory one. The statistical population of the study consisted of researchers of National Agricultural Research Institutions/ Centers (N= 170). According to Morgan& Krejcie table, 120 persons were selected through Simple Random Sampling for doing the study. A questionnaire was made use of to collect data. A panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach alpha's coefficient for the main scales of the questionnaire was calculated as more than 0.75, indicating an acceptable reliability of the questionnaire. Factor analysis of mechanisms of nanotechnology development in Iranian agricultural sector indicated the six factors of: Information delivery, Educational and Professional Development, Law making, Policy making and Supportive, Financial, Institutionalizational and Infrastructural explaining 68.6% of total variances of the mechanisms.

  Keywords: Agricultural research workers, Iran, Mechanisms of Development, Nanotechnology
 • Sh. Barani, A. Alibaygi Page 389
  This descriptive-correlational research was aimed at investigating the perceptions and expectations of agricultural students towards employment opportunities awaiting different of agricultural disciplines offered in the faculties of agriculture in West Iran. The population for the study was chosen from among the senior agricultural students of public universities (Kordestan, Kermanshah, Ilam, Hamedan and Lorestan) in west of Iran (N=979). Two hundred and seventy four students were selected through Stratified Random Sampling method. Based on the findings, employment expectations of students stood at moderate level. There was a positive and significant relationship observed between "agricultural background, educational expectations, perception toward educational institution, level of required employment skills" and "perceived employment opportunity level, while a negative and significant relationship between "social classes" and perceived employment level. The student's level of competency in employment seeking skills including planning and organization, ability to use internet, general knowledge, computer skills, utilization of instruments of knowledge production and extension, proper understanding of the international issues, entrepreneurship, organizational awareness, proficiency in English language, and career experience were estimated as very low.
  Keywords: Employment opportunity, Agriculture major students, Educational expectations, Required employment skills
 • M. Ghonji, Z. Khoshnoodifar, H. Iravani Page 403
  One of the more appropriate choices for having a competitive and market oriented agriculture sector as well as being more active in the world market is to develop greenhouse enterprises. Climate diversification, availability of manpower, technical knowledge and cheap energy are some encouraging reasons for development of greenhouses in Iran. The purpose of this research was an analysis of the promoter factors affecting the horticultural greenhouse units, development. A survey method of research was employed, the statistical population being consisted of the greenhouse owners in Varamin. A Snow-ball (n=90) was employed. The instrument of research was a questionnaire, developed as based on the background available on the subject. Cronbach’s alpha coefficient was calculated as equal to 0.82 indicating the reliability of the questionnaire. Also, content and face validity of the questionnaire was confirmed as based on experts’ opinions. Analysis of data was done making use of SPSS software. Findings indicated that economy, technique, individuals and vocations, infrastructure, and support of the government are among the determining factors in development of horticulture greenhouse units. These could explain 83.07% of the variation in the development of horticultural greenhouse units.
  Keywords: Horticultural Greenhouse Units, Promoter factors, Horticultural Greenhouse Unit's Development, Factor Analysis
 • S. Hatamifard Page 413
  Processing industries with the aim of and increasing the added value reducing the waste of agricultural products, promotion of productivity, employment, non oil exports, food security as well as sustainable development in agriculture has started to develop in Iran since 1998. The objective of the present study is to examine the main factors affecting physical progress of those processing firms that had been awarded business permits in Zajan province. Required data were collected from a survey of 20 food processing firms in Zanjan province during 1998-2010. A number of related statistical tests were applied to determine the factors affecting performance of the processing firms involved in the study area. The results indicate that such factors as a lack of credit facilities, lack of the needed machinery, shortage of currency, lack of specialized in the field experts, low related knowledge of managers as well as high inflation rates were some of the main factors that have had their significant impact on failure of the processing firms to have their operations begun.
  Keywords: Processing Industries, Economic factors, Physical progress, Zanjan, Iran
 • Z. Afshari*, A. Ajili, K. Rezaei-Moghaddam, M. Bijani Page 423
  Farmer's attitudes play an important role in their towards sustainable agriculture behavior. Factors affecting men and women cotton producers’ attitude towards sustainable agriculture were investigated in the course of this worke. The research was a survey one using Stratified Random Sampling, conducted in Esfahan Province. The subjects were selected from 179 cotton producing families (357 men and women, 179 and 178 in number respectively). The necessary data for the research was obtained through questionnaire. The findings indicated that access to information related to sustainable agriculture, knowledge of sustainability, moral and social norms for implementing sustainable activities, religious and spiritual values, environmental affects, awareness of environmental consequences and an ascription of behavioral environmental responsibility are positively and significantly correlated with the attitude of sustainability. On the other hand, the number of household members and the years being involved in cotton cultivation arein a significant negative correlation with the attitude of sustainability. The findings also indicated that moral norm for sustainable activity in cotton cultivation as well as land were major determinants of women and men cotton producers’ attitude of sustainability. The variables of: environmental affects, ascription of behavioral environmental responsibility, access to information related to sustainable agriculture, land under cotton cultivation, age and religious as well as spiritual values were some determinants of women cotton producers’ attitude of sustainability. Also, findings indicated that in addition to moral norm for doing sustainable activities in cotton cultivation and land factor, awareness of environmental consequences is also an important determinant of men cotton producers’ attitude of sustainability.
  Keywords: Attitude, Sustainable agriculture, Cotton producer, Isfahan
 • P. Ataei, N. Zamani Miandashti Page 433
  Women's cooperatives provide a social environment where women can work out of their dwelling houses, actively participate in social activities and stand at high levels of decision making in their societies. Cooperatives could empower women in such various aspects as social, economic, cultural and psychological dimensions. To investigate the role of women's cooperatives in empowerment of their members, either one of qualitative and quantitative procedures were employed throughout the study. Questionnaire was utilized to collect data in the quantitative section with its face validity being approved by experts. Cronbach’s alpha for an estimation of the reliability was in the acceptable range of 0.81 to 0.94. Photovoice and interview were employed in the qualitative section. Research population consisted of 400 members of Tafihan Women cooperative in Fars province. Results revealed that the empowerment levels as regards psychological and economic aspects were higher than empowerment levels from other aspects and while socio-cultural and familial dimensions being placed with in the next rank. Since this cooperative is a representative of two villages, the needs of the people from both villages should be taken into consideration. A board of directors composed of the representatives from both villages could be helpful in this regard.
  Keywords: Cooperative, Women's cooperatives, Empowerment, Empowerment of women, Photovoice
 • M. R. Hassanpour, H. Sadighi Page 445
  This research has been done with the main goal of assessing job satisfaction among the experts engaged at the Agricultural Engineering and Technical Consulting Services Companies in Kermanshah, applying a descriptive- correlational method. The study population consisted of 388 experts of consulting service companies active in 10 rural districts in the township of Kermanshah from whom 179 were randomly chosen as samples through classification sampling method. Data were collected through a questionnaire. That was based upon, Job Satisfaction Standard Questionnaire of Minnesota University. The reliability of the questionnaire was estimated as 0.9. Gathered data was analyzed through SPSS statistical software. Results indicate a 17.9 percent of experts at satisfied at a high level with their jobs, 30.2 percent satisfied at an acceptable level, 34 percent at a medium level and finally 17.9 percent not satisfied with their jobs. A comparison of means using T-test indicated that, men in comparison with women; professionals working in the irrigated areas as compared with those working in dryland areas, along with two job experts are more satisfied with their jobs. The Spearman Correlation Test revealed a positive relationship between the ages of experts and their job satisfaction.
  Keywords: Job satisfaction, Agricultural experts, Agricultural engineering, technical consultation services companies
 • A. Khodabakhshi, J. Ghasemi, K. Sadat Asilan, E. Gholifar Page 453
  The objective followed in this descriptive-survey research was to investigate factors influencing farmers’ attitudes toward participation in Water Users’ Associations. The statistical population of the study consisted of 1435 farmers of Markazi District of Zanjan County out of whom 329 were selected as sample using Cochran formula. Random sampling technique was used for the study. A questionnaire was developed to collect the data. The reliability of the main scales of the questionnaire was examined thuough Cronbach alpha Coefficients ranging from 0.87 to 0.91 the validity of the questionnaire was approved by a group of the faculty members of the University of Tehran and as well by a number of experts. The data were analyzed through SPSS software. The findings revealed the existence of positive significant relationships between farmers’ attitudes toward participation in Water Users’ Associations and formal participation, non formal participation, farmers’ willingness to participate in water users’ associations, educational level, irrigated land size as well as period of membership in rural production cooperatives (at one and five percent levels of significance). In addition there were negative significant relationships observed between farmers’ attitudes towards participation in Water Users’ Associations and farmers’ age, job experience as well as annual income at one percent level. Step-wise Regression Analysis indicated the five variables of: non formal participation, farmers’ age, formal participation, job experience and irrigated land size explaining 77.8 percent of variations in the extent of farmers’ attitudes toward participation in water users’ associations.
  Keywords: Attitude, Farmers, Participation, Water User's Associations
 • E. Abbasi, M. Akbari Page 467
  The purpose of this paper is to analyze the willingness of Clergymen towards their participation in Agriculture and Natural Resources Extension and Education Programs (ANREEP). The population of the study consisted of all the clergymen who dialed ANREEP. Using Coronbach Alpha formula along with Stratified Random Sampling Techniques a number of 260 clergymen were selected. A questionnaire, designed as based on Theory of Planned Behavior (TPB) constituted the main tool for data gathering. Structural equation modeling was applied to analyze the data. Results indicated positive and meaningful relationship between attitude, subjective norms plus perceived behavior control, and the willingness for participation in ANREEP. These three variables explained 81.3% of the variable willingness. A modification of the research model led to a positive and meaningful relationship between subjective norms, and perceived behavior control. Based upon the findings and conclusions obtained from this study, specific recommendations were made to promote the willingness of clergymen toward their participation in ANREEP.
  Keywords: Clergymen, Intention, Agriculture, Natural Resources Extension, Education Programs, Theory of Planned Behavior