فهرست مطالب

همای سلامت - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 41، مهر و آبان 1390)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 41، مهر و آبان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • خبرها
 • رضا نعناکار، اصغر لقمان، زهره باغشیخی صفحه 6
  در نظام حسابداری دولتی ایران از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می شود و در این مبنا درآمدها در موقع وصول و هزینه ها در زمان پرداخت بدون در نظر گرفتن زمان تحقق آنها در دفاتر ثبت می شود. بدین ترتیب در آمدها و هزینه های تحقق یافته ولی پرداخت نشده در یک دوره مالی عملا در دفاتر و صورتها منعکس نمی شود. در این روش تصویر روشنی از صورتهای مالی نمایش داده نمی شود و نتایج عملیات و وضعیت مالی قابل اتکا نیست. با استفاده از مبنای حسابداری تعهدی امکان بازتاب کامل هزینه ها و در آمدها در یک دوره مالی فراهم است و تصویر مناسبتری از وضعیت مالی و نتایج عملیات مشخص می شود. تهیه و اجرای بودجه عملیاتی مستلزم دستیابی به کلیه هزینه های تحقق یافته اعم از پرداخت شده و نشده برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و تولیدات می باشد. محاسبه بهای تمام شده با مبنای فعلی در دستگاه های دولتی امکان پذیر نیست و این نقص در مبنای حسابداری، ضعف گزارشگری مالی را بهمراه دارد. بررسی سابقه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مطالعه گسترده ای در این مورد انجام نشده ولی اقدامات انجام شده در شهرداری ها، به ویژه شهرداری تهران بیانگر مزایای بکارگیری مبنای تعهدی می باشد. به نحوی که بستر اجرای بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نموده است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی برای تبیین مبانی حسابداری، مزایای کاربرد حسابداری تعهدی، انواع روش های بودجه ریزی، اهداف گزارشگری مالی و نقش سیستمهای حسابداری در موسسات غیر انتفاعی انجام شده است.
  کلیدواژگان: مبنای حسابداری، بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی
 • عباس انصاری تبار، اقدس چرخچی کاشانی، زهرا سرافراز صفحه 11
  ارزشیابی کارکنان در نظام دولتی موضوع به نسبت تازه ای است که هدف از اجرای آن منظم کردن ارتقا، انتصاب، تشویق و تنبیه کارکنان بوده و حدود دو دهه از انجام آن می گذرد.(1) ارزشیابی عملکرد کارکنان می تواند موجب روابط سالم رقابتی در محیط کار شده و زمینه های رشد فکری و بهبود عملکرد کارکنان را فراهم کند.
  این یک مطالعه مقطعی است که در آن 714نفر از کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شده و داده های مورد نظر بوسیله پرسشنامه از آنها جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار سن کارکنان مورد بررسی1/7±16/37سال و سابقه کار آنها 7/7±4/12سال بوده است. 256نفر (8/35%) از کارکنان نحوه فعلی ارزشیابی عملکرد را نامناسب و یا کاملا نامناسب دانسته اند. 9/47 % افراد مناسبترین طول دوره ارزشیابی را سالانه و 552نفر (3/77%) ارزشیابی را با حضور کارمند مناسب دانسته اند. نگرش بیش از 50درصد کارکنان نسبت به نحوه ارزشیابی عملکرد سالانه مثبت بوده است. ارتباط معنی داری بین نگرش کارکنان با سن و جنس و تاهل، مدرک تحصیلی، پست سازمانی و سابقه کار آنها دیده نشد. (p.value>0.05) در حالی که ارتباط معنی داری بین نگرش کارکنان با شیفت کاری و واحدکاری آنها ملاحظه شد (p.value<0.05)
  کلیدواژگان: ارزشیابی عملکرد، نگرش کارکنان، کاشان
 • لیلا دشمنگیر، آرش رشیدیان صفحه 18
  اواخر دهه70 و ابتدای دهه80 نگرانی سیاستگذاران و پژوهشگران بخش سلامت آمریکا در مورد محدودیت های سیستم پرداخت مورد استفاده مدیکیر، برای پرداخت به پزشکان زیاد شد. سیاستگذاران ارایه مدلی جایگزین را به عنوان ابزاری بالقوه برای محاسبه میزان پرداخت بابت خدمات ارایه شده توسط پزشکان می دانستند. به این دلیل در سال 1988م. گروهی از اقتصاددانان سلامت و محققان دانشگاه هاروارد با مطالعه منابع مورد استفاده در ارایه مراقبت های پزشکی به طراحی روشی برای تعیین ارزش کار ارزیابی شده برای هر خدمت و به ارایه شیوه ای جهت گسترش این مدل پرداختند. محققان این مطالعه را در سه مرحله انجام داده و برای محاسبه میزان پرداخت منطقی به پزشکان بر اساس منابع صرف شده توسط آنان، به ارائه واحدهای ارزش نسبی برای کدهای خدمات مختلف پرداختند. این روش که “RBRVS” نامیده می شود، به عنوان مبنای محاسبه تعرفه و پرداخت به پزشکان استقرار یافت. با توجه به اهمیت روش های تدوین تعرفه و چگونگی تعیین و میزان نرخ خدمات سلامت و توجه به این امر که نظام تعرفه ای کشور بر اساس مطالعات انجام شده در کشور آمریکا طراحی شده است، این مقاله به بیان چگونگی محاسبه ارزش های نسبی و تدوین تعرفه بر اساس آن در کشور آمریکا پرداخته است. بخش عمده این مقاله تلخیص و تلفیقی از یازده مقاله مهم و مرتبط است که در آنها به طور اختصاصی به روش شناسی تعیین تعرفه بر مبنای روش “RBRVS” در کشور آمریکا پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: RBRVS، نرخ پرداخت، ارزش های نسبی، خدمات بالینی
 • مقاله
 • عزیز رضاپور صفحه 24
  در قرون گذشته نظام های سلامت واحدهایی کوچک، اغلب خصوصی یا خیریه و بیشتر در سیاست غیرموثر بودند. اما در قرن جدید، با بکارگیری دانش، این واحدها گسترش و رشد چشم گیری پیدا کرده و موقعیت خود را تغییر داده اند. ولی تغییرات هنوز هم می تواند بخصوص به نفع افراد فقیر افزایش یابد. به نظر می رسد شکست در دست یابی به این توان بالقوه بیشتر به دلیل نارسایی های سیستماتیک است. امروزه موضوعات موثر مانند جهانی شدن اقتصاد، استفاده افراطی از فنآوری ها، خصوصی سازی، شهرنشینی در کنار فقر و حوادث طبیعی، حفظ دستاوردهای مراقبت های بهداشتی اولیه را دشوار کرده است. اصلاح بخش سلامت را تغییر هدف دار و مستمر برای بهبود بخشیدن به کارآیی، برقراری عدالت در برخورداری مردم از خدمات، اثربخشی فعالیت ها و تامین مالی مناسب برای این بخش می دانند. در این مقاله ابتدا از لزوم اصلاح نظام سلامت صحبت شده و به عوامل سبب ساز آن اشاره می شود. بعد پیش نیازهای اصلاحات توضیح داده شده و منابع مالی در نظام سلامت بررسی می شود. اصلاحات در ابعاد ساختار سازمانی با تاکید بر تمرکززدایی و اثر آن بر منابع انسانی شرح داده شده و اثر اصلاحات بصورت برقراری عدالت و تغییرات تصمیم گیری شرح داده می شود. در انتها نیز به نقش سیستمهای اطلاعاتی در نظام سلامت اشاره شده است.
  کلیدواژگان: اصلاح در نظام سلامت، تمرکززدایی، عدالت در سلامت، اصلاح ساختار
 • مهتاب کرمی صفحه 31
  بیمارستان با امکانات و تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت افراد بیمار نقش اساسی ایفا می نماید. این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین درجه ارزشیابی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شاخص های عملکردی آنها بوده است. این یک پژوهش مقطعی است و در آن داده ها با مراجعه به واحد آمار بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها جمع آوری شده است. برای تعیین رابطه بین متغیر های پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی به این ترتیب است: فاصله خالی ماندن تخت 363/0r=، متوسط اقامت 338/0r=، گردش تخت290 /0r=-، میزان مرگ و میر 309/-0r=، ضریب اشغال تخت 097/0r=. نتیجه اینکه بین درجه ارزشیابی فعلی بیمارستان های مورد مطالعه با شاخص های عملکردی رابطه معنی دار وجود ندارد. به نظر می رسد در زمان انجام مطالعه درجه بندی بیمارستان ها با توجه به ارزش های ساختاری آنها صورت گرفته و این نوع ارزشیابی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
  کلیدواژگان: درجه بیمارستان، شاخصهای عملکردی، بیمارستان، ارزیابی
 • سیده نسیم حبیب زاده، فرهاد رحمانی نیا، حسن دانشمندی صفحه 35
  در دهه های اخیر چاقی یک مشکل در حال شیوع در جوامع شهری می باشد. این موضوع نگران کننده است زیرا شیوع چاقی به طور همه جانبه موجب افزایش مرگ و میر می شود و خطر چاقی در افراد جوان نسبت به افراد مسن بیشتر است. هدف این پژوهش، ارزیابی ورزش پیاده روی بر کاهش چاقی در دختران چاق غیر فعال بوده است.
  20نفر از دختران غیر ورزشکار چاق(BMI>30) 19- 25 سال داوطلبانه وارد تحقیق شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی اختصاص یافتند. در ابتدای تحقیق و بعد از 2 ماه توده چربی، درصد چربی بدنی و توده بدون چربی شرکت کنندگان به روش ایمپدانس بیوالکتریکی (BIA) و انسولین سرم آنها به روش الایزا اندازه گیری شد. برای گروه تجربی برنامه پیاده روی شامل 30 دقیقه پیاده روی مداوم با شدت 75-50درصد حداکثر ضربان قلب، برای3جلسه در هفته و به مدت 2ماه به اجرا درآمد. داده ها به وسیله روش آماریt مستقل در سطح P<0.05 تحلیل شد. نتایج نشان داد که ورزش پیاده روی در گروه تجربی به طور موثری توده چربی و درصد چربی بدنی را کاهش و توده بدون چربی را افزایش داد(p=0.000). همچنین انسولین سرم به طور معنی داری در گروه تجربی کاهش یافت(p=0.008). یک فعالیت بدنی منظم مانند پیاده روی می تواند به طور معنی داری موجب کاهش وزن بدن و بهبود انسولین سرم در دختران چاق شود. در نتیجه به نظر می رسد که این نوع تمرین می تواند راهی موثر، ایمن و ارزان برای پیشگیری و کاهش چاقی باشد.
  کلیدواژگان: ورزش پیاده روی، چاقی، ترکیب بدن، انسولین سرم
 • دکتررضا صفدری، مرجان قاضی سعیدی، آزاده گودینی صفحه 40
  بیماری جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده است و تلاش انسان همواره بر آن بوده که راهی برای مراقبت و درمان بهتر پیدا کند. دستیابی به سلامت، درمان قطعی و هزینه های سنگین، بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص داده است. نظام خدمات بیمه درمانی که از چالش های جدی سیاستگذاران در امر سلامت است نیز با هدف، دستیابی به اهداف عمومی سلامت، ایجاد سطح قابل قبول از کیفیت به طریق کارآمد بدون به مخاطره افکندن دسترسی بیماران به خدمات و حصول اطمینان از سود بیشتر ارائه خدمات و ایجاد ابزاری مطمئن برای کنترل هزینه بوجود آمده است. بنابراین سازماندهی نظام بیمه درمانی با در نظر گرفتن مسائل آن، ساختار تشکیلاتی بیمه های درمانی، نحوه تامین منابع مالی و گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و تعیین شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و تعیین نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، جمع آوری اطلاعات با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف (مستندات چاپی و الکترونیکی) صورت پذیرفته است و سعی پژوهشگر بر آن است که با بررسی اقدامات انجام شده در این زمینه و استفاده از تجارب کشورهای سرآمد، راه کارهای موثری را در حد توان برای کشور ایران ارائه دهد.
  کلیدواژگان: بیمه، بیمه درمانی، خدمات بیمه درمانی
 • محسن رضاییان، آرش دهداری نژاد، سید ضیا طباطبایی صفحه 45
  بیماری های قلبی عروقی اصلی ترین علل مرگ و میر در جهان بوده و انتظار می رود تا سال2020 میلادی به عنوان اصلی ترین علل مرگ در جهان باقی بماند. هدف مطالعه حاضر تعیین الگوهای سنی و جنسی مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی در استان کرمان می باشد. در این مطالعه توصیفی اطلاعات مربوط به سن و جنس کلیه مرگ و میر های قلبی عروقی ثبت شده در فاصله سالهای 1384-1383 در استان کرمان جمع آوری شد و با استفاده از آمار جمعیتی به دست آمده از سرشماری سال1385 میزان های میرایی مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی محاسبه گردید. میزان کلی مرگ و میر بیماری های قلبی عروقی در فاصله دو سال افزایش داشته است. الگوی مشاهده شده به تفکیک برای مردان و زنان یکسان بوده با این وجود میزان های مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان است. همچنین، با افزایش سن به درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی افزوده می گردد. کاملا ضروری است که با ارائه آگاهی لازم در مورد بیماری های قلبی عروقی برای مردم و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه مناسب از وقوع بیماری های قلبی عروقی و مرگ ناشی از آنها در استان کرمان جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی عروقی، میزان مرگ و میر، سن، جنس
 • ترجمه
|
 • Nanakar R., Loghmaan A., Baghsheykhi Z Page 6
  Iran’s state accounting system uses the modified cash basis. Without considering their dues, the income is recorded at the time of its collection and the expenses are also recorded at the time of payment. Thus, the income and expenses which are due but not yet paid are practically not reflected in the bills and registration offices in a fiscal period. In this method, no clear image of the financial bills is depicted and the operation results and the financial status are not reliable as well. Using the accrual accounting basis, it would be possible to clearly reflect the expenses and incomes in a fiscal period and a more appropriate image would be depicted of the financial status and the operation results. In order to provide and perform the operating budget, it is necessary to have an access to all the due expenses including paid and unpaid to calculate the cost price of the services and productions. Calculating the cost price through the present basis is not actually possible in the state organizations. This defect will lead to the shortcomings in financial reporting in the accounting basis. Review of the conducted studies suggests that there has been no widespread research on this issue. But the steps taken in municipalities, the municipality of Tehran in particular, emphasizes on the benefits of such basis and paves the way for operational budgeting. This study, by using library resources and through a descriptive method, has been conducted for determining the accounting basis, the benefits of accrual accounting, various methods of budgeting, the financial reporting goals and the role of accounting systems in non-profit institutes.
  Keywords: accounting basis, operational budgeting, accrual accounting
 • Ansaritabaar A., Charkhji Kashani A., Sarafraaz Z. Page 11
  Staff's assessment is partly a new topic in the administrative system which has been implemented broadly for more than 2 decades and for many purposes such as promotion, nomination, encouragement and punishment. Good assessment of the employees can be a means to establish healthy relationship and also a background for thought development and the improvement of staff efficiency at work place. This is a cross sectional study in which 714 employees were randomly selected and data was gathered through a questionnaire. Mean & standard deviation age of the selected staff were about 37. 16+7. 1 and their service record was about 12. 4+7. 7. The manner of the performance assessment was considered as rather or totally inappropriate by 256 employees (35. 8%). 47. 9% of them agreed on annual assessment as the best option. 552 (77. 3%) insisted on the assessment with the participation of employees. More than %50 of the staff had a positive attitude towards the annual performance assessment. There was no meaningful relationship between staff’s attitude and their age، sex، marital status university degree، organizational position and service record (PV<0. 05). Whereas, there was a meaningful relationship between staff’s attitude and their work unit or work shifts.
  Keywords: Employee attitude, Performance assessment, Kashan medical university
 • Doshmangir L., Rashidian A. Page 18
  In the late 1970s, and the early 1980s, the concerns of policy makers and researchers in the health sector of the United States on the constraints of the payment system commonly used by Medicare to pay the physicians increased a great deal. The policymakers thought of an alternative model as a potential tool to pay the services provided by the physicians. Therefore, in 1988, a group of health economists and researchers at Harvard University designed a method to determine the relative value for each service by studying the resources used for providing medical care services and provided a way to expand such model. Researchers conducted this study at three stages. To calculate the logical amount of the physicians’ payments based on the resources they spent, researches produced relative value units for different service codes, this method which is known as RBRVS was established as the basis for tariff calculation and paying the physicians.Due to the importance of the methods for setting tariffs and determining the health service rates in our country and the fact that the country's tariff system is based on studies carried out in the US, this article is the summarization and compilation of eleven related and important articles on setting tariffs in America based on RBRVS.
  Keywords: Resource, Based Relative Value Scale (RBRVS), Payment rate, Relative value, Clinical services
 • Rezapour A. Page 24
  In the past centuries, the health systems were often small units which were mostly private or belonged to charities and had no influence on politics. But in the present century, by applying the health knowledge, these units had significant growth. They have changed their positions. Yet, the changes could be increased especially to the benefit of the poor. It seems that failure to achieve this potential is mostly due to systemic deficiencies. Today, the effective issues such as globalization of the economy, the excessive use of technology, privatization, urbanization along with poverty and the natural disasters, made it difficult to maintain the primary health care achievements. Health sector reform has been known as the targeted and continuous change for improving efficiency, justice in distribution of the health services, effectiveness of the activities and appropriate financing in the health sector. This article firstly, studies the necessity for reforming the health system and its causes. Then, the reform prerequisites and the financial resources have been discussed. Regarding the organizational structures and with the emphasis on decentralization and its effect on the human resources, the reforms were explained. The effect of health reform was also explained through holding equity and changes in decision -making. Finally, the role of health information systems was mentioned.
  Keywords: Health reform, Decentralization, Health equity, Structural refom
 • Karami M Page 31
  Hospitals with their special facilities have an important role in providing the health of the society. This organization like other organizations needs to be supervised and evaluated continuously. This study is aimed to determine the relationship between evaluation scores and performance indices in the educational hospitals of Kashan University of medical sciences. This is an analytic cross-sectional study which was performed in all of the educational hospitals of Kashan University of medical sciences. The data was collected by observing the hospital registries, statistical sheets and evaluation tables. To determine the relationship between the research variables, the correlation coefficients were used.Results showed that the correlation coefficients were as: Bed Turnover Interval Rate r=0.363; the Average Length of Stay r=0.338; Bed Turnover Rate r=-0.290; Net Death Rate or Gross Death Rate r=-0.309; Bed Occupation Rate r=0.097. The findings revealed that there is no meaningful relationship between the present evaluation scores of the hospitals and the performance indices. It seems that during the research, the evaluation of the hospitals was performed by their structural values and this kind of evaluation needs improvement and revision.
  Keywords: Evaluation scores, Performance index, Evaluation, Hospital
 • Habibzadeh N., Rahmaninia F., Daneshmandi H Page 35
  Obesity, a public health problem is more and more growing in the urban societies over the past decade. This creates anxiety because obesity increases all causes of mortality risk and it is more dangerous in younger people than in adults. The purpose of this study is to examine the effect of walking exercise on reducing the obesity among the inactive obese girls.Twenty non-athletic obese (BMI>30) girls aged 19-25 voluntarily participated in this study and then were randomly divided into two groups of control and experimental. At the beginning of the study and after two months, the fat mass, the percentage of body fat and lean mass were assessed using bioelectrical impedance method(BIA). The serum insulin was also measured by ELISA method. The experimental group started to do a 30 minutes continuous walking exercise with the intensity of 50- 75% of maximum heart rate, three times a week for two months. Data was analyzed by unpaired t-test at the level of p<0.05.The results showed that walking exercise positively reduced body fat and fat mass and increased the lean mass in the experimental group. Serum insulin also significantly decreased. A regular exercise program like walking exercise can significantly reduce body weight and improve the serum insulin in obese girls. It seems that this type of exercise can be an efficient, safe and inexpensive way to reduce and prevent obesity.
  Keywords: Walking exercise, Obesity, Body composition, Serum Insulin
 • Safdari R., Ghazisaeedi M., Goodini A Page 40
  Disease is an inseparable component of human life and man has been always attempting to find a solution to the health problems for a better cure. Obtaining good health, definite treatment and high expenses of health care, include a large part of health resources. The health insurance system which is one of the serious challenges for policy makers has been created in order to provide patients with health of high quality, availability of the services and reliability of the services and the health cost control. In health insurance, these issues are important and this article studies such issues: Organization of health insurance system; Organizational structure of health insurance; financing methods; Expansion of population coverage; Services; Method of payment to suppliers; Classification systems and insurance payment mechanism. For this study, data has been gathered from reliable and scientific articles (printed or electronic journals) and the researcher has attempted to compare experiences of developed countries on this issue to introduce an effective solution.
  Keywords: Insurance, Health insurance, Medical service
 • Rezaian M., Dehdari A., Tabatabaie Sz Page 45
  Cardiovascular diseases (CVDs) are the most important causes of death in the world and are predicted to be the most important causes of death in the world by 2020. The aim of the present study is to determine the age and sex patterns of mortality rates due to cardiovascular diseases in Kerman province. In this descriptive study, all the CVDs death registered during 2004-2005 of Kerman province was collected. The 2006 Census population data was used to calculate the corresponding mortality rates. Total mortality rates due to cardiovascular diseases have been increasing during this period of two years. The observed pattern is alike for males and females separately، nevertheless، the mortality rates are higher in males compared with females. Furthermore، by aging the percentages of CVDs mortality is also increased. It is absolutely crucial to prevent the occurrence of CVDs and its corresponding deaths within Kerman province by providing people with the necessary information and also by establishing the relevant preventive programs.
  Keywords: Cardiovascular diseases, mortality rates, age, sex