فهرست مطالب

مدیریت پروژه - پیاپی 18 (زمستان 1390)

فصلنامه مدیریت پروژه
پیاپی 18 (زمستان 1390)

 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/03/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نگاهی به مقالات
  صفحه 2
 • نقد و بررسی تفاوت های شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین المللی از دیدگاه جبران خسارت های ناشی از تاخیرات پیمانکار و کارفرما
  سید مجتبی حسینعلی پور، شهریار محمد کریمی صفحه 4
 • نظریه پردازی در دانش مدیریت پروژه: نیاز پنج دهه تجربه پردازی
  حسین نقاش طوسی، محمدحسن سبط صفحه 12
 • رهبری استراتژیک پروژه راهی به سوی یک نگرش استراتژیک در مدیریت پروژه
  ترجمه: محمدعبایی شوشتری صفحه 22
 • معرفی کتاب
  صفحه 33
 • کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت پروژه های مخابراتی
  محسن زرگران صفحه 34
 • کاربرد شاخص های ریسک مالی در پروژه های IT
  سید علیرضا آل رسول صفحه 40
 • ضرورت ایجاد دفتر مدیریت پروژه در یک سازمان پروژه محور؛ مطالعه مورد
  صفحه 46