فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر غنوی صفحه 5
  معارف دینی، سرشار از گوهرهایی است که قدر و قیمتشان در بازار حقیر اندیشه بشری ناشناخته مانده است. وراثت از جمله این مفاهیم به شمار می آید که سطحی از آن را می شناسیم و ژرفایی که غافلانه از آن عبور کرده ایم. وراثت از سویی، طرحی است پرقدر در نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام و از دیگرسو، مفهومی است با مقوله های هدایت و تاریخ آن، با ولایت و وظایف ولی پیوندی وثیق دارد. نوشته «وراثت در عصر غیبت»، تلاشی است برای نگاهی دقیق تر به ژرفای این مفهوم و نشان دادن تصویر متفاوتی که این اندیشه از شکل گیری خوبی ها در هستی، فرد و جامعه امروز به دست می دهد. درک درست چگونگی پیدایش و شکوفایی خوبی ها و نقش انبیا، امامان و علما در آن، می تواند ما را به نگاهی تازه درباره نقش امام در عصر غیبت و نقش عالمان دین برساند و گستردگی حوزه مسئولیت را پیش چشم بیاورد.
  کلیدواژگان: وراثت، عصر غیبت، معارف ولایی، امام، انبیای اولوالعزم، شئون علما، حجت
 • نصرت الله آیتی صفحه 19
  از زمینه سازی ظهور، هم آمادگی برای ظهور را می توان اراده کرد و هم اقداماتی را که سبب تعجیل ظهور می گردد. بی شک رفتارهایی که تعجیل در ظهور را باعث می شود، به معنای تاثیرگذاری عملکرد انسان ها در تعجیل یا تاخیر ظهور است. این نوشتار، کوشیده تا با استناد به روایات، ثابت کند که زمینه سازی، به هر دو معنای آن درست و مستند به روایات است و عملکرد انسان ها، تاثیر مستقیمی در غیبت و ظهور امام دارد. از سوی دیگر، کوشیده تا اثبات کند که میان رفتار مردم و غیبت و ظهور امام به صورت کلی، رابطه علی و معلولی برقرار نیست؛ گرچه بی تردید، غیبت معلول سوءرفتار مردم است و با تغییر مثبت در انسان ها، ظهور حتما اتفاق خواهد افتاد. همچنین کوشیده تا این معنا را اثبات کند که زمینه سازی، وظیفه ای مستقل و متفاوت با مسئولیت های معهود دینی نیست، بلکه انجام دادن همین مسئولیت های معهود دینی، ظرفیت همراهی با امام را در مردم ایجاد می کند و زمینه های ظهور را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: امام مهدی، ظهور، زمینه سازی ظهور، غیبت، فلسفه غیبت
 • نعمت الله صفری فروشانی، حسین قاضی خانی * صفحه 63

  هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه می یابد. از آن جا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده می شدند، مخالفت اینان می توانست تعارض هایی را در جامعه امامیه پدید آورد.
  احمد الکاتب با استفاده از این نکته، با غیرواقعی نشان دادن تعداد این افراد، سعی دارد از مخالفت و نزاع اینان با متصدیان وقت منصب وکالت، هیمنه ای بسازد تا ساختگی بودن اصل منصب وکالت در روزگار غیبت صغرا را نتیجه بگیرد و به تبع آن، وجود امام زمان را منکر شود.
  این نوشتار، بر آن است تا با واکاوی و تحلیل داده های تاریخی، در آغاز خواننده را با اوضاع و فضای سیاسی، فرهنگی و... آن دوران آشنا سازد تا نقش این اوضاع، در بروز ادعاها و مخالفت های مدعیان دروغین آشکار گردد. سپس در ادامه، با گونه شناسی این افراد و رفتارهایشان، از ناکارآیی ادعاها و مخالفت های آنان در به چالش کشاندن جدی اصل منصب وکالت، پرده بردارد.
  همچنین با نگاهی به ادعاهای احمد الکاتب در این زمینه، درصدد پاسخ گویی به ادعاهای ایشان است.

  کلیدواژگان: امام زمان، وکلا، مدعیان دروغین وکالت، احمد الکاتب، غیبت صغرا، کارگزاران خائن
 • حمید تابلی، معصومه سالاری راد *، جواد صالحی، علی غلامعلی پور صفحه 83

  شکل گیری حکومت جهانی مهدوی، یکی از مباحث اساسی در حوزه مهدویت است. اندیشه مهدویت و تشکیل حکومت جهان شمول ایشان، امید و آرزوی همه انسان ها در دست یابی به حکومت عدل جهانی و از بین رفتن ظلم و تبعیض، فساد، بی عدالتی، جاهلیت، سفاهت، بی دینی، جمود فکری، فساد اخلاقی، تبعیض نژادی و قوم گرایی است. محقق شدن این هدف، از مهم ترین اوصاف و شاخص های جهانی سازی مهدوی به شمار می رود. جهانی سازی که تفکر آرمانی اسلام ناب است، به طور اخص در اندیشه شیعه دوازده امامی تبلور یافته است. این جهانی سازی، راهبردی آرمانی برای جامعه بشری محسوب می گردد؛ زیرا برخلاف جهانی سازی غربی، پیامدها و دست آوردهای منفی، مانند بحران های اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و دینی، بحران محیط زیست، بحران امنیت و آرامش، تبعیض گرایی، هضم انسان های ضعیف در بازار جهانی استکباری و تسلط استکبار و سلطه سرمایه داری جهانی را ندارد.
  در این مقاله، سعی می شود تا با تبیین جهانی سازی غربی و برشمردن مولفه های زیان بار آن، جهانی سازی اسلامی _ مهدوی و شاخص های اصلی آن، به عنوان الگوی برتر و تنها راهبرد همه جانبه رفع آلام بشریت و زدودن بحران های جهان با استناد به روایات معصومان اثبات گردد.

  کلیدواژگان: جهانی سازی، حکومت مهدوی، جهانی بودن اسلام، راهبرد آرمانی، بحران، سرمایه داری غربی
 • لطف الله فروزنده، اکبر بهمنی، مهدی صفیان، محمدهاشم امیری صفحه 103
  تحقیق حاضر دیدگاه های مختلف در مورد مهدویت و آینده تاریخ را بررسی می کند و شناسایی شاخص ها و الگوهای حکومت مهدوی، هدف اصلی آن است. از طریق شناسایی و الگوبرداری از حکومت مهدوی، آن را به داخل سازمان ها می توان گسترش داد و استراتژی های تحقق شاخص های این حکومت را در سازمان های موجود در جامعه اجرا نمود. کارشناسان و پژوهش گران سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، جامعه آماری این تحقیق هستند. تعداد نمونه آماری 95 نفر است. داده ها ابزار اصلی جمع آوری به شمار می آید. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب پرسش نامه بود. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا تایید گردید. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. در نهایت هیجده شاخص به عنوان شاخص های اصلی استقرار حکومت مهدوی شناسایی و رتبه بندی شدند و در نهایت، استراتژی ها و پیشنهادهایی در جهت ایجاد حکومت مهدوی عرضه گردید.
  کلیدواژگان: مهدویت، حکومت مهدوی، استراتژی
 • غلامرضا بهروز لک، فرزانه میرشاه ولایتی صفحه 131
  «آینده» در دین مبین اسلام، واژه ای جامع و عمیق است که هم به زندگی دنیوی و هم به زندگی اخروی اشاره دارد. از جمله دلایل اهمیت توجه به فرهنگ دینی در مباحث آینده پژوهی، می تواند درک بهتر ارزش های آینده مدار فرهنگ دینی باشد. موج جدید نگاه به آینده در محافل علمی از یک سو و تاکید فراوان اسلام بر ضرورت عاقبت اندیشی و آینده نگری از دیگرسو، بیش از پیش این سوال را تقویت می کند که تفکر اسلامی چگونه و در چه مباحثی، نگاه آینده پژوه مسلمان را می تواند تحت تاثیر قرار دهد؟
  تلاش این پژوهش، تحلیل افکار و آرای دو آینده پژوه مسلمان معاصر، «ضیاءالدین سردار» و «مهدی المانجرا» است که آثار آن ها در حوزه آینده پژوهی در سطح بین المللی شناخته شده و صاحب نظران به آن ها توجه دارند. در این مقاله، ابتدا درباره آثار کلیدی و پیشینه این دو اندیشه ورز بحث می شود تا به این وسیله، فضای فکری آن ها بهتر درک گردد. در ادامه، به مطالعه جنبه های مختلف افکار آینده پژوهانه این دو صاحب نظر به صورت مقایسه ای و انتقادی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی اسلامی، آینده جهان اسلام، ضیاءالدین سردار، مهدی المانجرا
 • حسین خنیفر، احمد خنیفر، علی مددی، سید مجتبی حسینی فرد صفحه 157
  مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در ادیان مطرح است. آخرالزمان و عصر ظهور، یکی از ابعاد ناشناخته در نظام ارزشی مدیریت است. حکومت و دولت موعود و مولفه های آن در آخرالزمان، از مباحث مهم نظام اسلامی به ویژه در مکتب تشیع به شمار می آید. در این مقاله، به الگوی مدیریتی عصر ظهور با استناد به آیات و روایات و استخراج یک مدل مفهومی از مدیریت حضرت امام مهدی ناظر بر ابعاد تغییر و نیز ریشه دار در تحولات جهان امروز و آینده، پرداخته شده است. همچنین سعی کرده ایم تا فتح بابی از بحث اصلاحات، عدالت، برنامه اقتصادی، آموزشی، قضاوت، مشارکت و مبحث مهم تغییر در حکومت موعود داشته باشیم. مدیریت اجرایی، رفتاری، قضایی، اقتصادی و اجتماعی، مولفه های اصلی این مقاله را شامل می گردد. در این مقاله، سعی بر آن شده تا با این نگاه نو، مولفه های موردنظر در حکومت حضرت مهدی با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن، زمینه تحقق دولت کریمه حضرتش تسهیل گردد.
  کلیدواژگان: موعود جهانی، دولت جهانی، مدیریت تغییر، مدیریت اجرایی عصر
|
 • Dr Amir Ghanavi Page 5
  Religious education is rich in gems still widely unknown relative to the inferior human thought. Inheritance among those concepts that the surface of it is considered and it has a depth that we unknowingly have crossed it. Inheritance, on the one hand, is a plan for social and economic system of Islam and on the other hand, is a concept with the issues of guidance and its history has a strong link with the notions of velayat and duty. “Inheritance in the age of Absence” is an attempt to have a closer look at the depth of this concept and showing that a different picture of this concept forms good things in the beings of individuals and society. The true understanding of how goodness came into existence and developed and the role of prophets, imams and the religious scholars in it can lead to a new look at the role of the Imam in the time of Absence and the role of the religious scholars and project the area of responsibility before our eyes.
  Keywords: Inheritance, the age of Absence, velayat studies, Imam, Olol, azm Prophets, dignity of the religious scholars, Hojjat
 • Nosratollah Ayati Page 19
  Of the preparation for the age of Appearance (of the Saviour), we can both get ready for his appearance and do actions that will hasten the Appearance. No doubt the behaviors that makes rush in emergence, or delay the emergence is meant to show the influence of human performance. This paper attempted to invoke the tradition, to prove that the underlying meaning of both the right and the documentary tradition, and human performance, has a direct effect in the absence of the Imam.On the other hand, arguably, there is not a cause and effect relationship between people’s behavior and Imam’s Absence or Presence. Although Absence is due to the misbehavior of the people in general, the Presence will happen with a positive change in people. This article has also attempted to argue that setting the ground is not an independent and different responsibility from other religious duties. Performance of the usual religious duties makes the potential in people to be with Imam and set the grounds for Presence.
  Keywords: Imam Mahdi, Setting the grounds for Presence, Presence, the philosophy of Absence, Absence
 • Dr Nematollah Safarai Forooshani, Hossein Ghazikhani Page 63

  When examining the role of law in the age of Short Absence (Soghra), the issue of traitors and agents of the false claims law becomes important. As false claimants were among the well-known, respected and influential people, their opposition could have rifted the Imamieh Shiites.The reviewed author Ahmed Alkateb also looks at the claims in this regard, but he has sought to respond to the allegations in a way that their false claims and resistance to the ruling people of the time as if it shows the falsehood of the principle of believing in savior and concluded that there exists no Imam of the time. This paper aims to analyze historical data, and familiarise the reader begins with political environment, culture and the situation of those times and clarify the role of such situations in the emergence of false claims, and the incidence of claims and objections of false claimants. Then, the typology of these claims and their behavior is shown alongside the deficiency of their claims and objections to the principle that seriously challenged the position of Imamate. This article has also responded to the claims of Ahmad Alkateb with a closer look at his claims in this regard.

  Keywords: Imam of the time, false claimant of being Imam, Ahmed Alkateb, Short Absence (Soghra), agents, the traitors
 • Dr. Hamid Tabouli, Masomeh Salarye., Rad, Javad Salehi, Ali Qolamalipor Page 83

  One of the crucial issues in messianic territory is forming of worldwide government of that Hazrat or world-class of messianic. Thought of messianic and forming of his worldwide government is wishing of people in grasping of world justice and decimate oppression and discrimination, corruption, injustice, ignorance, foolishness, irreligion, intellectual stagnation, moral corruption and discrimination, succession about this goal, is one of important ideal criteria of making worldwide messianic. Worldwide is ideal thought of pure Islam, specially visualize in Twelver Shi’ism thought comprehensively. This worldwide is ideal way for creature society, because in contrast of west worldwide have no negative conclusion as economical, political, moral, religion, biology, security crisis, discrimination, diminish weak people in American world market and without domination of superb and American capitalists. In this essay we try by explanation of west worldwide and numbering of negative components, Islamic-messianic worldwide and ideal criteria as important model and only comprehensive way of removing all problems of creatures and removing all crisis of world by infallible Imams to be proved.

  Keywords: Worldwide, Messianic government, cosmopolitan of Islam, ideal way, crisis, western capitalism
 • Dr Lotfollah Foroozandeh, Akbar Bahmani, Mahdi Safiyan, Mohammad Hashem Amiri Page 103
  The present article exploresdifferent views about the savior and the future of the history and has identified and modeled the government through Mahdavi goals. it is claimed that such modeling enables the ideas to be expanded into an organization and governance indicators implement the strategies in organizations in the community. Mahdavi be implemented. Experts and scholars of the Islamic Propagation Organization and the Organization of Culture and Islamic Guidance, Qom, are the research community from which we draw the statistics. Sample number is 95 and primary data collection is considered the main tool. The reliability of the questionnaires used in the survey was calculated with Cronbach's alpha, which indicates good reliability of the questionnaires. The validity was confirmed through the content validity. SPSS program was used for data analysis. Finally, eighteen indicators were ranked as the main criteria for the identification and establishment of the Mahdavi government and some strategies and proposals to create a Mahdavi rule are suggested.
  Keywords: Mahdaviat (Mahdism), The Mahdist government, Strategy
 • Dr Behrooz Lak, Farzaneh Mirshah Velayati Page 131
  "Future" in Islam, is a comprehensive and profound word that refers both to the worldly life and the life hereafter. Among the reasons for the importance of religious culture in the futuristic research topics is better understanding of the religious culture is futuristic values. The new wave of futuristic approach in academic circles on the one hand and the strong emphasis of Islam on the thinking about the future on the other hand, makes this question increasingly relevant that how Islamic thought can influence the outlook of the Muslim future researchers This study attempts to analyze the thoughts and opinions of two contemporary Muslim scholar, Zia Sardar and Almanjra Mahdi, who works in the area futuristic research internationally and are known among experts. This paper will firstly explain about the key works and intellectual backgrounds of these two thinkers to better understand their intellectual space. Next, studying various aspects of futuristic thinking of these two thinkers will be considered comparatively and critically.
  Keywords: futurist Islamic scholar, the future of Islamic world, Zia Sardar, M. Almanjra
 • Dr Hossein Khanifar, Ahmad Khanifar, Ali Alimadadi, Seyed Mojtaba Hoseeini Fard Page 157
  Management as one of the pillars of the human system, on the one hand, is old in terms of subject and civilization, and the other hand, is raised in religions. the Age of Apocalypse, and Appearance is one of unknown dimensions in the management value system. Government and the government promised in the Apocalypse and its components, especially the Shia school of Islamic system is considered important. In this paper, it is attempted to argue for the emergence of new management model and derive a conceptual model of Hazrat Imam Mahdi management citing verses and hadiths. Also, this articles offers an initial discussion on monitoring of changes and developments rooted in the world today and the future, which includes the issue of reform, justice, economic programs, education, judgment, cooperation, and the important topic of changes in the government that have been promised by religious scholars. This article covers the main Executive management, behavioral, legal, economic and social components and provides a new outlook to government based on hadith and tradition and interpretations, based on which patterns for presence of the Imam can be realized.
  Keywords: The globally promised, the world government, change management, executive management in the Promised Age, the component of management based on religious ideal