فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue:1, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/04/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالفضل غنی یی، سید مصطفی پیغمبری صفحه 1
  زمینه مطالعه
  تفاوت در الگوی حساسیت باکتری های پاتوژن نسبت به آنتی بیوتیک ها، عامل مهمی در انتخاب دارو و موفقیت درمان محسوب می شود. نگرانی های زیادی راجع به ظهور مقاومت باکتری های پاتوژن نسبت به عوامل ضدمیکروبی ایجاد شده که این موضوع منجر به الگوهای غیرقابل پیش بینی حساسیت و شکست در درمان گردیده است.
  هدف
  هدف از این تحقیق تعیین حساسیت ضدمیکروبی 1000 جدایه باکتریایی نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران بوده است.
  روش کار
  ما نتایج آنتی بیوگرام 1000 جدایه باکتریایی را نسبت به 5 آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران شامل: کلیستین، داکسی سیکلین، انروفلوکساسین، فلورفنیکل و سولفامتوکسازول+تری متوپریم در فاصله زمانی تیرماه 1387 تا خرداد ماه 1388 جمع آوری نمودیم. داده ها از طریق 19 آزمایشگاه از 8 استان ایران فراهم شده و مورد آنالیز قرار گرفتند.
  نتایج
  باکتری های جدا شده عمدتا متعلق به گونه های اشریشیاکلی (943 جدایه) و سالمونلا (49 جدایه) بودند. الگوی مقاومت در بین تمامی جدایه ها بدین قرار بود: کلیستین 5/55%، داکسی سیکلین 5/61%، انروفلوکساسین 5/41%، فلورفنیکل 5/34 % و سولفامتوکسازول+تری متوپریم 5/65.% نتیجه گیری نهائی: نتایج این بررسی حاکی از آن است که مقاومت بالایی نسبت به آنتی بیوتیک های رایج در صنعت طیور ایران وجود داشته که نیازمند اجرای طرح مانیتورینگ ملی برای مقاومت ضدمیکروبی و مصرف عقلانی داروها می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت ضدمیکروبی، ایران، اشریشیاکلی، سالمونلا، حساسیت ضدمیکروبی
 • هادی غلام پور، پیمان اسدیان، احمد عرفان منش، مهدی جهان تیغ صفحه 7
  زمینه مطالعه

  کتوز تحت بالینی بعلت فقدان علائم بالینی می تواند منجر به ضرر اقتصادی هنگفتی در سطح گله شود.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر طراحی یک روش شیمیایی جهت اندازه گیری غلظت اجسام کتونی در گاوهای مبتلا به کتوزتحت بالینی است.

  روش کار

  غلظت استواستات با استفاده از واکنش نیتروپروکساید تعیین گردید همچنین بتاهیدروکسی بوتیرات(BHBA) در ابتدا توسط ذرات نانو نقره به استواستات اکسید گردید و در ادامه غلظت آن تعیین گردید تست های بازبینی با استفاده از غلظت های مختلف بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم pooled انجام گردید.

  نتایج

  غلظت استواستات در دامنه mm6/0-1/0وغلظت BAHA در محدوده mm3-125/0 تعیین گردید.

  تیجه گیری نهایی

   می توان نتیجه گرفت که این تکنیک می تواند بعنوان یک روش ساده جهت اندازه گیری اجسام کتونی در مایعات بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نانونقره، استواستات، کتوز، بتا هیدروکسی بوتیرات
 • حجت الله جعفریان، مهدی سلطانی صفحه 13
  زمینه مطالعه

  بهینه سازی ترکیبات میکروبی و ذخیره سازی آن از طریق غذای زنده در فرآیند غنی سازی یکی از مهمترین موارد در آبزی پروری است، بطوریکه آن می تواند معیارهای رشد و تغذیه لاروهای ماهی را افزایش دهد.

  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین عملکرد رشد و تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی در تغذیه از دافنی ماگنای غنی شده با مخمر نانوایی بود.

  روش کار

  دافنی ماگنا با سه غلظت 5، 30/5 و 48/5 لگاریتم واحد کلنی در هر میلی لیتر در سوسانسیون غنی سازی برای مدت 10 ساعت غنی شده و توسط لاروهای تاس ماهی ایرانی تغذیه شدند. لاروهای تاس ماهی ایرانی بر پایه 30% وزن بدن، 6 بار در روز تغذیه شدند. تیمار شاهد با دافنی غنی نشده تغذیه گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد که ساکارو مایسیس سرویزیا معیارهای رشد و تغذیه را در لاروهای تاس ماهی ایرانی ارتقاء داد. وزن نهایی بدن و نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری را در مقایسه با تیمار شاهد داشت (05/0 p<.) ضریب تبدیل غذای (FCE) بطور معنی داری کاهش یافت (05/0 p<.) بالاترین ارزش تولید چربی (LPV) و ارزش تولید پروتئین (PPV) در تیمار 2T (لاروهای تاس ماهی ایرانی تغذیه شده با دافنی غنی شده بوسیله 30/5 لگاریتم واحد کلنی در هر میلی لیتر) بدست آمد.

  نتیجه گیری نهایی

   این تحقیق نشان داد که ساکارومایسیس سرویزیا بالاترین کارآیی را در افزایش معیارهای تغذیه ای و عملکرد رشد لارو تاس ماهی ایرانی داشت.

  کلیدواژگان: دافنی ماگنا، مخمر نانوایی، ارزش تولید چربی، غنی سازی
 • رویا صدری صفحه 19
  زمینه مطالعه

  ویروس بیماری زبان آبی عامل آلودگی نشخوار کنندگان کوچک در سراسر جهان می شود و اساسا میزان شیوع بیماری بستگی به وضعیت ویروس، میزان انتشار ناقلین ویروس،شرایط آب و هوائی و حساست میزبان دارد.

  هدف

  هدف اصلی از این مطالعه یافتن رابطه ای بین میزان شیوع بیماری و تغییرات آب و هوائی در استان آذربایجان بود.

  روش کار

  نمونه های سرمی گوسفندان در فاصله زمانی سال های 2009-2008 جمع آوری گردید و میزان آنتی بادی سرمی با استفاده از آزمون الیزا شناسائی گردید. تغییرات آب و هوائی هم بصورت ماهیانه در این استان بوسیله سازمان هوا شناسی ثبت گردید.

  نتایج

  میزان آلودگی 9/55% و نقطه اوج شیوع بیماری 81%p<0/001بود. تغییرات ضریب همبستگی پیرسون بین 0/005 - 0/36 محاسبه گردید. انتشار ناقلین ویروس زبان آبی بستگی به تغییرات آب و هوایی و شرایط محیطی دارد.

  نتیجه گیری نهایی

   نتیجه گرفته می شود که نمایش فنوتایپی ژن ویروس زبان آبی ممکن است تحت تاثیر آب و هوا قرار داشته باشد.

  کلیدواژگان: فاکتور های وابسته، ویروس زبان آبی، آنتی بادی، شیوع سرمی، آزمون الیزا
 • رحیم پیغان، سعد گورانی نژاد، علی شهریاری، زینب جمشیدی صفحه 23
  زمینه مطالعه

  کلسترول جیره می تواند به عنوان یک عامل موثر بر رشد گناد و هورمون های جنسی ماهی کپور معمولی باشد.

  هدف

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات کلسترول بر میزان هورمون های جنسی (استروژن، تستوسترون، پروژسترون) بوده است.

  روش کار

  به این منظور 90 قطعه ماهی کپور معمولی نابالغ به صورت کاملا تصادفی به 9 آکواریوم منتقل گردیدند. ماهی ها به سه تیمار هر کدام با3 تکرار شامل جیره 1%کلسترول، جیره 5/0%کلسترول و شاهد (کمتر از 01/0 % کلسترول) تقسیم شدند.پس از گذشت یک ماه میزان هورمون های استروئیدی اندازه گیری گردید.

  نتایج

  میزان پروژسترون در گروه شاهد و گروه کلسترول 5/0% و 1% به ترتیب 44/0 ± 83/1، 44/0 ± 45/2 و44/0 ± 62/2 نانوگرم بدست آمد. این مقادیر برای استروژن 16/122 ± 34/3670، 16/122 ± 20/3791 و16/122 ± 78/3836 پیکوگرم و تستوسترون به ترتیب 355/0 ± 75/1، 355/0 ± 09/2 و355/0 ± 25/2 نانوگرم بوده است. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان وزن ماهی در گروه های با مصرف کلسترول 5/0 و 1% کلسترول بوده و کمترین آن در گروه شاهد بوده است.

  نتیجه گیری نهایی

   نتایج نشان دهنده اثرات معنی دار کلسترول بر میزان هورمون های جنسی (استروژن، تستوسترون و پروژسترون)، وزن گناد، طول و وزن ماهی می باشد که این اثر بین دو غلظت کلسترول معنی دار نبوده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که جهت افزایش میزان هورمون های جنسی در ماهی کپور معمولی می توان از روش اضافه کردن میزان 5/0 % کلسترول به جیره استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سرم، ماهی کپورمعمولی، کلسترول، رشدگناد، هورمون های جنسی
 • سعید حصارکی صفحه 29
  زمینه مطالعه

  سمینوما بطور شایعی در بیضه انسان و سگ ها بخصوص افراد نهان بیضه دیده می شود. در تومورهای سمینومای انسان و سگ ها ارتشاح لکوسیت ها به طور بارزی صورت می گیرد.

  هدف

  در این تحقیق مشخص شدن نوع سلول های لنفوسیت ارتشاحی به بستر تومور سمینوما اهمیت دارد.

  روش کار

  ارزیابی ایمونو هیستو شیمیایی این لنفوسیت ها که در مورد پنج بلوک سمینومای منتشر دارای ارتشاح لنفوسیتی انجام گردید، آنتی بادی علیه مولکول های 3CD،8CD، a79CD بروش ایمونوهیستوشیمیایی بکار برده شد.

  نتایج

  لنفوسیت های T با مشخصه مثبت بودن 3CD و 8CD در جمعیت لکوسیت های ارتشاحی بیشترین فراوانی را نشان دادند. این سلول ها ضمن اینکه الگوی منتشر داشتند ولی بیشتردر اطراف عروق مجتمع بودند. هر چند، لنفوسیت های B نیز بصورت سلول های تکی، اندک و منتشر در پارانشیم تومور دیده شد.

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سلول های لنفوسیت ارتشاحی به پارانشیم تومور سمینومای سگ اغلب از نوع T بخصوص کشنده سلولی و 8CD مثبت می باشد.

  کلیدواژگان: ایمونوهیستوشیمی، لنفوسیت، سمینوما
 • منصور سیاری، محمد فرهنگ نیا، شمس الدین قائم مقامی، راویندانت شارما صفحه 33
  زمینه مطالعه

  عفونت ‌‌های باکتریایی رحم عامل و مسئله مهم درمدیریت تولید است.

  هدف

  بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین عوامل باکتریایی در رحم گاو و گاو میش و مقایسه آنان در منطقه اهواز بوده است.

  روش کار

  ‌ ‌در بررسی 138 و رحم گاو و 101 رحم گاو میش بعد از ثبت ضایعات ماکروسکوپیک بابرش دادن از مسیر گردن جهت آزمایشات میکروبیولوژیکی نمونه برداری انجام گرفت سپس نمونه‌ها درفرمالین 10% ثابت شدند و به روش پارافین مقاطع به ضخامت 6 میکرون تهیه و بعد از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین ضایعات پاتولوژیک ثبت گردید. در نهایت یافته‌های میکروبیولوژیک هر نمونه با ضایعات پاتولوژیک خودش مقایسه و مطابقت گردید.

  نتایج

  شامل آندومتریت در 4 گروه طبقه‌بندی گردید. طبقه بندی اول 39 گاو (19/69)%، 36 گاومیش(28/8)%،طبقه بندی دوم 37 گاو(18/68)%، 28 گاومیش (22/4)% طبقه بندی سوم 23 گاو 61/(11)%، 22 گاومیش(17/6)%،طبقه بندی چهارم 17 گاو (8/58)%، 5 گاومیش (4.)% متریت حاد (9 گاو، 1 گاومیش)،متریت مزمن 4 گاو(2/02)%، 3 گاومیش(4/2)%،متریت گرانولوماتوزی 1 گاو(0/5)%، 1 گاومیش(0/5)%،پری متریت 6 گاو(3/3)%، 2 گاومیش(1/6)%،پیومتر 1 گاومیش(0/5)% کیست‌های خارجی 1 گاومیش (0/8)% همانژیوم 1گاو(0/5)%، 1 گاومیش(0/8.)% درمجموع 40 نمونه از رحم‌ها در گاو دارای کشت مثبت باکتریایی بودند و در 42 نمونه از رحم گاو میش‌ها باکتری جدا گردید طیف وسیعی از باکتری‌ها شامل کورینه باکتریوم،اشرشیاکلی، استافیلوکوک، استرپتوکوک، سالمونلا، پروتئوس، پاستورلا مشخص گردید.

  نتیجه‌گیری‌ نهایی

  عفونت پنهان وجود دارد و ضررهای اقتصادی ناشی از آن در چرخه تولید، با بررسی کلینیکی پاراکلینیکی در این ناحیه می‌تواند حداقل باشد.‌

  کلیدواژگان: ضایعه، گاومیش، میکروبیولوژی، گاو، رحم
 • شیلا امید ظهیر، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، مهدی سلطانی، پرویز شایان، الهه ابراهیم زاده، محمد حسینی صفحه 41
  زمینه مطالعه

  انگل ژیروداکتیلوس از دسته کرم های پهن مونوژن (تک میزبانه) و جزء انگل های خارجی مهم ماهی های پرورشی و ماهی های آزاد آبهای شیرین و آبهای شور و ماهی های زینتی محسوب می شود که می تواند سبب ایجاد بیماری و خسارات اقتصادی قابل توجهی گردد. این انگل یکی از شایع ترین انگل های ماهی به ویژه در خانواده کپورماهیان می باشد. ماهی کاراسیوس اوراتوس (ماهی طلایی) یکی از ماهی های خانواده کپور ماهیان است که بسیار مستعد آلودگی و بیماری با انگل ژیروداکتیلوس می باشد.

  هدف

  هدف از این مطالعه شناسایی گونه انگل ژیروداکتیلوس بر اساس ویژگی های مورفومتریک و مولکولی در ماهی زینتی کاراسیوس اوراتوس می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه انگل های ژیروداکتیلوس از سطح بدن و باله های نمونه های ماهی کاراسیوس اوراتوس جداسازی شدند. ویژگی های مورفولوژیک (ریخت شناسی) هر یک از انگل ها بر اساس کلیدهای تشخیصی با استفاده از عکسبرداری، ترسیم و اندازه گیری قسمت های مختلف اپیستهاپتور انگل انجام شد. بررسی مولکولی گونه انگل ژیروداکتیلوس با استفاده از روش PCR قسمتی از توالی S8/5 ژن ریبوزوم RNAو قسمتی ازتوالی 2 ITS ژن ریبوزوم RNAمورد ارزیابی قرار گرفت. سپس توالی به دست آمده از محصول PCR با توالی های ثبت شده انگل ژیروداکتیلوس در ژن بانک مورد مقایسه قرار گرفت.

  نتایج

  بر اساس بررسی مورفومتریک و تعیین توالی، نمونه های انگل ژیروداکتیلوس در این مطالعه ژیروداکتیلوس گرلیی معرفی شدند.

  نتیجه گیری نهایی

   با توجه به این مسئله که شناسایی انگل ژیروداکتیلوس تنها بر اساس خصوصیات مورفولوژی به علت اندازه کوچک انگل (کمتر از یک میلیمتر)، تغییر مورفولوژی ناحیه اپیستهاپتور انگل تحت شرایط مختلف جغرافیایی، نوع میزبان و درجه حرارت آب، تعداد بسیار زیاد گونه های این انگل (بیش از بیست هزار گونه) و شناسایی بسیار اندک این گونه ها (حدود تنها چهارصد گونه تا کنون) کار مشکل و غیر مطمئنی است، بررسی ملکولی تشخیص مورفولوژی را مورد تایید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: بررسی ملکولی، بررسی مورفومتریک، ژیروداکتیلوس گرلئی، PCR، کاراسیوس اوراتوس (ماهی طلایی)
 • محمدرضا یوسفی، محدثه ابوحسینی طبری، گودرز صادقی هشجین، محمد کاظم کوهی صفحه 47
  زمینه مطالعه

  بروز مقاومت نسبت به داروهای ضدانگل موجود، لزوم بررسی برای یافتن منابع جدید از داروهای ضدانگلی را ضروری نموده است.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر بخشی عصاره الکلی گیاه افسنطین بر انگل سیفاسیا می باشد.

  روش کار

  اثرات عصاره گیاه افسنطین (با غلظت های 5/2%، 5% و 10)% بر پاکسازی انگل سیفاسیا در 3 گروه موش سوری مورد مطالعه قرار گرفت. گروهی مجزا به عنوان کنترل مثبت پیرانتل پاموات دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل منفی محلول فاقد عصاره افسنطین را دریافت نمودند. حیوانات 28 روز پس از القای عفونت توسط خوراندن تخم سیفاسیا، با عصاره افسنطین تحت درمان قرار گرفتند. کارایی درمان در موش ها با مشاهده میکروسکوپی تخم انگل سیفاسیا در مدفوعشان مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  در گروه های دریافت کننده عصاره افسنطین 5% و 10% و همچنین گروه دریافت کننده پیرانتل پاموات پس از طی 10 روز دوره درمان، ارزیابی میکروسکوپی مدفوع وجود تخم انگل سیفاسیا را نشان نداد.

  نتیجه گیری نهایی

   داده های بدست آمده از مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که عصاره الکلی افسنطین احتمالا موجب کاهش تعداد تخم انگل سیفاسیا با حداقل عوارض جانبی می شود. عصاره این گیاه احتمالا می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای درمان بیماری های انگلی مطرح شود.

  کلیدواژگان: موش سوری، سیفاسیا، افسنطین (Artemisia absinthium)، عصاره الکلی
 • محسن نوری، سید حسین مرجانمهر، فرهنگ ساسانی صفحه 51

  آنسفالومالاسی نرم شدگی و از بین رفتن نسج مغز است که در پی انفارکتوس مغز (عفونت و تروما و سایر عوامل) روی می دهد. کولانژیوکارسینوما داخل کبدی تومور بدخیم پارانشیم صفراوی است که معمولا از داخل کبد رشد می نماید. طوطی مبتلا تاریخچه ای از عدم تعادل، کاهش فعالیت، ضعف در نگهداشتن گردن و افت وزن داشت. علی رغم انجام مداخلات درمانی، پرنده نشانه ای از بهبودی را نشان نداد و کالبدگشایی صورت پذیرفت. در مطالعه ماکروسکوپیک، کبد رنگ پریده و بزرگ بود. در مغز دو ناحیه رنگ پریده متقارن بر روی سطح قشری هر دو لوب مغز خودنمایی می نمود. به منظور تثبیت نسوج، نمونه ها در فرمالین 10% نگهداری شد و با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین اسلایدهای تشخیصی تهیه گردید. در مطالعه ریزبینی، در ماده خاکستری مغز، واکوئل های کوچکی با اندازه های مختلف در سیتوپلاسم سلول های عصبی وجود داشت. فضای اطراف عروقی وسیع و بزرگ بود و تزاید عروقی هم مشاهده گردید. در ناحیه سفید، فضایی پر از مایعات دیده می شد. ترومبوزهای عروقی و نکروز نورون ها هم دیده می شد. نسوج سرطانی به کبد محدود می شد و در پارانشیم های کبدی، ارتشاح سلول های توموری دیده می شد. شمار زیادی از اپیتلیال ها با استرومایی فیبروزی خشن در مجاری دیده شد. با توجه به تاریخچه، یافته های بالینی و پاتولوژی، احتمالا مواجه طولانی مدت با مایکوتوکسین و کمبود ویتامین E به ترتیب در بروز تومور کولانژیوکارسینوما داخل کبدی و آنسفالومالاسی نقش داشته اند.

  کلیدواژگان: مغز، کبد، آنسفالومالاسی، طوطی استرالیایی کوچک، کولانژیوکارسینوما
|
 • Abolfazl Ghaniei, Seyed Mostafa Peighambari Page 1
  Backgrounds
  Different susceptibility rates of pathogenic bacteria to antimicrobial agents are considered major factors in the choice of drugs and the success of treatments. Concerns have been raised regarding the emergence of antimicrobial resistance among pathogenic bacteria that may result in unpredictable antimicrobial susceptibilities and therapy failure.
  Objectives
  The purpose of this investigation was to determine the antimicrobial susceptibility of 1,000 bacterial isolates to five antibacterial agents commonly used in the Iranian poultry industry.
  Methods
  From July 2008 to June 2009, the antimicrobial susceptibility of 1,000 bacterial isolates to five antibacterial agents was tested. These agents that are commonly used in the Iranian poultry industry include colistin, doxycycline, enrofloxacin, florfenicol, and sulfamethoxazole + trimethoprime. The data were provided by 19 laboratories in eight Iranian provinces.
  Results
  The bacterial species belonged mainly to Escherichia coli and Salmonella spp. Of all tested samples, 55.5% were resistant to colistin, 61.5% to doxycycline, 41.5% to enrofloxacin, 34.5% to florfenicol, and 65.5% to sulfamethoxazole + trimethoprime.
  Conclusions
  The findings of this survey represent the high frequency of resistance to antimicrobial agents commonly used in the Iranian poultry industry. They also highlight the need for the implementation of a national monitoring program for antimicrobial resistance and for a rational use of antimicrobial drugs.
  Keywords: Iran, antimicrobial resistance, Escherichia coli, antimicrobial susceptibility, Salmonella
 • Hadi Gholampour, Peyman Asadian, Ahmad Erfanmanesh, Mahdi Jahantigh Page 7
  Backgrounds

  Subclinical ketosis can cause greater economic loss due to a lack of clinical symptoms.

  Objectives

  The present study was aimed to design a chemical method for measuring serum ketone bodies in the affected subclinical cows.

  Methods

  Acetoacetate concentrations were measured using a nitroprusside reaction and b-hydroxy butyric acid (BHBA) which was oxidized to acetoacetate using nanosilver particles to determine its concentration. Recovery tests were done for different concentrations of betahydroxy butyrate in bovine pooled serum.

  Results

  Actoacetate levels were in range of 0.1-6 mM, and the values for BHBA were found to be in the range of 0.125-3 mM.

  Conclusions

  It was concluded that this technique can be considered as a simple method for measuring ketone bodies in biological fluids.

  Keywords: acetoacetate, betahydroxybutyric acid, nanosilver, ketosis
 • Hojatollah Jafaryan, Mahdi Soltani Page 13
  Backgrounds

  Optimization of microbial compositions and load in live food during the process of bioencapsulation is one of the most important concerns in aquaculture, as it can promote the growth and feeding parameters of fish larvae.

  Objectives

  The aim of this study was to determine the growth and feeding performance of Persian sturgeon larvae fed with bioencapsulated D. magna with Saccharomyces cerevisiae.

  Methods

  D. magna were bioencapsulated with S. cerevisiae at three concentrations of 5, 5.30 and 5.48 Log CFU ml-1 for 10 hours. P. sturgeon larvae were fed using enriched D. magna at 30 percent of their body weight, six times a day. Controlled treatment was fed on unbioencapsulated D. magna.

  Results

  The results indicated that the S. cerevisiae promoted the growth and feeding parameters in P. sturgeon larvae. The final body weight and specific growth rate (SGR) in experimental treatments had significant difference in comparison with control treatment (p<0.05). Food conversion ratio (FCR) was decreased significantly in treatment group compared to control one (p<0.05). The maximum of lipid productive value (LPV) and protein productive value (PPV) were obtained in the larvae fed on bioencapsulated D. magna at 5.30 Log CFU ml-1).

  Conclusions

  This study showed that S. cerevisiae had high efficiency in promotion of feeding parameters and growth performance of P. sturgeon larvae.

  Keywords: Saccharamyces cerevisiae, srotein gain, Bioencapsulation, Daphnia magna
 • Roya Sadri Page 19
  BACK GROUND

   Bluetongue virus (BTV) is recognized to infect ruminants all around the world, and its prevalence mainly depends on the BTV situation, vectors distribution, weather patterns and susceptibility of the host.

  Objectives

  The purpose of this study was to draw a correlation between the prevalence of BTV antibodies and climate changes in Iranian Azerbaijan Province.

  Methods

  Sera samples were collected from sheep, in a period of a year between 2008- 2009. The seroprevalance of Bluetongue antibodies were evaluated using an Enzyme-linked Immunosorbent Assay, considering monthly weather changes in the Province, recorded by the Iran Meteorological Organization.

  Results

  The infection rate was found to be 55.9% and there was a peak BTV prevalence of at 81% (p<0.001). The Pearson correlation coefficient ranges were found to be between 0.36 and 0.005.

  Conclusions

  The vector distribution is based on climatic changes and environmental conditions. It was concluded that the phenotypic expression of the BTV gene may be influenced by the weather.

  Keywords: ELISA test, antibodies, Bluetongue virus, relevant factors, seroprevalence
 • Rahim Peyghan, Saad Gooraninejad, Ali Shahriari, Zeynab Jamshidi Page 23
  Backgrounds

  There are some evidences that cholesterol can affect fish reproductive system.

  Objectives

  In this study the effect of high diet cholesterol on fish sex hormones and gonads weight was investigated.

  Methods

  A randomized experiment was conducted on 90 immature common carp. The fishes were divided into three groups with three replicates each (control, 0.5% cholesterol diet, and 1% cholesterol diet). After one-month feeding, progesterone, estrogen and testosterone were measured.

  Results

  The level of progesterone in control group, 0.5% cholesterol and 1% cholesterol diet were 1.83±0.42, 2.45±0.38 and 2.62±0.52 ng/ml, respectively. Also the level of estrogen in control group, 0.5 % and 1% cholesterol diet were 3670.34±186.26, 3791.20±98.48, and 3836.78±81.74 pg/ml, respectively., while those of testosterone levels were 1.75±0.319, 2.09±0.425, and 2.25±0.321 ng/ml, respectively. The highest and the lowest body weight and gonad weight were observed in fish fed %1 cholesterol and the control, respectively. The results showed positive effects of cholesterol on sexual hormones, the 0.5 % cholesterol diet and the 1% cholesterol diet did not show any significant difference in the sexual hormones levels.

  Conclusions

  The results indicated that the effect of cholesterol on the these sex hormones, gonad weight, body length and body weight was significant (p<0.01). We can conclude that diets of 0.5% cholesterol can be used to increase the amount of sexual hormones in common carp.

  Keywords: sex hormones, gonad growth, common carp, serum, cholesterol
 • Saeed Hesaraki Page 29
  Backgrounds

  Seminoma is frequently observed in human and canine testes especially in cryptorchids. Canine and human seminomas are typically associated with leukocytic infiltration.

  Objectives

  We aimed to identify the type of lymphocytes that infiltrate to seminomas.

  Methods

  Tumor infiltrating lymphocytes were evaluated by immunohistological techniques in 5 dogs with diffuse seminoma. Routine pathological examination of these specimens showed diffuse seminoma with tumor infiltrating lymphocytes in all cases.

  Results

  Lymphocytes in seminomas were predominantly T cytotoxic (CD3+, CD8+) cells. These cells were distributed diffusely, but patchy around the vessels. B-cells were also identified as some rare single cells diffusely scattered in the tumoral parenchyma.

  Conclusions

  The results of this study showed that the lymphocyte infiltrating cells are mainly T lymphocytes particularly CD8 cytotoxic type.

  Keywords: immunohistochemistry, seminoma, lymphocyte
 • Mansoor Sayyari, Mohammad Farhangnia, Shamsoddin Ghaemmaghami, Rh Sharma Page 33
  Backgrounds

  Uterine infection is a amajor problem in reproductive management.

  Objectives

  The aim of this study was to find out the common pathological condition of cattle and buffaloe's uteri in the Ahwaz region and, also to compare uterilesions.

  Methods

  One hundred and thirty eight cattle and 101 buffalo uteri were examined for macroscopic lesions, opening them through the cervix to the apex of the animal's horns. The prepared tissue sections were stained with hematoxylin, eosin, and Giemsa staining. Standard bacteriorogical works, were used for the isolation and identification of aerobes and anaerobes.

  Results

  Depending on the severity of the lesions, endometritis was scored from mild (level 1) to severe (level 4). Level 1 including 39 cows (19.69%) and 36 buffaloes (28.8%); Level 2 including 37 cows (18.68%) and 28 buffaloes (22.4%); Level 3 including 23 cows (11.61%) and 22 buffaloes(17.6%); and, Level 4 including 17 cows (8.58%) and 5 buffaloes (4%). Other lesions consisted of acute metritis: (cows=4.54%), buffalo=0.8%); chronic metritis (cows= 2.02%) and buffaloes=2.4%; granulomatous metritis cow (0.5%) and buffalo (0.8%); perimetritis (cows (3.3%) and buffaloes (1.6%); pyometra: (cow 0.5%) and buffalo (0.8%); external cysts: (buffalo 0.8%); and, haemangioma: (cow (0.5%) and buffalo (0.8%). No significant correlation was found among the lesions, except for acute metritis, (p=0.475). CONCLUTIONS: Conducting a clinical and paraclinical study on fertile animals in the Ahwaz region is highly recommended to reduce the economic losses due to uterine infection.

  Keywords: uterus, buffalo, lesion, cow, microbiology
 • Shila Omidzahir, Hossein Ali Ebrahimzadeh Mousavi, Mahdi Soltani, Parviz Shayan, Elaheh Ebrahimzadeh, Mohammad Hoseini Page 41
  Backgrounds

  Gyrodactylus is a small monogenean ectoparasite that lives on the skin and fins of most of the world's fish species. Gyrodactylus appears to be one of the most prevalent parasites found in ornamental fish, especially in Cyprinids. Goldfish (Carassius auratus) are a popular ornamental fish that are highly contaminated by Gyrodcatylus.

  Objectives

  The present study is aimed to identify morphological and molecular character-istics of the Gyrodactylus parasite on gold fish.

  Methods

  The morphological identification of Gyrodactylus specimens was performed using the measurements and drawings of opisthaptoral hard parts of the parasites. The molecular species description was based on a polymerase chain reaction (PCR) of partial sequence of the 5.8S region of ribosomal RNA, and a partial sequence of the internal transcribed spacer 2 (ITS2) of ribosomal RNA. The nucleotide sequences of the PCR products were compared with corresponding sequencing registered in GenBank.

  Results

  Based on the morphometric analysis and sequencing, the Gyrodactylus specimens were described as Gyrodactylus gurleyi.

  Conclusions

  A combination of molecular techniques with morphological analysis seems to be the best approach for the identification of Gyrodactylus speices.

  Keywords: Gyrodactylus gurleyi, morphometric characterization, molecular characterization, Carassius auratus, PCR
 • Mohammad Reza Youssefi, Mohadeseh Abuhosseini Tabari, Goodarz Sadeghi Hashjin, Mohammad Kazem Kouhi Page 47
  Backgrounds

  Occurrence of resistance against antiparasitic drugs has made it essential for researchers to find new sources for antiparasitic drugs.

  Objectives

  This study was performed to determine the efficiency of alcoholic extract of worm wood (Artemisia absinthium) on Syphasia parasite.

  Methods

  Artemisia absinthium extract was examined on 3 groups of mice at 2.5%, 5% and 10% concentrations. A group of positive control received pyrantel pamoate, while negative control group was treated by a solution containing no extract. Mice were treated orally 28 days after infection by Syphacia eggs. The efficacy of treatment was determined by Syphacia eggs in the feces.

  Results

  In groups that received either 5% or 10% concentrations of A. absinthium extract or pyrantel pamoate, microscopic examinations of the feces demonstrated no Syphacia eggs.

  Conclusions

  Data obtained from the present study showed that the alcoholic extract of Artemisia absinthium may lead to a decline in the number of Syphacia eggs in the feces with minimal side effects. The extract of this plant can probably be used as a suitable alternative in the treatment of some parasitic diseases.

  Keywords: mouse, alcoholic extract, syphacia, worm wood (Artemisia absinthium)
 • Mohsen Nouri, Seyed Hossein Marjanmehr, Farhang Sasani Page 51

  Encephalomalacia is softening or loss of brain tissue following cerebral infarction; cerebral ischemia infection, craniocerebral trauma or other injuries. Cholangiocarcinomas are malignant neoplasms of biliary epithelium, which usually arise from the intrahepatic ducts. A budgerigar was presented with a history of ataxia, decreased activity, neck weakness and weight loss. Supportive care was attempted, but the bird did not improve and euthanasia was elected. At necropsy, the liver was pale and large. There were two symmetrical pale areas on the cortical surface of cerebrum. Representative specimens from all tissues were fixed in 10% buffered formalin, embedded in paraffin and stained with hematoxylin and eosin (HE). In gray matter of cerebral tissue, there were small clear vacuoles of varied size that formed in the cytoplasm of neuron cell bodies. Proliferation of capillaries was seen. The fluid-filled clear spaces were in the white matter especially in peduncles. There were a few thromboses in the vessels and neuronal necrosis of cerebrum. Neoplastic tissue was limited to the liver. There were numerous epithelial lined ducts with an associated dense fibrous stroma. Cholangiocarcinoma and encephalomalacia were confirmed based on the macroscopic and microscopic evidences. It seems that chronic exposure to a mycotoxin and vitamin E deficiency are probable causes of encephalpmalacia and cholangiocarcinoma in this bird.

  Keywords: cholangiocarcinoma, liver, Budgerigar, encephalomalacia, brain