فهرست مطالب

یافته - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1391)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرهاد شاهسوار، کامران علی مقدم، علیرضا آذرگون، توماج سابوته، سارا نظرزاده صفحه 5
  مقدمه
  بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) یکی از معضلات اصلی پیوند سلول های بنیادی خونساز آلوژنیک است و همچنین یکی از فاکتورهای مهم موثر بر نتیجه پیوند می باشد. یک شیوع افزایش یافته GVHD متعاقب پیوند سلول های بنیادی خون محیطی (PBSC) آلوژنیک مطرح شده است، اگرچه، چگونگی تاثیر این مورد بر روی بقا هنوز به خوبی مشخص نشده است. در این مطالعه، هدف ما ارزیابی تاثیر GVHD حاد (aGVHD) و GVHD مزمن (cGVHD) بر روی بقا کلی(OS)، بقا بدون بیماری (DFS) و عود متعاقب پیوند سلول های بنیادی خون محیطی (PBSCT) از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T بود.
  مواد و روش ها
  اطلاعات حاصل از 78 بیمار، شامل 40 بیمار با لوسمی میلوئیدی حاد (AML) و 38 بیمار با لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)، تحت PBSCT آلوژنیک از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T آنالیز شدند. تمام بیماران یک رژیم یکسان آماده-سازی ریشه کن کننده مغزاستخوان و پیشگیری کننده GVHD را دریافت کرده بودند. ما شیوع aGVHD و cGVHD و تاثیر آنها بر روی بقا و عود در این بیماران را بررسی کردیم.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که وقوع cGVHD یک پیشگویی کننده مهم نتیجه PBSCT آلوژنیک از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T است که در آن بیماران AML که cGVHD را گسترش می دهند شانس بقا بیشتری دارند.
  یافته ها
  شیوع کلی aGVHD و cGVHD، 5/82٪ و 5/42٪ در بیماران AML و 2/84٪ و 3/26٪ در بیماران ALL بود. وقوع GVHD حاد تاثیری بر روی OS، DFS و عود در بیماران AML و ALL دریافت کننده پیوند نداشت. اگرچه شیوع OS و DFS دو ساله در بیماران AML با GVHD مزمن در مقایسه با بیماران بدون GVHD مزمن به طور معنی داری بالاتر بود (به ترتیب 024/0= Pو 033/0=P)، ولی این اختلاف ناشی از کاهش شیوع عود نبود.
  کلیدواژگان: GVHD مزمن، لوسمی، پیوند سلول های بنیادی خون محیطی، بقا
 • محمد جواد طراحی، پژمان حموزاده، مجید بیژن وند، بهنام لشگرآرا صفحه 13
  مقدمه
  به منظور ارائه بهتر خدمات در مراکز بهداشتی درمانی، آگاهی از ادراک و انتظارات دریافت کنندگان خدمات این مراکز و تعیین شکاف موجود بین این دو مقوله نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال در سال 1389 انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  انتظارات مراجعین در تمام ابعاد کیفیت ارائه خدمات بالاتر از ادراکات آن ها بود و نیاز است کیفیت ارائه خدمات در این مراکز در تمام ابعاد به ویژه بعد همدلی بهبود یابد. پیشنهاد می شود کیفیت ارائه خدمات در این مراکز به صورت دوره ای بررسی و به منظور بهبود ارائه خدمات بهداشتی درمانی اقدامات لازم صورت گیرد.
  یافته ها
  در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات ارائه شده (شامل ابعاد ملموس یا فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، و همدلی) شکاف منفی کیفیت وجود داشت. بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد همدلی و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد قابلیت اطمینان بود. بین سن مراجعین و نمره شکاف کیفیت همبستگی معکوسی وجود داشت(026/0=p). رابطه آماری معنی داری بین شکاف کیفیت با جنس و تحصیلات مراجعین مشاهده نشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی، 650 نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و به کمک آمار توصیفی و آزمون های ویلکاکسون، من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.
  کلیدواژگان: کیفیت، خدمات بهداشتی درمانی، مراکز بهداشتی درمانی، سروکوال
 • کتایون بختیار، محمدحسین قارونی، حشمت الله خسروی نیا، احسان رشیدیان صفحه 23
  مقدمه
  اسهال کودکان یکی از معضلات عمده بهداشتی مردم دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه می باشد که هر سال حدود 4 تا 5 میلیون کودک به دلیل این عارضه جان خود را از دست می دهند. کمپیلوباکتر جوجنای یکی از باکتری های بیماری زای شایع انسانی می باشد که حداقل برابر سالمونلا و شیگلا به عنوان عامل اسهال های عفونی نقش دارد. با توجه به مطالعات محدود انجام شده در رابطه با جنبه های مختلف اپیدمیولوژیک و شناختی این باکتری در ایران، پژوهش حاضر با هدف تعیین انتریت عفونی ناشی از کمپیلوباکتر جوجنای در کودکان مبتلا به اسهال شهر خرم آباد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به منظور بررسی توصیفی اسهال های ناشی از کمپیلوباکتر جوجنای در کودکان زیر 12 سال شهر خرم آباد از شهریور سال 1385 تا شهریور سال 1386 انجام گرفت. نمونه ها، از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال حاد برداشت و بر روی محیط انتقالی به آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان انتقال یافت و سپس جهت جداسازی و تشخیص کمپیلوباکتر جوجنای کشت داده شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، شیوع انتریت کمپیلوباکتری در کودکان زیر 12 سال شهرستان خرم آباد در سال 1386-1385، 92/5 درصد بوده است که با نتایج گزارش شده از سایر مطالعات انجام شده در ایران از جمله زاهدان (6 درصد)، تهران (5 درصد)، ساری (8/4 درصد) و شیراز (5 درصد) مشابهت دارد.
  یافته ها
  از تعداد کل 321 نمونه جمع آوری شده، 130 نمونه (5/40 درصد) مربوط به کودکان دختر(جنس مونث) و 191 نمونه (5/59 درصد) مربوط به کودکان پسر(جنس مذکر) بود. تعداد کودکان مبتلا به انتریت کمپیلوباکتری 19 مورد (92/5 درصد) بود که شامل 11 مورد (43/3 درصد) از نمونه های دختر و 8 مورد (49/2 درصد) از نمونه های پسر بود. بیشترین موارد مثبت در گروه های سنی زیر یک سال (87/1 درصد) و یک تا سه سال (87/1 درصد) بود که این تفاوت بر حسب گروه های سنی مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بود.
  کلیدواژگان: انتریت، اسهال کودکان، کمپیلوباکترجوجنای
 • ابوالفضل زنده دل، فردوس جهانمردی، خاطره عنبری، مجتبی گرجی صفحه 31
  مقدمه
  آنمی یکی از مشکلات شایع جهان و ایران است و همچنین آنمی فقر آهن شایع ترین مشکل کم خونی تغذیه ای در دنیا است. مطالعه زیر با توجه به شیوع بالای آنمی فقر آهن و وابستگی شدت آن با سطح فرهنگی-اقتصادی هر منطقه برای دستیابی به آمار شیوع و برنامه ریزی و درمان، طراحی و اجرا گردیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای آنمی فقر آهن در جامعه مورد پژوهش، توجه به مداخلات ارتقایی و پیشگیرانه و برنامه های آموزشی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  یافته ها
  از کل افراد مبتلا به آنمی شرکت کننده در مطالعه 4/44% بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن بودند. شیوع آنمی فقر آهن در زنان 3/52% و در مردان 6/22% بود. 9/60% افراد 15-49 سال و5/24% افراد بالای 49 سال مبتلا به آنمی فقر آهن بودند. بین سن و جنس و آنمی فقر آهن ارتباط آماری معنی داری دیده شد(004/0=p). بین سابقه مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروییدی (NSAIDs) و بروز آنمی فقر آهن ارتباط آماری معنی داری دیده نشد(33/0=p).
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و با روش سرشماری صورت گرفته است.کلیه بیماران بالغی که با علائم و نشانه های آنمی به کلینیک داخلی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه کردند، تحت بررسی CBC و ایندکس های RBC قرار گرفتند.سپس همه افرادی که میزان هموگلوبین خون آن ها در محدوده تعریف آنمی بود به عنوان نمونه پژوهش وارد مطالعه شدند. برای تمامی این بیماران سنجش سطح آهن، فریتین سرم وTIBC صورت گرفت و پرسش نامه ای برای هرکدام تکمیل شد. سپس نتایج از نظر آماری بررسی شد.
  کلیدواژگان: آنمی فقر آهن، داروهای ضد التهابی غیر استروییدی، میکروسیتوز، نورموسیتوز
 • آریا حجازی، محمد زارع نژاد، اردشیر شیخ آزادی، مریم ولی ئی صفحه 39
  مقدمه
  معاینه تخصصی پرده بکارت آثار متعدد فردی، خانوادگی، اجتماعی و قانونی به همراه دارد؛ لذا شناخت همه گیرشناسی آن برای پزشکان و ماماها ضروری است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی - تحلیلی زنان مراجعه کننده به بخش معاینات زنان مرکز پزشکی قانونی شیراز در طی یک سال از نظر سلامت یا ازاله، زمان حدوث پارگی، نوع صدمه فیزیکی، محل آناتومیک، علت مراجعه و سایر موارد معاینه تخصصی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  شکل تشریحی پرده بکارت تنوع فراوانی داشته و افتراق یافته های طبیعی از یافته های غیرطبیعی در معاینه بکارت اهمیت خاص خود را دارد.
  یافته ها
  در مجموع 823 نمونه و با میانگین سنی 98/2± 78/21 سال و با بیشترین فراوانی رده سنی 20-16 سال وارد مطالعه گردیدند. 58/53% پرده ها غیرقابل اتساع و 17/46% پرده ها قابل اتساع و دو مورد بدون منفذ بودند. از نظر نوع پرده، بیشترین فراوانی برابر 99/86 درصد پرده حلقوی با لبه صاف و بیشترین فراوانی زمان حدوث ازاله بکارت برابر 23/80 درصد بیش از سه هفته قبل از مراجعه بود. میان وضعیت پرده بکارت از نظر سلامت یا ازاله و گروه های سنی مراجعین و هم چنین میان سن مراجعین و زمان حدوث ازاله پرده بکارت رابطه معنی دار(001/0=p)مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: پرده بکارت، معاینه، پزشکی قانونی، فارس
 • محمد نبیونی، بهرام دلفان، زهرا نظری، عبدالحمید انگجی صفحه 45
  مقدمه
  کانال های پروتئینی آکواپورین1 (AQP1) موجود در سلول های شبکه کوروئیدی نقش مهمی در تولید مایع مغزی- نخاعی (CSF) ایفا می کنند. بیماری هایی نظیر افزایش فشار داخل جمجمه ای، هایپوناترمیای سیستمیک و هیدروسفالی با افزایش CSF همراه هستند. مطالعات نشان می دهند که کورکومین توانایی مهار کانال های یونی را دارد. لذا هدف این تحقیق، بررسی توانایی کورکومین برای کاهش بیان پروتئین های AQP1 در سلول های شبکه کوروئیدی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه سلول های شبکه کوروئیدی از بطن های جانبی مغز رت استخراج شده و در محیطDMEM کشت داده شدند. پس از یک هفته کورکومین در دوزهای μM20 وμM30 طی 24 ساعت و دوزهایμM 10 وμM15 طی 48 ساعت بر روی سلول ها تاثیر داده شد. تاثیر کورکومین بر میزان بقاء این سلول ها با سنجشMTT و اثر آن بر تغییر سطح پروتئین AQP1 با روش فلوسیتومتری بررسی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این بررسی کورکومین می تواند بیان AQP1 را در شبکه کوروئید کاهش دهد و به عنوان یک داروی گیاهی ممکن است بتواند با کاهش دادن میزان تولید CSF در درمان بیماری هایی نظیر افزایش فشار داخل جمجمه ای، هایپوناترمیای سیستمیک و هیدروسفالی مفید باشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از سنجشMTT میزان IC50کورکومین را بر روی این سلول ها پس از 24 و 48 ساعت به ترتیب μM40 و μM22 نشان داد. نتایج حاصل از فلوسیتومتری نشان داد که کورکومین به طور وابسته به دوز و زمان تا حدود 50% باعث کاهش بیان AQP1 در این سلول ها می شود.
  کلیدواژگان: آکواپورین1، کورکومین، شبکه کوروئید، مایع مغزی، نخاعی
 • نضال صراف زادگان، کتایون ربیعی*، معصومه صادقی، مژگان قاری پور، محمدحسین حسینی، بهزاد ذوالفقاری، مصطفی چراغی، عباس فیض بخش، علی مستوفی، سونیا زرفشانی صفحه 55
  مقدمه

  طرح زندگی سالم برای بیماران قلبی (HLCP) یکی از ده طرح برنامه قلب سالم اصفهان (IHHP) بود که با توجه به استراتژی های پیشگیری ثانویه طراحی و اجرا شد. هدف از اجرای این پروژه کاهش وقایع مجدد قلبی و نیز عوامل خطر، ناخوشی و مرگ و میر در بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی (CVD) بود. در این مطالعه به ارزشیابی فرایند اجرای این طرح و بررسی اثر اجرای آن بر مصرف داروهای پیشگیری ثانویه در مبتلایان به CVD در طول مدت مطالعه پرداختیم.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که می توان با استفاده از امکانات موجود مداخلات پیشگیری ثانویه را در مبتلایان به CVD اجرا کرد.

  یافته ها

  از بین مداخلات اجرا شده، آموزش بیماران در زمان بستری، زمان ترخیص و پس از آن از مداخلات موفق بودند. به علاوه جلب همکاری مردمی با همکاری یک تشکل غیردولتی از موفقیت های این طرح در ادغام برنامه های پیشگیری ثانویه در سطح جامعه بود. علاوه بر این مصرف داروهای آسپرین، بتابلوکرها، مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor(ACE-I) و استاتین ها در طول مطالعه در مبتلایان به CVD افزایش معنی دار داشت.

  مواد و روش ها

  در این طرح پنج استراتژی اصلی برای دستیابی به اهداف ذکر شده طراحی شد. مداخلات طرح بر اساس آموزش، قانون گذاری و جلب همکاری های بین بخشی و مردمی طراحی شد. برای بررسی اجرای این مداخلات و میزان موفقیت آن ها، ارزشیابی فرایند انجام گرفت. به علاوه پیش از آغاز مداخلات وضعیت موجود مصرف داروها در مبتلایان به CVD بررسی گردید.

  کلیدواژگان: پیشگیری ثانویه، بیماری های قلبی عروقی، برنامه مداخلاتی جامعه نگر، ارزشیابی
 • آناهیتا الماسیان، امین رحیمی کیا صفحه 69
  مقدمه
  از آنجا که شاغلان بیش از 60 درصد زمان بیداری خود را در محیط کار سپری می کنند، این محیط نقش مهمی در ارتقای سلامت افراد ایفا می کند. امروزه در بسیاری از سازمان ها، فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد. یکی از پیامدهای فوری استرس و فشارهای روانی، پدیده فرسودگی شغلی است. از طرفی یکی از مهمترین عوامل مولد فرسودگی شغلی در سازمان، سبک رهبری خاصی است که توسط سرپرستان سازمان اتخاذ می گردد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که با هدف بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گرفت. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی- طبقه ای بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین گردیدکه شامل 182 نفر از کارکنان و 45 نفر از مدیران می باشد. ابزار گردآوری داده ها، شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده است. 1- پرسشنامه سبک رهبری فیدلر(LPC) 2- پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش. اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی 84% و برای پرسشنامه سبک رهبری 81% محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان با اطمینان بالای 99% رابطه معکوس معنی دار وجود دارد، به عبارت دیگر فرسودگی شغلی بیشتر قربانیان خود را از بین سازمان ها و موسساتی می گیرد که رفتا ر های ملاحظه کارانه و گرم و عاطفی کمتری از طرف مدیران و روسای آنها سر می زند. وجود ارتباط بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان، توجه هر چه بیشتر مدیران به پرسنل و استفاده از شیوه های علمی مدیریت را می طلبد.
  یافته ها
  3/64% کارکنان فرسودگی پایین،2/35 % فرسودگی متوسط و کمتر از یک درصد فرسودگی بالا را نشان داده اند و33/93% از مدیران این دانشگاه در حوزه های ستادی از سبک های رهبری وظیفه مدار44/4 % از سبک های رابطه مدار و22/2 % از سبک های بینابین استفاده می نمایند، همچنین بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان رابطه معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، سبک رهبری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • فیض الله پورسردار، ذبیح الله عباسپور، سهراب عبدی زرین، علی اکبر سنگری صفحه 81
  مقدمه
  رویکرد روان شناسی مثبت گرا تبلور تغییر در علم روان شناسی از صرف پرداختن به ترمیم آسیب ها به سمت بهینه سازی کیفیات زندگی است. این جنبش در پی آن است که از نقاط قوت انسان ها به عنوان سپری در مقابل بیماری روانی بهره گیرد. در این میان تاب آوری به عنوان یکی از زیرطبقات این رویکرد نقش مهمی در مقابله با تنیدگی ها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد؛ به شکلی که در طی یک دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در حوزه بهداشت روان به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تاب آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در بررسی مقطعی 178 نفر (86 زن و 92 مرد) از شاغلین به تدریس در مراکز آموزش و پرورش شهرستان رامشیر ارزیابی شدند برای گردآوری داده ها مقیاس تاب آوری (CD-RIS)، مقیاس سلامت عمومی (GHQ-28)، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی به کار برده شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی هم زمان استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  تاب آوری به واسطه افزایش سطح سلامت روانی، رضایت از زندگی را در پی دارد. هم چنین متغیر تاب آوری دارای اثر غیرمستقیم بر رضایت از زندگی است. به بیان دیگر تاب آوری با تاثیر بر نوع احساس ها و هیجان های فرد، نگرش مثبت و در نتیجه رضایت از زندگی را در پی دارد.
  یافته ها
  نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی هم زمان، بیانگر معنی داری نقش واسطه ای سلامت روان، در رابطه میان تاب آوری (001/0>p) و رضایت از زندگی (001/0>p) بود. هم چنین یافته های پژوهش حاضر بیانگر تاثیر تاب آوری در افزایش سلامت روانی و رضایت از زندگی بود. میانگین سنی آزمودنی ها 16/32 سال (انحراف معیار70/5) بود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سلامت روانی، رضایت از زندگی، الگوی روان شناختی
 • عبدالله قاسم پور، صمد فهیمی، عباس ابوالقاسمی، احمد امیری، ابراهیم اکبری، علی فخاری، عبدالصمد آق صفحه 91
  مقدمه
  از جمله عوامل هیجانی دخیل در اختلال افسردگی اساسی، بازشناسی بیان چهره ای هیجان است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نقص در بازشناسی بیان چهره ای هیجان سازه ای است که در تشدید علائم افسردگی اساسی نقش بسزایی دارد.
  یافته ها
  از لحاظ بازشناسی بیان چهره ای هیجان بین افراد بهنجار (68/2= SD، 95/26= M) و افسرده (97/3= SD، 65/22= M) تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P)، به طوری که افراد بهنجار از لحاظ متغیر فوق در وضعیت بهتری از افراد مبتلا به افسردگی اساسی قرار داشتند.
  مواد و روش ها
  بیست بیمار مبتلا به افسردگی اساسی و بیست نفر از افراد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به آزمون بازشناسی بیان چهره ای هیجان اکمن و فرایسن (1976) با پایایی 71/0، پاسخ دادند. روش پژوهش، مورد - شاهدی بوده و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) استفاده شده است.
  کلیدواژگان: عوامل هیجانی، افسردگی اساسی، بازشناسی بیان چهره ای هیجان
 • مرتضی دهقان، شهریار صالحی، فرخ یدالهی صفحه 99
  مقدمه
  توقف خونریزی طی عمل جراحی نیازمند هموستاز به صورت مکانیکی، گرمایی یا شیمیایی است. هدف از این پژوهش مقایسه دو روش هموستاز در میزان خونریزی حین عمل جراحی بافت نرم اندام فوقانی است.
  بحث و نتیجه گیری
  الکتروکوتردارای عوارض نکروز بافتی است در صورت امکان در طی عمل های جراحی بافت نرم محدود شود گرچه تآیید نتایج نیازمند تحقیق بیشتر است.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه هموستاز ترکیبی (کوترو تورنیکت) 54/8 ±62/31 و گروه هموستاز مکانیکی 05/8 ±9/29 سال بود. دو گروه از نظر سنی تفاوت معنی دارآماری نداشتند (6/0=p). 8/63 درصد از نمونه ها را مردان و 2/36 درصد را زنان تشکیل داده بودند. بیشترین مورد جراحی مربوط به ترمیم پارگی تاندونهای فلسکور ساعد با 5/37 درصد و کمترین 5/12 درصد مربوط به کیست و جسم خارجی بود. میانگین زمان تورنیکت در گروه آزمون و شاهد به ترتیب 3/4 ±87/27 و 6/6 ±4/ 29 و میانگین حجم خون از دست رفته در گروه آزمون و شاهد به ترتیب 3/5 ±3/16 و 7/4 ±2/ 17 بود. آزمون آماری بیانگر نبود تفاوت معنی دار آماری در دو گروه بود (1/0=p).
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد – شاهدی 80 بیمار دارای معیارهای ورود به مطالعه (سن کمتر از 50 سال، نداشتن ترومای شکمی، BMI(کمتر از30) وآاسیب بافت نرم) که توسط یک جراح تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند با نمونه گیری در دسترس (با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، سن و جنس به صورت غیراحتمالی) به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدندو مداخله در گروه آزمون مبتنی بر برقرای هموستاز با الکتروکوتردر بدو جراحی و سپس بستن تورنیکه بود ولی در گروه کنترل بدون استفاده ازکوتربرای ایجاد هموستاز از بدو عمل جراحی برای بیماران تورنیکت استفاده شد. حجم خون از دست رفته مبتنی بر تعداد گازهای مصرفی بودو در طی عمل از ساکشن برای هیچ کدام از موارد استفاده نشد. داده ها با استفاده از ابزار spss و آمار تحلیلی و توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
  کلیدواژگان: جراحی بافت نرم، اندام فوقانی، الکتروکوتر، تورنیکت، خونریزی، هموستاز
 • مجتبی احمدی نژاد، اصغر عالیه پور، سپیده وهابی، آرام طولابی، ناهید حسینی نژادمیر، معصومه میثمی صفحه 105
  مقدمه
  تراتوم ها جزء تومورهای مادرزادی سلول زایا طبقه بندی شده اند. این تومورها، بافت های اکتوپیکی هستند که از 3-2 لایه زاینده ساخته شده و شامل اجزای بالغ، نابالغ یا بدخیم هستند و معمولا در طول خط وسط بدن یافت می شوند. این تومورها به طور شایع در تخمدان ها، بیضه ها، رتروپریتوئن و ناحیه ساکروکوکسیژئال دیده می شوند. تراتوم های مدیاستن، شیوع بسیار کمی داشته به طوری که فقط % 13-8 تومورهای این ناحیه را شامل می شوند. اکثریت آن ها در مدیاستن قدامی قرار گرفته و فقط %8-3 از مدیاستن خلفی منشا گرفته اند.
  معرفی مورد: دو بیمار مبتلا به تراتوم خوش خیم معرفی می شود. مورد اول: مرد 65 ساله با شکایت درد قفسه سینه و دیسفاژی مراجعه نموده است که درآن CT اسکن توده کیستیک خوش خیم بسیار بزرگ در مدیاستن خلفی مشاهده و تحت رزکسیون جراحی قرار گرفت، تشخیص نهایی تراتوم کیستیک گزارش شد. علائم بیمار با رزکسیون جراحی از بین رفت. مورد دوم: خانم 55 ساله با تراتوم خوش خیم مدیاستن قدامی که در بررسی به دنبال ترومای قفسه سینه کشف شد و تحت رزکسیون قرار گرفت و در پیگیری 30 ماهه هیچ کدام از بیماران مشکلی نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  این تومورهای با رشد آهسته اغلب بدون علامت اند و به طور تصادفی در تصویربرداری از قفسه سینه و یا به دلیل ایجاد عوارضی چون آتلکتازی، چسبندگی، فشار به ساختمان های مجاور یا پاره شدن و عفونت ثانویه شناسایی می شوند. عمل جراحی تنها درمان قطعی است و حتی وقتی بیمار بدون علامت است به خاطر عوارض بالقوه اش قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: تراتوم، تومور مدیاستن
|
 • Farhad Shahsavar, Kamran Alimoghaddam, Alireza Azargoon, Tomaj Sabooteh, Sara Nazarzadeh Page 5
  Background
  Graft versus host disease (GVHD) is among major complications of allogeneic hematopoietic stem cells transplantation, and also is an important factor affecting the outcome of transplantation. An increased incidence of GVHD has been suggested following allogeneic peripheral blood stem cells (PBSC) transplantation, however, how this affects survival is not yet well clear. In this study, our aim was to assess the impact of acute GVHD (aGVHD) and chronic GVHD (cGVHD) on overall survival (OS), disease-free survival (DFS) and relapse following non-T-cell depleted HLA-identical sibling peripheral blood stem cells transplantation (PBSCT).
  Materials And Methods
  Data of 78 patients, including 40 patients with acute myeloid leukemia (AML) and 38 patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL), undergoing non-T-cell depleted HLA-identical sibling allogeneic PBSCT,were analyzed. All patients were received a uniform myeloablative conditioning regimen and prophylaxis for GVHD. We studied the incidence of aGVHD and cGVHD and their effects on survival and relapse in these patients.
  Results
  The overall incidence of aGVHD and chronic GVHD was 82.5% and 42.5% in the AML patients and 84.2% and 26.3% in the ALL patients. The occurrence of aGVHD had no effect on OS, DFS and relapse in AML and ALL patients receiving transplants. Although incidence of 2-year OS and DFS were significantly higher in the AML Patients with cGVHD compared to patients without cGVHD (P=0.024 and P=0.033, respectively), this difference was not due to the low incidence of relapse.
  Conclusion
  These data indicate that the occurrence of cGVHD is an important predictor of outcome of non-T-cell depleted HLA-identical sibling allogeneic PBSCT, in those AML patients who develope cGVHD have a high chance of survival.
  Keywords: Chronic GVHD, Leukemia, Peripheral blood stem cells transplantation, Survival.
 • Mohammad Javad Tarrahi, Pezhman Hamouzadeh, Majid Bijanvand, Behnam Lashgarara Page 13
  Background
  In order to offer better services in health care centers, awareness of perception and expectations of services recipients in these centers, and determination of existing gap between these two components, have a substantial role. This study was performed to assess the quality of health care services provided in health care centers of Khorramabad city using SERVQUAL model in 2010.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 650 clients of health care centers of Khorramabad city were selected by stratified and random sampling method. The standard SERVQUAL questionnaire was used for data collection. Data were analyzed by SPSS 16 using descriptive statistics and Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests and Spearman correlation coefficient.
  Results
  In all 5 dimensions of offering services (including tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), negative quality gaps were observed. The highest quality gap average was in empathy dimension and the lowest quality gap average was in reliability dimension. Between age of clients and quality gap score, reverse association was observed (P=0.026). There was no statistically significant relationship between the quality gap with sex and education level of clients.
  Conclusion
  Expectations of the clients in all aspects of offering services are beyond than their perceptions, and needed to improve the quality of offering services in these centers in all the dimensions especially empathy dimension. It is recommended that the quality of the offering services be assessed periodically in these centers and intervene to improve the delivering of health services.
  Keywords: Quality, Health care services, Health care centers, SERVQUAL
 • Katayon Bakhtiyar, Mohammad Hosein Gharouni, Heshmatollah Khosravinia, Ehsan Rashidian Page 23
  Background
  Children's diarrhea is one of the major health problems worldwide, especially in developing countries, accounting for nearly 4-5 million deaths per year.Campylobacter jejuni is a common human bacterial pathogen, which plays at least the same leading role to Salmonella and Shigella as the causative agent of infectious diarrhea. Regarding limited studies on different epidemiologic aspects of this bacterium in Iran, this research carried out to determine infectious enteritis caused by Campylobacter Jejuni in children with diarrhea in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this study the descriptive survey of the diarrhea caused by Campylobacter jejuni in children less than 12 years of age in Khorramabad city was conducted between September 2004 and September 2005. Stool specimens were collected from patients referred to medical laboratory of Shahid Madani children’s hospital and the correspondent laboratories with clinical symptoms of acute diarrhea. The specimens were transferred to microbiological laboratory of the veterinary faculty of Lorestan university in an attempt to isolate and identify Campylobacter jejuni species.
  Results
  One hundred-thirty out of the total 321 collected specimens (40.5%) were concerned to the female and 191 specimens (59.5%) to the male patients. Campylobacter jejuni species were isolated from 19 (5.92%) of the total collected specimens from which 11(3.43%) and 8 (2.49%) were associated to the female and the male children, respectively. Maximum of the positive cases were reported in the children aged less than 1 year (1.87%) and 1-3 years old (1.87%) that difference based on age groups was significant.
  Conclusion
  According to the findings of the present investigation, the prevalence rate of Campylobacter enteritis in children less than 12 in Khorramabad in 2007 was 5.92 % which is same as the findings of similar studies in Zahedan (6%), Tehran (5%), Sari (4.8%) and Shiraz (5%).
  Keywords: Enteritis, Children diarrhea, Campylobacter jejuni
 • Abolfazl Zendedel, Ferdos Jahanmardi, Khatere Anbari, Mojtaba Gorji Page 31
  Background
  Anemia is one of the most common health problems in Iran and the world. Moreover, iron deficiency anemia is the most prevalent nutritional anemia in the world. Considering the high prevalence of iron deficiency anemia and the relationship between their severity and cultural-economic condition in an area, this study was conducted to obtain the prevalence and plan the treatment of diseases.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted using a census method. All the adult patients with anemia signs and symptoms referred to the internal clinic of Shohada Ashayer were examined for CBC and RBC indices. The patients whose hemoglobin amounts fell in the anemia definition range were included. Iron level, serum ferritin, and TIBC assessments were performed and a questionnaire was completed for each patient. Then data were analyzed statistically.
  Results
  Out of all the anemic patients, 44.4% suffered from iron deficiency anemia. The prevalence of iron deficiency anemia was 52.3% in women and 22.6% of the men. 60.9% of the patients in 15-49 age group and 24.5% of those aged over 49 had iron deficiency anemia. A significant relationship was found between age, sex, and iron deficiency anemia. No significant relationship was found between history of NSAIDs consumption and the incidence of iron deficiency anemia.
  Conclusion
  Since the prevalence of iron deficiency anemia in the studied population is high, considering improving and preventive interventions and comprehensive training programs in this regard seem to be necessary.
  Keywords: Iron deficiency anemia, NSAIDs, Microcytose, Normocytose
 • Aria Hedjazi, Mohammad Zarenezhad, Ardeshir Shaykhazadi, Maryam Valie Page 39
  Background
  Hymen examination has divers individual, family, social and legal effects. Thus epidemiology of hymen for physicians and obstetricians is important.
  Materials And Methods
  In an analytical cross-sectional study of women referred to women's forensic medical examination part of Shiraz from 2008 to 2009 were examined.
  Results
  A total of 823 samples with a mean age of 21.78±2.98 years and 16-20 years old were the most frequent age group among the cases. 53.58% of hymens were dilated circular and 46.17% of them were non dilated circular and 2 had no hole.From view point of anatomical type, 86.99% were in dilated circular hymens with smooth edges and the most frequent time of defloration of 80.33% of the cases was 3 weeks before examination. A significant relationship was observed between age and health status of the hymen. Also the relationship between age and time of defloration was significant.
  Conclusion
  There is a variety in anatomical shape of hymen, and distinguishing normal findings from abnormal findings in the examination of hymen is a matter of importance.
  Keywords: Hymen, Physical exam, Forensic medicine, Fars Province, Iran
 • Mohammad Nabiuni, Bahram Delfan, Zahra Nazari, Abdolhamid Angaji Page 45
  Background
  Aquaporin1 (AQP1) protoin channels that expressed in the Choroid plexuses of brain ventricles, have an important role in cerebrospinal fluid (CSF) production. Some pathophysiological conditions such as intracranial hypertension, systemic hyponatremia and hydrocephalus followed by overproduction of CSF. Studies indicated that Curcumin can inhibit ionic channels. So the aim of this study was to determine that Curcumin can reduce the AQP1 protein in Choroid plexus cells.
  Materials And Methods
  In this study Choroidal epithelial cells of lateral ventricle were isolated from Wistar rats brain and grown in DMEM supplement. 20Μm, 30μM of Curcumin were added to cell culture medium after 24hs and also 10 μM and 15 μM of this component were added to medium after 48 hours. Effect of Curcumin on viability of these cells examined by MTT assay. Also the effect of Curcumin on the level of AQP1 protein was investigate by flow cytometry assay.
  Results
  Based on MTT assay results, Curcumin inhibited Choroid plexus cells growth with IC50 value of 40μM and 22μM after 24 and 48 hours respectively. Flow cytomerty results indicated that Curcumin causes 50% decrease of AQP1 level in choroidal epithelial cells on dose and time-dependent manner.
  Conclusion
  According to this study Curcumin can reduce the AQP1 protein in CP cells and this substance as a herbal medicene maybe able to be effective in treatment of some diseases such as intracranial hypertension, systemic hyponatremia and hydrocephalus by decrease CSF production.
  Keywords: Aquaporin1, Curcumin, Choroid plexus, Cerebrospinal fluid
 • Nazal Sarrafzadegan, Katayon Rabiei, Masoume Sadeghi, Mozhgan Gharipour, Mohammad Hosein Hosieni, Behzad Zolfaghari, Mostafa Cheraghi, Abas Feizbakhsh, Ali Mostofi, Sonia Zarfeshani Page 55
  Background

  Healthy Life for Cardiovascular Patients(HLCP), one of the ten projects included in Isfahan Healthy Heart Program, was designed and performed based on high-risk and secondary prevention strategies and aimed to reduce cardiac recurrences, along with the risk factors, morbidity and mortality among cardiovascular patients. In this study we investigate the trend of changes of frequency of coronary patients’ medicine intake, aswell as the results of process evaluation.

  Materials And Methods

  Five main strategies were designed to meet the project's goals. These interventions were designed based on education, legislation, and attracting inter-division and public cooperation. Process evaluation was performed in order to determine the project's successfulness. Prior to the project, the morbidity and medicine intake among the patients were also studied. These indices were again measured during the interventions and also after the project were completed.

  Results

  Amongst all the interventions, educating the patients during the hospitalization period, at the time of release and also post-release educations were successful. Another success of the project in merging secondary prevention programs in the society was to attract public coordination and to establish a Non-Governmental Organization. The results also show an increase in the amount of aspirin, beta blockers, Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitors, and statins taken by cardiovascular patients during the project.

  Conclusion

  The results suggest that secondary prevention and cardiovascular patient care promotion interventions can be performed using available facilities.

  Keywords: Secondary Prevention, Cardiovascular diseases, Community based interventional program, Evaluation
 • Anahita Almasian, Amin Rahimikia Page 69
  Background
  Since employees spend more than 60 percent of their awakening time at work place, this environment plays an important role in promoting their health. Nowadays, in many organizations, stress is experienced with various levels. One of the immediate consequences of the stress is the job burnout phenomenon. On the other hand, one of the most important factors of causing job burnout is the leadership style which is adopted by managers.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlational research was carried out to study the relationship between the leadership style of managers and the job burnout among the staff employees of Lorestan university of medical sciences. The sampling method in this study was random-hierarchical and the sample size was determined based on the Morgan tables and comprised of 182 employees and 45 managers. The instruments used to collect the data consisted of two standardized questionnaires: 1. Fiedler's Least Preferred Coworker Questionnaire (LPC) 2. Maslach Burnout Inventory which covers three aspects of job burnout: emotional exhaustion, a sense of personal accomplishment, and depersonalization. Using Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaires was calculated as 84% for the Maslach Burnout Inventory and 81% for LPC. The statistical data were analyzedby by SPSS software.
  Results
  Among the employees, 64.3% low burnout levels, 35.2% moderate burnout levels and less than 1% high burnout levels were observed. 93% of the managers in this university in the staff section were shown to use a task-oriented style, 4.4% utilized a human relations oriented style, and 2.2% used a mixed style.
  Conclusion
  There is also a significant relationship between the leadership style of managers and job burnout among the employees of the Lorestan university of medical sciences. The presence of a relationship between the leadership style of managers and job burnout among the employees demonstrates that there is an urgent need that managers use scientific methods of management in dealing with the personnel.
  Keywords: Job burnout, Leadership style, Lorestan university of medical sciences
 • Abdollah Ghasempour, Samad Fahimi, Abbas Abolghasemi, Ahmad Amiri, Ebrahim Akbari, Ali Fakhari, Abdolsamad Agh Page 91
  Background
  One of the emotional factors involved in major depressive disorder is recognition of facial expression of emotion. The aim of present study was to compare the recognition of facial expression of emotion in patients with major depressive disorder and normal people.
  Materials And Methods
  20 patients with major depression and 20 normal people were selected using available sampling method and responded to Ekman and Frisen (1976) recognition of facial expression of emotion test (α=0.71). The Method of this project was case- control; and multivariate analysis of variance was used for data analysis.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between normal (M= 26.95, SD= 2.68) and depressed (M= 22.65, SD= 3.97) subjects in terms of recognition of facial expression of emotion (P<.05), so normal people was better than people with major depressive disorder in terms of this variable.
  Conclusion
  The defect in recognition of facial expression of emotion is a construction which can have a significant role in deterioration of major depression symptoms.
  Keywords: Emotional factors, Major depressive disorder, Recognition of facial expression of emotion
 • Morteza Dehghan, Shahriar Salehli, Farrokh Yadolahi Page 99
  Background
  mechanical, thermal or chemical homeostasis is required to stop bleeding during surgery.The purpose of this study is to compare two method of hemostasis in bleeding rate during surgery of soft tissuie upper limb.
  Materials And Methods
  In this case - control study 80 patients with inclusion criteria(age under50,without abdominal trauma,BMI less than30 and without soft tissue damage)that were operated by a surgen with available sampling (regarding to inclusion criteria, age and sex) non randomly divided into two groups of case and control and intervention in case group was base on causing hemostasis with electrocautery and tourniquet, but in control group, on electrocautery to cause homeostasis from beginning of operating tourniquet was used.Volume of lost blood was based on the number of used gases and suction was not used for any cases. Data collected by questionnaire and were analyzed by SPSS software and descriptive- analytic statistics.
  Results
  Mean age of case group was 31.62± 8/54 years and control group was 29.9±8.05 year. There was not a significant age difference between two groups(p=0.6). 63.8% of samples were men and and 36.2% were women. Most of surgical cases was related to repairing of ruptured flexor tendons of forearm (37.5%).The least was related to cyst and foreign bodies (12.5%). Tourniquet Mean time in case and control groups were 27.87±4.3 and 29.4±6.6 respectively and mean lost blood volume in case and control group were 16.3±5.3 and 17.2±4.7 respectively but there was no significant statistical difference in two groups(p=0.1).
  Conclusion
  Tissue necrosis is a serious complication of Electro-cautery, so it is better to limit the use of Electro-cautery in soft tissue operations. But more researches are needed to confirm these results.
  Keywords: Soft tissue surgery, Upper limb, Electro, cautery, Tourniquet, Hemorrhage, Homeostasis
 • Mojtaba Ahmadi Nejad, Asghar Aliehpour, Sepideh Vahabi, Aram Toolabi, Nahid Hossaini Nejad Mir, Masoume Maisami Page 105
  Background
  Teratomas are classified as congenital germ-cell tumors. These tumors are composed of ectopic tissue from 2or 3 layers,including mature, immature or malignant components and usually occur along the midline of the body. These tumors commonly occur in ovaries,testes, retroperitoneum and the sacro-coccygeal region.Anterior mediastinal teratomas account for 8-13% of the tumors in this region. the majority of these teratomas are located in the anterior mediastinum with only 3-8% arising from posterior mediastinum. Cases Report: The first case:A 65 years old man referred with complain of chest pain and dysphagia. A very large benign cystic tumor in posterior mediastinum in patient’s CT scan was detected and the patient underwent surgical resection. The final diagnosis was reported cystic teratoma. patient's symptoms were disappeared with surgical resection. The second case:A 55 years old woman with benign teratoma in anterior mediastinum tumor was discovered with assessment after chest trauma and she was treated with surgical resection.A30 month follow up was done, none of the patients had any complain.
  Conclusion
  These slow growing tumors are often asymptomatic and are often detected incidentally on chest radiographs and or because of complications such as atelectasis,adhesion or compression of adjacent structures rupture and secondary infection. Surgical intervention is the only curative treatment and is advisable even when patient is asymptomatic because of the potential of complications.
  Keywords: Teratoma, Mediastinal tumor