فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 63، مرداد و شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اسمعیل عبدالرحیم کاشی، محمدرضا فاضل، مجتبی صحت، مهدی زنگانه صفحه 188
  سابقه و هدف
  این مطالعه باهدف مقایسه اثر تزریق صفاقی با زیرجلدی بوپی واکائین 5/0 درصد بر درد پس از عمل آپاندکتومی انجام شده است، تا تاثیر استفاده بی حسی موضعی در کاهش درد پس از عمل در محل التهاب (پریتوئن) با تزریق زیرجلدی آن مقایسه شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده حاضر بر روی 126 بیمار (15 تا 45 سال) که با تشخیص آپاندیسیت حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت آپاندکتومی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران در سه گروه: الف) انفیلتراسیون صفاقی بوپی واکائین 5/0 درصد؛ ب) انفیلتراسیون زیرجلدی بوپی واکائین 5/0 درصد؛ و ج) بدون تزریق، قرار داده شدند. شدت درد بیماران در ساعت های 6، 12 و 24 بعد از عمل در گروه ها بر اساس معیار (Visual Analogue Scale; VAS) ارزیابی شد.
  نتایج
  سه گروه از لحاظ سن، جنس، مدت بیهوشی و جراحی تفاوت معنی داری نداشتند. درد در گروه زیرجلدی در ساعات 6 بعد از عمل به صورت معنی داری بیشتر از گروه صفاقی بود، ولیکن در ساعت 12 و 24 دو گروه باهم تفاوتی نداشتند. هم چنین، درد در گروه صفاقی و زیرجلدی در ساعت 6 و 12 به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0
  نتیجه گیری
  اگرچه تزریق بوپی واکائین به دو روش زیرجلدی و صفاقی در بیماران تحت آپاندکتومی از درد آنها می کاهد، ولی تنها روش صفاقی می تواند مصرف مسکن ها بعد از عمل را به صورت معنی داری بکاهد.
  کلیدواژگان: آپاندکتومی، بوپی واکائین، تزریق زیرجلدی، تزرق درون صفاقی، کاهش درد
 • الهه تکیه، جلال زرین قلم، هما مناهجی، الناز زینال زاده صفحه 196
  سابقه و هدف
  IL-6 سایتوکاینی دارای خصوصیات دوگانه القاء کننده و ضد التهاب است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات IL-6 بر روند هایپرآلژزی، ادم و تغییرات بیان گیرنده های اوپیوئیدی مو نخاعی در طی مراحل مختلف آرتریت مزمن (AA) ناشی از تزریق CFA) Complete Freund’s Adjuvant)، در موش های صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کاربردی- بنیادی، آرتریت به وسیله ی یک بار تزریق کف پایی CFA در موش های صحرایی ایجاد شده و به 4 گروه، و هر گروه به سه زیرگروه 6 تائی، تقسیم شدند. آنتی IL-6 به دو صورت روزانه و هفتگی در طی 21 روز مطالعه تزریق شد. میزان بیان گیرنده های اوپیوئیدی مو (mOR) نخاعی به وسیله ی تکنیک وسترن بلاتینگ تعیین شد.
  نتایج
  تیمار روزانه با آنتی بادی anti-IL-6 به طور مشخصی باعث کاهش ادم پا در گروه AA در مقایسه با گروه کنترل AA شد (001/0=P)، درحالی که تزریق روزانه و هفتگی anti-IL-6 هایپرآلژزی را در گروهایی که با آنتی بادی تیمار شده بودند، در روزهای 14 و 21 به طور مشخصی افزایش داد (به ترتیب، 001/P=0/01 P=0). آنتی بادی IL-6 به صورت وابسته به زمان باعث افزایش هایپرآلژزی و کاهش مشخص بیان mOR (به ترتیب، 01/P=0/001 P=0) در طی تیمار با آنتی IL-6 در روزهای 14 و 21 بعد از تزریق CFA شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه اهمیت ارتباط وابسته به زمان بین سطوح سرمی 6-ILو هایپرآلژزی طی آرتریت مزمن را نشان داده و نتایج آن پیشنهاد می کند که طی درمان های ضد التهابی با داروهای ضد سایتوکاینی مانند anti-IL-6 توجه به مرحله بیماری التهابی آرتریت روماتویید بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: اینترلوکین، 6، هایپرآلژزی، التهاب، ادجوانت کامل فروند
 • رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری، آفاق صدیقیانی، آزیتا کیانی آسیابر، سقراط فقیه زاده صفحه 205
  سابقه و هدف
  بیماران ماستکتومی ادم، درد و محدودیت کارکرد شانه را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر ماساژ دستی تخلیه لنف و بانداژ کم فشار بر این عوارض انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تعداد 90 بیمار ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته از بخش های انکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه ماساژ، ماساژ + بانداژ و کنترل قرار گرفتند. به گروه های مداخله چگونگی به کارگیری ماساژ تخلیه لنف و بانداژ کم فشار آموزش داده شد. سنجش شدت درد و اختلال کارکرد شانه، در روز هفتم و روز سی ام و بررسی ادم 24 ساعت بعد از عمل و روز سی ام بعد از شروع مداخله انجام گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون کروسکال والیس) تحلیل شدند.
  نتایج
  آزمون آماری قبل از مداخله، بین میانگین اندازه دور دست، شدت درد و محدودیت حرکت شانه در سه گروه تفاوت معنا داری را نشان نداد. این در حالی بود که کاهش معنادار در اختلاف میانگین محدودیت حرکت شانه و شدت درد بین سه گروه در روز سی ام مداخله مشاهده گردید (001/0=P). این اختلاف در مورد میانگین اندازه دور دست معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  ماساژ تخلیه لنف و بانداژ کم فشار در کاهش عوارض بعد از ماستکتومی نقش موثری دارد.
  کلیدواژگان: ماساژ، بانداژ کم فشار، ادم، محدودیت حرکت شانه، ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته
 • فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده کلهرودی، محبوبه تائبی صفحه 212
  سابقه و هدف
  تهوع و استفراغ از عوارض شایع اوایل حاملگی است که می تواند عوارض جسمی و روحی قابل ملاحظه ای را در خانم های مبتلا ایجاد کند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر طب فشاری بر تسکین تهوع و استفراغ حاملگی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور 150 خانم حامله با سن حاملگی کمتر از 16 هفته مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های قبل از زایمان بیمارستان نقوی کاشان به مدت 7 روز و طی 2 مرحله طی سال های 90-1388 شرکت کردند. آنان به طور تصادفی در 3 گروه طب فشاری، دارونما و کنترل قرار گرفتند. در مرحله اول برای 3 روز خانم ها هیچ دارویی را دریافت نکردند. در مرحله دوم طی 4 روز برای گروه طب فشاری مچ بند با فشار بر نقطه P6 و برای گروه دارونما، مچ بند با فشار بر نقطه مقابل P6 به هر دو دست بسته شد. برای گروه کنترل نیز هیچ مداخله ای انجام نگرفت. اطلاعات به وسیله خود خانم ها و با استفاده از فرم ایندکس Rhodes جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بین 3 گروه مورد مطالعه از نظر سن، سن ازدواج، سن حاملگی، شغل و میزان رضایت از همسر اختلاف معنی داری وجود نداشت. اگرچه اختلاف میانگین تغییرات در ایندکس Rhodes بین دو گروه طب فشاری و دارونما معنی دار نبود، اما بین گروه کنترل با دو گروه دیگر اختلاف معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  طب فشاری با مچ بند می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی، ایمن و کم هزینه برای تسکین تهوع و استفراغ حاملگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طب فشاری، تهوع، استفراغ، حاملگی
 • محمد شفیع مجددی، معصومه ابتکار، مجید گل کار، حسین خان احمد صفحه 219
  سابقه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس (MS) و مدل حیوانی آن، انسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE)، بیماری های التهابی مزمن تحلیل برنده میلین سیستم عصبی مرکزی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پلاسمید کد کننده IL-27 بر وضعیت بیماری و برخی پارامترهای ایمونولوژیکی در موش های C57BL/6 مبتلا به EAE بود.
  مواد و روش ها
  ژن IL-27 موشی در پلاسمید P240 کلون شد. 200 میکروگرم از پلاسمید نوترکیب حاصل (P240-mIL27) در دو نوبت به هرکدام از موش های مبتلا به EAE تزریق شد. گروه کنترل، در این مدت پلاسمید P240 دریافت کردند. حیوانات به صورت روزانه از نظر شدت علایم بالینی بررسی و طبق معیارهای استاندارد نمره دهی می شدند. همه موش ها یک هفته پس از آخرین تزریق پلاسمید، کشته شدند. آزمایش های الایزا و MTT به ترتیب جهت بررسی تولید IL-4، IFN-γ و IL-17 از سلول های طحالی، و میزان تکثیر سلول های طحالی در پاسخ به تحریک با آنتی ژن اختصاصی انجام گرفتند. میزان ارتشاح سلول های ایمنی با آزمایش های هیستوپاتولوژی بررسی گردید.
  نتایج
  شدت علایم بالینی در موش های گروه آزمایش متعاقب تزریق پلاسمید P240-mIL27 کاهش قابل ملاحظه ای یافت. هم چنین در این گروه، میزان تولید IL-4، بیشتر و میزان تولید IFN-γ و IL-17 کمتر از گروه کنترل بود. در آزمون MTT، سلول های طحالی موش های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پاسخ تکثیری کمتری از خود نشان دادند. نتایج آزمایش های هیستوپاتولوژی نیز حکایت از ارتشاح کمتر سلول های ایمنی به بافت عصبی-مرکزی موش های گروه آزمایش داشت.
  نتیجه گیری
  IL-27 با تغییر الگوی پاسخ های التهابی Th1 و Th17 به سمت پاسخ های ضد التهابی Th2، می تواند کاندیدی مناسب در درمان بیماری های التهابی نظیر مولتیپل اسکلروزیس باشد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین 27، بیماری انسفالومیلیت خودایمن تجربی، مولتیپل اسکلروزیس، سلول های Th1، سلول های Th2، سلول های Th17، موش C57BL، 6
 • مرضیه حیدرزاده، امیرحسین موحدیان، زیبا مسیبی، سید علیرضا مروجی، مجتبی آدینه صفحه 229
  سابقه و هدف
  سپسیس نوزادی از مهم ترین علل مرگ و میر دوره نوزادی است. هدف از این مطالعه بررسی سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 به عنوان معیاری برای تشخیص سریع عفونت نوزادی و جلوگیری از بستری شدن بی مورد ایشان می باشد.
  مواد و روش ها
  سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 با تکنیک ECL) Electrochemiluminescence) در 142 نوزاد ترم بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال90-1389 تعیین شد. 10 نوزاد از آنها بدون علایم سپسیس بوده و فقط برای درمان زردی با فتوتراپی بستری شده بودند. در 132 نوزاد با علایم مشکوک به سپسیس، کشت خون به روش بک تک انجام و 10 مورد مثبت شد که مقایسهی سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 در آنان با 10 نوزاد انتخاب شده از 122 نوزاد کشت منفی دارای علایم سپسیس و نیز 10 نوزاد بدون علایم با استفاده از آزمون کروسکال والیس صورت گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه 74 نوزاد پسر و 68 نوزاد دختر بررسی شدند. شیوع سپسیس نوزادی 7 درصد و عوامل باکتریال شایع آن استرپ گروه B و استاف اپیدرمیدیس بود. شایع ترین علامت منجر به بستری، تاکی پنه با 9/35 درصد بود. میانگین سطح اینترلوکین 6 در گروه اول (بستری با شک به عفونت و کشت خون مثبت) 65/1545، در گروه دوم (بستری با شک به عفونت و کشت خون منفی) 79/14 و در گروه سوم (نوزادان بدون شک به سپسیس و بستری به علت زردی) 04/11 پیکوگرم در دسی لیتر به دست آمد (001/0P=).
  نتیجه گیری
  سطح پلاسمایی اینترلوکین 6 در تشخیص سپسیس زودرس نوزادی دارای ارزش پیشگویی کننده است.
  کلیدواژگان: سپسیس، اینترلوکین 6، نوزادان ترم
 • صفرعلی طالاری، بهرام کاظمی، حسین هوشیار، رقیه علیزاده، محسن اربابی، سید غلامعباس موسوی، محمدرضا طالاری، حمیدرضا نیک یار، احمد سبحانی صفحه 235
  سابقه و هدف
  لیشمانیازیس جلدی یکی از بیماری های انگلی و از معضلات مهم بهداشتی در بسیاری از نقاط جهان می باشد. در حال حاضر برای درمان بیماری از ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموان از جمله پنتاستوم وگلوکانتیم استفاده می شود که مقاومت به این داروها یک مشکل جدی می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر به منظور تعیین موتاسیون در ژن مقاومت در برابر داروی سدیم استیبو گلوکانات روی مبتلایان به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی نقاط مختلف کشور طی سال های 1385 تا 1386 به روش PCR صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی روی 150 ایزوله از لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور برای بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی صورت گرفت. ابتدا کلون های پروماستیگوت تهیه شده از لیشمانیا ماژور و تروپیکا در محیط RPMI1640 غنی شده کشت داده شده و سپس DNA ژنومیک استخراج شد. نمون های استخراج شده با یک جفت پرایمر طراحی شده قطعه ای در حدود 400 نوکلئوتید از ژن فوق تکثیر گردید. محصولات PCR به دست آمده طبق روش CSGE غربال گری شد و با روش RFLP با آنزیم Sdu1 موتاسیون آنها تائید گردید.
  نتایج
  غربال گری با روش (Conformation Sensitive Gel Electrophoresis (CSGF و هم چنین هضم آنزیمی نشان داد که در حدود 3/6 درصد از نمونه های مورد بررسی حامل موتاسیون در ژن مقاومت به سدیم استیبوگلوکونات می باشند.
  نتیجه گیری
  لیشمانیاریس جلدی در برابر سدیم استیبوگلوکانات مقاوم می باشد و توصیه می شود مطالعات بیشتری برای تعیین مکانیسم های مقاومت دارویی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: گلوکانتیم، سدیم استیبوگلوکانات، مقاومت دارویی، لیشمانیازیس جلدی
 • کبری شیاسی آرانی، سید عمادالدین قاسمی، سید علیرضا مروجی، آمنه شاهپوری آرانی صفحه 240
  سابقه و هدف
  سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان چاق با افزایش عوارضی چون بیماری های قلبی عروقی زودهنگام همراه است. این مطالعه جهت بررسی فراوانی این بیماری ها در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 450 کودک و نوجوان چاق 4 تا 18 ساله شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک افراد اندازه گیری شده و نمونه خون آنها در حالت 12 ساعت ناشتا جهت تعیین میزان کلسترول تام،HDL، تری گلیسرید و قند پلاسما گرفته شد. افراد دچار سندروم متابولیک با داشتن حداقل 3 از 5 معیار عامل خطرساز شامل: 1) نمایه توده بدنی برابر یا بیشتر از صدک 95 برای سن و جنس؛ 2) تری گلیسرید بیش از صدک 95 برای سن و جنس؛ 3) HDL کمتر از صدک 5 برای سن و جنس؛ 4) اختلال قند خون ناشتا (قند خون ناشتای 100 mg/dL یا بیشتر)؛ و 5) فشارخون سیستولیک و یا دیاستولیک بیش از صدک 95 برای سن و قد، تعریف شدند.
  نتایج
  از مجموع 450 فرد، 227 نفر (4/50 درصد) پسر و 223 نفر (6/49 درصد) دختر بودند. میانگین سنی افراد 18/3±3/10 سال بود. 154 مورد (22/34 درصد) آنها مبتلا به سندروم متابولیک بوده و 7 نفر (3/1 درصد) هر 5 معیار سندروم متابولیک را داشتند. 3 نفر (7/0 درصد) نیز مبتلا به دیابت نوع 2 بودند.
  نتیجه گیری
  فراوانی سندروم متابولیک در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان به طور قابل توجهی بالا است و می تواند عوارض سوء فراوانی را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: سندروم متابولیک، دیابت نوع دو، چاقی، کودکان
 • امیر الماسی حشیانی، سهیلا زارعی فر، اکبر هاشمی طیر صفحه 248
  سابقه و هدف
  عود در بیماران مبتلا به لوسمی به عنوان دلیل عمده شکست درمان و کاهش میزان بقا به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعین میزان بقا بیمار بر اساس وضعیت عود در بیماران مبتلا به لوسمی نوع ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) و AML (Acute Myeloid Leukemia) مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر، کلیه بیماران (243 مورد) زیر 15 سال مبتلا به سرطان لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز بین سال های 1383 تا 1388 وارد مطالعه شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های کاپلان مایر، آزمون لگاریتم رتبه و مدل رگرسیونی کاکس و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.
  نتایج
  میزان بقا 1 و 5 ساله در بیمارانی که سابقه عود نداشتند، 9/96 و 9/76 درصد به دست آمد؛ در حالی که میزان بقا در بیمارانی که سابقه عود داشتند به ترتیب برابر با 4/82 و 6/28 درصد برآورد گردید که نشان گر وجود ارتباط معنی داری بین سابقه عود و میزان بقا بیماران می باشد (001/0=P).
  نتیجه گیری
  سابقه عود به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در میزان بقا بیماران مبتلا به لوسمی می باشد و در این مرکز میزان بقا 5 ساله در این گروه از بیمارن کمتر از 30 درصد است.
  کلیدواژگان: لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلوبلاستیک، عود، میزان بقا
 • محمود محامی اسکویی، عبدالحسین دلیمی، مهدی فروزنده مقدم، محمد باقر رکنی صفحه 254
  سابقه و هدف
  فاسیولوزیس یکی از مهم ترین عفونت های انگلی مشترک بین انسان و دام می باشد. با توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی فاسیولوزیس، شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک این بیماری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع و شدت آلودگی به فاسیولا در دام های مناطق مختلف جغرافیایی ایران طی سال های 89-88 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی 11100 کبد گوسفند و گاو ذبح شده در 6 کشتارگاه صنعتی کشور واقع در استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران و مرکزی به دقت مورد بازرسی قرار گرفت. تمامی انگل های فاسیولای موجود در کبدهای آلوده پس از انتقال به آزمایشگاه جداسازی شده و گونه انگل ها مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند. در نهایت، توزیع فراوانی و شدت آلودگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه از مجموع دام های مورد بررسی در 6 کشتارگاه صنعتی کشور، 10/1 درصد آلوده به فاسیولا تشخیص داده شدند. شدت آلودگی کبدهای گوسفندی و گاوی آلوده به فاسیولا به ترتیب 42/0±77/7 و 78/1±24/15 بود. خراسان رضوی دارای حداکثر شدت آلودگی (16/3±54/14) و فارس دارای حداقل شدت آلودگی (79/0±75/7) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که روند کلی شیوع فاسیولوزیس در کشور رو به کاهش است، اما با توجه به اهمیت این بیماری، و آندمیک بودن آن، اقدامات کنترلی و پیشگیری از فاسیولوزیس دامی و انسانی در ایران هم چنان اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: فاسیولیازیس، گاو، گوسفند، شیوع، شدت
 • اسحق رحیمیان بوگر، محمدرضا مهاجری تهرانی صفحه 261
  سابقه و هدف
  افسردگی از شایع ترین حالات روانشناختی همراه با دیابت نوع 2 است که در پیامدهای نامطلوب آن سهیم است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 254 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به شیوه نمونه گیری در دسترس در درمانگاه های سرپایی دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن دیابت ایران در سال 1389 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و خصوصیات بیماری، پرسشنامه سلامت بیمار - 9 (PHQ-9)، مقیاس حمایت اجتماعی (social support scale; SOSS) و مقیاس خود مدیریتی دیابت (diabetes self-management scale; DSMS) جمع آوری شده و به کمک مجذور کای، t و رگرسیون لوجستیک دو مقوله ای تحلیل گردید.
  نتایج
  افزایش درد و ناتوانی کارکردی (725/11 = OR)، کاهش حمایت اجتماعی (086/3 =OR)، کاهش خودمراقبتی دیابت (088/4=OR)، افزایش مدت دیابت (328/1= OR)، عوارض دیابت (324/2 = OR)، درمان با انسولین (431/2 = OR)، HbA1c بالاتر از 9 درصد (575/21 = OR)، kg /m2 25 < BMI (251/2 = OR) و رخدادهای عمده زندگی (043/14 = OR) به طور معناداری در بیماران دیابتی دارای افسردگی و بیماران دیابتی فاقد افسردگی متفاوت بودند (001/0 P =). سن، جنسیت و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در این دو گروه تفاوت معناداری نداشتند. طبق تببین این مدل رگرسیون، 3/95 درصد موارد به درستی طبقه بندی شدند.
  نتیجه گیری
  درد و ناتوانی کارکردی، حمایت اجتماعی ضعیف، خود مراقبتی پایین دیابت، مدت طولانی ابتلاء به دیابت، عوارض دیابتی، درمان با انسولین، % 9 < HbA1c، kg /m2 25 < BMI و تجربه رخدادهای عمده زندگی در کنار هم در بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 سهیم هستند. این یافته ها دارای پیامدهای کاربردی در پیشگیری از افسردگی در بیماران دیابتی است.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، افسردگی، دیابت نوع 2، حمایت اجتماعی، هموگلوبین گلیکوزیله
 • داورخواه ربانی، محمود بیگدلی، فائزه قدمی صفحه 273
  سابقه و هدف
  هم اکنون 1/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان به آب سالم و کافی دسترسی ندارند. بنابراین یافتن روش های کارآمدتر تصفیه آب یک نیاز جدی است. این تحقیق با هدف مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم از فاضلاب دست ساز انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در سیستم بسته بر روی 5 نمونه فاضلاب دست ساز انجام شد. ابتدا به کمک آزمایش جار دوز آلوم و pH بهینه تعیین شد، سپس بر روی هرکدام انعقاد صورت گرفت و قبل و بعد از آن نمونه برداشت شد (10 نمونه). برروی هریک از محلول های فاضلاب دست ساز فرآیند الکتروشیمیایی انجام گرفت. هربار ml1700 فاضلاب به مدت 60 دقیقه به کمک الکترودهای آلومینیومی، تحت جریان مستقیم mA600 قرار گرفت و هر 10 دقیقه یکبار نمونه برداشت شد (35 نمونه). نمونه ها از نظر کدورت، محتمل ترین تعداد کلیفرم های کل، تاییدی، مدفوعی و شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف (HPC) مطابق دستورالعمل های چاپ 21 کتاب استاندارد متود آزمایش شد.
  نتایج
  دوز آلوم و pH بهینه انعقاد به ترتیب mg/L16 و 7 و بازده حذف کلیفرم های کل، تاییدی و مدفوعی به کمک انعقاد به ترتیب 57/80، 89/48 و 59/65 درصد بود. به علاوه بازده حذف کدورت و HPC به ترتیب 92/89 و 11/91 درصد بود. فرآیند الکتروشیمیایی کلیفرم های را تا 100 درصد حذف نمود و کدورت و HPC را به ترتیب تا 05/91 و 31/96 درصد کاهش داد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد فرآیند الکتروشیمیایی در حذف کدورت و شاخص های باکتری شناسی کارآمدتر از انعقاد با آلوم است.
  کلیدواژگان: آب، الکتروشیمی، فاضلاب
 • احمد یگانه مقدم، حسن فرجی پور، محمد حاجی جعفری، محمدرضا زاهدی، بتول طباطبایی صفحه 282
  سابقه وهدف
  عفونت های عمقی گردن به نسبت شایع بوده و به علت مجاورت با عروق بزرگ، اندام حیاتی و مدیاستن با عوارض شدید و مرگ و میر قابل توجه همراه می باشد. هدف از این مطالعه تعیین اپیدمیولوژی عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386 است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مقطعی کلیه بیماران مبتلا به عفونت عمقی گردن بستری شده در بیمارستان متینی کاشان وارد مطالعه شدند. در پرسشنامه مربوط ابتدا مشخصات دموگرافیک بیمار، سابقه و علایم بیماری براساس یافته های بالینی ثبت شده، سپس جهت تهیه اسمیر، کشت و آنتی بیوگرام از کانون عفونت نمونه گرفته شد و نتایج آزمایشات و اقدامات درمانی ثبت شد.
  نتایج
  تعداد 66 بیمار با تشخیص عفونت فضاهای عمقی گردن بررسی شدند. از این تعداد 9/40 درصد مرد و مابقی زن بودند. سن بیماران 71/17±48/34 سال بود. بیشترین علائم حین بستری تب (70 درصد)، درد (67 درصد)، تندرس و دیسفاژی (حدود 52 درصد) بود. از نظر اتیولوژی باکتری های مخلوط با 39/39 درصد در رتبه اول، بی هوازی با 33/33 درصد در رتبه دوم و عوامل هوازی در رتبه سوم بودند. حدود دوسوم بیماران مورد جراحی قرار گرفتند. بیمارانی که مورد جراحی قرار گرفتند نسبت به سایر بیماران زمان بستری کمتری داشتند (0002/0P=).
  نتیجه گیری
  آبسه پری تانسیلر و ساب منتال بیشترین موارد عفونت فضاهای گردنی در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان را شامل شده و به طور معمول منشا آن عفونت اولیه لوزه ها، فارنکس و دست کاری دندانپزشکی بود.
  کلیدواژگان: عفونت های گردن، لوزه، مدیاستن، اپیدمیولوژی
|
 • Esmaeel Abdolrahim-Kashi, Mohammad Reza Fazel, Mojtaba Sehhat, Mahdi Zangane Page 188
  Background
  This study aimed to compare the effects of peritoneal and subcutaneous injections of bupivacaine 0.5% on post-appendectomy pain and also the efficacy of local anaesthetic injection for postoperative pain relief in peritoneal inflammation with subcutaneous injection.
  Materials And Methods
  This randomized-clinical trial was conducted on 126 participants (age range, 15-45 years) underwent appendectomy for acute appendicitis in Kashan Shahid- Beheshti hospital. Participants were divided into three groups: bupivacaine (0.5%, ip), bupivacaine (0.5% s.c), and control (no injection). Pain intensity was evaluated using the visual analogue scale at 6, 12 and 24 hours after surgery.
  Results
  There was no significant difference among the three groups in age, sex, the duration of anesthesia and surgery. Pain intensity (6 h post-surgery) was significantly higher in the subcutaneous group than the peritoneal group, but no significant difference was seen between the two groups at 12 and 24 h post-surgery. Moreover, pain intensity in the peritoneal and subcutaneous groups was significantly lower than the control group at 6 and 12 h post-surgery (P<0.05). There was a significant difference between the peritoneal and subcutaneous groups as well as between the peritoneal and control groups required analgesics, but the difference was not significant between the subcutaneous and control groups.
  Conclusion
  Although both peritoneal and subcutaneous injections of bupivacaine can reduce postoperative pain in patients undergoing appendectomy, the peritoneal injection can significantly reduce the postoperative analgesic consumption.
  Keywords: Appendectomy, Bupivacaine, Subcutaneous injection, Intraperitoneal injection, Pain relief
 • Elaheh Tekieh, Jalal Zaringhalam, Homa Manaheji, Elnaz Zeinalzadeh Page 196
  Background
  Interleukin (IL-6) is known to cause pro- and anti-inflammatory effects during different stages of inflammation. The purpose of this study was to elucidate the effects of IL-6 on hyperalgesia, edema and the changes in the spinal mu opioid receptor expression during different stages of complete Freund’s adjuvant (CFA)-induced arthritis (AA) in rats.
  Materials And Methods
  In this study, AA was induced by a single subcutaneous injection of CFA into rats’ hindpaw. The rats with arthritis were divided into four groups, each consisted of three subgroups (n= 6). Anti-IL-6 was administered either daily or weekly during the 21-day study period. Spinal mu-opioid receptor (mOR) expression was detected by Western blotting.
  Results
  Daily treatment with an anti-IL-6 antibody significantly decreased the paw edema in the AA group compared to the control one (P=0.001), but daily and weekly anti-IL-6 administrations significantly increased the hyperalgesia in the antibody-treated group on the 14th and 21st days post-treatment (P=0.001, P=0.01, respectively). The administration of IL-6 antibody not only increased hyperalgesia in a time-dependent manner, but also caused a significant reduction in the spinal mOR expression on the 14th and 21st days post-CFA injection (P=0.01, P=0.001, respectively).
  Conclusion
  Results can indicate the importance of a time-dependent relationship between the serum IL-6 level and hyperalgesia during the AA. Moreover, the results suggest that the stages of inflammation in AA must be considered for anti-hyperalgesic and anti-inflammatory interventions via anti-IL-6 antibody treatment.
  Keywords: Interleukin, 6, Hyperalgesia, Inflammation, Complete Freund's adjuvant
 • Reza Norouzzadeh, Mohammadreza Heidari, Afagh Sedighiani, Azita Kiani-Asiabar, Soghrat Faghihzadeh Page 205
  Background
  Mastectomic patients experience complications such as edema of the operated hand, shoulder pain and dysfunction. This study was conducted to compare the effects of manual lymph drainage and low pressure bandage on shoulder pain and dysfunction after modified radical mastectomy.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 90 women with radical mastectomy referred to the oncology ward of Imam Khomeini hospital (Tehran) were randomly assigned to three groups: the massage, massage+bandage and control groups. Groups were trained how to use manual lymph drainage massage and low pressure bandage. Shoulder pain intensity and dysfunction were measured at 7 and 30 days post-surgery. Edema was measured at 24 hours post-surgery and also 30 days post-intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (one-way ANOVA and Kruskal-Wallis).
  Results
  There was no statistically significant difference among three groups in the means of three measured variables (the arm circumference, shoulder pain intensity and dysfunction) before the intervention. Moreover, the results showed a significant reduction in the means of shoulder pain intensity and dysfunction among the three groups on the 30th intervention day (P=0.001), but the difference was not significant in the mean of arm circumference.
  Conclusion
  Lymphatic drainage massage and low pressure bandage are effective in reducing post-mastectomy complications.
  Keywords: Massage, Low pressure bandage, Edema, Shoulder dysfunction, Modified radical mastectomy
 • Farzaneh Saberi, Zohreh Sadat, Masoomeh Abedzadeh-Kalahroudi, Mahbobeh Taebi Page 212
  Background
  Nausea, vomiting and retching, commonly experienced by women in early pregnancy, have considerable physical and psychological effects on pregnants. This study aimed to examine the effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy.
  Materials And Methods
  This single-blind clinical trial was performed on 150 pregnant women (<16 weeks of gestation) referred to Naghavi prenatal clinic for seven days and at two research stages during 2010-11. They were randomly divided into three groups: the acupressure, placebo acupressure and control groups. At first stage, women received no treatment during the first 3 days and on next 4 days a continuous pressure was applied on the P6 point at both wrists using a sea-band in the acupressure and placebo groups. The control group did not receive any intervention. Data were collected by the self-trained women themselves using Rhodes index which then were analyzed statistically.
  Results
  There was no statistically significant difference among three groups in age, marriage age, gestational age, occupation and satisfaction with spouse. Although the mean change in Rhodes index was not significantly different between the acupressure and placebo groups, the difference was significant between the control and the other two groups.
  Conclusion
  Acupressure using sea-band is considered as a noninvasive, inexpensive, safe, and effective treatment for the nausea and vomiting during pregnancy.
  Keywords: Acupressure, Nausea, Vomiting, Pregnancy
 • Mohammad Shafi Mojadadi, Masoumeh Ebtekar, Majid Golkar, Hossein Khanahmad Page 219
  Background
  Multiple sclerosis and its murine model, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), are chronic inflammatory demyelinating diseases of CNS. This study aimed to examine the effects of IL-27coding plasmid on disease status and certain immunological parameters in EAE-affected C57BL/6 mice.
  Materials And Methods
  IL-27 gene was subcloned in P240 plasmid. The recombinant P240-mIL27 and P240 plasmids were injected two times, each time 200 micrograms, to test and control EAE mice, respectively. The clinical signs of the treated mice were evaluated daily and scored according to a standard method. One week after the last injection, all mice were sacrificed. The ELISA and MTT tests were performed to evaluate the production of IL-4, IFN-γ and IL-17 from and proliferative response of splenocytes against specific antigen challenge, respectively. Furthermore, to demonstrate the immune cells infiltration, histopathological exam was performed on the brainstem of mice.
  Results
  The P240-mIL27 plasmid could significantly improve clinical course of EAE in the test group. Also in this group, the level of IL-4 was greater than that in the control group, while the levels of IFN-γ and IL-17 were lower than those of the control group. In MTT test, the splenocytes of the test group showed a significantly less proliferative response than the control group. Finally, less infiltration of immune cells was seen in the brainstem of EAE mice treated with P240-mIL27 plasmid.
  Conclusion
  IL-27 by shifting the immune responses from inflammatory Th1/Th17 towards anti-inflammatory Th2-type responses could be a suitable candidate for the treatment of inflammatory diseases such as MS.
  Keywords: Interleukin, 27, Experimental autoimmune encephalomyelitis, Multiple sclerosis, Th1 cells, Th2 cells, Th17 cells, C57BL, 6 mouse
 • Marzieh Heydarzadeh, Amir Hosein Movahedian, Ziba Mosayebi, Sayyed Alireza Moravveji, Mojtaba Adineh Page 229
  Background
  Neonatal sepsis is one of the common causes of neonatal mortality and morbidity. This study was aimed to evaluate the plasma interleukin-6 (IL-6) level as an early marker of neonatal sepsis.
  Materials And Methods
  This study was conducted on 142 term neonates admitted to the neonatal intensive care unit of Kashan Shahid Beheshti hospital during 2010-11. The plasma IL-6 level of cases was determined using the electrochemiluminescence method. Ten icteric neonates with no signs or symptoms of sepsis were treated with phototherapy. Bactec blood culture was performed in 132 cases of suspected sepsis. Ten cases had positive blood culture and 122 negative blood culture with symptoms of sepsis. Then the levels of IL-6, in10 positive blood culture, 10 negative blood culture and another 10 cases with no symptoms of sepsis, were compared using Kruskal-Wallis test.
  Results
  Seventy-four cases were male and 68 were female. The incidence of neonatal sepsis was 7%. The most common bacterial agents were group B Streptococcus and Staphylococcus epidermidis. Tachypnea (35.9%) was the most common sign among the admitted neonates. The mean IL-6 level in the first (suspected sepsis with a positive blood culture), the second (suspected sepsis with a negative blood culture) and the control group (icteric neonates) were 1545.65, 14.79 and 11.04 ρg/dl, respectively (P=0.001).
  Conclusion
  The plasma IL-6 level can be a good predictor of early neonatal sepsis.
  Keywords: Sepsis, Interleukin, 6, Term neonates
 • Safarali Talari *, Bahram Kazemi, Hosain Hooshyar, Roghayeh Alizadeh, Mohsen Arbabi, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mohammad Reza Talari, Hamid Reza Nikyar, Sobhani Page 235
  Background
  Cutaneous leishmaniasis is a common parasitic disease and one of the health problems world wide. The pentavalent antimonial drugs (e.g. pentostam and Glucantime) are the first line treatment for leishmaniasis, and resistance to these drugs is a serious problem. Using PCR method, this study was carried out to identify the mutation for sodium stibogluconate resistance gene in cutaneous leishmaniasis cases referred to different health centers during 2006-8.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted on 150 isolates of leishmania major and leishmania tropica to identify the mutation in drug resistance gene. Promastigote clones were cultured in enriched RPMI 1640 medium and then the genomic DNA was isolated and using a pair of primers, a 400 bp of the gene was amplified. Finally, the PCR products were screened by conformation sensitive gel electrophoresis (CSGE) method and then the mutation was confirmed using RFLP with Sdu1 enzyme.
  Results
  Screening using CSGE and RFLP methods showed that 6.3% of the samples carried a mutation for drug resistance gene.
  Conclusion
  Results showed a resistance for cutaneous leishmania against sodium stibogluconate. Further studies are required to determine the biochemical mechanism of this resistance.
  Keywords: Glucantime, Sodium stibogluconate, Drug resistance, Cutaneous leishmaniasis
 • Kobra Shiasi-Arani *, Sayyed Emadedin Ghasemi, Sayyed Alireza Moravveji, Ameneh Shahpouri-Arani Page 240
  Background
  An increase in the prevalence of metabolic syndrome (MetS) and type 2 diabetes (T2D) among the obese children is associated with such complications as the early cardiovascular diseases. This study was undertaken to evaluate the frequency of MetS and T2D among the obese children and adolescents in Kashan.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 450 obese children aged 4-18 years in Kashan. Demographic data were recorded for each case and the 12-hour fasting blood samples were collected to determine the total cholesterol, HDL, triglyceride, and plasma glucose levels. MetS was defined as the presence of at least three of the following five criteria: (1) BMI≥95th percentile for age and gender, (2) triglyceride level >95th percentile for age and gender, (3) HDL level<5th percentile for age and gender, (4) impaired fasting glucose≥100 mg/dL, and (5) systolic or diastolic blood pressure≥95th percentile for age and height.
  Results
  Among 450 children, 227 (50.4%) cases were male and 223 (49.6%) female. The mean age of children was 10.3±3.18 years. One hundred fifty-four cases (34.22%) had MetS and 7 cases (1.3%) met 5 criteria for MetS. Moreover, three cases (0.7%) had T2D.
  Conclusion
  Significantly high frequency of the metabolic syndrome in obese children and adolescents in this city can signal a wide range of adverse health effects.
  Keywords: Metabolic syndrome_Type 2 diabetes mellitus_Obesity_Children
 • Amir Almasi-Hashiani *, Soheila Zareifar, Akbar Hashemi-Teir Page 248
  Background
  Relapse in leukemic patients is considered as a major cause of treatment failure and a decrease in patient survival rate. This study was conducted to determine the survival rate of patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and acute myeloid leukemia (AML) based on their relapse status.
  Materials And Methods
  This retrospective cohort study was performed on a total of 243 cases of leukemia aged less than 15 years in Shiraz Shahid Faghihi hospital. Data were analyzed using Kaplan-Meier method, log-rank test and Cox regression model.
  Results
  The 1- and 5-year survival rates for patients without relapsed leukemia were 96.9 and 76.9% and for relapsed leukemia were 82.4 and 28.6%, respectively. Therefore, there was a significant relationship between the relapse occurrence and survival rate among the patients (P=0.001).
  Conclusion
  The relapse occurrence is one of the main effective factors in survival rate of leukemic patients; a five-year survival rate in the patients is less than 30 percent in this center.
  Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Acute myeloblastic leukemia, Relapse, Survival rate
 • Mahmood Mahami-Oskouei, Abdolhosein Dalimi, Mahdi Forouzandeh-Moghadam, Mohammad Bagher Rokni Page 254
  Background
  Fasciolosis is one of the most important parasitic disease common among both humans and livestock. Considering the health and economic importance of the disease, an understanding of the epidemiology of Fasciolosis is highly crucial. This study aimed to evaluate the prevalence and severity of Fasciola infection in animals from different geographical regions of Iran during 2009-10.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 11100 livers taken from slaughtered sheep and cattle were carefully examined for Fasciola parasites at the six industrial slaughterhouses of East Azerbaijan, Khorasan-Razavi, Khuzestan, Fars, Mazandaran and Markazi provinces. All Fasciola parasites isolated from the livers of infected animals were transferred to the laboratory, and then the parasite species were identified and counted. Finally, the frequency distribution and the severity of infection were analyzed.
  Results
  In this study, 1.10% of the total sheep and cattle slaughtered in six industrial slaughterhouses were found positive for Fasciolosis. The severity of Fasciola in sheep and cattle livers was 7.77±0.42 and 15.24±1.78, respectively. Khorasan Razavi and Fars provinces had the highest (14.54±3.16) and lowest (7.75±0.79) severity of infection, respectively.
  Conclusion
  Results of the study show a reduction in the prevalence and severity of Fasciolosis in sheep and cattle. But considering the importance of the disease and its endemicity, the preventive measures should be taken against the animal and human Fasciolosis in Iran.
  Keywords: Fasciolosis, Cattle, Sheep, Prevalence, Severity
 • Eshagh Rahimian-Boogar, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani Page 261
  Background
  Depression is one of the most common psychological states in type 2 diabetes that contributes to adverse health outcomes. This study aimed to investigate the risk factors for the incidence of depression in type 2 diabetic patients.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 254 type 2 diabetic patients were selected through convenience sampling among diabetes outpatient clinics of Tehran university of medical sciences and also Iranian diabetes society during 2010-11. Data were collected using demographic and disease characteristic questionnaire, patient health questionnaire, social support scale and diabetes self-management scale (DSMS) and then analyzed using Chi square, t-test and binary logistic regression.
  Results
  Increased pain and functional disability (OR=11.725), decreased social support (OR=3.086), decreased performance for diabetes self-care (OR=4.088), longer duration of diabetes (OR=1.328), diabetes complications (OR=2.324), the need for insulin therapy (OR=2.431), HbA1c>9% (OR=21.575), BMI>25kg/m2 (OR=2.251) and major life events (OR=14.043) were significantly different between the diabetic patients with and without depression (P=0.001). There was no significant difference in age, sex and socio-economic status between the two groups. The regression model correctly was fitted in 95.3% of the cases.
  Conclusion
  Pain and functional disability, poor social support, weaker diabetes self-care, longer duration of diabetes, diabetes complications, the need for insulin therapy, HbA1c>9%, BMI>25kg/m2 and the experience of major life events all together contribute to the incidence of depression in type 2 diabetic patients. The results of the study have implications for the prevention of depression in diabetic patients.
  Keywords: Risk factors_Depression_Type 2 diabetes_Social support_Glycosylated hemoglobin
 • Davarhkah Rabbani *, Mahmood Bigdeli, Faezeh Ghadami Page 273
  Background
  Nowadays, 1.1 billion people in the world do not have access to a safe and adequate water supply. So, seeking more efficient water treatment methods are a critical need. This study designed to compare the effects of the electrochemical process (EP) and Alum coagulation on turbidity and coliform bacteria removal from the synthetic wastewater (SW).
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on five SW samples in a batch system. First, the optimum Alum dosage and pH were determined by Jar-test. Thereafter, samples were subjected to coagulation and 10 samples were taken before and after the process. The EP was accomplished on each five SW samples. In each run, a 600 mA DC was applied on 1700 ml of SW using aluminum electrodes for 1 hour and one sample was taken every 10 minutes (35 samples). The turbidity and most probably numbers of total coliforms were confirmed and the fecal coliforms as well as the heterotrophic plate count (HPC) were determined for all samples according to the standard methods book instructions (21st edition).
  Results
  The optimum Alum dosage and pH range for coagulation were 16mg/L and 7 pH units, respectively. Using coagulation, the removal efficiencies for the total, confirmed and fecal coliforms were 80.57%, 48.89%, and 65.59%, respectively. Moreover, the removal efficiencies for HPC and turbidity were 89.92% and 91.11%, respectively. The EP not only removed 100% of the coliforms, but also reduced both HPC and turbidity to 91.05% and 96.31%, respectively.
  Conclusion
  The EP is more effective than Alum coagulation in the removal of turbidity and bacteriological indicators from the synthetic wastewater.
  Keywords: Water, Electrochemical, Wastewater
 • Ahmad Yeghane-Moghadam, Hasan Farajipour, Mohammad Haji-Jafari, Mohammadreza Zahedi, Batool Tabatabaee Page 282
  Background
  Deep neck infections are relatively common and appear in the vicinity of the great vessels, organs and mediastinum. The aim of this study was to determine the epidemiology of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on patients hospitalized with the diagnosis of deep neck infections in Kashan Matini hospital from Sep 2006 to August 2007. Demographic data of the participants and the history and clinical findings of the disease were recorded using a questionnaire. Then to provide the smear, culture and antibiogram, the samples were taken from the infected area. Finally, the findings and treatment measures were recorded.
  Results
  Among the 66 participants (mean age: 34.48 ± 17.71), 27 (40.9%) were male and 39 female. The most common problems on admission were fever (70%), pain (67%), tenderness and dysphasia (52%), respectively. Regarding the etiology of the disease, the most common bacteria were mixed bacteria (39.39 %), anaerobic (33.33 %) and aerobic ones. Approximately two thirds of the patients underwent surgery had shorter lengths of hospital stay than the other patients (P=0.0002).
  Conclusion
  Pritonsilar and submandible abscess, the most common infections among the patients in this hospital, are mostly associated with the early stages of tonsil and pharynx infections as well as the improperly performed dental procedures.
  Keywords: Neck infections, Tonsil, Mediastinum, Epidemiology