فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شهاب مسیبان، عباس کرامتی*، وحید خطیبی صفحات 1-13
  امروزه به دلیل گستردگی رقابت در دنیای تجارت الکترونیکی، روش های موثر در جذب مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند. یکی از این روش ها، بکارگیری سیستمهای پیشنهادگر در وبگاه های تجاری است تا بدین ترتیب امکان استخراج علایق مشتریان و پیشنهاد مناسب ترین محصولات به آنها میسر گردد. در این مقاله، مدل جدیدی برای سیستمهای پیشنهادگر ارایه شده است که به کمک آن می توان بخش بندی بازار و مشتری را به شیوه کارآمدتری انجام داده و در نتیجه پیشنهادات بهتری به مشتری ارایه داد. بدین منظور از روش های داده کاوی همچون خوشه بندی و قواعد انجمنی استفاده شده است، به طوریکه در فاز اول خوشه بندی مشتریان بر اساس مشخصه های جمعیت شناختی سن، جنسیت، شغل و تحصیلات انجام شده است که در آن تعداد خوشه ها با استفاده از الگوریتم نقشه خودسازمانده (SOM) مشخص شده و سپس خوشه ها با الگوریتم K میانگین (K-Means) ایجاد گردیده اند. در فاز دوم با استفاده از قواعد انجمنی در هر خوشه، نقشه ای معتبر انتخاب شده و بر اساس آن به مشتریان آن خوشه، پیشنهادات مناسب گوناگونی ارائه شده است. برای بررسی کارایی مدل پیشنهادی، از آن در تحلیل داده های یک وبگاه تجاری ایرانی برای پیشنهاددهی به مشتریان استفاده گردیده است که نتایج مناسبی از خوشه بندی و ارایه پیشنهادات حاصل شد.
  کلیدواژگان: سیستمهای پیشنهادگر، خوشه، بندی، نقشه خودسازمانده، قواعد انجمنی، خرده فروشی اینترنتی
 • محمدرضا امین ناصری*، هادی مختاری، عیسی نخعی کمال آبادی صفحات 9-107
  در ادبیات معروف می باشد. در این تحقیق، برای اولین بار ترکیب سیاست قیمت گذاری از نوع تخفیف جهت مساله ی زمانبندی پروژه در حالت محدویت منابع پیشنهاد می شود، در حالیکه در مدل های کلاسیک فرض شده است، که قیمت منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها ثابت بوده و منابع تنها با یک نرخ قیمت در بازار قابل تهیه هستند. هدف از این مساله، تعیین زمان بهینه ی شروع فعالیت های پروژه، با در نظر گرفتن محدودیت های پیش نیازی و منابع موجود است، به نحویکه زمان تکمیل کل پروژه کمینه شود. جهت حل مدل پیشنهادی، یک الگوریتم تلفیقی بر مبنای دو الگوریتم ژنتیک و جستجوی همسایگی متغیر پیشنهاد شده است. در این روش، الگوریتم ژنتیک به عنوان چارچوب اصلی روش پیشنهادی و روش جستجوی همسایگی متغیر به عنوان یک عملگر جدید و در راستای بهبود قابلیت جستجوی محلی الگوریتم اصلی، طراحی شده است. همچنین از آنجائیکه مقادیر پارامتر الگوریتم های تکاملی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی کارائی این الگوریتم ها دارد، لذا جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی، یک رویکرد آماری جدید مبتنی بر رگرسیون مرحله ای ارائه شده است. نتایج محاسبات، عملکرد خوب رویکرد پیشنهادی را در مقایسه با رویکرد آماری تاگوچی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: زمانبندی پروژه، تامین کنندگان، قیمت گذاری، تخفیف، الگوریتم تلف
 • رضا برادران کاظم زاده*، مهدی کرباسیان، محمد علی باباخانی صفحات 15-27
  معمولا تحت این فرض که انحراف معیار فرآیند به خوبی تخمین زده شده و تغییر نمی کند، بررسی می شود. البته این فرض در عمل معمولا درست نبوده و نمودارهای X-bar در برابر اشتباهات تخمین انحراف معیار فرآیند یا تغییرات انحراف معیار پایدار نیستند. در این مقاله به بررسی یک نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی با بازه های نمونه گیری متغیر برای کنترل تغییرات در میانگین فرآیند پرداخته می شود. حدود کنترل بهینه به نحوی تعیین شده که نمودار در برابر اشتباهات تخمین انحراف معیار یا تغییرات آن پایداری خوبی داشته باشد. برای مقایسه عملکرد آن با سایر نمودارهای مشابه از روش زنجیره مارکوف استفاده شده و با استفاده از شبیه سازی، نتایج به دست آمده بررسی شده است. علت استفاده از ویژگی بازه های نمونه گیری متغیر، واکنش سریع تر نمودار به تغییرات میانگین است.
  کلیدواژگان: نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، متوسط زمان هشدار، بازه های نمونه گیری متغیر، زنجیره مارکوف
 • جمشید ناظمی*، حسین رشیدی کامه صفحات 29-41
  توجه به مشتری و ارائه پیشنهاد های جذاب در زمینه دوره ضمانت یکی از عناصر مهم بازاریابی در دوره اخیر است. اگر چه دوره ضمانت یکی از شاخص های کیفیت بشمار میرود ولی مبانی تعیین کننده دوره ضمانت بر بده بستان هزینه تولید کننده / فروشنده و خریدار استوار است. موضوع تبادل هزینه و دوره از دید مصرف کننده و پایایی محصول و هزینه از دیدگاه تولید کننده برای محصولات به عنوان یک قطعه مورد توجه بیشتر پژوهشگران قرار گرفته است. ما در این تحقیق محصولات پیچیده تر که با تعداد اجزا بیشتر و به صورت سری کار می کنند را مورد بررسی قرار داده ایم. به علاوه مدل ارائه شده با نگاهی دیگر به موضوع تعیین دوره ضمانت پرداخته و به جای مدل های رایج مدیریت هزینه به مدل مدیریت درآمد و سود پرداخته شده است. اگر چه نمونه حل شده پژوهش حاضر برای اجزا با قابلیت اطمینان مبتنی بر توزیع نمایی ارائه شده است، مدل بهینه ارائه شده در حالت عمومی و با روش های عددی قابل حل است.
  کلیدواژگان: دوره ضمانت، هزینه ضمانت، تقاضای محصول، آهنک وقوع خرابی، سیستم سری
 • سید حسن قدسی پور*، میثم سالاری، وحید دلواری صفحات 43-54
  بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعه ای از بدهی ها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله نحوه محاسبه ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام بررسی شده است به طوریکه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای موثر بر ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام وزن دهی شده اند و با استفاده از شبکه عصبی ارتباط بین معیارهای موثر بر ریسک اعتباری و میزان اعتبار شرکت متقاضی وام به صورت مدل جعبه باز1 استخراج شده است. مدل شبکه عصبی با داده های تاریخی مربوط به 174 شرکت وام گیرنده در سال های 1383 تا 1387 از بانک ملت جمهوری اسلامی ایران وام دریافت نموده اند و دوره بازپرداخت آن ها تمام شده است اجرا شده است. خروجی مدل قابلیت پیش بینی ریسک اعتباری با دقت 84% را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، نرخ عدم پرداخت بدهی، شبکه عصبی، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • حمیدرضا گلمکانی*، حمید موکدی صفحات 55-65
  در این مقاله، بهینه سازی فواصل بازرسی برای یک سیستم دو مولفه ای با وابستگی خرابی بین مولفه ها ارائه شده است. در سیستم مورد مطالعه، خرابی های مولفه ی اول از نوع نرم بوده و طبق فرآیند غیرهمگن پوآسن با نرخ خرابی افزایشی رخ می دهند. خرابی های مولفه ی دوم از نوع سخت بوده و طبق فرآیند همگن پوآسن با نرخ خرابی ثابت رخ می دهند. هر خرابی نرم مولفه ی اول تاثیری روی خرابی مولفه ی دوم ندارد، اما هر خرابی سخت مولفه ی دوم باعث ایجاد شوک روی مولفه ی اول شده، نرخ خرابی آن را افزایش می دهد. خرابی های نرم مولفه ی اول موجب توقف سیستم نمی شوند، معذلک موجب افزایش هزینه های عملیاتی سیستم می گردند. از آنجا که خرابی های نرم مولفه اول فقط در زمان بازرسی قابل شناسایی هستند، این مولفه در فواصل زمانی معینی بازرسی می شود و در صورت مشاهده خرابی در حین بازرسی، بطور کامل تعمیر شده، وضعیت این مولفه به وضعیت مشابه نو تبدیل می گردد. خرابی های سخت مولفه دوم، به محض وقوع، مشاهده و باعث توقف کامل سیستم می شوند. بدین ترتیب به محض وقوع خرابی این مولفه، تعویض آن صورت می گیرد. هدف، تعیین بهترین فاصله زمانی بین بازرسی های متوالی مولفه ی اول است، بگونه ای که متوسط هزینه ی کل در واحد زمان حداقل گردد. در پایان برای تشریح بیشتر مدل پیشنهادی، یک مثال عددی آورده شده است.
  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی فواصل بازرسی، وابستگی خرابی، سیستم دو مولفه ای
 • فرید خوش الحان*، علی چراغعلی خانی صفحات 67-77
  برنامه ریزی تولید ادغامی گونه ای از برنامه ریزی میان مدت در سیستم تولیدی می باشد که برنامه تولید بهینه برای هر دوره از افق برنامه ریزی را در بازه میان مدت تعیین می کند. هدف اصلی برنامه ریزی تولید ادغامی مواجهه با نوسانات تقاضا در آینده نزدیک می باشد. از سوی دیگر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به تعیین زمان مناسب انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در طول افق برنامه ریزی به منظور جلوگیری از بروز خرابی در سیستم با هدف حداقل نمودن هزینه کل می نماید. با توجه به اهمیت برنامه ریزی تولید ادغامی در سیستم های تولیدی از یک سو و اهمیت نگهداری و تعمیرات از سوی دیگر برای سیستم های تولیدی، در سال های اخیر مدل های مختلفی به صورت مجزا برای برنامه ریزی تولید ادغامی و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ارائه شده است. در این مقاله، مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید ادغامی با در نظر گرفتن زمان و هزینه نگهداری و تعمیرات ارائه شده است. در مدل پیشنهادی میزان تولید بهینه و زمان بهینه انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت همزمان تعیین می شوند. در انتها به منظور اعتبارسنجی مدل و بررسی تاثیر وارد نمودن نگهداری و تعمیرات در مدل برنامه ریزی تولید ادغامی، با کمک یک مثال عددی نشان داده شده که با یکپارچه نمودن این دو مدل می توان میزان هزینه کل را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید ادغامی، نگهداری و تعمیرات، مدل یکپارچه
 • م. اخباری، فریماه مخاطب رفیعی* صفحات 79-91
  در مقاله حاضر یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از یک الگوریتم حل چند هدفه که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک ها ارائه گردید. سپس کارایی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از داده های بانک کشاورزی طی سالهای 1380-1385، مدل مفهومی رتبه بندی اعتباری تعیین و نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها بعنوان متغیرهای توضیحی مدل انتخاب شدند. از سوی دیگر نکول یا عدم نکول بصورت یک متغیر موهومی بعنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شد. جهت آموزش و اعتبار سنجی مدل، داده ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسیم شدند. پس از اجرای الگوریتم، علاوه بر مقادیر درجه تشخیص و درجه حساسیت به عنوان دو معیار کارایی مدل، متغیر کلیدی نیز تعیین گردید.
  کلیدواژگان: سیستم استدلال فازی، چیرگی فازی، الگوریتم سیمپلکس، الگوریتم ژنتیک، رتبه بندی اعتباری
 • علی محمد کیمیاگر*، مریم اکبری نصیری صفحات 109-119
  روش های ارزیابی اقتصادی سنتی مانند رویکرد جریانات نقدی تنزیل شده انعطاف پذیری های موجود در پروژه ها را مورد توجه قرار نمی دهد و لذا این روش ها برای ارزیابی پروژه هایی که دارای ریسک بالایی هستند مانند پروژه های نفتی روش مناسبی نیست و قادر نیست ارزش دقیق پروژه را بدست آورد. درحال حاضرروش اختیارات واقعی یکی از روش های پیشرفته ارزیابی پروژه ها می باشد که برگرفته ازتئوری اختیارات مالی است و درچند دهه گذشته مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است. اما کاربرد این روش در عمل با مشکلات و محدودیت هایی همراه است که موفقیت این روش را تحت تاثیر قرار داده است. برای ارزیابی پروژه ها توسط این روش نیاز به تخمین پارامترهای داریم که مهمترین و کلیدی ترین آنها پارامتر نوسان پذیری است. اما تخمین این پارامتر بسیار پیچیده است و دلیل آن این است که داده های تاریخی برای دارایی پایه که در اینجا منظور ارزش پروژه است وجود ندارد[5]. زیرا در چنین موقعیت هایی معمولا پروژه برای اولین بار اجرا می شود و غیر قابل بازگشت است. لذا این امر یکی از مشکلات مهمی است که گریبانگیر کارشناسانی شده است که قصد استفاده از این روش را دارند. لذا در این مقاله قصد داریم روش های مختلف تخمین این پارامترکلیدی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین در این مقاله، یک روش جدید که مبتنی برجریانات نقدی است پیشنهادگردیده است.
  کلیدواژگان: رویکرداختیارات واقعی، اختیارات مالی، نوسان پذیری، میدان گازی پارس جنوبی
 • مسعود یقینی*، رویا سلطانیان، جواد نوری صفحات 121-128
  مساله خوشه بندی به منظور کمینه کردن مجموع مجذور انحراف، یک مساله غیر خطی و غیر محدب بوده و دارای تعداد زیادی نقاط بهینه محلی است. هدف از این مقاله، ارائه روشی ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و K-Means برای خروج از نقاط بهینه محلی است.استفاده از الگوریتم ژنتیک برای خروج از نقاط بهینه محلی، توسط محققین بسیاری انجام شده است. در این مقاله روش های جدیدی برای عملگرهای بازترکیبی و جهش ارائه شده است. منطق روش های پیشنهادی بر این امر استوار است که اگر عملگرهای تغییر به جای آنکه بطور تصادفی در کل فضای جواب اعمال گردند، در یک منطقه محدود از پیش تعریف شده، انجام شوند، به جواب های بهتری دست خواهیم یافت. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، از سه نوع عملگر جهش و پنج نوع عملگر بازترکیبی بر روی مجموعه داده های استاندارد استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده با سایر روش ها، به ازای Kهای متفاوت، نشان می دهد می توان با استفاده از عملگر بازترکیبی ساده یک نقطه ای و عملگر جهش ارائه شده در این مقاله با نام «عملگر جهش منطقه ای خوشه ای»، به جواب های بهتری دست یافت.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم K، Means
 • اکبر عالم تبریز*، عماد روغنیان، فاطمه مجیبیان صفحات 129-137
  به دلیل قابلیت اعداد فازی در نشان دادن ارزش های غیر قطعی، رتبه بندی این اعداد دارای کاربردهای وسیعی در علوم مختلف می باشد. در زمینه رتبه بندی اعداد فازی تاکنون مدل های بسیاری ارائه شده است که هر یک بر اساس معیارها و ویژگی های خاصی از اعداد فازی این رتبه بندی را انجام می دهند.هدف این مقاله ارائه یک مدل جدید در رتبه بندی اعداد فازی براساس پارامترهایی چون درجه عضویت، میانگین، انحراف معیار و فرم پارامتریک تابع عضویت اعداد فازی می باشد. این مقاله به معرفی مدل های موجود در زمینه رتبه بندی اعداد فازی پرداخته و با بررسی مقایسه ای آنها مدل پیشنهادی ارائه شده است. در ادامه مجموعه های خاصی از اعداد فازی مطرح و برتری مدل پیشنهادی نسبت به مدل های موجود تبیین شده است. هدف اصلی این مقاله ارائه یک مدل قابل اطمینان و در رتبه بندی اعداد فازی می باشد.
  کلیدواژگان: اعداد فازی غیر نرمال، روش های رتبه بندی، فرم پارامتریک اعداد فازی، ارزش رتبه بندی
|
 • Sh. Mosayebian, A. Keramati*, V. Khatibi Pages 1-13
  The intensive competition in e-Commerce causes effective methods for customer attraction of special importance. In this regard, the recommender systems in commercial websites can precisely determine customer's interests and needs, and offer them most suitable products and services. In this paper, a new model for recommender systems is proposed which segments the market and customers more efficiently, and then provides customers with better offers in two phases; customers are segmented based on demographic features such as age, gender, occupation and education in the first phase. The number of clusters are determined by means of the self-organizing map (SOM), and then clusters are created using K-means. In the second phase, association rules determine a valid map for each cluster which yields the most suitable offers to customers. To examine the efficiency of the proposed model in practice, it is used in an Iranian commercial website, and the results are analyzed.
  Keywords: Recommender systems, Online retailing, Clustering, Self, organizing map, Association rules
 • M.R. Amin, Naseri*, H. Mokhtari, I. Nakhai Kamal Abadi Pages 9-107
  The project scheduling problem is known as a NP-hard problem in literature. In this research, a resource constrained project scheduling problem which is known as a NP-Hard problem is considered. This problem has attracted many researchers during recent years. The aim of this problem is to determine the optimal starting times of activities considering both precedence and available resources constraints such that the total project completion time is minimized. In this paper a combination of discount based pricing policy and project scheduling is proposed, whereas in classical models it is assumed that price of required resources is fixed. To solve the proposed model, a hybrid algorithm based on two algorithms, i.e. genetic algorithm and variable neighborhood search is proposed. In this method, genetic algorithm as a main framework and variable neighborhood search as a new operator are designed. Moreover, since the parameter values of evolutionary algorithms have great influences on algorithm efficiency, to set the parameters of proposed algorithm a new statistical approach based on stepwise regression technique is devised. Computational results show the good performance of proposed approach with regard to the other methods.
  Keywords: Project scheduling, Suppliers, Pricing, Discount, Hybrid algorithm
 • R. Baradaran Kazemzadeh*, M. Karbasian, M.A. Babakhani Pages 15-27
  The performance of an X-bar chart is usually studied under the assumption that the process standard deviation is well estimated and does not change. This is, of course, not always the case in practice and X-bar charts are not robust against errors in estimating the process standard deviation or changing standard deviation. In this paper, the use of an exponentially weighted moving average (EWMA) t chart with variable sampling intervals to monitor the process mean is discussed. We have determined the optimal control limits for the VSI EWMA t chart so that the chart has the desired robustness property against errors in estimating the process standard deviation or changing standard deviation. Performance of the proposed chart is compared with similar charts using the Markov chain approach and simulation studies.
  Keywords: Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) control chart, Average Time to Signal (ATS), Variable Sampling Intervals (VSI), Markov Chain
 • J. Nazemi*, H. Rashidi Kameh Pages 29-41
  Customer care and warranty options have become one of critical components of marketing. However, the warranty is known as an indication of quality, but Warranty in its basic assumptions is a procedure to handle the product cost tradeoff on its life cycle between producer, retailer and customer. Time – cost trade off from customer point of view versus reliability-cost tradeoff, as a producer/retailer concern on single component has been the main subject of most researches in this field. We have elaborated this problem to sophisticated products with more than one component with serial design basis. The model suggested in this paper redefines the existing approach of cost management to a revenue-based model. However, the optimal warranty period for a general demand distribution is considered in our paper, we have shown the result on case studies with exponential reliability function.
  Keywords: Warranty period, Warranty Cost, Demand modeling, Failure rate, Serial System
 • S. H. Ghodsypour*, M. Salari, V. Delavari Pages 43-54
  Banks as financial institutions must estimate the credit risk of their debtors. This is the basis of pricing a loan, determining appropriate interest rates and determining the mortgage required to each borrower. Since the continuity of bank activities largely depends on the amount of credit losses in a particular period, banks should consider the credit quality of their loan portfolio as a collection of debts.In this paper, the calculation of credit risk of corporates applying for loans has been investigated. Using fuzzy analytic hierarchy process, effective criteria for credit risk have been analyzed.The neural network is used to extract an open box model that describes the relationship between effective criteria and the credit risk of the companies who apply for a loan. Neural network model has been run with historical data. Observations have been based on 174 corporate who had taken out a loan from a major Iranian bank named Mellat (All loans had been made during 2005 to 2008).The output of the model can predict credit risk of a corporate by at least 84% accuracy.
  Keywords: Credit risk, Default rate, neural network, fuzzy analytic hierarchy process
 • H.R. Golmakani*, H. Moakedi Pages 55-65
  In this paper, optimization of periodic inspection interval for a two-component system with failure dependency is presented. Failure of the first component is soft, namely, it does not cause the system stop, but it increases the system operating costs. The second component’s failure is hard, i.e. as soon as it occurs, the system stops operating. Any failure of the second component increases the first component’s failure rate. Failure of the first component is only detected if inspection is performed. Thus, the first component is periodically inspected and if found failed, it is perfectly repaired and it is restored to as good as new. Failure of the second component is detected as soon as it occurs. Since this failure causes the system stop, it is immediately replaced. It is assumed that the time for replacement or repaired is negligible. We model the first component’s failure as a non-homogeneous Poisson process (NHPP) with increasing failure rate and the second component’s failure as a homogeneous Poisson process (HPP) with constant failure rate. The objective is to find the optimal inspection interval for the first component such that the expected total cost per unit time is minimized. A simplified numerical example along with sensitivity analysis on cost parameters is given.
  Keywords: Maintenance, Inspection Interval, Failure Dependency, Two, Component System
 • F. Khoshalhan *, A. Cheraghali Khani Pages 67-77
  One kind of mid-term production system, aggregate production planning, identifies the optimum production plan for each production period. The goal of aggregate production planning is to forecast future demand swings. On the other hand, maintenance system identifies the proper time for preventive maintenance and restrains from break downs and reduces maintenance costs. Due to the importance of these two systems, in recent years, there has generated different models independently. The current research has proposed an integrated aggregate production planning model considering the time and costs of maintenance. This model indicates the optimum production size among the optimum time of preventive maintenance. As a final point, in order to check the reliability of the proposed model, an example has been examined. Results show that a considerable amount of cost has been saved by applying the model.
  Keywords: Aggregate Production Planning, Maintenance, Integrated Model
 • M. Akhbari, F. Mokhatab, Rafiei* Pages 79-91
  This study examines a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm which was developed to predict bank legal customers financial performance. Prediction performance of the model was examined based on its ability to accurately identify credit default. Using available data from KESHVARZI bank over 2001-2006, debt ratio, operational ratio, and return on equity are selected as descriptive variables, and on the other side dependent variable was considered as a dummy variable. To training and validating the model, data were divided in to model (in-sample) and test (out-of-sample) sets. After running the algorithm, besides the sensitivity and specificity ratios, the key variable was specified.
  Keywords: fuzzy inference systems, simplex algorithm, genetic algorithm, credit rating
 • A.M. Kimiagari*, M. Akbai Nasiri Pages 109-119
  Traditional project evaluation based on discounted cash flow analysis which ignores the upside potentials to an investment from managerial flexibility and innovation is not a suitable approach for evaluating high risk projects such as projects in oil industry. Nowadays, real options valuation approach that borrows ideas from financial options attracts the expert's attentions. In spite of the fact that experts have paid attention to this new method, applying this approach has some limitations. For applying this method successfully, we need to estimate some input parameters. One of the most important ones is volatility. volatility is a key parameter, but it is difficult to estimate. From a traditional investment viewpoint, volatility reduces project value because it increases its discount rate via a higher risk premium. The estimation of project volatility is very complicated since there is not a historical series of project values and most of projects are done for the first time and they are irreversible. In this article a method based on present value of future cash flows that we named profitability index and Monte Carlo simulation is proposed to estimate the volatility of projects. This method is applied to estimate the volatility of south pars gas field development phase 15 &16 as a case study.
  Keywords: Real option analysis, Financial options, Volatility, South pars Gas field
 • M.Yaghini*, R.Soltanian, J.Noori Pages 121-128
  The clustering problem under the criterion of minimum sum of squares is a non-convex and non-linear program, which possesses many locally optimal values, resulting that its solution often being stuck at locally optimal values and therefore cannot converge to global optima solution. In this paper, we introduce several new variation operators for the proposed hybrid genetic algorithm for the clustering problem. The novel mutation operator, called Clustering Regional Mutation, exchanges neighboring centers and a simple one-point crossover. The proposed algorithm identifies proper clustering. The experimental results are given to illustrate the effectiveness of the new genetic algorithm.
  Keywords: Clustering, Genetic algorithm, K, Means algorithm
 • A. Alem Tabriz*, E. Roghanian, F. Mojibian Pages 129-137
  Because of the suitability of fuzzy numbers in representing uncertain values, ranking the fuzzy numbers has widely applications in different sciences. Many models are presented in field of ranking the fuzzy numbers that each one rank based on special criteria and features. The purpose of this paper is presenting a new method for ranking generalized fuzzy numbers based on some parameters such as membership degree, mean, standard deviation and parametric form of membership function. This paper introduce existing ranking models, comparing them the proposed model is presented. Considering special sets of fuzzy numbers, the advantages of proposed model is expressed. The main purpose of this paper is to present a reliable ranking method for generalized fuzzy numbers.
  Keywords: Generalized fuzzy numbers, Ranking methods, Parametric form of fuzzy numbers, Ranking value