فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 77، 1391)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 77، 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حاجیه شهبازیان، ناهید شهبازیان، مهدی یاراحمدی، سعید سعیدی صفحه 113
  دیابت بارداری عبارت از اختلال تحمل گلوکز با هر شدتی است که در بارداری ایجاد می شود و یا اولین بار در طول بارداری شناسایی می شود و با موربیدیتی مادری-جنینی بالا و عوارض طولانی مدت در مادران و فرزندانشان همراه است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع دیابت بارداری در خانمهای باردار شهر اهواز می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه غربالگری عمومی برای دیابت بارداری برای 678 زن باردار که از فروردین سال 1383 تا اسفند 1384 به دو کلینیک زنان و مامایی در سطح شهر اهواز مراجعه کرده بودند، انجام شد. غربالگری با تست تحمل گلوکز 50 گرمی با آستانه بیشتر یا مساوی mg/dl140 انجام شد، سپس یک تست تشخیصی تحمل گلوکز خوراکی 100 گرمی بر اساس معیارهای کارپنتر و کوستان انجام گردید.
  نتایج
  شیوع دیابت بارداری و اختلال تحمل گلوکز در حاملگی به ترتیب 4/7% و 3/4 % بود. میانگین سن بیماران مبتلا به دیابت بارداری (3/5± 3/30 سال) به طور مشخصی بالاتر از افراد سالم (9/4± 3/26) بود. (001/0
 • امین بهداروندان، دکتر محمد جعفر شاطرزاده یزدی، دکتر شاهین گوهر پی، دکتر رضا صالحی صفحه 123
  زمینه و هدف
  علیرغم شیوع آسیب پیچ خوردگی مچ پا، مطالعات کافی در زمینه سازوکار اثرات حسی و ثباتی حمایت کننده های خارجی مچ پا بر روی فرایندهای حسی حرکتی مجموعه مچ پای افراد آسیب دیده انجام نگرفته است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات حسی و حمایتی این حمایت کننده ها بر فرایندهای حسی حرکتی مجموعه مچ پای بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا در یک گروه 28 نفری از این بیماران اثر باند کشی که تنها گیرنده های پوستی را تحریک میکرد با بریس دارای حمایت مکانیکی بالا و بدون اثرات حسی ارزیابی شد. روش ارزیابی نیز استفاده از دستگاه تعادل سنج برای ثبت شاخصهای ثبات بعنوان نمایه ای از فرایندهای حسی حرکتی مچ پا بود.
  یافته ها
  نتایج آزمونها نشان داد تنها کاربرد باندکشی باعث بهبود شاخص ثبات کلی (004/0 p =) و شاخص ثبات جلو- عقب (010/0 p =) می شود و در این زمینه بریس تاثیری ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  میتوان نتیجه گرفت بهبود شاخص ثبات بدنبال بستن باندکشی و نه بکاربردن بریس میتواند بعلت افزایش پس خوراند حسی و در نتیجه تقویت عملکرد حسی حرکتی مجموعه مچ پا باشد.
 • فاطمه آزادنیا، مجتبی کامیاب، حمید بهتاش، رضا وهاب کاشانی، مسعود رامین میرزاده جواهری صفحه 135
  زمینه وهدف
  زمین خوردن یکی از مهمترین خطرات دوره سالمندیاست که عواقب ناگواری برای فرد سالمند ایجاد می کند. یکی از عوامل موثر بر بی ثباتی پاسچرال و زمین خوردن، هایپرکایفوز می باشد.. پاسچر کایفوتیک ممکن است سبب انتقال مرکز ثقل بدن به سمت جلو و خارج شدن آن از محدوده ثبات در وضعیت ایستاده شود، لذا تعادل فرد کاهش یافته و فرد مستعد زمین خوردن می شود. بر همین اساس هدف از این مطالعه بررسیتاثیرارتز پاسچرترینینگ ساپورت بر برخی از شاخص های تعادلی در سالمندان مبتلا به هایپرکایفوز ستون فقرات بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه 18 فرد سالمند با میانگین سنی4/4±96/65و زاویه cobb بیش تر از 50 درجه شرکت کردند. افراد به صورت تصادفی در یکی از دو گروه ارتز پاسچرترینینگ ساپورت و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمون تعادلیsensory organization و محدوده ثبات(در دو وضعیت با و بدون ارتز به صورت تصادفی) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه ارتز پاسچرترینینگ ساپورت نیزتغییرات معناداری در هریک از سه متغیر نمره تعادل (000/0> p)، کنترل جهت دار (023/0> p) و زمان عکس العمل (045/ 0> p)، دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد پاسچرترینینگ ساپورت می تواند باعثبهبود تعادل سالمندان هایپرکایفوتیک شود وهمچنین ارتز می تواند در کاهش خطر زمین خوردن سالمندان و هزینه های ناشی از آن نقش داشته باشند.
 • سیده زلیخا هاشمی چاشمی، نورالله گراوند، خسرو جلالی دهکردی صفحه 147
  زمینه و هدف
  هورمون رشد علاوه بر اینکه در طول دوران رشد بر تحریک، تقسیم و رشد سلولهای بدن تاثیر دارد، در افراد بالغ آزاد سازی این هورمون به کاهش میزان استفاده از کربوهیدراتها و انتقال چربی ها به عنوان منبع انرژی کمک می کند. هدف اجرای این پژوهش، مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط روی هورمون رشد در دو گروه از زنان فعال و غیرفعال می باشد.
  روش بررسی
  پس از تکمیل پرسشنامه ویژگیهای فردی توسط 100دانشجو دختر، به صورت تصادفی20 نفر از آنها در دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم شدند. ابتدا در یک جلسه تمرین قدرتی یک تکرار بیشینه آزمودنی ها ثبت گردید، سپس در یک پروتکل تمرینی با شدت های 70،60،50 درصد یک تکرار بیشینه به تمرین پرداختند. نمونه گیری خونی قبل و بلافاصله بعد از تمرین انجام شد. برای آنالیز داده ها از روش های آماری t همبسته و مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شده است(05/0 P
 • سیدسیف الله بلادی موسوی، دکتر فاطمه حیاتی، دکتر حشمت ا لله شهبازی صفحه 157
  مقدمه
  بیماری های گلومرولی که باعث سندرم نفروتیک می گردند را می توان به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم نمود و هدف از این مطالعه بررسی سندرم نفروتیک اولیه می باشد.
  روش بررسی
  ما در یک مطالعه آینده نگر، همه بیماران بزرگسال مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی اهواز را بررسی و نمونه برداری از کلیه انجام می دادیم. نمونه ها توسط پاتولوژیست با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار می گرفت.
  یافته ها
  92 بیمار (53 مرد و 39 زن) با سن متوسط 32 ± 52 سال وارد مطالعه شدند. متوسط کراتینین سرم و دفع ادراری پروتئین به ترتیب 1.47mg/dl و 5250 mg در روز بود. شایعترین یافته، گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال (FSGS)، 28 بیمار (43/30 %) و پس از آن گلومرولونفریت ممبرانوس (MGN)، 24 بیمار (08/26 درصد)، بیماری با تغییرات ناچیز (MCD)، 12 بیمار (54/13 درصد)، گلومرولونفریت ممبرانو پرولیفراتیو (MPGN)، 10 بیمار، (86/10 درصد)، IgA نفروپاتی (8 بیمار)، (69/8 درصد)، گلومرولونفریت فوکال و سگمنتال (FSGN)، 4 بیمار(43/4%)، گلومرولونفریت مزانژیال پرولیفراتیو (3 بیمار)، (26/3 درصد) و گلومرولونفریت پرولیفراتیو منتشر (DPGN)، 3 بیمار(26/3 %) قرار داشت.
  نتیجه گیری
  FSGS شایعترین و MGN دومین علت سندرم نفروتیک اولیه در بیماران بزرگسالان استان خوزستان می باشد
 • حمیرا رشیدی، فرشید فرداد، بهمن قادریان، حاجیه بی بی شهبازیان، محمود لطیفی، مجید کاراندیش، مریم ارغیده صفحه 163
  زمینه و هدف
  سندرم متابولیک یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری دیابت و بیماری های ایسکمیک قلب است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع 2 و مقایسه فراوانی و قدرت پیشگویی اجزاء آن با مقایسه کرایتریاهای ATP III و IDF است.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 350 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستانهای گلستان و امام خمینی اهواز با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1389 انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری و توسط آزمون های تی مستقل، مجذور کای و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS 18 تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه فراوانی سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III و IDF به ترتیب 1/73% و 9/64% بود(675/0=κ). بر اساس هردو معیار حداکثر فراوانی سندرم متابولیک در گروه سنی 59-50 سال قرار داشت. در میان اجزاء سندرم متابولیک، کاهش کلسترول HDL بیشترین فراوانی و نسبت شانس (Odds ratio) را داشت. بوسیله مدل رگرسیونی نشان داده شد که فعالیت فیزیکی، جنس زن، میکروآلبومینوری، تری گلیسرید و کلسترول HDL و فعالیت فیزیکی قادر به پیشگویی ایجاد سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع 2 هستند.
  نتیجه گیری
  فراوانی سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع دو بالاست و متغیرهای جنس، میکروآلبومینوری، تری گلیسرید سرم، کلسترول HDL و فعالیت فیزیکی پیشگویی کننده بروز سندرم متابولیک در این بیماران هستند.
 • سید بصیر هاشمی، لیلا منشی زاده صفحه 177
  زمینه وهدف
  ناشنوایی اثرات نا مطلوبی بر سازگاری و تعاملات اجتماعی فرد خواهد گذاشت.امروزه به دنبال کاشت حلزون شنوایی و توانبخشی مشکلات این کودکان تا حد زیادی قابل حل می باشد.لذا به منظور بررسی پیشرفت این کودکان بعد از جراحی و توانبخشی مطالعه حاضربه مقایسه کمی کودکان عادی و کاشت حلزون شنوایی شده در مقیاس رشد اجتماعی واینلند می پردازد.
  روش بررسی
  جهت انجام کار، 30 کودک عادی و 30 کودک کاشت حلزون شنوایی از طریق مقیاس رشد اجتماعی واینلند مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن داده های آماری گردآوری شدندو از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین دو گروه عادی و ناشنوا از لحاظ رشد اجتماعی تفاوتی دیده نشد.همچنین سن کودک نقش عمده ای در جراحی و توانبخشی دارد.
  نتیجه گیری
  امروزه کودکان زیادی از سیستم کاشت حلزون شنوایی استفاده می کنند. کاشت حلزون شنوایی در رشد زبان، گفتار و مهارتهای اجتماعی کودکان نقش بسزایی دارد. همچنین به دنبال این امر تعاملات کودک با خانواده و اطرافیان نیز بهبود می یابد.
 • امیر سیاهپوش صفحه 185
  زمینه و هدف
  الگوی تغذیه و رژیم غذایی دارای تاثیرات مستقیم بر روی درجه سلامتی جوامع و گروه های خاص از بیماران می باشد. مواد غذایی دارای اثرات آنتی اکسیدانتی دارای یک نقش بسیار اساسی در حفاظت در برابر بیماریهای دژنراتیو می باشند. میوه های خرما در سراسر دنیا استفاده غذایی داشته و در ایران نیز بعنوان قسمت مهمی از رژیم غذایی را تشکیل می دهد. رادیکال هیدروکسیل باعث ایجاد آسیبهای قابل توجه به DNA، پروتئینها و دیوراه سلول گشته و درنتیجه مرگ سلولی را ایجاد می نمایند. ترکیبات پلی فنل گیاهان دارای اثرات ضد رادیکال هیدروکسیل می باشندعصاره های متانولی و آبی از میوه های گیاه بوسیله روش ماسراسیون تهیه گردید. روش دزوکسیریبوز برای ارزیابی اثر ضدردیکال هیدروکسیل مورد استفاده قرار گرفت. ترکیبات پلی فنلی گیاه بروش فولن سیوکالتو تعیین مقدار گردیده و بمنظور تعین مقدار ترکیبات فلاونوییدی و پروآنتوسیانینی از روش تعیین مقدار با اسپکتروفوتومتر UV استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان ترکیبات پلی فنلی، فلاونوییدها و پروآنتوسیانینهای عصاره متانولی و آبی بترتیب معادل 3.77 و 17.42 میلیگرم تانیک اسید بر گرم عصاره خشک، 0.20 و 0.26 میلیگرم روتین بر عصاره خشک، 0.12 و 0.11 میلیگرم سیانیدین کلراید بر گرم عصاره خشک محاسبه گردید. میزان IC50 برای عصاره متانولی و آبی در روش دزوکسی ریبوز 0.76 و 0.99 میلیگرم بر میلیتر بدست آمد.
  نتیجه گیری
  عصاره متانولی و آبی اثرات مهارکنندگی رادیکال هیدروکسیل از خود نشان دادند. عصاره متانولی علیرغم اینکه حاوی مقادیر کمتری ترکیبات پلی فنلی بود دارای اثرات مهارکنندگی رادیکال هیدروکسیل قوی تری بود. میزان ترکیبات فلاونوییدی و پروآنتوسیانیدینی هر دو عصاره تقریبا مشابهی بوده اند.
 • فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، عصمت شیربیگی صفحه 193
  زمینه و هدف
  دیسمنوره اولیه یکی از شایعترین بیماریهای زنان است و درمان متداول آن استفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی میباشد. با توجه به اثرات ضدالتهابی کنجد، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر دریافت صبحانه غنی شده با ارده در مقایسه با صبحانه معمولی بر شدت درد دیسمنوره در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 60 دانشجوی دختر (25-18 سال) مبتلا به دیسمنوره اولیه بصورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. به افراد گروه مورد 2 روز قبل و 3 روز بعد از پریود صبحانه غنی شده با ارده(15 گرم) و به گروه شاهد صبحانه معمولی به مدت دو ماه داده شد. اطلاعات قاعدگی، تن سنجی و غذایی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین خصوصیات قاعدگی، شاخصهای تن سنجی و دریافت روزانه انرژی و درشت مغذیها در دو گروه شاهد و مورد تفاوت آماری معنی داری نداشت. شدت درد دیسمنوره ارتباط مستقیم معنی داری با دریافت روزانه انرژی، کربوهیدرات، چربی، اسیدهای چرب PUFA و اسید لینولئیک داشت(05/0>p). دریافت صبحانه غنی شده با ارده پس از دو ماه توانست به طور معنی داری شدت درد دیسمنوره را در گروه تحت درمان نسبت به گروه شاهد کاهش دهد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد مصرف ارده می تواند درکاهش شدت درد دیسمنوره اولیه موثر باشد. با این وجود، اندازه گیری سطوح سرمی و بافتی پروستاگلاندینها و واسطه های التهابی برای روشن شدن مکانیسم احتمالی آن پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره اولیه، پروستاگلاندین، کنجد
 • غلامرضا محمودی، صدیقه فیاضی، سیمین جهانی، بیژن کیخائی، سیدمحمود لطیفی صفحه 201
  زمینه و هدف
  بیماری کم خونی داسی داری عوارضی بوده که کیفیت زندگی راتحت تاثیر قرار می دهد، بیماران برای تداوم زندگی و کنترل عوارض نیاز به مراقبت دارند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران سیکل سل می باشد..
  روش کار
  دراین پژوهش کارآزمایی بالینی 70 بیمار سیکل سل مراجعه کننده به بخش تالاسمی بیمارستان شفا اهواز انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی موردو کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد 36 SF-وچک لیست بررسی نیازهای آموزشی بود. برای گروه آزمون برنامه خودمراقبتی بصورت یک جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. کیفیت زندگی بیماران در دو مرحله قبل و3ماه بعد از مداخله مورد بررسی فرارگرفت.
  یافته ها
  آزمون آماری تی مستقل با(58/0=p) نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی در گروه آزمون وشاهد قبل از مداخله با یکدیگر اختلاف معناداری ندارند، در حالیکه همین آزمون با (001/0P
 • ناصر صرافان، سید عبدالحسین مهدی نسب، محسن غلامی صفحه 213
  زمینه وهدف
  شکستگی گردن فمور، یکی از شکستگی های شایع بالغین میباشد. این شکستگی به علت عوارض بالای بسیار مهم می باشد.امروزه ازروش های درمانی از جمله همی آرترو پلاستی وتوتال آرترو پلاستی استفاده می شود. در کشور ماهنوز هم از نسلهای قدیمی تر پروتزها از جمله مور استفاده می شود.
  روش بررسی
  بین سالهای 1383-1388 تعداد 126 بیمار(73زن و53 مرد) در محدوده سنی 44-100 سال(میانگین78سال) که به علت شکستگی گردن فمور در بیمارستانهای امام خمینی(ره) و رازی اهواز تحت عمل جراحی همی آرتروپلاستی با پروتز مور قرار گرفته اند. بیماران به مدت4 سال(1-6 سال) پیگیری و نتایج و عوارض این نوع درمان مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  از 126 بیمار، 35 بیمار(27.7%) فوت،45 بیمار(35.7%)دچار دردناک شدن پروتز،13بیمار(10.3%)عفونت،2بیمار(1.5%) شکستگی اطراف پروتز،6بیمار(4.7%) شل شدن پروتز،6بیمار(4.7%)جراحیمجدد و4بیمار(3%)دررفتگی داشته اند. در هیچ بیماری پروتروژن پروتز دیده نشد.
  نتیجه گیری
  میزان عوارض در شکستگی گردن فمور در افراد مسن بالا می باشد.و علت آن بیمالیهای زمینه ای و عمل جراحی است. در مواردی که پروتز های بای پولار و یا توتال هیپ در دسترس بوده و امکان تهیه آنها برای بیمارمیسر است، استفاده از آنها می تواند با عوارض کمتر نسبت به پروتز مور همراه باشد.
 • احمد فخری، سیروس پاک سرشت، محمدرضا حق دوست، عبدالحسن طلایی زاده، دیانا رشیدی زاد صفحه 223
  زمینه وهدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است و به عنوان دومین علت مرگ زنان در اثر سرطان محسوب می شود. درمان جراحی سرطان پستان اغلب به ماستکتومی می انجامد که می تواند تاثیر به سزایی را در کیفیت زندگی و خلق فرد داشته باشد، چنانچه میزان بروز افسردگی در این بیماران شیوع قابل ملاحظه ای دارد. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد، حمایت اجتماعی از عمده عوامل تاثیر گذار بر وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی این بیماران است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان افسردگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان این امر درسطح بیمارستان های آموزشی شهرستان اهواز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، جامعه پژوهش برگرفته از زنان دارای سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهرستان اهواز بود که از این میان تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ورابطه ی بین متغیرهای پژوهش (حمایت اجتماعی و افسردگی) در مورد آنان بررسی شد. ابزار کار شامل پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 انجام شد.
  یافته ها
  این مطالعه بر روی 50 خانم بیمار مبتلا به سرطان پستان میانگین سنی 04/45 سال انجام شد. از این بیماران 14% مجرد و 86% متاهل بودند. میانگین نمره افسردگی بیماران 58/19 و میانگین نمره حمایت اجتماعی آن ها 92/14 محاسبه شد. میان سن و تحصیلات، ارتباط آماری معنی دار معکوس مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بیماران با سطح تحصیلات بالاتر، به طرز معنی داری از حمایت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار بودند. ارتباط آماری معنی دار معکوسی نیز میان حمایت اجتماعی و افسردگی و مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تایید کننده اهمیت نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری و کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد. همچنین تحصیلات را نیز به عنوان یکی از عوامل تثیر گذار در سطح افسردگی بیماران مطرح می کند.
|
 • Page 113
  Introduction
  Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is defined as any degree of glucose intolerance with onset or first recognition during pregnancy and is associated with increased feto-maternal morbidity as well as long-term complications in mothers and offspring. The aim of this study was to determine the prevalence of gestational diabetes mellitus in pregnant women in Ahvaz city.
  Materials And Methods
  In this study, universal screening for gestational diabetes mellitus was performed for 678 pregnant women who had referred to two gynecologic and obstetrics clinics. Screening was performed with 50 gram oral glucose challenge test (GCT) with 140mg/dl cut-off point, and then a diagnostic 100g oral glucose tolerance test (OGTT) was done according to Carpenter and Coustan criteria.
  Results
  The prevalence of GDM and impaired glucose tolerance (IGT) were 7.4% and 4.3%, respectively. The mean age of patients with GDM (30.32±5.27 years) was obviously higher than that for healthy women (26.25±4.94 years) (p
 • Page 123
  Little objective data exist regarding the effect of sensory and motion restriction properties of external ankle supports on ankle sensory motor processes of ankle sprained patients. In present study the effects of elastic bandage and rigid brace which had no sensory influence were evaluated for 28 patients. Ankle complex motor performance was measured using the Biodex Balance System. Results showed that rigid brace had no effects on stability indices but the use of elastic bandage improved motor performance of ankle complex as evidenced by decrease in overall (P= 0.004) and AP(P=0.010) stability indices. In patients with functional ankle instability external supports used improved ankle sensorymotor functions possibly because of elevated sensory inputs.
  Keywords: Ankle Sprain, Biodex Balance System, Stability Index, Brace, Bandage
 • Page 135
  Background
  Falls in the elderly are common and are associated with appreciable morbidity and mortality. Hyperkyphosis is a risk factor for balance impairment and postural instability. Increased forward curvature of the spine displaces the center of mass anteriorly towards the limits of stability, and thus increases the likelihood of loss of balance and predisposes persons to fall. The orthoses are an option for decreasing the risk of falling in elderly population; however, the quantitative evidence to support their application is not convincing. The purpose of this study is to analysis the effects of posture training support orthosis on risk of falling of elderly people with spinal hyperkyphosis.
  Material and Method
  18 elderly people with mean age 65.96 ± 4.4 who had thoracic kyphosis of ≥ 50 (cobb angle) were enrolled in the study. Subjects were randomly allocated into either PTS orthosis or control group. Patients were randomly subjected to computerized dynamic posturography, which contained sensory organization tests and limits of stability. The tests for each person was conducted in two conditions: while wearing and not wearing the orthosis, and the order of testing within a patient was randomized.
  Results
  Wearing PTS orthosis significantly increased balance score (p < 0.0001), directional control (p < 0.023) and reaction time(p < 0.045). Also, significant difference in balance score (p < 0.0001) and directional control (p < 0.041) was observed between two groups (PTS orthosis and control group) Discussion &
  Conclusion
  The PTS orthosis improves balance in elderly people with spinal hyperkyphosis. Improved balance could reduce the risk of falls and direct and indirect costs of falls and related fractures.
 • Page 147
  Background And Objective
  Growth hormone not only effects the stimulation, division and growth of cells throughout the body during growth period but also leads to a decrease in the use of the carbohydrates and transfer of Lipids as sources of energy. The aim of this study was to examine the effect of a one-session average -intensity resistance training the secretion of the growth hormone in two groups of active and inactive women. Subject and
  Methods
  twenty young women were divided in two active and inactive groups after they had filled out demographic questionnaires. First, one repetition maximum participants in one-session resistance training were determined and then all participants engaged in protocol training with intensities of 50,60 and 70 percent. Blood samples were taken immediately before and after the training. Statistical measures of Dependent -T and Independent-T and Co-variance Analysis were used for data analysis(P< 0/05).
  Results
  resistance training decreases the secretion of growth hormone in active women while it increased it in inactive women. However, this difference in the amounts of growth hormone between the two groups was not meaningful(P< 0/05).
  Conclusion
  one-session average- intensity resistance training had no meaningful effect on either increasing or decreasing growth hormone. Therefore, if active and inactive people want to gain desirable amount of growth hormone then they need to engage in resistance training with high-intensity to use the benefits of growth hormone.
 • Page 157
  Objective
  The glomerular diseases that cause nephrotic syndrome generally can be divided into primary and secondary etiologies. Primary nephrotic syndrome (PNS), is associated with glomerular diseases intrinsic to kidney and not related to systemic causes. The subcategories of PNS are based on histological descriptions and aim of this study is to determine the prevalence of its subcategories.
  Material And Method
  In a prospective study, we evaluated all patients with primary nephrotic syndrome who referred to Imam Khomeini hospital of Ahwaz city, Iran, during January 2005 to August 2009. We also performed kidney biopsy for them and the specimens investigated by light microscope.
  Results
  Ninety two patients (53 male and 39 female, mean age. 52±32 years) were included. Mean serum creatinine and a median rate of urinary protein excretion were 1.47mg/dl and 5250mg/day respectively. The most common histological finding was focal and segmental glomerular sclerosis (FSGS) (28 patients, 30.43%),followed by membranous glomerulonephritis (MGN) (24 patients, 26.08%), minimal change disease (MCD) (12 patients, 13.54%), membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) (10 patients, 10.86%), IgA nephropathy (8 patients, 8.69%), focal and segmental glomerulonephritis (FSGN) (4patients, 4.43%), mesangial proliferative glomerulonephritis (3patients, 3.26%) and diffuse proliferative glomerulonephritis (3 patients 3.26%).
  Conclusion
  FSGS is the most common and MGN is the second cause of primarynephrotic syndrome in adult patients in Khuzestan province.
 • Page 163
  Background And Objective
  Metabolic syndrome (MetS) is one of the most important risk factors of Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) and Ischemic heart disease. Aim of this study was surveying of prevalence of MetS in T2DM and comparison of the value of Its predicting factors according to ATP III and IDF criteria. Subjects and
  Methods
  This was a coss-sectional study on 350 adult T2DM patients selected with simple random sampling from Ahvaz Diabetic Research Center Clinic in 2010. Data were collected by a questionnaire and analyzed by independent t-test, chi-score, and multivariate logistic regression with SPSS 18.
  Results
  Prevalence of MetS according to ATP III and IDF criteria was 73.1% and 64.9% respectively (κ=0.675). With both criteria the peak prevalence of MetS was in age group 50-59 year. HDL cholesterol had higher prevalence and odds ratio than other factors. Female gender, physical activity, microalbuminuria, triglyceride and HDL cholesterol had higher value of prediction for MetS than others.
  Conclusion
  Prevalence of MetS in T2DM is high and female gender, physical activity, microalbuminuria, triglyceride and HDL were the predicting factors of MetS
 • Page 177
  Objective
  Children with hearing loss have too many problems in society. Nowadays cochlear implant surgery and rehabilitation are used for deaf children and they can develop their language and social skills by this way. So the purpose of this study is to make a quantitative comparison of parameters of social development between children with cochlear implants and normal hearing children.
  Material And Methods
  Data were obtained from 30 children with cochlear implant and 30 normal children. In order to gather the data we used the winelend test after that we did statistical analyzing on them.
  Results
  we saw no significant difference in social development of normal and cochlear implanted children. Also the child's age was an important factor for surgery and rehabilitation.
  Conclusion
  Nowadays too many children use cochlear implantation. Cochlear implant is usefull for speech and language development. Also it is important in social development and decline of anxiety in children and their parents.
 • Page 201
  Introduction
  sickle cell anemia is a chronic disease. This illness has many complication.This complication affected on the quality of life’s patients,so they will need to caring for maintaining of their life. Goal:This study is investigating the effect of self care plan on the quality of life’s sickle cell anemia who were reffered to Shafa thalasemia unit in Ahvaz(2009). Methods and Material:This study was a clinical trial research that carried out on 70 sickle cell anemia(35 persons in experimental and 35 persons in control groups).The subjects were selected and allocated in two groups randomly. The instruments of data collection were include: demographic,assessment educational needs and SF-36 quality of life questionnaire. One educational sessions of self care (60 minute) were implemented for experimental group. The quality of life’s patients was measured in two times (before intervention and three months past intervention) and finally,two measured data was compared between two groups.
  Finding
  T-test was shown that the total scores of quality of life’s two groups have not significant difference in before intervention) p=0/58),but this difference was significant between two groups in after intervention. PAIR T-TEST was shown that the total scores of quality of life’s patients in before and after intervention have significant difference in control group and quality of life has decreased in this group (p=0/019(,but this difference was not significant in experimental group and quality of life has remained in this group) p=0/91(.
  Conclusion
  Due to reduced quality of life of control group and stable quality of life of experimental group so the self care program improve the quality of life of these patien.design program based on patient educational needs,capabilities and cooperation of patient make to achieve results positive.
 • Page 213
  Background And Objective
  Femoral neck fracturesis uncommon in adult, can be associated with high rate of complications. The aim of this study was to evaluate the results of treatment by Austin Moore prosthesis.
  Material And Method
  Between2004-2010, 126 patients (F=73,M=53)with mean age 78 years with femoral neck fracture were treated by Moore prosthesis in two university hospitals in Ahwaz city In IRAN. Out come with regards of complications and mortality were recorded at 6 years follow up.
  Result
  In 6years follow up, this findings was detected: mortality 35PT(27.7%),painful prosthesis45 (37.5%),infection13(10.3%) preprosthetic fracture2(1.5%),loosening6(4.7%), revision surgury6(4.7%)dislocation4(3%). Any patient had not protrusion.
  Conclusion
  femoral neck fracture in elderly patients was associated with high rate of complications, which may be due to underlying diseaes and surgical insults. Using bipolar or total hip replacement when available can have better results than Moore prosthesis in these patients
 • Page 223
  Breast cancer is the most common cancer in women and is the second reason of women death due to cancer. Surgical treatment often is mastectomy and it can affect on life quality and patient’s mood, and can due to a depression. Based on researches, social support is one of an important factors affecting on life quality in this patients.The aim of this study is to evaluate the relationship between depression and social support in patients with breast cancer. Methods & Materials: In this study, the sample was 50 patients with breast cancer that were referred to educational hospitals in Ahwaz. The relationship between variables were analyzed for these patients. We used Beck questionnaire for measuring depression and Philips questionnaire for measuring social support. Data were analyzed with SPSS17 statistic software.
  Results
  This study was done on 50 women with breast cancer with mean age of 45.04 years. 14% of patients were single and 86% were married. Mean score for depression was 19.58 and mean score for social support was 14.92. There was a reverse relationship between age and educational state. Also results showed that in patients with a higher educational state, the social support score was significantly higher. In this study, a significant reverse relationship was seen between depression and social support.
  Conclusion
  The results of this study emphasize the importance of social support in prevention and reduction the depression in patients with breast cancer. Also it shows education as an affecting factor on reduction the depression in this patient