فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 6 (بهار 1391)
 • پیاپی 6 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نسرین مهاجری، بهرام کاظمی صفحه 9
  RNAi) که ازسوی siRNA) Small interfering RNA) میانجیگری می شود، ابزار قدرتمندی برای مهار بیان ژن در رده های مختلف سلولی است. siRNA ها علاوه بر عمل خاموش کردن ژن در القای سایتوکاین های پیش التهابی (Pro-inflammatory) و اینترفرون نوع I نیز دخالت دارند. گیرنده های ایمنی شناسایی کننده RNA شامل (Toll-like receptor (TLR ها و پروتئین های سیتوزولی شناساگر RNA مانند: PKR1، RIG-I 2، MDA-5 3، 2''- 5''OAS4، IRF5، NF-κB6 می باشند. القای بیان اینترفرون ناشی از مسیرهای پیام رسانی است که به TLRها مربوط می شود. هرکدام از این رسپتورها در پاسخ به لیگاند های مختلف، توانایی القای پیام را دارند و سبب آغاز پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی می شوند. در این مقاله درباره خاموش شدن ژن توسط siRNA، نقش فاکتورهای سلولی در تنظیم بیان ژن های سیستم ایمنی ذاتی و القای اینترفرون توسط siRNA دو رشته ای و تک رشته ای توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: siRNA، RNAi، تنظیم بیان ژن، ایمنی ذاتی
 • مجتبی فتحی، محمد تقی خانی، محمد قنادی مراغه، کمال یاوری صفحه 17
  سابقه و هدف
  اثر خاموش سازی ژن با siRNA به طور قابل توجهی به یک روش مناسب جهت عرضه آن به سلول ها بستگی دارد. در پژوهش حاضر، اثر لیپوزوم ها در انتقال کمپلکس siRNA - 177Lu به سلول های سرطانی کولون به طور کمی مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  siRNA با p-SCN-Bn-DTPA کونژوگه و با لوتسیم نشاندار شد. کمپلکس های siRNA - 177Lu پس از تخلیص با ستون های Vivaspin و سفادکس G25، به منظور تعیین در صد خلوص و سالم بودن به ترتیب با ITLC و PAGE بررسی شدند. siRNA های نشاندار با استفاده از لیپوفکتامین و siPORT Neo FX به سلول های سرطانی کولون ترانسفکت شدند، سپس در صد ترانسفکشن با شمارشگر گاما به طور کمی محاسبه گردید. از تصاویر میکروسکوپی و شمارش سلولی برای بررسی اثرات سیتوتوکسیک کمپلکس های نشاندار روی سلول های سرطانی استفاده شد.
  یافته ها
  ITLC نشان داد که خلوص کمپلکس های siRNA - 177Lu تولید شده، بیش از %95 بود. در صد ترانسفکشن کمپلکس siRNA - 177Lu به سلول های سرطانی کولون توسط لیپوفکتامین در مقایسه با siPORT Neo FX به طور معنی دار بالا بود (P < 0.01). شمارش سلولی و تصاویر میکروسکوپی نشان داد که کمپلکس siRNA - 177Lu ضد IGF-1R اثر سیتوتوکسیک معنی داری روی سلول های مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل دارد (P < 0.001).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان می دهد که کارایی لیپوفکتامین در انتقال کمپلکس siRNA - 177Lu به سلول های سرطانی کولون در مقایسه با siPORT Neo FX بیشتر است و siRNA - 177Lu ضد IGF-1R اثر سیتوتوکسیک بر روی سلول های سرطانی کولون دارد.
  کلیدواژگان: ترانسفکشن، سرطان کولون، رسپتور فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک، RNA مداخله گر کوچک، لوتسیم، سیتوتوکسیک
 • محمدحسن غلامی شعبانی، افشین ایمانی، محمد چمنی، مهدی رزاقی ابیانه، غلامحسین ریاضی، محسن چیانی، عظیم اکبرزاده صفحه 27
  سابقه و هدف
  نانو ذرات نقره به دلیل داشتن خواص آنتی باکتریال کاربردهای زیادی از جمله در صنایع نساجی، سرامیک های بهداشتی، تصفیه آب، رنگ، کشاورزی، دامپروری و در کامپوزیت های پلیمری به منظور کاربردهای صنعتی و خانگی به عنوان مثال در بدنه داخلی یخچال، انواع فیلترهای آب و هوا، ظروف پلاستیکی و غیره دارند. هدف از این تحقیق استفاده از قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم و باکتری اشرشیا کلی برای تولید نانو ذرات نقره می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق به منظور بررسی خواص آنتی باکتریال کلوئیدهای نقره تولید شده به وسیله دو میکروارگانیسم از روش دیسک نفوذی استفاده گردید. برای بررسی اندازه و مورفولوژی نانو ذرات نقره حاصل، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد.
  یافته ها
  وجود نانو ذرات نقره در کلوئید حاصل با استفاده از طیف سنجی نور فرابنفش- مرئی به اثبات رسید. میانگین سایز نانو ذرات بدست آمده از قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم کوچک تر از میانگین آن در باکتری اشرشیا کلی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که خواص آنتی باکتریال سطوح پوشیده با کلوئید نانو ذرات نقره سنتز شده به کمک قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم به دلیل کوچکتر بودن اندازه نانو ذرات نسبت به کلوئید حاصل از باکتری اشریشیاکلی مطلوب تر می باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، آنتی باکتریال، اشریشیا کلی، فوزاریوم اگزیسپوروم
 • محمد هیئت، علی محمد لطیفی، حسین آقا ملایی صفحه 35
  سابقه و هدف
  تثبیت بیومولکول ها بر روی بسترهای مختلف به گونه ای که خاصیت آن حفظ گردد و بازدهی افزایش یابد اساسی ترین پیش نیاز برای طراحی و ساخت حسگرهای زیستی می باشد. آنتی بادی ها از دسته مهم ترین مولکول های کارا برای نیل به این منظور می باشد. این مطالعه با هدف افزایش کار آمدی تثبیت آنتی بادی بر روی بسترهای نیترو سلولز و نایلون انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق جهت پردازش (فعال سازی و بلاکینگ) سطح بسترهای نیتروسلولز و نایلون از مواد و لایه های پلیمری مختلف نظیر PEI و MAMEC استفاده گردید. افزایش تعداد گروه های عاملی در بستر نیتروسلولز و ایجاد گروه فعال جدید بر سطح نایلون از مهم ترین تغییرات انجام شده بر روی بسترها بودند. پس از تثبیت آنتی بادی بر روی بسترها، کارامدی فرایند مورد سنجش قرار گرفت و با نمونه های کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تغییرات اعمال شده روی سطح بسترها، باعث افزایش ظرفیت تقریبی 2 و 3 برابری تثبیت آنتی بادی به ترتیب بر روی بستر های نیتروسلولز و نایلون شده است.
  نتیجه گیری
  بسته به نوع بستر نوع پردازش ممکن است متفاوت باشد، همچنین این امکان وجود دارد که خواص فیزیک و شیمیایی بستر نظیر خاصیت موئینگی، انعطاف پذیری، بارهای سطحی و غیره دچار تغییر شده و بر روی کیفیت تثبیت اثرات منفی بگذارد.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، بلاکینگ، تثبیت، فعال سازی، نایلون، نیتروسلولز
 • غلامرضا بخشی خانیکی، بصیر محمدی صفحه 45
  سابقه و هدف
  جنس Salsola با داشتن 100 گونه بزرگترین جنس در زیر خانواده Salsoloideae می باشد. برتری این جنس بر سایر جنس ها در این است که علاوه بر خشبی بودن، جزو گیاهان علوفه ای بوده و قدرت تولید بذر آن خوب و میزان تولید علوفه بالایی دارد.
  مواد و روش ها
  شناسایی گونه های مختلف این جنس به خاطر نداشتن ویژگی های قابل تشخیص ساده، زیستگاه های خیلی متغیر، اختلافات مورفولوژیکی گیاهان جوان و گیاهان بالغ برای گیاه شناسان مشکل می باشد. وجود سیستم ریشه ای عمیق، فشار اسمزی بالا، کارایی بالا در استفاده آب و شکل های زیستی مختلف به عنوان یک گیاه مهم علوفه ای در زمین های خشک محسوب شده و برای کاشت در زمین های شور جایی که محصولات دیگر تولید خوبی ندارند و یا در نواحی که آبیاری فقط با آب شور امکان دارد حائز اهمیت است.
  یافته ها
  در این تحقیق اکولوژی بعضی از گونه های جنس سالسولا در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است گونه های مختلف این جنس یکی از عناصر اصلی پوشش گیاهی مراتع منطقه بوده که رویشگاه گونه های مختلف آن از اراضی پست مسطح تا کوه های پوشیده از خاک های شنی متفاوت است. گونه های یک ساله در اراضی پست با شیب حداکثر 15 % پراکنده شده اند.
  نتیجه گیری
  رویشگاه سه گونه S. tomentosa S. arbusculiformis، S. orientalis، از نظر شرایط اکولوژیکی با دیگر گونه متفاوت بوده و در ارتفاعات و اراضی کوهستانی و کوهپایه ای می رویند.
  کلیدواژگان: اکولوژی، کنوپودیاسه، سالسولا، استان گلستان
 • سعید ذاکر بستان آباد، یلدا سمسار، تینا دیداری صفحه 53
  سابقه و هدف
  باکتریمی با لیستریا منوسیتوژن در زنان حامله می تواند به عوارض مختلف در جنین از جمله سقط منجر شود. گر چه تشخیص لیستریوز می تواند با کشت نمونه و جدا سازی باکتری صورت گیرد ولی به دلیل وقت گیر بودن، راندمان پایین ناشی از تعداد کم باکتری و مشکل در تشخیص افتراقی از سایر باکتری ها در بسیاری از آزمایشگاه ها از این روش به طور معمول استفاده نمی شود و هم چنین روش های ایمونولوژی نیز کمتر اهمیت پیدامی کند، لذا تشخیص مولکولی باکتری در نمونه های بیمار و یا مواد غذایی مشکوک از اختصاصیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه روش مولکولی در مقایسه با روش های دیگر در افتراق باکتری بکار رفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 152 مورد مشکوک به لیستریوز مراجعه کننده به آزمایشگاه مسعود که از مواد غذایی آلوده مصرف کرده بودند نمونه اخذ شد و از نظر آنتی بادی های ضد لیستریا مونوسیتوژن به روش IFA تحت بررسی قرار گرفتند. در ضمن نمونه ها با استفاده ازکشت و روش مولکولی بعد از استخراج DNA با روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند که تمام روش های مولکولی مورد استفاده از روش استاندارد بوده است.
  یافته ها
  از تمام نمونه ها 47 % (71) آن ها در رقت 100/ 1 و 400/ 1 در روش ایمونولوژی مثبت گزارش شد. در روش کشت باکتری 41 مورد مثبت شدند ولیکن در روش مولکولی از کل نمونه های مشکوک به تعداد 53 مورد مثبت گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش آمار بیماری زایی لیستریا و هم چنین در ارتباط بودن عفونت با سقط جنین، اهمیت بررسی آلودگی در منابع غذایی توسط باکتری اهمیت بالایی داشته و اخیرا اغلب پزشکان غربالگری زنان باردار را از نظر آلودگی به لیستریا توصیه می نمایند. بر اساس برآورد های WHO استفاده از روش آنتی سرم قابل اطمینان نبوده و روش کشت و مولکولی از اهمیت بالایی برخوردار است، بالاخص در خصوص غربالگری زنان باردار روش مولکولی از اختصاصیت بالایی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: لیستریا منوسیتوژن، مواد غذایی آلوده
 • نسیم ادیب زاده سرشکی، سعید امین زاده، شهلا جمیلی، پرگل قوام مصطفوی صفحه 59
  سابقه و هدف
  کلاژن دارای کاربرد های فراوانی در زمینه داروسازی و پزشکی، تهیه محصولات بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی می باشد. در سال های اخیر توجه زیادی به جداسازی کلاژن از موجودات دریایی شده است که علت آن عدم محدودیت استفاده از آن در رژیم غذایی و عدم ابتلا به بیماری های TSE1 و2 BSE می باشد. هدف از انجام این تحقیق استخراج کلاژن از دیواره خیار دریایی Holothuria parva و مقایسه ساختاری آن با کلاژن نوع I مهره داران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق جهت مقایسه ساختاری کلاژن حل شده با پپسین (PSC3) استخراج شده از دیواره خیار دریایی جنس Holothuria parva و کلاژن نوع I مهره داران (Type I Calf skin) از آزمون های سدیم دو دسیل سولفات پلی آکریل آمید ژل الکتروفورز 4(SDS-PAGE)، طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه (5 FT-IR) و کالری متری روبشی دیفرانسیلی6(DSC) استفاده شده است.
  یافته ها
  الگوی پروتئینی SDS-PAGE کلاژن حل شده با پپسین استخراج شده از دیواره خیار دریایی و نمونه کلاژن نوع I مهره داران نشان می دهد که قسمت عمده در هر دو کلاژن از زنجیره 1 α با وزن تقریبی kDa 130 و مقدار جزئی β وγ تشکیل شده اند با این تفاوت که درPSC استخراج شده از خیار دریایی به صورت ساختار 3(α1) و در کلاژن نوع I مهره داران به صورت 2α2 (α1) می باشد. طیف FT-IR کلاژن حل شده با پپسین دارای یک باند پهن در ناحیه 1-cm 3420 و باند تیز در ناحیه1-cm 11638 می باشد که شباهت زیادی به طیف FT-IR کلاژن نوع I مهره داران دارد. از آزمون DSC ماکزیمم دمای انتقالیPSC، 94/46 درجه سانتی گراد تعیین گردید که نشان دهنده پایداری حرارتی کمتر نسبت به کلاژن نوع I مهره داران (62 درجه سانتی گراد) می باشد.
  نتیجه گیری
  کلاژن استخراج شده از خیار دریایی Holothuria parva نوع I تعیین شده و با توجه به پایداری حرارتی مناسب می تواند در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پایین بودن ماکزیمم دمای انتقالی کلاژن استخراج شده نشان دهنده محتوی کمتر ایمنو اسیدهای پرولین و هیدروکسی پرولین نسبت به کلاژن نوع I مهره داران می باشد.
  کلیدواژگان: Holothuria parva خیار دریایی، SDS، PAGE، DSC، FT، IR، کلاژن حل شده با پپسین (PSC)
 • زهرا معینی، زهرا طهماسبی فرد، افشین عبدی راد، سیده مریم سیدعلی روته، سهیلا سرمدی صفحه 67
  سابقه و هدف
  اندومتریوزیس یک اختلال ژنیکولوژی شایع است که اطلاعات کمی در موردش وجود دارد. این بیماری با وجود بافت اندومتریال رحمی، در فضای بیرون رحمی مشخص می شود و عمدتا با درد شدید لگن و یا نازایی همراه ست. ما فرض کردیم که عفونت های ویروسی آندومتر نظیر Human Papillomavirus) HPV)، می توانند توانایی تهاجم لایه بازال را خصوصا همراه با بدرون برگشتگی قاعدگی بداخل شکم یا درون عضلات رحمی افزایش دهند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 46 بلوک پارافینی اندومتریوزیس و50 بلوک پارافینی نرمال اندومتر به عنوان شاهد انتخاب شدند. پس از استخراج DNA، همه نمونه ها برای حضور ژن بتاگلوبین بررسی شده و نمونه های مناسب برای حضور ژن L 1 HPV- Common با (PCR (Polymerase Chain Reaction جستجو شدند.
  یافته ها
  HPV بوسیله PCR در 11 مورد از 43 (58/25 %) نمونه بافت اندومتریوزیس و 7 مورد از 43 (27/16 %) نمونه بافت اندومتر شناسایی شد. در مجموع از 86 نمونه، 18 مورد (93/20 %) با مارکرهای عمومی HPV مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  عفونت HPV در ضایعات اندومتریوزیس مشابه بافت های کنترلی بوده و از گسترش ویروس بوسیله سلول های اندومتر آلوده به HPV از طریق بدرون برگشتگی قاعدگی حمایت می کند. بخاطر ارتباط HPV با سرطان ها، پایداری عفونت HPV در ضایعات اندومتریوزیس نیز می تواند به پیشرفت بدخیمی کمک نماید.
  کلیدواژگان: ندومتریوزیس، پاپیلوماویروس انسانی (HPV)، واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
 • فاطمه قلی زاده صفحه 75
  سابقه و هدف
  مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آن ها است که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی به ویژه شوری قرار می گیرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی ارقام بومی برنج و شناسایی مقاوم ترین رقم نسبت به شوری می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی جوانه زنی سه رقم برنج به نام های غریب، موسی طارم و ابجی بوجی در سطوح مختلف شوری آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای شوری (0، 4، 8 و 12) دسی زیمنس بر متر بودند. از کلرید سدیم برای ایجاد تنش شوری استفاده گردید.
  یافته ها
  اختلاف بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات معنی دار بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات شوری بر جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه در ارقام مختلف مورد مطالعه برنج و نیز اثر متقابل آن ها در سطح 1% معنی دار بود. با افزایش شوری درصد و سرعت جوانه زنی کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  اختلاف موجود بین ارقام در تمامی صفات از نظر آماری معنی دار بود. همچنین با افزایش تنش شوری طول ریشه چه، ساقه چه، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش معنی داری پیدا کرد.
  کلیدواژگان: برنج، تنش شوری، کلرید سدیم، جوانه زنی
 • سید امیربهتاش لادن، عباس محمدی ازهر، مریم تاج آبادی ابراهیمی، میترا حیدری نصر آبادی صفحه 83
  سابقه و هدف
  بیوسنتز نانو ذرات با روش های زیستی توسط میکروارگانیسم ها، بدلیل سازگاری بالا با محیط زیست و کاهش مصرف انرژی و هزینه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. زمانی که روش های تولید بر اساس فناوری های زیستی مطرح شدند، نظر بسیاری از محققین را بخود جلب کردند. یکی از مهم ترین ابعاد این بحث استفاده از میکروارگانیسم ها در فناوری نانو است.
  مواد و روش ها
  سویه های مختلفی از لاکتوباسیل های جدا شده از محصولات لبنی بومی ایران تحت شرایط کنترل شده، در معرض تیتانیوم دی اکساید قرار گرفته و نتایج با میکروسکوپ های الکترونی SEM و AFM و همچنین پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، شاهد شکل گیری نانوذرات تیتانیوم در ابعاد مختلف توسط برخی لاکتوباسیلوس پلانتاروم های جدا شده از محصولات لبنی بومی ایران هستیم.
  نتیجه گیری
  پس از بررسی و مطالعه سازوکار مولکولی بیوسنتز نانو ذرات توسط باکتری ها و احیای اکسیدهای فلزی توسط آنان، تحت عنوان فرایندی دفاعی که احتمالا به دلیل فقدان سوپراکسید دیسموتاز در برخی از این سویه ها است، تفصیر می گردد.
  کلیدواژگان: بیوسنتز، نانوذرات تیتانیوم، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، کاهش فلزی، تیتانیوم دی اکسید
|
 • Nasrin Mohajeri, Bahram Kazemi Page 9
  RNA interference (RNAi) has emerged as a powerful tool to suppress gene expression in a variety of cell lines by mediated small interfering RNAs (siRNA). In addition to the gene-silencing activity of siRNA, it can induce pro-inflammatory cytokines and type I interferon. RNA-sensing immonoreceptors include Toll-like receptor (TLR) family and cytosolic RNA-sensing proteins like Protein Kinase R (PKR), 2 -5 Oligo adenylate synthetase (2›-5›OAS), Retinoic-acid Inducible Gene –I (RIG-I), Melanoma Differentiation-associated gene-5 (MDA-5) and Nuclear Factor kappa B cell (NF-κB). Induction of IFN can be raised the signaling pathways associated with the TLR. Each of receptors group is able to induce signals in response to a variety of ligands, initiating the pro inflammatory cytokines response. This review article describes gene silencing, the role of cellular factors in innate immunity gene regulation and induction of interferon by double-stranded and single stranded siRNA.
  Keywords: RNAi, siRNA, gene regulation, innate immunity
 • Mojtaba Fathi, Mohammad Taghikhani, Mohammad Ghannadi Maragheh, Kamal Yavari Page 17
  Aim and
  Background
  Gene silencing effect of siRNA significantly depends upon an appropriate method to introduce it into the cells. In the present study, the effect of liposomes on 177Lu-siRNA delivery into colon cancer cells has been studied quantitatively.
  Material And Methods
  siRNA was conjugated with p-SCN-Bn-DTPA and labeled with lutetium. After being purified with Vivaspin and Sephadex G25 columns, 177Lu-siRNA complexes were evaluated for purity and integrity using ITLC and PAGE, respectively. Labeled siRNAs were transfected into colon cancer cells using Lipofectamine and siPORT Neo FX. Then, percentage of the transfection was quantitatively calculated with a gamma counter. For the evaluation of cytotoxic effects of the labeled siRNA, microscopic photographs and cell counting were used.
  Results
  ITLC showed that the purity of 177Lu-siRNA complex products were in excess of 95%. The percentage of the transfected 177Lu-siRNA complexes with Lipofectamine was significantly higher compared to that of siPORT Neo FX (P < 0. 01). Cell counting and microscopic photographs indicated that 177lu-siRNA complex targeting IGF-1R had significantly cytotoxic effect on the understudied cells compared to the control groups (P < 0.001).
  Conclusion
  The present study shows that efficiency of the lipofectamine in transfection of the 177Lu-siRNA into colon cancer cells is more than siPORT Neo FX, and 177Lu-siRNA targeting IGF-1R has cytotoxic effect on colon cancer cells.
  Keywords: Transfection, Colon cancer, IGF, 1R, siRNA, Lutetium, Cytotoxic
 • Mohammad Hassan Gholami, Shabani, Afshin Imani, Mohammad Chamani, Mahdi Razzaghi, Abyaneh, Gholam Hossein Riazi, Mohsen Chian, Azim Akbarzadeh Page 27
  Aim and
  Background
  Silver nanoparticles have antibacterial properties and are used in textile, hygiene, refinement, staining, agriculture and livestock industries. The aim of this study was the production of silver nanoparticles using Fusarium oxysporum and Escherichia coli.
  Materials And Methods
  We used agar diffusion disk for the inspection of antibacterial properties of nanosilver colloids. The shape and morphology of nanosilver colloids were evaluated by transmission electron microscopy.Results. The presence of nanosilver colloids was confirmed by UV/Vis spectrophotometry. The mean size of nanoparticles produced by F. oxysporum was smaller than those of them in E. coli.
  Conclusion
  Results of the present study showed that the quality of nanosilver colloids from F. oxysporum is better than those of them in E. coli.
  Keywords: Silver nanoparticles, Antibacterial activity, Escherichia coli, Fusarium oxysporum
 • Mihammad Heiat, Ali Mohammad Latifi, Hossein Aghamollaei Page 35
  Aim and
  Background
  Immobilization of biomolecules on the surface of different supports, so that it’s physicochemical properties to be maintained to Lead to an increase in process efficiency, is the most essential prerequisite for the design and manufacturing of biological sensors. Antibodies are the most efficient molecules for this purpose. This study was done aiming at increasing the efficiency of immobilization of antibody on nitrocellulose and nylon supports.
  Materials And Methods
  In this study, different materials and polymer layers such as PEI, MAMEC were used to process (activation and blocking) the surface of nitrocellulose and nylon. Increasing the number of functional groups in nitrocellulose and creating new active groups on the surface of activated nylon, were the most important modifications on mentioned solid supports. After immobilization of antibody on above supports, the process efficiency was assayed and then was compared with control samples.
  Results
  The results showed that the modifications caused increasing of antibody immobilization approximately 2, 3 fold on the nitrocellulose and nylon supports, respectively.
  Conclusion
  this study demonstrated that depending on the kind of solid support, the type of processing may be different; and also it is possible to change the physiochemical features of support like capillarity, flexibility, surface charge, etc which may affect the quality of immobilization negatively.
  Keywords: Activation, Antibody, Blocking, Immobilization, Nitrocellulose, Nylon
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki, Basir Mohammadi Page 45
  Aim and
  Background
  The genus Salsola is the largest genus in subfamily of Salsoloideae containing 100 species.
  Materials And Methods
  Some characteristics such as resistance to drought, saline, pests, diseased, grazing and having deep root system and different life forms make it suitable forage plant in arid lands. Different species of this genus are cultivated in salty lands where no other crops could give a good yield, or in areas where irrigation is possible only by salty water.
  Results
  The main aim of this investigation is the ecology survey of some species of Salsola in Golestan province where, different species of Salsola are the main plants in the vegetation. Annual species are distributed in lowlands with maximum % 15 slopes.
  Conclusion
  Habitats of three species, S. arbusculiformis, S. orientalis and S. tomentosa differ from the others in ecological condition where they grow in elevations (Max 1500 m) and pediment zone.
  Keywords: Ecology, Chenopodiaceae, Salsola, Golestan Province
 • Saeed Zaker Bostanabad, Yalda Semsar, Tina Dydari Page 53
  Aims and
  Background
  Listeria monocytogenes bacteremia in pregnant women with various complications in the fetus, including Be aborted. However, Listeriosis can detect and isolate the bacteria to be cultured,due to being time consuming, low efficiency due to low number of bacteria and other bacteria problem in the differential diagnosis in many laboratories using this method typically does not. Also becomes less important as the methods of immunology, molecular detection of bacteria in samples from the patient or suspected food has high specificity. In this study the molecular method in comparison with other methods used to differentiate bacteria.
  Material And Method
  In this study, 152 cases of suspected laboratory routinely referred to Ma ssoud laboratory, who had consumed contaminated food samples were collected, and of antibodies to Listeria monocytogenes Were studied by IFA Method. The deadly samples using molecular methods of DNA extraction and PCR method were evaluated that all of the standard molecular techniques were used.
  Results
  47% of all samples (71) in a dilution of 1/100 and 1/400 was positive in the immunology method. The bacterial cultures were positive in 41 cases, but the molecular method of total samples of suspected cases, 53 were positive.
  Conclusion
  Due to the rise of virulent Listeria infection and also in connection with abortion, the importance of contamination by bacteria important in the foods and recently most doctors recommend screening pregnant women in terms of Listeria contamination. According to WHO estimates are not reliable methods antiserum and molecular methods and culture is very important, especially in screening pregnant women is high specify molecular methods.
  Keywords: Listeria monocytogenes, Contaminated Food Samples
 • Nasim Adibzadeh Sereshki, Saeed Aminzade, Shahla Jamili, Pargol Ghavam Mostafavi Page 59
  Aim and
  Background
  Collagen has a wide range of applications in biomedical, pharmaceutical, cosmetic, and food industries. Recently, isolation of collagen from marine species has been investiga ted. Collagen from cow has a risk for contamination from bovine spongiform encephalopathy (BSE), transmissible spongiform encephalopathy (TSE). The aim of this investigation is the extraction of collagen from body wall of sea cucumber (Holothuria parva) and comparison with collagen Type I.
  Material And Methods
  Pepsin-solubilized collagen (PSC) is extracted from body wall of sea cucumbers (Holothuria parva) and characterized by SDS-PAGE, DSC, FT-IR.
  Results
  SDS-PAGE shows that the major component consists of three α1 chains of approximately 130 kDa that is similar to calf skin collagen Type I with the same weight but different in α1 chains (α1)2 α2. The Tm of PSC is 46.940C therefore the thermal stability is lower than collagen Type I. Two peaks of transmission bands is determined by FT-IR including amide A (3420 cm-1) and amide I (1638 cm-1).
  Conclusion
  Collagen isolated from the sea cucumber determines Type I and the thermal stability shows that it can be used as an alternative to mammalian collagen in the food and pharmaceutical industries. The thermal stability of PSC shows that it has lower content of Proline and Hydroxyproline in comparison with collagen Type I.
  Keywords: Sea cucumber, Holothuria parva, SDS, PAGE, DSC, FT, IR, Pepsin, Solubilized collagen
 • Zahra Moeini, Zahra Tahmasebi Fard, Afshin Abdirad, Seyedeh Maryam Seyed Ali Roteh, Soheila Sarmadi Page 67
  Aim and
  Background
  Endometriosis is a common gynecological disorder that is poorly understood. It is characterized by the presence of uterine endometrial tissue outside the uterine cavity and is mainly associated with severe pelvic pain and/or infertility. We hypothesized that viral infection endometrium (especially HPV) may increase the capacity for the invasiveness of basal layer especially along with retrograde menstruation in the intra abdominal or the myometrial region.
  Material And Methods
  In this study, 46 paraffin blocks of endometriosis and 50 paraffin blocks of normal endometrium as a control were selected. After extracting DNA, all samples were examined for the presence of beta globin gene and suitable samples searched for the presence of L1 HPV-Common by polymerase chain reaction (PCR).
  Results
  HPV was detected by PCR in 11 of 43 (58/25%) cases of endometriosis tissue samples and 7 of 43 (27/16%), endometrial samples. A total of 18 out of 86 samples (93/20) were positive by using general primers of HPV.
  Conclusion
  HPV infection in endometriosis lesions as well as control tissues supports the spread of the virus or HPV-infected endometrial cells via retrograde menstruation. Due to an association of HPV in carcinomas, we propose that persistent HPV infection of endometriosis lesions could contribute to malignant progression.
  Keywords: Endometriosis, Human Papillomavirus, Polymerase Chain Reaction
 • Fatemeh Gholizade Page 75
  Aim and
  Background
  Germination stage is an important growth plant stage that is often affected by environmental stress including water and salinity stress. The aim of this study was to investigate the effects of Sodium Chloride Salinity on Seed Germination of Rice and found to have more salt-tolerant cultivars.
  Materials And Methods
  In order to study germination of three rice varieties named Gharib, Musa tarom and Abji buji at different levels of salinity. The experiment was carried out based on completely randomized design with four replications. Salt treatments were controlled in 0, 4, 8 and 12 ds/m-1.
  Results
  The results of data analysis showed that salt effect on studied varieties and interaction of varieties × salt on the studied characters were significant in %1 level. In this research some characters including rate and percentage of germination, gemule length, and radical length were studied. With increasing salt all evaluated characters decreased.
  Conclusion
  Statistical analysis of data showed significant difference in rice genotypes. With increasing salt all evaluated characters significantly decreased.
  Keywords: Rice, Salt Stress, NaCl, Germination
 • Seyed Amir Behtash Ladan, Abas Mohammadi Azhar, Maryam Tajabadi Ebrahimi, Mitra Heydari Nasrabadi Page 83
  Aim and
  Background
  Biosynthesis of nanoparticles using microorganisms is a noticeable method due to reduced use of energy and expenses as well as its environmental adaptation properties. It attracts many researchers as bio-method-based producing procedures were brought forth for discussion. Use of microorganisms in nanotechnology is one of the most important aspects of the discussion.
  Material And Methods
  Native Lactobacillus of Iran derived from some local dairy products was used in this study and exposed to Tio2 solution. Samples were delivered to the relevant labs to perform the experiments 72 hours after incubation. The Titanium nanoparticles were characterized by Scanning Electron Microscopy and Atomic Force Microscopy. Analysis of Titanium Nanoparticles with XRD was prepared.
  Results
  Nanoparticles Formation of Titanium in some Lactobacillus Plantarum strains was observed during the study.
  Conclusion
  After some molecular mechanism deliberations, biosynthesis of nanoparticles using microorganisms and metal reduction via bacteria interpreted as a defensive process may be due to superoxide dismutase lack in some Lactobacillus Plantarum strains.
  Keywords: Biosynthesis, Titanium nanoparticles, Lactobacillus, Metal Reduction, TiO2