فهرست مطالب

تحقیقات فرهنگی ایران - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1390)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1390)
 • آموزش، دانشگاه و فرهنگ
 • 300 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/04/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی قاسم پور دهاقانی، محمد جواد لیاقت دار، سید ابراهیم جعفری صفحه 1
  در سال های اخیر، «بین المللی شدن» یکی از مباحث مهم محافل دانشگاهی بوده است. این موضوع دلالت بر تلفیق بعد بین المللی، میان فرهنگی و جهانی در اهداف، کارکردها و نحوه آموزش دارد. بومی سازی، نظریه دیگری است که خواهان اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و سرمایه های فرهنگی و ارزش های محلی خاص در موقعیت خاص است و همچون رویکرد بین المللی شدن، پاسخی در برابر پدیده جهانی شدن است. هدف مطالعه حاضر، بررسی ماهیت و الگوهای عملی بین المللی سازی برنامه های درسی و تبیین ربط و نسبت این رویکرد با نظریه های بومی سازی علوم و پدیده جهانی شدن است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و تحلیلی است که تلاش شده موضوع تحقیق با بهره گیری از نظریات متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه شناسی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد بومی سازی و بین المللی شدن یکی از مهم ترین لوازم در عصر جهانی شدن، و رویکردی مهم برای احیای تفکر اسلامی در نظام علمی فرهنگی جهان است. اگرچه هر نظام آموزشی طبق آرمان ها و اهداف جامعه و با توجه به میزان اهمیتی که برای دانش ملی و دانش جهانی قائل است، راهکارها و فرصت های خاصی در ارتباط با رویکرد بین المللی سازی و بومی سازی علوم دارد، اما نظام هایی که دور از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه قدم برداشته اند، توانسته اند نسبت به فرصت ها و چالش های پیش رو، تصمیمات موثرتری داشته باشند و در بحث تولید علم و تحقق رسالت های آموزش عالی، اثربخش تر عمل کنند.
  کلیدواژگان: بین المللی شدن، جهانی شدن، بومی شدن، برنامه ریزی درسی، آموزش عالی
 • سید حسین سراج زاده، محمد صدیق محمدی صفحه 25
  در این مقاله معیارهای دین داری از نظر روحانیان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می شود. منظور از معیارهای دین داری، مبنایی است که بر اساس آن درباره دین داری خود یا دیگران داوری می شود.
  با استفاده از نظر وبر در مورد رابطه شرایط اجتماعی با تفاسیر و تعابیر دینی و نیز نظریه های عرفی شدن و با توجه به ویژگی های اجتماعی دو گروه مورد مطالعه، از جمله ارتباط بیشتر دانشگاهیان با نهادهای علمی و ارزش های مدرن، این فرضیه مطرح شد که روحانیان و دانشگاهیان معیارهای متفاوتی برای داوری درباره دین داری دارند و دانشگاهیان تاکید بیشتری بر جنبه های عام اخلاقی و تاکید کمتری بر جنبه های مناسکی، جمعی و اخلاق شرعی یا فقهی دارند.
  با استفاده از پرسشنامه ای که بر اساس یک مدل دین داری چندبعدی طراحی شد، نظر پاسخگویان درباره میزان اهمیت معرف های مختلف ابعاد دین داری برای داوری درباره دین داری افراد پرسیده شد.
  یافته های پژوهش نشان داد که دانشگاهیان و روحانیان در معیارهای دین داری مورد نظر خود، تاکید متفاوتی بر ابعاد مختلف دین داری دارند. در حالی که از نظر روحانیان، تمامی ابعاد دین داری دارای اهمیت زیاد و تقریبا یکسانی بودند، دانشگاهیان تاکید ویژه ای بر جنبه های عام اخلاقی داشتند.
  کلیدواژگان: دین، معیار دین داری، عرفی شدن، روحانیان، دانشگاهیان
 • محمدسعید ذکایی، محمد جواد اسماعیلی صفحه 55
  مطالعات تجربی انجام شده در حوزه فرهنگ دانشگاهی در ایران نشان از جامعه پذیری و فرهنگ پذیری دانشگاهی ناکارآمد و منفعل دانشجویان و جدایی و بیگانگی آنها از ساختار، فرایند و فرهنگ دانشگاهی مطلوب دارد. احساس و نگرش بی قدرتی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی و در کل بیگانگی از خود، فرایند تحصیل، فضای دانشگاه، اساتید و دیگر دانشجویان به طور فزاینده در اندیشه و احساس طیف قابل توجهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و اجتماعی رواج یافته است. پژوهش حاضر با الهام از روش شناسی تلفیقی به دنبال آن است تا پدیدار شناسی تجربه بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی را از منظر دانشجویان و بر اساس تجربه زیسته و روایت آنها باز سازی و تشریح کرده و ضمن نشان دادن ویژگی و عوامل اجتماعی درونی و بیرونی موثر بر این تجربه، سنخ شناسی از نوع و میزان آن به دست داده و در نهایت استراتژی ها و واکنش دانشجویان به این تجربه را آشکار سازد. طراحی تحقیق مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساخت یافته کیفی است که در سنت نظریه مبنایی با حدود 40 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و اجتماعی شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های اصلی تجربه بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی ضمن ارتباط و تاثیرپذیری مستقیم از سیاست فرهنگ، آثار و پیامدهای اجتماعی، روانی و اقتصادی مهمی در زندگی دانشجویان دارد. فاصله گزینی یا بیگانگی دانشگاهی هدفمند، تطابق گزینشی با انتظارات و هنجار های شناختی دانشگاهی و ایجاد هماهنگی و تعادل بین نیاز ها و ارزش های شخصی با خود دانشگاهی و رسمی (خرده فرهنگ شاگرد اولی ها) گونه های عمده تجربه بیگانگی و استراتژی های مواجهه با آن برای دانشجویان محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: بیگانگی دانشگاهی، بیگانگی تحصیلی، فرهنگ دانشگاهی، هویت رشته ای، بیگانگی هدفمند
 • ابراهیم فیاض، حسین سرفراز، علی احمدی صفحه 91
  مطالعه آثار و عملکردهای مکانی و فضایی به عنوان بخشی از رفتارهای انسان در مطالعات نشانه شناختی امروزی کاربرد دارد. این آثار انسان ساخت حاوی اطلاعات و معانی است که موضوع بحث دانش نشانه شناسی است. از آنجا که چشم انداز فرهنگی منعکس کننده فرهنگ حاکم بر آنهاست، می تواند معانی مورد نظر خالق اثر یا «انسان» را نشان دهد؛ از این رو نشانه شناسی «چشم اندازهای فرهنگی» یکی از راه های فهم و کشف معنا در محیط زندگی انسان است و در این راستا چشم اندازهای فرهنگی به مثابه «متن» و «زمینه» یا «بافت» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. برای فهم این متن ها یا زمینه ها از طریق چشم اندازهای فرهنگی می توان به نحوه دلالت نشانه ها و معانی موجود در آنها پی برد.
  این پژوهش به دنبال آن است که به کمک دانش و روش نشانه شناسی، معنا و محتوای چشم اندازهای فرهنگی را روشن کند. همچنین نقش نمادها و نشانه های فرهنگی در تولید معنا را تبیین کند. این پژوهش نشان می دهد که در چشم اندازهای فرهنگی به عنوان «متن» و هم «زمینه» و با لحاظ شرایط زمانی، نشانه ها و نمادهای فرهنگی نقش مهمی در تفسیر و فهم معناهای نهفته در آنها ایفا می کند. چون این آثار به عنوان واقعیت های خارجی و عینی در ارتباط با حقیقت درونی و باطنی انسان است که از طریق آنها می توان معنای مورد نظر را کشف و تفسیر کرد.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، فرهنگ، چشم انداز فرهنگی، جغرافیای فرهنگی
 • علی ربانی خوراسگانی، وحید قاسمی، رسول ربانی، مهدی ادیبی سده، نادر افقی صفحه 117
  هدف از این مقاله تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم، بررسی رویکردهای نوین در این زمینه، تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با کاربرد الگوی بومی در تولید دانش و سرانجام دستیابی به رهیافت های حاصل از تحلیل و بحث های مذکور به منظور برنامه ریزی در فضای تولید دانش در جامعه ایران بود. پس از بررسی رویکردهای مطرح در جامعه شناسی علم، مراحل مختلف توسعه این علم بررسی شد. از سوی دیگر چون تولید علم فرایندی درگیر در ساختارهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی است، به منظور طرح و بررسی تحولات اخیر در شیوه تولید دانش، سه پارادایم یا الگوی نظری تولید دانش مورد تحلیل و نقد قرار گرفتند. همچنین کاربرد الگوی بومی در تولید دانش مورد بررسی قرار گرفت و دو دسته رویکرد در این زمینه معرفی شدند که هریک ایده هایی را در ارتباط با دانش بومی و بومی سازی دانش مطرح کردند. در پایان کوشش شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که رهیافت مباحث مطرح شده برای جامعه ایران چه مواردی می تواند باشد؟
  کلیدواژگان: جامعه شناسی علم، شیوه های تولید علم، الگوی نظری، شیوه تولید بومی دانش، سیستم های نوآوری، ساختار سایه، خود بازآفرینی، خود عقلانی، شبکه ها و خوشه های نوآوری
 • آذر قلی زاده، نرگس کشتی آرای، مریم سهرابی رنانی صفحه 159
  هدف از این پژوهش، مطالعه «نقش به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شاهین شهر در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی 89-1388» بود. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب میزان به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی تفاوت معناداری داشت و با افزایش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران، میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان نیز ارتقا یافته بود. از طرفی میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب میزان به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع دینی مذهبی و بر حسب میزان به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع قومی نژادی نیز متفاوت و معنادار بود؛ از این رو می توان عامل به کارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع قومی نژادی و تنوع دینی مذهبی) توسط مدیران را در افزایش سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان موثر دانست.
  کلیدواژگان: مهارت، تنوع فرهنگی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، مشارکت اجتماعی
 • بهمن زندی، سیدمهدی سمایی، مسعود شهبازی صفحه 185
  هدف پژوهش حاضر بررسی خودرونوشته های تهران و اردبیل است. با اینکه خودرونوشته ها قابلیت این را دارند که بتوانند موضوعی برای مطالعه در علوم مختلف قرار گیرند، تاکنون مطالعه ای جامع و علمی در مورد خودرونوشته ها در ایران صورت نگرفته و فعالیت های انجام شده در این ارتباط تنها محدود به جمع آوری و دسته بندی نوشته ها شده است. در این پژوهش به این پدیده از دیدگاه علم زبان شناسی نگریسته شده است. مسائلی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: بررسی نوع نماد های به کار رفته، بررسی نوع خطوط، مضامین مختلف خودرونوشته ها، بررسی تاثیر نوع خودرو بر نوشته ها، بررسی گرایش خودرونوشته ها به لحاظ هویتی و مطالعه گرایش خودرونوشته های دارای مضمون اسم خاص به جنسیت خاص. نتایج مطالعه نشان می دهد خودرونوشته های این دو شهر از میان نمادهای زبانی، تصویری و ریاضی بیشتر از نماد زبانی بهره برده اند و به لحاظ خط از میان خط های فارسی و لاتین بیشتر از خط فارسی برای نگارش استفاده شده است. در هردو شهر، نوع خودرو بر مضمون خودرونوشته ها تاثیر دارد و به لحاظ مضمون، بیشترین گرایش به مضمون مذهبی است. در هر دو شهر مورد مطالعه به لحاظ هویتی خودرونوشته ها بیشتر به سمت هویت ملی اسلامی گرایش دارند. در مورد گرایش جنسیتی اسم های خاص در هر دو شهر تهران و اردبیل گرایش به جنسیت مذکر است.
  کلیدواژگان: زبان شناسی، جامعه شناسی زبان، خودرونویسی، هویت، تهران، اردبیل
 • اکبر زارع شاه آبادی، مهدی ابراهیم آبادی صفحه 207
  فرایند هویت مشخص می کند که فرد از لحاظ روانی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد؛ به بیان دیگر، هویت یابی، کنشگر اجتماعی را قادر می سازد که برای پرسش های بنیادی معطوف به کیستی و چیستی خود پاسخ مناسب و قانع کننده ای پیدا کند. بحران هویت فرهنگی به معنای گسستن و بیگانه شدن انسان از اصل و ریشه های فرهنگی است که در آن زیسته و با آن آمیخته و نیاز به پیوستن به اصل و ریشه های فرهنگی دیگر دارد که در قالب فراموشی و یا کم ارزش دانستن فرهنگ و آداب و رسوم فردی و بی توجهی به آن بروز می یابد. هدف این مطالعه، بررسی برخی از عوامل مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش آموزان دبیرستانی تبریز است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. در این بررسی به منظور تبیین و تعریف بحران هویت فرهنگی، نظریات نظریه پردازان کنش متقابل نمادین با نظریه پارسونز تلفیق شده و بر نظریه بحران های هابرماس انطباق داده شده است. لازم به ذکر است بحران هویت فرهنگی با متغیرهایی چون میزان علاقه مندی و توجه به زبان قومی و تاریخ مشترک، میزان تقید نسبت به انجام اعمال دینی و سنت ها، میزان تاثیرپذیری از دوستان و همسالان و... سنجیده شده است.
  نتایج تحلیل های نشان می دهد متغیرهای تاثیرپذیری از گروه دوستان و همسالان، تحصیلات فرد، جنسیت و تاثیرپذیری از ماهواره به ترتیب بیشترین اثرات را در تبیین متغیر وابسته یعنی بحران هویت فرهنگی داشته و حدود 41 درصد از واریانس بحران هویت فرهنگی را تبیین کرده اند. همچنین متغیر طبقه اجتماعی نیز نتوانسته سهمی در تبیین متغیر وابسته داشته باشد.
  کلیدواژگان: بحران هویت فرهنگی، جنسیت، سن، تاثیرپذیری از دوستان، شهر تبریز
 • یعقوب احمدی صفحه 229
  توجه به مقوله فرهنگ در حیطه سیاست امر تازه ای است. عمده مباحث مطرح شده در رابطه با فرهنگ سیاسی در جامعه علمی ایران مبتنی بر تز کلاسیک آلموند و وربا یعنی بحث «فرهنگ مدنی» بوده است. نوشتار حاضر در راستای واکاوی پیوند فرهنگ و سیاست، تاکید خود را بر بررسی گونه شناسی فرهنگ سیاسی مبتنی بر تز نوپدید اینگلهارت و ولزل (2005؛ 2009) نهاده است.
  این نوشتار از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه دوم سال 1388). جامعه آماری آن کلیه افراد بالای 18 سال شهر سنندج و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 340 نفر تعیین شده است. پرسشنامه طراحی شده با روایی سازه های مناسب (بر اساس ضریب آلفای کرونباخ) برحسب نسبت سن، منطقه محل سکونت و تحصیلات افراد توزیع شده است.
  نتایج تحقیق حاکی از وجود نوع فرهنگ سیاسی مستعد دموکراسی در میان مردم ساکن سنندج است. نتایج همچنین نشان از وجود رابطه مثبت میان انتخاب رویکرد متساهلانه قومی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی دارند.
  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، قومیت، فرهنگ، فرهنگ سیاسی، فرهنگ مدنی
|
 • Ali Ghasempoor, Mohammad Javad Liaghatdar, Ebrahim Jafari Page 1
  In recent years, the subject of internationalization has been one of the most discussed issues in academic centers. Higher education expert's beliefs that this subject is a new paradigm and inevitable approach in curriculum development of universities. Internationalization is a term that refers to the process of integrating an international and intercultural dimension into the teaching, research and service functions of the institution. Localization is another approach that refers to promotion, adaptation and development of knowledge, technology, culture and specific values in the specific context and alike internationalization is a response to globalization. The purpose of this study is, surveying the nature of internationalization and its causality, practical models and principals and specifying its relation to multiple theories of fostering local knowledge and localization in globalization of education context. These theories have varied emphasis on global dependence and local orientation and therefore they have their own characteristics, strengths, and limitations in conceptualizing and managing the process of fostering local knowledge and human development. Clearly, their implications for design of curriculum and instruction and their expected educational outcomes in internationalization of curriculum are correspondingly different. Each country or local community may have its unique social, economic and cultural contexts and therefore, its tendency to use one theory or a combination of theories from the typology in globalizing and internationalizing education may be different from that of others.
  Keywords: Internationalization, Globalization, Localization, Curriculum, Higher Education
 • Seyed Hossein Serajzadeh, Mohammad Sedigh Mohammadi Page 25
  In this paper clergies and academic's View on Religiosity Criteria will study and compare. Religiosity criterion is considered as the principle based on which the extent of religiosity of people is evaluated.Based on the sociological theories of Weber, Stark and Girth about the relationship between religious understandings of different groups and their social status and situations and on the basis of secularization theories, and also considering the fact that clergies and academics enjoy different social characteristics, particularly with regard to their relation with academic institutions and modern values, it was hypothesized that clergies and academics criteria for religiosity vary and academics put more focus on general moral aspects and less emphasis on ritualistic, collective and juridical aspects of religiosity.For this aim, three samples of clergies, academics and academic clergies compared by conducting a questionnaire in which the respondents decided on the significance of the items of a multidimensional religiosity scale. The data revealed that academics and clergies emphasized differently on various aspects of religiosity. While clerics focused on all aspects and dimensions of religiosity, academics put primarily stress on moral aspects of religiosity and put less stress on collective rituals. The diversity could be explained based on the differences of social situation and educational tradition of clergies and academics.
  Keywords: Religion, Religiosity Criteria, Secularization, Academics, Clergies, Iran
 • Mohammad Saeed Zokaei, Mohammad Javad Esmaili Page 55
  The empirical studies undertaken on academic culture in Iran suggest an inefficient academic acculturation and students alienation from the structure and process of a desired academic culture. A sense of powerlessness, normlessness, anomie, social isolation and in general strangement from the self, educational processes, unverrsity camp, academic staff members and also from other students is increasingly growing in the minds and feelings of a considerable number of higher education students in humanities and social sciences. Drawing on a mixed methodology, the following paper aims to reconstruct the phenomenology of academic and educational alienation based on students personal lived experience and narrativity. Apart from accounting for internal and external social factors affecting this experience, we have proposed a typology of the types of alienation experienced by different groups of students and the strategies they have adopted to counter it. Results suggest that alienation is directly affected by culture politics and involves different social, psychological, and economic consequences in their lives.
  Keywords: Academic Alienation, Educational Alienation, Academic Culture, Disciplinary Identity, Purposeful Alienation
 • Ebrahim Fayaz, Hossein Sarfaraz, Ali Ahmadi Page 91
  Studying the Location and spatial performances as a part of human behavioris discussed in semiotics nowadays. These man-made effectsare including information and meaning that is the subject of semiotics. Cultural landscapes reflected their dominant cultures and can reveal the meaning as targeted by the creator of the effects or human. Hence, semiotic of cultural landscape is considered to be one of the ways and means of understanding meaning in human living environment. In this way, cultural landscapes are reviewed as the text and context. For discovering such texts or contexts through cultural landscapes, their signification and meaning can be employed. This research is exploring of meaning and contains of cultural landscapes by semiotics and its method. This research reveals that studying about cultural landscapes as "text" and "context" with consideration time conditions, cultural signs and symbols play important role in understanding them. Because, these effectsas tangiblephenomenonare connected with internal fact of human, through them the meaning can be discovered. Hence, this meaning discovering is obtained by semiotics.
  Keywords: Semiotics, Culture, Cultural landscape, Cultural Geography
 • Ali Rabbani Khorasgani, Vahid Ghasemi, Rasol Rabbani, Mehdi Adibi Sadeh, Nader Ofoghi Page 117
  The main aim of this article was sociological Analysis on the modes of science, survey of new Approaches in this context, description of available Approaches relevant to Application of Indigenous paradigm in prodvetion of knowledge and conclusion to attain imitated Approaches from Analysis and mentioned discussions for planning in space of science production in society of Iran. After Analysis of propound Approaches in sociology of science concreted that sociology of science three generation transitioned yet: classic sociology of science (OSS) [Theories of Merton], New sociology of science (NSS) [Theories of Thomas kuhn and others] and Third generation sociology of science that consisted of non - Marxist composinal and processive Approaches for example: Actor - Network theory (ANT), Triple Helix Theory life eyeles, mode 2 and Mode 3. On the other hand, because science production is encompass process in social structures and social communications, allowance for Analysis of Recent Development in mode of science production, three paradigm Analysis and critiqued titles mode 1, 2, 3 production of knowledge. Also, Application of Indigenous paradigm studied in production of knowledge and introduced two groups: A - External Approaches B - Internal Approaches that each of two groups propounded Ideas relevant to Indigenous knowledge and Indigenization of knowledge. In the final section, mode an efforted to answered this question that what doctrines can be concluded from these discourse in order to improve the conditions in Iran.
 • Azar Gholizadeh, Narges Keshtiaray, Maryam Sohrabi Renani Page 159
  The purpose of this research was to study "The role of applying principal's cultural diversity management skills in Shahin Shahr high schools in promoting student's social participation (2009-2010)". The obtained results indicated that: There were meaningful differences among the means of student's social participation based on their Principal's Cultural Diversity Management Skills. And by promoting Principal's Cultural Diversity Management Skills, student's social participation promoted too. On the other hand, there were meaningful differences among the means of student's social participation based on their manager's Religious Diversity Management skills and Ethnic Diversity Management skills. So it can be said Applying Principal's Cultural Diversity Management Skills (Religious Diversity Management skills and Ethnic Diversity Management skills) have effective role in Student's Social Participation.
 • Bahman Zandi, Mahdi Samai, Massoud Shahbazi Page 185
  The present study is an attempt to study the bumper stickers in Tehran and Ardabil. Although the bumper stickers have potential to be a subject of study in different fields, there hasnt been any scientific study about them in Iran yet, and the studies done up to now be limited just to collecting and grouping the stickers. This study is looking to this phenomenon from a linguistic perspective. In this study we consider the type of symbols used in bumper stickers, the type of wittings, subject-matter of stickers, the effect of vehicle's type on the subject-matter of stickers, the tendency of stickers towards a special identity and the tendency of stickers with proper noun subject-matter to a special gender. The results of studying ten thousand stickers from Tehran and Ardabil show that bumper stickers in these two cities mostly use linguistic symbols, and they are mostly written in Persian language. In both cities the type of vehicles is effective on the sticker's subject-matter, and the stickers have a high tendency towards religious subject-matter. Also the stickers have tendency towards national-Islamic identity. Proper nouns in stickers have a tendency towards male names in both cities.
  Keywords: linguistics, Sociolinguistics, Bumper Stickers, Tehran, Ardabil, Informal Culture
 • Akbar Zare Shahabadi, Mehdi Ebrahimi Page 207
  Identity process specifies who the individual is psychically and socially and what position he has. In other words, identification enables social active to reply the fundamental questions referring to who and what he is appropriately and convincingly. Cultural identity crisis is a term applied to describe individual's disability to adopt the role expected from them by the society.Cultural identity crisis means that human being ruptured and alienated from cultural origins and roots in which he has lived and mixed with it; need for attaching to other cultural origins and roots that is manifested in the form of forgetting and devaluing individual culture and traditions and ignoring it. This study intends to survey some factors related to cultural identity crisis among Tabriz high school students. Required data has been compiled through a questionnaire and sample of 378 high school students by categorical sampling method. In this survey, to clarify and define cultural identity crisis, the theories of theoreticians for symbolic interaction have been combined with Parson's theory and conformed to Hobermouse's crisis theory. It should be mentioned that cultural identity crisis has been measured by some variables as interest in ethnic language and common history and attention to them, obligation to religious affairs and traditions, influence by friends and coevals and. ..The results of performed analyses show that the variables of impressibility by friends and coevals group, individual education, sexuality and impressibility by satellite have most effects on clarifying the dependent variable, i.e., cultural identity crisis, respectively and have clarified about 41% of the variance for cultural identity crisis. The variable for social class can also contribute to specify the dependent variable.
  Keywords: Cultural Identity Crisis, Sexuality, Age, Influence by Friends, Tabriz
 • Yaaghob Ahmadi Page 229
  Attention to culture in politics, like this, is a new subject. Most part of research about political culture in Iran has been focused on Almond and Verba thesis of political culture. This paper for measuring of political culture and typology of it, use Inglehart and Welzel (2005) thesis about political culture- it is called "self experiment".This paper is a survey study by control of terms, is a broaden study by extended and is a cutting study by time (in the second half of 1388). The population is the entire person that has more than 18 years old in Sanandaj city. The sample size based on Kockran formula is 349. The questionnaires with suitable structures validity (based on Kronbagh's coefficient of Alfa) in the ratio of age, sex in deferent areas have been distributed. There are many research
  Results
  The mead of political culture in Sanandaj city was in type of Democratic capacity. Results show that there are meaningful relation between type of political culture and ethnic tolerance approach.
  Keywords: Political Development, Ethnicity, Culture, Political Culture, Civic Culture