فهرست مطالب

دانش بیماری شناسی گیاهی - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1390)

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1391/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی صدروی* صفحات 1-13
  قارچ های میکوریز آربوسکولار، همزیست ریشه 80% گیاهان، از جمله اغلب گیاهان زراعی و درختان میوه هستند. آن ها ضمن استقرار درون بافت ریشه و تولید آربوسکول درون سلول های پوست داخلی آن، شبکه ظریف ریسه های خارج ریشه ای نیز تولید می کنند. این قارچ ها با افزایش جذب آب و عناصر غذایی برای گیاهان، تغییر در مواد شیمیایی بافت های گیاهی، رقابت با بیمارگرها برای محل استقرار و مواد غذایی، تغییر در ساختار ریشه، کاستن از تنش های محیطی و افزایش جمعیت باکتری های مفید خاک به مدیریت بیماری های قارچی، شبه قارچی، نماتدی، باکتریایی، فیتوپلاسمایی و فیزیولوژیک گیاهان کمک می نمایند. جمع آوری، شناسایی، خالص سازی، تکثیر و تلقیح این قارچ ها به گیاهان می تواند مصرف کودها و سموم شیمیایی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آربوسکول، بیماری، قارچ، نماتد، همزیستی
 • عباس صلاحی اردکانی*، سید عباس حسینی نژاد صفحات 14-26
  استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با نماتدهای انگل گیاهی، علاوه بر صرف هزینه زیاد، می تواند باعث باقی ماندن آن ها در محصول، از بین رفتن دشمنان طبیعی نماتدها و آلودگی محیط زیست شود. بر اساس پژوهش های انجام شده روغن، عصاره و پودر مغز بذر و کنجاله چریش، عصاره و پودر بذر کامل زیتون تلخ، عصاره و پودر قسمت های هوایی بومادران باعث مرگ لاروهای سن دوم نماتد مولد غده ریشه گیاهان Meloidogyne incognita می شوند. تاثیر این مواد گیاهی بر مرگ و میر این نماتد در مقایسه با شاهد بیمار، از نظر آماری و در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار دارند. با کاربرد این مواد گیاهی می توان مصرف سموم شیمیایی و خطرات استفاده از آن ها، را کاهش داد.
  کلیدواژگان: بومادران، چریش، زیتون تلخ، غده ریشه، نماتد
 • مجید امانی*، نادر حسن زاده، سعید رضایی صفحات 27-33

  موز یکی از میوه های مهم مناطق گرم و مرطوب است، که در زیر پوشش پلاستیک در استان های مازندران و گلستان پرورش داده می شود. از این استان ها بیماری لکه برگی و نکروز باکتریایی موز گزارش شده است. نشانه های این بیماری لکه های نکروزه روی برگ های مرکزی و جوان درخت است، که با گسترش آن ها و پوسیدگی کامل برگ های آلوده، رشد و تولید محصول گیاه متوقف می شوند. عامل بیماری باکتری Xanthomonas campestris pv. musacearum، با کلنی زرد لعاب دار، گرم منفی، غیرفلورسانت، اکسیداز منفی و کاتالاز مثبت است. بیماری زایی باکتری با مایه زنی آن روی برگ های موز قابل اثبات است. نشانه های کامل بیماری، روش های نمونه برداری، جداسازی و اثبات بیماری زایی باکتری و مدیریت بیماری شرح داده شده اند.

  کلیدواژگان: باکتری، لکه برگی، موز، نکروز، Xanthomonas
 • میرمعصوم عراقی* صفحات 34-42
  در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت دنیا، تقاضای روز افزون مواد غذایی و اهمیت حفظ سلامت محیط زیست باعث گردیده تا محققین به استفاده از ریزجانداران برای افزایش میزان محصول در واحد سطح بیش از گذشته توجه نمایند. برخی گونه های Trichoderma به عنوان محرک رشد گیاهان شناخته شده اند. گونه های Trichoderma با استقرار و هاگ زایی فراوان در محیط خاک و به ویژه اطراف ریشه اغلب گیاهان زراعی، سبزی، صیفی و زینتی نه تنها باعث کاهش عوامل بیماری زا در خاک می شوند، بلکه با مکانیسم های بیوشیمیایی باعث تحریک به رشد اندام های زیرزمینی یا هوایی این گیاهان می گردند. با توجه به این که گونه های متعدد Trichoderma در سال های اخیر از خاک های داخل کشور جداسازی و معرفی شده اند، اهمیت انجام پژوهش های بیشتر در مورد اثر آن ها در افزایش رشد گیاهان بیش از گذشته نمایان می شود.
  کلیدواژگان: رشد، گیاه زراعی، قارچ، محرک، Trichoderma
 • زهرا میرسلیمانی، رضا مستوفی زاده قلم فرسا* صفحات 43-52
  اهمیت حفاظت از گیاهان، هم زمان با نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت مناسب، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. جستجو برای یافتن ریزجانداران مناسب و کاربردی برای مبارزه زیستی، مطالعه روی نحوه عمل و شرایط بهینه استفاده از آن ها، برای مدیریت موفق بیماری های گیاهی ضروری است. یکی از این ریزجانداران، شبه قارچ Pythium oligandrum است، که قادر به زندگی پوده رستی در خاک می باشد و دارای خاصیت تعارضی و فراانگلی روی تعدادی از بیمارگرهای خاک زاد است. این شبه قارچ روی 12 گونه از گیاهان زراعی، متعلق به شش تیره بیماری زا نیست و تنها در سطح ریشه آن ها حضور دارد. آن که برای مبارزه با طیف وسیعی از بیمارگرهای گیاهان زراعی استفاده شده، اثر معنی داری روی تحریک رشد گیاهان نیز دارد و در نتیجه می تواند سبب افزایش محصول نیز گردد.
  کلیدواژگان: بیمارگر، پوده رست، تعارض، فراانگل، Pythium
 • صفرعلی مهدیان*، سید یحیی کاظمی، بهنام امیری صفحات 53-62
  خیار در بعضی مناطق مرطوب کشور برای مبارزه با بیماری سفیدک کرکی با قارچ کش مانکوزب سم پاشی و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی برداشت می شود. بنابراین تعیین میزان باقی مانده این قارچ کش در میوه خیار، از نظر حفظ سلامت مصرف کنندگان اهمیت دارد. مقدار باقی مانده این قارچ کش در نمونه های میوه خیار که به طور تصادفی جمع آوری می شوند، تعیین می گردد. از هر نمونه 100 گرم وزن و در دستگاه سوکسله با حلال ان- هگزان، عصاره آن استخراج می شود. میزان جذب نور با طول موج 280 نانومتر این عصاره در دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و در نمودار خطی، نشان دهنده رابطه بین میزان جذب نور توسط یک عصاره با رقت ماده موثره این قارچ کش موجود در آن، قرار داده می شود و مقدار باقی مانده قارچ کش مانکوزب در عصاره هر نمونه تعیین می شود. بیشینه باقی مانده مجاز این قارچ کش 2 میلی گرم در هر کیلوگرم میوه خیار است.
  کلیدواژگان: باقی مانده، خیار، سفیدک کرکی، قارچ کش، مانکوزب
 • مهدی نصراصفهانی*، غزاله کاسب، شعبان شفیع زاده صفحات 63-70
  فلفل دلمه ای، یکی از گیاهانی است که با توجه به ارزش غذایی و میزان مصرف آن، اخیرا کشت آن در استان اصفهان گسترش یافته است. در طی بازدید مزارع و گلخانه های تحت کشت این گیاه در این استان، بوته های بیمار نمونه برداری و در کیسه های پلاستیکی تمیز جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. بررسی نشانه های بیماری ها، جداسازی، خالص سازی و خصوصیات ریخت شناسی بیمارگرها نشان داد که 5 بیماری سفیدک کرکی، سفیدک پودری، پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، سوختگی آلترناریایی و کپک خاکستری، که عوامل آن ها: Peronospora tabacina، Levielulla taurica، Sclerotinia sclerotiorum، Alternaria alternata و Botrytis cinerea هستند، روی اندام های هوایی فلفل دلمه ای در این استان شایع می باشند.
  روش های نمونه برداری، جداسازی و خالص سازی بیمارگرها، نشانه های بیماری ها و خصوصیات ریخت شناسی عوامل آن ها شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: بیماری، پوسیدگی، سفیدک، سوختگی، فلفل دلمه ای
|
 • Mehdi Sadravi* Pages 1-13
  Arbuscularfungi are root symbiontsof 80% of plants, such as most field crops and fruit trees. They establish in root tissue, arbuscule in endodermis cells, and an extramatrical fine hyphal net. These fungi byincreasing absorption of water and nutrient elements for plants, making changes in chemical constituents of plant tissues, competition with pathogens for nutrients and establishment site, structural changes in roots, alleviation of environmental stresses, and increasing population of useful bacteria in soil, help management of diseases caused by fungi, fungal like organisms, nematodes, bacteria, phytoplasmas and physiological disorders. Collection, identification, purification, propagation, and inoculation of these useful fungi to plants, can decrease usage of chemical fertilizers and pesticides that are harmful to consumers of agricultural products as well as to the environment.
  Keywords: Arbuscule, Disease, Fungus, Nematode, Symbiosis
 • Abbas Salahi Ardakani*, Seied Abbas Hoseininejad Pages 14-26
  In order to control plant parasitic nematodes, in spite of chemical costs, some may have residue in yield, some kill the natural enemies of nematodes, and many of them may pollute the environment. Based on research carried out by oil, seed kernel extract and powder, and meal of neem, complete bead-tree seed extract and powder, yarrow aerial parts extract and powder, can cause mortality of these onstage juveniles of the root-knot nematode Meloidogyne incognita. The effect of these plants materials on the nematode mortality compared with control and showed statistically significant difference at the level of 1%. Application of these plants materials maybe reduces of chemical pesticides and risks of their using.
  Keywords: Yarrow, Neem, Bead, tree, Root, knot, Nematode
 • Majid Amani*, Nader Hassanzadeh, Saeid Rezaei Pages 27-33

  Banana is one of the important fruit in tropical humid areas. In Iran it grows under plastic cover in the Mazandaran and Golestan provinces. Bacterial leaf spot and necrosis disease of banana have been reported from these provinces. Symptoms of this disease are seen as necrotic spots on central young leaves. Spreading these spots, the diseased leaves become completely rotten and the plant growth will stop. Causal pathogen is the bacterium, Xanthomonas campestris pv. musacearum, which produces yellow mucoid colony. This is agram-negative, non-fluorescent, oxidase negative and catalase positive bacterium. Pathogenicity test of bacterium can be proven by its inoculation to banana leaves. Disease symptoms, sampling, isolation and methods of pathogenicity test of the bacterium, and disease management have been described in detail.

  Keywords: Bacterium, Leaf spot, Banana, Necrosis, Xanthomonas
 • Mir Masum Iraqi* Pages 34-42
  Increasing world population and food demand in recent decades, as well as the importance of environmental health, most researchers focused attention to the use of microorganisms to improve the crops yields. Some species of Trichoderma are known to be plant growth promoters. It is believed that Trichoderma species, not only decrease the pathogens in the soil, but also increase growth of underground or aerial parts of the plants with establishment and abundant sporulation in soil, especially around roots of field crops, vegetables, cucumber, and ornamental plants, by bio-chemical mechanisms. With respect to isolation and reports of many Trichoderma species from soils of Iran, importance of researches on plant growth promoting effects of these fungi highlighted more than the past.
  Keywords: Growth, Field crop, Fungus, Promoter, Trichoderma
 • Zahra Mirsoleimani, Reza Mostowfizadeh, Ghalamfarsa* Pages 43-52
  The importance of plant protection is increasing with the need of optimizing the quality of agricultural yields. This is essential to search for suitable and appropriate microorganisms for biological control and also study and practice on how to use the optimal conditions for the successful management of plant diseases. One of these microorganisms is the fungus-like, Pythium oligandrum that live saprophytic in the soil. This microorganism has antagonistic and hyper parasitic effects on some of soil borne pathogens. This is not virulent on the 12 species of plants, belonging to six families and only present on their root surface. It is used for control of the wide range of pathogens of the field crops and also can stimulate plant growth, result in increasing the yield.
  Keywords: Pathogen, Saprophyte, Antagonism, Hyper parasite, Pythium
 • Safarali Mahdian *, Seyed Yahya Kazemi, Behnam Amiri Pages 53-62
  In some wet areas of Iran, mancozeb is widely used for control of the downy mildew of cucumber which is harvesting shortly after spray application. Therefore residual detection of this fungicide in the cucumber fruit is important, considering the consumer's health. Residual amount of this fungicide is detecting in the randomly collected cucumber fruit samples. In this regards, fruit samples in 100 gram weight is taken and the juice extracts using N-hexane solvent in the succulent apparatus. Then the extract examine at the light with wave length of 280 nm by spectrophotometer. The relationship between amount of the light absorption by the extract and concentration of mancozeb active ingredient is determined, using the linear diagram. The maximum allowed residual level for cucumber fruit, is 2 mg/kg.
  Keywords: Residue, Cucumber, Downy mildew, Fungicide, Mancozeb
 • Mehdi Nasresfahani*, Ghazaleh Kaseb, Shaban Shafizadeh Pages 63-70
  Cultivation of bell-pepper has been developed in Esfahan province, due to its nutritional value and consumption amount. In a survey, fields and greenhouses investigated for foliar diseases of this plant and diseased plants were collected. The collected plant materials were kept in clean plastic bags and transferred to lab. Studying the diseases symptom and isolation, purification, and morphological characterization of pathogens, five common diseases of aerial parts of bell-pepper including downy mildew, powdery mildew, Sclerotinia stem rot, Alternaria blight and gray mold, were identified. Causalfungi were Peronospora tabacina, Levielulla taurica, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternate and Botrytis cinerea, respectively. Methods of sampling, isolation and purification of pathogens, diseases symptoms and morphological characteristics of pathogens illustrated.
  Keywords: Disease, Rot, Mildew, Blight, Bell, pepper