فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 82 (تابستان 1391)
 • پیاپی 82 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیررضا قایقران، بابک بخشایش اقبالی*، مظفر حسینی نژاد، پویا آذری، احسان کاظم نژاد صفحه 1
  مقدمه

  سکته مغزی شایع ترین اختلال عصبی ناتوان کننده و درد پس از سکته مغزی عارضه ای شایع و اغلب فراموش شده است که شیوع آن در مطالعات مختلف از 6/18% تا 49% گزارش می شود. انواع مختلفی از درد به دنبال سکته مغزی بروز می کند که شامل دردهای مرکزی، نوسی سپتیو، اسپاسمی، سردرد و غیره است. افتراق بین انواع مختلف دردهای پس از سکته مغزی مهم است زیرا علایم بالینی، عوامل خطر و درمان آنها متفاوت است.

  هدف

  بررسی فراوانی نسبی نشانگان درد پس از سکته مغزی و عوامل خطر مرتبط با آنها

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی و توصیفی 389 بیمار متوالی دچار سکته مغزی به مدت 3 ماه که برای پیگیری روند درمان در بهار 1390 به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان پورسینای رشت مراجعه کرده بودند پس از کسب شرایط ورود به مطالعه از نظر انواع نشانگان درد، مورد مصاحبه و معاینه بالینی قرار گرفتند. خصوصیات دموگرافی و ویژگی های سکته مغزی آنها نیز در پرسشنامه ثبت شد. داده ها با نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  از 389 بیمار، 142 نفر (5/36%) از درد شاکی بودند. شایع ترین انواع درد در مطالعه ما دردهای اسپاسمی و سردردها بودند(به ترتیب 9/12% و 1/11%). شایع ترین محل های درد، اندام های فوقانی و سر بود(به ترتیب 5/18 % و 3/11 %). دردهای نوسی سپتیو و مرکزی به صورت معنی دار در سکته های مغزی هسته های عمقی نیمکره ای و کپسول داخلی شایع تر بودند(به ترتیب 002/0=P و 001/0=P) و سردرد نیز در سکته های ساقه مغز شایع تر بود(022/0=P).

  نتیجه گیری

  درد پس از سکته مغزی عارضه شایع سکته مغزی است. بنابراین، از آنجا که این دردها تاثیر نامطلوبی بر کیفیت زندگی بیماران دارند و قابل درمان بالقوه هستند، احتمال وقوع آنها در بیماران دچار سکته مغزی در هر ویزیت سرپایی مهم است که مد نظر قرار گیرد. با بررسی الگوی عوامل خطر مانند محل ضایعه می توان تا حدی وقوع برخی انواع سندرم درد را پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: درد، سکته مغزی
 • مجید پورشیخیان، عبدالحسین امامی سیگارودی، احسان کاظم نژاد، مینا رئوف صفحه 8
  مقدمه
  جراحی و بیهوشی موجب بروز تعدادی اختلال فیزیولوژی می شوند که بر اعضای بدن موثرند و ممکن است در حین ریکاوری پس از بیهوشی به صورت عوارضی ظاهر شوند. پس، این موارد بایستی ارزیابی و شناسایی شوند.
  هدف
  بررسی میزان بروز عوارض پس از بیهوشی در واحد مراقبت پس از بیهوشی و همچنین شناخت بعضی از عوامل خطر موثر در ایجاد این عوارض
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بر 155 بیمار کلاس 1 و 2 ASA با محدوده سنی 75- 10 سال در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت انجام شد. نمونه ها بیمارانی بود که در سال 89 با بیهوشی عمومی به روش تقریبا مشابه تحت جراحی قرار گرفته و به واحد مراقبت پس از بیهوشی منتقل شده بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شامل 2 بخش، بخش اول اطلاعات پایه و بخش دوم، حاوی: عوارض تنفسی، قلبی عروقی، عصبی و گوارشی بود. اطلاعات گردآوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون کای- دو و آزمون زوج ها تجزیه تحلیل و P<0/05 معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  بروز تغییر(افزایش یا کاهش) قابل توجه فشارخون، تعداد ضربان قلب و تنفس به ترتیب در 42%، 36% و 49%، هیپوکسمی 4/8%، درد 76%، لرز 22%، بیقراری پس از جراحی 26% و تهوع و استفراغ 12% دیده شد. در مورد تاثیر بعضی از عوامل در بروز عوارض پس از بیهوشی، نتایج حاکی از آن بود که بین سن بیمار و بروز تغییر قابل توجه تعداد ضربان قلب و لرز پس از جراحی و همچنین بین جنس و میزان بروز درد، لرز، بی قراری پس از بیهوشی و تأخیر در بیداری از بیهوشی ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. به علاوه بین مدت جراحی با لرز، شدت درد و تاخیر در بیداری پس از بیهوشی ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع نسبتا بالای عوارض در ریکاوری، اهمیت بکارگیری کارکنان هوشیار و تجهیزات مانیتورینگ(وسایل) کافی در واحد مراقبت های پس از بیهوشی برای کاهش مرگ ومیر و بیماریزایی بیماران و تحمیل هزینه های بیمارستانی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اتاق بهبودی، بیهوشی عمومی، عوارض پس از عمل جراحی
 • مریم داوران، دکترموسی کافی ماسوله، دکترمحسن مداح، سودابه ابراهیمی فرد، شیوا داوران، رضا سلطانی شال، کرامه ثاقبی سعیدی صفحه 15
  مقدمه
  چاقی بیماریی با آثار مخرب برسلامت انسان است. به رغم اهمیت نقش عوامل روان شناختی در شکل گیری چاقی شناخت کمی از آنها وجود دارد.
  هدف
  ارزیابی ویژگی های روان شناختی افراد چاق
  مواد و روش ها
  مطالعه ای توصیفی بر113نفر (94 زن و 19 نفر مرد) از افراد چاقی مراجعه کننده به کلینیک تغذیه شهر رشت به صورت نمونه گیری در دسترس و براساس نمایه توده بدنی(). با استفاده از پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی نمونه ها 31 سال و دامنه BMI آنها 67/25 تا 55/48 بود. مقیاس خودبیمارانگاری در زنان و مردان چاق و مقیاس ضعف روانی در مردان چاق تا حدی برافراشته بود. نمایه توده بدنی با مقیاس های MMPI-2 همبستگی معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس مقیاس های MMPI-2نیمرخ روانی زنان ومردان چاق بهنجار بود. از آنجایی که نمرهTدر مقیاس خودبیمارانگاری(Hs) در زنان و مقیاس های خودبیمارانگاری (Hs)و ضعف روانی (Pt)در مردان بیش از 65 است، این نمونه ها در ابتلای به خودبیمارانگاری و اضطراب آسیب پذیرند.
  کلیدواژگان: چاقی، شاخص توده بدن، ویژگی روان شناختی
 • مرتضی رهبرطارم سری، حلیمه خوش آموز، سیمین حسینی، علیرضابادسار، افشین ونک عراقیان، مرتضی فلاح کرکان صفحه 24
  مقدمه
  وبا یکی از بیماری های عفونی است که در اثر غذا یا آب آلوده به باکتری گرم منفی و بی هوازی اختیاری، به نامVibrio Choleraeایجاد می شود و ممکن است بدون علایم بالینی باشد یا بهصورت اسهال خفیف تا شدید تظاهر کند. درمان اصلی اسهال جایگزینی آب و الکترولیتها و درصورت نیاز تجویز آنتیبیوتیک است. میزان مقاومت آنتیبیوتیکی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
  هدف
  تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عامل وبا درتابستان 1390- استان گیلان
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر 142سوش ویبریوکلرای جدا شده از نمونه مدفوع 161بیمار استان گیلان در همهگیری تابستان 1390 انجام شد. تمام نمونه ها به محیط Cary-Blair و سپس به آب پپتونه قلیایی منتقل شده و پس از انکوباسیون در محیط TCBS و آنگاه کلنی ها در محیط KIA کشت داده شدند. سپس، آزمایش سرولوژی با آنتی سرم پلی والان O1 ودر صورت مثبتشدن با آنتی سرم تک ظرفیتی اینابا و اوگاوا انجام شد. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی دیفوزیون نسبت به 7 آنتیبیوتیک به روش Kirby Bauer بهعمل آمد. اطلاعات با نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفت.
  نتایج
  از 161نمونه ارسالی،142 مورد از نظر وجود عامل وبا مثبت بودند که 140 مورد (5/98%) مربوط به سروتیپ Ogawa و 2نمونه Non Agglutinating Groups بودند. 80 نمونه (56٪) مربوط به زنان و میانگین سنی مبتلایان 38 سالگی(دامنه 84-3 سال) بود. بیشترین نمونه ها از لاهیجان (39 نمونه) ارسال شدهبود. 100% ایزوله ها از نظر حرکت، اندول، سیترات و اکسیداز مثبت بودند. بررسی آنتی بیوگرام نشان داد که 97%،90%، 5/23%،20%، 11 % و 10 %و 2/1٪از ایزوله ها به ترتیب به نیتروفورانتوئین، کوتریموکسازول، کلرامفنیکل، تتراسیکلین، داکسی سیکلین، اریترومایسین و سیپروفلوکساسین مقاومت نشان دادند. بیشترین حساسیت به تتراسیکلین (77%) و داکسیسیکلین (76%) و بیشترین مقاومت به نیتروفورانتوئین (97%) و کوتریموکسازول (90%) است.
  نتیجه گیری
  مقاومت به سیپروفلوکساسین در این تحقیق 2/1٪ بود (با حساسیت نسبی 3/57٪) به نظر می رسد مقاومت به آن در کشور ناچیز باشد. با توجه به حساسیت بالای ویبریوهای جد اشده در این تحقیق به تتراسیکلین و داکسی سیکلین، به نظر می رسد هنوز این دو آنتی بیوتیک بتواند کاربرد موثری در درمان بیماری داشته باشند.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیکها، مقاومت دارویی، وبا
 • محمد حقیقی، محسن مردانی کیوی، عباس صدیقی نژاد، علی محمدزاده، حسین اتحاد، مهران سلیمانها، احمد رضا میر بلوک صفحه 31
  مقدمه
  بی حسی اسپاینال به عنوان روشی متداول در جراحی شناخته شده است که از نظر عوارض جانبی بدنبال آن، در برخی موارد سر درد و کمر درد گزارش شده است. عوامل متعددی همانند شکل سوزن، اندازه آن، جنس و سن بیمار و تعداد موارد انجام شده در بروز آن دخیل هستند.
  هدف
  بررسی عوامل مرتبط و اتخاذ روش های تعدیل آن
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مطالعه ای توصیفی و آینده نگر بر 200 بیمار 65- 15 ساله ASA کلاس 1 و2 کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانی صورت پذیرفت. بیهوشی با سوزن 24 و لیدوکائین 5% و اپی نفرین انجام شد. پرسشنامه بیماران از لحاظ سردرد-کمردرد قبلی یا سابقه بیهوشی نخاعی پر شد. همچنین، در مرحله پس از جراحی نیز از سردرد وکمر درد به فاصله ی یک روز، یک هفته و یک ماه پس از جراحی پرسیده شد. سردرد یا کمر دردهای غیرقابل کنترل با درمان های معمول با تجویز مسکن های اوپیوئیدی درمان می شدند. آنالیز آماری توسط SPSS 16 صورت پذیرفت و P<0.05 معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  25 نفر(5/12%) از بیماران سابقه ی کمر درد و 13 بیمار(5/6%) نیز سابقه ی سردرد معمولی داشتند. در آنالیز انجام شده میزان سر درد در یک روز، یک هفته و یک ماه پس از بی حسی به ترتیب (5/6%، 5/3% و 1%) و هم چنین میزان کمردرد بیماران به ترتیب 16%، 9% و 5/3% بدست آمد که البته دو معیار فوق تفاوت آماری معنی داری نداشتند در بیماران دارای سابقه بی حسی اسپانیال و مشکل کمردرد تفاوت آماری معنی داری بدست آمد(P<0.001). چنین یافته ای در خصوص سردرد نیز ملاحظه شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بین سردرد و کمر درد بیماران با سابقه بی حسی اسپانیال ارتباط معنی داری وجود داشته است. کمر درد قبلی و جنس تاثیر بارزی بر کمردرد پس از عمل داشت که در مورد سردرد چنین یافته ای بدست نیامد.
  کلیدواژگان: بی حسی نخاعی، سردرد، عوارض پس از عمل جراحی، کمردرد
 • بابک بخشایش اقبالی، مظفر حسینی نژاد، سیدعلی رودباری، حمیدرضا حاتمیان صفحه 39
  مقدمه
  اسکلروز متعدد (MS) شایع ترین علت ناتوانی دایمی در بالغان جوان است و ایران جزء نواحی پر خطر برای آن محسوب می شود. میزان بروز این بیماری در سال های اخیر رو به افزایش است. خستگی یکی از شکایت های شایع و ناتوان کننده در بیماران دچار اسکلروز متعدد است که تشخیص و درمان بموقع آن می تواند تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی این افراد داشته باشد. به دلیل ناهمگون بودن نتایج سایر مطالعات در مورد شیوع خستگی در MS و عوامل موثر بر آن و این که اکثر آنها به بررسی جامع تاثیر وضعیت بالینی بر شیوع و شدت خستگی نپرداخته اند، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی و عوامل بالینی مرتبط با خستگی در بیماران MS طراحی شده است.
  هدف
  بررسی فراوانی نسبی خستگی در بیماران و تاثیر وضعیت بالینی بیماران بر خستگی
  مواد روش ها
  در این مطالعه مقطعی 167 بیمار دچار MS قطعی عودکننده طبق معیارهای مک دونالد 2005 فرم پرسشنامه مطالعه شامل مشخصات دموگرافی و بالینی اصلی مربوط به اسکلروز متعدد (بینائی، حسی، حرکتی، تعادلی، و اسفنگتری) و مقیاس شدت خستگی (FSS)را پر کرده و سپس از نظر تعیین نمره مقیاس ناتوانی ناشی از بیماری (EDSS) معاینه بالینی شدند. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از 167 بیمار، 43 نفر (7/25%) مرد و 124 نفر (3/74%) زن بودند. متوسط سن آنها 34/32 ساله، متوسط نمره خستگی بر حسب مقیاس شدت خستگی 49/39 و متوسط نمره EDSS بیماران 96/1 بود. فراوانی نسبی خستگی در بیماران 5/60% بود. در آنالیز تک متغیری ارتباط معنی داری بین شدت خستگی با سن، شدت ناتوانی بر حسب EDSS، درگیری سیستم حرکتی، اختلال تعادل، علایم حسی و اسفنکتری دیده شد ولی در آنالیز چند متغیری ارتباط معنی دار تنها با EDSS)001/0 (P<و سن)001/0= (P بیماران بدست آمد.
  نتیجه گیری
  خستگی علامت شایعی در اسکلروز متعدد است. گرچه خستگی نشانگانی ناهمگون است که علل فراوان دارد؛ ولی با بررسی وضع بالینی بیماران تا حد زیاد می توان وقوع خستگی در بیماران را پیش بینی کرد. به نظر می رسد که نمره EDSS به عنوان شاخص پیشگویی کننده کارا و کافی از نظر شدت خستگی بیمار عمل کند.
  کلیدواژگان: ام اس، خستگی
 • ربیع الله فرمانبر، شمس الدین نیکنامی، علیرضا حیدرنیا صفحه 46
  مقدمه
  به رغم فایده های زیاد رفتار ورزشی هنوز کم تحرکی یکی از مشکل های بهداشتی در دانشجویان است. موضوع کلیدی در تحقیق رفتار ورزشی بکارگیری الگوهای تغییر رفتار برای ارتقاء و پایداری رفتار ورزشی است. مطالعات قبلی نشان داده که با توجه به پیچیدگی رفتار ورزشی با یک مدل نمی توان مداخله موثر و پایداری نمود.
  هدف
  تعیین تاثیر مداخله مبتنی بر تلفیق مدل مراحل تغییر با تئوری خود تعیین کنندگی بر ارتقاء و تداوم رفتار ورزشی دانشجویان
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی بود و دو گروه شرکت داشتند: یک گروه آزمون(66 دانشجو) که مداخله مبتنی بر تلفیق مدل مراحل تغییر با تئوری خود تعیین کنندگی را دریافت کردند و گروه دیگر کنترل(67 دانشجو) که مداخله ای توسط پژوهشگر بر آنها انجام نشد. پیش از مداخله، فوری بعد از مداخله و 8 ماه پس از مداخله، سازه های مدل مراحل تغییر و تئوری خود تعیین کنندگی و میزان رفتار ورزشی دانشجویان ارزشیابی شد.
  نتایج
  آزمون های آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافی، سازه های مدل مراحل تغییر وتئوری خود تعیین کنندگی و میزان رفتار ورزشی پیش از مداخله نشان نداد. اما در ارزشیابی بعد از مداخله و پی گیری، تفاوت معنی دار در میزان رفتار ورزشی و مراحل تغییر رفتار ورزشی بین دو گروه بدست آمد(001/0P<). همچنین، آزمون های آماری اختلاف معنی دار مراحل تغییر رفتار ورزشی و میزان رفتار ورزشی در گروه آزمون را در سه مقطع زمانی قبل، بعد و پیگیری نشان داد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  مداخله مبتنی بر تلفیق مدل مراحل تغییر با تئوری خود تعیین کنندگی در ارتقاء و تداوم رفتار ورزشی دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: استقلال شخصی، دانشجویان، رفتار بهداشتی، کارآزمایی شاهدان تصادفی، ورزش
 • سیده هاجر شارمی، فروزان میلانی، دکترمرجان توفیقی، فاطمه سلامت، سیده فاطمه دلیل حیرتی صفحه 57
  مقدمه
  تحریک زایمان با انفوزیون اکسی توسین روش معمول مامایی در سخت زایی است. با توجه به خطر دوز بالا یا تجویز اشتباه آن سازمان داروی ایمن تجویز وریدی اکسی توسین را به فهرست داروهای پرخطر اضافه کرده و برنامه هایی برای به حداقل رساندن آسیب های مادر و جنین را با کاهش دوز مصرفی اکسی توسین توصیه کرده است. یکی از این روش ها برای کاهش دوز اکسی توسین، تجویز پروپرانولول است. در بررسی ها نشان داده شده که تجویز پروپرانولول با دوز کم طی مرحله فعال لیبر قادر است قدرت انقباض رحم را افزایش داده و سبب موفقیت لیبر شود و نیز موارد سزارین را به طور قابل توجه کاهش دهد بدون این که مشکل مادر یا نوزاد را افزایش دهد.
  هدف
  مقایسه ترکیب اکسی توسین- پروپرانولول با اکسی توسین-پلاسبو بر روی القاء و سیر زایمان و میزان سزارین
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر 118 زن باردار شکم اول41-38 هفته بدون پیشرفت زایمانی صورت گرفت و بیماران به طور اتفاقی به دو گروه اکسی توسین با پروپرانولول و اکسی توسین و پلاسبو تقسیم شدند. سپس نتایج حاملگی (آتونی رحم، عوارض حین لیبر شامل دیسترس جنین، مکونیوم و جداشدن زودرس جفت)، زایمان و پیامدهای نوزادی(آپگار دقیقه 1 و 5 تولد، نیاز به بستری در NICU و وزن نوزاد) با هم در دو گروه مقایسه شدند.
  نتایج
  مدت مرحله فعال لیبر در گروه پروپرانولول 57/71±74/325 به طور معنی دار کمتر از گروه پلاسبو32/80±04/406 بود(001/0>P) و مدت مرحله دوم در گروه پروپرانولول31/8±03/23 نیز به طور معنی دار کمتر از گروه پلاسبو33/12±83/33 بود(001/0>P). همچنین، فراوانی سزارین (%15)9 در گروه پروپرانولول بطور معنی دار کمتر از گروه پلاسبو (%9/25)15 (001/0>P) و نداشتن پیشرفت در گروه پروپرانولول(%3/3)2 به طور معنی دار کمتر از گروه پلاسبو (%6/8)5 بود(023/0>P).
  نتیجه
  به نظر می رسد مصرف پروپرانولول قادر است مدت فاز فعال و مرحله دوم لیبر، میزان مصرف اکسی توسین و نیز میزان سزارین را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اکسی توسین، پروپرانولول، زایمان طبیعی، زنان باردار، سزارین
 • فرزاد امیدی کاشانی، ابراهیم قیم حسنخانی، محمد کاوه صفحه 65
  مقدمه
  چون تومورهای ارتوپدی بیشتر در افراد جوان رخ می دهد، تاخیر در درمان آنها صدمه چشمگیری بر جامعه وارد می سازد.
  هدف
  ارزیابی بیماران دچار تومورهای خوش خیم و بدخیم ارتوپدی برای بررسی علل اصلی تاخیر درمان آنها
  مواد و روش ها
  در این بررسی مقطعی ما آن دسته از تومورهای ارتوپدی را ارزیابی کردیم که از نظر بالینی تاخیر در درمان آنها باعث عوارض نامطلوبی می شود. در این بررسی از آذرماه 1387 تا خرداد 1389، برای ارزیابی تاخیر بیمار بر اظهار خود بیمار تمرکز شده ولی برای ارزیابی تاخیر پزشک، سیر زمانی لازم برای انجام روش های تشخیصی تصویربرداری و تست های آزمایشگاهی و در مواردی مصاحبه با پزشک ارجاع کننده بیمار نیز ملاک قرار گرفته است.
  نتایج
  این بررسی بر 200 بیمار (108زن و 92 مرد) با متوسط سنی4/27 سالگی (طیف 6 تا 62 ساله) انجام شد. نمای تاخیر بیمار و پزشک به ترتیب 8 ماه (5/0 تا 120 ماه) و 4ماه (5/0 تا 84 ماه) بوده است. شایع ترین علت تاخیر بیمار و پزشک به ترتیب اهمیت ندادن به نشانه های اولیه تومور و استفاده نکردن بموقع از روش های تصویربرداری تکمیلی بوده است.
  نتیجه گیری
  آموزش عمومی مردم درباره نشانه های اولیه تومورهای ارتوپدی و ارتقای آموزش پزشکان جهت استفاده به موقع از روش های تصویربرداری تکمیلی می تواند در کاهش تاخیر درمان این تومورها نقش بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان های استخوانی
 • عنایت فروحی صفحه 71
  زیست شناسی نظام پرداز روشی است که در آن با عجین کردن تجربه و مدل سازی محاسبه ای و نظریه در یک چرخه «خود تقویت کننده» به پرسش های زیست-شناسی پاسخ داده می شود. زیست شناسی نظام پرداز را به این صورت می توان توصیف کرد: موضوعی است که در آن با بررسی کمی و تعبیر پیچیدگی ها در سیستم های زیست شناختی مدل هایی ساخته شود که به کمک آن ها بتوان نتایج را از داده ها پیش بینی کرد. زیست پزشکی نظام پرداز عبارت است از تعمیم این راهبردها در مطالعه مسائل زیست پزشکی. در دهه گذشته با بکارگیری زیست شناسی نظام پرداز تغییر چشم گیری در حوزه های مختلف زیست پزشکی بوجود آمده است. زیست شناسی نظام پرداز هدفش مدل سازی کامل برای تعامل شبکه ای (شبکه ی ژنتیکی، مسیرهای علامت دهی و شبکه متابولیک) است ولی زیست پزشکی نظام پرداز تاکیدش بر چند سطحی بودن طبیعت سلسله مراتب (سلول، بافت، اندام، ارگانیسم و جمعیت) در مدل ها است. برای نشان دادن روش برخورد با مسائل در زیست پزشکی نظام پرداز مثال هایی ارائه می شود. تجزیه و تحلیل بامدل های ریاضی بینش هایی در بیماری های پیچیده مثال سرطان، آلزایمر، ایدز و غیره بوجود می آورد. پیچیدگی چند لایه ای بودن سطوح مختلف، حل ریاضی و ایجاد نرم افزارها و پایگاه های داده های پیشرفته را می طلبد. احتمال دارد درآینده مباحث جدید ریاضی و ابزارهای جدید محاسباتی برای مقابله با این پیچیدگی لازم باشد.
  کلیدواژگان: پایگاه داده ها، زیست پزشکی نظام پرداز، زیست شناسی نظام پرداز، مدل ریاضی
 • رویا فرجی، مریم اصغرنیا *، سیده هاجر شارمی، سیده فاطمه دلیل حیرتی صفحه 83

  با توجه به استفاده روزافزون از روش های کمک باروری، بروز حاملگی چندقلویی همراه مول در حال افزایش است وهمواره تشخیص پره ناتال این حاملگی مورد بحث بوده و تصمیم گیری درباره اداره بالینی این حاملگی ها به علت خطربالای مرگ جنین و عوارض مادری و احتمال افزایش خطر بیماری تروفوبلاستیک بسیار پیچیده است. گزارش مورد: زنی 28 ساله حاملگی اول به علت دردهای زایمانی به مرکز آموزشی درمانی الزهرای(س) رشت مراجعه کرد که طبق سونوگرافی، رحم حاوی دو جنین زنده دختر و سن حاملگی 34 هفته گزارش شده بود. بیمار سابقه هشت سال نازایی اولیه داشت و حاملگی فعلی پس از چندین دوره درمان با HMG، کلومیفن و IUI صورت گرفته بود. همچنین، سابقه، هیپوتیروئیدی به مدت 8 سال داشت و با لووتیروکسین درمان می شد. بیمار به علت دردهای زایمانی پیشرونده کاندیدای سزارین شد. دو جنین زنده دختر به ظاهر سالم و بدون آنومالی متولد شدند. جفت اول طبیعی بود و به طور کامل خارج شد ولی در مجاورت جفت دوم وزیکول های فراوان وجود داشت. جفت ها برای بررسی آسیب شناسی فرستاده شدند که حاملگی مولار و همانژیوم جفتی گزارش شد.

  نتیجه

  در زنان باردار متعاقب درمان های نازایی توجه بیشتر در مراقبت پره ناتال و بررسی این حاملگی ها از نظر احتمال حاملگی مولار همراه ضروری است.

  کلیدواژگان: آبستنی چندقلویی، مول هیداتیدی فرم
 • محسن مردانی کیوی، ارسلان سالاری، احمدعلیزاده، کیوان هاشمی مطلق، خشایار صاحب اختیاری صفحه 90
  مقدمه
  ناهنجاری مادرزادی یک طرفه ماهیچه های پکتورالیس همراه با براکی سین داکتیلی همان طرف، قابل قبول ترین تعریف نشانگان پولند است. این نشانگان با نقص و بدخیمی های گوناگون همراه است که ناهنجاری های قلبی- عروقی بخشی از آنها را شامل می شود. با توجه به گزارش های موجود، موردی از همراهی این نشانگان با تنگی دریچه پولمونر وجود نداشته ولی موارد بسیار نادری با نقص دیواره دهلیزی دیده شده است. علت شناسی این نشانگان همچنان نامشخص است. در این مقاله به گزارش دو مورد همراهی این دو ناهنجاری قلبی با نشانگان پولند و بررسی تئوری های آسیب شناختی آن پرداخته می شود.
  معرفی موارد: مورد یک: بیمار پسر 23 ماهه با نشانگان پولند از جمله براکی سین داکتیلی دست راست همراه با آژنزی عضله پکتورالیس ماژور و هیپوپلازی نیپل و بافت زیرجلدی همی توراکس همان طرف بوده است. در معاینه فیزیکی، بدنبال سمع سوفل سیستولی، بیمار مورد بررسی کامل قلبی- عروقی قرار گرفت که در اکوکاردیوگرافی کالر- داپلر تنگی دریچه پولمونر به قطر 7 میلی متر تایید شد. مورد دو: بیمار دختر 5 ساله با نبود عضله پکتورالیس ماژور، براکی سین داکتیلی و webbing فضای دوم همراه با نیپل و آرئول بالاتر در همی توراکس مبتلا (تظاهر مشخص نشانگان پولند) که در اکوکاردیوگرافی نقص دیواره دهلیزی از نوع ostium secundum گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نشانگان پولند با وجود این که بسیار نادر است، اما در اغلب موارد گزارش شده با یک یا چند ناهنجاری یا بدخیمی دیگر همراه است. دو مورد اخیر، نمونه هایی از همراهی دو ناهنجاری قلبی با این نشانگان را نشان می دهد. با توجه به اهمیت مشکل قلبی، علاوه بر اقدام درمانی- جراحی متداول، انجام ارزیابی کامل قلبی- عروقی در این بیماران ضروری و شاید حیاتی باشد.
  کلیدواژگان: تنگی دریچه سرخرگ ریوی، سندرم پولند، نقص های دیواره بین دو دهلیز
|
 • Ghayeghran A.R., Bakhshayesh Eghbali B., Hosseini Nejad M., Azari P., Kazem Nejad E Page 1
  Introduction

  Stroke is the most common cause of disability among neurologic disorders. Post stroke pain is a common and often neglected complication with prevalence in several studies ranging from 18.6% to 49%. Different types of pain occurs following stroke that including central, nociceptive, spastic, headache, and others. It is also important to differentiate between various causes of pain because of their different clinical pictures, risk factors and treatments.

  Objective

  To evaluate the relative frequency of post stroke pain syndromes and respective related risk factors.

  Materials And Methods

  In this cross – sectional descriptive study 389 consecutive patients with stroke during the last 3 months, who visited in spring 2011 at the neurology clinic of Poursina Hospital for their routine follow up, were interviewed and examined for the presence and classification of post stroke pains. Demographic data and stroke characteristics were also registered. Collected data were analyzed using SPSS 16 software version.

  Results

  Among the 389 patients, 142 (36.5%) complained about post stroke pain. The most common types of pain were spastic pains and headaches (12.9% and 11.1%, respectively) and the most common locations of pain were upper limbs, and head (18.5% and 11.3%, respectively). Nociceptive and central pains were significantly more common in deep gray nuclei and internal capsule infarcts (P=0.002 and P= 0.001, respectively) and headache was more common in brainstem infarcts (p= 0.022). There were no associations between other types of pain and location of lesion.

  Conclusion

  Post stroke pain is a common complication of stroke. As pain syndromes adversely affect the quality of life, and are potentially treatable, it is important to consider the occurrence of pain in all stroke patients in any outpatient visit. Pattern of correlated risk factors such as location of the lesion can help predict certain types of post stroke pain syndromes.

  Keywords: Pain, Stroke
 • Poorsheykhian M., Emami Sigaroodi A.H., Kazam Nejad E., Raoof M Page 8
  Introduction
  General anesthesia and surgery cause several physiological disorders in different organs of the respective patients that may appear as several complications during recovery, which need to be identified and evaluated.
  Objective
  Survey of the incidence of such complications at Post Anesthesia Care Unit (PACU) 1 and some of the effective risk factors in Rasht Razi Hospital.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional and descriptive study, 155 patients 10-75 years old, in ASA 1 and 2 classes were selected in the hospital. Cases included those who underwent general anesthesia with the same techniques for elective urology surgery and transferred to PACU, in 2010. Questionnaires consisted of two parts, part one included basic information and part two included: respiratory, cardiovascular, neural and digestive complications. Collected data were analyzed using chi-square, paired tests by SPSS 16 and P≤0/05 was considered significant.
  Results
  Findings indicated that the incidence of considerable changes (increase or decrease) in BP, PR and respiration were 42%, 36% and 49%, hypoxemia(SaO2< 90%) 8/4%, pain 76%, shivering 22%, postoperative restlessness 26%, and nausea and vomiting 12% cases, as observed. We found a significant correlation between age and the incidence of considerable changes of PR and postoperative shivering and also between sex and the incidence of pain, shivering, postoperative restlessness and delay in recovery. In addition, the data showed a significant relationship between duration of surgery and shivering, postoperative pain severity and delay in recovery.
  Conclusion
  The relatively high incidence of complications in recovery indicates the importance of employing skilled personnel and also using enough monitoring equipment at PACU in order to decrease mortality and morbidity of the patients and also save on hospital charges.
  Keywords: Anesthesia General, Postoperative Complications, Recovery Room
 • Davaran M., Kafie Masule M., Maddah M., Ebrahimi Fard S., Davaran Sh, Soltani Shal R., Saghebi Saeidi K Page 15
  Introduction
  Obesity is an illness with destructive effects on health. Although psychological factors are important in the development of obesity, there is a little information about such factors. Because of limited data about psychological aspects of obesity in our society.
  Objective
  To assess them in obese individuals.
  Materials And Methods
  This research is carried out with 113 obese (94 women, 19 men) people in nutrition clinic of Rasht, northern Iran. They were selected based on Body Mass Index (BMI>25). The instrument used was Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2).
  Results
  Mean age of the samples was 31 years, and the range of BMI was 25/67 to 48/55. Data showed that scale hypochondriasis (Hs) in obese women and men, and scale psychasthenia(Pt) in men, are high. BMI was not correlated with the scales of MMPI-2.
  Conclusion
  According to (MMPI-2) scales, the profile of obese men and women was normal. Since T scores in scales of Hs for obese women, and Hs and Pt scales in obese men were higher than 65, these cases are vulnerable for hypochondriasis and anxiety.
  Keywords: Body Mass Index, Obesity
 • Rahbar Taramsari M., Khosh Amooz H., Hoseini S., Badsar A.R., Vanak Araghiyan A., Falah Karkan M Page 24
  Introduction
  Cholera is an infectious disease caused by a gram negative facultatively anaerobic bacterium called Vibrio Cholera from contaminated food or water. Cholera may be asymptomatic or indicated by mild to severe diarrhea. The main treatment of diarrhea is the replacement of water and electrolytes and if needed, antibiotic therapy. Antibiotic resistance varies in different parts of Iran. This study seeks.
  Objective
  To determine the antibiotic resistance of V. Cholerae strains in Guilan province, summer 1390 (2011).
  Materials And Methods
  This descriptive study was performed on Vibrio Cholera isolates from the respective patients in 1390 summer epidemic in Guilan province. All samples were inoculated to Carry-Blair medium, then to alkaline peptone water (APW). After incubation, a loopful of the culture was taken from the surface of APW on TCBS medium. After incubation the yellow colonies were cultured in KIA medium. Serologic tests were carried out by o1 polyvalent antisera, and if positive, the test was performed by Inaba and Ogawa monovalent antiserum. Disk diffusion antibiogram was done for the 7 antibiotics by Kirby Bauer method. Data were analyzed descriptively by Excel 2007 software.
  Results
  From the 161 samples, 142 were positive for cholera of which 140 (98.5%) were related to Ogawa serotypes. Eighty samples (57%) were from the females. The mean age of the infected people was 38 yrs (range 3-84 yrs). The largest number of samples were sent from Lahijan(n=39). All the isolated samples were positive for motility, indole, citrate and oxides tests. Antibiogram study revealed 97%, 90%, 23.5%, 20%, 11%, 10%, 1.2% of the samples were resistant to Nitrofurantoin, Co-trimoxazole, Chloramphenicol, Tetracycline, Doxycycline, Erythromycin, and Ciprofloxacin, respectively.
  Discussion
  In this study, resistance to Ciprofloxacine was 1.2% and 57% of the isolates were intermediate. It seems that resistance is low in IRAN. Regarding the high sensitivity of separated vibrio to Tetracycline and Doxycycline (76%), they may be useful in the treatment of cholera.
  Keywords: Antibiotics, Cholera, Drug Resistance
 • Haghighi M., Mardani Kivi M., Sedighi Nejad A., Mohammadzadeh A., Etehad H., Soleymanha M., Mirbolook A.R. Page 31
  Introduction
  Spinal Anesthesia (S.A) is currently becoming a more common and popular method for orthopedic surgeries. Unfortunately, Backache (BA) and Post Dural Puncture Headache (PDPH) are both frequent and troublesome. Several factors (including needle shape and size, frequency rates of puncture attempts, and age and gender) have been shown to affect the rates of such complications.
  Objective
  To determine these factors and evaluate some modalities to prevent them.
  Materials And Methods
  This is a prospective study on 200 patients-15 to 65 years old with class type 1 and 2 A.S.A(American Society of Anesthesiology), who were candidates for orthopedic lower extremity surgeries. Anesthetic procedure was performed using a standard 24G needle Lidocaine 5% plus Epinephrine. Symptom questionnaire was filled for the history of Headache and Backache and history of former S.A. post-op puncture complications of 1st day, 1st week and 1st month were added to the forms. Statistical analysis was performed using SPSS version 16 and the results were considered significant at p<0.05.
  Results
  Rates of BA and PDPH were 12.5% and 17%, respectively. Post anesthetic BA for first day, week, and month were 16%, 9%, and 3.5%, respectively and PDPH were 6.5%. 3.5% and1% respectively with no significant differences. History of former spinal anesthesia with BA and PDPH revealed notable differences (p<0.001).
  Conclusion
  The results of this study support the idea that history of previous spinal anesthesia could be a triggering factor for backache and headache in prior Spinal anesthetic procedures.
  Keywords: Anesthesia Spinal, Back Pain, Headache, Postoperative Complications
 • Bakhshayesh Eghbali B., Hosseini Nejad M., Roodbary S.A., Hatamian H.R Page 39
  Introduction
  Multiple Sclerosis (MS) is the leading cause of permanent disability in young adults. Iran is considered a high risk zone for MS and its incidence has risen in recent years. Fatigue is a common and disabling symptom in MS and its timely diagnosis and treatment can markedly improve the quality of life in the affected patients. There is a considerable heterogeneity in the results of most reported studies on the prevalence of fatigue in MS and its contributing factors. Most of them did not pay attention specifically to the role of clinical parameters in the prevalence and severity of fatigue.
  Objective
  To determine the relative frequency of fatigue in MS patients and the link between fatigue and clinical status
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 167 patients with definite relapsing MS, according to McDonald 2005 criteria, filled the questionnaires containing items on demographic data and main clinical symptoms of MS (visual, sensory, motor, balance, and sphincteric) and Fatigue Severity Scale (FSS). Then, they were examined to determine Expanded Disability Status Scale (EDSS) score.
  Results
  In 167 patients, 43 (25.7%) were male and 124 (74.3%) were female. Mean age, fatigue severity according to FSS and EDSS score were 32.34, 39.49, and 1.96, respectively. Relative frequency of fatigue was 60.5%. In univariate analysis, a significalnt correlation was found between fatigue severity and age, EDSS score, pyramidal involvement, imbalance, visual and sphincter involvement, however, in multivariate analysis a significant correlation was only found with EDSS score and age.
  Conclusion
  Fatigue is a frequent symptom in the patients with MS. It is a heterogenous symptom with numerous etiologies; however, the clinical status of the patients can greatly help predict its occurance. It seems that EDSS score is an efficient and sufficient clinical indicator of fatigue severity.
  Keywords: Fatigue, Multiple Sclerosis
 • Farmanbar R.A., Niknami Sh. A., Heydarnia A.R. Page 46
  Introduction
  Despite the many benefits of exercise behavior, lack of physical activity is a health problem in college students. A key issue in exercise behavior research is using health behavior models in order to promote and maintain exercise behavior. Previous research has shown that due to the complex and dynamic nature of exercise behavior change, it seems unlikely that a single theoretical approach can truly capture it.
  Objective
  The effect of the integrated model of Transtheoretical model and self-determination theory on the promotion and maintenance of exercise behavior among college students.
  Materials And Methods
  This study was a randomized controlled trial. The experimental group (66 students) received the intervention based on TTM and SDT, and control group (67 students) did not receive any intervention by the researcher. Evaluation was conducted by tools based on the constructs of TTM and SDT as well as METs, before intervention, post intervention and after 8 months.
  Results
  There were no significant differences between the two groups before the intervention regarding the demographic variables, constructs of TTM and SDT and METs. The study findings showed significant differences in the exercise behavior stage of change and METs (P<0.001) between experimental group and control group in the post intervention and follow up evaluation. Also, significant improvement in the exercise behavior stage of change and METs in the experimental group throughout pre, post and follow up intervention was observed (P<0.001).
  Conclusion
  Education intervention based on an integrated model of transtheoretical model and self-determination theory has effects on the promotion and maintenance of exercise behavior among college students.
  Keywords: Exercise, Health Behavior, Personal Autonomy, Randomized Controlled Trials, Students
 • Sharami S.H., Milani F., Tofighi M., Salamt F., Dalil Heirati S.F Page 57
  Introduction
  Labor augmentation with intravenous oxytocin is a common method of midwifery in dealing with delivery dystocia and considering the dangers of using high dosage or wrong prescription, the Institute for safe medication has added intravenous administration of oxytocin to the list of high alert medications and recommended creating programs to minimize fetal and maternal injury by reducing the dosage of oxytocin. One method to reduce the dosage of oxytocin is propranolol administration. It has been observed that low dosage of propranolol during the active phase of labor can increase the uterine contractions and cause delivery and reduce the cesarean section significantly without causing maternal and no neonatal complications and cesarean rate.
  Objective
  The comparison between the effects of oxytocin with propranolol and oxytocin with Placebo on the labor augmentation.
  Materials And Methods
  A double-blind randomized clinical trial was performed on 118 nulliparas 38-41 weeks in active phase of labor and failure to progress. Exclusion criteria: Multi-parity with History of surgery on the uterus, malpresentation (non-cephalic), cephalopelvic disproportion(CPD), Fetal distress, macrosomia, polyhydroamnius, IUGR, HTN, Cardiac disease, lung disease, Patients with kidney or liver dysfunction, diabetes, patients prone to hypoglycemia, myasthenia Gravis and Wolf - Parkinson – White. The patients were divided randomly into two groups. The first group was given Oxytocin with propranolol and the second group oxytocin with placebo. Pregnancy outcomes including maternal complications including uterine atonic, complications during labor including hyperstimulation, fetal distress, meconium and placental abruption and neonatal complications including Apgar 1 and 5 minutes of birth, admission in NICU and birth weights in two groups were compared.
  Results
  Duration of the active phase of labor in propranolol group 325.74±71.57 was significantly less than that in the placebo group 406.04±80.32 (p<0.001). Duration of the second stage of labor in propranolol group 23.03±8.31 was significantly less than that in the placebo group 33.83±12.33 (p<0.001). Cesarean section in propranolol group 9(15%) was significantly less than that in the placebo group 15(25.9%) (p<0.001). Failure to progress in propranolol group 2(3.3%) was significantly less than that in the placebo group 5(8.6%) (p<0.023).
  Conclusion
  Propranolol may shorten the duration of the active phase labor and the second stage of it and reduce the dosage of oxytocin and also Cesarean section rate.
  Keywords: Natural Childbirth, Oxytocin, Pregnant Women, Propranolol, Cesarean section
 • Omidi Kashani F., Ghayem Hasankhani E., Kaveh M Page 65
  Introduction
  Orthopedic tumors are most commonly seen in the young adults. Treatment delay in these important entities could have significant adverse effects on human communities.
  Objective
  Our goal in this review is the evaluation of patients with benign and malignant orthopedic tumors to identify the main causes of delay in the presentation and treatment of such tumors.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, we evaluated cases with potentially important orthopaedic tumors from December 2008 to June 2010. Treatment delay was divided into two parts; (1) patient delay, and (2) physician delay. In identifying the patient delay, the respective declaration was noted but in exploring the main causes of physician delay, the time to get complementary imaging or laboratory exams and in some cases interview with the primary physician were taken into account.
  Results
  We studied 200 cases (108 males and 92 females) with a mean age of 27.4 years, ranged 6 to 62 years. The median patient and physician delay was 8 months (ranged 0.5 to 120) and 4 months (ranged 0.5 to 84), respectively. Total median treatment delay was 12 months. The most common cause of patient and physician delay was assuming trivial the early symptoms of tumor and not timely complementary imaging, accordingly.
  Conclusion
  Public education about early symptoms of orthopedic tumors and promotion of general practitioners’ knowledge to follow timely and proper use of complementary imaging seem to have significant effects on reducing the treatment delay in these tumors.
  Keywords: Bone Neoplasms
 • Forouhi E Page 71
  Systems biology is an approach by which biological questions are addressed through integrating experiments with computational modeling and theory in a reinforcing cycle. Systems biology can be described as a discipline that seeks to quantify and annotate complexity in biological systems in order to construct models with which we can predict outcomes from inputs. Systems biomedicine is an extension of these strategies into the study of biomedical problems. In the last decade, some significant changes occurred in different biomedical areas with the introduction of systems biology. Whereas at the present systems biology aims at modeling exhaustive networks (genetic networks, signal transduction pathways and metabolic network) of interactions, systems biomedicine emphasizes the multilevel hierarchical nature (cell, tissue, organ, organism and population) of the models. Examples are given to show how the problems are tackled in systems biomedicine. Analysis with mathematical models provides insight into complex diseases such as cancer, Alzheimer’s, Aids etc. Multilayered complexity at different levels (cell, organ, organism and population) challenges mathematical solutions, and computational software tools and database provisions. It is likely that in future new mathematics and computational tools will be required to deal with these complexities.
  Keywords: Database, Mathematical Modeling, Systems biology, Systems Biomedicine
 • Faraji R., Asgharnia M., Sharami S. H., Dalil Heirati S.F Page 83
  Introduction

  With the widespread use of ovulation induction regimen multiple pregnancy may occur more often and, thus, attention has been drawn to the increased possibility of multiple pregnancy with one or two normal fetuses and placenta and the other appearing as a complete or partial mole following a variety of different methods of assisted reproduction. Management of this condition is extremely challenging, especially when the pregnancy is highly desired and there is a significant risk of severe complications. Case report: A 28-year-old female, gravida1-para0 who presented with 8 years of primary infertility (as a result of ovulatory dysfunction) was referred to Alzahra Educational Center at 34 weeks of gestation with the ultrasound diagnosis of a twin pregnancy (the fetuses were female). The current pregnancy had been conceived during the 2-3 cycle of superovulation with clomiphene-HMG and IUI. She had a history of hypothyrodism for 8 years and was controlled with levothyroxin. At 34 weeks of gestation due to active uterine contractions that made further conservative management impossible, the pregnancy was terminated by cesarean section. Two female fetuses both without malformations were delivered. Following delivery of fetuses, one placenta had normal appearance and was completely removed. The second one, molar tissues containing numerous vesicles, were delivered and microscopic examination confirmed the diagnosis of hydatidiform mole and placental hemangioma.

  Conclusion

  In pregnant women following infertility treatment, close surveillance is certainly needed to evaluate the probability of coexistence of molar pregnancy.

  Keywords: Hydatidiform Mole, Pregnancy Multiple
 • Mardani Kivi M., Salari A., Alizadeh A., Hashemi Motlagh K., Saheb Ekhtiari Kh Page 90
  Introduction
  Congenital unilateral absence of pectoralis muscles in combination with ipsilateral brachysyndactyly is the most acceptable definition of Poland syndrome. This very rare syndrome has been reported in association with various malignancies and deformities including cardiovascular anomalies. To our knowledge, pulmonary stenosis associated with Poland's syndrome has not been described previously in literature, and there are a few articles about atrial septal defect (ASD) in combination with this syndrome either. We present the first report of Poland syndrome associated with pulmonary valve stenosis and another case of Poland syndrome with ASD. We discuss common etiologic factors of this rare syndrome. Case history: Case one: The first patient is a 23 month old boy with Poland syndrome presentation such as absence of pectoralis major of right hemi-thorax, nipple and subcutaneous hypoplasia and ipsilateral brachysyndactyly. On physical examination, we found a systolic ejection sound in auscultation so that a complete cardiac evaluation was performed. Pulmonary stenosis with 7mm diameter was detected by Color-Doppler echocardiography. Case two: The second patient is a 5 year old girl presenting typical Poland syndrome clinical manifestation. She has congenital right pectoralis major agenesis, Right upper position of nipple and areola was compared to left hemi-thorax, and an ipsilateral hypoplastic hand with syndactyly and short fingers. The 2-dimentional echocardiogram revealed that she is suffering from an Ostium Secundum ASD.
  Conclusion
  Although Poland syndrome is a rare congenital one, it is associated with numerous anomalies and malignancies in the reported articles. The two mentioned cases are the samples of cardiac anomalies associated with this very unique syndrome. According to critical situation of cardiovascular problems, performing a complete cardiovascular evaluation in addition to common medical-surgical treatments seems to be essential for patients with Poland syndrome.
  Keywords: Heart Septal Defect, Atrial, Poland Syndrome, Palmonary Valve Stenosis