فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - پیاپی 3 (زمستان 1390 و بهار 1391)
 • پیاپی 3 (زمستان 1390 و بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقالات پژوهشی
 • عبدالحسین شکورنیا، پوراندخت اسدالهی، حسین الهام پور، علی خدادادی صفحه 1
  دانشگاه ها مسوولیت خطیری در تربیت دانشجویان بر عهده دارند و برای رسیدن به این هدف، ارائه ی مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان یک ضرورت است. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه، طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، 501 عضو هیات علمی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شرکت داشتند. جمع آوری داده ها از طریق دو پرسش نامه که در آن وضعیت مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفته بود، صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.15 و آزمون های آماری T و ANOVA تجزیه و تحلیل شد. تحلیل نظرات پاسخگویان نشان داد، اساتید وضعیت مشاوره و راهنمایی تحصیلی را با میانگین 59/0±46/3 در سطح بالاتر از متوسط و دانشجویان با میانگین 84/0±40/2 در سطح پایین تر از متوسط ارزیابی کرده اند (p<0.001). مقایسه ی میانگین نظرات دانشجویان و اساتید برحسب جنس نشان داد که بین نظرات دانشجویان و اساتید مذکر و مونث در مورد وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. اساتید و دانشجویان به یک نسبت از شرایط موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه رضایت ندارند. با توجه به لزوم حمایت و هدایت دانشجویان توسط اساتید راهنما، بازنگری و اصلاح فرایند استاد راهنما ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مشاوره ی تحصیلی، دانشجویان، اساتید، دیدگاه
 • حسن جعفری، مینا کشتکار، کمال شاخی، حمیدرضا مهارلو صفحه 12
  توجه به نقش روز افزون فراگیری درس زبان انگلیسی و اهمیت آن در ارتقای دانش و شناخت دانشجویان از رشته ی تحصیلی خود، ضرورت یادگیری آن را دو چندان می کند. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی-پیمایشی است که جامعه ی آن کلیه دانشجویان دانشکده ی بهداشت می باشد (N=650). نمونه ی این پژوهش30 درصد از حجم جامعه (195 نفر) است که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه ی محقق ساخته ای بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده و شامل22 سوال پنج گزینه ای بود. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در محیط SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که از بین عوامل فردی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت عامل «عدم اختصاص دادن قسمتی از زندگی روزانه به یادگیری زبان از سوی دانشجو» و از بین عوامل آموزشی، عوامل «ضعف سیستم آموزش و پرورش و پایه ریزی نامناسب قبل از ورود به دانشگاه» و «عدم بهره گیری از شیوه های نوین تدریس همچون فیلم، نمایش نامه، و... در حین تدریس» و نیز در بین عوامل فرهنگی- اجتماعی، عامل «بالا بودن میزان هزینه ها برای آموزش در مراکز زبان آموزی» به عنوان مهم ترین مشکلات انتخاب شدند. از این رو ضروری به نظر می رسد که مسوولان آموزشی دانشگاه، تدابیری در جهت از میان برداشتن مشکلات موجود و ارتقای سطح یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: کلید واژه ها: زبان انگلیسی، مشکلات، دانشگاه علوم پزشکی، دانشجویان
 • سید محمد علوی صفحه 21
  ارتقای کیفیت آموزشی هدف متعالی نظام های آموزشی است و امروزه ضرورت توجه به کیفیت و تعالی برای ارتقای آن از طریق ارزشیابی احساس شده است. در این بررسی از 92 دانشجو در سه دوره ی متوالی سال های 87-88-1389 به عنوان نمونه استفاده گردید که روش تدریسی که تلفیق از خودارزیابی_ ارزشیابی هم کلاسی و استاد بود به آن ها ارائه گردید. در پایان سه دوره، وضعیت همکاری و انگیزش برای یادگیری نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت، که میانگین شرکت فراگیران در ارائه ی مطالب از 3/51 درصد به 100 درصد افزایش یافت. میانگین غیبت از کلاس درس، از 3/2 ساعت به کمتر از یک ساعت تقلیل یافت و همچنین میانگین نمرات نهایی فراگیران بر مبنای 20 نمره از 5/13 به 5/18 افزایش داشت. همچنین میزان رضایت مندی فراگیران از ضعیف به عالی تغییر داشت.
  کلیدواژگان: خودارزیابی، آموزشی، ارزشیابی
 • پروانه موسوی، شهناز نجار صفحه 25
  فعالیت های آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. این مطالعه ی توصیفی - مقطعی با هدف تعیین وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از دیدگاه اعضای هیات علمی در نیم سال اول تحصیلی 88 – 1387 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی اعضای هیات علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای شامل 32 سوال مربوط به عملکرد آموزشی اساتید است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 12 و با شاخص های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، استفاده اعضای هیات علمی از روش های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخ و ترکیبی، استفاده از وسایل کمک آموزشی و تعداد جلسات هر درس تخصصی مطلوب، ولی استفاده از روش تدریس کارگاهی نامطلوب گزارش شد. میزان استفاده ی اعضای هیات علمی از روش ابداعی و جدید در تدریس تئوری و بالینی و میزان مشارکت آن ها در برنامه ریزی درسی نسبتا مطلوب بود. طبق شاخص های مربوط به آموزش بالینی، میزان اجرای راندهای آموزشی در هر واحد بالینی نسبتا مطلوب، ولی کفایت تنوع و تعداد موارد بیماری برای یادگیری دانشجویان نامطلوب گزارش گردید. این مطالعه، روشی برای مقایسه وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود فراهم نمود که می تواند آگاهی بیشتر مسوولان ذی ربط نسبت به شرایط موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و نارسایی ها مطابق با نقطه نظرات اعضای هیات علمی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی این دانشگاه را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: وضعیت آموزشی، گروه پرستاری و مامایی، روش تدریس
 • سید محمد علوی، غلامحسین سفیدگران صفحه 34
  آموزش پزشکی یکی از اولویت های مهم در وزارت بهداشت ایران است. رضایت مندی آموزشی در پیشرفت تحصیلی موثر است و به دانشجویان در کسب نمرات بهتر در دروسشان کمک می کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر مشارکت آموزشی دانشجویان در رضایت مندی و پیشرفت تحصیلی بود که در راستای نیل به این هدف 120 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده ی بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سال 1383 تا سال 1385 در این مطالعه شرکت کردند. درس دو واحدی مبارزه با بیماری ها با روش سنتی (تدریس و ارزشیابی توسط استاد) به 62 دانشجو و همین درس با روش پیشنهادی این مطالعه (تدریس و ارزشیابی با مشارکت دانشجویان) به 58 نفر ارائه گردید. در پایان دوره رضایت مندی دانشجویان با استفاده از پرسش نامه با روایی و پایایی 82% و 87% محاسبه شد. نمرات دانشجویان و رضایت مندی هر دو گروه در نسخه ی 16 نرم افزار SPSS مقایسه شدند. نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که میزان رضایت مندی در روش پیشنهادی 1/62 درصد و در روش سنتی 7/30 درصد بود که اختلاف معناداری داشتند (05/0>P). میانگین نمرات کسب شده در روش پیشنهادی 8/2 ± 1/17 و در روش سنتی 4/3 ± 7/13 بود که از نظر آماری تفاوت معنادار بود (05/0>P). بنابراین، می توان که نتیجه گرفت که مشارکت دانشجویان در امر آموزش منجر به رضایت مندی آن ها می شود و در پیشرفت تحصیلی و کسب نمرات بالاتر تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: مشارکت آموزشی، رضایت مندی، پیشرفت تحصیلی
 • حسن جعفری، زهرا میرزایی*، زهرا قنواتی صفحه 40

  امروزه به این مهم پی برده اند که توسعه هر جامعه ای در گروی افزایش سطح سرمایه ی اجتماعی سازمان ها و نهادهای فعال در آن است. منابع بسیاری در ایجاد این سرمایه نقش دارند، از بین این منابع، دانشگاه ها می توانند با سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه اجتماعی، بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هیات علمی خود بیفزایند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیات علمی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام اعضای هیات علمی شاغل در دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می داد (N=35)، که به دلیل محدود بودن اعضاء (جامعه پژوهش)، نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گرفت و تمامی اعضای هیات علمی این دانشکده در این پژوهش شرکت داده شدند. با استفاده از ابزار پرسش نامه، داده ها جمع آوری گردید و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری T، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که از میان مولفه های سرمایه ی اجتماعی، مولفه های همدلی و همیاری در بین اعضای هیات علمی دانشکده ی بهداشت در وضعیتی مطلوب قرار دارند. مولفه ی اعتماد در وضعیت متوسط رو به بالا، مولفه های تعاون و همبستگی در وضعیت متوسط و مولفه ی شبکه در وضعیتی نامطلوبی قرار دارد. بنابراین با ارتقای مفهوم سرمایه ی اجتماعی، می توان میزان رضایت و انگیزه ی شغلی اعضای هیات علمی دانشکده را بالا برد؛ که این امر سبب افزایش اثربخشی فرایند آموزش خواهد شد.

  کلیدواژگان: سرمایه ی اجتماعی، اعضای هیات علمی، دانشکده ی بهداشت
 • روح الله دهقانی، هادی اسلامی، بابک وزیریان زاده*، یدالله رمضانی صفحه 51

  دانش آموخت گان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی بهداشت محیط باید دانش لازم برای برنامه ریزی و طراحی برای انجام یک پروژه ی پژوهشی را داشته باشند. بنابراین میزان دانش و توانمندی این دانش آموخت گان باید از سطح بالایی در این زمینه برخوردار باشد. با توجه به مطالب فوق لزوم ارزیابی کمیت و کیفیت کارگاه یا درس «روش تحقیق» ضروری به نظر می رسد. مراجعه به دانشجویان با کمک و استفاده از پرسش نامه ی تهیه شده که تمامی جنبه های ارایه شده و جنبه های مورد توجه دانشجویان در این زمینه را در بر گرفته بود امکان پذیر شد، راه مناسب و آسان کسب داده های مورد نیاز در این زمینه و سپس تجزیه و تحلیل در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. در نهایت پس از رسم جداول حاصل از داده ها در مجموع پیشنهاداتی برای بهبود کمی و کیفی این درس ارایه گردید. نتایج بررسی نشان داد در مجموع 60 تا 95 درصد موارد دانشجویان بر نحوه ی ارائه ی درس به صورت فعلی تاکید کردند. بعضی از بخش های روش تحقیق بیشتر مورد توجه و تاکید دانشجویان قرار گرفته است. حمایت از شرایط کنونی تدریس به صورت کارگاهی و ارائه ی یک پروپوزال که قابلیت اجرایی و کاربردی داشته باشد، از نتایج مهم این بررسی بود. اجرای تمام بخش های درس روش تحقیق به صورت کارگاهی و فراهم آوردن شرایط و زمان کافی برای نگارش یک پروپوزال به صورت واقعی و کمک گرفتن از اساتید مربوط به بخش های تخصصی مورد نظر از نتایج دیگر بود. گنجاندن این درس با در نظر گرفتن نمره در کارنامه ی تحصیلی مورد توجه دانشجویان این رشته قرار گرفت، ضمن این که برقراری یک درس دو واحدی تحت عنوان روش تحقیق در طولانی مدت ضروری است.

  کلیدواژگان: روش تحقیق، کارشناسی ارشد، کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • عبدالحمید بهروزی، شهریار آقاسی صفحه 60
  همان گونه که شواهد نشان می دهند، مراکز پزشکی در آستانه ی تغییر از پرونده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی بیماران هستند، تصویر برداری به شیوه ی دیجیتال گونه ی جدیدی از تصویر برداری است که اطلاعات آن می تواند بخشی از پرونده ی الکترونیکی هر بیمار باشد. بنابراین گروه کثیری از شاغلان بخش سلامت، نظیر مدارک پزشکی و تکنولوژیست پرتوشناسی درگیر استفاده از چنین سیستمی خواهند شد. از این میان نقش تکنولوژیست های پرتوشناسی که تهیه کننده ی رادیوگرافی ها و ارزیابی کننده ی کیفی آن ها هستند، از بقیه مهم تر است. هدف این مطالعه ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیوگرافی دیجیتال و سیستم های وابسته نظیر Picture Archiving and Communication System (PACS) است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه صورت گرفت. در پرسش نامه اطلاعات شخصی افراد شرکت کننده و نیز چهار سوال اساسی درباره ی رادیوگرافی دیجیتال و سیستم های وابسته ی مطرح و برای هر سوال چهار گزینه ارائه شد و از افراد خواسته شد تا بر اساس میزان آگاهی خویش از این سیستم یکی از گزینه را انتخاب نمایند. برای هر یک از پاسخ ها نمره ای در نظر گرفته شد که پایین ترین آن یک و بالاترین آن چهار بود. هشتاد و سه نفر از تکنولوژیست های شاغل در پنج بیمارستان آموزشی در این مطالعه شرکت و پرسش نامه در نظر گرفته را پر کردند. نتایج این مطالعه ی مقطعی نشان داد که افراد مورد ارزیابی اطلاعات ناچیزی در این زمینه دارند (میانگین نمره 92/1 از 4). بنابراین، پیشنهاد می شود قبل از هر گونه تغییری در بخش های تصویربرداری، آگاهی افراد درگیر با زمینه ی مورد نظر مورد ارزیابی، سپس بر اساس نتایج به دست آمده یک برنامه جامع آموزش ضمن خدمت تعریف و اجرا گردد. اگرچه، در عین حال برخورد با مشکلات پیش رو به سبب پویایی حرکت در پیشرفت تکنولوژی اجتناب ناپذیر است. این بدین معنی است که آموزش های ضمن خدمت همیشه مورد نیاز هستند.
  کلیدواژگان: پرونده ی الکترونیکی بیماران، رادیوگرافی دیجیتال، سطح آشنایی
 • احمد فخری، سیروس پاک سرشت، حاتم بوستانی، نگار خدادادی، محمدرضا حق دوست صفحه 67
  از آنجایی که هر نوع آموزشی، یادگیری به دنبال ندارد، در این زمینه مطالعه و پژوهش های زیادی صورت گرفته و راه کارهایی برای اثربخشی آموزش پیشنهاد شده است. این پژوهش بر روی کلیه ی فراگیران رشته ی روان پزشکی انجام شده است. فراگیران رشته ی روان پزشکی که شامل اینترن ها و دستیاران سطوح مختلف تحصیلی بودند، به گروه های کوچک تقسیم شدند و با توجه به توانایی، تجربه و معلومات هر یک از آن ها، مباحثی که قرار بود در طی دوره سه ماهه ارائه گردد در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از آن، نظرسنجی از آنان در خصوص نحوه ی آموزش ارائه شده، صورت پذیرفت. اکثریت آزمودنی ها بر این باور بودند که این شیوه ی آموزشی باعث ارتقای کیفیت و سرعت در آموزش می شود و از اینکه نقش فعال تری نیز به آن ها داده شده است، احساس ارزشمندی و رضایت بیشتری دارند. همچنین با توجه به این که به هر یک از فراگیران پس خوراند مناسب داده شده بود و توانسته بودند از تجارب اساتید بهره مند گردند، رضایت مندی بالایی داشتند. یادگیری اساسا ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کلاس درس، محلی است که باید فراگیران به شیوه ی علمی، مفاهیم را کشف کنند. باید در فرآیند تدریس فرصتی ایجاد شود تا فراگیران نحوه ی یادگیری را تمرین کنند و روش یادگیری را بیاموزند.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، الگوی حل مساله، شیوه های آموزش
 • صفحه 71
|
 • Shakurnia Abdolhossein, Sadollahi Pourandokht, Elhampour Hossein, Khodadadi Ali Page 1
  To cover the responsibilities toward students, the universities have to consider the student counseling as a necessity. This study aimed at comparing opinions of instructors and students towards Academic advising and counseling students in AJUMS. In this cross-sectional study, 501 students and academic staff from AJUMS in total acted as the participants. The data was collected by distribution of two questionnaires upon the status of educational counseling. The data was analyzed using SPSS.15 software, t- test and ANOVA. According to the responses, the academic staff evaluated educational counseling at the rate of above the average (3.46±0.59) and students under the average (2.40±0.84) with significant differences of (p<0.001). Comparisons between students and professors’ attitudes’ about situation of educational student counseling regarding sex showed no statistically significant difference. In general it is concluded that, academic staff and students are not satisfied with the present status of student counseling. Considering the essentiality of this procedure, to support and conduct the students more sufficiently, a remedial looking seems necessary.
  Keywords: Educational counseling, Students, Instructors, Attitudes
 • Jafary Hasan, Keshtkar Mina, Shakhi Kamal, Maharloo Hamidreza Page 12
  Attention to the increasing role and importance of English learning in promoting the knowledge and understanding of students about their fields can double the necessity of its learning. The purpose of this study was to investigate the problems of English learning among the students of Health School of Ahwaz Jundishapur university of medical sciences. This research is a descriptive study. The population were all students in school of health (N= 650). Samples of this study was thirty percent of the population size (195 persons), which selected by classification of randomly. The data gathering tool was a questionnaire's researcher made that prepared based on the Likert scale that consisted of 22 questions with 5 points. Data was analyzed by descriptive statistics and SPSS software. Results from the study showed that among the individual factors "not assignment a part of daily life to learning of English from students" and between educational factors, "weak educational system and establishing unsuitable prior From entering the university" and "the lack of utilization of modern teaching methods such as movies, display, and. .. during teaching and also among cultural-social factors, "high costs for training in language learning centers" were selected as the most important problems. Thus, it seems essential that the university educational authorities take measures to eliminate existing problems and promote learning English among the students.
  Keywords: English lesson, Students, Problems, University of medical sciences
 • Seyyed Mohammad Alavi Page 21
  Improving educational quality of the educational system is transcendental. Today, the need for improving the quality of the evaluation has been felt vitally in this study, 92 students in three consecutive years of 87 - 88 to 89 were used as samples. Teaching method that combines the self-assessment- evaluation of their classmates and teachers were presented. Working conditions and motivation for learning in the three samples were analyzed. Average students participated in the presentation of 51/3% to 100% increases. The absence mean from the classroom of 2/3 hours were reduced to less than one hour The final scores of students based on grade 20, 13/5 18/5 increased, Learners from poor to excellent satisfaction rate was changed.
  Keywords: Self, evaluation, Education, Evaluation
 • Mousavi Parvaneh, Najar Shahnaz Page 25
  The educational activities of each country can account investment of one generation to another generation. This descriptive – cross sectional study was conducted to determine the educational status of midwifery nursing group of Ahwaz medical sciences university from academic faculty members viewpoint in the first semester from 2008 to 2009. The study population included all masters of Ahwaz Nursing Midwifery Faculty. Data collection tool was a questionnaire including 32 questions relating to educational masters function. The data was analyzed by using SPSS software and with descriptive statistics. Research finding indicate that faculty members’ use of teaching methods of lecture, question and answer and combination, use of educational aid tools and number of sessions for each lesson were reported desirable but use of workshop teaching method was unsatisfactory. The faculty members’ use of new and innovative techniques in theory and clinical teaching and their participation in the curriculum was as relatively desirable. According to indicators related to clinical education, implementation of educational rounds in each clinical unit was reported relatively desirable but enough variety and number of cases were reported undesirable for learning of students. This stuy provided a method for comparing of present situation to desirable situation that can be provided more awareness of relevant authorities to existing condition and create a appropriate clinical environment for students and endeavor to eliminate defects and failures according to the views of faculty members to promote their university education quality.
  Keywords: Educational status, Nursing midwifery group, Teaching methods
 • Seyed Mohammad Alavi, Gholamhossein Sefidgaran Page 34
  Medical education is an important priority in health ministry of Iran. Satisfaction of education has an impact on scholar improvement and helps students to get better grades in their lessons. The aim of this study was to assess the role of student's participation in education.120 undergraduate health students in faculty of health affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences took part in this study which was performed from 2004 to 2006. Sixty students by current method (teaching and evaluation only by the teacher) and 58 students by offered methods were educated. Students participated in education (offered method) in the course of communicable diseases control by lecturing and evaluation their classmates. At the end of course, satisfaction of students was assessed using questionnaires with reliability and constancy of 82% and 87% respectively. Mean of student's grades were compared by t-test and satisfaction by chi square test. Satisfaction rates with offered method were 62.1% and with current method was 30.7%. There was significant difference between two groups (P<0.05). Mean grades achieved by students in final evaluation in group educated by current method was 13.7± 3.4 and in offered method was 17.1±2.8. Difference between two group was significant (p<0.05). Student's participation in education results in satisfaction and is effective in scholar improvement.
  Keywords: Educational participation, Health student, Satisfaction, Ahvaz
 • Jafary, Hasan, Mirzaei, Zahra, Ghanavati Nejad Zahra Page 40

  Nowadays, the development of any society depends on the levels of social capital in its active organizations and institutions that many resources are involved in making this capital. Among these resources, universities can promote the knowledge, skills and competencies of their faculty members by investing in social capital. This study was aimed at surveying the social capital status in all faculty members employed at Health Faculty of Ahvaz Jundishapur University Medical Sciences (N=35). Data were collected by using questionnaire and analyzed by descriptive statistics and T-test in SPSS. Findings showed that among the components of social capital, empathy and helping were in good condition, Component of trust was in upper-middle and the cooperation and solidarity were in middle and finally social network was in poor condition between faculty members of Health School. So promotion of social capital concept can raise job satisfaction and motivation of faculty members and improve the effectiveness of training process.

  Keywords: Social Capital, Faculty Members, Health School
 • Rohullah Dehghani, Babak Vazirianzadeh, Yadoallah Ramazani, Hadi Islami Page 51

  Graduates of MSc and BSc environmental health students must have the knowledge of programming and designing to carry the research projects regarding to the environmental health subjects. The present study was carried out to find the points that should be changed in the outlines of research methods module from the points of the students using closed questionnaires. Results of this study revealed that the majority of the students have confirmed the necessity and importance of this module in the curriculum of their course. In addition, the findings of this study revealed that the quality and quantity of some parts of research methods module should be changed using work-shop techniques including applying a real proposal. In addition, it is suggested that the current condition of the teaching of the module should be supported and the mark of the course recorded in the results of the students, officially, by the authority of Kashan University of medical sciences.

  Keywords: Research method module, MSc, BSc students of environmental health, Kashan Medical Sciences University
 • Abdolhamid Behroozi, Shahriar Aghasi Page 60
  As the evidences show, medical care facilities are at the threshold of changing from paper- based to patient's electronic records. Digital radiographic image is a new imaging modality whose data could be assumed as a part of every patient's electronic record. It therefore, requires a great number of medical care staff including medical record and radiology department staff. Of those, the role of radiology technologists who take radiographs and perform quality control protocol seems to be crucial. This study aims at evaluateing the current knowledge of digital radiology and its affiliated systems (e.g PACS) of educational hospital radiology technologists. The data was gathered using questionnaire. Eighty three radiology technologists from four educational hospitals participated in the study. The evaluation was performed by presenting four basic questions with four possible choices for every question. A score was also assigned to every choice (1 as the lowest and 4 as the highest score). The result of this cross- sectional study showed that, the knowledge of evaluated subjects was so poor (average score 1.92 of 4) in this context. Therefore, it is suggested, before performing any alteration in radiology departments, the level of staff knowledge in relation with the alteration which is going to be done be evaluated. Then, on the basis of the results a comprehensive and regular in-service training is performed. Yet, these oncoming difficulties are not inevitable because technology advancement inherently is a dynamic phenomena; this means that in-service training is always required.
  Keywords: Digital radiology, patient's electronic records, current knowledge
 • Fakhri Ahmad, Pakseresht Sirous, Khodadadi Negar, Mohammad Reza Hagh Doust Page 67
  Since any kind of learning doesnt cause training, in this case it was done many studying & researches, and some techniques to make effective training has been proposed. This research had been done on all the psychiatric field learners in study research group in 1387 on clinical professors and different specialty courses residents. Psychiatric field learners including interns and educational various level residents that divided small group and with regard to the ability, experience and knowledge every one of them, Subjects to be in during the three months would be presented, provided them. After that research was performed among learners with the aim of their survey on how they provided training. They often believed that these educational methods enhance the quality and learning speed and as a more active role given to them, they feel valuable and have more satisfaction. Also, with considering the fact that each learner is given appropriate feedback, and they could benefit from professors experiences, had a high satisfaction. Learning basically has scientific and research nature, and the classroom is where learners to explore concepts scientifically. In teaching process should be an opportunity for learners to practice training and learn training methods.
  Keywords: Critical thinking, problem, solving model, training methods