فهرست مطالب

بوم شناسی کشاورزی - سال سوم شماره 3 (پاییز 1390)

نشریه بوم شناسی کشاورزی
سال سوم شماره 3 (پاییز 1390)

 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/01/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد علی بهدانی، بی بی الهه موسوی فر صفحه 277
  به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر درصد انتقال مجدد و وزن خشک اندام های گیاهی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی 87- 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند به صورت کر ت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل چهار سطح قطع آبیاری (آبیاری کامل، آبیاری تا مرحله دانه بندی، آبیاری تا مرحله گلدهی و آبیاری تا مرحله تکمه دهی) و کرت های فرعی شامل سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره (محلی اصفهان، اصفهان 28 و IL111) بود. نتایج نشان داد که سه ژنوتیپ گلرنگ از نظر صفاتی مانند ماده خشک کل، وزن خشک اندام های مختلف گیاه (برگ، ساقه و طبق) در دو مرحله گلدهی و رسیدگی، شاخص برداشت و درصد انتقال مجدد به سطوح مختلف قطع آبیاری پاسخ های متفاوتی داشتند. با افزایش مدت زمان قطع آبیاری از وزن خشک اندام های گیاهی (برگ، ساقه و طبق) هر سه ژنوتیپ کاسته شد و ژنوتیپ IL111 نیز تحت شرایط آبیاری تا مرحله تکمه دهی بیشترین کاهش را در این صفات دارا بود. همچنین با افزایش مدت زمان قطع آبیاری سهم انتقال مجدد به طبق ها نیز افزایش یافت. در بین سطوح قطع آبیاری، بیشترین و کمترین درصد انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به ترتیب در شرایط آبیاری تا تکمه دهی و آبیاری کامل مشاهده شد. به علاوه خصوصیت ژنتیکی ژنوتیپ ها نیز در این میان نقش مهمی داشت و ژنوتیپ IL111 بیشترین میزان درصد انتقال مجدد را دارا بود. با توجه به این نتایج و این که انتقال مجدد مواد فتوسنتزی، یکی از عمده ترین روش های جبران کاهش حاصل از تنش خشکی در فتوستز جاری گیاه است، یکی از نقاط قوت ارقام پاکوتاه جدید در مقایسه با ارقام قدیمی در میزان بالای این صفت می باشد. بنابراین از این طریق می توان عملکرد را در شرایط خشکی انتهایی بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: آبیاری، رسیدگی، شاخص برداشت، گلدهی، گیاه دانه روغنی
 • لیدا رستمی، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی صفحه 290
  به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر میزان جذب و کارایی مصرف نور، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت نظام کم نهاده اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط ذرت با تراکم معمول لوبیا باضافه 10%، 20 % و 30% لوبیای بیشتر، کشت مخلوط لوبیا با تراکم معمول ذرت باضافه 10%، 20% و 30% ذرت بیشتر، کشت مخلوط لوبیا با تراکم معمول باضافه 10%، 20 % و 30% لوبیای بیشتر با ذرت تراکم معمول باضافه 10%، 20 % و 30% ذرت بیشتر، کشت خالص ذرت و کشت خالص لوبیا بود. نتایج آزمایش نشان داد که شاخص سطح برگ، میزان جذب نور، تجمع ماده خشک و کارایی مصرف نور ذرت در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی ذرت افزایش یافت، در حالی که صفات نامبرده در لوبیا در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی کاهش یافتند. اثرات تسهیل و تکمیل کنندگی کشت مخلوط بر صفات مورد بررسی برای ذرت بیشتر از لوبیا بود. کارایی مصرف نور ذرت در طول فصل رشد به ترتیب از 92/1 (کشت خالص ذرت) تا 30/2 (تیمار کشت مخلوط تراکم معمول ذرت با تراکم معمول لوبیا باضافه 30% لوبیای بیشتر) و میانگین کارایی مصرف نور لوبیا به ترتیب 72/0 (تیمار کشت مخلوط ذرت باضافه 30% ذرت بیشتر با لوبیا باضافه 30% لوبیای بیشتر) تا 45/1 (تیمار کشت خالص) گرم بر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی، متغیر بود.
  کلیدواژگان: جذب نور، شاخص سطح برگ، کارایی مصرف نور، کشت مخلوط ردیفی، ماده خشک کل
 • خسرو محمدی، امیر قلاوند، مجید آقاعلیخانی، اسعد رخزادی صفحه 298
  منابع مختلف کودی بر عملکرد دانه، درصد روغن و کیفیت دانه تاثیر می گذارند. اطلاعات تاثیر همزمان منابع کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک در زراعت کلزا (Brassica napus L.)در دسترس نمی باشد. به منظور بررسی تاثیر روش های افزایش حاصلخیزی خاک بر عملکرد کمی و کیفیت دانه کلزا رقم طلایه، یک آزمایش مزرعه ای در دو سال زراعی 87-1386 و 88-1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه سنندج انجام گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. شش راهبرد تامین کود پایه شامل کود دامی (N1)، کمپوست (N2)، کود شیمیایی (N3)، کمپوست+ کود دامی (N4)، کمپوست+ کود دامی+ کود شیمیایی (N5) و شاهد (N6) به عنوان سطوح عامل اصلی تعیین شدند و چهار ترکیب کود های زیستی شامل: باکتری باسیلوس و سودوموناس (B1)، قارچ تریکودرما (B2)، باکتری باسیلوس و سودوموناس + قارچ تریکودرما (B3) و شاهد (بدون قارچ و باکتری) (B4) به عنوان سطوح عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که منابع مختلف کود پایه و زیستی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه دارد. بیشترین عملکرد دانه در تیماری که کود های آلی و شیمیایی به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفته بود (N5) حاصل گردید. کلروفیل برگ به طور معنی داری تحت تاثیر روش های مختلف کوددهی قرار گرفت. بیشترین میزان نیتروژن دانه (85/42 میلی گرم در گرم) و کمترین نسبت (N/S) در تیمار N5 به دست آمد. بیشترین درصد روغن در تیمار (N1) و (N2) بیشترین عملکرد روغن در تیمار (N5) حاصل گردید. در نهایت کاربرد کود های آلی و بیولوژیک در کنار کود شیمیایی باعث بهبود عملکرد و کیفیت دانه کلزا گردید.
  کلیدواژگان: کمپوست، کود دامی، کود زیستی، روغن
 • سید محمد سیدی، پرویز رضوانی مقدم * صفحه 309

  افزایش کارایی مصرف نیتروژن نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار ایفا می کند. به منظور بررسی اثرات سطوح کمپوست قارچ و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.)، آزمایشی گلدانی در فضای آزاد، با 18 تیمار و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 89-1388 اجرا شد. تیمارهای آزمایش ترکیبی از شش سطح کمپوست قارچ (صفر، 10، 20، 40، 80 و 160 تن در هکتار) و سه منبع نیتروژن (کود شیمیایی اوره (150کیلوگرم در هکتار)، کود بیولوژیک نیتروکسین (شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و شاهد بودند. نتایج نشان داد که وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه با افزایش سطوح کمپوست قارچ افزایش یافت. وزن دانه در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه در تیمار 80 تن کود کمپوست قارچ در مقایسه با شاهد (بدون هیچگونه کودی) به ترتیب از یک افزایش 70/4، 98/2 و 56/1 برابری برخوردار بود، در حالیکه شاخص برداشت و کارایی مصرف نیتروژن با افزایش این سطوح کاهش یافت. همچنین نتایج آزمایش حاکی از اثرات معنی دار کود شیمیایی اوره و کود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات ذکر شده بود. با این وجود نتایج آزمایش این نکته را مورد تاکید قرار داد که در شرایط نبود یا کمبود مواد آلی در خاک، نیتروکسین ممکن است کود بیولوژیک مناسبی جهت تولید گندم نباشد.

  کلیدواژگان: شاخص برداشت، کود آلی، کود بیولوژیک، نیتروکسین، کود شیمیایی
 • حامد هادی، نانسی بابایی، جهانفر دانشیان، محمدحسین ارزانش، آیدین حمیدی صفحه 320
  ویژگی های گیاهچه ارقام مختلف آفتابگردان (Helianthus annus L.) تحت تنش خشکی و تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم در آزمایشی در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال زراعی 68-1385 به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. تیمارها شامل تنش کم آبی (بذرهای تولید شده در شرایط آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر 60 (آبیاری مطلوب)، 120 (تنش متوسط) و 180 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A)، رقم (لاکومکا، مستر، فوریت، سور و آرماویروسکی) و تلقیح باکتری (آزوسپیریلوم لیپوفروم و شاهد) بودند. عامل باکتری در پلات اصلی قرار گرفت و بذرهای حاصل از شرایط تنش کم آبی و رقم به صورت فاکتوریل در داخل آن قرار گرفتند. نتایج نشان داد که باکتری آزوسپیریلوم زمان ظهور گیاهچه، شاخص قدرت گیاهچه، وزن خشک برگ، دمبرگ، ساقه و گیاهچه را به ترتیب 14، 44، 30، 31، 22 و 27 درصد نسبت به عدم تلقیح افزایش داد. ظهور اولیه گیاهچه بذرهای شرایط تنش متوسط 48 درصد بیش از شرایط آبیاری مطلوب بود. ظهور نهایی، سرعت ظهور، شاخص ظهور، وزن خشک و بنیه گیاهچه بذرهای حاصل از شرایط تنش شدید نسبت به آبیاری مطلوب کاهش یافت. تلقیح با باکتری ظهور گیاهچه بذرهای شرایط تنش متوسط را نه درصد افزایش داد. تلقیح بذرهای شرایط تنش متوسط و شدید با آزوسپیریلوم، سرعت ظهور، شاخص ظهور، وزن خشک و بنیه گیاهچه را افزایش داد. با به توجه تاثیر تنش کم آبی بر جوانه زنی و ظهور گیاهچه، تلقیح این بذرها با آزوسپیریلوم لیپوفروم، ظهور و بنیه گیاهچه بذرهای حاصل از شرایط تنش کم آبی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: بنیه گیاهچه، ظهور گیاهچه، محرک رشد، وزن خشک گیاهچه
 • مهدی قبولی، فرج الله شهریاری، مژگان سپهری، حسن مرعشی، قاسم حسینی سالکده صفحه 328
  اندوفیت های میکروبی که از مهمترین میکروارگانیسم های خاک محسوب می شوند با ایجاد تغییرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی در گیاهان میزبان خود، عملکرد آنها را در واحد سطح افزایش می دهند و امکان توسعه کشت آنها در خاک های شور، خشک یا اقلیم هایی با تنش های غیر زیستی و زیستی را فراهم می آورند. قارچ اندوفیت Piriformospora indica دارای خاصیت برانگیختگی رشد گیاه و افزایش مقاومت آن به تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و نیز بیماری های گیاهی می باشد. این پژوهش به بررسی توان قارچ اندوفیت P. indica در بهبود رشد و افزایش مقاومت گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به تنش خشکی می پردازد. بدین منظور، در سال 1389، آزمایش گلخانه ای در گلخانه پژوهشکده بیوتکنولوژی اصفهان در قالب طرح کاملا تصادفی (آزمایش فاکتوریل) با دو فاکتور شامل دو سطح قارچ (تلقیح و عدم تلقیح) و سه سطح خشکی (ظرفیت زراعی (F.C.)، 50 درصد ظرفیت زراعی و 25 درصد ظرفیت زراعی) با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که قارچ P. indica سبب افزایش زیست توده اندام های هوایی و ریشه گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد بود، بطوریکه وزن خشک اندام هوایی و ریشه در گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد به ترتیب 39 و 46 درصد افزایش نشان داد. همچنین در شرایط تنش محتوای نسبی آب گیاهان تلقیح شده بالاتر بود. علاوه بر فعالیت تحریک کنندگی رشد گیاه توسط قارچ نتایج حاکی از نقش موثر این قارچ در بهبود خصوصیات گیاه جو تجت شرایط تنش خشکی خصوصا در سطح F.C.25 درصد دلالت دارد. با توجه به این نتایج و نیز امکان کشت این قارچ در محیط کشت مصنوعی و بدون حضور میزبان، به نظر می رسد که امکان استفاده از این قارچ به عنوان عامل محرک رشد گیاه در تولید کود بیولوژیک برای انواع گیاهان زراعی وجود دارد و این قارچ می تواند نقش مهمی در نیل به کشاورزی پایدار ایفاء نماید. همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران استفاده از این قارچ برای بهبود رشد و عملکرد گیاهانی نظیر جو، گندم و غیره تحت شرایط خشکی می تواند سودمند واقع شود.
  کلیدواژگان: تلقیح، تنش های محیطی، قارچ های میکوریزی، کشاورزی پایدار
 • معصومه تاجیک خاوه، ایرج الله دادی، جهانفر دانشیان، امید آرمند پیشه صفحه 337
  به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر قدرت رویش بذرها حاصل از تنش کم آبی سویا (Glycine max L.) و ویژگی های مرتبط، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال 1386 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کود بیولوژیک (تلقیح بذرها با Bradyrhizobium japonicum، تلقیح توام با B. japonicum و Pseudomonas fluorescens و تلقیح توام با B. japonicum و Glomus mosseae)، رقم (ZaltaZalha و لاین Clark×Hobbit) و تنش کم آبی]آبیاری پس از 50 (آبیاری مطلوب)، 100 (تنش متوسط) و 150 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در مزرعه گیاه مادری[بودند. نتایج نشان داد که تنش کم آبی تاثیر منفی برکیفیت بذر داشت و موجب کاهش قابلیت ظهور گیاهچه، متوسط ظهور گیاهچه روزانه، وزن خشک ساقه، برگ و ریشه و تعداد گره شد. در مقایسه ارقام، رقم زالتازالها با وزن خشک ساقه و تعداد برگ بیشتر، رقم برتر بود. کاربرد کود بیولوژیک بر قطر ساقه، وزن خشک ساقه، برگ و ریشه و تعداد برگ و گره موثر بود و تلقیح توام بذرها با برادی ریزوبیوم و گلوموس موجب افزایش صفات مذکور شد. همچنین کاربرد کود بیولوژیک در سطوح مختلف تنش کم آبی بر وزن خشک ساقه ارقام موثر بود و تلقیح توام بذرها ارقام با برادی ریزوبیوم و گلوموس موجب افزایش وزن خشک ساقه شد.
  کلیدواژگان: قابلیت ظهور گیاهچه، کیفیت بذر، گلوموس موسه
 • مریم رضایی نوده، علی افشاری، محسن یزدانیان، غلامعلی آساده صفحه 347
  سوسک های زمینی (خانواده ی کارابیده) با داشتن بیش از چهل هزار گونه ی شناخته شده در دنیا، یکی از مهم ترین شکارگرهای عمومی خوار در بوم نظام های کشاورزی به شمار می روند. به دلیل تغذیه ی اغلب این سخت بالپوشان از آفات کشاورزی و بذرهای علف های هرز، در این مطالعه تلاش گردید تا تنوع زیستی آن ها در بوم نظام های کشاورزی شهرستان آزادشهر در شرق استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش که طی سال های 1388 و 1389 انجام گرفت، با استفاده از تله های گودالی جامعه ی سوسک های کارابیده در چند بوم نظام زراعی مهم مورد ارزیابی قرار گرفت و تنوع زیستی آن ها با استفاده از دو شاخص شانون- ویور و معکوس شاخص سیمپسون محاسبه گردید. سوسک های این خانواده در مزارع منطقه از غنای گونه ای بالایی برخوردار بودند و تعداد 24، 22، 18، 18 و 12 عدد گونه به ترتیب از مزارع کلزا (Brassica napus L.)، گندم (Triticum aestivum L.)، گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)، باقلا (Vicia faba L.) و سویا (Glycine max L.) جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های غالب در این مزارع به ترتیب شاملHarpalus distinguendus (Duftschmid)، Agonum dorsale (Pontoppidan)، Poecilus cupreus L.، Agonum dorsale (Pontoppidan) و Harpalus rufipes (De Geer) بودند. در این مزارع، مقدار شاخص شانون- ویور به ترتیب 16/2، 57/2، 81/1، 22/2 و 2 و مقدار شاخص سیمپسون به ترتیب 93/4، 09/10، 21/4، 16/6 و 12/6 محاسبه شد. بیشترین (85/0±1/7) و کمترین (12/0±45/0) میانگین تعداد سوسک ها در هر تله به ترتیب در حاشیه ی مزارع کلزا و حاشیه ی مزارع سویا مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: جامعه، حفاظت، سوسک های زمینی، شانون ویور، غنای گونه ای
 • مرتضی گلدانی، مهدی نصیری محلاتی، محمود شور صفحه 358
  دی اکسید کربن یکی از مهمترین نهاده های لازم برای رشد گیاهان زراعی محسوب می شود. این بررسی به منظور تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum L.) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط گلخانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در جعبه هایی به طول 50، عرض30 و ارتفاع30 سانتی متر انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های مختلف دی اکسید کربن (365، 520 و 750 قسمت در میلیون) و فاکتور دوم رقابت درون گونه ای و بین گونه ای بود که برای هرکدام از گیاهان کنجد و تاج خروس به طور جداگانه انجام شد. نتایج نشان داد که با ازدیاد غلظت دی اکسید کربن ارتفاع، تعداد میانگره، طول میانگره و وزن خشک ساقه اصلی کنجد افزایش و برای تاج خروس کاهش یافت. تعداد و طول شاخه های جانبی و وزن خشک آنها تحت تاثیر معنی دار غلظت های مختلف دی اکسید کربن قرار گرفت، به طوری که افزایش غلظت دی اکسید کربن تاثیر مثبت بر گیاه کنجد و اثر منفی بر تاج خروس داشت. با افزایش غلظت دی اکسید کربن اثر مثبت بر عملکرد دانه کنجد و اثر منفی بر عملکرد دانه تاج خروس داشت. در کنجد اثر رقابت معنی دار بود و رقابت بین گونه ای برتری داشت. اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر میزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و تاج خروس معنی دار بود. همچنین ازدیاد غلظت دی اکسید کربن منجر به افزایش میزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و کاهش آنها در تاج خروس شد. صفات ریشه از جمله سطح، مجموع طول و وزن خشک ریشه در گیاه کنجد تحت تاثیر معنی دار غلظت های مختلف دی اکسید کربن قرار گرفت، به طوری که با ازدیاد غلظت دی اکسید کربن افزایش نشان دادند، ولی در گیاه تاج خروس سطح، متوسط قطر، مجموع طول و وزن خشک ریشه با افزایش غلظت دی اکسید کربن کاهش نشان داد. نسبت ریشه به اندام هوایی تحت تاثیر معنی دار غلظت های مختلف دی اکسید کربن بود. این نسبت با ازدیاد غلظت دی اکسید کربن در گیاه کنجد و در گیاه تاج خروس افزایش داد. به طور کلی، نتایج نشان داد که افزایش غلظت دی اکسید کربن در کنجد به عنوان یک گیاه سه کربنه و گرمادوست، باعث برتری از نظر رشد و تولید خواهد شد و در تاج خروس افزایش غلظت دی اکسید کربن تاثیری برتولید آن نداشت، ولی درجه حرارت بالای ناشی از افزایش غلظت دی اکسید کربن باعث کوتاهی طول دوره رشد و کاهش سرعت رشد و تولید می شود.
  کلیدواژگان: رقابت بین گونه ای، رقابت درون گونه ای، علف هرز، گیاه زراعی
 • شهرام رضوان بیدختی، احمد نظامی، محمد کافی، حمیدرضا خزاعی صفحه 371
  این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت های سه اکوتیپ موسیر (.Alliumm altissimum Regel) (شیروان، کلات و تندوره) در شرایط کنترل شده در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در پاییز سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. به منظور ایجاد خوسرمایی، گیاهان در محیط طبیعی رشد یافتند و سپس در دو مرحله سبز شدن و گیاهچه ای در فریزر ترموگرادیان در معرض شش دمای یخ زدگی (صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی گراد) قرار داده شدند. میزان پایداری غشاء سلولی با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت و دمای کشنده برای 50 درصد نمونه ها (LT50el) بر اساس آن تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد نشت الکترولیت ها و LT50elبطور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. در تمامی اکوتیپ های مورد مطالعه با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها از برگ، پیاز و ریشه بطور معنی داری افزایش یافت. اندام ریشه و برگ در مرحله سبز شدن در تمامی تیمارهای یخ زدگی، به ترتیب بیشترین و کمترین درصد نشت الکترولیت ها را نشان دادند. ریشه های اکوتیپ شیروان دارای بیشترین درصد نشت الکترولیت ها در هر دو مرحله رشدی (مرحله سبز شدن و گیاهچه ای) بودند. اندام های ریشه و برگ در اکوتیپ شیروان در مقایسه با اکوتیپ های کلات و تندوره کمترین تحمل را نسبت به دماهای یخ زدگی نشان دادند. اکوتیپ های کلات و تندوره کمترین و اکوتیپ شیروان بیشترین مقدار LT50el را نشان دادند. ریشه اکوتیپ شیروان در مرحله گیاهچه-ای بیشترین میزان LT50el را داشت و حساسیت بیشتری به دماهای یخ زدگی نسبت به اندام برگ و پیاز نشان داد. در بین سه اکوتیپ مورد مطالعه، اکوتیپ های کلات و تندوره از کمترین درصد نشت الکترولیت ها، کمترین LT50el و بیشترین مقاومت نسبت به تنش یخ زدگی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: اکوتیپ، دمای کشنده 50 درصد، مرحله رشد
 • احمد احمدیان، احمد قنبری، براتعلی سیاه سر صفحه 383
  مدیریت مصرف انواع کودهای شیمیایی و آلی و بقایای آنها در خاک از لحاظ تاثیرات زیست محیطی و عملکرد گیاهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر ایران حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مصرف انواع کودهای شیمیایی، دامی و کمپوست و بقایای آنها بر میزان رشد، عملکرد گل، عملکرد اسانس، عملکرد کامازولن و اجزای عملکرد گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در دو سال زراعی 87-1386 و 88-1387 اجرا گردید. تیمارهای خشکی بصورت 50، 70 و 90 درصد ظرفیت زراعی مزرعه به عنوان عامل اصلی و انواع کود شامل شاهد (بدون مصرف کود)، کود شیمیایی، کود دامی (25 تن در هکتار) و کمپوست حاصل از زباله شهری (25 تن در هکتار) که در سال اول در مزرعه بابونه استفاده شده بود، به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تنش خشکی در حد 50 درصد ظرفیت زراعی عملکرد گل در بابونه را نسبت به شاهد در هر دو سال کاهش داد. تنش ملایم خشکی سبب افزایش عملکرد اسانس و عملکرد کامازولن شد، در حالی که تنش شدید این صفات را کاهش داد. کود شیمیایی در سال اول بالاترین عملکرد و اسانس را تولید نمود که در سال دوم تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت. همچنین بقایای کودهای دامی و کمپوست در سال دوم بطور معنی داری باعث افزایش عملکرد گل، اسانس و کامازولن نسبت به بقایای کود شیمیایی و شاهد گردید. بطور کلی کودهای دامی و کمپوست در شرایط تنش خشکی در سال اول و در تمام شرایط رطوبتی در سال دوم عملکرد گل، اسانس و کامازولن مطلوبی ایجاد نموده که کاربرد آن ها در راستای اهداف کشاورزی ارگانیک و پایدار قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، کامازولن، کمپوست، کود دامی
 • زهرا حاتمی سردشتی، مجید جامی الاحمدی، عبدالمجید مهدوی دامغانی، محمدعلی بهدانی صفحه 396
  این تحقیق در مقیاس منطقه ای و در شهرستان های بیرجند و قاین در استان خراسان جنوبی به منظور تدوین شاخصی برای کمی کردن میزان پایداری بوم شناختی نظام کشاورزی زعفران (Crocus sativus L.)، در سال 1388 انجام شد. اطلاعات مربوط به این نظام کشاورزی شامل سنجه های اجتماعی- اقتصادی، تولید محصولات زراعی، دام، کود و مواد شیمیایی، آب و آبیاری، شخم و مکانیزاسیون و مدیریت علف های هرز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج شاخص پایداری بیانگر این مطلب است که کشت بوم های مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی از نظر پایداری قرار ندارند. فقط حدود 18/9 درصد از کشاورزان مورد مطالعه به امتیازی مساوی یا بیش از 50 (از 100 امتیاز شاخص پایداری) دست یافته اند. بیشترین امتیاز به دست آمده در میانکشت بوم های مورد مطالعه معادل 12/55 بود. میانگین امتیاز شاخص پایداری در این نظام در کل منطقه مورد مطالعه 46/39 و مقدار آن برای بیرجند و قاین به ترتیب 2/37 و 09/45 به دست آمد. در میان گروه سنجه های مورد مطالعه در این تحقیق کمترین درصد امتیاز کسب شده متعلق به گروه های شخم و مکانیزاسیون و آب و آبیاری به ترتیب با 31/28 و 01/30 درصد از کل امتیاز سنجه بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری این نظام زراعی، وجود دام، آبیاری تابستانه، دسترسی به مروجین کشاورزی، دسترسی به بیمه، وام و اعتبارات بانکی، یکبار شخم، دسترسی به نهاده های کشاورزی، درآمد ناخالص از محصول زعفران، وسعت مزرعه زعفران، سایر درآمدها و میزان مصرف آب بوده است. ضرایب به دست آمده از رگرسیون گام به گام برای عوامل ذکر شده به ترتیب 42/3، 99/2، 54/2، 146/2، 36/1، 29/1، 0049/0، 00031/0، 00000042/0 و 0005/0- بود.
  کلیدواژگان: سنجه، شاخص پایداری، کشاورزی پایدار
|
 • M.A. Behdani, B.E. Mousavifar Page 277
  In order to investigate the effect of insufficient irrigation on remobilization percent and plant dry mater in three spring safflower (Cartamus tinctorius L.) genotypes, a field experiment was conducted at Research Farm, Faculty of Agriculture, the University of Birjand, Iran, during 2008-2009, as a spilt plot arrangement based on randomized complete block design with four replications. Irrigation regimes (full irrigation (whole season irrigation), irrigation until grain filling, irrigation until flowering, and irrigation until heading-bud) and genotypes (Mahali Isfahan (a local variety), Isfahan 28 and IL111) were arranged in main plots and subplots, respectively. Results showed that three safflower genotypes had different responses to different irrigation regimes in terms of total dry matter; leaf, stem and head dry mater in flowering and maturity stages, harvest index and percent of remobilization. With increasing duration of irrigation disruption, plant dry matter in all genotypes reduced, and reduction in these criteria in IL111 was the highest under conditions of irrigation until heading-bud. Furthermore, the share of remobilization to heads was increased by increasing duration of irrigation disruption. Among disruption irrigation levels, the highest and the lowest percentage of remobilization were obtained in irrigation until heading-bud and full irrigation stages, respectively. Moreover, IL111 genotype due to has higher harvest index, early maturity and increased senescence of leaves had the highest percent of remobilization from stem and other leaves. Based on the results, remobilization is an important way to compensate drought stress effects; it can be a proper characteristic of semi-dwarf cultivars in comparison with old cultivars. Grain yield can improve by increasing sink capacity which increase remobilization under terminal drought stress.
 • L. Rostami, A. Koocheki, M. Nassiri Mahallati Page 290
  In order to determinate the effects of plant densities in intercropped corn (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) on radiation absorption and use efficiency, an experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during growing season of 2007-2008. This experiment was conducted in low input system. A randomized complete block design with three replications was used. Treatments were included bean intercropping with corn in normal density of bean plus 10%, 20% and 30% excess bean C (B+10%), C (B+20%), C (B+30%), increasing in density bean intercropping with corn in normal density of corn plus 10%, 20% and 30% excess corn B (C+10%), B (C+20%), B (C+30%) and sole crops of corn (C) and bean (B). Results indicated that leaf area index, radiation absorption, total dry matter and radiation use efficiency of corn increased in all intercropped treatments compared to sole cropping, but it reversed for bean. It seems that complementary and facilitative effects of intercropping were more for corn. Range of corn and bean radiation use efficiency was from 1.92 g.MJ-1 (in sole cropping) and 0.72 g.MJ-1 {in (C+30%) (B+30%)} to 2.30 g.MJ-1 {in C (B+30%)} and 1.45 g.MJ-1 (in sole cropping), respectively.
 • K. Mohammadi, A. Ghalavand, M. Aghaalikhani, A. Rokhzadi Page 298
  Different resource of fertilizers had an effect on grain yield, oil and grain quality. Information regarding the effect of simultaneous application of organic, chemical and biological fertilizers on canola (Brassica napus L.) traits is not available. In order to study the effect of different systems of soil fertility on grain yield and quality of canola (Talayeh cultivar), an experiment was conducted at experimental farm of Agricultural Research Center of Sanandaj, Iran, during two growing seasons of 2007-2008 and 2008-2009. The experimental units were arranged as split plots based on randomized complete blocks design with three replications. Main plots consisted of five methods for obtaining the basal fertilizers requirement including (N1): farm yard manure; (N2): compost; (N3): chemical fertilizers; (N4): farm yard manure + compost and (N5): farm yard manure + compost + chemical fertilizers; and control (N6). Sub plots consisted four levels of biofertilizers were (B1): Bacillus lentus and Pseudomonas putida; (B2): Trichoderma harzianum; (B3): Bacillus lentus and Pseudomonas putida and Trichoderma harzianum; and (B4): control, (without biofertilizers). Results showed that basal fertilizers and biofertilizers have a significant effect on grain yield. The highest grain yield was obtained from N5 treatment in which organic and chemical fertilizers were applied simultaneously applied. Basal fertilizers, biofertilizers have a significant effect on leaf chlorophyll. The highest nitrogen content (42.85 mg.g-1) and least amount of (N/S) were obtained from N5 treatment. The highest oil percent was obtained from N1 and N2 treatments and highest oil yield was obtained from N5 treatment. Finally, application of organic manure and biofertilizers with chemical fertilizer led to an increase in yield and quality of canola grain.
 • S.M. Seyedi, P. Rezvani Moghaddam Page 309

  More nitrogen use efficiency in crops is important for maintaining and developing sustainable agriculture. In order to study the effect of different levels of mushroom compost and different resource of nitrogen on yield, yield attributes and nitrogen use efficiency of wheat (Triticum aestivum L.), an experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2009-2010. A completely randomized block design with three replications and 18 treatments was used. The experimental treatments were all combination of different levels of mushroom compost (0, 10, 20, 40, 80 and 160 t.ha-1) and three different resources of nitrogen [control (no fertilizer), urea fertilizer (150 kg.ha-1) and nitroxin biofertilizer (including Azotobacter sp. and Azospirillum sp.)]. Results indicated that dry matter, plant height, number of grains per plant, grain weight per plant and 1000 grain weight were increased significantly with gradually increasing levels of mushroom compost, while harvest index and nitrogen use efficiency were decreased with increasing mushroom compost levels. Grain weight and number of grains per plant and 1000 grains weight were increased 4.70, 2.98 and 1.56 times compared with control (without any fertilizer or any additives), respectively. In addition, results showed that urea fertilizer and nitroxin biofertilizer had significant effects on mentioned traits. However, results of present study suggest that nitroxin might not be suitable and successful biofertilizer to wheat production, if there is organic matter deficiency in the soil.

 • H. Hadi, N. Babaei, J. Daneshian, M.H. Arzanesh, A. Hamidi Page 320
  Seedling characteristics of different sunflower (Helianthus annus L.) cultivars under drought stress and inoculation with the Azospirillum lipoferum in a spilt-factorial layout based on randomized complete block design with three replications were evaluated. Treatments included dehydration stress (seed produced on maternal plants which irrigated after 60 (desirable irrigation), 120 (medium stress), 180 mm (severe stress) evaporation from evaporation pan class A), different sunflower cultivars (Lakomka, Master, Favorite, Soor and Armavirosky) and inoculation with bacteria (Azospirillum lipoferum and control). Bacteria allocated in the main plots and seeds which derived from dehydration stress conditions and different cultivars were allocated in sub plots as a factorial layout. Results showed that the time of seedling emergence, seedling vigor index, leaf petiole, stem and seedling dry weight were increased 14, 44, 30, 31, 22 and 27 percent by inoculating with bacteria, respectively. The percent of Seedling emergence of seeds derived from medium stress 48 percent was more than optimal irrigation conditions. Final appearance, speed of emergence, emergence index, dry weight and stamina seedling resulting from severe stress conditions were decreased compared with optimal irrigation. Seedling emergence of seeds derived from medium stress which inoculated with bacteria increased by 9 percent. Emergence speed index, appearance, stamina and seedling dry weights of seeds which inoculated with bacteria increased at medium and sever water stress. With consideration of the effect of dehydration stress on germination and seedling emergence, seed inoculation with bacteria improved seedling emergence and seedling vigor of seeds derived from dehydration stress conditions.
 • M. Ghabouli, F. Shahriary, M. Sepehrin, H. Marashi, G. Hosseini Salekdeh Page 328
  Microbial endophytes, which make one of the most important classes of soil microorganisms, induce genetic, physiological and ecological alterations in their host plant and thus increase its yield and enable its cultivation in saline or dry soils or in climates facing biotic and abiotic stresses. The endophyte fungus Piriformospora indica exhibits a high effect in plant growth and increased resistance against environmental tensions like drought and salinity, as well as against phytopathogens. This work was intended to study the potential of P. indica in enhancing growth and elevating drought resistance in barley (Hordeum vulgare L.) during 2010. A greenhouse trial of completely randomized design with two fungal treatments (inoculated vs. non-inoculated) and three drought levels (F.C., 50% F.C. and 25% F.C.) with four repeats was conducted in greenhouse of Agricultural Biotechnology Research Institute (Isfahan). The results indicate that the fungus P. indica has accompanied biomass increments of both shoot and root parts in the inoculated plant compared to the control, as in inoculated plant, total shoot dry weight and root dry weight were increased by 39 and 46 percent, respectively. Also, in stress conditions RWC in inoculated plant was greater. In addition to the growth increasing activity, the effective role of the fungus in enhancing barley growth and yield under drought conditions (especially at the 25% F.C. level) is evident. According to the results, and to the fact that the fungus can be cultured on artificial (host-plant-free) growth medium, this fungus can be contemplated as making a growth stimulating agent and in producing biological fertilizer for use in crops; and it might take a significant role toward a sustainable agriculture. The application of this fungus can also be beneficial in increasing growth and production of crops such as barley and wheat under the dry conditions widely encountered in Iran.
 • Page 337
  In order to evaluate the effects of biofertilizer on soybean (Glycine max L.) seed vigor that produced under water deficit condition and related traits, an experiment was conducted in a factorial layout based of complete randomized block design with four replications at the research greenhouse of Aboureihan campus- Tehran University, Iran. Experimental treatments were include biofertilizer (seed inoculation with Bradyrhizobium japonicum, co-inoculation with Bradyrhizobium japonicum and Pseudomonas fluorescens, co-inoculation with Bradyrhizobium japonicum and Glomus mosseae), Cultivar (Zalta Zalha and Clark×Hobbit line) and water deficit stress [irrigation plants after 50 (normal irrigation), 100 (medium stress), 150 (sever stress) mm evaporation from pan class A, in parents field]. Results showed that the water deficit stress had negative effects on seed quality and seedling emergence percentage, mean daily seedling emergence, root, leaf and shoot dry weight, number of nodule were decreased. ZaltaZalha cultivar had higher shoot dry weight and number of leaf compared with other cultivars. Applications of biofertilzer was effective on stem diameter, root, leaf and shoot dry weight, number of leaf and nodule and those attributes increased by co-inoculation of Bradyrhizobium japonicum and Glomus mosseae. Also, use of biofertilizer in stress levels was effective on stem dry weight. Stem dry weight was increased by Co-inoculation of cultivar seeds with Bradyrhizobium japonicum and Glomus mosseae.
 • M. Rezaye, Nodeh, A. Afshari, M. Yazdanian, Gh. Assadeh Page 347
  Ground beetles (Family Carabidae) with more than 40,000 described species worldwide are one of the most important generalist predators in agroecosystems. Because of their habit of feeding on agricultural pests and weed seeds, in this study we tried to assess their biodiversity in agroecosystems of Azadshahr region, eastern Golestan province. Samples were collected for some main crops, using pitfall traps during 2009 and 2010 and two indices, including SIMPSON'S RECIPROCAL INDEX and Shannon-Weaver index were used to measure diversity and structure of the community. Results showed that there were a high species richness of ground beetles in this region and 24, 22, 18, 18 and 12 species were identified in rape seed, wheat, tomato, broad bean and soybean fields, respectively. Dominant species in these crops were Harpalus distinguendus Duftchmid, Agonum dorsale (Pontoppidan), Poecilus cupreus (L.), Agonum dorsale (Pontoppidan), and Harpalus rufipes (De Geer), respectively. The values of Shannon and Simpson indices in these ecosystems were 2.16, 2.57, 1.81, 2.22 and 2.00, and 4.93, 10.09, 4.21, 6.16 and 6.12, respectively. The highest (7.1±0.85) and the lowest (0.45±0.12) numbers of beetles were captured in margins of rape seed and soybean fields, respectively.
 • M. Goldani, M. Nasiri Mahllati, M. Shoor Page 358
  Carbon dioxide is the most important resource for crop growth. In order to investigate the effect of elevated CO2 concentration on morphological and physiological characteristics of sesame (Sesamum indicum L.) and amaranthus (Amaranthus retroflexus L.) an experiment was conducted in greenhouse conditions. The experiment was factorial based on randomized complete block design with six treatments and three replications. Different CO2 concentrations (including 360, 520 and 750 ppm) on monoculture and mixture of two species were investigated. The results indicated that plant height, node number, internode and stem dry weight had significant differences in the CO2 concentrations. Elevated CO2 concentration caused increasing plant height, node number, internode and stem dry weight in sesame and monoculture was better than mixtures, but in the amaranthus, elevated CO2 concentration resulted is decreasing plant height, node number, and internode and stem dry weight. Number and length of branches and their dry weight had significant different in CO2 concentrations. So, effect of elevated CO2 concentration was positive for sesame and negative for amaranthus. In amaranthus, monoculture was more successful than mixture. In the sesame, yield was included number and weight capsule and in the amaranthus was included total seed weight, that both had significant affected. Elevated CO2 concentration had positive effect on yield of sesame and negative effect on yield of amaranthus. In the sesame, monoculture was more successful. The effect of elevated CO2 concentration was significant on transpiration and photosynthesis rates. In the sesame, elevated CO2 concentration increased transpiration and photosynthesis rates and decreased them in the amaranthus. In the sesame, shoot total length and root dry weight was significantly different in CO2 concentrations and increased by elevated CO2 concentration, but in the amaranthus, decreased by elevated CO2 concentration‌. In the both species, monoculture was more successful. R/S ratio had significant difference in CO2 concentration. In the sesame, elevated CO2 concentration decreased, but in the amaranthus increased. However, results showed that elevated CO2 concentration in the sesame as a C3 and thermophilic plant, resulted in successful growth and production. In the amaranthus, there was not effect by elevated CO2 concentration, but high temperature due to elevated CO2 concentration caused short growth season and decreased production.
 • Shahram Rezvan Beydokhti, A. Nezami, M. Kafi, H.R. Khazaei Page 371
  In order to evaluate the effect of freezing stress on electrolyte leakage of three Mooseers’ (Allium altissimum Regel.) ecotypes (Shirvan, Kalat and Tandoureh), a factorial experiment based on completely randomized design with three replications was carried out under the controlled conditions in the Faculty of Agricultural, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2009. Plants were grown in natural conditions to acclimate with the growth condition, and then at two growth stages of emergence and seedling were transferred to the thermogradiant freezer with the six freezing temperatures (0,-4, -8,-12, -16 and -20 oC). Cell membrane integrity was measured by electrolyte leakage (EL) index and the lethal temperature 50% (LT50) of samples were determined based on this index. The results showed that electrolyte leakage percentage and LT50el were significantly affected by experimental treatments. As the temperature decreased, EL (%) of leaf, bulb and root of all ecotypes was significantly increased. In the all freezing temperatures, the highest and the lowest electrolyte leakage was observed in the root and leaf in the emergence stage. Shirvan ecotype at two growth stage (emergence and seedling) showed the highest root electrolyte leakage and hence showed the lowest freezing tolerance in comparison with Kalat and Tandoreh ecotypes. The lowest and highest LT50el due to freezing were observed in Kalat, Tandoureh ecotype and Shirvan ecotype, respectively. At seedling stage, Shirvan ecotype’s root showed the highest LT50el which was more sensitive to freezing temperatures in comparison with leaf and bulb. Among all ecotypes, Kalat and Tandoreh ecotypes showed the lowest electrolyte leakage percentage, the lowest LT50el and the most tolerance to the freezing stress.
 • A. Ahmadian, A. Ghanbari, B. Siahsar Page 383
  Management of organic and inorganic fertilizer application and residual of them are very important in their effect on environment and plant yield. In order to determine the effect of drought stress and different amendments on flower, essential oil and Chamazulene yield and its components of Matricaria chamomilla L., this study was conducted as a split plot design with three replications, at Agricultural Research Station of Zabol University, Iran, during two growing seasons of 2007-2008 and 2008-2009. Treatments included W1 (non stress), W2 (75% FC) and W3 (50% FC) as main plot and three kind of residual’s fertilizers: F1 (non fertilizer), F2 (chemical fertilizer), F3 (manure) and F4 (compost) as sub plot that using in the first year. Results showed that water stress at W3 treatment reduced dry and fresh flower yield at both years. Low drought stress increased essential oil and Chamazulene yield however high drought stress decreased these variable. Chemical fertilizer caused to make the highest yield and essential oil in the first year, but in the second year, that had no different with control treatment (without fertilizer). The residue of animal manure and compost enhanced flower, oil and Chamazulene yield at the second year. In addition, animal manure and compost under drought stress in first year and under all water conditions in second year reached to the best quantitative and qualitative yield and application of them was recommendable.
 • Z. Hatami Sardashti, M. Jami Al Ahmadi, A.M. Mahdavi Damghani, M.A. Behdani Page 396
  This research was conducted during 2009 at a regional scale in Birjand and Qaen counties, Southern Khorasan, as an attempt to develop a sustainability index (SI) for quantifying the sustainability of saffron agroecosystem. The information of these agroecosystems, including socio-economic, agronomic and ecological indicators was collected using questionnaires and was subjected to statistical analysis. The average SI in these agroecosystems was 39.46 for whole studied region, and 37.20 and 45.09 for Birjand and Qaen, respectively. These low indices show the undesirable sustainability condition of saffron agroecosystems. In general, only 9.18 percent of all farmers achieved to a SI equal to or more than 50 and the highest score was 55.12. Among all indicators, the lowest obtained values of total for each indicator was belong to the tillage and machinery (28.31%), and water and irrigation (30.01%). The stepwise regression analysis indicated that most important factors determinaning SI for these agroecosystems were presence of livestock in farms, summer irrigation, availability of agricultural promoter, availability of insurance and loan, once plowing, availability agriculture inputs, the gross income from saffron yield, saffron farm size, other incomes, and water consumption. Resulted coefficient from the stepwise analysis for above factors respectively consist of: 3.42, 2.99, 2.54, 1.36, 1.29, 0.0049, 0.00031, 0.00000042 and -0.0005.