فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/09/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حبیب رامجردی صفحه 2
  مقدمه
  با گذشت حدود یک دهه از عمر یادگیری الکترونیکی در کشور، مراکز فعال در این زمینه برای حرکت صحیح در مسیر پیش روی خود نیازمند ترسیم چشم انداز فراروی و تدوین راهبردهای مناسب با این شیوه آموزشی اند. از این رو در پژوهش حاضر به تعیین راهبرد های کلان (وضعیت راهبردی) و راهبردهای اصلی (خرد) دانشکده مجازی علوم حدیث به عنوان یکی از مراکز فعال در این زمینه پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  روش به کار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل هشت نفر از افراد خبره سازمان مورد مطالعه است. به این صورت که با بهره گیری از چارچوبی سه مرحله ای در ادبیات برنامه ریزی راهبردی، ابتدا با بکارگیری ابزارهای IFE و EFE، عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) این موسسه شناسایی و با استفاده از پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آن گاه بر اساس اطلاعات به دست آمده از این مرحله و با استفاده از ابزار IEFE راهبرد کلان موسسه انتخاب شد. در نهایت نیز با استفاده از ابزار SWOT هفت راهبرد اصلی برای این موسسه تدوین و با استفاده از روش QSPM‎ ارزیابی و اولویت بندی گردید.
  نتایج
  از بین سه راهبرد کلان، راهبرد حفظ و نگهداری و به تبع آن راهبردهای رسوخ در بازار و توسعه محصول برای این موسسه برگزیده شد. راهبردهای اصلی شناسایی شده نیز به ترتیب اولویت عبارتند از:•معرفی و تبلیغ قابلیت ها و توانمندی های دانشکده (به منظور جذب مخاطب).
  •بهبود کیفیت خدمات (آموزشی، پژوهشی و فنی) همراه با کاهش هزینه ها.
  •شناسایی و جذب منابع درآمدی جدید.
  •زمینه سازی ایجاد و فعال سازی انجمن های (علمی) مرتبط با یادگیری الکترونیکی.
  •تامین کادر علمی و اجرایی دانشکده و آموزش مستمر آن ها.
  •توسعه (کمی و کیفی) نمایندگی های دانشکده و فعالیت آن ها.
  •ایجاد رشته های کاربردی و میان رشته ای با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی.
  نتیجه گیری
  روی آوردن به راهبرد حفظ و نگهداری و در پی آن راهبرد های رسوخ در بازار و توسعه محصول به ویژه رسوخ در بازار، که با توجه به نتایج اولویت بندی راهبرد ها (راهبرد 1، 3 و 4) از جذابیت بیشتری برای اجرا برخوردارند، بیانگر آن است که باید به آشناسازی عمومی، تبلیغات و فرهنگ سازی برای توسعه یادگیری الکترونیکی پرداخته شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، یادگیری الکترونیکی، راهبردهای کلان، راهبردهای اصلی یا خرد
 • سمیرا دلاور، محمد قربانی صفحه 17
  مقدمه
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق در دانشگاه های شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 91-90 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات زمینه یابی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش اساتید هیات علمی دانشگاه های شهرستان بجنورد به تعداد (240 N=) بوده است. حجم نمونه مطابق جدول مورگان (149n=) نفر برآورد گردیده که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته که دارای 38 سوال در مقیاس لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید با تجربه و صاحب نظر به دست آمد و برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 25 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب 94% برآورد گردیده است. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.
  نتایج
  نتایج مربوط به بررسی سئوالات پژوهش نشان داد که آموزش ترکیبی (آنلاین و حضوری) یعنی مولفه یادگیری مبتنی بر کامپیوتر دارای بیشترین نقش بر یادگیری خلاق است و مولفه های دیگر یعنی یاددهی مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مبتنی بر وب در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین اساتید هیئت علمی نگرش مثبتی در مورد نقش آموزش های مجازی در یادگیری خلاق دارند.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش هدف دست یافتن به این مطلب بود که از بین یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، یاددهی مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مبتنی بر وب کدامیک نقش بیشتری بر یادگیری خلاق دانشجویان دارد. لازم به ذکر است اگر چه آموزش مجازی در یادگیری خلاق دانشجویان موثر است، با این حال بهتر است که اعضای هیئت علمی هم آموزش ببینند. بدین منظور لازم است که دانشگاه ها به تجهیزات دیجیتالی و زیرساخت های مبتنی بر وب، مجهز گردند.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، یاددهی مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب، یادگیری خلاق، اساتید هیات علمی
 • منصور اومویی میلان قشقاق، ولی مهدی نژاد، نورمحمد یعقوبی صفحه 28
  مقدمه
  این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در ایجاد تمایل اعضای هیات علمی نسبت به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی انجام شده است. از عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی، متغیرهای مقاومت در برابر تغییر، ارزش درک شده، خودکارآمدی رایانه ای و نگرش مثبت نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمسال دوم سال تحصیلی89-88 می باشد. نمونه این پژوهش از 171 نفر از اعضای هیات علمی انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه فردوسی (2009) می باشد. برای تحلیل آماری داده ها از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، همچنین از آزمون t تک متغیره برای سنجش متغیرهای تحقیق و آزمون هایt چندمتغیره و آزمون ANOVA برای بررسی ارتباط متغیرهای آزمون با متغیرهای تعدیل کننده استفاده شده است.
  نتایج
  نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در تمایل موثر بوده و متغیر مقاومت دارای بیشترین تاثیر و متغیر نگرش نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی دارای کمترین تاثیر در عدم تمایل می باشد. نتایج تحقیق بر اساس متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که جنسیت، سن، میزان سابقه و دانشکده در تمایل اساتید موثر نبوده است. فقط در متغیر رتبه علمی، در ارتباط این متغیر با متغیرهای اصلی در نگرش تفاوت معنی دار بوده و رتبه علمی اساتید در نگرششان نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت برای اعضای هیات علمی به منظور ارتقاء دانش و عملکرد آنها در استفاده از فنآوری اطلاعات به ویژه نظام یادگیری الکترونیکی. طراحی بخشی از برنامه های آموزشی و درسی مراکز آموزش عالی در قالب آموزش های مجازی و نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی از جمله پیشنهادات عملی برای بهیود امور در این راستا می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم های یادگیری الکترونیکی، نگرش نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی، ارزش درک شده، خودکارآمدی رایانه ای، مقاومت در برابر تغییر، اعضای هیات علمی
 • بی بی عشرت زمانی، سید احمد مدنی صفحه 39
  فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی را در بسیاری از ابعاد آن دگرگون ساخته اند. از جمله این دگرگونی ها تغییر در شیوه های سنتی آموزش است به گونه ای که نیاز به حضور فیزیکی در کلاس درس کاهش یافته است. اگر چه تا دیروز، آموزش تنها از وجود مربیان و معلمان بهره می گرفت و کتاب به منزله اصلی ترین منبع اطلاعاتی در آموزش محسوب می شد در حال حاضر وجود ابزارها، روش ها و محیط های جدید آموزشی، شیوه های جدیدی را به وجود آورده است. از جمله این شیوه ها «آموزش الکترونیکی» است که به طور معمول در آن به نقش بنیادین آموزش گر بی توجهی می شود و تصور بر این است که معلم در این نظام به اندازه آموزش سنتی اهمیت ندارد. این در حالی است که کمیت و کیفیت یادگیری فراگیرندگان و استفاده اثربخش و کارآمد از تجهیزات و وسایل گوناگون، وابسته به میزان فعالیت آموزش گر و نگرش ها و مهارت های او است. این مقاله به روش اسنادی و به صورت تحلیلی- مقایسه ای به ارائه مجموعه ای از راهبردها و فنون کاربردی می پردازد که کاربست آنها در افزایش کارآیی و اثربخشی معلم و بهبود کیفیت یادگیری فراگیرندگان در آموزش الکترونیکی نقش مهمی برعهده دارد. مباحث مورد بررسی عبارت از: نظریه آموزش از دور هلمبرگ، راه های افزایش ارتباط دانشجو و اساتید، تشویق دانشجویان به همکاری، ترغیب دانشجویان به یادگیری فعال، ارائه بازخورد سریع، تاکید بر زمان کار، تفهیم انتظارات دوره آموزشی و احترام به استعدادها و سبک های گوناگون یادگیری می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، آموزش الکترونیکی، آموزش گر، سبک یادگیری، بازخورد، مشارکت فعال
 • ناهید ظریف صنایعی صفحه 51
  پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش و یادگیری شده است و با ظهور فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی جای خود را در مراکز آموزشی باز کرده است. یادگیری الکترونیکی بخودی خود یک سیستم آموزشی مجزا نیست و انتخاب ابزارهای یادگیری الکترونیکی باید فن آموزش و پرورش را منعکس کند، نه اینکه نوع آموزش را تعیین کند. در نتیجه افراد درگیر در یادگیری الکترونیکی باید پیشرفت های فناوری را با تحقیقات روانشناسی و آموزش همراه کنند. طراحی یادگیری الکترونیکیو استفاده از آن، باید بر پایه های شیوه های نظری بنا شود. زیربنای نظری، لازمه توسعه کیفی عملکردهای آموزشی است. نوشتار مروری حاضر با استفاده از کتب، منابع الکترونیکی و سایت های معتبر علمی، تحلیلی است بر مکاتب گوناگون فکری یادگیری و چگونگی کاربرد این نظریه ها در طراحی دروس الکترونیکی کارآمد و اثربخش. با توجه به این مبانی نظریبرای طراحی برنامه های یادگیری الکترونیکی، باید به آن دسته از نظریه های یادگیری توجه کرد که در آن به فعال بودن یادگیرنده، ارائه بازخورد، توجه به تفاوت های فردی، طراحی و تکالیف و فعالیت های واقعی، ارائه دیدگاه های چندگانه، کنترل یادگیرنده بر فرآیند یادگیری، ارائه پیش سازمان دهنده و راهنمایی و هدایت یادگیرنده تاکید می شود.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، نظریه ها یادگیری، طراحی آموزشی، رفتارگرایی، سازه گرایی
 • ونوس صابرزاده صفحه 61
  امروزه نرم افزارهای متعددی جهت ضبط و ویرایش صدا عرضه شده اند. در این میان نرم افزار Wavepad نرم افزاری ساده و کاربر پسند است که امکان ضبط و ویرایش فایل های صوتی با فرمت های مختلفی مانند mp3، wav، wma و... را بر روی کامپیوترهای شخصی فراهم می کند. توسط این نرم افزار می توانید از دستگاه های ورودی صدا مانند میکروفون صدا ضبط نمایید. ویرایش یک فایل صوتی شامل حذف و اضافه یک قطعه، تقویت دامنه صدا، نویزگیری و بسیاری موارد دیگر است که هر یک از این امکانات در جای خود کاربرد دارند.
 • صفحه 68
|
 • Habib Ramjerdy Page 2
  Background
  Although nearly one decade has passed since the initial introduction of electronic learning in Iran, suitable guidelines and strategies for this educational method need to be established for active centers in this regard. Therefore, the present study aims to determine major stategies (strategic approach) and minor stategies used at the virtual university of Olume Hadis, as one of the active centers in this regard.
  Material and Methods
  This study was a descriptive-survey study consisting of eight experts in the mentioned organization. By benefitting from a three-stage framework in strategic planning literature, the internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors of this institute were identified using the IFE and EFE tools and analyzed using a questionnaire. Then, ased on the obtained results from this stage and by using the IEFE among the three types of major strategies, the maintenance strategy was seleced. Finally, seven main strategies were written for this institute using the SWOT tool and evaluated and prioritized using the QSMP method.
  Results
  Between three types of major strategies, the hold and maintenance strategies and Market Penetration and Development of Products chosen foe E-college. These strategies are written below based on their priority: •Introducing and propagating the universities capabilities (in order to attract audience)•Improving service quality (Educational, research, and technical) accompanied by reduction in expenses•Identifying and attracting new financial sources •Providing a foundation for creating and activating scientific associations related to electronic learning.•Providing the scientific and executive staff of the faculty and training them•The qualitative and quantitative expansion of the universities representatives and their activities•Creating applied and inter-diciplinary courses with an emphasis on higher education
  Conclusion
  Using the maintenance strategy, followed by the market penetration and product development strategies, especially market penetration, that is more attractive for application according to the results of strategy prioritization (strategies 1, 2, 3, and 4), shows that electronic learning should be propagated in the society and implemented in the society's culture.
  Keywords: Strategic planning, Electronic learning, Major strategies, Main or minor strategies
 • Samira Delavar, Mohammad Ghorbani Page 17
  Background
  We aimed to assess the role of virtual training on the student's creative learning in the universities of Bojnourd, the capital city of North Khorasan province, northeast Iran.
  Material and Methods
  This study is a practical descriptive-analytic study. 240 faculty members of different universities in Bojnourd were randomly selected using the simple randomization method during 2011-2012. Data were collected using a researcher-made questionnaire consisting of 38 questions in the Likert Scale. The questionnaire was validated by reviewing the literature and consulting with related experts. For calculating the reliability of the questionnaire, it was distributed among 25 individuals, other than the study population and it was 94% using Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSS software.
  Results
  149 faculty members were enrolled in this study. The participants did not differ significantly regarding age, sex, and duration of teaching. Blended computer-based learning (online and face-to-face) has the most effective role in creative learning. Other methods such as computer-based teaching and web-based teaching have less effectiveness. Moreover, faculty members have a positive attitude about the role of virtual training in creative learning.
  Conclusion
  Since virtual training is effective in the creative learning of students, we suggest faculty members be trained accordingly. It also seems necessary to facilitate universities with essential digital equipment and web-based infrastructure.
  Keywords: Virtual training, computer, based learning, computer, based teaching, web, based teaching, creative learning, faculty members
 • Mansour Omoee Milan Ghashghagh, Vali Mahdi Nezhad, Noor Mohammad Yaghoobi Page 28
  Background
  We aimed to determine the factors that are influential in creating a tendency in faculty members to use electronic learning systems. Among these factors we assessed resistance to change, perceived value, computer self-efficiency, and positive attitude towards electronic learning systems.
  Methods
  305 faculty members teaching at Sistan and Balouchestan University, Iran, during 2008-2009 were enrolled in our study. Among all participants 171 faculty members were randomly selected to participate in the study. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on Ferdousi's questionnaire (2009). Also, the single variable t test and analysis of variance (ANOVA) were used as appropriated.
  Results
  All the assessed variables were effective in creating a tendency for electronic learning, among which resistance to change and attitude towards electronic learning systems had the most and least effect on the lack of tendency, respectively. Based on moderating variables, sex, age, and duration of teaching did not have a significant effect. Only the academic rank of faculty members was significantly effective in their attitude towards electronic learning sytems.
  Conclusion
  Inservice training for faculty members plays an important role in enhancing their knowledge and function of using information technology, especially the electronic learning system. Designing virtual training and learning systems as part of the higer education program could improve the knowledge of faculty members in this regard.
  Keywords: Electronic learning systems, attitude towards learning systems, perceived value, computer self, efficiency, resistance to change, faculty members
 • Bibi Eshrat Zamani, Seyed Ahmad Madani Page 39
  Information and communication technology has changes life to a great extent in many different aspects. Accordingly, the traditional methods of teaching have also evolved and physical presence in the classroom is not as necessary as before. In the past, education benefitted solely from the presence of teachers, and books were the main source of information. Currently, with the emergence of new tools, methods, and learning environments, modern modes of education are forming. Of these methods is electronic learning in which the fundamental role of the teacher is usually neglected, and it is commonly assumed that in this method the teacher is not as important as the traditional education system. However, the learning quantity and quality and the effective and efficient use of different equipment depends on the teacher's amount of activity, attitude, and skills. This descriptive-analytic study presents a set of guidelines and techniques to enhance the teacher's efficiency and effectiveness and the learning quality of the students in electronic learning. The subjects covered in this study are as follows: Holmberg’s distance learning theory, methods for increasing the student-teacher relationship, encouraging students to cooperate, pursuing students to learn actively, presenting quick feedback, emphasizing on work time, realizing the expectations of educational course, and respecting different learning styles and skills.
  Keywords: Distance learning, Electronic learning, teacher, learning style, feedback, active participation
 • Nahid Zarif Sanaee Page 51
  The ever growing development of information technology has led to dynamic changes in teaching and learning. With the emergence of modern technologies, educational centers are incorporating electronic learning in their systems. Electronic learning per se is not considered as a separate educational system. The selection of electronic learning tools should reflect educational techniques, not the type of education. Therefore, people engaged in electronic learning should associate technological developments with psychological and educational research. Designing suitable plans for electronic learning should be based on theoretical methods. A theoretical foundation is necessary for the qualitative development of educational methods. The present review aims to analyze different schools of thought on learning and how these theories are applied in designing effective and efficient electronic lessons. Data were collected using books and valid websites and electronic resources. In order to design electronic learning programs, we should pay attention to those theories that focus and emphasize on the activeness of the learner, feedback, interpersonal differences, real activities and exercises, multi-dimensional viewpoints, learner's control over learning, learner guidance, and advance organizer.
  Keywords: Electronic learning, learning theories, educational planning, Behaviorism, Constructivism