فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 56 (زمستان 1390)
 • پیاپی 56 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه جان جان صفحه 11
  این مقاله رابطه سیاست جنایی اسلام با فناوری های نوین را، با رویکردی توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی قرار می دهد. تطبیق هر یک از این دو عنوان با یکدیگر، بر اساس اصول مبنایی سیاست جنایی اسلام است. سیاست جنایی برای کارآمد بودن باید از فناوری ها نهایت استفاده را در تمام مراحل و ابعادش ببرد و فناوری ها نیز باید چهره مشروع، قابل اطمینان و ایمنی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، حفاظ الکترونیکی، پلیس الکترونیکی، ادله الکترونیکی، مجازات الکترونیکی
 • مهراب داراب پور صفحه 43
  یکی از عمده ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاه ها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می باشد، مساله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیت بر عین موقوفه و مالکیت بر منافع و حق انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاه های عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مد نظر نداشته اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اولا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری های چهارگانه مالکیت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه(حقوق مکتسبه) می گشاید. تحقیق در حق اولویت متصرفین و مستاجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می گردد. این مقاله با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حق اولویت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حل اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می گذارد و می کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حل رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن مقاله جستجو کرد.
  کلیدواژگان: مالکیت، موقوفه، متصرف، مستاجر، حق مکتسبه، بیع موقوفه، اهداف وقف
 • رسول عابد، مختار معروفی صفحه 83
  در نوشتار حاضر تلاش می کنیم تا به بررسی مهم ترین نکات نظام عدالت کیفری انگلستان و ولز در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بپردازیم. از همین رو، عمده مطالب این مقاله درباره دادگاه صالح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، اختیارات و اقدامات قانونی که مقامات تحقیق، تعقیب و رسیدگی در محاکمه اطفال و نوجوانان دارند، و چگونگی صدور حکم درباره این متهمان می باشد. بر همین اساس، مطالب حاضر دارای چهار قسمت است؛ در قسمت اول، اقدامات مقامات تحقیق و تعقیب و قرارهای که حق صدور آن را دارند و کلیه اقداماتی که قبل از آغاز دادرسی باید صورت گیرد، مطرح می شود. در قسمت دوم، اقداماتی که در مرحله دادرسی از سوی قضات انجام می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت سوم هم نحوه صدور حکم مجازات درباره اطفال و نوجوانان مطرح می گردد. همچنین تفاوت ماهیتی مجازات اطفال و نوجوانان در این نظام کیفری از نکات برجسته آن است و بیشتر به صورت قرارهای انجام خدمات اجتماعی و قرارهای ترمیمی نمود پیدا می کند. لذا، انواع این نوع از مجازاتها و چگونگی صدور آنها در قسمت پایانی مطالب ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: دادرسی، دادگاه، طفل و نوجوان، جرائم شدید، صلاحیت رسیدگی
 • علی قاسمی، ویکتوربارین چهاربخش صفحه 107
  ماده 51 منشور ملل متحد، نه فقط دفاع مشروع فردی بلکه دفاع مشروع جمعی را نیز مجاز می داند. دفاع مشروع جمعی آنگونه که ممکن است از ظاهر ماده 51 استنباط گردد محدود به اعمال مشترک و هماهنگ حق دفاع مشروع فردی توسط شماری از کشورها که هدف حمله مسلحانه واقع شده اند نیست. چنین تفسیر مضیقی از حق دفاع مشروع جمعی مغایر با تاریخچه تدوین ماده 51 و رویه کشورها از سال 1945 است. همچنین، نگرشی اینگونه در مورد دفاع مشروع جمعی، کارایی قاعده ممنوعیت توسل به زور را کاهش می دهد زیرا با توجه به نا کارآمدی نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد، کشورهای ضعیف را بدون حمایت و به امان کشورهای به لحاظ نظامی قدرتمند رها می سازد. مقاله حاضر نتیجه می گیرد که حق دفاع مشروع جمعی به کشوری که هدف حمله واقع نشده است اجازه می دهد به کشور هدف حمله کمک نماید. به منظور اعمال حق دفاع مشروع جمعی ضرورت ندارد کشوری که به چنین حقی استناد می نماید بر اساس معاهده ای متعهد بدان باشد؛ بلکه کافی و در واقع ضروری است که چنین حمایتی مبتنی بر رضایت کشور هدف حمله باشد.
  کلیدواژگان: دفاع مشروع جمعی، حمله مسلحانه، ضرورت، تناسب، ماده 51 منشور، عمل متقابل، تضمین
 • ابوطالب کوشا، مریم احمدی صفحه 133
  هر فناوری جدیدی با ظهور خود فرصت ها و چالش هایی را در تطابق با سیستم ثبت اختراعات (رژیم پتنت) به وجود می آورد. اجماعی در این زمینه وجود دارد که ثبت اختراعات فناوری نانو دارای مشکلاتی به مراتب بیشتر از فناوری های دیگر می باشد و این به علت ویژگی و کاربردهای بین رشته ای آن، ادعاهای گسترده و مشکلات موجود در احراز معیار های ثبت اختراعات است. این موضوع با فقدان نام گذاری استاندارد که مانع از تعیین هویت و شناسایی آسان نانوپتنتها می شود و نیز وجود این واقعیت که ادارات پتنت به خوبی برای تعامل و مواجهه با فناوری نانو تجهیز نشده اند، تشدید می گردد. این چالش ها، احتمالا برای کشورهای درحال توسعه و یا با حداقل توسعه که فارغ از میزان پیشرفت و سطح توسعه و ظرفیت رژیم حقوقی ملی خود ملزم به ایجاب مقررات حقوق مالکیت فکری بین المللی منعکس در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در فناوری جدید می باشند، نیز مضاعف می گردد. به منظور ابقاء یک سطح مطلوب در ژرفای تجزیه و تحلیل در این مقاله تنها رژیم مالکیت معنوی بین المللی مندرج در موافقت نامه TRIPS بررسی می شود. توصیه راه کارهای بالقوه که از طریق آن نوآوری تشویق و منفعت عمومی و دستیابی به دانش پتنت شده تضمین شود، نیز مد نظر قرار دارد.
  کلیدواژگان: فناوری نانو، حقوق فناوری، حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه TRIPS، معیارهای ثبت اختراعات، چالش های ثبت اختراعات
 • حسنعلی موذن زادگان، حمید رئوفیان نایینی صفحه 203
  شهادت شهود در تمامی نظام های حقوقی به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات جرم مطرح می باشد. توجه بیش از حد به ارزش اثباتی محتوای شهادت، پژوهشگران را از یکی از مهمترین ارکان شهادت یعنی حمایت از امنیت شاهد در فرآیند دادرسی مغفول ساخته است. شاهد که بار تحمل و ادای شهادت را بر عهده دارد، به ویژه در جرائم شدید و یا سازمان یافته همواره از ناحیه بزهکاران و یا همدستان آنها در معرض تهدید، آزار و اذیت جسمی و روانی است. ترس از تهدیدات مکرر درایجاد خطرات جسمی و روحی که به طور مستقیم شاهد را مورد هدف قرار می دهد، غالبا موجب عدم رغبت شهود به همکاری با دستگاه قضایی و در نتیجه عدم کشف جرائمی است که جامعه بشری به منظور حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی نیاز مبرم به کشف و اثبات آنها دارد. با عنایت به مراتب مزبور حمایت از شهود در ابعاد مختلف مالی، امنیتی، روانشناختی در حد مطلوبی در، کنوانسیون های بین المللی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. امری که قانون گذار ایران تا کنون از آن غفلت ورزیده است. در قوانین فعلی ایران فقط می توان جلوه هایی ناچیز در جهت حمایت از شهود مشاهده کرد. در عین حال تهیه کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در دست تصویب، سعی در ارتقاء آن داشته اند که در صورت تصویب نهایی، با لحاظ تحقق راهکارهای اجرایی گامی به جلو برداشته خواهد شد.
  کلیدواژگان: شاهد، شهادت، حمایت از شهود، جرائم سازمان یافته، برنامه های حمایتی
 • عباس میرشکاری صفحه 227
  عقل، موهبتی الهی است که فواید آن بی نیاز از توضیح است. در فقه و نظام حقوقی موضوعه ما، امکان قصاص در برابر لطمه وارد بر عقل پذیرفته نشده است. با نفی قصاص، تنها راه ممکن برای جبران خسارت، دیه است. البته با توجه به اینکه تنها برای زوال کامل عقل دیه کامل تعیین شده است اما برای زوال ناقص آن، مقدار خاصی به عنوان دیه تعیین نشده است، لذا ناگزیر باید از ارش استفاده کرد. مطالعه قواعد حاکم برچگونگی جبران خسارت وارد برعقل، جدا از آنکه خود نوعی مرور قواعد حاکم بر دیات خواهد بود، از این رو اهمیت داردکه با توجه به تلقی عقل به عنوان منفعت، پذیرش امکان مطالبه خسارت وارد بر عقل، می تواند به نوعی موقعیت امکان مطالبه عدم النفع در فقه را مستحکم سازد. با توجه به این اهمیت انکار ناپذیر، بررسی چگونگی جبران خسارت وارد بر آن، به عنوان موضوع این مقاله انتخاب شده و سعی شده قواعد حاکم بر جبران خسارت وارد بر عقل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عقل، دیه، خسارت، منافع، مسئولیت مدنی
|
 • Fatemeh Jnajan Page 11
  This article with descriptive and analytic methods study the relation of criminal politics in Islam with modern techniques criminal politics for being efficient must apply the techniques in all of stages and dimensions very well; and these techniques must have legitimate, assumable and safe face.
  Keywords: Electronically Training, Electronically preventing, electronically Maintenance, Electronically police, electronically proofs
 • Rasoul Abed, Mokhtar Maroofi Page 83
  In this paper, it is tried to examine the most important aspects of the England and Wales legal system about juvenile justice. So the essential part of the paper is regarding to juvenile court and Legal measures of the judicial practitioners in juvenile court procedure. Therefore, the relevant issues are divided to four parts: first part tries to explain orders issued by prosecutor in pre-trial stage. Second part is related to measures which take into account by judges in trial. In part three, the way to get a sentencing is discussed. It is worth noting that there is an essential difference between the juvenile punishment and old persons, so it will be useful clarifying these kinds of punishment in part four
  Keywords: Procedure, Court, Minor, Juvenile, Serious Offence, Jurisdiction
 • Dr.Ali Ghasemi, Victor Barin Chaharbakhsh Page 107
  Article 51 of the Charter allows not only individual, but also collective self- defense. The latter is not, as the wording might suggest, restricted to a common, co-ordinated exercise of the right to individual self-defense by a number of states. That restrictive kind of interpretation of the right of collective self-defense neither corresponds to the history of Art. 51 nor to state practice since 1945. Furthermore, that view of collective self-defense diminishes the effectiveness of the prohibition of the use of force, since, given the failure of the UN system of collective security, it leaves weaker states unprotected and at the mercy of militarily superior states. This article has concluded that the right to collective self-defense authorizes a non-attacked state to lend its assistance to the attacked state. It is not required for the exercise of the right of collective self-defense that the state invoking the right be under an obligation resulting from a treaty of assistance. Rather, it is sufficient, but also necessary, that the support be given with the consent of the attacked state.
  Keywords: Collective Self, defense, Armed Attack, Necessity, Proportionality, Art. 51 of the Charter –, Reciprocity, Guarantee
 • Abotaleb Koosha, Maryam Ahmadi Page 133
  With the emergence of any new technology, nanotechnology creates opportunities as well as challenges in adapting the patent regime to its particular context. There is some consensus that patenting nanotechnology innovations poses more problems than other technologies, owing to their multi-disciplinary character, cross-sectoral applications, broad claims as well as difficulties in fulfilling the patentability criteria. This is aggravated by the lack of a standardized terminology which impedes easy identification of nano-patents and also the fact that patent offices may not be well-equipped to handle nanotechnology. These problems are likely to be compounded for developing and least developed countries, which irrespective of their state of technological advancement, and capacity of the domestic regime, are obliged to confer IPR in the new technology. In order to keep a desired level of in depth analysis this work will only contemplate the TRIPS Agreement. The paper finally arrives at certain recommendations, to help reconcile the need to incentivize innovation in the new technology, with the imperative of ensuring that the public interest is served and access to the patented knowledge is not hindered.
  Keywords: Nanotechnology, Intellectual Property Law, TRIPS Agreement, patentability criteria, Challenges of patentability
 • Dr Hasan Ali Moazen Zadeghan, Hamid Raufian Page 203
  Witnesses testify in all legal systems is considered as one of the most incriminating evidence. Excessive attention to the content testimony of readers cause to neglect from the testimony of witnesses. Witness is responsible for accuracy of testimony. in serious and organized crime witness is threatened, particularly in the area of criminals and their collaborators, physical and mentally. for this reason witnesses willing reduced to cooperate with the judiciary and as a result reduced chance of crimes detection.With regard to the above mention point’s protection of witnesses in the various aspects of financial, security, psychological has been considered in international conventions, criminal courts and judicial procedures. Unfortunately this point has been neglected in the current Iranian laws. Given the current weakness,legislator of Criminal laws have been started Procedure that tried to upgrade the witness protection in our laws. If the bill passed by the legal authorities we will be taken a major step forward in this field.
  Keywords: witness, testimony, witness protection, organized crime, supportive programs
 • Page 227
  Wisdom is the divine blessing with Undeniable Benefits. In fegh and our legal system Qisas against Damage to wisdom is not accepted. So the only possible way is diya (Blood money). Study into the rules governing Damage to wisdom is Review to diya and In addition, Study into Lack of Benefit.In regard with Undeniable importance of subject, study of Compensation to wisdom is selected to title subject of article.
  Keywords: Diya, wisdom, Lack of Benefit, tort