فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال دهم شماره 3 (پاییز 1390)

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال دهم شماره 3 (پاییز 1390)

 • تاریخ انتشار: 1391/05/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباسعلی حاجی کریمی، الهه شهابی * صفحه 9

  مساله قومیت در ایران، با توجه به پیشینه طولانی آن، همواره از جهات گوناگون مورد توجه بوده است. به دلیل پیچیدگی مفهومی واژه قومیت و تاثیر آن بر سبک خرید در هر گروه، در این مقاله سعی شده است سبک های تصمیم گیری با تاکید بر مساله قومیت و بر اساس مدل «اسپرولز و کندال» در فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بررسی شود. نمونه آماری پژوهش، شامل 200 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه 40 سوالی و حضوری بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از لحاظ بررسی تاثیر قومیت و جنسیت در تصمیم گیری مصرف کننده، تفاوت معناداری مشاهده نشد و تنها عناصر متفاوت در میان اقوام، نفرت از خرید و تمایلات بدون برنامه ریزی و قصد قبلی بودند. در این پژوهش، 10 سبک در میان مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران شناسایی شد

  کلیدواژگان: قومیت، سبک های خرید مصرف کننده، مدل اسپرولز و کندال، فروشگاه های زنجیره ای رفاه
 • سیدعلی اکبر افجه ای، مهدی خادمی گراشی صفحه 25
  گسترش بحث بازاریابی سیاسی و توسعه نظری و عملی آن، چال های پارادایمی آن را افزایش داده است. تا اوایل دهه نود، پارادایم مورد استفاده اهالی سیاست، مدیریت آمیخته بازاریابی سیاسی بوده است. با این حال، منطق تولید- محوری و تک مبادله ای بودن این تئوری موجب شده است که جای خود را به بازاریابی رابطه مند دهد. این رویکرد، برخلاف رویکرد سلف آن، بر حفظ و توسعه وفاداری رای دهندگان و ایجاد ذهنیت و رابطه ای درازمدت تاکید می کند. در نهایت، بازاریابی سیاسی با نفوذ رویکرد سوم و با مطرح شدن دیدگاه ها و ابزارهای استراتژیک، به بلوغ خود نزدیک شده است. در این تحقیق، تلاش بر آن است تا الگویی استراتژیک در بازاریابی سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری ایران ارائه شود. روش تحقیق مورد نظر تلفیقی و استراتژی های مورد استفاده، تحلیل محتوا در تحقیق کیفی و پیمایشی در تحقیق کمی است. مدل مفهومی تحقیق بر اساس روش کیفی تدوین گردید و اعتبار آن با استفاده از مدل معادلات ساختاری سنجیده شده است. چارچوب نظری طراحی شده، الگویی مبتنی بر بازاریابی سیاسی استراتژیک است که نسبت به مدل های فعلی، از جامعیت نظری و قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، نامزدهای انتخاباتی، احزاب، بازاریابی سیاسی استراتژیک
 • نسرین جزیی، محمد عبدوی بافتانی * صفحه 51

  این پژوهش عمدتا با هدف بررسی پیش آیندها (اشتیاق به ورزش و تعلق به تیم ها) و پس آیندهای حامی گری (تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیه ای) انجام گرفته است. همچنین در راستای مطالعات بازاریابی ورزشی، نقش تعدیل گری تناسب حامی با تیم ورزشی بر رابطه تعلق به تیم و نتایج حامی گری بررسی شده است. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، پرسشنامه ای 27 سوالی طراحی گردید و بین 384 نفر از هواداران تیم بسکتبال مهرام توزیع شد. نتایج نشان داد احتمال شکل گیری تصویری مثبت از حامی در ذهن هوادارانی که از تعلق تیمی بالایی برخوردارند، بیشتر است و قصد این هواداران برای خرید محصولات حامی، بیشتر بوده و محصولات حامی را بیشتر از دیگران به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. همچنین جذابیت ورزش برای فرد، تاثیر مثبتی بر شکل گیری تعلق تیمی دارد، اما جایگاه ورزش در زندگی فرد، تاثیری بر شکل گیری تعلق تیمی ندارد. علاوه بر این، تناسب میان حامی و حمایت شونده، اثر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه تعلق به تیم، تصویر شناسه و قصد خرید داشته است. با این حال این اثر در رابطه تعلق به تیم و تبلیغات توصیه ای تایید نشد.

  کلیدواژگان: حامی گری، اشتیاق به ورزش، تعلق به تیم، تصویر شناسه، قصد خرید، تبلیغات توصیه ای
 • طهمورث حسنقلی پور، سید رضاسیدجوادین، احمد روستا، امیر خانلری صفحه 73
  طبق گزارش های مختلف، علی رغم سرمایه گذاری های زیادی که بر روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد، اجرای آن ریسک بسیار بالایی را به همراه دارد. یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. برای ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری به ابزاری نیاز است که عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رویکردی فرایندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش های متداول نیز برطرف سازد. در این مقاله، با استفاده از روش نقشه شناختی، مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که با رویکردی جامع و سیستمی، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرایندی در بانک های تجاری خصوصی کشور مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج تحقیق موید این است که فرایند ارتباط با مشتریان، تحت تاثیر شرایط محیطی است؛ شرایطی که در قالب شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر مطرح شده است. این فرایند، از طریق راهبردها و اقدامات، به پیامدهای چندی منجر می شود. اجرای صحیح این فرایند، نیازمند رویکردی جامع و توجه به تمام جنبه های آن است. در انتهای مقاله، بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، پیشنهادهایی برای مدیران بانکی و پژوهشگران آینده در این حوزه ارائه می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، مدل فرایندی، نقشه شناختی، بانک های تجاری خصوصی
 • سیدجلیل لاجوردی، سمانه حاجی عسگری نوش آبادی صفحه 95
  گرچه میلیونها دلار صرف ساخت بانکداری اینترنتی شده است لیکن گزارش ها حاکی از ان است که کاربران بالقوه علیرغم دسترسی به این امکانات تمایلی به استفاده از آن ها ندارند.این موضوع لزوم انجام پژوهش های جدید برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش آمار توصیفی تحلیل عاملی و آمار استنباطی صورت گرفت.نتایج تحلیل عاملی موید بر ارزش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سوالهای طراحی شده و متغیرهای تببین شده در مدل تحقیق بودند.در سطح آمار استنباطی نتایج استفاده از آزمون های t-test تک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن فرضیه های تحقق را تایید می نمایند و نشان می دهند سهولت کاربری بیشترین تاثیر را در پذیرش بانکداری اینترنتیداشته است. متغیرهای بعدی به ترتیب عبارتند از کاربردی بودن، امنیت اطلاعات شخصی لذت بخش بودن، سخت افزارهای مناسب و آشنایی با بانکداری الکترونیک.
  کلیدواژگان: کاربران، پذیرش، بانکداری اینترنتی
 • هاشم آقازاده، محمد حقیقی، الهام ابراهیمی* صفحه 111

  قصد مصرف کننده برای خرید بستگی به درک مشتری از میزان برآورده شدن انتظاراتش از طریق استفاده از محصول دارد، ولی این مساله در مورد محصولاتی که مصرف کننده به سرعت اقدام به خرید آن ها می کند، به میزان برقراری ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد. بسته بندی، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم به خرید در نقطه فروش می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عناصر مختلف بسته بندی، با در نظر گرفتن آثار دو متغیر فشار زمانی و سطح اشتیاق، بر تصمیم خرید مصرف کندگان است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، توسط آزمون های آماری علامت، رتبه بندی فریدمن، من- ویتنی، کروسکال- والیس و تحلیل واریانس دو عاملی پردازش شد. نتایج، بیانگر تاثیر عوامل بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید مصرف کننده می باشد. رتبه بندی عوامل نشان می دهد که اولویت عوامل اطلاعاتی در شرایط عادی و اولویت عوامل بصری در شرایط فشار زمانی بیشتر است. همچنین تاثیر متغیرهای اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق بالا و اثر متغیرهای بصری بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق پایین به محصول بیشتر می شود. این نتایج، حاوی نکات ارزشمندی برای طراحان بسته بندی محصولات بهداشتی در راستای افزایش توجه مشتریان به این محصولات است، زیرا مطابق نتایج تحقیق، استفاده از ترکیبی از مجموع ابعاد بصری و اطلاعاتی و گاهی تمرکز بیشتر بر ابعاد بصری منجر به افزایش توجه مشتریان در شرایط فشار زمانی و نیز در میان افراد دارای اشتیاق پایین به محصول خواهد شد.

  کلیدواژگان: ابعاد بصری بسته بندی، ابعاد اطلاعاتی بسته بندی، فشار زمانی، سطح اشتیاق به محصول
 • رضا محمدکاظمی، فریدون تندنویس، محمد خبیری صفحه 137
  در این پژوهش، از میان عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی، سعی شده است عنصر ترویج در لیگ حرفه ای فوتبال ایران توصیف شود و مولفه های تشکیل دهنده ترویج در لیگ های فوتبال ایران و دو کشور منتخب آسیایی ژاپن و کره جنوبی مقایسه شود. در این مطالعه که روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی می باشد، ابتدا با بررسی پیشینه موجود، مولفه های تشکیل دهنده ترویج در لیگ فوتبال ایران شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل گردید و در پایان 15 مولفه نهایی مبنای طراحی سوالات پرسشنامه قرار گرفت. جامعه آماری، شامل مدیران باشگاه های فوتبال لیگ برتری 3 کشور ایران، ژاپن و کره جنوبی می باشد و پرسشنامه با روش سرشماری توزیع گردید. در ادامه، داده های به دست آمده، با توجه به چارچوب مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا وضعیت فعلی مولفه های عنصر ترویج در لیگ های فوتبال ایران، کره جنوبی و ژاپن مشخص گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از دید مدیران باشگاه ها، اکثریت متغیرهای عنصر ترویج در لیگ ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشند و در این میان، لیگ ژاپن، نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی، از وضعیت مناسب تری برخودار است.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، آمیخته بازاریابی ورزشی، ترویج ورزشی و لیگ حرفه ای فوتبال
|
 • Abbasali Hajikarimi, Elahe Shahabi Page 9

  Ethnicity has traditionally been taken into consideration in Iran, concerning its long historical background. Regarding the conceptual complexity of the word “ethnicity” and its effect on purchase style of every group, it has been tried in this article to study ethnicity-based decision making styles according to Sproles and Kendall model in Refah Chain Shopping Centers, located in Tehran. Research statistical sample consists of 200 people who were selected by using stratified sampling method. Data was collected by a 40-item questionnaire. Research results reveal that there is no meaningful difference in terms of studying the effect of ethnicity and gender in decision making styles of consumers and the only different elements among different groups were shopping avoidance trends and impulsiveness/carelessness trends (causes to feel sorry for consumers). In this research, 10 styles were identified among customers of Refah Chain Shopping Centers.

  Keywords: Ethnicity, Customers Decision Making, Sproles, Kendall, Chain Store
 • Ali Akbar Afjei, Mehdi Khademi Gerashi Page 25
  The growth of political marketing debates and developing the theoretical and practical discussions enhance paradigmic challenges.Until 90’s the implemented paradigm of politics is marketing mix management (MMM).However the production orientation and single-transaction approach of this theory lead to relationship marketing (RM) as a new paradigm.and finally under the influence of strategic thoughts, political marketing have the highest maturity.In this paper, an strategic model of political marketing by indication of presidential elections introduced.Research method is combined of qualitatative method(content analysis)and quantitative method(structural equation model).thetheoreticaapproac have more coheresivness and applicable than the current models
  Keywords: Political Marketing, Electoral Candidates, Parties, Strategic Political Marketing
 • Nasrin Jazani, Mohammad Abdavi Baftani Page 51

  The purpose of present research was to investigate the antecedent(Sport activity involvement and team attachement) and outcomes(brand image, purchase intention and word of mouth comunication) of sponsorship. In line with the studies conducted on sport marketing, the moderating role of Fit on the relationship between team attatchment and the results of team sponsorship have been investigated. In order to investigate the variables specified in the study, a questionnaire has beendesigned and distributed among 384 fans of Mahram basketball team. The findings supported the premise that highly attached fans are more likely to develop positive image for their team sponsor, exhibit higher intentions for purchasing and recommending the sponsor’s products. in addition, Sport attraction for individuals had a positive effect on team attatchment but the centrality of sport in the person` s life had not a significant effect on formation of team attachment. Furthermore, The Fit between sposor and sponsored team had a positive moderating role on the relationship between team attatchment, brand image and purchase intention. But this relationship was not confirmed between team attatchment abd word of mouth.

  Keywords: Sponsorship, Sport Involvement, Team Attachement, Brand Image, Purchase Intention, Word of Mouth
 • Tahmoures Hasangholipour, Seyed Reza Seyed Javadein, Ahmad Roosta, Amir Khanlari Page 73
  Being multifaceted process, implementing customer relationship management (CRM) project has a high risk and uncertainty that must be reduced using planning to get the desirable benefits. As a matter of fact, one of failure factors is having no method and framework to assess CRM success. CRM needs a comprehensive and process-oriented framework to assess tangible and intangible factors. In this paper, using a qualitative approach and cognitive map method, a comprehensive process-oriented CRM assessment model will be provided that considers tangible and intangible factors of customer relationship in private-commercial banks in Iran. Findings indicate customer relationship process affected by environmental factors including causal, context and intervening conditions and through strategies and actions led to some outcomes. To implement successfully, it needs a comprehensive approach and considering all affecting aspects. Finally, based on analysis of developed model, some suggestions will be offered for banking managers and future researchers.
  Keywords: Customer Relationship Management (CRM), Process Model, Cognitive Map, Private, Commercial Banks
 • Seyed Jalil Lajevardi, Samaneh Haji Asgari Noosh Abadi Page 95
  Although millions of dollars have been spent on building Internet banking systems, reports have shown that potential users may not use the systems in spite of their availability. In this research the developed model of technology acceptance was applied for identifying and ranking of the effecting factors on the acceptance of the internet banking by the customers in Eghtesad Novin bank as the statistics society. The analysis of data was conducted in three levels: descriptive statistic, factor analysis and hypotheses testing. The results of exploratory and confirmatory factor analysis showed the compliance of the tested factors with the components of the model and also the goodness of fit for the model. One Sample Test and Friedman Test were used to evaluate the accuracy of the hypotheses. The results confirmed the accuracy of the hypotheses and showed that Perceived ease of use, Perceived Usefulness, Security and Privacy, Perceived enjoyment and Among of Information of E Banking had the most effect on the adoption of IB respectively with respect to their mean ranks.
  Keywords: Internet Banking, Acceptance, Users
 • Hashem Aghazadeh, Mohammad Haghighi, Elham Ebrahimi Page 111

  Consumer intention to purchase depends on the degree to which consumers expect that the product can satisfy their expectations about its use, but it differs for fast moving consumer goods(FMCGs). this research follows influence of different packaging elements by considering the effect of time pressure and levels of consumer’s involvement on purchase intention. This is a descriptive and survey research and collection of data has been done by standard questionnaire. Data analysis was done by statistical tests named Sign test, Friedman ranking test,Mann-whitney test,Kruscal-wallis test and Two way Analysis of variance test. The results indicate the influence of different visual and informational elements on consumer purchase intention. the ranking of factors in different situation shows the priority of informational elements in normal situation and priority of visual elements under the time pressure. Also The influence of informational package elements on choice is stronger when consumers have high levels of involvement with the product, and The influence of visual package elements on choice is stronger when consumers have low levels of involvement with the product.

  Keywords: Visual Elements of Packaging, Informational Elements of Packaging, Time Pressure, Involvement Level
 • Reza Mohammadkazemi, Fereydoon Tondnevis, Mohammad Khabiri Page 137
  In this study, we try to describe promotion element from marketing mix in the Pro League of Iran’s football and also compare this element's current situation with those of Japan and Korea Republic's leagues. In this research, first, we evaluated the related literature and identified, summarized and aggregated the components of promotion. Questionnaire was designed according to 15 final components. Questionnaire was distributed among managers of football clubs in Iran, Japan and Korea Republic. Then data was analyzed according to study framework to illustrate the current situation of promotion components in Iran, Japan and Korea Pro-Leagues. Findings indicated that majority of promotion's components are not in desirable condition and promotion's components in Japan pro-league are good condition in comparison with Iran and Korea's pro-leagues.
  Keywords: Sport Marketing, Sport Marketing Mix, Sport Promotion, Football Pro League