فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 116، زمستان 1390)
 • سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 116، زمستان 1390)
 • بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات تحقیقی
 • عزت الله گلعلی زاده، محمود موسی زاده، محمدرضا امیراسماعیلی، نادر آهنگر صفحه 309
  زمینه
  یکی از مهمترین روش های افزایش دسترسی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت برنامه پزشک خانواده است. در این برنامه، اجرای نظام ارجاع سبب استفاده مناسب از خدمات مراقبت های بهداشتی و بیمارستانی می گردد. با این حال شواهد حاکی از آن است که مهمترین نقطه ضعف طرح پزشک خانواده، ناقص بودن نظام ارجاع می باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش های موجود در اجرای سطح دوم نظام ارجاع، در برنامه پزشک خانواده اجرا شده است.
  روش کار
  داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است. نمونه گیری از نوع هدفمند بوده که در پژوهش های کیفی کاربرد بیشتری دارد. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی استفاده گردید که بر این اساس، یک چارچوب موضوعی تنظیم و موضوعات کلیدی شناسایی گردید.
  یافته ها
  22 مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گردید. 4 موضوع اصلی و 34 زیر موضوع در تبیین چالش های سطح دوم ارجاع برنامه پزشک خانواده شناسایی شد که موضوعات اصلی شامل چالش های مرتبط با واحدها یا پرسنل سطح دوم ارجاع، واحدها یا پرسنل سطح یک ارجاع، مدیریت و مردم می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  عوامل متعددی بر کیفیت نظام ارجاع به ویژه ارجاع سطح دوم در برنامه پزشک خانواده تاثیر می گذارد که به صورت متقابل علت و معلول یکدیگرند، از این رو هر گونه تلاش به منظور بهبود کیفیت نظام ارجاع در این سطح، نیازمند اقدامات سیستماتیک و هماهنگ با شناخت عمیق موانع و چالش ها، می باشد.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، نظام ارجاع، ارجاع سطح 2، پژوهش کیفی
 • الهه عینی، منیژه ایرانفر، حمید سوری صفحه 322
  زمینه
  اینترنت یک ابزار کاربردی دسترسی به اطلاعات است. در این مطالعه الگوی استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در یک مطالعه مقطعی ابتدا کلیه مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس نمونه گیری طبقه ای به سه ناحیه شمال، مرکز و جنوب تقسیم شد. سپس بر اساس توزیع دانش آموزان در هر منطقه تعداد 552 نمونه تعیین شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوی و آزمون مجدد تعیین شد. پرسشگران آموزش دیده پس از اخذ رضایت از نمونه ها پرسشنامه های طرح را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نمونه ها 260 نفر (47.1) درصد پسر و 292 نفر (52.9) درصد دختر با میانگین و انحراف معیار سن 16.04±1.704 (حداقل 14 سال و حداکثر 19 سال) بودند. الگوی استفاده از اینترنت بیشترین سایت مورد استفاده 45.3 درصد سایت موسیقی و سایت مورد علاقه 41.7 درصد عکس بود. 43 درصد از نمونه های مورد بررسی با سایت های ممنوعه آشنایی داشتند. محل قرارگیری کامپیوتر در 67.2 درصد افراد در منزل و در 70.1 درصد افراد در اتاق شخصی بود. استفاده از اینترنت در 28.3 درصد از افراد در هنگام شب بوده و از اتاق های گفتگو، چت روم و از فیلترشکن استفاده می کردند. استفاده از فیلترشکن و سایت های ممنوعه در پسران %43.3 نسبت به دختران 31% و میزان چشم درد در دختران در استفاده از اینترنت %18.1 نسبت به پسران %12.7 معنی دارP<0.001)) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نزدیک به نیمی از افراد با سایت های ممنوعه آشنایی داشتند. به نظر می رسد با توجه به الگوی مورد استفاده احتمال دریافت عکس های محرک احساسات جنسی یا استفاده از سایر سایت های ممنوعه وجود دارد. ایمنی استفاده از اینترنت نیز نیاز به توجه بیشتر از سوی جامعه و خانواده دارد.
  کلیدواژگان: ایمنی، الگو، اینترنت، محرک احساسات جنسی، دانش آموز، دبیرستانی
 • سیروس مومن زاده، حسین محمدی نسب، زهرا یونسی، مائده صیادی صفحه 331
  زمینه
  بیماران اغلب از درمان ناکافی درد پس از عمل رنج می برند. لذا این مطالعه با هدف بررسی رضایتمندی بیماران از کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت آینده نگر توسط سرویس درد حاد و مزمن بیمارستان امام حسین (ع) از مهر سال 88 لغایت شهریور سال 89 انجام شد، 1424 بیمار توسط متخصصین (جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان، چشم، مغز و اعصاب و داخلی) به سرویس درد حاد و مزمن بیمارستان امام حسین (ع) معرفی شدند. به بیماران هنگام ترخیص پرسشنامه از پیش تعیین شده شامل 26 ایتم داده شد و پس از تکمیل توسط پرستار بخش جمع آوری شد.
  یافته ها
  به طور کلی رضایتمندی بیماران در 1421 نفر (%99.8) خوب و 3 نفر (%0.2) متوسط بود. رضایتمندی بیماران از پرداخت تعرفه ریالی در 980 نفر (%68.8) متوسط و در 444 نفر (%31.2) ضعیف بود و رضایتمندی بیماران از حمایت در هنگام خدمات و پس از خدمات در 1418 نفر (%99.6) خوب و در 6 نفر (%0.4) متوسط بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی رضایتمندی بیماران از سرویس درد حاد و مزمن خوب بود ولی رضایتمندی بیماران از پرداخت هزینه های بالای مربوط به سرویس درد حاد و مزمن پایین بود. لذا انجام مطالعات بیشتر و ادامه پیشنهادات باعث بهبود مشکلات مالی مربوط به کنترل درد حاد پس از عمل در بیماران می شود.
  کلیدواژگان: درد حاد پس از عمل، رضایتمندی بیماران
 • مجتبی چهاردولی، مسعود مایل، مانی مفیدی، مهدی رضایی صفحه 338
  زمینه
  بخش اورژانس به عنوان قلب بیمارستان است. جایگاه اورژانس در بیمارستان و نظام بهداشتی درمانی به دلیل لزوم انجام سریع، با کیفیت و موثر فرآیندهای متعدد و پیچیده در آن، جایگاهی حساس و استثنایی است. بدین منظور درصدد برآمدیم تا اورژانس های دارای سیستم تخصصی طب اورژانس شهر تهران که اساتید و دستیاران طب اورژانس در آن به امر خدمت رسانی به بیماران مشغولند را از نظر ساختار فیزیکی، تجهیزات و شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزیابی نماییم تا با شناخت وضعیت موجود، گامی در جهت بهبود شرایط برداشته شود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، بخش های اورژانس 7 بیمارستان دولتی شهر تهران که متخصصین و دستیاران طب اورژانس در آن حضور دارند ارزیابی و از نظر شاخص های فضای فیزیکی، تجهیزات و دارو و فرایندهای اورژانس با استانداردهای تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقایسه شدند. در آنالیز آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. فراوانی و درصد فراوانی استانداردها با استفاده از این نرم افزار محاسبه گردید. نمودار میله ای (Bar) نیز رسم گردید.
  یافته ها
  با در نظر گرفتن بندهای 19 گانه برای بیمارستان ها، %91.85 از استانداردها رعایت شده بود. در یک بیمارستان همه استانداردها رعایت شده بود و کمترین میزان رعایت استانداردها 75 درصد بود. سه پارامتر سرویس بهداشتی کارکنان، پرونده های بالینی و داروهای اورژانس استاندارد 100 درصدی در همه بیمارستان ها داشتند و پایین ترین استانداردها مربوط به اتاق ایزولاسیون (%71.4) و ساختار فیزیکی (%80.71) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که در حال حاضر وضعیت اورژانس ها با در نظر گرفتن استانداردهای وزارت بهداشت مطلوب می باشد. اگر چه استانداردهای معرفی شده دارای جامعیت کافی نمی باشند و لزوم بازنگری در آنها احساس می شود. همچنین با توجه به نتایج مطالعات پیشین به نظر می رسد بکارگیری سیستم تخصصی طب اورژانس در بیمارستان ها با بهبود استانداردهای بخش اورژانس همراه بوده است.
  کلیدواژگان: بخش اورژانس، استاندارد، طب اورژانس
 • اکبر نورعلیزاده، مریم طاهری، رضا سرهنگ نژاد، محبوبه میرزایی، همایون آقامحمدی صفحه 347
  زمینه
  یکی از علل اورژانس های شایع در پسران و بالغین پیچش یا پیچش بیضه است که می تواند منجر به ارکیکتومی (برداشتن بیضه) شود. برای افزایش احتمال حفظ بیضه در بیماران مبتلا به پیچش می توان از تشخیص سریع و جراحی زودرس جراحی سود برد اما در صورت تاخیر در مراجعه بیمار با وجود اقدامات فوق نیز امکان ارکیکتومی وجود خواهد داشت.
  روش کار
  به منظور بررسی عوامل منجر به ارکیکتومی، بیمارانی که با شک به پیچش بیضه، در طی یکسال به اورژانس بیمارستان لبافی نژاد مراجعه کرده و تحت جراحی اسکروتوم قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه در مدت زمان یکسال 40 بیمار تحت جراحی اورژانس اسکروتوم قرار گرفتند: 28 نفر از این بیماران (70% بیماران) مبتلا به پیچش بیضه بودند که 10 نفر از آنها نیاز به ارکیکتومی داشتند. دو علت اصلی منجر به ارکیکتومی به ترتیب، تشخیص نادرست بیماران توسط پزشک در اولین مراجعه آنها به مراکز درمانی و تاخیر مراجعه بیمار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان ارکیکتومی در بیماران با درد حاد بیضه بالا می باشد. برای کاهش میزان آن پیشنهاد می شود که بازنگری در سطح آموزش عمومی بیماران و برنامه های مدون پزشکان انجام شود.
  کلیدواژگان: پیچش بیضه، ارکیکتومی، مراقبت بهداشتی اولیه
 • کتایون برهان مجابی، مهسا اصفهانی، شیوا هاشمی صفحه 353
  زمینه
  اپیدمی بیماری ایدز در جهان رو به افزایش است و تاکنون هیچ درمان قطعی برای این بیماری کشف نشده است. بیماران مبتلا به ایدز نیازمند مراقبت های روتین دندانپزشکی می باشند. ولی مطالعات قبلی انجام شده حاکی از آن است که بسیاری از دندانپزشکان از پذیرش این گونه بیماران سرباز می زنند، لذا هدف مطالعه حاضر تعیین آگاهی، دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد بیماران آلوده به HIV است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 51 نفر از دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر قزوین جهت انجام تحقیق انتخاب شدند. در مرحله اول، مجری طرح با مراجعه به مطب دندانپزشکان مورد مطالعه، به عنوان یک بیمار فرضی، آلوده به HIV، عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد و در مرحله دوم آگاهی و دیدگاه افراد مورد مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه سنجیده شد. نتایج به دست آمده توسط نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان آگاهی 30 نفر (71%) از افراد مورد مطالعه در حد متوسط با میانگین 59.5+15.1 بود. 36 نفر (70%) از دنداپزشکان مورد مطالعه، بیمار آلوده به ایدز را در مطب خود پذیرش نکردند. در حالی که در پاسخ به سوالات دیدگاه 13 نفر (32%) آنها عدم تمایل خود را جهت پذیرش این گونه بیماران نشان داده بودند.
  نتیجه گیری
  بین آگاهی و دیدگاه با عملکرد دندانپزشکان مورد مطالعه در مورد بیماران آلوده به HIV ارتباطی که از لحاظ آماری معنی دار باشد یافت نشد (P>0.05).
  کلیدواژگان: دندانپزشک، آگاهی، دیدگاه، عملکرد، بیمار آلوده به HIV
 • مقاله مروری
 • سنبل طارمیان، فرحناز جوکار، فریبرز منصور قناعی صفحه 360
  لپتوسپیروزیک بیماری باکتریائی مشترک بین انسان و دام است که توسط اسپیروکت هایی از جنس لپتوسپیرا ایجاد می شود و انسان و تعداد زیادی از جانوران را مبتلا می سازد. این بیماری نخستین بار توسط آدولف ویل در سال 1886 توصیف شد که آن را یک بیماری حاد تب دار با تب و زردی گزارش نمود. اپیدمی های محدود لپتوسپیروز معمولا در اثر مواجهه انسان با خاک یا آب آلوده به ادرار حیوانات دچار عفونت از طریق پوست آسیب دیده به خصوص سطوح مخاطی ایجاد می شود. تماس مستقیم با حیوانات دچار عفونت (کارکنان کشتارگاه ها و جراحان دامپزشک)، مشاغل خاص مانند کارگران شالیزار، شنا در آب های سطحی آلوده و یا انجام ورزش های ماجراجویانه در مناطق گرمسیری شانس انتقال این بیماری را افزایش می دهند.بیماران ممکن است بدون علائم بالینی بوده، مختصری کسالت داشته و یا بسیار بدحال باشند. تب بالا، لرز، میالژی به خصوص در ماهیچه های پارااسپینال و پشت ساق پا و سردرد شدید از نخستین علایم شبه آنفلوانزایی است که ممکن است ظاهر شود. در موارد شدید بیماری ممکن است زردی، مننژیت و نارسائی کلیه رخ دهد. مشکلات قلبی عروقی هم ممکن است بروز کنند. تشخیص شامل تست سرولوژی با پانلی از گونه های مختلف میکروب است. همچنین، کشت میکروارگانیسم از خون، سرم و ادرار تازه امکان پذیر است. اقدام های بهداشتی مانند اجتناب از تماس مستقیم یا غیرمستقیم انسان با ادرار حیوان به عنوان پیشگیری توصیه می شود. راه اصلی پیشگیری از لپتوسپیروز آگاهی دادن در مورد بیماری و راه های پیشگیری از آن است.درمان لپتوسپیروز بر اساس آنتی بیوتیک تراپی و اقدامات نگهدارنده است. شواهد بالینی از بروز مقاومت داروئی وجود ندارد. در این مقاله مروری همچنین بررسی و بار این بیماری در گیلان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، زردی، بیماری ویل
 • اعظم کشاورزی، باقر لاریجانی، محمدرضا مهاجری تهرانی صفحه 376
  یکی از مهمترین عوارض مزمن دیابت، پای دیابتی است که چون منجر به بستری های طولانی مدت و در نهایت قطع عضو می شود بار سنگین روانی و اقتصادی به فرد و خانواده و سیستم بهداشتی وارد می کند. ایسکمی، نورپاتی و عفونت سه فاکتور پاتولوژیک مهم منجر به عوارض پای دیابتی است. اگر چه تمام زخم ها قابل پیشگیری نیستند ولی می توان از میزان آنها کاست. آگاهی پزشکان از مشکلات پا و معاینات بالینی و درمان به موقع و مناسب ضایعات کوچک و آموزش نکات بهداشتی ساده و نحوه پوشش پا به بیماران از بروز بسیاری از این زخم ها می کاهد.اصول پایه ای در درمان زخم پای دیابتی شامل: کنترل عفونت، برقراری جریان خون شریانی مناسب و برداشت فشار از پا می باشد.در کنار درمان های استاندارد، درمان های جانبی دیگری برای تسریع روند بهبود زخم به کار رفته است، از جمله پانسمان های نوین با هیدروژل، پلاسمای غنی از پلاکت، فاکتورهای رشد، سلول های بنیادی، Hyperbaric oxygen therapy (HBOT)، vacuum-assisted closure (VAC)، درمان های گیاهی از جمله (Semelil AngiparsTM).
  روش کار
  این مطالعه به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه زخم پای دیابتی و درمان های آن پرداخته است. که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از بانک های الکترونیک(Cohrane Library، Pupmed، Elsevier، Up To Date، Google scholar) ومجلات استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  اگر چه پیشرفت های گوناگونی در زمینه درمان زخم پا حاصل شده است اما بیشتر این درمان ها اثرات نسبی داشته و مکمل یکدیگر بوده اند و جهت درمان این عارضه نیاز به درمان های موثرتری می باشد.
  کلیدواژگان: زخم پای دیابتی، آنژی پارس، پانسمان های نوین، ترمیم زخم، درمان
 • مقاله گزارش موردی
 • سعید صدرنیا صفحه 391
  شریان جریان چپ از سینوس والسالوا چپ آئورت جدا می شود و طول 6-3 میلی متر دارد و دو شریان اصلی قدامی - نزولی چپ و چرخشی چپ از آن جدا می شود انسداد کامل شریان کرونر اصلی چپ (Left main) یک پدیده نادر است. معمولا همراه با یک انفارکتوس بسیار وسیع و به دنبال آن شوک کاردیوژنیک و مرگ است.بیمار آقای 55 ساله که به دلیل درد شدید و طولانی قفسه صدری مراجعه کرده اند. بیمار سابقه درد قفسه صدری را از یکسال قبل ذکر می کند که با فعالیت ایجاد شده است از صبح روز مراجعه درد شدید تمام قفسه سینه پیدا کرده اند که با تعریق و تهوع همراه بوده است. درد حدود یک ساعت طول کشیده است و به دنبال آن به اورژانس بیمارستان امیرکبیر مراجعه کرده اند در روزهای بعدی بستری حملات مکرر آنژین پیدا کرده اند که با نیترات زیر زبانی بهبود می یافته است. به دلیل عدم پاسخ به درمان دارویی بیمار جهت کرونری آنژیوگرافی کاندید شدند. در آنزیوگرافی انسداد شریان اصلی چپ دیده شد و کل سیستم چپ از کولترال های کرونر راست خون دهی می شود. بیمار کاندید CABG شدند.همانطور که اشاره شد انسداد شریان اصلی چپ بدون شوک کادیوژنیک و مرگ یک پدیده نادر است انسداد شریان اصلی کرونری چپ بدون انفارکتوس وسیع و مرگ معمولا در مواردی اتفاق می افتد که این انسداد تدریجی بوده و کولترال بسیار خوب از شریان کرونر راست به وجود آمده باشد.که در این موارد علائم بیماری ممکن است به صورت آنژین پایدار و به هنگام فعالیت بروز کند. که بیمار ما نیز در یکسال اخیر به دنبال فعالیت دچار آنژین شدید رترواسترنال شده است درمان انسداد کامل شریان اصلی چپ اصولا جراحی بوده که لازم است هر چه زودتر انجام شود.
  کلیدواژگان: انسداد شریان اصلی چپ، سندروم حاد کرونری
 • نامه به سردبیر
 • لیلا دشمنگیر صفحه 395
  در نامه نوشته شده به سردبیر در دوره 29، شماره 3، پاییز 1390 با عنوان «تعرفه های درمانی و پیامدهای ناخوشایند» توسط دکتر عبدالحمید حسابی، از آنجا که نویسنده در انتهای نامه خود از خوانندگان خواسته بود نظرات خود را بیان کنند بنابراین انگیزه ای شد برای آنکه دست به قلم شده و با توجه به مطالعه های متعددی که در زمینه تعرفه انجام داده ام نکاتی در این باب بنویسم.
 • محمد دائمی صفحه 397
 • کامران باقری لنکرانی صفحه 401
|
 • Ezatollah Golalizadeh, Mahmood Moosazadeh, Mohammadreza Amiresmaili, Nader Ahangar Page 309
  Background
  family physician plan is one of the most important methods of improving access and equitable utilization of the health services. Implementing the referral system in this plan ensures proper utilization of health and hospital services. However, evidence suggests that the salient weakness of family physician plan is the failure of referral system. This study aims to identify existing challenges in implementing second level of referral system in family physician plan.
  Methods
  Data were collected through semi-structured interviews.A purposive sample was identified according to predefined criteria. Data analysis was conducted using stages of framework analysis.According to a thematic framework, themes were set and key issues were identified.
  Results
  Twenty two semi structured interviews were conducted.Four themes and thirty four subthemes describing challenges of the second level of the referral system in family physician plan were identified: challenges related to units or employees of second level of referral system, to units or employees of the first level of referral system, to management and to general public.
  Conclusion
  Several factors influence referral system quality,especially at the second level, which are mutually in a cause and effect order. Therefore, any effort to improve the quality of the referral system at this level requires systematic and coordinated actions based on a deep understanding of obstacles and challenges.
  Keywords: family physician, referral system, second level, Qualitative Research
 • Elaheh Ainy, Manijeh Iranfar, Hamid Soori Page 322
  Background
  Internet is one of the most important tools to information access. Pattern of internet use in high school students and its safety in Tehran was studied.
  Methods
  By stratified sampling all of 19 education districts were divided to three areas (North, Centre, and South). A cross-sectional study was conducted on 552 subjects according to subject's distribution in each region. Questionnaire was validated by content validity and reliable by test- re- test. Trained interviewers collected data after provided written informed consent.
  Results
  Mean age of subjects was 16.4±1.704, range (14-19) years.Pattern of internet use showed that: the most usable cite was music (45.3%) and favorite cites was image (41.7%) among subjects. 43% of subject were familiar to ban cites. Among 70/1% of subjects place of internet was at personal room and its location was at home (67.2%). 28.3% of subject used from internet at night and chat room and filter breaker. A significant difference was observed in filterbreaker using and banned cite among boys 43.3% than the girls 31% and in internet using and eye pain among girls 18.1% than the boys 12.7% (p<0.001).
  Conclusion
  Near to half of subject were familiar to ban cite.According to internet using pattern received of pornographic pictures or other ban cites was probably. Safety of internet using needs to more attention by family and community.
  Keywords: Safety, Pattern, internet, pornographic, students, high school
 • Sirous Momenzadeh, Hossein Mohammadi Nasab, Zahra Younesi, Sayadi Maedeh Page 331
  Background
  Patients often suffer from inadequate treatment of postoperative pain. The aim of this study was to investigate patients’ satisfaction after postoperative acute pain management.
  Methods
  In this prospective study, from September 2009 to Augest 2010, 1424 patients presented by general surgery, orthopedic, obstetric & gynecology, ophthalmology and neurosurgery specialists to acute and chronic pain service of Imam Hossein Hospital.A satisfaction questionnaire with 26items was given on discharge to this patients, were asked to fill out it and then collected by ward nurse.
  Results
  Patients’ satisfaction was high in 1421 (99.8%) and moderate in 3 (0.2%). Financial patients’ satisfaction was moderate in 980 (68.8%) and low in 444 (31.2%). Patients’ satisfaction of products support was high in 1418 (99.6%) and moderate in 6 (0.4%).
  Conclusion
  Patients’ satisfaction was high for acute & chronic pain service, and low for the costs. So, more studies and efforts are needed to make improvements in the cost-related problems of postoperative acute pain management.
  Keywords: Postoperative acute pain, Patient's Satisfaction
 • Mojtaba Chardoli, Masoud Mayel, Mani Mofidi, Mahdi Rezai Page 338
  Background
  Emergency Departments (ED) are the heart of hospitals and they have unique and essential position in health care systems. In ED, the actions should be fast, high quality and effective. So we decided to evaluate the ED in which the Emergency Medicine attending and residents are working and compare the ED with Ministry of Health standards.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 7 governmental hospitals in Tehran which had Emergency Medicine residents and specialists system assesed and compared with standards of Ministry of Health.. The SPSS software was used for analysis. Frequency tables and bar chart were achieved by this software.
  Results
  Considering the 19 main factors, 91.85% of standards were protected. In one of the hospitals the whole standards were protected and the lower rate of protection was 75 per cent. Three parameters (clerk WC, medical documents and emergency drugs) were perfect in all of hospitals but isolation room and physical architecture gained lower rate. (71.4 & 80.71 per cent respectively)
  Conclusion
  With regard to Ministry of Health standards, it seems the conditions of EDs are favorable but these standards are not perfect and should be revised. Also application of Emergency Medicine specialty in ED might result in improvement of standards.
  Keywords: Emergency Department, Standard, Emergency Medicine
 • Akbar Nooralizadeh, Maryam Taheri, Reza Sarhang Nejad, Mahboobeh Mirzaei, Homayoon Aghamohammadi Page 347
  Background
  One of the leading causes to orchiectomy is the testicular torsion. It seems that early diagnosis and surgical exploration improve testis salvage after testicular torsion.
  Methods
  To assess the delay cause of orchiectomy our patients included in a Cross sectional hospital-based research. In all patients with suspected testicular torsion scrotal exploration were done in Shahid Labbafinejad Hospital over 1 year period.
  Results
  Of Forty patients underwent surgery, 28 (70%) had testicular torsion and then 10 (25%) required orchiectomy. Delay in presentation to the hospital and misdiagnosis by general practitioners were the two main causes of delay leading to orchiectomy in patient with testicular torsion.
  Conclusion
  Orchiectomy rate due to testicular torsion is high. To reduce it we suggest to evaluate our general population education and medicines programs.
  Keywords: testicular torsion, orchiectomy, primary health care
 • Katayoun Borhan Mojabi, Mahsa Esfeheni, Shiva Hashemi Page 353
  Background
  AIDS is spreading around the globe very rapidly and still there is no absolute treatment for it.Although patients with this disease are in need of routine dental care,previous studies has shown that many dentists refuse to treat them in their office. So the objective of this study was to determine the knowledge, attitude and practice of general dental practitioners concerning with HIV positive patients in Qazvin.
  Methods
  fifty-one general dental practitioners working in Qazvin were selected for this descriptive-analytic study. In order to evaluate their practice, the examiner pretended to be disguised herself as a HIV+ patient and made appointments to visit them at their dental clinics. Than for the assessment of their knowledge dentist were asked to fill out some HIV-related questionnaires. Statistical analysis was performed using SPSS software.
  Results
  30 dentists (71%) were in a average level of knowledge with a mean of 59.5%+_15.1%. Although, 36(70%) of dentists refused to treat HIV+ patients,but only 13(32%) of them expressed their reluctances in questionnaires.
  Conclusion
  No statistically significant relationship was found between knowledge, attitude of dentists and their practice, regarding HIV+ patients.
  Keywords: general dental practitioners, knowledge, attitude, practice, HIV positive
 • Sonbol Taramian, Farahnaz Joukar, Fariborz Mansour Ghanaei Page 360
  Leptospirosis is a bacterial zoonotic disease caused by spirochaetes of the genus Leptospira that affects humans and a wide range of animals. The disease was first described by Adolf Weil in 1886, reported as an "acute infectious disease with fever and jaundice". Outbreaks of leptospirosis are usually caused by human exposure to water or soil contaminated with the urine of infected animals through broken skin especially mucosal surfaces. Direct contact with infected animals may also be significant (slaughterhouse workers, veterinary surgeons)or in certain occupations, e.g. workers in rice fields or those who swim in infected surface water or adventure sports in tropical regions. Patients may appear as asymptomatic, mildly ill or toxic. High fever, chills, myalgias particularly prominent in the paraspinal and calf muscles and intense headache are among the first flulike symptoms that may appear. Later in severe disease, jaundice, meningitis and renal failure can develop.Cardiovascular problems are also possible. Diagnoses procedures include testing serologically with a panel of different strains. It is also possible to culture the microorganism from blood, serum and fresh urine. Hygienic methods such as avoidance of direct and indirect human contact with animal urine are recommended as preventive measures. The main preventive measure for leptospirosis is to create awareness about the disease and its prevention. Treatment for leptospirosis is based on antibiotic therapy allied with supportive care. There are no clinical examples of drug resistance developing. This review article also presents survey and the disease burden in Giulan.
  Keywords: Leptospirosis – Jaundice_Weil disease
 • Azam Keshavarzi, Bagher Larijani, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani Page 376
  Diabetic foot ulcer is one of the most important chronic complication of diabetes, which led to prolonged hospitalization and finally amputation of the foot, has psychological and economic burden to individuals and families and the health system. Ischemia, Neuropathy and infection are three pathological factors which lead to diabetic foot complications. Although all diabetic foot ulceration are not preventable; physician knowledge, clinical examination of foot problems, treatment of small lesions, patient education and appropriate foot wear recommendation reduced the number of foot ulcer associated to diabetes.Components of basic concepts of the diabetic foot treatment including the infection control, establishing appropriate arterial blood flow and removing pressure and stress from painful areas (Offloading). Along with standard treatments, there are supplementary therapies which accelerate the wound healing process such as novel dressings including hydrogel, Platelet-rich plasma (PRP), growth factors, stem cells, HBOT, VAC, and new herbal therapy (Angipars™).For compiling of current article, we have searched related sources through the databases of PubMed, Ovid, Google Scholar, Elsevier, UpToDate, Cohrane Library addition to printed journals in this field.
  Conclusion
  It could be concluded that although various developments have been made in the field of diabetic foot ulcers has been made, most of them had the relative effects and complement each others, more effective treatments would be considered necessary.
  Keywords: diabetic foot ulcer, treatment, Angipars, new dressing, wound healing
 • Saeied Sadrnia Page 391
  Left main coronary artery divides to left anterior decending artery and circumflex artery. Total occlusion of left main coronary artery without extensive MI and cardiogenic shock is rare finding.Patient is a 55 year male that admitted to hospital with severe chest pain. Last year he had a history of exertional anyina. In morning day of hospitalization have severe long about one hour chest pain associate with nausa sweating. patient in duration of hospitalization have recurrent angina that relief by sublingual nitrate. so patient candied for coronary angiography. coronary angiography was done and showed total occlusion of left main that filled from RCA. patient candied for CABG.Total occlusion of left main coronary artey without cardiogenic shock and death is rare finding. this henomena when occurred that occlusion is chronic and associated with well developed collateral from RCA. This situation may be presented with stable angina. this patient so have one year ago stable angina. mainstay treatment for total occlusion of left main coronary artery is CABG.
  Keywords: total occlusion left main coronary artery, acute coronary syndrome