فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 117، بهار 1391)
 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 117، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقالات تحقیقی
 • دکتر فریبرز منصورقناعی، فرحناز جوکار، دکتر فاطمه صوتی، دکتر پناه مسکین خدا، رویا منصورقناعی صفحه 9
  زمینه
  ارائه دهندگان خدمات پزشکی جزء گروه هایی هستند که در معرض خطر افزایش یافته انتقال عفونت های منتقله از راه خون از جمله عفونت هپاتیت C قرار دارند که عملکرد آنها را در برخورد با بیماران مبتلا به این عفونت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مطالعه ای با هدف بررسی آگاهی و نگرش پرسنل درمانی به نسبت به بیماران مبتلا به هپاتیت C انجام شد تا گامی در جهت ارتقاء سطح بهداشت حرفه ای و بهبود سطح خدمات بهداشتی ارائه شده به این بیماران برداشته شود.
  روش کار
  239 کادر درمانی شاغل در بیمارستان رازی واقع در رشت (مرکز استان گیلان) در این مطالعه مقطعی - تحلیلی شرکت داشتند. معیار ورود شامل اشتغال در بیمارستان رازی به عنوان پزشک، پرستار و تکنسین اتاق عمل بود. پرسشنامه ها شامل سوالاتی بر اساس مشخصات دموگرافیک و سوالاتی مربوط به آگاهی و نگرش شرکت کنندگان نسبت به هپاتیت C بود که اعتبار سوالات اخیر توسط یک مطالعه آزمایشی آلفا کرونباخ (a=0.7) تایید گردید. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS16 آنالیز شد. P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  متوسط امتیاز آگاهی 17.43±2.65 (از کل 22 امتیاز) بود. %51.9 شرکت کنندگان امتیاز بالاتر و %48.1 امتیاز پایین تر از این حد گرفتند. رابطه معنی داری بین امتیاز آگاهی و سن (P=0.001)، جنس (P=0.0001)، شغل(P=0.0001) و سابقه آموزشی (P=0.027) جمعیت مورد مطالعه وجود داشت. در این مطالعه %66.5 نگرش منفی (امتیاز= 30-10) و %33.5 نگرش مثبت (امتیاز= 50-31) داشتند. رابطه معنی داری بین سطح نگرش و سن(P=0.002)، جنس (P=0.0001)، سابقه کاری (P=0.0001) و آموزشی (P=0.035) افراد وجود داشت. پزشکان به طور مشخص نسبت به سایر گروه های شغلی مطلع تر بودند و نگرش مثبت تری داشتند. رابطه مثبتی بین امتیازات آگاهی و نگرش وجود داشت به این معنی که آگاهی بیشتر با نگرش مثبت تر همراهی داشت (P=0.02).
  نتیجه گیری
  نتایج حاضر نشان می دهند که پرسنل بهداشتی نگرش تبعیض آمیزی نسبت به مبتلایان به هپاتیت C دارند. بنابراین در جهت بهینه سازی خدمات بهداشتی، افزودن سطح آگاهی و نگرش کادر بهداشتی درمانی نسبت به این بیماران الزامی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، هپاتیت C، پرسنل بهداشتی
 • دکتر مهدی وحیددستجردی، دکتر شاهرخ خوش سیرت، دکتر سعید حمیدی، دکتر محمد دائمی صفحه 20
  زمینه
  سردرد تنشی مزمن یکی از شایع ترین اشکال سردرد می باشد که در نیمی از مبتلایان باعث افت عملکرد شغلی و مصرف بیش از حد مسکن ها می شود. آمی تریپتیلین از داروهای شایع مورد استفاده در کنترل سردرد تنشی مزمن است که عوارض جانبی آن اغلب باعث کاهش پذیرش درمان توسط بیماران می شود. با توجه به عوارض کمتر مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین، این مطالعه به مقایسه تاثیر دو داروی فلووکسامین و آمی تریپتیلین در کنترل سردرد تنشی مزمن پرداخته است.
  روش کار
  110 بیمار مبتلا به سردرد تنشی مزمن وارد مطالعه شدند و در دو گروه آمی تریپتیلین (AG) و فلووکسامین (FG) تحت درمان قرار گرفتند. 81 بیمار دوره پایش 3 ماهه را به اتمام رساندند، 38 بیمار در گروه شاهد (AG) و 43 نفر در گروه مورد (FG). بیماران در چک لیست هایی محقق ساخت، داده های هفتگی مربوط به ویژگی های سردرد (تعداد، شدت و طول مدت حملات سردرد)، تعداد مسکن مصرفی و عوارض جانبی داروها را ثبت کردند. داده های مربوط به هفته قبل از آغاز دوره پایش به عنوان سطح پایه در نظر گرفته شد. آزمون های t زوجی و t مستقل به ترتیب جهت مقایسه نتایج در هر گروه و بین دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
  ویژگی های سردرد در گروه های AG و FG، به ترتیب در ماه اول و دوم دوره پایش نسبت به سطح پایه به سطح بهبودی معنی داری (P<0.001) رسیدند. در پایان ماه سوم بین دو گروه از نظر میزان بهبودی ویژگی های سردرد اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  می توان مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین مانند فلووکسامین را با اثرگذاری مشابه بالینی (بعد از یک ماه مصرف)، به جای آمی تریپتیلین در درمان سردرد تنشی مزمن به کار برد. فلووکسامین دارای عوارض کمتر نسبت به آمی تریپتیلین است و پس از یک ماه مصرف دارای تاثیر بالینی مشابه آمی تریپتیلین در کنترل ویژگی های سردرد تنشی مزمن می باشد.
  کلیدواژگان: سردرد تنشی مزمن، آمی تریپتیلین، ضدافسردگی سه حلقه ای، فلووکسامین، مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتون
 • دکتر حسین شاهون، رویا حامدی، زهرا یادگاری، ناصر ولایی صفحه 28
  زمینه
  هیدروکسی آپاتیت (Ca10(PO4)6(OH)2) (HA) یکی از مهمترین بیوسرامیک ها برای کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی است. ولی حلالیت پایین ذرات منجر به کاهش اثر آن در ساخت استخوان (osteoconductivity) شده و در نتیجه ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت (Nano-HA) با داشتن سطح تماس بیشتر و حلالیت بالاتر نسبت به HA معمولی، مورد توجه بسیاری از محققان به عنوان یک گرفت موثر و جدید استخوانی واقع شده است. اما مطالعات متعددی نشان دادند که تناقض هایی در زمینه سازگاری زیستی این ذرات وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سایتوتوکسیسیته ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر روی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت تجربی انجام گرفت. پس از استریل نمودن ذراتNano-HA آن را با غلظت های 15.75، 32، 65، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000، 8000 ppm تهیه کرده و بر روی 105 سلول تک هسته ای خون محیطی انسان اثر داده و در پایان وایتالیتی سلول ها در زمان های 2، 24، 48 و 72 ساعت با استفاده از تستMTT مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از دستگاه ELISA READER میزان جذب نوری سنجیده شد و داده های به دست آمده با تست ANOVA آنالیز گشت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت و نیز زمان فعالیت حیاتی سلول ها کاهش یافت، ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود (P>0.05)و کمترین میزان فعالیت حیاتی سلول ها در غلظت ppm 8000 بعد از گذشت 72 ساعت می باشد (0.005±0.220) اما در گروه کنترل در 72 ساعت برابر با 0.007±0.259 است.
  نتیجه گیری
  نتایج سازگاری ذرات Nano-HA را در مجاورت با سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان نشان داد.
  کلیدواژگان: هیدروکسی آپاتیت، نانو هیدروکسی آپاتیت، سایتوتوکسیسیته، سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان، میزان جذب نوری، سازگاری زیستی
 • دکتر علی فتاحی بافقی، دکتر محمدرضا فتح العلومی، دکتر سعیدالله نوحی، دکتر علی اصغر پیوندی، دکتر علی گلجانیان تبریزی، دکتر رویا نصیرزاده بافقی صفحه 36
  زمینه
  اختلالات انسداد تنفسی خواب و تاثیر آنها بر رشد دندان ها و فک و صورت از مدت ها قبل مورد بحث بوده اند. اخیرا هیپرتروفی آدنوتونسیلر به عنوان شایع ترین علت ایجاد اختلالات انسداد تنفسی خواب و تاثیرات بعدی آن بر رشد دندانی مورد توجه قرار گرفته است که درمان آن می تواند به پیشگیری یا معکوس شدن این تاثیرات کمک کند. این مطالعه به بررسی تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی کودکان 4 تا 10 سال پرداخته است.
  روش کار
  در این مطالعه مورد شاهدی، 120 کودک در 2 گروه تحت بررسی قرار گرفتند. گروه مورد شامل 60 کودک که به دلیل اختلالات انسداد تنفسی خواب کاندیدای آدنوتونسیلکتومی بودند و گروه شاهد که 60 کودک فاقد اختلالات انسداد تنفسی خواب بودند، با هم مقایسه شدند. کست های دندانی و اندازه گیری با کالیپر جهت بررسی بیماران استفاده شد. تراکم دندان های بالا و پایین، بایت قدامی باز، کراس بایت خلفی، اورجت، اکلوزیون کلاس II و پهنای قوس دندانی بالا و پایین اندازه گیری و مقایسه شدند.
  یافته ها
  بیشترین ناهنجاری در مطالعه ما، بایت قدامی باز بود (%36.7). تفاوت بین دو گروه در تراکم دندان های بالا و پایین، بایت قدامی، کراس بایت خلفی و اکلوزیون کلاس II معنی دار (P<0.05). تفاوت دو گروه در اورجت و پهنای قوس دندانی بالا و پایین معنی دار نبود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  مطالعه ما نشان داد که اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی موثر است که می تواند ناشی از تاثیرات طولانی مدت نحوه قرارگیری سر، فک تحتانی و زبان برای باز نگه داشتن راه هوایی در تنفس دهانی باشد.
  کلیدواژگان: رشد دندانی، اختلال انسداد تنفسی خواب، اکلوزیون، هیپرتروفی آدنوتونسیلر، تنفس دهانی
 • مریم عزیزی، دکتر حسین هوشیار، غلام عباس موسوی، محسن اربابی، آزاده ظهیری صفحه 42
  زمینه
  افرادی که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی هستند، نسبت به افراد عادی درصد بالاتری از آلودگی های انگلی را نشان می دهند. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت آلودگی به انگل های روده ای در افراد سرطانی تحت شیمی درمانی و افراد سرطانی که تحت شیمی درمانی قرار نگرفته بودند در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مورد - شاهدی، سه گروه از افراد انتخاب شدند. گروه اول، 250 نفر مبتلا به سرطان و تحت شیمی درمانی بودند که حداقل یک ماه از شروع شیمی درمانی آنها گذشته بود. گروه دوم 250 نفر از افراد سالم و فاقد سرطان و گروه سوم 100 نفر از افراد سرطانی بودند که تحت شیمی درمانی و یا پرتو درمانی قرار نداشتند.از هر کدام از افراد فوق یک نمونه مدفوع گرفته شد. نمونه ها به روش تهیه گسترش مستقیم (برای نمونه های اسهالی) و روش تغلیظ فرمالین - اتر (برای تمام نمونه ها) مورد مطالعه میکروسکوپی از نظر انگل های روده ای (کرم ها و تک یاخته ها) قرار گرفتند. به منظور بررسی وجود اووسیست کریپتوسپوریدیوم، از هر نمونه یک اسلاید تهیه و به روش زیل نلسون رنگ آمیزی شد.
  یافته ها
  فراوانی آلودگی های انگلی روده در گروه اول %24.8 و در گروه دوم %33.6 و در گروه سوم، 28% بود که از نظر آماری بین سه گروه اختلاف معنی دار مشاهده نشد (p=0.09). در بررسی آلودگی به انواع انگل های روده ای و مقایسه آن در سه گروه، آلودگی به ژیاردیا لامبلیا در گروه اول و آنتامبا هارتمانی در گروه دوم، به طور معنی داری بالاتر بود (p=0.04). درصد آلودگی به سایر انگل ها در سه گروه یاد شده اختلاف معنی دار نداشت. در بررسی کلی آلودگی انگلی در سه گروه، شایع ترین انگل ها به ترتیب، بلاستوسیس تیس هومینیس %12.8، آنتامبا کلی %11.7 و ژیاردیا لامبلیا %4.3 بود. آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در هیچ یک از گروه ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر خلاف فرضیه ما، شیوع کلی آلودگی های انگلی روده ای در سه گروه اختلاف معنی دار نداشت. ممکن است داروهای به کار رفته در شیمی درمانی بر روی انگل ها هم اثر بازدارنده داشته و از رشد آنها جلوگیری کرده و یا آنها را از بین ببرند. از طرفی ممکن است افراد سرطانی با وجود سیستم ایمنی ضعیف شده، به علت مواجهه کمتر با آلودگی های انگلی در اثر مراقبت های ویژه میزان آلودگی انگلی را به میزان کمتر از حد انتظار نشان دهند.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، شیمی درمانی، انگل های فرصت طلب، داروهای مضعف سیستم ایمنی، سرطان
 • دکتر لیلا ریاحی، دکتر شهرام توفیقی، علی قنبری نیکو صفحه 49
  زمینه
  تحلیل اقتصادی یکی از معیارهای تصمیم گیری در خصوص اولویت بخشیدن به خدمات ارائه شده است.
  هدف
  این پژوهش به منظور تحلیل هزینه - منفعت غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در متولدین ساکن شهرستان قزوین در سال 1387 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نظر هدف و نتیجه کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی و مقطعی می باشد. جامعه این پژوهش را کلیه متولدین زنده ساکن شهرستان قزوین تشکیل می دهد. جهت محاسبه هزینه ها از روش هزینه واحد بهره گیری شد. و منفعت حاصله از کسر جمع هزینه های مستقیم انجام غربالگری در سه بخش و هزینه های مستقیم درمان بیماران شناسایی شده از هزینه های مستقیم نگهداری بیماران در صورت عدم انجام غربالگری در سازمان بهزیستی کشور بوده است. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری و نرم افزار Excel 2007 استفاده شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه 8621 نفر از متولدین زنده ساکن شهرستان قزوین به منظور غربالگری و شناسایی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید مورد مطالعه قرار گرفتند. هزینه های مستقیم انجام غربالگری در سه بخش به مبلغ 266220000 ریال محاسبه گردید. در این بخش از مطالعه 18 بیمار شناسایی گردید که بیانگر شیوع 2.08 در هزار تولد زنده بوده است. هزینه های مستقیم درمان بیماران شناسایی شده به مبلغ 54571500 ریال محاسبه گردید. از کسر جمع هزینه های مستقیم انجام غربالگری و درمان بیماران شناسایی شده از میزان هزینه های نگهداری کودکان بیمار در مراکز بهزیستی و شبانه روزی (316800000 ریال)، نسبت هزینه به سود 1 به 9.9 بوده است. به عبارتی با یک بار هزینه کردن 9.9 برابر منفعت به دست می آید.
  نتیجه گیری
  منافع حاصل از غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید با وجود هزینه هایی که دربر دارد قابل توجه است، لذا به مدیران نظام سلامت توصیه می شود که با تداوم انجام برنامه در مناطق مختلف کشور باعث کاهش بار اقتصادی وارد بر جامعه شوند.
  کلیدواژگان: هزینه، منفعت، غربالگری، کم کاری مادرزادی تیرویید، شهرستان قزوین
 • مهدی عبدالوهاب، دکتر حسین باقری، قدسیه جوینی، رضا روزبان، دکتر غلامرضا علیایی، محمود جلیلی، دکتر احمدرضا باغستانی صفحه 55
  زمینه
  مشکلات عملکردی اندام فوقانی از رایج ترین و ناتوان کننده ترین اختلالاتی است که به دنبال فلج مغزی به وجود می آیند. ابزارهای ارزیابی که بر پایه تکنیک های الکترو فیزیولوژی یا بیومکانیک هستند، به صورت Objective خصوصیات کلینیکی مختلف مرتبط با اسپاستی سیتی را اندازه گیری کرده و باید به عنوان مکمل ارزیابی های کلینیکی در نظر گرفته شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax، اسپاستی سیتی، قدرت pinch،grip ودامنه حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک می باشد.
  روش کار
  روش مطالعه در این پژوهش از نوع مداخله ای و به صورت Before-After می باشد. 24 کودک فلج مغزی اسپاستیک 7 تا 12 ساله از میان افراد مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. بیماران از یک ارتز مچ دست (با زوایای 10 درجه اکستانسیون مچ دست، اکستانسیون کامل انگشتان و ابداکسیون و آپوزیشن شست) به مدت 2 ماه، 2 ساعت در روز و 4 تا 6 ساعت در شب استفاده کردند. در این مطالعه از دستگاه الکترومیوگراف برای ثبت H-reflex (توسط فیزیوتراپیست با تجربه که نسبت به نتایج کلینیکی ناآگاه بود)، دستگاه MIE برای ارزیابی قدرت pinch و grip، مقیاس اشورث اصلاح شده برای ازریابی اسپاستی سیتی مچ دست و آرنج و از گونیامتر برای ازریابی دامنه حرکتی مچ دست و آرنج استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی ها نشان دهنده کاهش (0.18) معنادار نسبت (P 0.002)Hmax/Mmax، کاهش معنادار اسپاستی سیتی مچ دست و آرنج (درصد فراوانی) (P 0.001) و افزایش (0.72) معنادار قدرت (pinch P 0.001) وgrip افزایش (1.36) (P 0.002) و دامنه حرکتی مچ دست افزایش (3.33) (P 0.003) بود اما تاثیر معناداری روی دامنه حرکتی آرنج افزایش (0.41) (P 0.328) نداشت.
  نتیجه گیری
  اطلاعات حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از ارتز مچ دست به مدت 2 ماه، 2 ساعت در روز و 4 تا 6 ساعت در شب، می تواند روش موثری جهت کاهش اسپاستی سیتی مچ دست و آرنج، دامنه حرکتی مچ دست و افزایش قدرت pinch و grip کودکان فلج مغزی اسپاستیک باشد.
  کلیدواژگان: ارتز مچ دست، نسبت Hmax، Mmax، اسپاستی سیتی، قدرت pinch و grip، فلج مغزی
 • مقاله مروری
 • دکتر ایمان کریم زاده، دکتر طاهر انتظاری، دکتر مریم فراستی نسب، دکتر حسین خلیلی صفحه 66
  اساس گزارش های موجود، داروها مسوول 15-10% حوادث ناخواسته در بیماران بستری در بیمارستان می باشند و تب دارویی به عنوان تنها تظاهر و یا شناخته شده ترین ویژگی یک واکنش ناخواسته در 5-3% بیماران بستری در بیمارستان اتفاق می افتد. در نظر گرفتن تب دارویی در طی بررسی بیمار مبتلا به تب با منشا ناشناخته از لحاظ بالینی حایز اهمیت می باشد. تب دارویی یک اختلال و پاسخ تب دار می باشد که از لحاظ زمانی منطبق بر تجویز دارو بوده، با قطع دارو برطرف شده و سایر علل احتمالی تب نظیر بدخیمی ها، بیماری های ترمبوآمبولی، حوادث عروق مغزی، بیماری کلاژن واسکولار، نقرس حاد، جراحی یا تروما در طی بررسی های فیزیکی و آزمایشگاهی رد شده باشد. از میان دسته های دارویی مختلف، آنتی بیوتیک ها مسوول بیشترین موارد گزارش شده تب دارویی می باشد به گونه ای که در حدود یک سوم اپی زودهای تب دارویی مربوط به آنتی بیوتیک ها می باشد. در میان آنتی بیوتیک ها، تب دارویی بیشتر با بتالاکتام ها، سولفونامیدها و نیتروفورانتوئین گزارش شده است.
  کلیدواژگان: تب دارویی، آنتی بیوتیک، بتالاکتام، سندرم سروتونین، سندرم نرولپتیک بدخیم
 • نامه به سردبیر
 • دکتر غلامرضا رئیسی، دکتر طناز احدی، دکتر بیژن فروغ، دکتر الهه میانه ساز صفحه 79
  طب توانبخشی به معنی حفظ حداکثر عملکرد جسمی، روحی و اجتماعی فرد است. شاید بهترین جمله بیانگر طب فیزیکی و توانبخشی، این جمله باشد که دکتر کروزن در هنگام تصویب این رشته در هیات بورد بیان کرد «ما به سال های عمر افزوده ایم، حال بگذارید عمر را به این سال ها بیفزائیم».
 • دکتر محمد دائمی صفحه 88
 • دکتر زهره طبیب زاده صفحه 92
|
 • Faribourz Mansour, Ghanaei, Farahnaz Joukar, Fatemeh Soati, Panah Meskin, Khoda, Roya Mansour, Ghanaei Page 9
  Background
  health care providers are among those groups with greatest risk of blood born infections as Hepatitis C. This affects their practice toward patients with this type of infection. We conducted this survey to study health care provider's knowledge and attitude toward patients with hepatitis C in Razi Hospital in Rasht to increase our knowledge about this issue as well as to improveprofessional health level and health care service toward these patients.
  Methods
  239 health care professionals of Razi hospital in Rasht (the central of Guilan province) entered an analytical cross-sectional study. Inclusion criteria were working in Razi hospital as doctors,nurses and operation room technicians. Questionnaires consisted of questions on demographic characteristics, knowledge and attitude toward hepatitis C documented by a pilot study and validated by Cronbach's alpha (alpha= 0.7) which were distributed among participants. Data were collected and analyzed by SPSS16 software.P<0.05 was considered significant.
  Results
  The mean knowledge score was 17.43 ± 2.65 (from the total of 22), 51.9% of participants achieved upper scores while 48.1% got scores than this limit lower. There was a significant relationship between knowledge score and age, sex, occupation and Level of education of study group. Also there was a significant relationship between attitude level and age, sex, working and educational Background of population under study. Physicians were significantly more knowledgeable and showed more positive attitudes than the other occupational groups. There was a positive correlation between knowledge scores and attitude scores that means better knowledge correlates with better attitude.
  Conclusion
  Present data show that discriminatory attitude is common among health care providers toward hepatitis C patients. Increasing health care provider's knowledge toward this disease is necessary to provide optimal health services for hepatitis C patients.
  Keywords: knowledge, attitude, Hepatitis C, health professionals
 • M.V. Dastjerdi, S. Khoshsirat, S. Hamidi, M.Daemi Page 20
  Background
  Chronic tension type headache is one of the most common types of headaches, which in half of the patients leads to decreased functional output and irregular analgesic consumption.Amitriptyline(a tricyclic antidepressant) is the most commonly used medicine in control of chronic tension type headache, but its adverse effects can cause a poor compliance in patients. With consideration of the lower side effects of the selective serotonin reuptake inhibitors such as fluvoxamine, this study compared the efficacy of fluvoxamine and amitriptyline in control of chronic tension type headache.
  Methods
  110 eligible patients enrolled in the study and were divided into two groups: amitriptyline group (AG) and fluvoxamine group (FG).During 3 months of follow up, 81 patients completed the study, 38 patients in control(AG) and 43 ones in the case(FG) group. Self structured check lists comprised weekly headache indices (number, Intensity and duration of headache episodes), analgesic consumption and drug adverse effects. Data related to the week preceding the study, collected and regarded as basal data.Paired and independent sample T tests were used to compare the results related to each group and both groups, respectively.
  Results
  Headache indices in two groups during the first and second months of follow up improved significantly, in comparison with the basal data, in such a way that at the end of the follow up, there was no significant difference in headache indices between the two groups.
  Conclusion
  Fluvoxamine can be used in treatment of chronic tension type headache (as an alternative for amitriptyline) with equal clinical efficacy, after a month of consumption.
  Keywords: Chronic Tension Type Headache, Amitriptyline, Tricyclic Antidepressants, fluvoxamine, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
 • Hossein Shahoon, Roya Hamedi, Zahra Yadegari, Naser Valaie Page 28
  Background
  Hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) is the major inorganic component of hard tissues, the best bio-active materials, which is compatible with the bone tissue. In addition, hydroxyapatite nanoparticles (Nano-HA) have received enormous national attention in medical and dental applications recently; but the ultimate fate of the Nano-HA within the body is still unknown. Degradation products of nanomaterials are potentially cytotoxic. Thus, it is essential to assess biocompatibility before their usage in clinical applications.
  Aim
  Purpose of this research is to evaluate toxicity of hydroxyapatite nano particles on the human peripheral blood mononuclear cells.
  Methods
  In this experimental study, nano sized, rod-like hydroxyapatite particles sterilizalied then HPBMCs were cultured on 96-well plate. Cells were exposed to Nano-HA at the following concentrations: 15.5, 32, 65, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ppm. Later, For measuring the cell vitality, MTT method was utilized. Measuring the photo absorption was done by ELISA READER system at 570 nm, which evaluated the vitality of cell by the value of MTT absorption cells. The statistical ANOVA test was used in this study
  Results
  All of drug concentration were effective in Loweriy eellular biologic ectivity but none of them were statis fically significant.
  Conclusion
  Therefore as a conclusion we can adjudicate that "Nano-HA" biomaterial is the material which is compatibility with the human blood mononuclear cells.
  Keywords: hydroxyapatite nano particles, human peripheral blood mononuclear cells, Cytotoxicity, photo absorption, Biocompatibility
 • Ali Fattahi Bafghi, Mohammad Reza Fathololoomi, Saeidollah Nohi, Ali Asghar Peyvandi, Ali Goljanian Tabrizi, Roya Nasirzadeh Bafghi Page 36
  Background
  Obstructive sleep disorders and their effects on dental and maxillofacial growth has long been debated. Adenotonsillar hypertrophy as the most common cause of Obstructive sleep disorders with its consequent impact on dental growth has recently gained greater attention and its treatment may help prevent or reverse these effects.
  Methods
  In this corss-sectional study 120 children were enrolled.60 patients assigned to undergo adenotonsillectomy for obstructive sleep disorders were compared with 60 children without obstructive sleep disorders. Both groups were matched in terms of gender and age. Dental casts and measurements with caliper were used.Crowding of upper and lower teeth, anterior open bite, posterior cross bite, overjet, class II malocclusion, width of upper and lower dental arches were documented and compared.
  Results
  Differences were found in crowding of upper and lowerteeth, anterior open bite, posterior cross bite, overjet, class II malocclusion and width of upper and lower dental arches.
  Conclusion
  This study suggests the effects of obstructive sleep disorders on dental growth, probably due to the long term impact of the position of the head, mandible and tongue to keep the airway open in oral breathing.
  Keywords: Occlusion, Adenotonsillar hypertrophy, Mouth breathing
 • Maryam Azizi, Hossein Hooshyar, Gholamabbas Mosavi, Mohsen Arbabi, Azadeh Zahiri Page 42
  Background
  Cancer or neoplasia is recognized as abnormal,uncontrolled growth of cells. New cases of cancer reported everyday. Development of medical science led to diagnostic and treatment methods for cancer. Many drugs are used in cancer chemotherapy and can treat a wide range of cancers. These drugs work in different ways and can lead to deficiency of immune cells and humoral responses. So it is expected that people treating with these drugs show higher rates of parasitic infections. This study was done to compare intestinal parasitic infections in cancer patients undergoing chemotherapy with healthy ones and with cancer patients that were not undergoing chemotherapy.
  Methods
  In this case-control study three groups of people were selected. First group were 250 cancer patients undergoing chemotherapy for at least 1 month. Second group were 250 healthy people with immunocompetency. Third group were 100 cancer patients not that undergoing chemotherapy and radiotherapy. We take a stool specimen from each person. Specimens examined by direct (for diarrheal ones) and formalin-ether (for all). In order to investigate the presence of Cryptosporidium parvum, we take a thin smear from each specimen and stained it by Zeil Nelson method.
  Results
  Frequency of intestinal parasitic infections in first, second and third group were 24.8%, 33.6% and 28%; respectively; but differences were not statistically significant (P=0.09%). In another investigation of intestinal parasites in three groups, infection rate of E.hartmani in second group and G.lamblia in first group was significantly higher. Infection rates of other parasites were not significantly different. Overally in three groups, most frequent parasites were B.hominis 12.8%, E.coli 11.7% and G.lamblia 4.3%,Cryptosporidium infection was not seen.
  Conclusion
  Despite our hypothesis, prevalence of intestinal parasitic infections in three groups were not significantly different.Drugs used in cancer chemotherapy may have suppressive effects on parasites or kill them. In another hand, cancer patients despite their depressed immunity may show parasitic infection less than expectedbecause of less exposure to parasites due to special medical care.
  Keywords: intestinal parasites, chemotherapy, opportunistic parasites, immunosuppressive drugs, cancer
 • Leila Ryiahi, Shahram Tofighi, Ali Qanbarinikoo Page 49
  Background
  An evaluation and economic analysis for one of decision criteria about prioritising services has been provided.
  Objective
  this research was done to present a cost- benefit analysis on screening congenital hypothyroidism in Qazvin city live births born in 2007.
  Methods
  This study was a cross-sectional descriptive type on treatment and health care system. the study population was all live births in Qazvin city. In order to calculate the costs, unit cost method was used and the resulting benefit was obtained by distracting total direct costs of screening in 3 parts and direct costs of treating identified patients from direct cost of caring patients in the statewelfare organization in case of non screening. For analysis of data statistical methods and software Excel 2007 were used.
  Results
  in this study 8456 people from Qazvin city live births were examined in order to screen and diagnose congenital hypothyroidism. Direct costs of screening in 3 parts were calculated as 266220000 rials. in this part of study, 18 patients were identified indicating an incidence of 2.8 per 1000 live births. direct costs of treating the identified patients. was calculated as 54571500 rials. By distracting cost of identified patient from total cost of caring affected children in pensions and welfare centres (316800000 rials) the resulted ratio of obtained to costs was 9.6 to 1.
  Conclusion
  benefits obtained from screening congenital hypothyroidism are significant aespite the costs of this process.Continuation of this plan in various regions of Iran leads to decrease in economic, burden on society.
  Keywords: cost – benefit, hypothyroidism, screening, center Qazvin
 • Mahdi Abdolvahab, Hossein Bagheri, Ghodsieh Joveini, Reza Rooaban, Gholamreza Oliaei, Mahmud Jalili, Ahmad Reza Baghestani Page 55
  Background
  Upper limb dysfunction is a common and disabling consequence of cerebral palsy. Instrumental evaluations, based on electromyography or biomechanical techniques, may objectively quantify various clinical characteristics associated with spasticity and should be considered as an adjunct to clinical evaluation. The purpose of this study was to determine the effects of wrist orthosis on Hmax to Mmax ratio, spasticity, Grip and pinch strength and wrist and elbow range of motion of 7 to 12 years old spastic children.
  Methods
  The design of this study was clinical trial and before_after. Twenty four 7 to 12 spastic cerebral palsy children that have the inclusion criteria of study were selected from rehabilitation clinics of Tehran. The patients used a wrist orthosis (10 degree of wrist extension, full extension of fingers and abduction and opposition of thumb) for 2 mounts (2 hours during day and 4 to 6 hours at night). In this study the H-reflex was recorded using an electromyography, by an experienced physiotherapist who was blind to the clinical examination results. Spasticity of the upper limb was clinically assessed using the Modified Ashworth Scale. MIE used to evaluate Grip and Pinch strength and Goniometric measurements of elbow and wrist extension were obtained in degrees to calculate the passive range of motion.
  Results
  The results of this study showed significant reduction in Hmax to Mmax ratio (P 0/002),wrist spasticity and elbow spasticity (P 0/001) and significant increase in Grip (P 0/002) and Pinch (P0/001) strength and wrist range of motion (P 0/003). The data did not show any significance in elbow range of motion (P 0/328).
  Conclusion
  Our findings suggested that 2 months using of wrist orthosis in children with spastic cerebral palsy can reduce Hmax to Mmax ratio and wrist spasticity and increase Grip and Pinch strength and wrist range of motion.
  Keywords: wrist orthosis, Hmax to Mmax ratio, Spasticity, Grip, Pinch strength, Cerebral palsy
 • Iman Karimzadeh, Taher Entezari Maleki, Maryam Farasatinasab, Hossein Khalili Page 66
  Drugs have been estimated to the cause of 10-15% of adverse events in hospitalized patients. Drug fever as the only manifestation or the most prominent clinical characteristics of an adverse reaction occurs in 3-5% of patients. Considering drugs as a cause of fever of unknown origin is important from clinical viewpoint. Drug fever is a febrile response coinciding temporally with the administration of a drug, subsides once the causative drug is disvontinued, and other probable causes of fever such as infection, malignancy,thromboembolic disease, cerebrovascular accidents, collagen vascular diseases, acute gout, surgery, and trauma have been ruled out by physical examinations and paraclinical investigations. A wide range of agents could induce fever by different mechanisms. Antibiotics have been considered as the most common offending agents among different drug classes causing fever. Antibiotics are associated with about one-third of drug-related fever episodes.Among antibiotics, drug fever has been mostly reported with betalactams, sulfonamides, and nitrofurantion. The sole effective approach to manage drug fever is to discontinue the offending agents(S).
  Keywords: Drug fever, antibiotics, beta, lactams, serotonin syndrome, neuroleptic malignant syndrome