فهرست مطالب

تولیدات گیاهی - سال سی و چهارم شماره 2 (زمستان 1390)
 • سال سی و چهارم شماره 2 (زمستان 1390)
 • 94 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/12/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالستار دارابی، محسن خدادادی صفحه 1
  آزمایشی به منظور تعیین تاریخ تشکیل سوخ، آنالیز رشد و مقایسه عملکرد توده های بومی پیاز سفید بهبهان، قولی قصه زنجان، کمره ای خمین، درچه اصفهان و سفید قم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سال (86- 1385) در مزرعه ی تحقیقاتی موسسه ی تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر کرج اجرا گردید. بذور در اواسط اسفند ماه 1385درخزانه ی کشت و در اواخر اردیبهشت ماه 1386 به زمین اصلی منتقل شدند. تشکیل سوخ در این توده ها از21 خرداد با طول روز 14 ساعت و 32 دقیقه تا 1 مرداد با طول روز 14 ساعت و 11 دقیقه صورت گرفت. مطابق با نتایج آنالیز رشد در کلیه ی ی توده ها مرحله ی رشد سریع برگ 75 روز بعد از جوانه زدن بذر (دوره ی رشد کند) آغاز شد. در کلیه ی توده ها به جز سفید قم، بعد از تشکیل سوخ رشد پهنک برای مدتی ادامه داشت وتقریبا همزمان با رشد سوخ، رشد پهنک متوقف شد. همچنین حداکثر سرعت رشد محصول و سوخ، شاخص سطح برگ و عملکرد به این توده تعلق داشت. همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 1% بین سرعت رشد نسبی و سرعت آسیمیلاسیون خالص در توده ها مشاهده شد. در این آزمایش کم ترین محصول به توده سفید بهبهان اختصاص یافت. بر اساس نتایج این تحقیق توده ی سفید قم مناسب ترین توده برای کاشت در شرایط اقلیمی کرج می باشد.
  کلیدواژگان: آنالیز رشد پیاز، تشکیل سوخ، سرعت رشد محصول، عملکرد
 • تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر رشد، غلظت عناصر و عملکرد گل بریده رز (Rosa hybrida L) رقم وندتا
  شهرام کیانی، محمد جعفر ملکوتی، کامران میرزاشاهی صفحه 15
  به منظور مطالعه ی تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر رشد، غلظت عناصر غذایی و عملکرد گل رز در شرایط آب کشت، آزمایشی در سال 1386 به مدت یک سال در گلخانه ی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل غلظت پتاسیم و کلسیم در محلول غذایی با چهار تکرار روی گل رز رقم وندتا اجرا شد. پتاسیم شامل سه سطح 0/1، 0/5 و 0/10 میلی مولار در لیتر و کلسیم شامل دو سطح 6/1 و 8/4 میلی مولار در لیتر بود. نتایج نشان داد هیچ کدام از شاخص های رشد رویشی تحت تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم و همچنین برهمکنش آن ها قرار نگرفتند. با افزایش غلظت پتاسیم در محلول غذایی، غلظت این عنصر در تمامی قسمت های گل رز به طور معنی داری (01/0P<) افزایش یافت. در حالی که غلظت کلسیم ریشه، برگ و گلبرگ و غلظت منیزیم ریشه و برگ دچار کاهش معنی دار شدند. یک رابطه ی رگروسیونی بین غلظت پتاسیم و کلسیم برگ دیده شد (78/0=r2). با افزایش غلظت کلسیم در محلول غذایی، غلظت پتاسیم در تمامی قسمت های گل رز کاهش و غلظت کلسیم در تمامی قسمت ها به غیر از برگ افزایش معنی دار یافتند. در هر دو نوبت برداشت، کاربرد پتاسیم در محلول غذایی به میزان 0/5 میلی مولار در لیتر منجر به افزایش عملکرد گل رز در مقایسه با سطوح 0/1 و 0/10 میلی مولار در لیتر آن شد. همچنین افزایش میزان کلسیم در محلول غذایی از 6/1 به 8/4 میلی مولار در لیتر، منجر به افزایش معنی دار عملکرد گل رز شد. براساس نتایج این آزمایش به منظور کاهش اثرات ناهمسازی بین پتاسیم و کلسیم، بهبود تعادل تغذیه ای و افزایش عملکرد گل رز، میزان مطلوب این دو عنصر در محلول غذایی برای تولید گل بریده رز رقم وندتا در شرایط آب کشت به ترتیب 0/5 و 8/4 میلی مولار در لیتر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آب کشت، پتاسیم، رشد، عملکرد، کلسیم، گل رز
 • ثریا کرمی، فرحناز ایمانی خواه صفحه 27
  نشانگرهای ریزماهواره ابزاری بسیار ارزشمند برای اهدافی از جمله نقشه یابی، انگشت نگاری و برنامه های اصلاحی می باشند. با وجود این، این نشانگرهای ارزشمند تنها برای برخی از گیاهان مهم از نظر اقتصادی، قابل دسترس می باشد که دلیل آن هزینه های زیاد و مدت زمان طولانی در اجرای فرایند ساخت کتابخانه ی ریزماهواره و طراحی آغازگر می باشد. مقایسه نقشه های نشانگرهای ریزماهواره ای بین گونه ها و جنس های خویشاوند و خانواده گراس ها هم ردیفی بالایی را نشان می دهد بدین ترتیب می توان از نشانگرهای ریزماهواره ای شناخته شده برای سایر گونه های خویشاوند استفاده کرد. هدف این تحقیق ارزیابی قابلیت انتقال نشانگرهای ریزماهواره ای سورگوم (Sorghum ssp) بر روی نیشکر (Saccharum spp) و ذرت (Zea mays)بود. از 29 جفت آغازگر ریزماهواره ای سورگوم، به ترتیب 7/20% و 9/6% بر روی ژنوم نیشکر و ذرت قابلیت انتقال نشان دادند. نشانگرهای ریزماهواره ای این تحقیق موثر بودند با این که تنها شش واریته از هرگونه استفاده شد. تعداد قطعات تکثیر یافته توسط نشانگرهای چندشکل در گونه های نیشکر و ذرت به ترتیب 9-4 (متوسط2/6) و3-2 (متوسط5/2) بود. اندازه ی قطعات تکثیری در گونه های هدف، تفاوت هایی را در مقایسه با سورگوم نشان دادند. یک نشانگر با قابلیت تکثیر در هر سه گونه دیده شد که نشان دهنده ی حفظ نواحی آللی جایگاه اتصال نشانگر در بین این سه گونه می باشد. این نشانگرها با قابلیت استفاده بین گونه ای، در حال حاضر می توانند برای مطالعات ژنتیکی و اصلاحی در این گونه ها مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: قابلیت استفاده بین گونه ای، ریزماهواره، نیشکر، سورگوم، ذرت
 • تاثیر تغییر دما بر هدایت روازنه ای و غلظت کلروفیل در گندم
  حبیب الله روشنفکر دزفولی، مجید نبی پور، فواد مرادی، موسی مسکرباشی صفحه 39
  حساس ترین شاخص برای بررسی وضعیت فیزیولوژیکی گیاه به ویژه تحت شرایط تنش، بررسی رفتار روزنه ها است. بر این اساس این تحقیق طی دو سال زراعی 85- 1384 و 86- 1385 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار، که کرت های اصلی شامل سه تاریخ کشت (15 آبان، 5 آذر و 25 آذر) و عامل فرعی سه رقم گندم (فونگ، چمران و استار) بودند. نتایج نشان داد که اختلاف میانگین پتانسیل کل آب برگ پرچم در تیمار تاریخ کشت معنی دار (در سطح 1%)بود ولی رقم های مختلف و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم تفاوت آماری نشان ندادند. تفاوت محتوای رطوبت نسبی در طول پر شدن دانه طی چهار مرحله نمونه برداری در بین تاریخ های مختلف کشت و نیز در بین رقم های مورد بررسی در اغلب نمونه برداری ها، معنی دار بود ولی بین اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. هدایت روزنه ای در مراحل مختلف دوره پر شدن در بین تاریخ های مختلف کاشت دارای اختلاف معنی دار بود، همچنین هدایت روزنه ای رقم های مورد بررسی در طول این دوره در سطح 1% دارای تفاوت معنی دار بود ولی اثر متقابل آن ها اختلاف معنی دار نداشت. بیش ترین مقاومت روزنهای در تاریخ کشت سوم مشاهده گردید و مقایسه ی میانگین این صفت در بین رقم های مورد بررسی نشان داد که در اواخر دوره پر شدن دانه، بیش ترین و کم ترین هدایت روزنه ای را رقم فونگ و چمران به ترتیب با 93/0 و 67/0 سانتی متر بر ثانیه به خود اختصاص دادند. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم نشان داد که به استثنای نمونه برداری اول در طول دوره پر شدن دانه عدد SPAD متاثر از تاریخ کاشت بود. مواجه شدن دوره پر شدن دانه با تنش دمای بالای آخر فصل، موجب گردید که مولفه های موثر بر عملکرد (پتانسیل کل، محتوای رطوبت نسبی، هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل) در وضعیت مطلوب قرار نگیرند و تغییر در تاریخ کاشت (کشت دیر) که مصادف با دوره پر شدن دانه با هوای گرمتر بود، تاثیر شدیدتری بر وزن دانه نسبت به عملکرد بیولوژیکی داشت. همچنین اثر تاریخ کاشت روی دانه (درسطح احتمال 1%) تفاوت معنی داری داشت و بیشترین و کم ترین وزن تک دانه 61/44 و 53/35 میلی گرم به ترتیب در اولین و سومین تاریخ کاشت بود. همچنین کشت زود رقم فونگ با استفاده بهتر از شرایط محیطی بیشترین محصول را نسبت به دو رقم دیگر به دست آورد.
  کلیدواژگان: گندم، هدایت، روزانه ای، غلظت کلروفیل، پتانسیل آب برگ، محتوای نسبی رطوبت
 • مطالعه ی اثر تنش خشکی انتهایی (پایان فصل رشد) بر روی عملکرد دانه، اجزای علمکرد، درصد رون، درصد پروتئین و خصوصیات رشد ریشه کلزا در رایط آب و هوایی اهواز
  عبدالرضا سیداحمدی، محمدحسین قرینه، عبدالمهدی بخشنده، قدرت الله فتحی، احمد نادری صفحه 53
  این تحقیق به منظور مطالعه ی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد روغن، درصد پروتئین و صفات وابسته به ریشه به مدت دو سال 1387و 1388 در شرایط گل دانی درگلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. تیمارها شامل سطوح خشکی 50،60 و70 درصد تخلیه ی رطوبت خاک که از مرحله ی شروع گل دهی تا زمان برداشت اعمال گردیدو سه رقم کلزا بهاره به نام های هایولا401، شیرالی و آر.جی.اس بوده که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. اندازه گیری ها شامل عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه، درصد پروتئین، درصد روغن، طول، قطر، حجم و ماده ی خشک ریشه بودند. نتایج نشان داد تنش خشکی سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شد و میانگین کاهش دو ساله به ترتیب 3/21، 3/29 و 1/32 درصد بود. در بین اجزا عملکرد دانه وزن دانه و تعداد غلاف در بوته در اثر تنش خشکی به ترتیب 3/28 و 4/49 درصد کاهش یافتند. تنش خشکی درصد روغن را 1/9 درصد کاهش ومیزان پروتئین دانه را 6/16 درصد افزایش داد. تنش خشکی سبب کاهش طول ریشه، ماده ی خشک ریشه و افزایش قطر ریشه شد. میانگین طول ریشه و ماده ی خشک ریشه به ترتیب 55 و 9/36 درصدکاهش یافتند و قطر ریشه 03/58 درصد افزایش نشان داد. یافته های به دست آمده نشان داد در شرایط آب و هوایی استان خوزستان تنش خشکی انتهایی فصل از طریق تاثیر بر مولفه های ریشه و همچنین با کاهش عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه وکاهش درصد روغن تولید کلزا را کاهش داده است.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، ریشه، عملکرد دانه، روغن، کلزا
 • تاثیر محلول پاشی برگی کودهای اوره و سولفات روی بر برخی از ویژگی های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه ی انار رقم رباب نی ریز
  زهره صداقت کیش، نورالله معلمی، مجید راحمی، اسماعیل خالقی، سیدمحمدحسن مرتضوی صفحه 67
  هدف از این پژوهش مطالعه ی اثرات اوره و سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی میوه ی انار رباب نی ریز بود که در قالب دو آزمایش جداگانه و در طی دو سال 1387 و 1388 اجرا گشت.در آزمایش اول، سولفات روی (غلظت های 0، 5/2% و 5%) در زمان کامل شدن سطح برگ های جوان و اوره (غلظت های 0، 5/1% و 3%) یک ماه بعد از آن و قبل از گل دهی و در آزمایش دوم، سولفات روی (غلظت های 0، 3/0% و 6/0%) در زمانی که سطح برگ های جوان، کامل شدند (عمر کم تر از 20 روز) و اوره (غلظت های 0، 5/1% و 3%) در دو هفته بعد از اوج گل دهی محلول پاشی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد صورت گرفت. در آزمایش اول، اوره 5/1% به تنهایی موجب افزایش معنی دار اسیدیته قابل تیتر، سولفات روی به تنهایی موجب افزایش معنی دار اسیدیته قابل تیتر و وزن کل میوه ها و اثرات برهمکنش موجب افزایش وزن تر پوست، آریل و اسیدیته قابل تیتر و کاهش وزن کل میوه ها گردیدند. در سال دوم پژوهش، نتایج نشان دادند هیچ کدام از غلظت های اوره و سولفات روی به تنهایی اثر معنی داری بر طول میوه، قند، عملکرد، وزن تر پوست نداشتند. هر دو غلظت اوره به تنهایی به طور معنی داری میزان اسیدیته قابل تیتر و ویتامین ث را کاهشداد و موجب افزایش میانگین وزن میوه شد. هر دو غلظت سولفات روی به تنهایی به طور معنی داری قطر میوه، وزن تر آریل و وزن میوه را افزایش دادند.
  کلیدواژگان: انار، اوره، رباب نی ریز، سولفات روی
 • بررسی مناسب ترین روش و زمان پیوند درخت کنار در منطقه اهواز
  عزیز تراهی، مجید علی حوری صفحه 81
  درختکنار از جمله درختان میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که در کشورهای مختلفی از اروپا، امریکا، افریقا، استرالیا و آسیا از جمله ایران گسترش یافتهاست. کنار از جمله مقاوم‎ترین درختان میوه به شرایط سخت محیطی به ویژه شرایط خشکی و کم‎آبی، شوری و درجه حرارت های بالا به شمار می رود. کنار درختی است که علاوه بر مصرف میوه آن به صورت تازه خوری دارای کاربردهای متعدد نیز می باشد. با وجود ویژگی های مطلوب این درخت، کشت و کار آن در کشور هنوز به صورت تجاری متداول نشده است. از جمله مهم ترین دلایل عدم توسعه ی کشت باغ های تجاری آن، کمبود نهال پیوندی و نبود اطلاعات کافی در مورد پیوند این گیاه است. لذا به منظور بررسی تکثیر به روش پیوند، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور زمان پیوند (خرداد و شهریور)، روش پیوند {تی (T)، تی معکوس (┴) و لوله ای} و نوع اکوتیپ (پیوندک درختان اکوتیپ A، اکوتیپ B و اکوتیپ C) از سال 1382 به مدت دو سال به مرحله ی اجرا گذاشته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در استان خوزستان پیوند در شهریورماه با 26/80 درصد گیرایی مناسب تر از خرداد ماه و روش پیوند پیوند تیمعکوس (┴) با 15/86 درصد گیرایی مناسب تر از روش های پیوند تی و لوله ای است. اکوتیپ اثر معنی داری بر میزان گیرایی پیوند نداشته است که می تواند نشان دهنده ی میزان سازگاری بالای نهال های بذری با پیوندک های مورد آزمون باشد.
  کلیدواژگان: زمان پیوند، روش زمان، درخت کنار
|
 • Page 1
  An experiment was conducted to determine bulbing time and growth analysis of Safid Behbehan, Gholi Gheseh Zanjan, Kamarei Khomain, Dorcheh Esfahan and Safid Ghom Landraces at Seed and Plant Improvement Institute in Karaj at 2007 based on randomized complete block design with three replications. Seeds were sown in nursery in early February and seedlings were transplanted in early May. Bulbing occurred in landraces from a photoperiod of 14 h and 21min (11 June) to 14 h and 32 min (7 July). The results of growth analysis showed a slow growth (about 75 days after emergence) and a rapid growth after that. Leaf blade growth continued after bulbing in all landraces, exception in Safid Qom landrace, that leaf blade growth stopped approximaitly simultaneously with bulbing. Also mentioned landrace had the highest bulb growth rate, crop growth rate and leaf area index. A high significant positive correlation (r =0. 69) was found between relative growth rate and net assimilation rate.Safid Behbahan landrace produced the minimum yield. According to results, we recommended Safid Qom landrace for planting at Karaj region.
  Keywords: Growth analysisOnion, Bulbing, Crop growth rate, yield
 • Effects of Different Levels of Potassium and Calcium on Growth, Nutrients Concentration and Yield of Vendetta Cut rose Flower (Rosa hybrida L.)
  Page 15
  Growth, nutrients concentration and quality of rose flowers (Rosa hybrida L.(were evaluated under different potassium (K) and calcium (Ca) levels in the nutrient solution. This experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with four replicates on rose plants cultivar “Vendetta” under hydroponic conditions during 2007-2008 at Safi Abad Agricultural Research Center, Dezful, Iran. Rose plants were grown and irrigated with nutrient solutions having three K concentrations of 1.0, 5.0 and 10.0 mM in combination with two Ca concentrations of 1.6 and 4.8 mM. The results indicated that vegetative growth indices were not affected by different K and Ca concentrations in the nutrient solutions. Furthermore, increasing the K concentration in the solution significantly increased (P< 0.01) K concentration in rose parts, but markedly suppressed the Ca concentration of roots, leaves and petals as well as the Mg concentration of roots and leaves in rose plants. A regression relationship (r2= 0.78) was observed between the Ca and K concentrations of the leaves. However, application of Ca decreased K concentration in all of the rose parts and also increased the Ca concentration in various rose parts, expect leaves. At both harvesting dates of rose flowers, application of K at a concentration of 5.0 mM in nutrient solution, enhanced yield of the flowers more than the other K levels. Meanwhile, increasing the Ca concentration from 1.6 to 4.8 mM, markedly increased the yield of flowers. These results suggest that in order to decrease antagonistic effects between K and Ca and at the same time improving rose nutritional balance and yield, the application of combined 5.0 mM K and 4.8 mM Ca are recommended for Vendetta cut rose production in hydroponic condition.
  Keywords: Calcium, Growth, Hydroponic, Potassium, Rose Flower, yield
 • Page 27
  Simple sequence repeat (SSR) markers are valuable tools for many purposes, such as mapping, fingerprinting, and plant breeding. However, they are only available in some economically important crops because of the high cost and labor intensity involved in their development. Comparative mapping reveals a high degree of colinearity between closely related species and genera, which allows the exchange of markers between them. Our objective was to examine the transportability of sorghum SSR markers to sugarcane (Saccharum spp) and maize (Zea mays). Out of 29 sorghum SSR markers, 20.7% and 6.9% were amplified in sugarcane and maize, respectively. SSR markers were informative, even though only six varieties of each species were examined. The number of fragments amplified by the polymorphic primers ranged from 4 to 9 with an average of 6.2 and 2-3 with an average of 2.5 in sugarcane and maize, respectively. Fragments amplified revealed size variation in target species, as compared to the sorghum markers. One marker, amplified among three related species, suggests that these allelic regions of the primer binding sites are conserved. These markers with transportability between species can be used for breeding and genetics studies.
  Keywords: Crop SpeciesTransportability, Microsatellite, Sugarcane, Sorghum, Maize
 • Effect of Temperature Change on Stomatal Conductance and Chlorophyll Content of Wheat
  Page 39
  Stomata have a sensitive role in plant physiology aspect investigation, specially under stress conditions. This experiment was carried out in Ahvaz Shahid Chamran University Research Field in 2005 and 2006 under randomized complete block design with 4 replications. The main plots included three planting date (6 November, 26 November and 16 December) and the subplot were three wheat cultivar (Fong, Chamran and Star). The results showed that the deterrence of the aweraye of flag leaf water potential under planting date treatment was significant (1% level), but flag leaf water potential under different cultivars and the interaction between planting date and cultivars was not significant. RWC (relative water content) was different during grain filling and in four sampling in difference planting date and in cultivars for many sampling observed significant difference but the difference was not significant in cultivars interaction and planting date. Stomata conductance in different grain filling stages in planting date showed significant difference. Also under cultivars, there was a significant difference (1% level) but their interaction was not significant. The most stomata resistance was in third planting date and mean comparison of this character in cultivars showed that near the end of grain filling. The highest and lowest stomata conductance was in Fong and Chamran cultivars, 0.93 and 0.67 cm/s respectively. Planting date interaction and cultivar showed that the first sampling exception, in other grain filling period SPAD number influenced by them and in fourth sampling (28 days after flowering) the first and third planting date allocated 41.34 SPAD number to themselves respectively. Grain filling period coincident with heat stress in near the end of season, induced that effective parameters in yield (ψp, RWC, gs and chlorophyll density) located in undesirable conditions. Changing the planting date (late planting date) which caused coincident grain filling to more heat stress and made the sever effective on grain weight compare to biomass as effective of planting date on grain (1% level) had significant different and maximum seed single dry weight was 45.16 and 36.39 mgr in the first and the third planting date respectively. Also, early Fong cultivar with better use from environmental condition got high yield compared to other two cultivars.
  Keywords: Wheat, Stomata Conductance, Chlorophyll Density, Leaf Water Potential, Relative Water Content
 • Study of Terminal Drought Stress on Yield, yield Components Oil and Protein, Percentage and Root Growth Canola Under Ahvaz Climate Conditions
  Page 53
  This research was carried in a pot experiment in order to study the effect of terminal drought stress on yield, yield components oil and protein percentage and root growth, in Khuzestan agricultural and natural resource research center in 2008-2009 years. Treatments were consisted of drought stress including 50, 60 and 70 percent of water use content, which was applied from early heading stage until completely repining time, and three springs Canola cultivar including shirali, hayola 401 and R.G.S. Treatments were conducted as factorial experiment using completely randomized design with three replications. Measurements were included of yield, yield components, oil and protein percentage, root length, diameter, root volume, and root dry matter. The results showed that, significantly, drought stress reduced grain yield, biological yield and harvest index and the average of reduced of them during 2 years were 21.3, 29.3, and 32.1 percent respectively. Among grain yield components, grain weight and pod number have been reduced 28.3 and 49.4 percent respectively in response of drought stress. Drought stress decline 9.1 percent oil and increased 16.6 percent protein. Drought stress reduced root and dry matter and increased root diameter. mean root length, dry matter reduced 55 and 36.9 percent respectively and root diameter increased 58 percent in response of drought stress. The results showed that under Khuzestan climate condition terminal drought stress has decreased canola production by affecting root growth and also by reducing yield, yield components and decline oil percent.
  Keywords: Drought stress, Root, yield, Oil, Canola
 • Effects of Foliar Application of Urea and Zinc Sulfate on Some Physical and Bio-Chemical Characteristics of Pomegranate Fruit. Punica granatum L. cv. Rabab-e-Neyriz
  Page 67
  The aim of the present work was to study the effects of Urea and ZnSO4 on qualitative and quantitative characteristics of pomegranate fruit cv. Rabab-e-Neyriz this study was done with 2 individual experiments over 2 years (2008-2009). In experiment 1, ZnSO4 (0.0, 2.5%, 5%) at fully expanded young leaves and Urea (0.0, 1.5%, 3%) at one mounth after it and before flowering were sprayed. In experiment 2, ZnSO4 (0.0, 0.3%, 0.6%) at young fully expanded leaves (< 20 days old) and Urea (0.0, 1.5%, 3%) at 2 weaks after full bloom were sprayed. Factorial experiment based on randomized complete block design was used and comparison of means was done by duncan multiple test at p<0.01 and p<0.05. In experiment 1, results showed that urea 1.5% significantly increased TA; ZnSO4 increased TA, total weight of fruit and significantly decreased total number of fruit. Interaction of urea and ZnSo4 significantly increased fresh weight of peel and arill, TA and decreased total weight of fruit. In experiment 2, Urea and ZnSO4 had no significant effects on fruit length, TSS, yeild, fresh weight of peel and arill. Urea significantly decreased TA and AA, but it increased average fruit weight. ZnSO4 significantly increased fruit diameter, arill weight and average fruit weight.
  Keywords: Pomegranate, Rabab-e-neyriz, Urea, ZnSO4
 • The Most Suitable Method and Time of Ber Tree (Ziziphus spina-christi L.) Budding in Ahvaz
  Page 81
  Ber (Ziziphus spina-christi L.) is one of the tropical and subtropical fruit trees that grow in different countries in Europe, America, Africa, Australia, and Asia including Iran. Ber is considered as one of the hardiest cultivated fruit trees to drought, salinity and high temperature. It is a multi-purpose tree and is used for its fresh fruits and has many other applications. Despite of its desired characteristics, it has not been yet cultivated commercially in Iran. The most important reason for this is lack of grafted seedlings of suitable varieties and propagation information. This project has been carried out using CRBD (Complete Randomized Block Design) with three factors including i) time of budding (Spring and Summer), ii) budding method (T, ┴ and ring) and iii) Scion (ecotype A, ecotype B and ecotype C) in three replications from 2004-2006. Results showed that the best time for ber budding in Ahwaz is in late summer with 80.26% success and the best method for its budding is ┴ method with 86.15% success. Scion ecotype has no significant effect on budded plant survival that can show the high compatibility between seedlings and tested scions.
  Keywords: Time of Budding, Method of Budding, Ber Tree