فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر حسین آل کجباف، سجاد اختری صفحه 9
  بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فناوری های نوین در ارتکاب جرائم و پدیده جرائم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاری های بین المللی، سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) تاسیس گردیده است. از مهم ترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است. نخست: کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساسنامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع می گردد. به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای کیفری بین المللی رسمی همانند دیوان کیفری بین المللی نظیر آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا این نهاد صرفا دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و بخصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی ازجمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دوم: دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی، است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا همسو شدن اینترپل با سایر نهادهای بین المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا می کند.
  کلیدواژگان: استرداد مجرمین، همکاری قضایی، همکاری پلیسی، اینترپل، جرائم بین الملل
 • شهرام بهمن تاجانی، جواد وندنوروز صفحه 41
  «قانون مصونیت دولت های خارجی» ایالات متحده امریکا اولین قانون ملی راجع به مصونیت دولت های خارجی و اموال آنها است که در سال 1976 تصویب شد و متعاقب آن در موارد مختلف اصلاح گردید. این قانون به طور اصولی مصونیت دولت های خارجی را به رسمیت شناخته و جز در مواردی که اعمال دولت های خارجی و یا اموال آنها در چارچوب یکی از استثناهای احصا شده در این قانون قرار می گیرد، دولت های خارجی و اموال آنها از صلاحیت محاکم ایالات متحده مصونیت دارند. نکته قابل توجه در این قانون، وجود ابهام در بخش های مختلف آن از جمله ابهام در تعریف «دولت خارجی» است. در بخش های مختلف این قانون، برای تعریف «دولت خارجی» از مدل واحدی پیروی نشده و تعریف دوگانه از «دولت خارجی» در این قانون، نگرانی هایی برای محاکم در مورد گستره شمول این قانون و حمایت آن از بخش های مختلف «دولت خارجی» ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: مصونیت دولت، دولت خارجی، بخش های سیاسی، سازمان های تابعه، کارگزاری
 • جواد طباخی ممقانی، زینب اصغری صفحه 79
  پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، در کنار مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولت ها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولت ها را متاثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، جنگ رسانه ای است. این پژوهش به طور خاص به محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها می پردازد.
  کلیدواژگان: جنگ رسانه ای، تبلیغات خصمانه، حقوق بین الملل، اصل حاکمیت
 • دکتر ابراهیم تقی زاده، احمد فدوی بنده قرائی صفحه 107
  اصل مسئولیت بین المللی یکی از بنیادی ترین نهادهای حقوقی بین الملل می باشد که به اندازه اصل برابری کشورها قدمت دارد. مسئولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند. بر اساس این نهاد کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است بادی خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید. برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت تحقق چهار شرط ضروری است الف: نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت ب: تحقق ضروریات در طرف دیگر ج: وجود رابطه بیست بین عمل دولت و ضرر وارده و: قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت برای تاسیس مسئولیت بین المللی می بایستی رفتار به دولت منتسب گردد. از سوی دیگر بررسی رویه قضایی بین المللی بیانگر این است که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت یک دولت نشده است مگر اینکه همراه با فصل یا ترک فصل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت ها موجب مسئولیت آنان می گردد و به همین جهت باید خسارت وارده را حتی اگر معنوی باشد به نوعی جبران نمایند.
  کلیدواژگان: مسئولیت بین لمللی، دولت ها، اشخاص، جبران خسارت، کمیسیون حقوق بین الملل، آرای قضایی بین المللی
 • دکتر علیرضا حجت زاده، حسین درجی صفحه 135
  اصل صلاحیت کیفری یکی از اصول حقوق بین الملل است که به موجب آن دولت ها مدعی صلاحیت کیفری بر اشخاص مرتکب جرم در خارج از مرزهای صلاحیت خود فارغ از تابعیت کشور محل اقامت و هرگونه رابطه ای با آن دولت هستند. ماده 8 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ایران پرداخته است. که البته این ماده یک قاعده کلی است. و مصادیق آن را باید در قوانین خاص و معاهدات بین المللی که ایران به آنها پیوسته است جستجو کرد. بر این اساس حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران مصادیق زیر را در حیطه صلاحیت جهانی شناخته است. قلب سکه و جعل اسکناس، برده داری و تجارت برده، اشاعه نشریات مستهجن، نژادپرستی، گروگان گیری و جرائم علیه مامورین دیپلماتیک. در این راستا می توان ادعا کرد تعریف جرائم مزبور و حدود اجرای اصل صلاحیت جهانی در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیاز به بازنگری دارد.
  کلیدواژگان: اصل صلاحیت جهانی، حقوق کیفری ایران، جرائم بین المللی، حقوق کیفری بین المللی
 • دکتر رضا موسی زاده، حسین فروغی نیا صفحه 153
  یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات پیرامون دیوان کیفری بین المللی جدید این است که شورای امنیت در زمینه تعقیب جنایت تجاوز چه نقشی بایستی داشته باشد؟ در مذاکراتی که منجر به پذیرش اصلاحات اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی شد در اولین کنفرانس بازنگری کامپالای اوگاندا مشارکت کنندگان توانسته اند درباره نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز به توافق برسند. درواقع پیامد مذاکرات ملاحظات سیاسی پیچیده ای را در ارتباط با اعضای دائم شورای امنیت منعکس می نماید مقاله حاضر در پی ارائه فهم دقیق تری از مشکلات اساسی تاریخی در تطابق با نقشی است که شورای امنیت بایستی در ارتباط با جنایت تجاوز داشته باشد و سپس تبیین و توضیح نتایج ارائه شده در کنفرانس مذبور است.
  کلیدواژگان: سازمان ملل، دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت، تجاوز، صلاحیت، اساسنامه رم، کنفرانس بازنگری، کامپالا
 • دکتر رحمت الله بابایی استخرسری، امیر مقامی صفحه 181
  حقوق داخلی و حقوق بین الملل چه از حیث هنجارها و محتوا و چه از نظر شکلی با یکدیگر تفاوت هایی دارند اما این تفاوت ها نه مانع از آن شده است که برخی نظریه پردازان به در هم تنیدگی این دو نظم هنجاری رای دهند و نه این چالش را فرونشانده است که کدامیک بر دیگری رجحان و تفوق دارند؟
  کلسن، هارت و هگل سه فیلسوف اروپایی برای پاسخ به این چالش تلاش نمودند و گرچه هر سه تقریبا این دو نظم هنجاری را در هم یکی انگاشتند اما از راه های مختلفی به این نتیجه رسیدند و پیامد دیدگاه های آنان نیز متفاوت بوده است.
  کلیدواژگان: حقوق داخلی، حقوق بین الملل، مونیسم (یگانه گرایی، یگانه انگاری)، دوآلیسم (دوگانه گرایی، دوگانه انگاری)، هانس کلسن، هارت، هگل
|
 • Dr Hossein Alekajbaf, Sajjad Akhtari Page 9
  The phenomenon of crime has undergone many changes with the development and changes occurred in different societies. The internationalization of crimes, professionalism in committing crimes, the employment of modern technology in committing crimes and the development of organized crimes are among these changes. Therefore, different countries need to develop new responses to control these crimes. For this purpose and to enhance international cooperation, international criminal police (Interpol) has been established, which has important responsibilities in international judicial and police cooperation. One important duty of this institution is the extradition of criminals. Interpol plays two important roles in the extradition of the criminals. First, its main function as being responsible for the extradition of criminals, which according to its constitution and the current proceeding, plays a direct role in extraditing criminals. Since, unlike international criminal justice institutions, such as International Criminal Court, Interpol is not governed by special regulations and guarantees, it only has a complementary role. The support of followers of international law for this institution and its alignment with International Criminal Court are among the major suggestions for attaining this goal. Second, the second function of Interpol in extraditing criminal is its cooperation with other international institutions; this plays an indirect role in the extradition of criminals. The cooperation between Interpol and other international institutions facilitates the extradition of criminals.
  Keywords: extradition of criminals, judicial cooperation, police cooperation, Interpol, international crimes
 • Javad Tabbakhi Mamaqani, Zeinab Asghari Page 79
  The development of technology and communication tools has caused much concern, along with comfort and benefit, to countries; and this has necessitated legal analysis and imposing limitations on their application. While in recent past invasions were carried out using military forces and weapons, today cyber wars pose a new threat. One type of cyber war which has affected the interests of different governments and has brought about vigorous dissent is media war. This article aims to study the legal limitations of actions taken by the media against the interest of other countries.
  Keywords: media war, hostile propaganda, international law, the principle of sovereignty
 • Dr Ebrahim Taqizadeh, Ahmad Fadavi Page 107
  One of the fundamental international law institutions, which is as old as the principle of equality between countries, and has brought about changes in international law and has served as a guarantee for its fulfillment, is the principle of international responsibility in international law. In international law, international responsibility is of great importance and serves as the regulatory mechanism of international law. This is rooted in the fact that power cannot exist without responsibility; that is, governments are responsible for the authority given to them by the international law. Each government is responsible for any action it takes against international law. It should be noted that international responsibility is one of the principles of international system, and any disregard for it weakens international law and leads to instability in the international relations. The international proceedings, especially international judicial proceedings, strongly stress international responsibility. In this article, the concept and principles of international responsibility are discussed and the role of international judicial decisions and judging institutions in the fulfillment of responsibility of individuals and governments is studied.
  Keywords: international responsibility, governments, individuals, indemnification, International Law Commission, international judicial decisions
 • Dr. Aliraza Hojatzadeh, Hossien Dorji Page 135
  Universal jurisdiction principle is a principle in public international law whereby states claim criminal jurisdiction over persons whose alleged crimes were committed outside the boundaries of the prosecuting state regardless of nationality, country of residence or any other relation with the prosecuting country. Article 8 of the Islamic criminal law of Iran deals with the universal Jurisdiction of Iranian courts but it is a general rule and its indications should be found from the special laws and international treaties which Islamic Republic or Iran Joined to. According to them Iranian penal system has recognized the followings as crimes: coin fraud, counterfeit banknotes, slavery and the trade of slave, distribution, buying and selling of obscene publications, apartheid, drug and psychotropic substances trafficking, hostage and the crimes against diplomatic officials. This paper concludes that the definitions of the crimes and the limitations of implementation of the universal jurisdiction principle should be revised.
  Keywords: universal Jurisdiction principle, Iranian penal system, International crimes, International criminal law
 • Dr.Reza Mousazadeh, Hossein Foroughiniya Page 153
  One of the most contentious issues surrounding the new lnternational criminal court(lcc) is what role the security council should play in prosecuting the crime of Aggression in the negotiations that led to the adoption of the amendments for the Rome statute of the lnternational criminal Court, in the first review conference in kampala Uganda, the participants could agree in the security’s role and they also could agree on the definition the crime of aggression In reality,the negotiated out come reflect the compelex political situation regarding the permanent members of the security council the present paper seeks to provide a Deeper understanding if the underlying historical difficulties in agreeing the prosecution of the crime of aggression to then to elaborate on the outcome produced at the conference.
  Keywords: United Nations, lnternational Criminal Court, Security Council, Aggression, Jurisdiction Rome statute, Review Conference, kampala, Sovereignty
 • Rahmatoalla Babaee Estakhrsari, Amir Maqami Page 181
  Domestic law and international law are distinctly different both in terms of norms and content, and form; however, these differences have neither discouraged theoreticians from admitting the interconnectedness of these two normative systems, nor responded to the challenges about the superiority of one over the other. Kelsen, Hart and Hegel tried to address this challenge, and although they all regard these two normative systems as interrelated, they adopted different methods to reach this conclusion, and the outcome of their outlooks is different.
  Keywords: domestic law, international law, monism, dualism, Kelsen, Hart, Hegel