فهرست مطالب

گیاهان دارویی - پیاپی 42 (بهار 1391)
 • پیاپی 42 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/16
 • تعداد عناوین: 18
|
 • شاهین آخوندزاده، المیرا حسن زاده، رضا حاجی آقایی صفحه 1
  اختلال اوتیسم از جمله اختلالات دوران کودکی است که علیرغم شیوع پایین (8 در ده هزار کودک) به دلیل ایجاد اختلال شدید در حوزه های مختلف رشدی کودک شامل رفتار، زبان، علایق و تعاملات اجتماعی مورد توجه می باشد. اوتیسم از جمله اختلالات فراگیر رشد است که در آنها رشد مهارت های اجتماعی، زبان، ارتباط و ذخایر رفتاری با تاخیر و به صورت انحرافی صورت می گیرد. درمان های دارویی مکمل علاوه بر دارو های آنتی سایکوتیک در درمان اوتیسم استفاده می شود. جینکو بیلوبا گیاهی است با پیشینه ای کهن در استفاده در اختلالات مغز و اعصاب. در این مقاله ما مروری بر مطالعات انجام شده با جینکو بیلوبا در درمان اوتیسم را بررسی می نماییم.
  کلیدواژگان: اوتیسم، جینکو بیلوبا، کودکان
 • حسین حسین زاده، سیده تکتم ضیایی، نرگس محرری صفحه 16
  سیاهدانه گیاهی یک ساله از خانواده آلاله است که فلور طبیعی جنوب اروپا، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا می باشد. دانه این گیاه حاوی روغن، پروتئین، آلکالوئید (مثل نیجلیسین و نیجلیدین)، کینون ها (مانند تیموکینون)، ساپونین و اسانس فرار است. در طب سنتی برای چندین بیماری استفاده می شود که از جمله به عنوان ضد کرم و جهت مشکلات قاعدگی، آسم، دیابت، سرفه بوده، ادرارآور و شیر افزاست. اثرات فارماکولوژیکی و زیستی سیاهدانه و تیموکینون، به عنوان یکی از اجزای سیاهدانه، شامل مواردی چون اثر آنتی اکسیدانی، ضد ایسکمی، ضد التهاب و ضددرد، ضد صرع و ضد سرفه می باشد.
  کلیدواژگان: سیاهدانه، تیموکینون، فارماکولوژی و سم شناسی
 • حسین تاجیک، مهران مرادی، سید مهدی رضوی روحانی، عبدالرسول ارومیه ای، حسن ملکی نژاد، هادی قاسم مهدی صفحه 43
  مقدمه
  استفاده از‮ ‬فیلم ‬های‮ ‬آنتی ‬اکسیدان‮ روشی‮ موثر‮ در‮ ‬کنترل‮ ‬فساد‮ ‬شیمیایی‮ ‬در‮ ‬مواد‮ ‬غذایی‮ است‮.‬
  هدف
  ‬هدف‮ این‮ ‬مطالعه،‮ ‬تهیه‮ ‬فیلم‮ ‬آنتی ‬اکسیدان‮ ‬کیتوزان‮ حاوی‮ ‬عصاره‮ ‬دانه‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬ارزیابی‮ ‬خصوصیات‮ ‬آن‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آزمایشگاهی‮ ‬است‮.‬ روش‮ ‬بررسی: فیلم کیتوزان به روش کاستینگ تهیه گردید‮ ‬و‮ ‬اثرات غلظت های 0، 5/0، 1 و 2 درصد‮ عصاره‮ ‬بر روی ویژگی های مکانیکی، رنگ [(L* (شفافیت، (قرمزی (a*)، زردی (b*)]، آنتی اکسیدان، درصد تورم و محتوای تام فنلی فیلم،‮ ارزیابی شد.
  نتایج
  به طور کلی مقاومت در برابر پارگی‮ فیلم‮ ‬کیتوزان تحت‮ ‬تاثیر‮ ‬میزان‮ ‬عصاره‮ ‬بود‮ و در عصاره 2 درصد، بهترین میزان یعنی مشابه مقاومت در برابر پارگی‮ فیلم کیتوزان خالی را نشان داد. بالاترین میزان کشش در فیلم حاوی عصاره 5/0 درصد گزارش شد. اضافه کردن عصاره ضمن تغییر شاخص های شفافیت، قرمزی و زردی‮ ‬رنگ، موجب تولید فیلم های رنگی شد. قدرت آنتی اکسیدان‮ ‬فیلم‮ ‬کیتوزان‮ ‬حاوی‮ ‬عصاره‮ ‬به‮ ‬دلیل‮ غنی‮ ‬بودن‮ ‬عصاره‮ ‬از‮ ترکیبات‮ ‬فنلی،‮ ‬بسیار‮ ‬قابل‮ ‬توجه‮ ‬بود. ‬این‮ ‬خصوصیت‮ ‬متاثر‮ ‬از‮ ‬میزان‮ ‬عصاره‮ ‬بوده‮ و در عصاره (37/85 درصد) 5/0، (39/16 درصد) 1 و 2 درصد (41/57 درصد) نسبت به گروه کنترل (12/34 درصد) ‬افزایش‮ معنی داری نشان‮ ‬داد. (05/0>p).‮ نتایج آزمون‮ محتوای تام فنلی و‮ ‬درصد‮ ‬تورم‮ ‬نشان‮ ‬از‮ ‬افزایش‮ میزان‮ ‬هر‮ ‬دو‮ ‬ویژگی‮ ‬در‮ ‬اثر‮ ‬اضافه‮ ‬شدن‮ عصاره‮ داشت‮.‬ نتیجه‮ ‬گیری‮: خصوصیات فیلم کیتوزان کاملا متاثر از میزان عصاره مورد استفاده داشت و در مجموع موجب بهبود خصوصیات آنتی اکسیدان‮ ‬و فنل کل فیلم‮ ‬کیتوزان شد.‮ چنین فیلم هایی بسیار مناسب برای استفاده در مواد غذایی هستند.
  کلیدواژگان: بسته بندی فعال، فیلم کیتوزان، عصاره‮ ‬دانه‮ ‬انگور، آنتی اکسیدان
 • علیرضا احمدزاده، محمد فیضی، رضا غفارزادگان صفحه 53
  مقدمه
  گلایکه شدن یک واکنش غیر آنزیمی است که با واکنش قند با گروه های آمین پروتئین شروع می شود. در مرحله اولیه گلایکه شدن سنتز ترکیبات حد واسط آمادوری رخ می دهد و در مرحله پایانی پس از یک سلسله واکنش های پیچیده و برگشت ناپذیر محصولات پیشرفته گلایکه شدن (AGE) ایجاد می شود.
  هدف
  بررسی اثر پاپاورین برفرایند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی.
  روش بررسی
  در این مطالعه آلبومین سرم انسان همراه با گلوکز و در حضور غلظت های مختلف پاپاورین به مدت 42 روز در دمای 37 درجه سانتی گراد تیمار شد. همچنین HSA به تنهایی به عنوان نمونه کنترل و همراه با گلوکز به عنوان نمونه گلایکه و بدون قند در حضور غلظت های مختلف پاپاورین تحت همان شرایط نگهداری شد. سپس نمونه ها با دورنگنمایی دورانی، فلورسانس و اسپکتروسکوپی فرابنفش بررسی شد.
  نتایج
  گلایکه شدن آلبومین سرم با افزایش غلظت پاپاورین بیشتر می شود. نمونه های دارای پاپاورین و گلوکز تغییرات بیشتری در ساختار دوم، فلورسانس وابسته به محصولات AGE و تعداد لیزین آزاد نسبت به نمونه گلایکه و کنترل نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  در گلایکه مارپیچ آلفا و صفحات بتا به ترتیب 7/5 درصد کاهش و 1/3 درصد افزایش نسبت به کنترل نشان می دهد. گلایکه 2/14 درصد فلورسانس بیشتر نسبت به کنترل نشان می دهد. تعداد لیزین آزاد برای گلایکه 8 درصد نسبت به کنترل کاهش نشان می دهد. در نمونه های دارای پاپاورین و قند تمامی این موارد بیشتر تغییر می کند. به نظر می رسد پاپاورین با تغییر در آلبومین سبب شده لیزین های بیشتری با قند تماس پیدا کنند و لذا گلایکه شدن زیاد شود.
  کلیدواژگان: گلایکه شدن، آلبومین، پاپاورین
 • زهره مشاک، بیژن مرادی، بهروز مرادی صفحه 62
  مقدمه
  Bacillus cereus باکتری غذازاد و اسپورداری است که اغلب در فرآورده های غذایی مانند گوشت، سبزیجات، سوپ، برنج، شیر و سایر فرآورده های لبنی می تواند تکثیر نماید. استفاده از اسانس‎های گیاهی از جمله اسانس آویشن شیرازی و دارچین به عنوان نگه دارنده های طبیعی برای غذا رشد بسیاری از باکتری های بیماری زا را مهار می کنند.
  هدف
  هدف از این تحقیق ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس دارچین و آویشن شیرازی علیه باکتری Bacillus cereus در یک مدل غذایی است.
  روش بررسی
  تاثیر غلظت های مختلف اسانس دارچین و اسانس آویش شیرازی بر باکتری Bacillus cereus در سوپ جو تجاری در دو دمای نگه داری 10 و 25 درجه سانتی گراد طی زمان های معینی از آزمایش مورد بررسی قر ار گرفت.
  نتایج
  در دمای نگهداری 10 درجه سانتی گراد غلظت های μl 100 ml-145 اسانس آویشن شیرازی به همراه μl 100 ml-130 دارچین به طور معنی ‎داری سبب مهار رشد باکتری Bacillus cereus شد (05/0> p). در دمای نگه داری 25 درجه سانتی گراد رشد باکتری در نمونه های حاوی تمامی غلظت های دارچین (صفر، 5، 15 و μl 100 ml-130) به همراه غلظت های 30 و μl 100 ml-145 اسانس آویشن شیرازی نسبت به سایر غلظت های آویشن کمتر بود (05/0> p).
  نتیجه گیری
  اسانس آویشن شیرازی به همراه دارچین در دمای نگهداری 10 درجه سانتی گراد و اسانس آویشن شیرازی به تنهایی در دمای 25 درجه سانتی گراد می تواند رشد باکتری Bacillus cereus را مهار کند. کاربرد این اسانس ها به همراه هم می تواند در غلظت های کمتری موجب مهار رشد باکتری Bacillus cereus شود، و بنابراین خصوصیات حسی قابل قبول غذا نیز حفظ شود.
  کلیدواژگان: اسانس دارچین، اسانس آویشن شیرازی، Bacillus cereus، سوپ جو تجاری
 • ملیحه سودی، محمدرضا سپند، مسعود سلیمانی، هما حاجی مهدی پور صفحه 74
  مقدمه
  تجمع پپتید بتا آمیلوئید(Aβ) در مغز مشخصه اصلی بیماری آلزایمر (AD) است و باعث استرس اکسایشی و مرگ سلول عصبی می شود. گیاه بادرنجبویه به عنوان یک عامل موثر در پیشگیری از آسیب های اکسایشی شناخته شده است. این گیاه در طب سنتی به عنوان افزایش دهنده حافظه و در بیماری های ناشی از اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می گیرد.
  هدف
  این مطالعه تاثیر عصاره اتانولی گیاه بادرنجبویه بر سمیت سلولی ناشی از پپتید Aβ و مکانیسم پاد اکسایشی آن را بررسی می کند.
  روش بررسی
  سرشاخه هوایی گیاه بادرنجبویه با روش ماسراسیون و با استفاده از حلال اتانول 80 درصد عصاره گیری شد. سلول های PC12 قبل از اضافه کردن Aβ به محیط کشت، با غلظت های مختلف عصاره انکوبه شدند. سمیت سلولی و بیومارکرهای استرس اکسایشی شامل تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS)، میزان پراکسیداسیون لیپید و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، 24 ساعت بعد از اضافه کردن Aβ به محیط کشت اندازه گیری شدند.
  نتایج
  مواجهه شدن سلول های PC12 با Aβ به طور معنی داری باعث مرگ این سلول ها می شود که با افزایش (ROS)، پراکسیداسیون لیپید و کاهش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز همراه می باشد. مواجهه قبلی با گیاه بادرنجبویه به طور معنی داری باعث محافظت سلول های PC12 از سمیت Aβ شده و تغییرات بیومارکرهای استرس اکسایشی ناشی از Aβرا مهار می کند.
  نتیجه گیری
  عصاره گیاه بادرنجبویه باعث جلوگیری از سمیت عصبی القا شده به وسیله Aβ از طریق مهار مسیرهای استرس اکسایشی می شود و می تواند کاندیدی برای درمان بیماری آلزایمر باشد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، پپتید بتا آمیلوئید، استرس اکسایشی، بادرنجبویه
 • محسن برزگر، محمد طاهانژاد، محمدعلی سحری، حسنعلی نقدی بادی صفحه 86
  مقدمه
  با توجه به تاثیر نامطلوب بسیاری از افزودنی های شیمیایی در فرآورده های غذایی، امکان جایگزینی این مواد با ترکیبات موثره ی گیاهان دارویی مورد توجه محققین است.
  هدف
  ارزیابی فعالیت آنتی رادیکالی عصاره گل پنیرک با آزمون های DPPH°، +ABTS° و بی رنگ شدن بتاکاروتن و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آن در روغن سویا می باشد.
  روش بررسی
  میزان فنول کل عصاره به روش فولین - سیوکالتو استفاده شد. فعالیت آنتی رادیکالی عصاره مذکور با استفاده از روش های DPPH°، رادیکال کاتیون ABTS و بی رنگ شدن بتاکاروتن بررسی شد و با آنتی اکسیدان سنتزی BHA مقایسه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره در روغن سویا با اندازه گیری اعداد پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و دی ان مزدوج (آزمون آون در دمای 70 درجه سانتی گراد) تعیین و با BHA و BHT 100 و 200 ppm مقایسه شد.
  نتایج
  عصاره پنیرک دارای 5/4 درصد ترکیبات فنولی بر پایه وزن خشک بود. در آزمون DPPH°، مقدار EC50عصاره پنیرک 01/0 ± 37/0 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. در آزمون +ABTS°، بیشترین فعالیت آنتی رادیکالی مربوط به غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر پنیرک (بازدارندگی 70 درصد، معادل اسید آسکوربیک با غلظت 14/0 میلی گرم بر میلی لیتر) بود. در آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره بود. در آزمون آون، عصاره پنیرک در سطوح غلظتی 400، 600 و ppm 800 معادل با آنتی اکسیدان شیمیایی BHA در سطح غلظتی ppm 100 عمل کرد.
  نتیجه گیری
  این عصاره خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی دارد و پس از انجام آزمایش های تکمیلی می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در برخی از فرآورده های غذایی حاوی روغن به کار رود.
  کلیدواژگان: پنیرک (Malva sylvestris)، فعالیت آنتی رادیکالی، DPPH°، بی رنگ شدن بتاکاروتن، آزمون آون
 • امیر مدرسی چهاردهی، داراه ابراهیم، شیدا فریضا سلیمان، فرید ابوالحسنی صفحه 98
  مقدمه
  گزنه (Urtica dioica L.) گیاهی از خانواده Urticaceae که در کشورمان دارای کاربردهای فراوانی در درمان درد مفاصل و سرماخوردگی دارد. گیاه گزنه به فراوانی در شمال ایران و در سایه درختان و نزدیک به نهر آب ها یافت می شود.
  هدف
  هدف از این تحقیق، بررسی خواص ضد میکروبی عصاره های الکلی گیاه گزنه بر روی تعدادی از باکتری های گرم منفی و مثبت و همچنین مخمر و قارچ (از نوع بیماری های پوستی) بود.
  روش بررسی
  این تحقیق به صورت in vitro طراحی شد و از دو روش استخراج به منظور مقایسه و عصاره گیری پودر گیاه گزنه استفاده شد. خاصیت ضد میکروبی عصاره های گزنه ابتدا به روش انتشار پلیت در محیط مولر- هیلتون آگار بررسی شد و حداقل غلظت کشنده (MIC) و مهارکنندگی (MBC) با استفاده از درصد غلظت های مختلف عصاره تعیین شد.
  نتایج
  مقایسه عصاره های به دست آمده از دو روش استخراج گیری نشان داد که روش اول (استفاده از حلال های غیرقطبی تا قطبی) تاثیر بیشتری بر روی اثر مهاری رشد میکروب ها از جمله باکتری ها داشته و غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر در بیشتر عصاره ها به طور معنی داری توانسته اثر مهار بر روی رشد باکتری های گرم مثبت داشته باشد. در این میان حداقل غلظت مهارکنندگی باکتری های باسیلوس سروس، باسیلوس سوبتیلیس و ویبریو پاراهمولایتیکوس به ترتیب 33/8، 33/8 و 13/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود. اکثر عصاره های گیاهی در این آزمون، اثری بر روی مهار رشد میکروب ها نداشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان از عدم رشد دو باکتری مهم فساد مواد غذایی (Bacillus cereus و Vibrio parahaemolyticus) شد و می توان چنین نتیجه گرفت که عصاره های به دست آمده از روش اول (قطبی به غیرقطبی) کارایی بیشتری نسبت به روش دوم نشان داده است.
  کلیدواژگان: گزنه، آنتی میکروبیال، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی
 • رویا یارایی، مرضیه اقتداردوست، رضا صداقت، محسن ناصری صفحه 105
  مقدمه
  هماتوپوئز روندی است که در طی آن سلول های خونی با عملکردهای مختلف در مغز استخوان تولید می شوند.
  هدف
  این تحقیق به منظور بررسی اثر فرآورده MS14 به عنوان یک ایمنومدولاتور که منشاء طبیعی (گیاهی و دریایی) دارد بر روند خونسازی انجام شده است.
  روش بررسی
  8 راس موش BALB/c ماده با سن 6 - 8 هفته انتخاب به دو گروه کنترل (دریافت کننده سرم فیزیولوژی) و MS14 (دریافت کننده 100 میلی گرم بر گیلوگرم MS14) تقسیم شد. مدت زمان تجویز 5 روز و سپس موش ها بیهوش و کشته شدند، از خون محیطی آنها اسمیر تهیه شد و سلول های مغز استخوان آنها شمارش و برای 48 ساعت کشت داده شد. به نیمی از چاهک های کشت سلول های مغزاستخوان فاکتور رشد اریتروئیدی (اریتروپوئتین EPO) افزوده شد.
  نتایج
  پنج روز تجویز فرآورده MS14با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم موجب افزایش درصد گلبول های قرمز مغز استخوان موش ها (حدود 2 برابر) شد. همچنین کلنی های اریتروسیتی در کشت سلول های مغز استخوان نیز افزایشی حدود 2 برابر را نشان می داد به این ترتیب که میانگین تعداد کلنی ها از حدود 7 در گروه کنترل به حدود 14 در گروه دارو رسید و در حضور اریتروپوئتین از 13 به 23 کلنی رسید. این فرآورده موجب افزایش درصد نوتروفیل ها (حدود 60 درصد افزایش نسبت به کنترل) در خون محیطی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثر افزایشی مشاهده شده داروی MS14 بر تعداد کلنی های اریتروسیتی و درصد گلبول های قرمز خون محیطی می توان اینطور نتیجه گیری کرد که فرآورده فوق در شرایط به کاررفته نه تنها موجب وقفه در روند خونسازی نمی شود بلکه این فعالیت را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: MS14، خونسازی (هماتوپوئز)، لکوسیت های خون، اریتروپوئتین، کشت مغز استخوان
 • عباس آزادمهر، محمد صوفی آبادی، رضا حاجی آقایی، شمسعلی رضازاده، حسن اژدری زر مهری صفحه 113
  مقدمه
  گیاه اسکروفولاریا استریاتا حاوی ترکیبات با اثر ضد التهابی و دارای خاصیت مهار تولید نیتریک اکساید می باشد. بنابراین می تواند واجد اثر ضد درد به ویژه از نوع التهابی آن باشد.
  هدف
  اثر عصاره اتانولی بخش های هوایی گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر درد با مدل فرمالین، در موش های صحرایی نر بررسی شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق از موش های نر صحرایی نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم استفاده شد. حیوانات به 6 گروه هشت تایی تقسیم شدند: 1. کنترل (تزریق حلال) و 2. دیکلوفناک (5 میلی گرم بر کیلوگرم) 6 - 3. گروه های عصاره با دوزهای 25، 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم. به هنگام آزمایش، عصاره در 10 میکرولیتر حلال دی متیل سولفاکساید حل شده و با کمک بافر فسفات سالین در غلظت های موردنظر تهیه و با حجم نیم میلی لیتر به درون صفاق حیوانات تزریق شد. نیم ساعت پس از تزریق، 50 میکرولیتر محلول فرمالین 5/2 درصد به زیر پوست کف پای راست تزریق شد و رفتار درد هر 15 ثانیه و در کل به مدت 60 دقیقه ثبت شد. داده های نهایی هر دو مرحله اول و دوم درد به طور جداگانه با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد.
  نتایج
  تجویز عصاره اسکروفولاریا استریاتا با دوزهای 100 و 200 در فاز حاد علامت درد را نسبت به گروه کنترل کاهش داد (01/0>p، 05/0>p). در فاز مزمن نیز تجویز عصاره موجب کاهش چشمگیر درد نسبت به گروه کنترل به ویژه در دوزهای 100 و 200 شد (01/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما نشان داد که تزریق محیطی عصاره اتانولی اسکروفولاریا استریاتا اثر ضد دردی قابل ملاحظه ای دارد و بیشترین کاهش درد را در فاز مزمن آزمون فرمالین ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: اسکروفولاریا استریاتا، آزمون فرمالین، موش های صحرایی نر
 • سپیده عباس زاده، حسن گندمی نصرآبادی، نسرین طیار هشتجین، آی ناز یمرلی صفحه 120
  مقدمه
  با ارتقای سطح دانش بشر و آگاهی نسبت به مضرات نگهدارنده های شیمیایی، تمایل به استفاده از نگهدارنده های طبیعی به خصوص اسانس ها و عصاره های گیاهی در مواد غذایی افزایش یافته است.
  هدف
  در این مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین و اثر ضدباکتریایی اسانس و عصاره آبی و الکلی (اتانولی و متانولی) آن بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، اشرشیاکلی O157:H7، لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس که مهم ترین باکتری های ایجادکننده مسمومیت غذایی هستند، مورد بررسی قرارگرفت.
  روش بررسی
  در آنالیز ترکیب شیمیایی اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی (GC-MS) استفاده شده و در آزمایش غربالگری حساسیت باکتری های مورد مطالعه به روش انتشار دیسک بررسی شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) به روش براث میکرودایلوشن مورد مطالعه قرارگرفت.
  نتایج
  ترکیبات موجود در اسانس گیاه مورد مطالعه مشخص شد و Beta-Thujone (75/29 درصد) و Phellandrene (10/20 درصد) به عنوان مهم ترین ترکیبات آن شناسایی شدند. در روش انتشار دیسک، سالمونلاتیفی موریوم و اشرشیاکلی حساس ترین باکتری ها نسبت به اسانس و عصاره های این گیاه بودند. حداقل غلظت بازدارنده رشد برای اسانس آفسنطین در مورد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز 3000ppm محاسبه شد و میزان MIC عصاره متانولی این گیاه در مورد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی O157:H7، لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس به ترتیب 10، 10، 8 و 4 میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که اسانس و عصاره متانولی گیاه آفسنطین اثر مهاری بیشتری بر باکتری های فوق داشته و می تواند به عنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آفسنطین، ترکیبات شیمیایی، اسانس، عصاره آبی، عصاره الکلی، فعالیت ضد میکروبی
 • حسنعلی نقدی بادی، زهرا اکبری، اردشیر قادری، سپیده کلاته جاری، علی مهرآفرین صفحه 128
  مقدمه
  تریگونلین متابولیت ارزشمندی از دسته آلکالوئیدها با اثرات درمانی موثر به ویژه در دیابت است.
  هدف
  در این تحقیق اثر سه سطح مختلف ترکیبات نیتروژن محیط کشت پایه موراشیک- اسکوگ شامل KNO3 و NH4NO3 بر میزان تولید تریگونلین در کشت سوسپانسیون ریشه های نرمال و ریشه های مویین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  به منظور القای ریشه های مویین از دو سویه ATCC15834 و K599 باکتری Agrobacterium rhizogenes به روش غوطه ورسازی و تزریق استفاده شد. به منظور تایید درج قطعه T-DNA در ژنوم گیاه و عدم حضور اگروباکتریوم با استفاده از پرایمر ژن های rolB و virD در واکنش زنجیره ای پلیمراز آنالیز مولکولی انجام گرفت. ریزنمونه های ریشه مویین و طبیعی در محیط های کشت سوسپانسیون موراشیگ - اسکوگ در سه سطح مختلف ترکیبات نیتروژن، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شده و ریشه ها بعد از گذشت 28 روز برداشت شدند. پس از انجام عصاره گیری، میزان آلکالوئید تریگونلین توسط دستگاه HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  هر دو سویه باکتری K599 و ATCC15834 به ترتیب بعد از دو و سه هفته، باعث القای ریشه های مویین در قسمت های طوقه، ساقه و برگ گیاهچه ها شدند. بیشترین مقدار تریگونلین (98/13 میلی مول بر گرم ماده خشک) مربوط به تیمار ریشه های مویین با دو برابر ترکیبات نیتروژنه و کمترین مقدار (74/8 میلی مول بر گرم ماده خشک) مربوط به ریشه های نرمال با نصف ترکیبات نیتروژن بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج نشان داد که ترکیبات نیتروژنه به ویژه یون آمونیوم نقش تعیین کننده ای در تولید تریگونلین و رشد ریشه های مویین دارند.
  کلیدواژگان: متابولیت ثانویه، تریگونلین، ریشه مویین، اگروباکتریوم ریزوژنز
 • علیرضا وحیدی مهرجردی، محمدحسین دشتی رحمت آبادی، محمد اسماعیل پنجعلی زاده صفحه 136
  مقدمه
  در طب سنتی ایران از داروهای گیاهی متعددی برای تسکین درد استفاده می شده است. یکی از این موارد عرق طارونه یا غلاف گل آذین درخت خرما است.
  هدف
  در این پژوهش اثر ضد دردی عصاره آبی الکلی طارونه بر درد التهابی ناشی از فرمالین در موش سوری بررسی شده است.
  روش بررسی
  به منظور انجام این پژوهش تعداد 28 سر موش سوری نر به صورت تصادفی در 4 گروه مساوی تقسیم شدند. دوزهای 2، 20 و 200 میلی گرم/کیلوگرم عصاره طارونه و حلال عصاره در حجم 10 میلی لیتر/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به ترتیب به حیوانات گروه های آزمون و کنترل تزریق شد. برای بررسی درد از آزمون فرمالین به عنوان مدل حیوانی درد التهابی استفاده شد.
  نتایج
  یافته های این آزمون نشان داد که میانگین شدت درد ایجاد شده در آزمون فرمالین در گروه کنترل 0599/0 ± 665/1 و در گروه های دریافت کننده دوزهای 2، 20 و 200 عصاره به ترتیب 660/0 ± 079/1، 0822/0 ± 9192/0 و 0658/0 ± 3842/0 بوده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دوزهای مختلف عصاره طارونه به یک روش وابسته به دوز درد التهابی ناشی از آرمون فرمالین را در موش سوری کاهش داده اند.
  کلیدواژگان: درخت خرما، آزمون فرمالین، درد، طارونه، موش سوری
 • امیر رضا زارع کاریزی، آتنا اولادزاد، اردشیر قادری، حسنعلی نقدی بادی صفحه 145
  مقدمه
  جنس Lippia دارای بیش از 200 گونه است که در این بین گونه Lippia citriodora L. دارای ارزش بالای دارویی می باشد و تکثیر سریع و گسترده آن به روش های نوین جهت گسترش سطح زیرکشت از ارزش بالایی برخوردار است.
  هدف
  تحقیق حاضر به منظور ارائه یک روش سریع و کارآمد برای تکثیر این گونه دارویی برای اولین بار در یک حجم بزرگ با استفاده از قطعات گره ای در شرایط کشت درون شیشه ای انجام شده است.
  روش بررسی
  قطعات گره ای حاوی 1 تا 2 جوانه جانبی به منظور ریزازدیادی نوساقه ها در محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف هورمون های NAA، IBA و BAP کشت شدند. ریشه زایی در محیط های کشت حاوی هورمون های IBA، NAA و ذغال فعال بررسی و سازگاری در گلدان های پلاستیکی کوچک حاوی مخلوط پرلیت، ورمی کولیت و خاک زراعی انجام شد.
  نتایج
  بیشترین تعداد شاخه ها در تیمار هورمونی حاوی 3 میلی گرم در لیتر BAP در ترکیب با 1/0 میلی گرم در لیتر هورمون IBA و بیشترین فراوانی ریشه در تیمار هورمونی حاوی IBA در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر در ترکیب با 2 گرم در لیتر ذغال فعال به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به امکان تکثیر سریع و آسان گیاه به لیمو در محیط های حاوی هورمون های BAP و IBA به ترتیب در غلظت های 3 و 1/0 میلی گرم در لیتر می توان روش کشت درون شیشه ای را به عنوان روشی سریع و ارزان جایگزین روش های رایج تکثیر گیاه دارویی به لیمو نمود.
  کلیدواژگان: به لیمو، کشت درون شیشه ای، BAP، IBA، NAA
 • محمود محمودی، طوبی غضنفری، شهرزاد زمانی تقی زاده رابع، رویا یارایی صفحه 154
  مقدمه
  آپوپتوز راه حل هایی را برای درمان های ضد سرطانی موثر فراهم کرده است و امروزه یکی از استراتژی های جالب توجه مداخلات دارویی است که بتواند مرگ سلول های سرطانی را از طریق القای آپوپتوز میانجی کند. ترکیبات گیاهی بسیاری شناخته شده اند که از این طریق فعالیت ضد توموری دارند. فرآورده گیاهی ACA1، عصاره آبی گیاهی است که در طب سنتی ایران استفاده شده و سیتوتوکسیسیتی آن بر سلول های ملانومایی مشخص شده است.
  هدف
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ضد سرطانی فرآورده گیاهی ACA1 بر سلول های آدنوکارسینومای معده و مکانیسم این تاثیر صورت گرفت.
  روش بررسی
  تاثیر کشندگی فراورده ACA1 بر سلول های آدنوکارسینومای معده (AGS) و فیبروبلاستی (HgF) بعد از 24 ساعت انکوباسیون توسط روش کالریمتری MTT بررسی شد. روش رنگ آمیزی با انکسین V-FITC و PI مرگ آپوپتوتیک سلولی را تعیین کرد. تغییر فعالیت کاسپازهای 8 و 9 نیز توسط روش آنزیماتیک ارزیابی شد. از غشای پایه مدل جهت ارزیابی توانایی تهاجم سلول های سرطانی AGS استفاده شد.
  نتایج
  فراورده ACA1 تاثیر کشندگی قوی و وابسته به غلظت بر سلول های AGS داشت و عمدتا با القای آپوپتوز اولیه سبب مرگ سلولی شد. افزایش فعالیت کاسپازهای 8 و 9 در این فرآیند دخیل بود. فرآورده ACA1 توانایی تهاجم سلول های سرطانی را نیز کاهش داد.
  نتیجه گیری
  فرآورده ACA1 با فعال ساختن کاسپازهای 8 و 9 منجر به جریان انداختن مرگ آپوپتوتیک سلول های سرطان معده انسانی شد. به علاوه، ACA1 با کاهش قدرت فرار و تهاجم سلول های سرطانی می تواند عامل موثری جهت بررسی پیشگیری یا درمان سرطان معده در انسان باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، فرآورده گیاهی ACA1، آپوپتوز، کاسپاز
 • علی دولتخواهی، مجید قربانی نهوجی، مهدی دولتخواهی، علی مهرآفرین، غلامرضا امینی نژاد صفحه 163
  مقدمه
  شهر کازرون با مساحت حدود 4060 کیلومترمربع در 110 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است. این شهرستان به دلیل وجود اقلیم های متنوع، از نظر تنوع زیستی و گونه های گیاهی منطقه ای حائز اهمیت است. همچنین به دلیل قدمت تاریخی و قرار داشتن در مسیر کوچ عشایر، از نظر استفاده سنتی گیاهان دارویی نیز نمونه ای بسیار بارز و شاخص می باشد.
  هدف
  شناسایی گیاهان دارویی منطقه و استفاده از دانش وتجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر می باشد.
  روش بررسی
  در سال های 1388 - 1385 فلور گیاهان دارویی شهرستان مطالعه شد. با استفاده از نقشه جغرافیایی، روستاهای منطقه شناسایی و تفکیک شدند. گیاهان از نواحی مختلف جمع آوری شده و سپس شناسایی شدند. با به کارگیری تجارب افراد بومی، نحوه و زمان جمع آوری و خصوصیات دارویی گیاهان در پرسشنامه هایی ثبت شد.
  نتایج
  تعداد 91 گونه گیاهی دارویی (87 جنس و 39 خانواده) در منطقه شناسایی و اطلاعات درمانی گونه های مذکور ثبت شد. همچنین مشخص شد که خانواده نعنائیان (Lamiaceae) با 11 گونه و خانواده آفتابگردان (Asteraceae) با 9 گونه بیشترین تعداد گونه های دارویی را دارا می باشند. بارهنگ (Plantago) با 3 گونه، بزرگترین جنس می باشد.
  نتیجه گیری
  گیاهان دارویی در منطقه مطالعه شده مصرف سنتی گسترده ای داشته و بیشترین موارد به ترتیب در درمان ناراحتی های دستگاه گوارش، گردش خون و دفع ادرار مشاهده شد. با توجه به فراوانی و استفاده گسترده گیاهان دارویی، بررسی های بیشتر می تواند منجر به فراهم آمدن زمینه ای برای شناسایی اثرات درمانی جدید گیاهان منطقه شود.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، تنوع زیستی، اتنوبوتانی، کاربرد سنتی، کازرون
 • سیروان آتشک، محمد علی آذربایجانی، مقصود پیری، افشار جعفری صفحه 179
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره مصرف طولانی مدت زنجبیل همراه با تمرینات مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق بود.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی نیمه تجربی دو سویه کور، 32 مرد چاق (30BMI≥) 30 - 20 سال، انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه، 1- زنجبیل، 2- تمرین مقاومتی با مصرف دارونما، 3- تمرین مقاومتی با مصرف زنجبیل و 4- دارونما قرار گرفتند. آزمودنی های گروه 1 و 3 روزانه یک گرم کپسول زنجبیل (زینتوما) را به مدت 10 هفته دریافت کردند. آزمودنی های دو گروه 2 و 3 هم یک پروتکل مقاومتی پیشرونده را که شامل 8 حرکت ورزش مقاومتی بود به مدت 10 هفته اجرا نمودند. قبل از شروع برنامه تمرینی و بعد از 10 هفته نمونه های خونی از ورید پیش آرنجی جمع آوری شد. غلظت مالون دی آلدئید به روش اسپکتوفتومتری و تست اسید تیوباربیتیوریک و مقاومت به انسولین با روش HOMA محاسبه شد.
  نتایج
  بعد از 10 هفته از مداخلات، کاهش معنی داری در غلظت مالون دی آلدیئد در تمامی گروه ها به جزء گروه دارونما مشاهده شد (05/0> p). به علاوه، شاخص مقاومت به انسولین در دو گروه تمرینات مقاومتی با دارونما و تمرینات مقاومتی با زنجبیل کاهش معنی دار یافت (05/0> p). در حالی که این شاخص در دو گروه دارونما و زنجبیل بدون تغییر باقی ماند (05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود مصرف طولانی مدت زنجبیل و تمرینات مقاومتی می تواند شیوه درمانی موثری برای تغییرات مطلوب در پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق باشد.
  کلیدواژگان: پراکسیداسیون لیپیدی، مقاومت به انسولین، زنجبیل، تمرینات مقاومتی
 • نبی شریعتی فر، حسن گندمی نصرآبادی، لیلا اعظمی ساروکلایی، علی میثاقی، سپیده عباس زاده، نسرین طیار هشتجین صفحه 189
  مقدمه
  با توجه به نگرانی های عمومی درخصوص عوارض نگهدارنده های شیمیایی، تمایل به مصرف محصولاتی است که فاقد نگهدارنده هستند و یا در آنها از نگهدارنده های طبیعی مثل اسانس ها و عصاره های گیاهی استفاده شده است.
  هدف
  در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره آبی، اتانولی و متانولی گلبرگ زعفران بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، ای کولای O157:H7، لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس مورد بررسی قرارگرفت.
  روش بررسی
  در آزمایش غربالگری حساسیت باکتری های مورد مطالعه به روش انتشار دیسک بررسی شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) به روش آگار دایلوشن و براث میکرودایلوشن مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج
  در روش انتشار دیسک سالمونلاتیفی موریوم حساس ترین باکتری و استافیلوکوکوس اورئوس و ای کولای مقاوم ترین باکتری تعیین شد. حداقل غلظت بازدارنده هر سه عصاره مورد مطالعه در مورد تمام باکتری های تحت آزمایش در روش آگار دایلوشن 40 میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده میزان MIC عصاره های آبی و متانولی در روش میکرودایلوشن برای تمام باکتری های فوق 40 میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد، در حالی که MIC عصاره اتانولی در مورد استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و لیستریا مونوسایتوژن 40 میلی گرم در میلی لیتر و برای باکتری های سالمونلاتیفی موریوم و ای کولای O157:H7 بیشتر از 40 میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که عصاره های گلبرگ زعفران می تواند به عنوان نگهدارنده طبیعی بر ضد باکتری های فوق مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از این عصاره ها را در مواد غذایی پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: زعفران، گلبرگ، عصاره، فعالیت ضد میکروبی
|
 • Shahin Akhondzadeh, Elmira Hassanzadeh, Reza Hajiaghaee Page 1
  Autistic Disorders, in the category of pervasive developmental disorders, are devastating neurodevelopmental disturbances mainly characterized by impairment of social interaction, communication and behavior. Complementary and alternative medicine is widely used by families of children with Autism Spectrum Disorders. Prevalence of Complementary and alternative medicine use in children with Autistic Disorders is among the highest of any population, Ginkgo biloba a herbal remedy with a long history in China has been investigated for different psychiatric conditions and has comparable use to other Complementary and alternative medicines The purpose of this review is to review the role of Ginkgo biloba in the management of autism.
  Keywords: Autism, Ginkgo biloba, Children
 • Hossein Hosseinzadeh, Taktom Ziaee, Narges Moharreri Page 16
  Nigella sativa is an annual plant in the family Ranunculaceae, native to southern Europe, north Africa and southwest Asia. N. sativa seeds contain fixed oils, proteins, alkaloids (such as nigellicine and nigellidine), quinones (such as thymoquinone), saponin and essential oil. In traditional medicine, it has been used for several diseases such as antihelmintic, amenorrhea, asthma, diabetes, cough, diuretic and lactagogue. Pharmacological and biological activities of N. sativa and its constituents such as thymoquinone have been shown to be antioxidant, anti-ischemia, antinociceptive and anti-inflammatory, anticonvulsant and antitussive.
  Keywords: Nigella sativa L, Thymoquinone, Pharmacology, Toxicology
 • Hossein Tajik, Mehran Moradi, Seyed Mehdi Razavi Rohani, Abdorrasool Oromiehie, Hasan Malekinejad, Hadi Ghasemmahdi Page 43
  Background
  The application of antioxidant films is a promising strategy for controlling chemical spoilage of food.
  Objectives
  Antioxidant chitosan films incorporated with grape seed extract (GSE) were developed with the objectives of investigation of their characteristics.
  Methods
  Chitosan film was developed by casting method and the effect of different concentrations of GSE (0, 0.5, 1 and 2%) on mechanical, color (accordance with hunter system [L* (luminosity), α* (redness), and b* (yellowness)], antioxidant characteristics, total phenol (TP), and swelling index (%SI) of films were evaluated.
  Results
  Generally, the tensile strength of GSE formulated films was influenced by the concentrations of GSE. The 2% GSE/ chitosan films revealed tensile strength similar to unsupplemented film. Concerning color of chitosan film, results indicated that by incorporating GSE, significant changes on L*, α*, b* values were appeared (p0.05). The antioxidant activity of GSE formulated films was considerable due to the high source of phenolics. This activity was affected by GSE concentrations, which were significant for film containing 0.5% (37.85%) 1% (39.16%) and 2% (41.57%) GSE in comparison with control (12.34%) (p 0.05). The results also revealed that by increasing the amount of GSE, the TP and %SI were significantly increased.
  Conclusion
  The results indicated that all characteristics of films were influenced by the extent of GSE. Improvement in antioxidant and total phenol of GSE assimilated films is appreciated. Such films are suitable for handle in preserving food.
  Keywords: Active packaging, Chitosan film, Grape seed extract, Antioxidant
 • Alireza Ahmadzadeh, Mohammad Feizie, Reza Ghafarzadegan Page 53
  Background
  Glycation is a non enzymatic reaction initiated by the primary addition of sugar to the amino groups of proteins.In the early stage of glyction, the synthesis of intermediates leading to formation of Amadori compounds occurs. In the late stage, advanced glycation end product (AGE) are irrevesibly formed after a Complex cascade of reaction.
  Objective
  Survey effect of Papaverine on Human Serum Albumin Glycation.
  Methods
  In this study HSA incubate with Glucose and different papaverine concentration for 42 days at 37˚C. also HSA incubate alone (control sample), with Glucose(glycated sample) and with different papaverine concentration (without Glucose) respectively under the same conditions. Then samples survey with circular dichroism, fluorescence and UV spectroscopy.
  Results
  HSA glycation increase in proportion to papaverine concentration. samples contain Glucose and papaverine show more change in secondary structure, free amino groups and AGE fluorescence in relation to glycated and control samples.
  Conclusion
  In glycated α helix and β sheet show 5.7% decrease and 3.1 % increase in comparison to control respectively. glycated show 14.2 % fluorescence more than control. Free lys number in glycated show 8% less than control sample. all this cases show more change in samples which contain papaverine and Glucose. seem papaverine change HSA and cause more lys contact with sugar thus papaverine increase glycation.
  Keywords: Glycation, Human serum albumin, Papaverine
 • Zohre Mashak, Bijhan Moradi, Behrooz Moradi Page 62
  Background
  Bacillus cereus is a spore-forming food-borne pathogen often associated with food products such as meat, vegetables, soup, rice, and milk and other dairy products. The use of plant-derived antimicrobial compounds such as Zataria multiflora Boiss. and Cinnamomum zeylanicum Nees. essential oils as natural preservatives inhibits the growth of several pathogens.
  Objective
  The objective of this survey is evaluation the antibacterial combination effect of multiflora Boiss. and Cinnamomum zeylanicum Nees. essential oils on Bacillus cereus in a food model.
  Methods
  Effects of different concentrations of Zataria multiflora Boiss. and Cinnamomum zeylanicum Nees. essential oils on growth of Bacillus cereus were evaluated in commercial barely soup in two storage temperature (10 and 25°C) at certain intervals.
  Results
  The growth of Bacillus cereus was significantly decreased by Zataria multiflora Boiss. essential oil 45 µl 100 ml-1 concentration, combination with Cinnamomum zeylanicum Nees. essential oil 30µl 100ml-1 in 10°C(p < 0.05). In 25°C by Zataria multiflora essential oil 30 and 40µl 100ml-1, the growth of B. cereus was lower significantly (p < 0.05).
  Conclusion
  The combination of Zataria multiflora Boiss. essential oil and Cinnamomum zeylanicum Nees. essential oils in 10°C, and Zataria multiflora single in 25°C exhibits inhibitory effects on growth of B. cereus. Combination of these essential oils together in small amounts can inhibit growth of B. cereus significantly; so be maintain the acceptable sensory properties of foods.
  Keywords: Zataria multiflora Boiss., Cinnamomum zeylanicum Nees., Essential oil, Bacillus cereus, Commercial barely soup
 • Malihe Soodi, Mohammad Reza Sepand, Masood Soleimani, Homa Hajimehdipoor Page 74
  Background
  The accumulation of beta-amyloid peptide (Aβ) in the brain, is the main characteristic of Alzheimer's disease (AD) that cause oxidative stress and neurotoxicity. Melissa officinalis can protect cells against oxidative damages. This plant is also used in traditional medicine as a memory enhancer and diseases that are associated with neurological disorders.
  Objective
  This study investigated the effects of ethanolic extract of Melissa officinalis on Aβ induced neurotoxicity and its antioxidant mechanism.
  Methods
  Aerial parts of Melissa officinalis were extracted with ethanol 80% using maceration method. PC12 cells were incubated with the extract prior to incubation with Aβ and cell toxicity, production of reactive oxygen species (ROS), lipid peroxidation and glutathione peroxidase activity were measured 24 h later.
  Results
  Incubation of PC12 cells with Aβ significantly caused cell death in PC 12 cells, this was accompanied by increasing in ROS and lipid peroxidation but decreasing in glutathione peroxidase activity. Pretreatment with Melissa officinalis extract significantly protected PC 12 cells against Aβ induced toxicity and attenuated Aβ induced changes in oxidative stress biomarkers in PC 12 cells.
  Conclusion
  Melissa officinalis extract, prevents Aβ induced neurotoxicity through attenuating oxidative stress. It may act as an ROS scavenger and can be a candidate for AD therapy.
  Keywords: Alzheimer's disease, Amyloid beta peptide, Oxidative stress, Melissa officinalis
 • Mohsen Barzegar, Mohammad Taha Nejad, Mohammad Ali Sahari, Hasanali Naghdi Badi Page 86
  Background
  Because of some adverse effect of chemical food additives such as synthetic antioxidants, it has been considered by researchers to replacing these materials by natural products.
  Objective
  To measure the total phenolic content of Malva sylvestris extract (MSE); to evaluate the antiradical activity of this extract by DPPH°, ABTS°+ and β-carotene bleaching methods (BCB) and to study its application as natural antioxidant in soybean oil.
  Methods
  Total phenolic content (TPC) of MSE was determined by Folin- Ciocalteau method. Antiradical activity was measured by DPPH°, ABTS°+ and BCB methods and compared with synthetic antioxidant BHA. The antioxidant activity of extract was studied in soybean oil (oven test at 70 oC) by measuring peroxide value (PV), thiobarbituric acid value (TBA) and conjugated diene (CD) and compared with BHA and BHT (at two level 100 and 200 ppm).
  Results
  MSE was possess 4.5% phenolic compounds in base of dry matter. In DPPH° assay, EC50 of MSE was 0.37 ± 0.01 mg/ml. In ABTS°+ assay, maximum antioxidant activity was related to 5 mg/ml concentration of MSE (70% inhibition). In BCB test, maximum antioxidant activity of 0.05 – 10 mg/ml concentration of MSE was related to its 10 mg/ml concentration of it (52.6 %). This extract could retard oxidation process of soybean oil at 400 ppm that was almost equal to BHA at 100 ppm.
  Conclusion
  MSE showed antiradical activity and it seems it can be applied as natural antioxidant in foods containing edible oils.
  Keywords: Malva sylvestris, Antiradical activity, DPPH°, β carotene bleaching, Oven test
 • Amir Modarresi Chahardehi, Darah Ibrahim, Sheyda Fariza Sulaiman, Farid Aboulhassani Page 98
  Background
  Urtica dioica, or stinging nettle, is traditionally used in much frequency in northern Iran. A total of nine extracts were prepared using different organic solvents and by two extraction methods, either by using soxhlet extractor or sequential partitions. The antibacterial and antifungal activities of crude extracts were tested.
  Objective
  The main purpose of this study was to determine and compare two methods of extraction and the ability of different kinds of U. dioica crude extracts to inhibit various pathogenic microorganisms.
  Methods
  A selection of extracts that showed any activity was further tested for the minimal inhibitory concentrations (MIC) on nutrient agar and minimal bactericidal concentrations (MBC) on Muller-Hilton agar.
  Results
  Only one extract, ethyl acetate extract of Method II (EAE II) was moderately active against Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Vibrio parahaemyticus were 8.33, 8.33 and 0.13 mg/ml for both MIC, respectively. All others were practically inactive.
  Conclusion
  Our finding showed that the method I had high effect on food poisoning bacterial than the method II especially against Bacillus cereus and Vibrio parahaemolytiucus.
  Keywords: Stinging nettle, Antimicrobial activity, Minimum inhibitory concentration, Minimum bactericidal concentration
 • Roya Yaraee, Marziye Eghtedardoost, Reza Sedaghat, Mohsen Naseri Page 105
  Background
  Various blood cells with different functions are produced in bone marrow in a process called hematopoiesis.
  Objective
  The present study was conducted in order to evaluate the effect(s) of MS14, as an immunomodulator with natural origin (plant –marine) on the hematopoiesis.
  Methods
  Eight 6-8 weeks old female BALB/c mice were divided to control group (receiving normal saline) and MS14 group (receiving MS14 at 100 mg/kg). Administration of MS14 and normal saline prolongs for five days, and then the mice were anaesthetized and killed. Smear of peripheral blood cells was provided and bone marrow cells were counted and cultured for 48 h. Erythropoietin (20 ng/ml) was added to half of samples.
  Results
  5 days administration of 100 mg/kg MS14 has augmented the percent of red blood cell of bone marrow (about 2 times). An increase (about 60%) in the percent of peripheral blood neutrophils has been observed as well. Erytroid colonies in bone marrow culture have been increased about 2 times in MS14 group e.i. the mean colony number in each well increased from 7 in control group to 14 in MS14 group and at the presence of erythropoietin from 13 colonies in control to 23 in MS14 group.
  Conclusion
  According to increasing effect of MS14 on the number of erytroid colonies and percent of red blood cells, it can be concluded that hematopoietic processes not only does not adversely affected or inhibited by MS14 but could be significantly augmented when MS14 adminstered.
  Keywords: MS14, Hematopoiesis, Blood leukocytes, Erythropoietin, Bone marrow culture
 • Abbas Azadmehr, Mohammad Sofiabadi, Reza Hajiaghaei, Shamsali Rezazadeh, Hasan Ajdari Zarmehri Page 113
  Background
  Scrophularia striata plant containing anti-inflammatory compounds and have nitric oxide production inhibiting properties. So can be an analgesic and act particularly on inflammatory kind of pain.
  Objective
  The effect of ethanolic extract from aerial parts of Scrophularia striata was investigated on pain with formalin test in the male rats.
  Methods
  In this study 40 Wistar male rats (250 to 300 g) were used and 8 animals were divided into five groups: 1.Control: (solvent), 2- Diclofenac (5 mg/kg), 3 - 6. Groups: Use extract with doses 25, 50, 100 and 200 mg intraperitoneally. At test time, the extract solved with 10 µl DMSO and diluted by adding PBS and injected into the peritoneum (0.5 ml volume). After 30 minute, 50 µl formalin 2.5% injected to the right foot floor subcutaneously and the animal's pain behavior were recorded every 15 seconds for about 60 minutes. The final data of both acute and chronic pain phases were analyzed separately by using one-way ANOVA.
  Results
  In the acute phase, administration of 100 and 200 mg/kg doses of Scrophularia striata decreased symptoms of pain than the control group (p <0.05, p <0.01). In the chronic phase, the extract caused a significant reduction in pain scores compared to controls, especially in doses of 100 and 200 mg/kg (p <0.01).
  Conclusion
  Our results showed that peripheral injection of ethanolic extracts of Scrophularia striata can significantly produces analgesic effects and provides most pain alleviation on the chorionic phase of the formalin test.
  Keywords: Scrophularia striata, Formalin test, Male rats
 • Sepideh Abbaszadeh, Hasan Gandomi Nasrabadi, Nasrin Tayyar Hashtjin, Ay Naz Yamrali Page 120
  Background
  Increasing human knowledge about adverse effects of chemical preservatives has increased public interest to consume products with natural preservatives such as plant extract and their essential oils.
  Objective
  In this study chemical composition of essential oil of Afsantine and antibacterial effect of its essential oil and aqueous, ethanolic and methanolic extracts against the most important food borne pathogens, salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus were evaluated.
  Methods
  Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) method was used for chemical composition analysis of the essential oil. Disk diffusion method was done to screen bacterial sensitivity. The Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) of extracts were evaluated by broth micro-dilution method.
  Results
  The essential oil components were identified and the major constituents of the oil were Beta Thujone (29.75%) and Phellandrene (20.20%). In disk diffusion method the most sensitive strain to the essential oil and the extracts was S. typhimurium and E.coli O157:H7. MICs of Afsantine essential oil against S. aureus and L. monocytogenes were estimated 3000 ppm. The methanolic extract showed antimicrobial activity against L. monocytogenes, E.coli O157:H7, B. cereus and S. aureus were estimated 10, 10, 8 and 4 mg ml-1, respectively.
  Conclusion
  The results of this study revealed that the essential oil and methanlic extract of Afsantine have greater antimicrobial effects on given strains and might be used as a natural preservative in food system.
  Keywords: Afsantine, Essential oil, Chemical composition, Aqueous extract, Alcoholic extract, Antimicrobial activity
 • Hasanali Naghdi Badi, Zahra Akbari, Ardeshir Qaderi, Sepideh Kalate, Jari, Ali Mehrafarin Page 128
  Background
  Trigonelline is known as a valuable metabolite of alkaloids group with the therapeutic affects, especially on diabetes.
  Objective
  In this study the effect of 3 levels of nitrogen compounds (2x, full, and half) of basic MS media including KNO3 and NH4NO3 were evaluated on trigonelline production in suspension culture for normal and hairy roots.
  Methods
  In order to hairy root induction, 2 strains of Agerobacterium rhizogenes (ATCC15834 and K599) via co-cultivation and injection methods were used. After appearing of hairy roots a molecular analysis by PCR and genes primers of rolB and virD was conducted to confirm insertion of T-DNA segments in root genome and that the roots were bacteria-free. Then, the hairy and normal roots for investigations of trigonelline production ability were cultured in suspension MS media and the treatments were arranged in an experimental based on Randomized Complete Block Design with 3 replications. After 28 days, the trigonelline contain of roots were analyzed by HPLC method.
  Results
  The hairy roots were induced in the parts of plant such as crown, stem and leaf by the both strains of bacteria. The highest amount of trigonelline contain was achieved of the hairy roots cultured in MS2x media and the lowest was achieved in MS1/2N media. (13.98 and 8.74 mM/g dry mater respectively).
  Conclusion
  the results indicate a main role of nitrogenous compounds (especially NH4+) and quick growth of hairy roots in enhancing of trigonelline production.
  Keywords: Secondary metabolites, Trigonellin, Hairy roots, Agrobacterium rhizogenes
 • Alireza Vahidi, Mohammad Hossein Dashtir., Mohammad Esmaeel Panjalizadeh Page 136
  Background
  In Persian traditional medicine, many medicinal plants have been used as analgesics; in which one of them is the distillate of Phoenix Dactylifera Spathe (PDS) known as "Tarooneh".
  Objective
  This study was conducted to assess the antinociceptive effect of Tarooneh (PDS) hydro alcoholic extract on inflammatory pain induced by formaline in mice.
  Methods
  In this study, 28 male albio mice weighting 25 - 30 grams, were randomly and equally divided into 4 groups. 2, 20 and 200 mg/kg PDS extract and vehicle were administered intraperitomeally to the test and control groups respectively in a volume of 10 ml/kg. Animals were subjected to Formalin test as an animal model for inflammatory pain assessment.
  Results
  Mean pain score induced by formalin test in control group was 1.665 ± 0.0599 while in test groups receiving 2, 20 and 200 mg/kg PDS extract were 1.079 ± 0.0666, 0.9192 ± 0.0822 and 0.3842 ± 0.0658 respectively.
  Conclusion
  data from this study revealed that PDS extract, significantly and dose dependently, attenuated the inflammatory formalin induced pain in mice.
  Keywords: Phoenix Dactylifera, Formalin test, Pain, Tarooneh, Mice
 • Amirreza Zare, Atena Oladzad, Ardeshir Qaderi, Hasan Ali Naghdi Badi Page 145
  Background
  The genus Lippia contains more than 200 species that Lemon verbena (Lippia citriodora) has a high medicinal value. Therefore expansion of its acreage using development of rapid and new propagation methods has a high importance.
  Objective
  The aim of this study was to present a rapid, new and effective method, using nodal segments, for large scale propagation of this plant.
  Methods
  In order to the shoot micropropagation, lateral buds on nodal segments were placed on MS medium supplemented with different concentrations of auxin and cytokinin hormones. Root induction was studied in the media containing IBA, NAA and activated charcoal. For acclimatization, plants were transferred to plastic bags containing a mixture of vermiculite, perlite and soil.
  Results
  The highest number of shoots was obtained on the MS medium supplemented with 3 mg/L BAP in combination with 0.1 mg/L IBA and well-developed shoots were rooted on the MS medium with 0.5 mg/L IBA and 2 gr/L activated charcoal.
  Conclusion
  According to the high rate of proliferation in the media supplemented with BAP and IBA (3 and 0.1 mg/L, respectively), this technique can be used instead of conventional propagation methods, as a quick and economical technique to propagation of a wide range of the same plants.
  Keywords: Lipia citriodora L., In vitro culture, BAP, IBA, NAA
 • Mahmoud Mahmoudi Firs, Toba Ghazanfari, Shahrzad Zamanitaghizade Rabe, Roya Yaraee Page 154
  Background
  Apoptosis provides solutions for the treatment of cancers and its induction is used as a strategy for preparing drugs that destroy pre-neoplastic cells. Many plant compounds have anti-tumoral activity. ACA-1 plant product is an aqueous extract and has been used in traditional medicine in Iran and has cytotoxicity effect on melanoma cancer cells.
  Objective
  In this study, anti-cancer effect of ACA-1 plant product on gastric adenocarcinoma cells was evaluated and the mechanism of its action was studied.
  Methods
  Cytotoxicity of ACA-1 on gastric adenocarcinoma cells (AGS) and fibroblasts (HgF) was determined after 24 hours of incubation by MTT assay. Annexin V-FITC and PI staining method was used for measuring the cell apoptosis. Activity of aspase 8 and 9 was assayed by enzymatic method. An ECMatrix was used for determining invasion ability of AGS cells.
  Results
  ACA-1 showed strong and dose - dependent toxicity on AGS cells by induction of early apoptosis. Increase in caspase 8 and 9 activities was involved in this process. Also, ACA-1 decrease the invasion ability on AGS cells.
  Conclusion
  ACA-1 induced apoptosis in human gastric cancer cells by activating caspase 8 and 9. With respect to decreasing cell invasion of AGS cells, ACA-1 may be considered as a potential candidate against human gastric cancer.
  Keywords: Cancer, ACA, 1, Apoptosis, Caspase
 • Ali Dolatkhahi, Majid Ghorbani Nohooji, Mehdi Dolatkhahi, Ali Mehrafarin, Gholamreza Amini Nejad Page 163
  Background
  Kazeroon, with about 4060 km², is situated in the west of Shiraz (Fars province). This region is an important area which shows a great plant biodiversity. Also this ancient region is one of the most important human migration roads in Iran and so traditional usage of medicinal plant is a familiar therapeutic way for native people.
  Objective
  The traditional usages of the medicinal plants of region were focused and therefore some beneficial information was gathered using native people questioning.
  Methods
  Medicinal plant flora of region was studied during 2007-2009. All ancient villages were discovered using various geographical maps and then the vernacular information of plants and their usages were collected from well experienced people and finally the collected plants were identified scientifically.
  Results
  91 species (87 genera and 39 families) were reported from the rangelands around the Kazeroon. Lamiaceae, with 11 species, and Asteraceae with 9 species were the largest families respectively, and Plantago (Plantaginaceae) with 3 species was the largest genus in the medicinal flora of area.
  Conclusion
  Medicinal plant species are used mainly in remediation of Digestive, Blood Transfer and Urinary system diseases respectively. Studied region shows high degree of species richness and its people are familiar with medicinal plants use. Therefore these traditional and local medicinal usage information of plants are more important and useful for future farmacological investigations.
  Keywords: Medicinal plants, Biodiversity, Ethnobotany, Traditional usage, Kazeroon
 • Sirvan Atashak, Azarbayjani Azarbayjani, Maghsood Piri, Afshar Jafari Page 179
  Objectives
  Therefore, the present study investigated the effects of long-term ginger consumption and progressive resistance training on lipid per oxidation and insulin resistance in obese men.
  Methods
  In a randomized double-blind design, 32 obese men (BMI≥ 30) were assigned in to one of four groups: a Placebo (PL,n=8), Ginger group, that consumed 1 gr ginger/d for 10 wk (GI,n=8), resistance training plus Placebo (PLRT,n=8), and 1gr ginger plus resistance exercise (GIRT, n=8). Progressive resistance training was performed three days per week for 10 weeks and included 8 exercises. At baseline and after 10 weeks venous blood samples were obtained from the antecubital vein, and Malondialdehyde (MDA) as an indicator of lipid peroxidation, pectrophotometrically were assayed by measurement of TBARS assay. Moreover, insulin resistance was determined using a homeostasis model assessment (HOMA-IR). Two-way ANOVA were used in the statistical analysis.
  Results
  After 10 weeks of intervention, we observed a significant decrease for MDA concentration in all groups exception Placebo group (P<0.05). Moreover, significant decreases in the mean values of insulin resistance were observed in CIRT and PLRT groups (P<0.05). While it remained unchanged in GI and PL groups (p>0.05)
  Conclusion
  Therefore, according to this results it can be said, that, long term ginger consumption and resistance training has been an effective therapeutic devise to favorable changes in lipid peroxidation and insulin resistance in obese men.
  Keywords: Lipid peroxidation, Insulin resistance, Ginger, Resistance training
 • Nabi Shariatifar, Hasan Gandomi Nasrabadi Othe, Leila Azami Sarokelaei, Ali Misaghi, Sepideh Abbaszadeh, Nasrin Tayyar Hashtjin Page 189
  Background
  Health concerns due to adverse effects of chemical preservatives have increased public interest to consuming preservative-free products or product containing natural preservatives such as plant extract and their essential oils.
  Objective
  In this study the antibacterial effect of aqueous, ethanolic and methanolic extracts from petal of saffron against the most important foodborne pathogens salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, E. coli O157: H7, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus were evaluated.
  Methods
  Disk diffusion method was done to screen bacterial sensitivity. The minimum inhibitory concentration (MIC) of extracts were evaluated by agar dilution and broth microdilution method
  Results
  The most sensitive strain to extracts was S. typhimurium, and the most resistant strains were S. aureus and E. coli O157:H7. MICs of all extracts were estimated 40 mgml-1, against all bacteria using agar dilution method. The aqua and methanolic extracts showed antimicrobial activity against all of bacteria by broth microdilution and MIC estimated 40 mgml-1, however MIC of ethanolic extracts estimated 40 mgml-1 for L. monocytogenes, S. aureus and B. cereus, while the MICs for S. typhimurium and E. coli O157:H7 were estimated >40 mgml-1.
  Conclusion
  The results of this study revealed that the studied extracts might be potential sources of natural antimicrobial agents, and propose their potential application in food system as a natural preservative.
  Keywords: Saffron, Petal, Extract, Antimicrobial activity