فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال دهم شماره 3 (پیاپی 38، مرداد و شهریور 1391)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 38، مرداد و شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/16
 • تعداد عناوین: 17
|
 • رحیم بقایی، یعقوب نادری، حمیدرضا خلخالی صفحه 312
  پیش زمینه و هدف
  امروزه یکی از اولویت های مهم در مدیریت پرستاری، ایمنی بیمار است؛ و با وجود بعد وسیع خطاهای پرستاری، تامین امنیت بیمار به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، اگرچه حذف خطاهای پرستاری تا حدودی بعید به نظر می رسد اما می توان آن ها را به حداقل رساند. هدف این پژوهش بررسی علل زمینه ساز ایجاد خطاهای پرستاری در بخش های ویژه بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی تحلیلی است. واحدهای پژوهش شامل 202 نفر پرستار شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی سطح شهرستان ارومیه، که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و برای مقایسه بین گروه ها از آزمون کای اسکوار استفاده شده است.
  یافته ها
  نت ایج نشان داد که (4/13%) پرستاران مرد و بقیه (6/86%) زن بودند، میانگین سنی (4 ± 2/32) سال و میانگین سابقه کار (7/4 ± 4/8) سال بود؛ میانگین سابقه کار در بخش ویژه (6/2 ± 7/3) سال بود. علل زمینه ساز ایجاد خطاهای پرستاری در بخش های ویژه بیمارستانی در ابعاد مدیریتی (2/30%)، هماهنگی تیمی (1/42%)، محیطی (9/61%) و آموزشی (53%) یافت شد. میان دیدگاه افراد با سن و سابقه کار بالا در مورد علل زمینه ساز خطاهای پرستاری، ارتباط معنی دار آماری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت هر یک از ابعاد مولد خطا در بخش های ویژه از جمله ابعاد مدیریتی، محیطی، هماهنگی تیمی و آموزشی باید یک استراتژی مبتنی بر شواهد عینی برای از میان بردن علل مولد خطای پرستاری به کار گرفته شود، به این منظور نیاز به بازنگری روند کاری و محیطی احساس می شود.
  کلیدواژگان: خطای پرستاری، علل زمینه ساز، بخش های ویژه
 • فاطمه بهادری، هاله آیت اللهی، زهرا یکتا، ونوس فلاحی، شیلر فلاحی، رحیم مهدی اوغلی صفحه 321
  پیش زمینه و هدف
  روش های پیشگیری از بارداری فوریتی در زمان مشخصی پس از یک نزدیکی بدون پیشگیری استفاده می شود و احتمال حاملگی های ناخواسته را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. هدف از این طرح بررسی میزان آگاهی خانم های مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده و مرکز زنان بیمارستان شهید مطهری ارومیه در مورد پیشگیری از بارداری اورژانسی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و به روش مقطعی در بین مراجعین به مراکز تنظیم خانواده و مرکز زنان بیمارستان شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد. اطلاعات متغیرهایی مانند سن، پاریتی، سطح تحصیلات در پرسش نامه ای که از قبل آماده شده بود، وارد شد. برای مشخصات دموگرافیک متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و متغیرهای کیفی از جداول فراوانی استفاده شد، متغیرهای سن SD، و پاریتی و فراوانی مطلق و نسبی و سطح تحصیلات از جدول CROSS TAB استفاده شده است. برای مقایسه در متغیرهای کمی از آزمون تی تست و برای متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکوار استفاده شده است. سطح معنی داری بر اساس 05/0 P< در نظر گرفته شده است
  یافته ها
  از بین 600 نفر خانم مراجعه کننده به مراکز مربوطه و بیمارستان شهید مطهری (مرکز کوثر) میانگین سنی و میانگین سن ازدواج و میانگین گراویته این خانم ها به ترتیب 2/7± 68/29، 2 /3±74/19، 6/1±2/2 بود. همچنین میانگین آگاهی این مراجعه کنندگان 8/88درصد آگاهی ضعیف و 8/9درصد آگاهی متوسط و 3/1درصد آگاهی خوب داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به آگاهی پایین خانم های مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده و شایع ترین منبع اطلاع رسانی آنان که افراد و کارکنان مراکز بهداشت بوده اند، به نظر می رسد که بایستی در جهت طراحی و اجرای صحیح برنامه های تنظیم خانواده، تلاش و پی گیری به عمل آید و بر آموزش مداوم کارکنان بهداشتی و نهایتا آموزش افراد جامعه چه از طریق رسانه های مختلف (رادیو، تلویزیون و...) و چه از طریق کارکنان مراکز بهداشت و درمان تاکید گردد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از بارداری فوریتی، آگاهی، مراکز تنظیم خانواده
 • محمد جبراییلی، بهلول رحیمی، زهرا زارع فضل الهی، عباس دولانی صفحه 326
  پیش زمینه و هدف
  نیاز حیاتی نظام ارائه خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخگویی پرونده های کاغذی به این نیازها باعث شده که بهره گیری از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به طور روز افزون افزایش یابد. هدف مطالعه حاضر شناسایی مزایا و مشکلاتی ناشی از اجرای HIS در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از دیدگاه کاربران می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده که در سال 1389 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کاربران HIS در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، 160 نفر از آن ها انتخاب شد. داده ها از طریق یک پرسش نامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردیده و توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های خی دو و t-test تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین میانگین امتیاز کسب شده در مزایای ناشی از اجرای HIS به ترتیب مربوط به ارتقای کیفیت خدمات سلامت (4/55) و دسترسی به موقع به اطلاعات (4/42) می باشد. همچنین بیشترین میانگین امتیاز کسب شده در مشکلات ناشی از اجرای HIS به ترتیب مربوط به افزایش نیاز به کسب مهارت های جدید (3/82) و تحمیل هزینه زیاد به سازمان (3/48) می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق، ضروری به نظر می رسد برای تضمین موفقیت سیستم بایستی آموزش دانش و مهارت لازم برای کار با HIS به کاربران ارائه شود و همچنین پشتیبانی مناسب از نگهداری و ارتقای سیستم انجام گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات بیمارستانی، مزایا، مشکلات، کاربران، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • حسین حبیب زاده، کبری قربانزاده، حمیدرضا خلخالی، یوسف محمدپور صفحه 332
  پیش زمینه و هدف
  کیفیت بالای زندگی کاری به عنوان پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز سیستم های سلامتی شناخته شده است. از طرف دیگر صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری بوده و اخیرا پرستاران در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته اند. به همین دلیل، یافتن مولفه ها و عوامل موثر بر صلاحیت بالینی و ارتقا آن همیشه مورد توجه نظام های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است. بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و صلاحیت بالینی یکی از خلاهای پژوهشی داخل کشور است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین این دو متغیر تاثیرگذار در حرفه پرستاری است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه همبستگی بر روی 136 پرستار بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه کیفیت زندگی کاری و صلاحیت بالینی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss 16 و با استفاده از ضریب همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن و آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاری و صلاحیت بالینی با ضریب همبستگی 245/0 r= و004/0 p=، ارتباط وجود دارد، که شدت همبستگی ضعیف می باشد. اما بررسی ارتباط این دو شاخص با جدول توافقی با تعداد آماره 05/4 X2=، ارتباط معنی داری را نشان داد (044/0= P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه باید کیفیت زندگی کاری به حدی از مطلوبیت برسد تا منجر به ارتقای صلاحیت بالینی گردد، لازم است مدیران و سیستم های پرستاری با اتخاذ راه کارهای مناسب، کیفیت زندگی کاری و مولفه های مهم کیفیت زندگی کاری پرستاران را ارتقا داده و شرایط لازم جهت ارتقا صلاحیت بالینی و بهبود کیفیت ارائه خدمات پرستاری را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، صلاحیت بالینی، پرستاران
 • محمد حسنی، لیلا جودت کردلر صفحه 340
  پیش زمینه و هدف
  عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان است. پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تاثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه می باشد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش کلیه کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه به تعداد 462 نفر می باشد که از این میان تعداد 209 نفر بر اساس فرمول کهن، مورگان و کرجسای به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای عدالت سازمانی، تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به ترتیب از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه کامان (1979)، لوکاس (1990) و پودساکف و همکاران بهره گرفته شده که روایی و پایایی آن ها مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفته است.
  یافته ها
  بین ادراک از عدالت سازمانی با رضایت شغلی (533/0 r = و 000/0 P=) و رفتار شهروندی سازمانی (248/0 r = و000/0 P=) رابطه معنی دار مثبت وجود دارد، هم چنین بین ادراک از عدالت و تمایل به ترک خدمت رابطه معنی دار منفی وجود داشت (164/0- = r و 05/0 P<). نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد، که از میان سه مولفه عدالت سازمانی مولفه های عدالت تعاملی و عدالت توزیعی در پیش بینی رضایت شغلی (626/0 R= و392/0 R*=) عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معنی دار هستند (491/0 R= و 241/0 R*=). تنها تا حدود سه درصد عدالت تعاملی در پیش بینی تمایل به ترک خدمت معنی دار بود (16/0- R= و 03/0 R*=)؛ و نقش میانجی متغیر رضایت شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به ترک خدمت تائید نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد مختلف عدالت بر رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به ترک خدمت از جمله نتایج این پژوهش بود، که شناخت و آگاهی از آن برای مدیران در انجام اقداماتی برای بهبود احساس عدالت در سازمان مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه
 • یوسف حقیقی مقدم، محمد امین امین ولیزاده، آرام فیضی صفحه 353
  پیش زمینه و هدف
  بیش از 75 درصد بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه دچار آنمی می شوند بین 40-70 درصد بیماران بستری در بخش های ویژه خون دریافت می کنند. ترانسفوزیون خون امری ایمن نبوده و بیمارانی که خون در یافت می کنند دچار عوارض متعدد ناشی از ترانسفوزیون خون می شوند. در همین رابطه برای کاهش عوارض متعدد فوق محدودیت های خاصی برای تزریق خون در نظر گرفته شده است. چرا که یافته های بالینی نشان می دهد اکسیژناسیون بافتی حتی با مقادیر کم تر از 9 گرم در دسی لیتر نیز نقصان نمی یابد لذا به نظر می رسد بررسی میزان استخراج اکسیژن بافتی می تواند به عنوان معیار نیاز به ترانسفوزیون خون در بیماران غیر قلبی مراقبت های ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش ما سعی داریم تاثیر ترانسفوزین خون بر میزان اکسیژناسیون بافتی که در واقع اصلی ترین هدف از در مان با خون است را در بیماران بخش های ویژه نشان دهیم.
  مواد و روش کار
  30 نفر از بیماران غیر قلبی و بدون خونریزی فعال بستری در بخش های مراقبت های ویژه که دستور ترانسفوزیون خون داشتند به شیوه تمام شماری انتخاب و مقادیر هموگلوبین و نتایج تجزیه گازهای خون شریانی و وریدی آن ها جداگانه قبل و یک ساعت بعد از ترانسفوزیون خون تعیین و توسط آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی نشان داد در تمام موارد پس از ترانسفوزیون خون میزان هموگلوبین و محتوای اکسیژن شریانی (‍ Cao2) افزایش داشته است. میزان استخراج اکسیژن بافتی در 66/66 درصد موارد با کاهش و در 66/26 درصد موارد با افزایش مواجه بوده است. بین میزان هموگلوبین و استخراج اکسیژن بافتی بعد از ترانسفوزیون ارتباط آماری معنی داری مشخص نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بین مقادیر هموگلوبین و استخراج اکسیژن بافتی قبل از ترانسفوزیون خون ارتباط آماری معنی دار ولی بعد از ترانسفوزیون خون این ارتباط معنی دار نبود ضروری است تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. از آنجایی که ترانسفوزیون در غالب موارد با کاهش استخراج اکسیژن بافتی مواجه بوده است این احتمال را نمی توان به افزایش هموگلوبین نسبت داد چرا که با افزایش مدت ماندگاری کیسه های خون نتایج استخراج اکسیژن بافتی مطلوب تر بوده است. هموگلوبین خون در کنار مقادیر استخراج اکسیژن بافتی در تعیین نیاز به ترانسفوزیون خون برای پزشکان و پرستاران مراقبت های ویژه می تواند کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: ترانسفوزیون خون، تغییرات اکسیژناسیون بافتی، مراقبت های ویژه
 • میترا حکمت افشار، اراز بردی قورچایی، غلامرضا امین، محمد علی وکیلی، سمیرا عشقی نیا، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحه 360
  پیش زمینه و هدف
  تاخیر در تخلیه معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی شایع می باشد. بر اساس شواهد زنجبیل می تواند باعث تسریع در تخلیه معده گردد. این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار دو سوکور با طراحی قبل و بعد، 24 بیمار تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه پس از همسان سازی جنس و شدت بیماری در دو گروه مداخله (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. پس از 48 ساعت تغذیه با محلول گاواژ استاندارد، گروه مداخله 4 روز 120 میلی گرم عصاره زنجبیل و گروه کنترل 4 روز 5 میلی لیتر آب به عنوان پلاسبو دریافت نمودند. میانگین حجم باقیمانده روز پنجم و ششم ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل و تی زوجی در سطح معنی داری 05/0انجام شد.
  یافته ها
  میانگین حجم باقیمانده در 48 ساعت اول در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. ولی پس از گذشت 48 ساعت از شروع مداخله متوسط میانگین و انحراف معیار حجم باقیمانده روزهای پنجم و ششم در گروه مداخله (81/16±58/24) و در گروه کنترل (09/15±33/108) بود که با توجه به آزمون تی مستقل، اختلاف معنی داری را نشان داد (0001/0 p<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره زنجبیل حجم باقیمانده معده را در مقایسه با گروه دریافت کننده پلاسبو در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: عصاره زنجبیل، حجم باقیمانده معده، تغذیه لوله ای، تهویه مکانیکی، بخش مراقبت ویژه، گوارش
 • سمیه خضرلو، آرام فیضی صفحه 369
  پیش زمینه و هدف
  دیابت بیماری مزمن و ناتوان کننده ای است. خود مراقبتی در دیابت موجب ارتقای کیفیت زندگی شده و از تعداد موارد بستری در بیمارستان می کاهد و با پیگیری مداوم آن می توان از عوارض حاد و مزمن بیماری پیشگیری کرد. خود کارآمدی پایه ای برای تقویت خود مراقبتی در دیابت است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین خودکارآمدی درک شده و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابتی می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی 100 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی ارومیه که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس خود کارآمدی دیابت CIDS* و مقیاس خود مراقبتی بیماران دیابتی گلاسکو و توبرت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره خودکار آمدی بیماران 3/18 ± 8/73 و میانگین نمره خود مراقبتی آنان 2/16 ± 9/83 بود. در این میان اکثر بیماران دارای نمره خود کارآمدی و خود مراقبتی در حد متوسط بودند. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن، بین نمره خودکار آمدی و خود مراقبتی بیماران دیابتی همبستگی مثبت معنی دار مشاهده شد (05/0 P<).
  بحث و نتیجه گیری
  اعتقاد آزمودنی ها به خود کارآمدی برای انجام رفتارهای خود مراقبتی، همچنین میزان اجرای رفتارهای خودمراقبتی در بیماران در حد متوسط مشاهده گردید. با توجه به اینکه خودکارآمدی به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رفتارهای خود مراقبتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نیاز به ارتقاء آن جهت پیشگیری از عوارض دیابت و افزایش رفتارهای خود مراقبتی احساس می شود. از این رو لازم است برنامه های آموزشی جهت افزایش مهارت های بیماران دیابتی اجرا شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، خودمراقبتی، دیابت
 • فروغ رفیعی، محبوبه سجادی هزاوه صفحه 376
  پیش زمینه و هدف
  گذر از دانشجویی به پرستاری بالینی با چالش های فراوانی همراه است. مطالعه حاضر با هدف روشن ساختن مفهوم گذردر دانش آموختگان جدید پرستاری، درک وشناخت بیشتر ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بافت پرستاری وتغییرات آن در طول زمان انجام یافته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه با رویکرد تحلیل مفهوم تکاملی راجرز مقالات منتشر شده از سال 1999 تا سال 2010 مورد بررسی قرار گرفت. جستجو محدود به مقالات فول تکس و انگلیسی زبان بود. پس از انتخاب منابع داده ها، جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد و اطلاعات مربوط به ویژگی ها، پیشایند و پیامدهای مفهوم و همچنین واژه های جانشین و مرتبط خلاصه و کد بندی گردید.
  یافته ها
  تحلیل مفهوم نشان داد که مفهوم گذر دارای پنج خصوصیت اساسی وجهانی است: فرایند، انفصال، درک فردی، آگاهی و الگوهای پاسخ انسانی. همچنین این مفهوم دارای پیامدهای مثبت ومنفی است. پیامدهای مثبت گذر در پرستاران تازه کار شامل مواردی از احساس توانمندی و قدرت تا افزایش کیفیت مراقبت از بیماران و افزایش هزینه-اثربخشی می باشد. پیامدهای منفی گذر در پرستاران تازه کار مواردی از اضطراب، احساس جدایی و بی کفایتی تا نارضایتی شغلی، تضعیف روحیه، کاهش کیفیت مراقبت از بیماران و حتی گاهی ترک خدمت را در بر می گیرد.
  بحث و نتیجه گیری
  مفهوم گذر چند بعدی و پیچیده بوده و طیفی از رفتارها و خصوصیات را در برمی گیرد. همچنین مفهوم گذر پویا بوده ودر طول زمان تغییر می کند. این تحلیل علاوه بر شناسایی خصوصیات مفهوم گذر، آغازی برای تحقیق و توسعه بیشتر این مفهوم و گسترش دانش پرستاری خواهد بود.
  کلیدواژگان: گذر، دانشجوی پرستاری، پرستار بالینی
 • حیدرعلی زارعی، مالک میر هاشمی صفحه 389
  پیش زمینه و هدف
  سازگاری و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده روان شناسی محسوب می شود. به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن، ضمن افزایش حیطه دانش، می تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و بین فردی داشته باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط انواع سبک های تفکر با سازگاری تحصیلی است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی و همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 65 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی بودند که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و زانگ و سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک استفاده شد. داده ها جمع آوری شده نیز از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سبک های تفکر قضایی، اجرایی، سلسله مراتبی، آزاد اندیش، بیرونی و سبک های نوع اول ارتباط مثبت معنی دار و سبک تفکر آنارشیست ارتباط منفی معنی دار با سازگاری تحصیلی دارند و 4/20 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی بر اساس سبک های تفکر قابل تبیین است. همچنین مشخص شد سازگاری تحصیلی دانشجویان پرستاری در حد متوسط به بالا است.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده، سازگاری تحصیلی با انواع سبک های تفکر ارتباط دارد. بنابراین بهبود و ارتقاء مسایل مربوط به سازگاری تحصیلی دانشجویان پرستاری، مستلزم توجه به انواع سبک های تفکر آنان است.
  کلیدواژگان: سبک های تفکر، سازگاری تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • معصومه سهرابی، ریحانه ایوان بقا، رقیه شیرینکام صفحه 396
  پیش زمینه و هدف
  آسیب پرینه به طور شایع به هنگام زایمان اتفاق می افتد و می تواند باعث عوارض کوتاه مدت و بلند مدت بعد زایمانی شود هدف این مطالعه بررسی تاثیر روش های فیزیوتراپیک پرینه در مرحله دوم زایمان بر میزان و درجه پارگی های ناحیه پرینه و میزان نیاز به ترمیم پارگی ها در زنان اول زا می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است. در این مطالعه 12 0 زن اول زا یی که تمایل به شرکت در پژوهش و شرایط انجام زایمان طبیعی را داشتند، به صورت تصادفی در مرحله دوم زایمان در سه گروه 40 نفره روش های فیزیوتراپیک (کمپرس گرم، ماساژ پرینه) و گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه کنترل، برای اداره پرینه از طریق مانور ریتگن انجام می شد که روش شایع اداره پرینه در مرحله دوم زایمان می باشد. بعد از اعمال مداخله، داده های بدست آمده از مطالعه به وسیله روش های آماری توصیفی، رابطه مجذور کای، تفاوت میانگین ANOVA و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس و با استفاده از نسخه 15 نرم افزار SPSS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (p کم تر از 05/0 معنی دار تلقی گردید).
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری در میزان پرینه سالم، پارگی های درجه یک و درجه دو (513 / 0= P) و همچنین پارگی های قدامی پرینه (134/ 0= P) و نیاز به ترمیم پارگی ها (775/ 0= P) در گروه های فیزیوتراپیک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، روش های فیزیوتراپیک پرینه در زنان اول زا در مرحله دوم زایمان احتمالا تاثیری بر میزان سلامت پرینه ندارد.
  کلیدواژگان: روش های فیزیوتراپیک، آسیب پرینه، زنان اول زا، مرحله دوم زایمان
 • فاطمه علی اکبری، معصومه دل آرام، محمد حیدری صفحه 403
  پیش زمینه و هدف
  آریتمی های قلبی یکی از بیماری های قلبی عروقی شایع بوده و یکی از روش های درمانی این بیماران، استفاده از ضربان ساز می باشد. علی رغم فواید زیادی که استفاده از این دستگاه ها به دنبال دارند ممکن است عوارضی نظیر مشکلات جسمی و روانی نیز برای بیماران به دنبال داشته و کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهند، لذا پیگیری این بیماران پس از ترخیص امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف«تعیین تاثیر برگزاری جلسات آموزش گروهی توسط پرستار بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز» صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  در این کار آزمایی بالینی 60 بیمار دارای ضربان ساز در دو گروه مطالعه و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه مداخله، آموزش گروهی به مدت 4 هفته و در گروه شاهد مداخلات روتین (به صورت دادن جزوه آموزشی) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی (AQOL) و sf-36 و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 13 spss و آزمون هایتی مستقل، تی زوج، کای دو و آزمون دقیق فیشر انجام و 05/0 P< معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز ابعاد مختلف کیفیت زندگی قبل از اجرای مداخله در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت] (27/19 ± 44/57 در گروه مورد مداخله و 84/15 ± 23/52 در گروه شاهد)،20/0 [P= اما پس از 4 هفته مداخله آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را در تمام ابعاد بین دو گروه نشان داد] 62/15 ± 19/76 در گروه مورد مداخله و 86/14 ± 11/54 در گروه شاهد، 001/0 [P<
  بحث و نتیجه گیری
  تشکیل جلسات آموزش گروهی موجب ارتقاء کیفیت زندگی بیماران پس از تعبیه ضربان ساز گردید و نتایج این مطالعه اثر بخشی برگزاری جلسات آموزش گروهی در جهت ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی را تایید نمود لذا استفاده از این روش پس از ترخیص بیماران می تواند به عنوان یک روش کم هزینه به منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش گروهی، بیماری قلبی، کیفیت زندگی، ضربان ساز
 • فریده گل دوست، فربد عبادی فردآذر، مهناز صلحی، فاطمه قورچیانی صفحه 411
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های شایع سیستم عصبی مرکزی است که به علت آسیب غلاف میلین ایجاد می شود. استرس می تواند شدت بیماری را افزایش دهد و باعث بروز حمله در این بیماران شود، لذا کنترل و مدیریت استرس در این بیماران ضروری است تعیین بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در بهبود عملکرد بیماران مولتیپل اسکلروزیس در زمینه کنترل استرس می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. جامعه مورد بررسی 100 بیمار از بیماران ام اس با سن 50-15 سال از بیمارستان سینا و شریعتی تهران می باشد، که به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته و تنظیم شده بر اساس مدل بزنف جمع آوری گردید. هر دو گروه قبل از انجام مداخله آموزشی، پرسشنامه را تکمیل کردند و بیماران گروه مورد 3 جلسه برنامه آموزشی در یافت کردند. یک ماه پس از مداخله آموزشی، هر دو گروه پرسشنامه را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون تی مستقل نشان داد که قبل از مداخله دو گروه از نظر متغیرهای اجزای مدل بزنف (نگرش، نرم های انتزاعی، عوامل قادر کننده، عملکرد) تفاوت معنی دار ی با هم نداشتند (05/0 p>). اما پس از مداخله آموزشی میانگین نمره ی مربوط به متغیرهای اجزای مدل بزنف در گروه مورد نسبت به شاهد افزایش معنی دار ی پیدا کرد (001/0) p<. در نتیجه پس از مداخله گروه مورد نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتری در خصوص انجام رفتارهای مدیریت استرس داشت. آزمون من ویتنی نشان داد، میانگین نمره پیاده روی، تغذیه، فن های کنترل استرس پس از مداخله در گروه مورد افزایش معنی دار ی نسبت به گروه شاهد داشت (001/0) p<. لازم به ذکر است در عملکرد برنامه ریزی تفاوت معنی دار ی مشاهده نشد.
  بحث
  نتیجه گیری
  آموزش راهکارهای کنترل استرس در بیماران ام اس با استفاده از مدل بزنف موثر بوده و در این بیماران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کنترل استرس، مولتیپل اسکلروزیس، مدل بزنف
 • سکینه محمد علیزاده، فریده کاظمی، عزیزه فرشباف خلیلی، سیمین صیدی صفحه 420
  پیش زمینه و هدف
  دستگاه داخل رحمی (IUD) مسی، روش جلوگیری از بارداری طولانی مدت و قابل برگشتی است که در اثربخشی با عقیم سازی لوله ای برابری می کند. درد ناشی از جایگذاری IUD یا ترس از آن ممکن است زنان را برای استفاده از این روش بی میل کند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ژل لیدوکائین بر درد ناشی از جایگذاری IUD مسی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 96 زن در یک مرکز بهداشتی در شهر تبریز انجام گرفت. شرکت کنندگان توسط بلوک بندی تصادفی با بلوک های 6 و 9 تایی با رعایت پنهان سازی توالی تخصیص به سه گروه تقسیم شدند: در یک گروه یک دقیقه قبل از قرار دادن تناکلوم، ژل 2درصد لیدوکائین و در گروه دوم ژل لوبریکانت به وسیله سوآپ استریل در کانال سرویکس قرار گرفت و در گروه سوم مداخله ای انجام نشد. فرد گذرانده IUD از لحاظ نوع ژل و مراجع و فردی که درد را می سنجید از وجود یا عدم وجود مداخله blind بودند. تمام جایگذاری ها توسط یک مامای ماهر انجام گردید. میزان درد کل دوره IUD گذاری، بلافاصله بعد از جایگذاری IUD با استفاده از مقیاس دیداری 10-0 سانتی متری اندازه گیری شد. برای تعیین تاثیر ژل لیدوکائین و تعیین عوامل مرتبط با درد از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس، t تست، مان ویتنی و رگرسیون خطی در نرم افزار کامپیوتری 13 SPSS- استفاده شد.
  یافته ها
  در کل، میانگین نمره درد 8/1±5/3 بود. در آزمون تک متغیره از نظر نمره درد در بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. مقایسه فراوانی ها و نتایج آزمون های تک متغیره، در برخی عوامل مداخله گر احتمالی بین گروه ها تفاوت نشان داد. نتایج آزمون رگرسیون خطی با کنترل تاثیر عوامل مداخله گر احتمالی شامل سابقه زایمان طبیعی، فاصله از آخرین زایمان، وضعیت شیردهی، سابقه گذاشتن IUD و فاصله زمانی شستشوی سرویکس و سنجش تاثیر معنی داری از ژل لیدوکائین روی درد جایگذاری IUD نشان نداد. میانگین نمره درد در گروه لیدوکائین 39/0 کم تر از گروه بدون مداخله بود ولی این تفاوت معنی دار نبود (CI 95%:1.3، 0.57).
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از ژل لیدوکائین 2درصد و استفاده از ژل لوبریکانت داخل کانال سرویکس یک دقیقه قبل از قرار دادن تناکلوم بر روی سرویکس، در کاهش درد کلی زمان جایگذاری IUD بی تاثیر است.
  کلیدواژگان: IUD مسی، درد، جایگذاری IUD، لیدوکائین
 • حسین موسی زاده، عفت سادات مرقاتی خویی، علی اصغر اصغرنژاد فرید، طاها مرقاتی خویی، علی صدقیانی فر، عباس متولیان صفحه 429
  پیش زمینه و هدف
  خشونت علیه شریک جنسی تهدید کننده جدی سلامت عمومی است و اکثر درمان ها بر روی قربانی انجام شده اند لذا لازم است درمان های دیگری بر روی مرتکبین خشونت بررسی شوند.
  مواد و
  روش
  برای بررسی تاثیر درمان دیالکتیک رفتاری با رویکرد مذهبی بر روی خشونت علیه شریک جنسی 38 مرد مرتکب خشونت فیزیکی در یک مطالعه کار آزمایی کنترل شده تصادفی شده ارزیابی شدند. تخصیص تصادفی بلوک بندی شده برای تقسیم مراجعین به گروه مداخله و مقایسه بکار برده شد. در گروه مداخله از درمان دیالکتیک رفتاری با رویکرد مذهبی و در گروه مقایسه از درمان شناختی استفاده شد. خشونت علیه شریک جنسی و مذهبیت دو ماه قبل و بعد از مداخله توسط پرسش نامه های استاندارد خشونت علیه شریک جنسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مقیاس تعدیل شده طرح مذهبیت دانشگاه بوستون اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  1- روان درمانی دیالیکتیک رفتاری با رویکرد مذهبی در کاهش خشونت علیه شریک جنسی موثرتر از روان درمانی شناختی است(018/0= p برای خشونت فیزیکی و 011/0= p برای خشونت روانی). 2- مذهبیت با خشونت علیه شریک جنسی همبستگی منفی دارد (711/0= rs).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مذهبیت همبستگی معکوسی با همسر آزاری دارد و خشونت علیه همسر را در مردان مرتکب به آن می توان به نحو موثرتری با روان درمانی جامع و دیالکتیک رفتاری رفتاری با رویکرد مذهبی درمان نمود.
  کلیدواژگان: خشونت علیه همسر، مذهبیت، درمان دیالکتیک، رفتاری، درمان شناختی
 • سیده طاهره میرمولایی، مهرنوش عامل ولیزاده، محمود محمودی، زینب توکل صفحه 440
  پیش زمینه و هدف
  مادران اولین مراقبت کنندگان نوزادان هستند. هر عاملی که روی مادر تاثیر بگذارد، نوزاد و در نتیجه بهداشت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر ارائه مراقبت های پس از زایمان در منزل بر عملکرد مادران در مراقبت از نوزاد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مداخله ای، بر روی 200 مادر مراجعه کننده به مرکز بهداشت اکبرآباد که به صورت تصادفی در قالب 2 گروه 100 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. گروه کنترل، مراقبت های پس از زایمان را از مرکز بهداشت و گروه مداخله این مراقبت ها را در منزل خود دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، چک لیست، نمودارهای رشد و تکامل، فشارسنج، ترازوی نوزاد، ترمومتر، و متر نواری بود. پرسش نامه حاوی داده های مرتبط با مشخصات دموگرافیک واحدها و نحوه عملکرد مادران در مراقبت از نوزاد بوده و با مراجعه به منازل آن ها، تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 18 نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی یو و ویلکاکسون) استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها 5 درصد در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  اکثریت مادران در گروه سنی 29-20 سال و بیشتر آن ها نخست زا بودند (59%). میانگین نمره عملکرد مادران در مراقبت از نوزاد، پس از انجام مداخله در گروه ویزیت منزل (00/2 ± 59/11) و کنترل (25/2 ± 58/9) اختلاف آماری معنی داری داشت (001/0> p). عملکرد مادران در ابعاد تغذیه با شیر مادر، مراقبت از بند ناف، مصرف مکمل، استفاده از پستانک و مواجهه با دود سیگار بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشت اما در مورد قنداق کردن، استفاده از شیر کمکی بین دو گروه تفاوت معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  ارائه مراقبت های پس از زایمان، در منزل تاثیر مثبتی بر عملکرد مادران در نگهداری از نوزاد خود دارد، بنابراین می توان این نوع از ارائه مراقبت ها را به مسئولین بهداشتی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: مراقبت های پس از زایمان، ویزیت منزل، عملکرد مادران، مراقبت از نوزاد
 • سوسن ولیزاده، معصومه آقامحمدی، عیسی محمدی، حسین ابراهیمی صفحه 449
  پیش زمینه و هدف
  برای رسیدن به رویکرد کل نگر در مراقبت از بیماران، آگاهی از ادراکات بیماران از سلامتی خود، امر مهمی است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین معنای سلامت در زنان دیابتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه با روش کیفی پدیدارشناسی انجام گرفت. 22 زن دیابتی که تجربه حداقل یک سال ابتلا به دیابت نوع دو را داشته و مایل به بیان این تجربیات بودند با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاری جمع آوری گردید. تمام گفتگوها ضبط و به طور کامل نوشته شد و همزمان آنالیز با روش ون مانن شروع گردید.
  یافته ها
  مفهوم سلامت در پاسخ های شرکت کنندگان چندبعدی بوده و در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی قرار می گرفت که ارتباط مستحکمی بین آن ها وجود داشت. ابعاد روانی و معنوی سلامت مهم تر از دو بعد دیگر عنوان شدند. بیشتر پاسخ های شرکت کنندگان در بعد جسمی، بیانگر توجه آن ها به داشتن استقلال بود. داشتن آرامش و ظهور بیماری به عنوان خواست خدا نیز از مهم ترین نکات مطرح شده در ابعاد روانی و معنوی بود.
  بحث و نتیجه گیری
  شرکت کنندگان صرف نداشتن بیماری جسمی را نشانه سلامتی ندانستند. توجه بیماران به ابعاد مختلف سلامت و به خصوص ابعاد روانی و معنوی می تواند نشان دهنده این باشد که در صورت عدم احساس سلامتی در بعد جسمی، با مداخله در سایر ابعاد می توان این امکان را فراهم آورد تا بیماران بتوانند هم در بعد جسمی و هم در ابعاد دیگر، احساس سلامتی نمایند.
  کلیدواژگان: سلامت، دیابت، زنان، پدیدارشناسی، ایران
|
 • R. Bagaei, Y. Nadari, Hr Khalkhali Page 312
  Background and Aims
  P atient safety is an important part of the nursing management. But with this huge amount of nursing errors, patient safety seems out of reach. In order to catch a practical strategy to reduce the nursing error; this research evaluated the incidence and disclosure of nursing errors and their predisposing factors in critical care units.
  Materials and Methods
  A descriptive- analytical study was conducted in critical care units: ICU, CCU & hemodialysis from 3 educational hospitals in Urmia city. A sample oftwo hundred-two nurseswas selected by census method for this study. Data were collected by questionnaire and analyzed by descriptive and inferential statistics by using Statistical Program for the Social Science (SPSS 16. 0) for windows.
  Result
  The results indicated that the majority of nurses were female (86. 6% female). The average age was 32. 2±4 year, and the average work experience was 8. 4±4. 7 year, while the average experience in critical care units was 3. 7±2. 6 year. Our data showed that from nurse’s view point, different factors in domains of management, team working, environment and education were considered to be predisposing factors of nursing errors. Also, there were a statistically significant difference between nurse’s view point with different ages and experiences.
  Conclusion
  Regarding to the importance of different factors in domain of management, teamwork, environment and education; we should have evidence base knowledge; and practical strategy to decrease nursing error.
  Keywords: N ursing Errors, Predisposing Factors, Medical Error, Disclosure
 • F. Bahadori, H. Ayatolahi, Z. Yekta, V. Fallahi, Sh Fallahi, R. Mehdioghli Page 321
  Background and Aims
  the aim of this study was awareness of women which were refer to family planning and kowsar center in Urmia about emergency contraception.
  Materials and Methods
  this prospective and cross sectional study was carry out in family planning and Kowsar center of Urmia Medical Sciences University in West-Azarbayjan in 2008 via 2009. A questioners were filled by medical students and demographic characteristic such as age, education, marital duration, parity and history of unwanted pregnancy.Questions about type, effectiveness, previous using and source of their information about Emergency contraception were written.Awareness were divided to good (score ≥ 20), moderate (score 7-19) and poor (score ≤6). P - value was considered significant if ≤0.05.
  Result
  The study comprised of 600 women. mean age of them and marital age were 29.8 ±7.2 and 19.7 ±3.2, respectively. The mean parity was 2.2 ± 1.6.88.8 % had poor, 9.8% intermediate and 1.8% good awareness about EC. Awareness was positive related to academic education, history of unwanted pregnancy and didnt related to age, duration of married and parity.
  Conclusion
  Awareness of ECn in our study was very poor, So education of women is very important.
  Keywords: emergency contraception, family planning centers, awareness
 • M. Jebraeily, B. Raheimi, Z. Zareh, A. Dolani Page 326
  Background and Aims
  The critical requirement of healthcare services on information and also disabilities of paper chart to meet these serious needs has been caused to increase trend to use of the Hospital Information Systems (HIS). The goal of this research is to determine advantages and disadvantages of HIS.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2011.The study sample selected by multistage cluster sampling method andconsisted of 160 HIS users from teaching hospitals ofUrmia University of Medical Sciences. Data collected by using a self-structured questionnaire that reliability of which had been measured by specialists and validity evaluated by internal consistency method. Collected data analyzed by SPSS software descriptive statistics and analytical statistics (t-test and chi-square).
  Result
  Maximum mean of scale in advantage of HIS related to the promotion of healthcare quality (4/55 from 5) and better accessibility to accuracy information (4/42 from 5).Maximum mean of scale in disadvantage of HIS related to the new skills acquisition (3/82 from 5) and high costly (3/48 from 5).
  Conclusion
  The results of the present study demonstrate that, for building a successful hospital information system, users must be acquired sufficient training to increase their skills and knowledge in order to utilize of that system and an appropriately support should also be organized to maintain and promotion of system.
  Keywords: HIS implementation, Advantage, Disadvantage, End users, Urmia University of Medical Sciences
 • H. Habibzadeh, K. Ghorbanzadeh, Hr Khalkhali, Y. Mohamadpor Page 332
  Background and Aims
  high quality of work life (QWL) is known as basic prerequisite for empowering human resources in health system. While nurses have a significant position in health organizations’ success their clinical competencies play an important role for their proficiency-which recently has been criticized-. Sounderstandingclinical competency determinants and its promotion is considerable for health care and medical educational systems at all times. As research studies’ involving this issue seems rare in our country, we aimed toseek for the relationship betweennurse's quality of work life andtheir clinical competency.
  Materials and Methods
  This descriptive –correlation study was conducted with a multi stage random sample of 136 nurses working in hospitals of Urmiauniversity of medical sciences. Data were collected through self- administered questionnaire including demographic characteristics, QWL based on Brooks and clinical competence scale Mertoja Rita. The information was analyzed by non parametric spearman correlation andchi -square test by using Statistical Program for the Social Science (SPSS 16.0) for windows.
  Result
  Our findings showed a weak correlation between QWL and level of nurses’clinical competency (r= 0/245, p= <0/004). But a significant relationship (p=0/041) has been showed between these two indices by cross tabulation with x2= 4/579.
  Conclusion
  The results of this study indicated that desired levels of quality of work life could lead to the clinical competency development. Health systems and nursing managers should apply the appropriate strategies to promote nurse's QWL and provide proper facilities for improving the quality of care and clinical competency of nurses.
  Keywords: Quality of work life, clinical competence, nurses
 • M. Hassani, L. Jodatkordlar Page 340
  Background and Aims
  Justice in an organization symbolizes equity and consideration of ethical behavior in an organization. Numerous studies have shown that increase of justice perception affects different aspects of organizational behavior. The purpose of this research is to study the relationship between perception of organizational justice with turnover intention, job satisfaction and organizational citizenship behavior among the medical staff of Urmia Imam Reza hospital.
  Materials and Methods
  The methodology of the correlative-descriptive study was followed. The study population consisted of all medical staff of Urmia Imam Reza hospital including 462 persons among whom 209 persons were randomly selected as sample size, based on Cohen, Morgan and Krejcie's formula. In order to collect data on organizational justice, turnover intention, job satisfaction and organizational citizenship behavior variables; Nihoff and Mormman's (1993), Cammann's (1979), lucas (1990) and Podsakoff’s (2000) questionnaires were used, respectively. Data analysis was performed using Pearson correlation test, analysis of variance test and step wise multiple regression method.
  Result
  This study indicated that there was a significant positive relationship between perception of justice with job satisfaction (p=0/000 & r=0/533) and organizational citizenship behavior (p=0/000 & r=0/248), also there was a significant negative relationship between perception of justice and turnover intention (p<0/05 & r= -0/164). The obtained results from multiple regression showed that among three components of organizational justice, distributive justice and interactional justice were significant in predicting job satisfaction(R=0/626 & R*=0/392) and procedural justice and interactional justice were significant in predicting organizational citizenship behavior(R=0/491 & R*=0/241). Interactional justice was only about three percent significant in predicting turnover intention(R= -0/16 & R*=0/03). The mediator role of job satisfaction variable in relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior and turnover intention was not confirmed.
  Conclusion
  The results of our study give us an understanding of the role of different aspects of justice in job satisfaction, organizational citizenship behavior and turnover intention. Understanding of this issue will be helpful for managers to take appropriate actions for improving the perception of justice in their organizations.
  Keywords: Organizational Justice, Turnover Intention, Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, Medical Staff of Urmia Imam Reza Hospital
 • Y. Haghighimoghadam, Ma Valizadeh, A. Feizi Page 353
  Background and Aims
  greater than 75% patient that hospitalized in intensive care units has anemia. Blood transfusion in icu is not recently and about 40-70% patients in intensive cares receive transfusion. blood transfusion is not safety and many of patients that received transfusion have some serious side effects. Therefore to decrease such unwanted events there are some limits in blood transfusion. Because there is no decreased in o2 extraction until hemoglobin above 9 gr/dl. Therefore it seem the o2 extraction is the best categorized to blood transfusion need evaluation. in this study we want to determine the effect of blood transfusion on tissue o2 extraction in intensive care patients.
  Materials and Methods
  30 non cardiac and active bleeding intensive care patients that has ordered blood transfusion by physician were selected. before and I hour after transfusion the veinuos and arterial samples obtained to determine Sao2, Svo2 and Hg. And then datas were analysed.
  Result
  the study showed that hemoglobin level and arterial o2 content (Cao2) has increased in all patients after transfusion. In 66/66% the o2 extraction decreased after transfusion and in 26/66% patient it elevated. There was no significant correlation between hemoglobin level and o2 extraction after transfusion.
  Conclusion
  although there was significant correlation between Hg and o2 extraction before blood transfusion it was losedafter transfusion that similar studies are needed. It seems that the o2 extraction was decreased after transfusion without related to Hg levels. In order to evalution intensive patients need to blood transfusion, Hg and o2 extraction levels must be insighted together by nurses and physicians.
  Keywords: o2 extraction, blood transfusion, intensive care patient
 • M. Hekmatafshar, A. Bardigorchaei, Gh Amin, Ma Vakili, S. Eshginia, A. Sanagoo, L. Jouybaril Page 360
  Background and Aims
  Delayed gastric emptying among mechanically ventilated patients is common. According to evidence ginger can be accelerated gastric emptying. This study conducted to determine the effect of a ginger extract on gastric residual volume of patients hospitalized in Intensive Care Unit (ICU).
  Materials and Methods
  This study was a double-blind randomized control clinical trial with before and after design. Twenty-four mechanically ventilated patients who hospitalized in ICU were enrolled into intervention and control groups (12 in each group). Patients were matched in items of gender and illness severity. After 48 hours gavage feeding with a standard solution among two groups; intervention and control groups respectively received 120 mg (5ml) of ginger extract and 5 ml of water as a placebo for 4 days. Residual volumes of the fifth and sixth days were recorded. Data analysis was performed using independent t-test and paired t test also significance level was determined as 0. 05.
  Result
  Mean gastric residual volume in first 48 hours between both groups was not significantly different. But mean and standard deviation of mean residual volume of fifth and sixth days in intervention and control groups were respectively (81/16 ± 58/24) and (09/15 ± 33/108) whichaccording the independent t test, showed significant difference (p <0.0001).
  Conclusion
  Results showed that ginger extract reduces gastric residual volume compared with placebo in mechanically ventilated patients who hospitalized in ICU.
  Keywords: Ginger extract, Gastric residual volume, Delay gastric emptying, Tube feeding, Mechanical ventilation, Intensive care unit, Gastrointestinal
 • S. Khezerloo, A. Feizi Page 369
  Background and Aims
  Diabetes is a chronic and disabling disease. In diabetes, self-caring promotes the quality of life and reduces the number of hospitalization and with continuous of its pursuit, the acute and chronic side effects can be prevented. Self- efficacy is a basis to reinforce of self-caring in diabetes. The purpose of this study is assessment of relationship between perceived self-efficacy and self-care in diabetic patients.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 100 diabetic patients who referred to EmamKhomeiny Hospital, Urmia. They were selected by easy sampling. Data collection tools were demographic information, self-efficacy assessment using Confidence in Diabetes Self- Care Scale (CIDS) and self-care scale evaluation using Glasgow and Toobert measures for diabetes. Data analysis was performed by SPSS.
  Result
  Results indicated that average score of self-efficacy among patients was 73.8± 18.3 and the average score of self-care was 83.9±16.2. The most of the patients had an average score of self-efficacy and self-care. The spearman correlation coefficient showed a direct significant relationship between self-efficacy and self-care scores of patients.
  Conclusion
  Patients’ beliefs about self-efficacy to the implementation of self-care and performing self-care behaviors were in medium rate. Since self-efficacy is the most important element to determine of self-care behaviors, it is necessary to promote the self-efficacy for increasing the self-care behaviors and consequently, prevention of side effects of diabetes. Therefore educational program on self-efficacy for improving this skill among diabetic patients should be considered.
  Keywords: Self, efficacy, Self, care, Diabetes
 • F. Rafiee, M. Sajadihezaveh Page 376
  Background and Aims
  The transition from nursing student to clinical nursing is a major challenge.The aim of this study was to clarify concept of transition in new graduate nursing, understand and identify its attributes, antecedents and consequences in nursing context.
  Materials and Methods
  Rodger's evolutionary concept analysis method was used to facilitate clarification of transition concept in nursing. The search, performed on scientific databases using the keywords: ' transition', 'nursing student' and ' new graduate nurse' covering the period 1999 to 2010 represented concerning nursing. Search limited to english-language articles and the full text and all research and review articles were compiled. After applying the inclusion and exclusion criteria, a total of 30 articles included for the final analysis. The process was audited by one independent expert to ensure neutrality and credibility of the study and to reduce the potentials for bias.
  Result
  This study showed that the concept of transition has five basic and global properties: process, disconnectedness, personal perception, awareness, and human responsepatterns. Thisconcepthasalsopositive &negative consequences.Positive consequences of transition in novice nurses are from felt empowerment and more power to promote quality of patient care and increased cost -effectiveness. Negative consequences are anxiety, separation, incompetence to job dissatisfaction, decreased quality of patient care.
  Conclusion
  Transition is a multidimensional and complex concept. Transition is also a dynamic concept. This analysis identified characteristics of transition concept, but the dimensions of this concept still require to further analysis.
  Keywords: Transition, New Graduate Nurse, Rodgers Evolutionary Approach, Concept Analysis
 • Ha Zarei, M. Mierhashme Page 389
  Background and Aims
  Adjustment and its different aspects is considered as a basic and extensive discussions in psychology, therefore identifying of related factors –apart from increasing domains of related knowledge – can cause a reduction in the individual and inter individual problems. The aim of present research was to investigate the relationship between types of thinking style and academic adjustment.
  Materials and Methods
  This research was a descriptive and co relational study. The sample study was included 65 nursing students who were studied in Islamic Azad University, khoy city. The study was conducted using the cluster sampling method within each cluster units were then chosen bysimple random sampling. To gather the data, two standard questionnaires on thinking styles of Strenberg and Zang and academic adjustment of Baker and Siryak were used. Gathered data were analyzed by statistical methods of correlation test of person and multiple regressions.
  Result
  The results showed that thinking style of judiciary, executive, hierarchy, liberalism, external and the style of the type I had positive significant relationship and thinking style of anarchism had negative significant relationship with academic adjustment.In addition %20.4 of variance academic adjustment based on thinking style was explicable. It was also evident that, there were average high score of academic adjustment among nursing students in this study.
  Conclusion
  Based on our research academic adjustment has relationship with the kind of thinking. Therefore it seems necessary to notice on the typeI thinking style for improvement and promotion of the academic adjustment among nursing students.
  Keywords: Thinking, Academic adjustment, Nursing students
 • M. Sohrabi, R. Ivan Bagha, R. Shirinkam Page 396
  Background and Aims
  Perineal trauma is common outcome of vaginal birth, and can cause short term and long term problems for new mothers. The aim of this study was to determine the effectiveness of physical therapy techniques during child birth on severity and degree ofperineal ruptures and also its effect on the amount of stitches required for perineal repair following perineal trauma in nulliparous women.
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial study (RCT) carried out on 120 nulliparous women that expecting normal birth of singletonfetuses; they were randomly selected and divided into three groups; two physical therapy techniques (warm compresses and massage perineal) and one control groups (40 women for each group). All processes have done during the second stage of labor. Midwife held a clean, wash and warm cloths to the mother’s perineum and her external genitalia for the warm compress group, during and between pushes. Woman in the massage group received massage and stretching of the perineum with each contraction. In the control group, women received Ritgen's maneuver, routine and standard care for the second stage of labor. The data have been analyzed with descriptive statistical methods, Anova, chi-square test and non parametric test, Kruskal -Wallis, using SPSS 15/0 (p<0/05 was significant).
  Result
  Our finding indicated that there were not any significant differences regarding to the severity and degree ofperineal ruptures (p= 0/513), the rate of the lacerations in the anterior perineal region (p=0/134) and the amount of stitches required for perineal repair (p=0/775) among three groups.
  Conclusion
  The practice of the physical therapy techniques in the second stage of labor cannot probably prevent from perineal trauma.
  Keywords: Perineal trauma, Warm compresses, Massage perineal, Ritgen Maneuver
 • F. Aliakbari, M. Delaram, M. Heidari Page 403
  Background and Aims
  Cardiac arrhythmia is one of the most common cardio-vascular diseases and pacemaker is a curative method which reduces most of problems in patients with arrhythmia. In spite of benefits of pacemaker, it may lead to some complications such as physical and psychological problems that can affect patients’ quality of life. Thusfollow up is necessary for pacemaker users after discharge. The aim of this study was to detect effects of nurse-led group educational sessions on the different dimensions of quality of lifeamong patients with implanted pacemakers.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study sixty patients with pacemaker implantation divided into two groups. Case group patients participated in the group educational sessions while participants in the control group receivedtheir routine care (educational material) for four weeks. We used Assessment of Quality of Life (AQOL) and Short Form Questionnaire (SF36) for assessing the quality of life and semi structure interview was used for data collection. Data were analyzed using Statistical Program for the Social Science (SPSS 13.0) for windows. Independent and Paired-T test also Fisher test analyses were used in this study. Alpha was set at p<0.05 for all data analyses.
  Results
  Prior to the intervention, mean quality of life scores was same between two groups [(57/44 ± 19/27 for intervention group and 52/23 ± 15/84 for control group), p=0/20]. After 4 weeks intervention independent-t-test showed a significant differences among the mean scores between two groups in all aspects of quality of life [76/19 ± 15/62 for intervention group and 54/11 ± 14/86 for control group, (p<0/001)].
  Conclusion
  Our results confirmed the effect of group educational session to improve the different aspects of quality of life among patients with implanted pacemakers. Consequently employing post-dischargegroup educational session can improve the quality of life among these patients as a cost effectiveness method.
  Keywords: group education, nurse, qualityof life, pacemaker
 • F. Goldoust, F. Ebadifardazar, M. Solhi, F. Ghorchiany Page 411
  Background and Aims
  Multiple sclerosis (MS) is one of the most common diseases of the central nervous system. MS is the result of damage to myelin. There is the exact relationship between stress and the onset or progression of MS so stress management is important in MS patients.
  Materials and Methods
  This study intended toinvestigatethe effect of stress management educational program based on Basnef model to improve behavior in MS patients. This was a quasi-experimental study that was performed on 100 MS patients between the ages of 15-50 years from Sina and Shariati hospitals, Tehran. Participants in the study randomly divided into two groups: experimental and control groups.The instruments for data collecting were a questionnaire which was developed by the researcher and established based on the Basnef model. The both groupscompleted the questionnaires before and one month after intervention, while only the patients in the experimental group participated in 3 educational intervention sessions. Eventually, the data were analyzed by using independent-t, chi-square and mann-whitney statistical tests.
  Result
  Our findings indicated that both groups didn’t have any significant difference based on Basnef model variables (attitudes, subjective norm, enabling factors, and intention) before intervention. But the mean scores of Basnef model variables were significantly increased in the experimental group compared to the controls after intervention. Also behavioral methods of stress managementimproved significantly among the experimental group, compared to control group.
  Conclusion
  Since stress management is highly recommended for MS patients, applying the Basnef model is very effective for developing an educational program for MS patients in order to control their stress.
  Keywords: Multiple sclerosis, stress management, Basnef model
 • S. Mohammad Alizadeh, F. Kazami, A. Farshbafkhalili, S. Saidi Page 420
  Background and Aims
  The copper bearing intrauterine device (IUD) is a long-term, reversible contraception method that is as effective as tubal sterilization. Its insertion pain or fear of it may make women hesitate to use an IUD. This study aimed to determine the effect of lidocaine gel on pain from copper IUD insertion.
  Materials and Methods
  This study was done among 96 women at a health center in Tabriz. The subjects were allocated into three groups using random blocking with 6 and 9 block sizes considering allocation concealment. Inone group, lidocaine 2% gel and in the second, lubricant gel was placed in the cervical canal by a sterile swab one minute before IUD insertion and the third group got no intervention. IUD inserter was blind for the gels used and subjects and the pain assessor were blind for intervention. One expert midwife inserted all the IUDs. Immediately after IUD insertion, pain during the insertion was measured using 0-10 cm visual analogue scale, with the value of 10 meaning ‘‘worst imaginable pain.’’One way ANOVA, Kruskal-Wallis, unpaired t-test, Mann-Whitney and linear regression in SPSS-13 were used to identify effect of lidocaine gel on the pain.
  Result
  Overall, the mean pain score was 3.5±1.8. In univariate analysis, there was no significant difference in pain scores between three groups. Comparison of frequencies and univariate analysis showed difference in some possible confounding factors between the groups. Results of linear regression model by controlling effect of the possible confounding factors including history of vaginal delivery, interval from the last delivery, situation of lactation, history of IUD insertion and the interval of cervix wash and pain assessment showed no significant effect of lidocaine gel on the insertion pain. The mean pain score in the lidocaine group was 0.39 less than in the control group but it was no significant (CI 95% of the difference: -1.3, 0.57).
  Conclusion
  Use of 2% lidocaine gel and also use of lubricant gel into the cervical canal, one minute before putting on cervical tenaculum, has no effect on reducing overall pain during IUD insertion.
  Keywords: Copper IUD, pain, IUD insertion, lidocaine
 • H. Mosazadeh, E. Mergathy, A. Asgarnejad, T. Mergathy, A. Sadagianifar, A. Motevallian Page 429
  Background and Aims
  According to reports, intimate partner violence is a serious threat to public health. While the most of therapies focus on the victims, it seems necessary to study viable therapies for offenders.
  Materials and Methods
  To survey the effectiveness of dialectical behavioral therapy with a religiosity approach on intimate partner violence, 38 men who had committed physical violence against their partners were assessed in a randomized controlled trial. Blocking randomized allocation was used to divide the sample study into intervention and comparison groups. The therapy used in the intervention group was dialectical behavioral with religiosity approach. Cognitive therapy was used for the comparison group. Violence and religiosity has marked two months before and after treatment with a validated intimate partner violence questionnaire of Iran Medical University and modified religiosity project scale of Boston University.
  Result
  According to this study dialectical behavioral therapy with religiosity approach in treatment of physical or psychic violence is more effective than cognitive therapy (p=0.018 for physical violence and p=0.011 for psychic violence). Our results have also shown that religiosity has a negative correlation with intimate partner violence.
  Conclusion
  Dialectical behavioral therapy with religiosity approach should be considered as the effectual method for treatment of intimate partner violence. Religion has a strong influence on preventing of violence among partner.
  Keywords: Intimate Partner Violence, Religiosity, Dialectic, Behavioral Therapy, Cognitive Therapy
 • S. T Mirmolaei_M. Amelvalizadeh_M. Mahmoodi_Z. Tavakol Page 440
  Background and Aims
  Mothers are the firstattentive for infants, any factor may have impact on mother health, will affect wellbeing of infantandconsequently community health. The aim of this research was to identify the effect of post partum home care on mothers’ practices in infant care.
  Materials And Methods
  This randomized, controlled clinical trial study was conducted at a health center in Tehran city in 2011. The sample study included 200 mothers who had attended to Akbar Abad health care center with the purpose of screening test for their infants. They were equally randomized into two case and control groups (100 in each group).Control group mothers received second and third post partum care in health care center while case group received their post partum cares at their home. Data collection tools were questionnaire, checklist, growthcharts, barometers, babyscales, thermometers and meters. The questionnaire was aboutdemographic information of participantsand the quality of mothers’ practices in infant care. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (Chi-square tests, Mann-WhitneyandWilcoxon) by usingSPSS 18.0and data with p<0.05 were significant.
  Results
  In this study the most of mothers were aged 20-29 years old(59%).After intervention, averagescores of maternal practices in infant care was statistically different (for homevisitgroup 11.59±2.00 andcontrols 9.58±2.28, p<0.001). Maternal practices between two groups was statistically different in dimensions of breastfeeding, care of cord, supplementation, pacifieruse and exposure tocigarette, but in Swaddling and milk complement use w as not statistically different.
  Conclusion
  Postpartum home care has positive effect on maternal practices in infant care. So, post partum health care is recommended to health care providers.
  Keywords: Postpartumcare, Homevisits, Maternal practices, InfantCare
 • S. Valizadeh, M. Agamohamadi, E. Mohammadi, H. Abrahimi Page 449
  Background and Aims
  To reach a holistic approach for treating patients, being familiar with patient's perception of their own health be an important matter. This study was carried out to determine the meaning of health from the viewpoint of diabetic women.
  Materials and Methods
  The study was conducted using the qualitative phenomenology method. 22 diabetic women who were suffering from type 2 diabetes for at least one year and were willing to express their experiences were selected employing purposive sampling technique. Data were collected with the use of semi-structured interviews. All interview were tape recorded and transcribed verbatim and were analysed simultaneously with the Van Manen method.
  Result
  The patient's perspectives of their health introduced health as a multi-dimensional phenomenon which was divided into four groups of physical, psychological, sociological and spiritual dimensions. All the groups were closely connected, however the psychological and spiritual aspects were considered more important. Most of the responses in the physical dimension were related to having independence. Feeling comfort and happiness was one of the main points in the psychological dimension and in the spiritual aspect; disease as Gods will had an important role in the answers.
  Conclusion
  In this study, participants reported health as not just feeling physically healthy. The attention of the patients towards other health dimensions especially psychological and spiritual aspects shown that if patients are not feeling physically healthy, intervention the other dimensions of health could help for improving the physical aspect as well as all the other aspects of health.
  Keywords: Health, Diabetes, Women, Phenomenology, Iran