فهرست مطالب

طب نظامی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1391)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/17
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مرتضی ایزدی، علی ایوبیان، طه نصیری، نعمت الله جنیدی، مژگان فاضل، محمد جواد حسین پورفرد صفحه 69
  اهداف
  گردشگری سلامت، هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را دربر می گیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. همچنین گردشگری سلامت، یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز یک بازوی امنیت ملی است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت گردشگری سلامت و تعیین مزیت های ویژه کشور ایران صورت گرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی مروری در دو مرحله انجام شد. نخست داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و تارنماهای علمی استخراج شد و سپس نظر صاحب نظران خبره نیز به آن اضافه شد. داده های مطالعه با استفاده از الگوی عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی و رابطه بین آنها بررسی و تحلیل شدند.
  یافته ها
  کشور ایران دارای نقاط قوت زیادی ازجمله پزشکان حاذق، تکنولوژی بروز و مناطق درمانی طبیعی برای جذب گردشگران سلامت است، اما با نقاط ضعف و چالش هایی نظیر هماهنگی نامناسب سازمان های مسئول گردشگری پزشکی و برنامه ریزی نامناسب نیز همراه است.
  نتیجه گیری
  کشور ایران می تواند با سرمایه گذاری هرچه بیشتر روی نقاط قوت خود و معرفی آنها به عنوان توانمندی های منحصربه فرد خود در ارایه خدمات، نقش خویش را در این بازار پررنگ تر نماید. در زمینه نقاط قابل اصلاح نیز می توان بر حسب مورد از طریق تدوین برنامه های جامع، بازاریابی و اصلاح برخی از فرآیندها، نتیجه مورد نظر را حاصل نمود.
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، توانمندی، مزیت رقابتی، فرصت، تهدید، ایران
 • زهرا جمال پور، علیرضا عسگری، محمدرضا نورانی صفحه 77
  مقدمه
  40% حجم بدن انسان بالغ از عضله اسکلتی تشکیل شده است. دامنه بیماری های عضله اسکلتی از ضعف عضلانی تا فلج و حتی مرگ گسترش دارد. در نیروهای نظامی، شایع ترین صدمات، زخم های بازی هستند که در آن، تمام یا بخشی از یک یا چند عضله اسکلتی تخریب می شود. سلول های عضلانی در افراد بالغ آن گونه که بافت هایی همچون بافت خون ساز، پوست و سایر بافت ها به طور منظم تکثیر می یابند، امکان تکثیر ندارند. بنابراین، توانایی گرفتن تعداد کمی سلول از پستاندار بالغ و تولید حجم نسبتا زیاد عضله اسکلتی، مزیت ارزشمندی برای بشر است.
  نتیجه گیری
  در حال حاضر به نظر می رسد که طراحی و ساخت جایگزین عضله اسکلتی به نحوی که از لحاظ عملکرد انقباضی قابل مقایسه با عضله طبیعی باشد اندکی دور از ذهن است؛ چراکه هنوز هیچ گونه روش موثر و قابل انجام برای ساخت جایگزین عضلانی که از لحاظ اندازه نسبتا بزرگ باشد و در آن فیبرهای عضلانی بالغ و زنده با تراکم و نظم معین شبیه به عضله طبیعی کنار هم قرار گرفته باشند وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مهندسی بافت عضله اسکلتی، سلول های ستاره ای، نیچه، داربست، فاکتورهای رشد
 • مهدی ابراهیم نیا، علی فرزانه، عباس عبادی، شهرام توفیقی صفحه 85
  اهداف
  ساختار سازمانی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف و استراتژی سازمان ها دارد. این مطالعه با هدف ارایه الگوی ساختار سازمان های بهداشتی و درمانی نظامی، براساس ویژگی های نبرد ناهمطراز برای دستیابی به ساختار سازمانی مناسب انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه ترکیبی در سال 1388 انجام شد. مرحله کیفی به کمک مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با 18 نفر از مدیران عالی سازمان های بهداشت و درمان نظامی با نمونه گیری هدفمند انجام گرفت. داده های کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شد. سپس مدل های ساختاری با بحث گروهی متمرکز مورد اجماع قرار گرفتند. در مرحله کمی، نظرات 95 نفر از مدیران ارشد بهداشت و درمان نظامی در مورد انعطا ف پذیری، دقت، سرعت تصمیم گیری و تناسب مدل های ساختاری با نبرد ناهمطراز مقایسه شد. نتایج با نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری توصیفی و آزمون استنباطی مجذور کای تحلیل شد.
  یافته ها
  چهار مدل ساختار سازمانی استخراج شد. در ابعاد انعطاف پذیری و دقت، مدل «ستادمحور» با 5/68 و 8/63%، مناسب بودن سرعت تصمیم گیری مدل «فرماندهی محور» با 6/73% بالاترین امتیاز را به دست آوردند. در هر سه مورد بین نتایج اختلاف معنی داری وجود داشت (007/0 و 003/0 و 023/0= p). از نظر تناسب کل ساختار با نبرد ناهمطراز، بین چهار مدل اختلاف معنی داری مشاهده نشد (9/0= p)، ولی مدل «متمرکز» با 6/61% بیشترین موافقت را به دست آورد.
  نتیجه گیری
  گرچه یک ساختار مشخص برای تامین همه ابعاد شرایط جنگی مورد توافق کامل قرار ندارد، ولی به نظر می رسد در شرایط جنگی، ساختارهای فرمانده محور مناسب تر است، چراکه سرعت تصمیم گیری بالا می رود.
  کلیدواژگان: نبرد ناهمطراز، ساختار، سازمان بهداشت و درمان نظامی
 • محمد غلامی فشارکی، انوشیروان کاظم نژاد، فرید زایری، محسن روضاتی، حامد اکبری صفحه 93
  اهداف
  چاقی یکی از معضلات بهداشتی بوده و از عوامل ایجادکننده سایر بیماری هاست. عوامل خطر متعددی در ایجاد چاقی موثر است که یکی از این عوامل، کار در نوبت کاری است. در این مطالعه سعی داریم تا با استفاده از تحلیل چندسطحی که روشی کارا در تحلیل داده های همبسته و طولی است، در یک بررسی طولی و با کنترل عوامل مخدوشگر، به مطالعه تاثیر کار در نوبت کاری با چاقی بپردازیم.
  روش ها
  داده های استفاده شده در این مطالعه با استفاده از مشاهدات سالیانه مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در طی سال های 1380 تا 1389 و از بین کلیه پرسنل شاغل در این شرکت استخراج و طی یک مطالعه طولی تحلیل شد. در این مطالعه اثر متغیر نوبت کاری بر چاقی افراد مورد بررسی با تعدیل اثر متغیرهای فشار خون، سن و میزان تحصیلات ارزیابی شد. نرم افزار MLwiN 2.1 جهت برازش تحلیل چندسطحی استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه 6713 و با متوسط 7 و دامنه تکرار 10 بود. 2/45% افراد مورد مطالعه را روزکارها، 6% را نوبت کار هفتگی و 8/48% را نوبت کار معمولی تشکیل می دادند. در این مطالعه با کنترل عوامل مخدوشگر، نوبت کاری با چاقی رابطه نشان داد (005/0= p). همچنین نتایج بیشتر نشان دهنده کاهش شاخص توده بدنی نوبت کارهای هفتگی نسبت به روزکارها بود.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که در بیشتر مطالعات به نوبت کاری به عنوان عامل افزایش دهنده چاقی اشاره شده است، می توان از الگوی کاری کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در نحوه زمانبندی کاری، نحوه پرداخت ها و پاداش ها به عنوان الگوی مناسب جهت کاهش اثر نوبت کاری بر چاقی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، مطالعه طولی، تحلیل چندسطحی، نوبت کاری، کارخانه فولاد
 • رضا نوری، علی فتحی آشتیانی، سید حسین سلیمی، عبدالله سلطانی نژاد صفحه 99
  اهداف
  خودکشی در بین سربازان تصادفی نیست و در نتیجه جریانی از اندیشه ها، رفتارها، موقعیت ها و روابط بین فردی که اغلب ریشه در قبل از شروع دوره سربازی دارند رخ می دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل زمینه ساز خودکشی و خودزنی در سربازان یکی از نیروهای نظامی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی تمامی سربازان یکی از نیروهای نظامی که از سال 1383 تا 1386 اقدام به خودزنی و خودکشی نموده بودند، انجام شد. نمونه ها به شیوه سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های خودکشی و خودزنی نمونه ها استخراج شد و با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون مجذور کای تحلیل شد.
  یافته ها
  44% نمونه ها سابقه اقدام قبلی به خودکشی یا خودزنی داشتند. شایع ترین عوامل مشترک زمینه ساز خودکشی و خودزنی در این مطالعه اختلالات روانی 2/37%، مشکلات خانوادگی 7/36%، ناسازگاری با همکاران و محیط کاری 8/13% بود. بیشترین فراوانی خودکشی و خودزنی ها مربوط به فصل زمستان بود. روش مورد استفاده سلاح گرم 9/49%، سلاح سرد 2/25%، خوردن دارو 5/18%، حلق آویزکردن خود 4/4%، خوردن نفت و مایع دستشویی 2/1% و پرش از بلندی 9/0% بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوامل زمینه ساز به دست آمده، بایستی افراد در بدو ورود به محیط های نظامی و همچنین به صورت دوره ای منظم و به دقت مورد بررسی قرار گیرند و مداخلات مناسب پیشگیری از خودکشی از قبیل آموزش، مشاوره و روان درمانی برای آنان انجام شود.
  کلیدواژگان: خودکشی، نظامی، اختلال روانی، سرباز
 • احمد کوشا، شکوفه باقری، علی جنتی، محمد اصغری جعفرآبادی، مصطفی فرحبخش صفحه 105
  اهداف
  بررسی مقایسه ای رضایت در زیرمجموعه یک سازمان وسیع می تواند به شناسایی عوامل تحت نفوذ مدیریت هر کدام از زیرمجموعه های فوق کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان رضایت شغلی بین کارکنان بخش بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی انجام شد.
  روش ها
  ای ن مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1390 روی 420 نفر از کارکنان دو بخش بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی که به روش نمونه گیری سه مرحله ای خوشه ایانتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته رضایت شغلی بود که پنج جنبه از رضایت شغلی شامل عوامل ساختاری و مدیریتی، فردی، اجتماعی، ماهیت شغل و محیطی و رفاهی را مورد سنجش قرار داد. داده ها با روش های آماری توصیفی و است ن باطی شامل آزمون رتبه دهی فریدمن، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS 11 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین رضایت شغلی بین پزشکان عمومی و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های استان آذربایجان شرقی در تمامی ابعاد دارای تفاوت معنی دار بود (05/0 p<). میانگین رضایت شغلی پزشکان عمومی بیمارستان و ماماهای مراکز بیشتر از متوسط و پزشکان عمومی مراکز و ماماهای بیمارستان کمتر از متوسط گزارش شد. بالاترین میانگین رضایت در بعد عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی و بیشترین میزان نارضایتی در بعد عوامل محیطی و رفاهی گزارش شد.
  نتیجه گیری
  میانگین رضایت شغلی بین کارکنان بخش بهداشت و درمان تفاوت معنی دار دارد و توجه به عوامل محیطی و رفاهی محیط کار احتمالا می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی در بخش بهداشت و درمان شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان، مرکز بهداشتی درمانی، رضایت شغلی، کارکنان مراقبت سلامت
 • سیده صدیقه سیدحسینی، اقبال زارعی، علی اصغر ابهری، سید رضا فلاح چای صفحه 113
  اهداف
  پرداختن به جنبه های مختلف روحی و روانی و کیفیت زندگی نیروهای نظامی دریایی برای بالا بردن سطح توان نظامی و کارآمدی مامورین و در نتیجه بالابردن اقتدار نظامی حایز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی اثرات روان شناختی اعزام به ماموریت های رزمی دریایی با مدت طولانی بر خانواده های پرسنل نیروی دریایی ارتش بود.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1390 روی 20 خانواده نظامی ساکن در یکی از شهرک های منطقه یکم نیروی دریایی شهر بندرعباس که حداقل تجربه سه بار اعزام را داشتند انجام شد. سوابق و تاریخچه زندگی مامورین، سابقه ازدواج و تعداد فرزندان، سابقه شغلی آسیب شناسی روانی حاصل از شرایط کاری و اعزام به ماموریت های رزمی براساس مصاحبه آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مبنای طرح سئوالات آزمون های رضایت مندی زناشویی انریچ، پرسش نامه تنیدگی شغلی و پرسش نامه رضایت شغلی بود.
  یافته ها
  اثرات برجامانده از ماموریت های طولانی مدت بر روی افراد نظامی، همسر و فرزندان آنها با سن، تحصیلات، سن ازدواج، تعداد فرزندان، سابقه کاری، مسئولیت فرد نظامی، محل اعزام، مدت ماموریت و احتمال وقوع درگیری نظامی با متخاصمان همبستگی داشت. وجود دیدگاه مثبت خانواده های نظامی درخصوص ضرورت انجام این ماموریت ها عاملی برای افزایش میزان تحمل مشکلات شناخته شد.
  نتیجه گیری
  شناخت اثرات روان شناختی ماموریت های رزمی دریایی منجر به شناسایی راهکارهای مناسبی چون آموزش مهارت های زندگی به منظور جلوگیری و تخفیف این اثرات می شود.
  کلیدواژگان: اثرات روان شناختی، نیروی دریایی، ماموریت های رزمی دریایی، خانواده نظامی
 • سعید نقابی، محمدکریم بهادری صفحه 123
  اهداف
  در سازمان های بزرگ، حمایت از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله- مراتبی، برای رشد عملکرد و افزایش مزیت رقابتی، موضوعی حیاتی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه کارکنان در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی بود.
  روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که به روش مقطعی در سال 1390 انجام شده است. برای دستیابی به هدف مطالعه، میزان هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه 96 نفر از کارکنان در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در ایران با استفاده از پرسش نامه های استاندارد ونگ و لا سنجیده شده است. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی و روش آماری مورد استفاده، ماتریس همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس با استفاده از نرم افزار SPSS 17 بوده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مولفه های هوش هیجانی شامل ارزیابی احساسی خود، ارزیابی احساسات دیگران، به کارگیری احساسات و تنظیم احساسات رابطه معنی داری با رفتار کارآفرینانه کارکنان دارند (01/0>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که به ترتیب بعد ارزیابی احساسی دیگران، تنظیم احساسات و به کارگیری احساسات، بیشترین اثرگذاری را در رفتار کارآفرینانه کارکنان دارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که رفتار کارآفرینانه در بین زنان و مردان تفاوت معنی داری ندارد (05/0
  نتیجه گیری
  در عصر حاضر رفتار کارآفرینانه را در سازمان ها نمی توان نادیده گرفت. کارکنان برخوردار از سطوح بالای خصیصه هوش هیجانی، تمایل بیشتری دارند که احساساتشان را بهتر تنظیم و کنترل کنند. بنابراین رفتار بهتری در محیط کار را تجربه می کنند که در نتیجه، آنان را قادر می سازد که کارآفرینانه عمل کنند.
  کلیدواژگان: رفتار کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، هوش هیجانی
 • مسعود فردوسی، سودابه وطن خواه، نادر خالصی، فربد عبادی فرد آذر، علی ایوبیان صفحه 129
  اهداف
  سازمان تامین اجتماعی بعد از وزارت بهداشت، بزرگ ترین ارایه کننده خدمات درمانی در سطح کشور است. نبود نظام سطح بندی و ارجاع بیمار باعث رهاشدن درمان، سردرگمی بیماران، مراجعات بی رویه و به هدررفتن منابع می شود. این پژوهش با هدف ارایه الگوی مناسبی برای مدیریت نظام ارجاع بیماران در بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه تطبیقی در سال 1387 انجام شد. در تدوین الگوی پیشنهادی از دو نشست جداگانه هیات متخصصین بهره برداری شد. سپس کدهای موضوعی و محوری با روش تحلیل چارچوب استخراج شد و براساس اهداف پژوهش و یافته های تحقیق، الگوی پیشنهادی شکل گرفت. این الگو با روش دلفی در سه دور به تایید افراد صاحب نظر رسید.
  یافته ها
  در کشورهای ایالات متحده، کانادا، انگلستان، کره جنوبی و شیلی که نظام طب ملی دارند، سطح بندی خدمات و نظام ارجاع بیمار فراگیرتر است. در کشور فرانسه نظام سطح بندی به طور جدی دنبال نمی شود. در اتریش ساختار بیمه اجتماعی فراگیر وجود دارد، اما در بیمه اجتماعی ترکیه نظام ارجاع به طور نسبی پیاده شده است. در بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی ایران نظام ارجاع بیمار مشاهده نمی شود و تنها ستاد هدایت بیمار در استان ها، کار اعزام برخی از بیماران نیازمند به خدمات تخصصی را بر عهده دارد.
  نتیجه گیری
  الگوی پیشنهادشده برای مدیریت نظام ارجاع در این پژوهش مبتنی بر سطح بندی خدمات، نظام ارجاع نیمه باز و پزشک خانواده ثابت است که عضویت در آن داوطلبانه است. در این الگو از اهرم مالی برای اجرای بهینه نظام ارجاع استفاده شده است.
  کلیدواژگان: نظام ارجاع، درمان مستقیم، سازمان تامین اجتماعی
 • مجتبی امکانی، نرگس خانجانی صفحه 137
  اهداف
  خواب یکی از نیازهای اساسی و فیزیولوژیک انسان است و در فعالیت های روزمره افراد نقش بسزایی دارد. یکی از شایع ترین اختلالات در انسان، اختلال خواب است که عوارض زیادی را در پی دارد و از جمله این عوارض می توان به خطاهای انسانی در حین فعالیت های شغلی به ویژه رانندگی اشاره کرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس بین شهری کرمان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1390 انجام شد. 100 نفر از رانندگان اتوبوس بین شهری کرمان با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از یک پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ جمع آوری شد. داده ها سپس با استفاده از آزمون های T مستقل، آنووا، ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای به کمک نرم افزار SPSS 15 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین ساعات رانندگی رانندگان در شبانه روز 81/0 ± 71/7 ساعت بود و میانگین نمره کلی کیفیت خواب در رانندگان برابر 34/0 ± 98/6 از کل 21 نمره بود که 61% از آنها دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند. بین سن و کیفیت خواب ارتباط معنی داری وجود داشت (01/0= p). بین رضایت شغلی و کیفیت خواب هم ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0= p). رانندگانی که در 5 سال گذشته تصادف داشته اند، از لحاظ کیفیت خواب وضعیت نامطلوبی داشتند (013/0= p).
  نتیجه گیری
  کیفیت خواب رانندگان اتوبوس های بین شهری کرمان مطلوب نیست و برای جلوگیری از تصادفات و آسیب به مسافران باید تدابیر لازم در خصوص بهبود کیفیت خواب رانندگان اتوبوس ها و استراحت به موقع و کافی و محدودکردن ساعات کار رانندگان اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، رانندگان اتوبوس، کرمان
 • رضا رنجبر، میثم سرشار صفحه 143
  اهداف
  باکتری های سالمونلا از مهم ترین عوامل ایجاد کننده گاستروانتریت در انسان هستند. سالمونلا تیفی موریوم علاوه بر انسان، میزبان های زیادی داشته و امکان شیوع آن در جامعه بالاست. این مطالعه با هدف ارزیابی گوناگونی ریبوتایپی ایزوله های بالینی سالمونلا انتریکا، سرووار تیفی موریوم جداشده از برخی بیمارستان های تهران انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی در یک دوره زمانی سه ساله از سال 1386 تا 1389 انجام شد. نمونه های بالینی بیماران مشکوک به عفونت با سالمونلا مراجعه کننده به تعدادی از بیمارستان های تهران بررسی شدند. پس از تشخیص در محیط های کشت انتخابی و استفاده از روش های استاندارد سرولوژیک و باکتریولوژیک، DNA سویه ها به روش فنل- کلروفرم استخراج شد و گوناگونی ژنتیکی ایزوله های بالینی سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم به کمک روش ریبوتایپینگ ارزیابی شد.
  یافته ها
  الگوی باندی در تمامی ایزوله ها دارای اندازه ای بین 4/1 و 8/16 کیلوباز بود. بر پایه گوناگونی نواحی ژنومی ریبوزومی، ایزوله های سروتایپ تیفی موریوم در 7 دسته تقسیم شدند. بیشترین تعداد سویه ها (5 مورد) در دسته 2b قرار داشت. سه ایزوله این سروتایپ در دسته 6b، و مابقی هرکدام به تعداد 1 ایزوله در سایر دسته ها قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  سویه های در گردش سالمونلا انتریکا سروتایپ تیفی موریوم در بیمارستان های مورد مطالعه در تهران، صرفا متعلق به یک ریبوتایپ خاص نیستند و از گوناگونی ریبوتایپی برخوردارند، ولی برای قضاوت دقیق تر در مورد وجود کلون های محدود یا گسترده و ارتباط میان سویه های این سروتایپ لازم است سایر روش های تایپینگ مولکولی مورد استفاده قرارگیرند.
  کلیدواژگان: سالمونلا تیفی موریوم، گاستروانتریت، تایپینگ مولکولی
 • محمدرضا منظم، فرشاد ندری، نرگس خانجانی، محمدرضا قطبی راوندی، حامد ندری، طیبه برسم، محسن شمسی، حامد اکبری صفحه 149
  اهداف
  تراکتورها به عنوان مهم ترین منبع تولید صدا در کشاورزی شناخته شده اند. این مطالعه به منظور تعیین میزان مواجهه رانندگان و مجاورین تراکتورهای رومانی با صدای این وسیله در دنده ها و دور موتورهای مختلف انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1390، روی یک تراکتور رومانی سالم مدل (ام-650) موجود در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. بر طبق استانداردهای بین المللی، پیستی به طول 20 و عرض 3 متر تعریف و اندازه گیری تراز صدا در دو حالت ثابت (خلاص) و متحرک (با دنده و دور موتورهای مختلف) و در دو موقعیت گوش راننده و مجاورین انجام شد. تراز صدا اندازه گیری شد و برای تعیین مشخصات صدای تولیدی در موقعیت گوش راننده، آنالیز فرکانس انجام شد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و به کمک نرم افزار Excel تحلیل شد.
  یافته ها
  در حالت ثابت در اطراف تراکتور موقعیت خروجی اگزوز دارای بالاترین میانگین تراز صدا و در حالت متحرک نیز با افزایش دور موتور از 850 به 1700 دور بر دقیقه، میانگین تراز فشار صوت در موقعیت گوش راننده از 8/5 دسی بل تا 3/9 دسی بل و در موقعیت اطرافیان نیز از 3/2 دسی بل تا 3/10 دسی بل افزایش یافت. میانگین تراز فشار صوت در فرکانس های پایین بالاتر از فرکانس های میانی و بالا بود.
  نتیجه گیری
  در حالت متحرک در موقعیت گوش راننده تراکتور در دور موتور 850 دور بر دقیقه میانگین تراز صدا در تمامی دنده ها پایین تر از حد استاندارد است، ولی در دور موتور 1700 تراز صدا از استاندارد ایران و ACGIH فراتر است و بایستی اقدامات کنترلی برای محافظت رانندگان در مقابل صدا اعمال شود.
  کلیدواژگان: تراکتور رومانی، تراز صدا، دور موتور، دنده
 • مهدی خوبدل، کامران اکبرزاده، حسین جعفری، علی مهرابی توانا، علی موسوی جزایری، جواد رفیع نژاد، مرتضی ایزدی، علی اکبر اصفهانی، یونس جهانی، محمد نوبخت صفحه 155
  اهداف
  مورچه هایی که توانایی گزش و نیش زدن و تزریق سم به بدن انسان را دارند، تحت عنوان مورچه های نیش زن نامیده می شوند. این مطالعه با هدف شناسایی و تشخیص مورچه های نیش زن، بررسی شیوع نیش خوردگی و عوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با آن در سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی از بهمن سال 1388 تا تیر 1389 در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی روی 318 نفر نظامی که به روش تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. صید مورچه های نیش زن با روش صید فعال و دستی صورت گرفت. تعیین شیوع و وضعیت مورچه گزیدگی به کمک تکمیل پرسش نامه انجام شد. داده ها با روش های آماری توصیفی و آزمون های استنباطی شامل آزمون مجذور کای، من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و گاما به کمک نرم افزار SPSS 12 انجام شد.
  یافته ها
  گونه مورچه نیش زن، پاکی کوندیلا سنارنسیس مایر، 1862 تعیین شد. شیوع مورچه گزیدگی به طور میانگین، 1/70% برآورد شد و شیوع فصلی آن در سه جزیره دارای الگوی یکسان و در بهار و تابستان شایع تر بود. 4/84% از موارد نیز در اندام های حرکتی بود. مهم ترین علایم شامل احساس درد، خارش شدید و التهاب موضع و در برخی موارد با تشکیل تاول همراه بود.
  نتیجه گیری
  مورچه گزیدگی در جزایر مورد مطالعه اگرچه خطرناک نبوده و به شوک و مرگ منتهی نمی شود، ولی باعث ایجاد درد و خارش و سوزش زیاد و نیز سلب آسایش و کاهش کارآیی سربازان می شود، بنابراین اقدامات پیشگیرانه و نیز کنترل این مورچه ها می بایست انجام گیرد.
  کلیدواژگان: مورچه نیش زن، خلیج فارس، نظامی، ایران، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک
 • محمد جواد حسینپورفرد، حسن رفعتی، سیدعبدالرضا بابامحمودی، براتعلی اصغری، بیژن پاکروشن، منصور بابایی صفحه 163
  اهداف
  کارآمدی انسان ها به استعداد آنها، ابزار مورد استفاده، آموزشی که دیده اند و شرایط کارشان بستگی دارد. برای پی بردن به کارآمدی یک فرد باید عملکرد وی را اندازه گیری نمود و نتیجه به دست آمده را با یک معیار مناسب مقایسه کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرات کار طاقت فرسا و حواس پرتی بر کارآمدی در کارکنان یکی از مراکز مدیریت بحران شهر تهران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع پیش آزمون- پس آزمون در سال 1391 روی 68 نفر از کارکنان یکی از مراکز مدیریت بحران شهر تهران انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام آزمایش انتخاب شدند و به منظور بررسی و شناخت استعدادها و کارآیی افراد از آزمون خط زنی تولوز پیرون استفاده شد. فرم ها پس از پایان هفت مرحله آزمایش جمع آوری و تصحیح شدند. داده ها با آزمون ناپارامتری باینومینال به کمک نرم افزار SPSS 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  کار طاقت فرسا کارآمدی را به شدت پایین آورد و کارآیی زنان در شرایط عادی و کار طاقت فرسا بیشتر از مردا ن بود. همچنین حواس پرتی موجب افت بازده شد. اثر حواس پرتی مانند اثر کار طاقت فرسا نبود و کار طاقت فرسا اثر شدیدتری در مقایسه با حواس پرتی داشت.
  نتیجه گیری
  کار طاقت فرسا بر کارآمدی افراد تاثیر دارد و بازده افراد را به حدود نصف کاهش می دهد، اما حواس پرتی به اندازه کار طاقت فرسا سبب افت کارآمدی نمی شود. توصیه می شود که افراد در یک زمان معین به دو کار نپردازند. همچنین نباید در محیطی مشغول به کار شد که به علل مختلف موجبات حواس پرتی فراهم می شود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارکنان نظامی، پرسش نامه HSE
|
 • Izadi M., Ayoobian A., Nasiri T., Joneidi N., Fazel M., Hosseinpourfard M. J Page 69
  Aims
  Health tourism covers any trip for health promotion and as one of the dimensions of tourism, results in development and leads to dynamic economics. It could also be a national strategy towards increasing the national income and is also considered as a national security aid. This study was carried out to investigate the current status of health tourism in Iran and the specific potentials of the country.
  Methods
  This descriptive review article was done in two stages. First, the research data was extracted from the resource library and scientific websites and then the experts’ viewpoints were added to it. Data were investigated and analyzed using the pattern of factors that create competitive advantage and their relationships.
  Results
  Iran has many strength points, including expert physicians, up-to-date medical technology and natural healing regions to attract health tourists; however, weaknesses and challenges such as poor coordination among the organizations responsible for medical tourism and inappropriate planning.
  Conclusion
  Iran could make use of its potentials in the field of health tourism and achieve the goals and visions of “Iran in 1404”, through increasing emphasis on the strength points and introducing them as its unique capabilities, comprehensive planning and operational requirements of field units and provide leadership in this industry.
  Keywords: Health Tourism, Capabilities, Competitive Advantage, Opportunity, Threat, Iran
 • Jamalpoor Z., Asgari A. R., Nourani M. R Page 77
  Introduction
  Approximately 40% of every adult human body mass is composed of skeletal muscle. Skeletal muscle diseases range from the debilitating to crippling and even to death. The residing satellite stem cells are few in numbers. The ability to take a few cells from an adult human and produce a large mass of functional skeletal muscle would be of invaluable benefit to humankind.
  Conclusion
  As of today it seems that designing and construction of a skeletal muscle substitute with similar functional properties is a little far out of mind; because no yet exists an effective and executable method for construction of a skeletal muscle substitute that be large enough and mature and live fibers aligned in it with proper concentration and regularity similar to natural muscle.
  Keywords: Skeletal Muscle Tissue Engineering, Satellite Cells, Niche, Scaffold, Growth Factors
 • Ebrahimnia M., Farzaneh A., Ebadi A., Tofighi Sh Page 85
  Aims
  Organizational structure has key role in the implementation of organizational goals and strategies. The purpose of this study was to provide a military healthcare structure model based on the characteristics of asymmetric in order to achieve a proper organizational structure.
  Methods
  This mixed method study was conducted in 2009. The qualitative phase was done by in-depth interviews with 18 top managers of the healthcare system who were selected by purposeful sampling. Qualitative data were evaluated by qualitative content analysis. Then, structural models were established by focused group discussion. In the quantitative phase, the opinions of 95 military healthcare senior executives were compared considering flexibility, accuracy, decision-making and compatibility of the structural models with asymmetric war.
  Results
  Four organizational structure models were extracted. The “Staff-base” model gained the highest score (68.5% and 63.8% respectively) in the field of flexibility and accuracy and the “Command-base” model gained the highest score (76.3%) in the field of decision-making. There was significant relationship among all mentioned fields (p=0.007, 0.003, 0.023). Investigating the overall compatibility with asymmetric war, there was no significant relationship between the four models (p=0.9), but the “focused” model gained the maximum score (61.6%).
  Conclusion
  Although there isn’t complete agreement on a specified structure to ensure all needs of asymmetric war conditions, the “command-based” structures seems more appropriate due the high speed of decision-making.
  Keywords: Asymmetric War, Structure, Military Healthcare Organization
 • Gholami Fesharaki M., Kazemnejad A., Zayeri F., Rowzati M., Akbari H Page 93
  Aims
  Obesity (OB) is one of the health problems that may lead other diseases. Many risk factors make OB that one of them is working on Shift Work (SW). In the present research, we are going to study the relationship between SW and OB by controlling confounding factor and with use of multilevel modeling, the powerful method for modeling correlated and longitudinal data.
  Methods
  The data were extracted is annual observation from workers who worked at Isfahan’s Mobarakeh Steel Factory (ISCF) that collected in health and safety executive between 2001 until 2010 for longitudinal study. In this research we study the effect of SW on OB with controlling blood pressure, age, and education level. MLwiN programmer version 2.1 was used to apply a multilevel modeling.
  Results
  Total person who participate in this study was 6713 with 7 repetitions and range 10. The 45.2%, 6%, 48.8% of participation were day worker, weekly shift worker and routine shift worker respectively. In this study with controlling confounding factor WSW was shown significance relationship with OB (p=0.005) and more result shown decreasing BMI in routine shift worker rather than day worker.
  Conclusion
  Since in most studies SW Mentioned as increasing factor for OB it can be something of a pattern in how the work schedule, pay and bonuses as a suitable model of ISCF can be used to reduce the effect on OB on SW.
  Keywords: Body Mass Index, Longitudinal Study, Multilevel Modeling, Shift Work, Steel Factory
 • Nouri R., Fathi, Ashtiani A., Salimi S. H., Soltani Nejad A Page 99
  Aims
  Suicide is not a random event among soldiers and happens as a result of a course of thoughts, behaviors, circumstances and inter-personal relations which mostly originate from some time before the military training period. The goal of the present research was to determine the background factors of suicide and self-mutilation among soldiers of a military unit.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on all soldiers of a military unit that had attempted suicide or self-mutilation from 2004 to 2007. Samples were selected by census method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The required data were extracted from the suicide and self-mutilation files and were analyzed by SPSS 17 software using descriptive statistical methods and analytical tests such as Chi-Square test.
  Results
  44% of the studied individuals had the history of self-mutilation or committing suicide. The most frequent background factors of self-mutilation and suicide were mental disorders (37.2%). family problems (36.7%), challenges with co-workers and work environment (13.8%). Majority of suicides were committed in winter. The suicide methods were use of firearms (49.9%), stabbing (25.2%), taking drugs (18.5%), hanging up (4.4%), taking oil and hand-washing liquid (1.2%) and a jumping from height (0.9%).
  Conclusions
  According to the obtained background factors, soldiers should be screened by the time of arrival at military environments and at regular intervals. Preventive interventions such as training, consultation and psychotherapy should be also performed.
  Keywords: Suicide, Military, Mental Disorder, Soldier
 • Kousha A., Bagheri Sh, Janati A., Asghari Jafar Abadi M., Farahbakhsh M Page 105
  Aims
  Comparative invetigation of satisfaction rate in the subunits of big organizations will result in recognition of the factors influenced by the managers of each subunit. The aim of this study was to compar thr job satisfaction level between health and treatment deputy staff in East Azerbaijan province, Iran.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 420 health and treatment personnel in East Azarbaijan, Iran in 2011. Samples were selected by 3-stage cluster sampling. Data were collected by a researcher-made job satisfaction questionnaire that measured 5 aspects of job satisfaction including structural and manageral, individual, social, job nature, environmental and welfare factors. Data were analyzed by descriptive statistical methods and analytical tests including Friedman test and MANOVA using SPSS 11 software.
  Results
  The difference of job satisfaction mean was statistically significant between the GPs and midwifes of healthcare centers and hospitals in all dimentions (p<0.05). Hospital GPs and healthcare center midwifes reported a higher level of job satisfaction and healthcare center GPs and hospital midwifes repotted a lower level of job satisfaction. Health and treatment staff had the highest satisfaction average in individual factors and the lowest average in environmental and welfare factors.
  Conclusion
  Job satisfaction mean does significanlty differ between the health and treatment personnel. Environmental and welfare factors may be targetted to improve job satisfaction in public health care system.
  Keywords: Hospital, Healthcare Centers, Job Satisfaction, Health Care Staff
 • Seyyed Hosseini S., Zarei E., Abhari A. A., Fallah Chai S. R Page 113
  Aims
  Investigating the different psychological aspects and the life quality of navy forces is important for improving their military power and efficiency and therefore improving the military power. The aim of this study was determining the psychological effects of long term naval missions on the family members of the Iranian Navy staff.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in 2011, on 20 military families residing in one of the towns of the navy’s 1st area in Bandar-Abbas city and had at least experienced three naval missions. Then the occupational history, life biography, marriage status, the number of children and the history of psychological hurt due to job conditions and war missions were investigated based on free interviews. Questions were designed based on ENRICH Inventory, the Occupational Stress Questionnaire and the job satisfaction questionnaire.
  Results
  The remaining psychological effects of long term missions on families were correlated with age, education level, marriage age and the number of children, job experiences, military responsibility, mission location and duration and the possibility of fighting adversaries. Having a positive view about the necessity of missions was an important factor in tolerating problems.
  Conclusion
  Understanding the psychological effects of naval missions would result in finding appropriate solutions such as teaching life skills with the aim of lowering and preventing these effects.
  Keywords: Psychological Effects, Navy, Naval Missions, Military Family
 • Neqabi S., Bahadori M Page 123
  Aims
  In large organizations, supporting entrepreneurial behavior at all hierarchal levels for growth and increasing competitive advantages, is necessary. The aim of this research was to study of relationship between emotional intelligence and entrepreneurial behavior in a medical sciences university.
  Methods
  This study is a descriptive and cross-sectional study conducted in the second half of 2011 in a medical sciences university. Sampling included 96 people. Standard questionnaire of Wong & Law has used for gathering data regarding emotional intelligence and entrepreneurial behavior. Samples selected randomly and used spearman correlation and Mann-Whitney tests to examine statistical significance by SPSS 17.
  Results
  Findings showed that there is a significant relation between all dimensions of emotional intelligence including self-emotional appraisal, other's emotional appraisal, and regulation of emotion and use of emotion and entrepreneurial behavior (p<0.01). Analyses demonstrated that other’s emotional appraisal, regulation of emotion and also uses of emotion have high effects on entrepreneurial behavior. Furthermore findings indicated that there is no significant difference among men and women (p>0.05).
  Conclusion
  Nowadays, entrepreneurial behavior in organizations cant be ignored. Employees that have high level of emotional intelligence can control their feelings. Therefore they can experience better behavior in the workplace that enables them to act entrepreneurial.
  Keywords: Entrepreneurial Behavior, Corporate Entrepreneurship, Emotional Intelligence
 • Ferdosi M., Vatankhah S., Khalesi N., Ebadi Fard Azar F., Ayoobian A Page 129
  Aims
  The Social Security Organization is the largest provider of health services throughout the country after the Ministry of Health. Lack of the classification and referral system will lead to treatment withdrawal, patients’ confusion, immethodical visits and waste of resources. This study was carried out with the aim of proposing a proper model for the management of patients’ referral system in the direct care unit of the Social Security Organization.
  Methods
  This comparative study was carried out in 2009. Two separate meetings of the Expert Panel in developing the proposed model were utilized for codification of the model. Then, the thematic and pivotal codes were extracted through framework analysis and the model was proposed according to the research objectives and research findings. This model was approved by experts through three rounds of Delphi method.
  Results
  The classification of services and patient referral system is more comprehensive in US, Canada, Britain, South Korea and Chile due to the presence of national medical system. The referral system is not followed seriously in France. In Austria, there is a universal social insurance structure, but the social insurance system has been partially applied in Turkey. The patient referral system hasn’t been performed in the direct care unit of the Iranian Social Security Organization and only the Patient Guidance Staff is responsible for referring the patients to specialized services.
  Conclusion
  The proposed model of managing the referral system in this study is based on a semi- open referral system and the constant presence of family physician with voluntary membership. Financial leverage is used in this model for optimal administration of the referral system.
  Keywords: Referral System, Direct Care, Social Security Organization
 • Emkani M., Khanjani N Page 137
  Aims
  Sleeping is one of the basic physiological needs of human beings and has an important effect on people’s everyday activities. One of the prevalent disorders in humans is sleeping disorder. This disorder can have serious effects on humans such as increasing human errors during work, especially during driving. This study was designed to evaluate the quality of sleep and its related factors in Kerman inter-city bus drivers.
  Methods
  This cross-sectional study was done in 2011. One hundred inter-city bus drivers were chosen by simple random sampling. Sleep quality was evaluated by the standard Petersburg Questionnaire and data were analyzed by independent T-test, ANOVA, Pearson correlation and Chi-square test using SPSS 15 software.
  Results
  The mean driving hours of each driver was 7.71±0.81 hours a day and the mean score of sleep quality in the drivers was 6.98±0.34 from 21 scores, and 61% of them had poor sleep quality. There was a significant relationship between the quality of sleep and age (p=0.01) and job satisfaction (p=0.001). The drivers that had had an accident in the last 5 years were more likely to have poor sleep quality (p=0.013).
  Conclusion
  The sleep quality is not satisfactory among the majority of Kerman inter-city bus drivers. Certain initiatives should be implemented for improving drivers’ sleep quality and timely and adequate rest and restricting their work hours in order to prevent accidents and save passengers from harm.
  Keywords: Sleep Quality, Bus Drivers, Kerman
 • Ranjbar R., Sarshar M Page 143
  Aims
  Salmonella spp. is one of the most common pathogenic bacteria responsible for gastroenteritis in human. Among Salmonella spp., S. typhimurium has many hosts other than humans and its prevalence rate is high in society. The aim of this study was to determine the ribotype diversity of S. typhimurium stains isolated in some hospitals of Tehran, Iran.
  Methods
  In this descriptive study, clinical samples were collected from different hospitals in Tehran were investigated. Bacterial isolation was carried out by standard procedures in selective culture media and identification was achieved through biochemical and serological methods. DNA extraction was performed by phenol-cholorophorm methods. Ribotyping was used for molecular typing of S. typhimurium clinical isolates.
  Results
  The sizes of the ribotyping bands ranged from 1.4 to 16.8 kb in all ribotypes. The S. typhimurium isolates were divided into 7 clusters based on the diversity of ribosomal genome areas. Most isolates (5 strains) belonged to the cluster 2b. Three isolates belonged to the 6b cluster and for the rest of isolates, each belhonged to one of other clusters.
  Conclusion
  S. typhimurium strains circulating in the studied hospitals of Tehran, do not belong to a specific ribotype and have ribotype diversity, but other molecular typing methods should be implemented in order to make a more precise judjement about the presence of whether limited or widespread clones and the relationship among the different strains of this serotype.
  Keywords: Salmonella typhimurium, Gastroenteritis, Molecular Typing
 • Monazzam M. R., Nadri F., Khanjani N., Ghotbi Ravandi M. R., Nadri H., Barsam T., Shamsi M., Akbari H Page 149
  Aims
  Tractors are one of the most important sources of noise exposure in agriculture. This study aimed to investigate noise exposure in Romanian tractor drivers and bystanders’ when it’s operating at different engine speeds and gears.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on Romanian tractor (M-650) available in agriculture college field of Bahonar University of Kerman in 2011. According to international standards a 20m×3m field was chosen and then the noise levels for two positions, the driver’s ear and bystanders, were measured in two conditions, static (neutral) and moving (at different gears and engine speeds). To define the characteristics of the tractor’s noise, frequency analysis was also performed. Data analysis was done by descriptive statistical methods using Excel software.
  Results
  While working in place, bystanders near the exhaust had the highest noise exposure and an increase in motor speed from 850 to 1700 rounds per minute led to an increase in noise for the driver’s ear from an average of 5.8 to 9.3db and for the bystanders from an average of 2.3 to 10.3 db. The mean sound level at lower frequencies was higher than middle and high frequencies.
  Conclusion
  When the tractor is moving, at 850 rounds per minute the driver’s exposure to noise in all gears is less than standard, but at 1700 rounds per minute the noise level is higher than the Iranian and ACGIH standard and controlling measures seems to be necessary.
  Keywords: Romanian Tractor, Sound Level, Engine Speed, Gear
 • Khoobdel M., Akbarzadeh K., Jafari H. Mehrabi Tavana A., Mousavi Jazayari A., Rafienejad J., Iizadi M., Aliakbar Esfahani A. A., Jahani Y., Nobakht M., Bahmani M. M., Rahimi M Page 155
  Aims
  Ants with the ability of biting and injecting poison to human body are called sting ants. This study was conducted to identify and determine the ant types and the prevalence of ant sting and related epidemiological factors in three Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu-Musa islands, Iran.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed during Jan-July 2010 in Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu-Musa islands on 318 military individuals who were selected by random sampling method. The ant collection was done by active hand-catch method. The ant sting prevalence and related epidemiological factors were determined by questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistical methods including Chi-square test, Mann-Whitney test and Spearman and Gamma correlation by SPSS 12 software.
  Results
  The species of sting ant was Pachycondyla sennaarensis Mayr, 1862. The mean prevalence of sting was 70.1%. The seasonal incidence of sting in three islands had the same pattern and was more common in spring and summer. 84.4% of ant sting had occurred in limbs. The main symptoms caused by the ant stings include pain, severe itching and local inflammation and blisters in some cases.
  Conclusion
  Although sting bite is not much dangerous in the studied islands and does not lead to anaphylactic shock and death, the pain and itching and burning would cause discomfort for soldiers and reduce their efficiency. Therefore, preventive measures and control of these ants should be considered.
  Keywords: Sting Ants, Persian Gulf, Military, Iran, Abu, Musa, Greater, Lesser Tunb
 • Hosseinpourfard M. J., Rafati H., Babamahmoodi S. A. R., Asghari B. A., Pakroshan B., Babaei M Page 163
  Aims
  Efficiency depends on individuals’ talent, training and also their work environment. To determine the efficiency, one’s performance must be measure and the result should be compared to a standard measure. This study was carried out with the aim of investigating the effects of double work and distraction on the efficiency level among the personnel of a crisis management center in Tehran
  Methods
  This pretest-posttest study was performed in 2011, on 68 employees of a crisis management center in Tehran, Iran. Samples were selected by simple randomized sampling method and Toulouse- Piéron test was applied to verify their talent and performance. The forms were collected and checked after performing the seven stages of the test. Data were analyzed by binominal nonparametric test using SPSS 18.
  Results
  Double work significantly decreased the individuals’ efficiency and efficiency was more in women at both normal circumstances and double working. Distraction also decreased the output. The effect of distraction was not the same as double work and double work had more severe impact on efficiency compared to distraction.
  Conclusion
  Double work has impacts on efficiency and reduces the efficiency to about half, but distraction does not decrease the efficiency as double work. Employees are suggested not to do two tasks at the same time. They also shouldn’t work in environments that cause distraction.
  Keywords: Double Work, Distraction, Efficiency