فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هدی بهرامیان، یوشیاهو رفوآ، عباس کمالی، نسیم چینی فروش، علی بقالیان صفحه 6
  مقدمه
  خارج ساختن دندانهای مولر سوم نهفته ی فک پایین، یکی از شایعترین جراحی های ناحیه دهان می باشد. تریسموس یکی از عوارض جراحی عقل نهفته بوده که شامل کاهش تغذیه به دلیل مضغ ناقص ومشکل در صحبت کردن، و به مخاطره افتادن بهداشت دهان می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر لیزر دیود nm 810 بر روی تریسموس پس از خارج نمودن دندان های عقل نهفته فک پایین به روش جراحی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به شکل کار آزمایی بالینی بر روی تعداد 20 که دارای 2 دندان عقل نهفته فک پایین مشابه ونسبتا قرینه بودند صورت گرفت. دو دندان هر فرد به فاصله حداقل 2 هفته جراحی شد که به طور تصادفی یک طرف به عنوان گروه تجربی بعد از جراحی مورد تابش لیزر قرار گرفت.در گروه تجربی، لیزر دیود 810 نانومتر با دوزهای 3 ژول داخل ساکت و5 ژول باکالی ودر دندان طرف مقابل به عنوان گروه شاهد، تظاهر به تابش شد. محدودیت باز شدن دهان در روز کشیدن بخیه ارزیابی شد. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از آزمون های Paired samples T و Wilcoxon sign rank مورد آنالیز قرار گرفتند.
  نتایج
  محدودیت باز شدن دهان پس از جراحی نیز در گروه لیزر به طور معناداری کمتر از گروه پلاسبو بود (0001/0 P-value=).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که لیزر با پارامترهای مورد استفاده در این مطالعه دارای اثرات مثبت در کاهش عوارض بعد از جراحی بوده است.
  کلیدواژگان: تریسموس، لیزرکم توان، دندان عقل نهفته
 • شاداب باقری خولنجانی، حمید میرزاده، مرتضی دلیری، علیرضا زارع شحنه صفحه 11
  در این تحقیق، سطح فیلم های پلی استایرن با استفاده از لیزر اکسایمر ArF با طول موج nm 193و در تعداد پالس های متفاوت 1، 5 و 10 اصلاح شد. تغییرات سطحی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، بازتاب کلی تضعیف شده تبدیل فوریه مادون قرمز (ATR-FTIR) و اندازه گیری های زاویه تماس بررسی شد. جهت بررسی تغییرات زیست سازگاری سطح پلی استایرن بعد از تابش دهی توسط لیزر، از کشت سلول های L 929 استفاده شد.
  تصاویر SEM و AFM حاکی از ایجاد نانو ساختارهایی بر روی سطح پلی استایرن بعد از تابش دهی بود. این تصاویر نشان داد با افزایش تعداد پالس ها، اندازه ساختار های ایجاد شده بیشتر شد. بررسی تغییرات آبدوستی و انرژی آزاد سطحی نمونه ها نشان داد، پس از اصلاح نمونه ها توسط لیزر با 1 پالس ابتدا قطبیت سطح افزایش و پس از آن با افزایش تعداد پالس ها به 5 و 10 کاهش یافت. بررسی تغییرات شیمیایی توسط طیف ATR-FTIR نشان دهنده تشکیل شدن گروه های قطبی مثل پراکسید و هیدروکسیل بر روی سطح پلی استایرن بعد از انجام پرتودهی با لیزر است. نتایج حاصل از کشت سلولی نشانگر افزایش زیست سازگاری پلی استایرن اصلاح شده با لیزر بود.
  کلیدواژگان: پلی استایرن، لیزر اکسایمر، نانوساختار، خواص سطحی، اصلاح سطح، زیست سازگاری
 • احمد ملکیان بروجنی، فرزاد زرگری اصل، پروین منصوری، احسان زارع بیدکی، پروانه نجفی زاده، رضا چلنگری، کاتالین مارتیچ چلنگری صفحه 20
  مقدمه
  این مطالعه جهت تعیین پارمتر سطح در استاندارد PASI در بیماری پسوریازیس با تشخیص لبه در پردازش تصویر طراحی شده است.
  روش بررسی
  در این مقاله با استفاده از روش تشخیص لبه در یک روش نیمه اتوماتیک کامپیوتری ارایه می شود که برای محاسبه پارامتر سطح در استاندارد PASI در فضای رنگی CIE_LAB و انتخاب آستانه خودکار جهت تفکیک پلاکهای پوستی از تصویر استفاده می کند. در این روش از 15 بیمار با بررسی بیش از 20 تصویر برای هرکدام صورت گرفته است.
  یافته ها
  پس از بررسی تصاویر بیماران با این روش در 65 درصد موارد دقت تشخیص تصویر بالای 90 درصد در 30 درصد ببین 80 تا 90 درصد و در 5 درصد بین 70 تا 80 درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  یکی از مزایای مهم این روش حذف خودکار موی سر چشم و نویزهای موجود است. همچنین در این روش می توان کمترین دخالت دستی در اجرا به دست آورد. با توجه به مشخص بودن لبه بیماری از پوست و وابستگی رنگ نوع پلاکها به رنگ پوست می توان با مطالعه جامع تر در زمینه پزشکی و پوست به اطلاعات کاملتری از آن دست یافت. و این از برتری های این روش ارایه شده می باشد.
  کلیدواژگان: پسوریازیس، تشخیص لبه، الگوریتم Canny، درجه PASI، فضای رنگی، پلاکهای پوستی
 • نسرین زند، محسن فاتح، لیلا عطایی فشتمی، غلامرضا اسماعیلی جاوید، معصومه نجفی، احمد کاویانی، افسانه پورابوالقاسم میاندوآب، محمدرضا علی نقی زاده صفحه 27
  زمینه
  در طی دو دهه اخیر از تابش نور لیزر Pulsed – dye laser (PDL) در درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلوئید استفاده شده که با درجات مختلفی از موفقیت همراه بوده است. بعضی از مطالعات، بر درمان زودرس اسکار به وسیله PDL جهت دستیابی به نتیجه بهتر تاکید دارند، لذا محققین از PDL جهت پیشگیری از ایجاد اسکار هیپرتروفیک و کلوئید در محل انسیزیون های جراحی در مراحل اولیه ترمیم زخم استفاده کرده اند. این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل، به منظور بررسی اثر استفاده پروفیلاکتیک (سه هفته بعد از عمل جراحی) از PDL 585 nm در کاهش شدت اسکارهای جراحی در انسیزیون های reduction ماموپلاستی دو طرفه در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران طرح ریزی و اجرا شد.
  روش بررسی
  در این طرح 6 بیمار که تحت reduction ماموپلاستی دو طرفه قرار گرفته بودند، مطالعه را به پایان رساندند. در هر بیمار 3 سانتی متر از انتهای مدیال و 3 سانتی متر از انتهای لترال خط انسیزیون به صورت تصادفی به عنوان کنترل انتخاب و قرینه آن در طرف مقابل، تحت تابش با PDL 585nm قرار می گرفت (در مجموع 24 ناحیه اسکار، شامل 12 منطقه کنترل و 12 منطقه لیزر). تابش لیزر به فواصل 1 ماه، در 2 نوبت دیگر با همین پارامترها تکرار شد. ارزیابی اسکارهای بیماران قبل از انجام پروسه و نیز طی زمان های پیگیری یعنی انتهای ماه اول و دوم (قبل از انجام لیزر) و 2 ماه بعد از آخرین جلسه تابش لیزر، توسط پزشک مستقل با استفاده از VSS (Vancouver Scar Scale) صورت گرفت.
  یافته ها
  دو ماه بعد از سومین جلسه تابش، ضایعات گروه لیزر، بهبودی قابل توجهی را از نظر واسکولاریتی، انعطاف پذیری و ارتفاع نشان می دادند (p value< 0.001). در حالی که در گروه کنترل، میزان بهبود واسکولاریتی (p value=0.14)، انعطاف پذیری (p value=0.13) معنی دار نبود و ارتفاع اسکارها تغییری را نشان نمی داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده نشان می دهد که استفاده پروفیلاکتیک از سه جلسه تابش لیزر PDL 585 nm با دوز پایین، می تواند به عنوان روشی مناسب و در عین حال ایمن در بهبود واسکولاریتی، انعطاف پذیری و کاهش ارتفاع اسکار ناشی از خط برش reduction ماموپلاستی) با انسیزیون inverted-T (محسوب گردد.
 • مسعود خندانی، الهیار گرامی، رضا ابیانی، کاوه سیدان، مسعود رنگی صفحه 35
  زمینه و هدف
  ما در این تحقیق با روش آنالیز المان محدود به بررسی تاثیرطراحیپلتفرمسوئیچینگ روی ایمپلنت Laser-Lok بر روی تنش های وارد بر استخوان کرستال در ناحیه فصل مشترک استخوان با کولار ایمپلنت Laser-Lok می پردازیم و نتایج را با نمونه شاهد مقایسه می نماییم تا مشخص گردد که طراحی پلتفرمسوئیچینگ روی ایمپلنت Laser-Lok چه تاثیری بر روی میزان تنشهای وارد بر استخوان کرستال خواهد گذاشت.
  روش بررسی
  برای انجام آنالیز المان محدود در ابتدا مدل سه بعدی ایمپلنت اصلی (ایمپلنت Laser-Lok دارای پلتفرم سوئیچینگ) و نمونه شاهد [1] (ایمپلنت Laser-Lok با اباتمنت هم سایز) و همچنین مدل سه بعدی استخوان فک پایین (مندیبل) را تهیه می نماییم. سپس هر دو ایمپلنت را بطور جداگانه با استخوان مندیبل در ناحیه پره مولر و البته با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب مونتاژ می کنیم. لازم به ذکر است که ایمپلنت شاهداز همه نظر مشابه ایمپلنت اصلی بوده و تنها در سایز اباتمنت متفاوت اند. پس از مش بندی و در نظر گرفتن المان های مورد نظر با توجه به نیروهای وارد بر دندان در حین جویدن و در نظر گرفتن شرایط طبیعی، نیروی 100 نیوتنی را در دو حالت محوری [2] (صفر درجه) و مایل [3] با دو زاویه 15 و 45 درجه به مرکز اباتمنت هر دو ایمپلنت اصلی و شاهد در شرایط کاملا یکسان وارد می کنیم.
  یافته ها
  بطور کلی در اکثر حالات ایمپلنت اصلی نسبت به نمونه شاهد برتر نشان داد و تنش کمتری را به استخوان کرستال اطرافش وارد کرد.نتایج بدست آمده نشان می دهند که طراحی پلتفرم سوئیچینگ نه تنها از مزیت های فیکسچر Laser-Lok در کاهش تنش های برشی و کاهش تحلیل استخوان نمی کاهد بلکه تمرکز تنش در نقاط بحرانی بالایی استخوان کرستال را کاهش داده و تنش ها را به نقاط پایین تر فصل مشترک استخوان کرستال با کولار منتقل می کند.
  نتیجه گیری
  برای جلوگیری از تحلیل استخوان کرستال فقط کاهش تنش برشی کافی نبوده و حذف عامل بیولوژیکی نیز باید مد نظر قرار گیرد. لذا ایده پلتفرم سوئیچینگ مطرح گردید که می توان با ایجاد پلتفرم در سطح مشترک اباتمنت و فیکسچر از پاشش مایع میان بافتی به بافت های اطراف جلوگیری نموده و از نظر بیولوژیکی مفید می باشد. نتایج کلی حاکی از آن است که ایمپلنت Laser-Lok دارای پلتفرم سوئیچینگ نه تنها تمام مزایای ایمپلنت شاهد را مبنی بر کاهش تنش برشی در فصل مشترک استخوان کرستال و کولار پوشش می دهد بلکه با حذف عامل بیولوژیکی تحلیل استخوان کرستال، مزایای خود را دارد.
  کلیدواژگان: پلتفرم سوییچنگ، ایمپلنت Laser، Lok، آنالیز المان محدود(FEA)، تحلیل استخوان کرستال، توزیع تنش، سطح ایمپلنت
|
 • Hoda Bahramian, Yoshiaho Refoua, Abbas Kamali, Nasim Chiniforush, Ali Baghalian Page 6
  Introduction
  Surgical removal of impacted mandibular third molar is one of the main oral and maxiofacial surgeries. Trismus is one of the complications of surgical removal of impacted third molar that leads to problems in eating because of improper mastication and also problems in speaking and oral hygiene. The aim of this study was to evaluate the effect of Diode laser (810 nm) on trismus after surgical removal of impacted mandibular third molar.
  Material and Methods
  This study was designed as controlled clinical trial and was performed on 20 patients with having 2 similar and symmetrical impacted mandibular wisdom teeth. Two teeth in each patient were removed surgically within a 2-week interval and randomly one side was selected as experimental group which was irradiated after surgery. In the experimental group, Diode laser irradiated with 810 nm wavelength and 3J intrasocket and 5J buccally and on the other side as control group it was pretended to irradiate the socket but with no actual irradiation. Trismus in the 7th day was evaluated. The results of this study were analyzed by Paired sample T-test and Wilcoxon rank test.
  Results
  Post surgical trismus was significantly less in laser group compared to placebo group (P-value=0/0001).
  Conclusion
  It can be concluded that the laser with the applied parameters in this study has positive effects on reduction of post surgical side effects.
  Keywords: Impacted third molar, Low level laser, Trismus
 • Shadab Bagheri, Khoulenjani, Hamid Mirzadeh, Morteza Daliri, Alireza Zare Shahneh Page 11
  Background
  laser irradiation is a promising method for modifying and nano-structuring of the polymer surfaces. These nanostructures induced by laser irradiation can improve biocompatibility of polymers, significantly.
  Material And Methods
  In this study, surface of polystyrene (PS) films were treated using ArF Excimer laser (wavelength=193 nm) at different number of pulses. The changes were characterized by atomic force microscopy (AFM), attenuated total reflectance Fourier transform infrared (ATR-FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and contact angle measurements. L929 cell culture was used to investigate the biocompatibility of treated laser PS.
  Results
  The data from ATR-FTIR spectra showed the induction process of oxygen-based functional group into laser treated PS surfaces. AFM and SEM observations demonstrated that a specific nanostructure was created on the laser-treated PS surface. Contact angle measurement indicated that water drop contact angle with one pulse laser-treated PS surface decreased and then gradually increased because of further laser pulses. The data from in vitro assays showed the significant cell attachment and growth onto laser treated samples.
  Keywords: Polystyrene, surface treatment, Excimer laser, Surface properties, Cell attachment, nanostructures
 • Ahmad Malekian Borujeni, Farzad Zargari Asl, Mansuri Parvin, Zare Bidaki Ehsan, Najafizadeh Parvaneh, Chalanger, Reza, Martits –Chalanger, Ikatalin Page 20
  Background
  Psoriasis is a skin disease which has genetical origin. In this disease, skin is covered by red plaques and silvery-white scales. PASI standard provides a method for measuring psoriasis severity by evaluating lesion area and three other parameters..
  Material And Methods
  To determine the lesion area on the skin, we have developed an automatic method for segmentation of the plaques. The method isolates healthy and healed skin areas from lesion areas by an edge detection method. We customized the canny edge detection method in CIELAB color space to isolate the plaques from skin.
  Result
  Moreover the simulation results indicate that the proposed method is able to determine lesion areas with accuracy higher than 92 percent for 37 out of 40 cases.
  Discussion
  The advantage of this method is that it can find lesion area in noisy body, face and can remove the hair, eyes and mouth artifacts. Hence, the proposed method is superior to the previous methods and can be effectively used in automatic measuring of the lesion area in psoriasis patients.
  Keywords: Psoriasis, Edge detection, Canny algorithm, PASI, Color space, Skin plaques
 • Nasrin Zand, Mohsen Fateh, Leila Ataie Fashtami, Gholamreza Esmaeeli Djavid, Masoume Najafi, Ahmad Kaviani, Afsaneh Pour Abolghasem Miandoab, Mohammad, Reza Alinaghizadeh Page 27
  Background
  Pulsed-dye laser (PDL) has been used with variable degrees of success in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Some studies show that the newer scars respond better to treatment than the elder ones. Recently few studies have shown the benefits of the 585-nm PDL in improving the quality of surgical scars starting on the day of suture removal. This randomized controlled clinical trial (RCT) was designed to evaluate the effects of 585nm PDL to improve the post reduction mammoplasty surgical scars when used three weeks after surgery.
  Material And Methods
  Six patients with 24 linear post mammoplasty scars completed the trial. In any patient 3cm of the terminal part of the medial and lateral incisional lines were randomly allocated to be treated with PDL and the symmetrical site as control. The laser sites were treated three times on monthly intervals with 585-nm PDL which started 3 weeks after mammoplasty. The scars were evaluated by blinded examiner using the Vancouver Scar Scale (VSS) before laser sessions and 2 months after the last treatment.
  Results
  Two months after the last PDL session, there was significant improvement of vascularity, pliability and height of the scars in laser group (p value< 0.001), in contrast to the lesions in control group in which the improvement of vascularity (p value= 0.14), pliability (p value = 0.13) and height of the scars were not significant.
  Conclusion
  The results of this RCT suggest that prophylactic 585-nm PDL irradiation is effective and safe in improving the quality and cosmetic appearance of post reduction mammoplasty incisional lines when used shortly (three weeks) after surgery.
  Keywords: PDL, Pulsed, dye laser, Reduction mammoplasty, Scar, VSS
 • Masoud Khandani, Allahyar Geramy, Reza Abyani, Kaveh Seyedan. Masoud Rangi Page 35
  Background
  This research analyzes the effect of platform switching design of Laser-Lok implants on the stress distribution in crestal bone of the Laser-Lok implant collar and its surrounding bone interface through Finite Element Analysis (FEA). The results are compared with control implant to show the effect of Laser-Lok implants platform switching design on the stress distribution in crestal bone.
  Material And Methods
  Three-dimensional modeles of the Laser-Lok implant with platform switching, the control implant (a Laser-Lok implant with same size abutment), and the mandible bone is generated for the FEA. Each implant is assembled on the mandible bone in pre-molar considering the proper boundary condition. It should be mentioned that the control implant is similar in all features to the independent implant (LL) except from the size of abutment. After meshing and considering the proper elements regarding the mastication forces and normal condition, a 100N of axial and oblique loading with angles of 15 and 45 angle is applied to the centre of the abutments of both Independent Laser-Lok implant and control implant on same condition.
  Results
  Under different loading conditions the independent implant has shown better results and lower stress distribution on surrounding crestal bone, comparing with control implant. Results demonstrate that the platform switching design will not only ignore the Laser-Lok fixture advantage of reducing the shear forces and bone loss but also will reduce stress concentration on the critical points of upper parts of the crestal bone. Hence transferring the stress distribution to the lower parts of the crestal bone-collar interface.
  Conclusion
  It should be considered that only reducing the shear forces is not enough to decrease crestal bone loss. In this regard, excluding the biological factors should also be considered. Therefore, the platform switching design is proposed as a way to inhibit the interstitial fluid flow to surrounding tissues by creating a platform on the abutment-fixture interface and it is a biological advantages. Total results indicate that Laser-Lok implant with platform switching has not only all the advantages of control implant in reducing the shear forces on crestal bone-collar interface but also has its own advantage of reducing the crestal bone loss by eliminating the biological factor.
  Keywords: Platform Switching, Laser, Lok Implant, Finite Element Analysis (FEA), Crestal bone loss, Stress distribution, Implant surface