فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:13 Issue:2, 2012
 • Volume:13 Issue:2, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/04/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دکتر هومن بزرگی، دکتر علی اصغر سرچاهی صفحه 87
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر ترکیب دو داروی لاتانوپروست و پیلوکارپین بر روی فشار داخلی چشم و قطر مردمک در خرگوش های گلوکومایی بود. بدین منظور افزایش فشار چشم در 11 قطعه خرگوش به صورت تجربی به وسیله خوراندن 70 میلی لیتر آب به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ایجاد گردید. خرگوش ها در 3 گروه درمانی لاتانوپروست (گروه L)، پیلوکارپین (گروه P) و گروه ترکیب دو دارو (گروه LP) شرکت داده شدند. بین آزمایش هر دارو با داروی بعد یک هفته فاصله داده شد تا اثر داروی قبلی کاملا از بین برود. به چشم چپ خرگوش های گروه L، یک قطره لاتانوپروست و یک قطره نرمال سیلین، در گروه P، یک قطره پیلوکارپین و یک قطره نرمال سیلین و در گروه LP، یک قطره لاتانوپروست و یک قطره پیلوکارپین چکانده شد. در چشم راست همه خرگوش ها دو قطره نرمال سیلین چکانده شد (به عنوان چشم های کنترل). فشار داخلی چشم و قطر مردمک در چشم های راست و چپ به طور جداگانه در قبل و در 0، 15، 30، 45، 60، 75، 90، 105 و 120 دقیقه بعد از خوراندن آب اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در گروه پیلوکارپین، افزایش فشار داخلی چشم در دقایق 15، 30، 45 و 60 بعد از استفاده از دارو و خوراندن آب به طور معنی داری نسبت به چشم های کنترل کمتر بود. در حالیکه گروه های لاتانوپوروست و ترکیب دو دارو نتوانستند از افزایش فشار چشم جلوگیری کنند. قطر مردمک چشم نیز در گروه های پیلوکارپین و ترکیب دو دارو به طور معنی داری کاهش یافت ولی در گروه لاتانوپروست تغییری نکرد. نتیجه گیری می شود که استفاده از لاتانوپروست به تنهایی یا در ترکیب با پیلوکارپین در کاهش فشار چشم در گلوکومای حاد خرگوش موثر نیست.
  کلیدواژگان: فشار داخلی چشم، لاتانوپروست، پیلوکارپین، قطر مردمک، خرگوش
 • دکتر هادی آتشی، دکتر محمد جواد ضمیری، مهندس محمد باقر صیادنژاد صفحه 93
  هدف این مطالعه بررسی اثر همخونی مادر بر دوقلوزایی، سخت زایی و مرده زایی در گاوهای هلشتاین ایران بود. تعداد 365021 رکورد زایش مربوط به 153802 گاو که در بین سال های 1379 تا 1388 در 86 گله جمع آوری شده بودند، استفاده شد. میانگین ضریب همخونی 7/0 درصد برآورد شد. اگرچه 37 درصد ماده گاوها همخون بودند، تنها 45/3 درصد از آن ها همخونی بیشتر از 5 درصد داشتند. میانگین دوقلوزایی و مرده زایی به ترتیب 7/2 و 78/3 درصد برآورد شد. نوبت زایش و فصل زایش تاثیر معنی دار بر دوقلوزایی داشتند (P<0.01). دوقلوزایی در زایش های 1، 2، 3، 4 و 5 یا بیشتر به ترتیب 72/0، 40/3، 51/4، 70/4 و 23/5 درصد برآورد شد. نوبت زایش، فصل زایش، جنس گوساله و دوقلوزایی بر مرده زایی تاثیر معنی دار داشتند (P<0.05). سخت زایی در گاوهای شکم اول، بیشتر بود و جنس گوساله و دوقلوزایی تاثیر معنی دار بر سخت زایی داشتند، زایش در گاوهای دارای گوساله نر در مقایسه با گاوهای دارای گوساله ماده، سخت تر بود (P<0.01). نتایج این مطالعه نشان داد که همخونی مادر تاثیر معنی داری بر دوقلوزایی، سخت زایی و مرده زایی در گاوهای هلشتاین ایران ندارد (P≥0.05).
  کلیدواژگان: دوقلوزایی، مرده زایی، سخت زایی، همخونی
 • دکتر مرتضی زنده دل، دکتر مجید طاعتی، دکتر محدثه عموزاد، دکتر فرشید حمیدی صفحه 100
  رازیانه به صورت گسترده ای در طب سنتی برای درمان بیماری های مختلف از جمله قولنج کودکان استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات ضد دردی عصاره آبی گیاه رازیانه بر درد احشایی و مداخله احتمالی سیستم های اپیوئیدرژیک، سروتونرژیک، آدرنرژیک و هیستامینرژیک انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی گیاه رازیانه (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی) اثرات ضد دردی را به صورت وابسته به دوز القا می کند (P<0.001) و پیش درمانی با کلرفنیرامین و سایمتیدین به صورت معنی داری این اثر عصاره را تضعیف می کند (به ترتیب از 9/71% به 6/21% و 4/71% به 9/35%) (P<0.001) و P=0.003). علاوه بر این کلرفنیرامین و سایمتیدین به صورت معنی داری زمان شروع اولین انقباض شکمی (تاخیر) را در مقایسه با عصاره کاهش دادند (P<0.05) هر چند نالوکسان، سیپروهپتادین و فنتول آمین اثری بر بی دردی و زمان تاخیر ناشی از عصاره نداشتند. ED50 برای اثرات ضد دردی عصاره mg/kg6/87 بود. این نتایج نشان داد که بخشی از اثرات ضد دردی گیاه رازیانه احتمالا از طریق گیرنده های H1 و H2 هیستامینی میانجی گری می شود.
  کلیدواژگان: رازیانه، ضد درد، گیرنده هیستامینی، تست رایتینگ
 • دکتر آمنه خوشوقتی، دکتر رضا وحیدی، دکتر سعید نظیفی، دکتر بیژن اکبرپور صفحه 107
  به منظور تعیین غلظت لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارزیابی همبستگی این پارامترها با یکدیگر و نیز با هورمون های تیروئیدی در سرم خون شترمرغ های گردن خاکستری، غلظت سرمی کلسترول، تری گلیسرید، چربی تام، لیپوپروتئین های با چگالی بسیار پایین (VLDL-کلسترول)، لیپوپروتئین های با چگالی پایین (LDL-کلسترول)، لیپوپروتئین های با چگالی بالا HDL)-کلسترول) و همبستگی آن ها با هورمون های تری یدوتیرونین و تیروکسین در 50 شترمرغ (30 شترمرغ نر و 20 شترمرغ ماده) که به لحاظ بالینی سالم بودند، اندازه گیری شد (این 50 شترمرغ در سه گروه سنی دسته بندی شدند). میانگین غلظت ± خطای استاندارد سرمی کلسترول، تری گلیسرید، چربی تام، HDL-کلسترول، LDL-کلسترول و VLDL-کلسترول در این تحقیق به ترتیب 23/30 ± 62/102، 25/54 ± 22/120، 37/106 ± 96/458، 737/6 ± 96/29، 11/23 ± 61/48 و 85/10 ± 04/24 میلی گرم در دسی لیتر بود، همچنین میانگین غلظت ± خطای استاندارد هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین به ترتیب 52/1 ± 89/7 میکروگرم در دسی لیتر و 31/1 ± 54/2 نانوگرم در میلی لیتر بود. از نظر چربی تام، T3 و کلسترول در سه گروه سنی اختلاف آماری معنی دار مشخص شد و HDL-کلسترول، در سه گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معنی دار حاشیه ای نشان می داد. بین میانگین غلظت سرمی کلسترول، چربی تام و T3 با سن همبستگی منفی معنی دار وجود داشت (016/0P=، 340/0-r =) (017/0P=، 335/0-r =) (047/0P=، 282/0-r =) و یک همبستگی مثبت معنی دار حاشیه ای بین HDL-کلسترول و سن مشخص شده بود (056/0P=، 271/0-r =). غلظت تیروکسین و تری یدوتیرونین با لیپیدها و لیپوپروتئین ها همبستگی آماری معنی دار نشان نداد (083/0P=، 115/0-r =) (070/0P=، 187/0-r =).
  کلیدواژگان: هورمون های تیروئیدی، لیپیدها، لیپوپروتئین ها، شترمرغ های گردن خاکستری (Struthio camelus)
 • دکتر احمد زارع شهنه، حسن علی بیگی نژاد، دکتر ابراهیم روغنی، مهندس بهمن ایلامی، دکتر سارا روغنی صفحه 112
  اثر سالبوتامول بر عملکرد و ویژگی های لاشه 360 قطعه (180 قطعه نر و 180 قطعه ماده) بلدرچین ژاپنی از سن 21 تا 49 روزگی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار آزمایشی (برای هر تیمار، 3 تکرار و در هر تکرار، 12 بلدرچین) انجام شد. فاکتور اول جنس (شامل دو گروه نر و ماده) و فاکتور دوم سالبوتامول (با پنج سطح 0، 1، 3، 5 و 7 میلی گرم در کیلوگرم خوراک به شکل مخلوط با جیره پایه) بود. میزان افزایش وزن در ماده ها بیشتر بود (P<0.05). سالبوتامول به طور غیر معنی داری باعث افزایش وزن در نرها و ماده ها شد. نرها و ماده هایی که جیر ه دارای 7 میلی گرم سالبوتامول در کیلوگرم خوراک را دریافت کردند نسبت به گروه کنترل، به ترتیب 13 و 10 گرم افزایش وزن بیشتری را نشان دادند. مصرف خوراک در ماده ها بیشتر بود (P<0.01) و تحت تاثیر سالبوتامول قرار گرفت (P<0.01). جیره های حاوی سالبوتامول در مقایسه با گروه کنترل، خوراک مصرفی را در نرها افزایش داد (P<0.01). ضریب تبدیل غذایی در نرها بیشتر بود (P<0.05). جیره های حاوی سالبوتامول نسبت به گروه کنترل، ضریب تبدیل خوراک را به طور غیر معنی داری بهبود بخشید. ضریب تبدیل خوراک در نرها و ماده ها با افزایش سالبوتامول در جیره، بهبود یافت. جنسیت وزن سینه، وزن ران، وزن نسبی ران و وزن کبد را تحت تاثیر قرار داد (P<0.01). وزن سینه، وزن ران، وزن کبد در ماده ها به طور معنی داری بیشتر بود ولی وزن نسبی ران در ماده ها به طور معنی داری کمتر بود. سالبوتامول به طور معنی داری، وزن سینه و وزن نسبی سینه را افزایش داد. جنس، سالبوتامول و اثرات متقابل آن ها، تاثیر چندانی بر وزن چربی شکمی نداشت (P>0.05). جنس، سالبوتامول و اثرات متقابل آن ها بر درصد ترکیبات شیمیایی گوشت سینه تاثیر معنی داری نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سالبوتامول باعث بهبود عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی گردید و این بهبود بیشتر در ماده هایی که جیره دارای 7 میلی گرم سالبوتامول در کیلوگرم خوراک را دریافت کردند مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سالبوتامول، افزایش وزن، خصوصیات لاشه، بلدرچین ژاپنی
 • دکتر حسین حملی، دکتر رضی الله جعفری جوزانی، دکتر غلامرضا عبدالله پور صفحه 120
  بیماری لپتوسپیروز یکی از بیماری های عفونی مهم انسان و حیوانات است که توسط لپتوسپیراهای بیماریزا ایجاد می شود که خود آن ها متعلق به گونه ای تحت عنوان لپتوسپیرا اینترروگانس با بیش از 212 سرووار هستند. این مطالعه به منظور بررسی فراوانی سقط جنین های لپتوسپیرایی در گله های شیری اطراف تبریز و همچنین تعیین سرووارهای بیماریزا و مسوول سقط جنین در منطقه طراحی گردید. از اردیبهشت ماه سال 1387 تا مرداد ماه 1389 از 76 نمونه (جفت و جنین سقط شده) ارجاع داده شده به کلینیک دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تعداد 16 (05/21%) نمونه از نظر آلودگی به سرووارهای لپتوسپیرا اینترروگانس با آزمایش PCR مثبت تشخیص داده شدند. در مقابل فقط 9 (85/11%) نمونه از76 نمونه سرم خون گاوان سقط کرده در آزمایش MAT نسبت به بیماری لپتوسپیروز واکنش مثبت نشان دادند. از 9 راس گاو مثبت از نظر واکنش سرمی نسبت به بیماری لپتوسپروز، 2 راس نسبت به سرووار پومونا، 1 راس نسبت به سرووار ایکتروهموراژیه، 2 راس نسبت به سرووار کانیکولا، 3 راس نسبت به هر دو سرووار پومونا و گریپوتایفوزا و 1 راس نسبت به هر دو سرووار کانیکولا و گریپوتایفوزا واکنش مثبت نشان دادند. علاوه بر این فراوانی سقط جنین های لپتوسپیرایی در گروه گاوان بالغ در مقایسه با گروه تلیسه ها و در مراحل آخر آبستنی (7 تا 9 ماهگی) نسبت به سایر مراحل آبستنی بالاتر بود که البته این دو موضوع از نظر آماری تایید نگردید. نتیجه گیری کلی این است که سرووار پومونا در گاوداری های اطراف تبریز مسوول اکثر سقط جنین های لپتوسپیرایی می باشد و انجام دو آزمایش PCR و MAT برای تشخیص اتیولوژیک سقط جنین در گاو بهتر و موثرتر از انجام هر یک از آن ها به تنهایی است.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، گاو، سقط جنین، واکنش زنجیره ای پلیمراز~~~، تشخیص سرمی
 • دکتر ناهید اطیابی، دکتر تقی زهرایی صالحی، دکتر فرشته قاضی سعیدی، مهندس ایرج اشرافی صفحه 126
  سالمونلوز به عنوان یک بیماری زئونوز، از طریق فراورده های دامی سبب مسمومیت غذایی در انسان می شود و از نظر بهداشت عمومی در دنیا مورد توجه قرار دارد. مطالعات فراوانی در مورد شیوع، درمان و کنترل عفونت های سالمونلایی در مناطق درگیر دنیا انجام گرفته است. در پی یک همه گیری سالمونلایی در تابستان 1388 در دامداری های اطراف تهران، بررسی و شناسایی سرووارهای سالمونلا، از جمله سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا آنتراتیدیس، مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از روش مولکولی PCR و PCR چند تایی، روش های سرولوژی و آنتی بیوگرام این بررسی انجام گردید. از 8 راس گوساله، 5 بره و 2 جنین سقط شده گاو، نمونه هایی از بافت های مختلف و مدفوع تهیه و کشت داده شد. سن همه حیوانات مورد آزمایش زیر 2 ماه بود و باکتری سالمونلا از تمام نمونه ها جدا و تاییدگردید. میزان شیوع سالمونلا آنتراتیدیس در این حیوانات در مقایسه با سالمونلا تیفی موریوم بیشتر و از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). ژن ویرولانس spv (spv gene) سالمونلا آنتراتیدیس در بیشتر جدایه ها در 250 جفت باز به ویژه در تمام بافت های جنین های سقط شده مشاهده می شد. در 2 گوساله هر دو سویه سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا آنتراتیدیس عامل بیماری بودند و سویه تیفی موریوم در کبد هر دو گوساله وجود داشت. همه سویه ها به استرپتومایسین، لینکواسپکتن، انروفلوکساسین و تریمتوپریم حساس و به داکسی سیکلین و اریترومایسین مقاوم بودند.
  کلیدواژگان: سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا آنتراتیدیس، PCR مولتی پلکس (mPCR)، آنتی بیوگرام
 • دکتر اسماء وحید قریشی، دکتر اختر تنویر، دکتر اظهر مقبول، دکتر صدف نیاز صفحه 134
  این مطالعه در مناطق شمال شرقی استان پنجاب (پاکستان) انجام شد و به تجزیه و تحلیل الگوی ماهانه و فصلی فاسیولوز در گاومیش و ارتباط آن با برخی عوامل آب و هوایی (دما، رطوبت، بارش باران و اثر جانبی تبخیر) پرداخت. نمونه مدفوع گاومیش ها از آوریل 2003 تا مارس 2005، ماهانه از مناطق انتخابی به صورت تصادفی جمع آوری شد و برای حضور تخم فاسیولا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از 7200 نمونه جمع آوری شده، 1058 نمونه (69/14٪) مثبت شد. یافته های فصلی نشان داد که بالاترین شیوع و تعداد تخم در گرم مدفوع (EPG) در فصل پاییز و کمترین در فصل بهار است. نتایج ماهانه، بالاترین شیوع را در ماه سپتامبر (23/32٪) و کمترین را در ماه مه (83/4٪) نشان داد، در حالی که متوسط تعداد تخم در گرم مدفوع (EPG)، در ماه اکتبر در بالاترین سطح (5/95 ± 567) و در ماه ژوئن در کمترین میزان بود (48/0 ± 2/3). از نظر آماری، اختلاف معنی داری در شیوع فصلی و ماهانه مورد توجه قرار گرفت (P<0.05) و تاثیر رطوبت در مقایسه با عوامل دیگر آب و هوایی بر روی بیماری معنی دار بود (P<0.05).
  کلیدواژگان: فاسیولوز، شیوع، عوامل هواشناسی، گاومیش
 • دکتر سعید سیفی، دکتر کرامت اساسی دکتر علی محمدی صفحه 138
  ویروس آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ H9) و ویروس برونشیت عفونی از عوامل بیماری زای ویروسی متداول دستگاه تنفسی در مزارع پرورش طیور ایران به شمار می آیند. در این تحقیق عفونت تجربی همزمان ویروس آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ H9) و ویروس برونشیت عفونی (سویه4/91) در جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های نای از طیور مبتلا به بیماری تنفسی جمع آوری شد و ویروس های فوق با روش RT-PCR در آن ها شناسایی و برای تلقیح آماده شد. هشتاد جوجه یک روزه گوشتی به طور تصادفی در 4 گروه مساوی و مجزا قرار گرفتند و در سن 21 روزگی گروه های آزمایش به صورت داخل بینی با نمونه های آماده شده از نای طیور مبتلا تلقیح شدند. نتایج این بررسی نشان داد که عفونت همزمان ویروس آنفلوانزای پرندگان و ویروس برونشیت عفونی باعث افزایش شدت علایم بالینی، میزان تلفات و شدت ضایعات می شود. تیتر آنتی بادی علیه ویروس آنفلوانزا در گروهی که دچار عفونت توام شده بود به طور معنی داری بالاتر از سایر گروه ها بود که نشان می دهد ویروس برونشیت عفونی می تواند شرایط را برای رشد و تکثیر بیشتر ویروس آنفلوانزا فراهم کند.
  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزا پرندگان، ویروس برونشیت عفونی، عفونت همزمان
 • دکتر محمد مشتاق الحسن، زاهد علی، دکتر محمد ارشاد آرشاد، دکتر سلطان محمود، دکتر محمد محمود الحسن صفحه 143
  اثرات نسبت های جفت گیری بر عملکرد تولید طاووس هندی در موسسه تحقیقات حیات وحش پنجاب، فیصل آباد گاتوالا مورد بررسی قرار گرفت. بررسی به منظور تعیین موثرترین نسبت های جفت گیری طی ماه های می تا آگوست سال 2007 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت های جنسی تاثیر معنی داری روی تولید تخم طاووس دارد. حداکثر میانگین تخم (63/1) با نسبت جنسی 1:2 تولید گردید در حالی که حداکثر باروری تخم (63/79%) و قابلیت جوجه در آوری (59/61%) در نسبت 1:3 مشاهده شد. نتایج نشان می دهد که نسبت های جنسی تاثیر معنی داری روی وزن تخم طاووس دارد. نسبت های جنسی روی رفتارهای جفت گیری (به استثنای تعداد پرش) تاثیری ندارد. از لحاظ آماری در نسبت 1:3 غذای کمتری مصرف گردید و بهترین ضریب تبدیل غذایی در نسبت 1:1 مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: نسبت های جفت گیری، طاووس هندی، تولید تخم، باروری و جوجه در آوری
 • دکتر مهدی زارعی، دکتر مهدی پورمهدی بروجنی، دکتر مرجان خضرزاده صفحه 147
  در مطالعه حاضر تاثیر غلظت های مختلف NaCl و KCl و همچنین تاثیر جایگزینی نسبی NaCl با KCl بر خصوصیات رشد لیستریا مونوسیتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق مشخص گردید که لیستریا مونوسیتوژنز توانایی رشد در حضور غلظت های 1 تا 9 درصد NaCl و 1 تا 11 درصد KCl را دارد و با افزایش غلظت نمک در محیط، دوره کمون رشد طولانی تر می گردد. همچنین مشخص گردید که در صورت استفاده از درصدهای یکسان از این دو نمک، لیستریا مونوسیتوژنز KCl را بهتر از NaCl تحمل می کند. در تلاش برای جایگزینی NaCl با KCl مشاهده گردید که امکان جایگزینی تا حد 25 درصد بدون افزایش احتمال رشد این باکتری در محیط وجود دارد، اما این جایگزینی نمی تواند در حد 50 درصد باشد.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، KCl، NaCl، جایگزینی
 • دکتر فرزاد باقرزاده کاسمانی، دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی، دکتر عبدالامیر علامه، دکتر فرید شریعتمداری صفحه 152
  این مطالعه به منظور بررسی قابلیت آفلاتوکسین زدایی 4 سویه از باکتری های اسید لاکتیک انجام گرفت. سه سویه از این باکتری های اسید لاکتیک بومی Lactobacillus rhamnosus TMU094)، Lactobacillus fermentum TMU121 و (Pedioccus pentosaceus TMU457 و یکی از آن ها غیر بومی بود (Lactobacillus rhamnosus PTCC1637). باکتری ها در PBS حاوی آفلاتوکسین B1 در دوره های زمانی مختلف گرمخانه گذاری شدند. بعد از انکوباسیون، باقیمانده سم در مایع رویی تعیین گردید. کاهش مقدار سم در محیط مایع توسط همه سویه ها صورت گرفت. مقدار جذب سم توسط سویه های مورد بررسی از 41/19 تا 06/75 درصد متغیر بود. جذب شدن آفلاتوکسین تحت تاثیر زمان های مختلف انکوباسیون قرار گرفت. سویه های L. rhamnosus TMU094 64/25 تا 06/75 درصد، L. fermentum 6/38 تا 15/72 درصد، P. pentosaceus 86/24 تا 21/63 درصد و L. rhamnosus PTCC1637 41/19 تا 00/35 درصد آفلاتوکسین B1 را در زمان های مختلف انکوباسیون جذب کردند. نتایج نشان داد که پروبیوتیک های بومی از جنس باکتری های اسید لاکتیک قابلیت باند کردن موثر آفلاتوکسین B1 را دارا هستند.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین B1، باکتری های اسید لاکتیک، جذب سم
 • دکتر ناصر وصال، دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی صفحه 156
  در این گزارش مدیریت بیهوشی و تکنیک تنفس مصنوعی در درمان جراحی فتق دیافراگمی ناشی از ضربه در یک قلاده سگ توصیف شده است. یک قلاده سگ ماده 5 ماهه از نژاد تریر با وزن 8 کیلوگرم با تاریخچه تصادف با اتومبیل جهت درمان شکستگی استخوان ران به درمانگاه ارجاع شده بود. در معاینات فیزیکی قبل از بیهوشی افزایش تعداد تنفس و تنگی نفس مشاهده شد. مشاهدات رادیولوژیک و سونوگرافی حاکی از وجود فتق دیافراگمی بود. در لاپاراتومی اکتشافی پارگی دیافراگم و جابجایی طحال، چادرینه، کبد و معده به داخل قفسه سینه مشاهده شد. در این گزارش اهمیت معاینات دقیق بالینی و ارزیابی بیمار قبل از عمل، مدیریت بیهوشی و مراقبت های حین عمل و تدارک تهویه ریوی و اکسیژن رسانی کافی در حین جراحی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فتق دیافراگمی، بیهوشی، ضربه، تنفس مصنوعی با فشار مثبت، سگ
 • دکتر سید محمود عظیمی دزفولی صفحه 161
  طی یک بررسی آزمایشگاهی وضعیت ظاهری کروموزوم های 12 راس گاو نر هلشتاین منتخب از سه استان تهران، اصفهان و گلستان جهت استفاده در تلقیح مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این منظور از کشت لنفوسیت های استحصالی از خون دام ها استفاده شد. برای ایجاد تمایز بین کروماتیدهای خواهری از تکنیک Sister Chromatid Differential Staining با بکارگیری آنالوگ هالوژنه تایمیدین (BrdU)استفاده شد. با این روش میانگین، حداکثر و حداقل تعداد تبادلات کروماتیدهای خواهری در هر مجموعه کروموزومی (یک سلول) به ترتیب 14/1 ± 8/6، 1/1 ± 3/8 و 5/1 ± 7/5 تعیین گردید. شایان ذکر است که تعداد SCE در هر استان و بین استان های مختلف تفاوت معنی دار نشان ندادند (P>0.05).
  کلیدواژگان: تبادلات کروماتیدهای خواهری، گاو نر، برمودی اکسی اوریدین
|
 • H. Bozorgi, A.A. Sarchahi Page 87
  The purpose of this study was to evaluate the effects of a combination of latanoprost and pilocarpine on the intraocular pressure in experimentally glaucomatous rabbits. Ocular hypertension was induced in 11 conscious rabbits by the oral administration of tap water (70 mL/kg) via an orogastric tube. The study was conducted in three therapeutic groups to test the effects of latanoprost (group L), pilocarpine (group P) and a combination of the two drugs (group LP). After evaluating the first drug, a washout period of 1 week was allowed before the second drug was evaluated. The left eye of rabbits in group L received one drop of normal saline and one drop of 0.005% latanoprost, in group P one drop of normal saline and one drop of 2% pilocarpine and in group LP, one drop of 0.005% latanoprost and one drop of 2% pilocarpine. The right eyes of all rabbits received two drops of normal saline (as control eyes). The intraocular pressure (IOP) and pupil diameter (PD) were measured before and at 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 and 120 min post-water loading. The results showed that eyes, which received pilocarpine had a significantly lower increase in IOP at 15, 30, 45 and 60 min after drug administration compared to placebo eyes, whereas groups L and LP did not prevent an IOP increase. The PD decreased in groups P and LP throughout the study, whereas it did not change in group L. It was concluded that the topical administration of latanoprost alone or in combination with pilocarpine appeared to have no effect on IOP in acute ocular hypertensive rabbits.
  Keywords: Intraocular pressure, Latanoprost, Pilocarpine, Pupil diameter, Rabbit
 • H. Atashi, M.J. Zamiri, M.B. Sayadnejad Page 93
  The purpose of this study was to investigate the effect of maternal inbreeding on incidence of twinning, dystocia and stillbirth in Holstein cows of Iran. Calving records from March 2000 to April 2009 comprising of 365,021 calvings on 153,802 cows from 86 dairy herds were used. The mean level of inbreeding was 0.7%, less than 37% of all animals were inbred, and a small proportion (3.45%) of inbreed animals had inbreeding coefficients greater than 5%, with a maximum inbreeding coefficient of 38%. The overall average twinning and stillbirth rates were 2.7 and 3.78%, respectively. Dam parity and calving season significantly affected the incidence of twinning (P<0.01). The twinning rate at parities 1, 2, 3, 4 and ≥5 were 0.72, 3.4, 4.51, 4.70 and 5.23%, respectively (P<0.01). The incidence of stillbirth was significantly influenced by parity, calving season, calf sex and twinning (P<0.05). Dystocia scores of ≥3 were less common amongst older cows. Gender of the calf was significantly associated with dystocia, whereas the incidence of dystocia was higher in dams delivering male calves (P<0.01). First parity cows showed more difficult calving than higher parity cows (P<0.01). The results indicated that the degree of maternal inbreeding presently observed in Iranian Holstein herds does not seem to have a significant effect on the twinning, dystocia and stillbirth rates.
  Keywords: Twinning, Dystocia, Stillbirth, Inbreeding
 • M. Zendehdel, M. Taati, M. Amoozad, F. Hamidi Page 100
  Foeniculum vulgare (fennel) has been widely used in traditional medicine for treatment of various diseases including pediatric colic. This study was designed to assess the antinociceptive effects of aqueous extract of F. vulgare on visceral pain and possible involvement of opioidergic, serotonergic, adrenergic and histaminergic systems. The results of this study showed that aqueous extract of F. vulgare (50, 100 and 200 mg/kg, IP) induces antinociceptive effects (P<0.001) and that the pretreatment with chlorpheniramine and cimetidine significantly attenuate this effect (from 71.9% to 21.6%, P<0.001 and from 71.4% to 35.9%, P=0.003, respectively). Furthermore, chlorpheniramine and cimetidine significantly decreased onset of first abdominal writhing (latency) in comparison with extract (P<0.05), however naloxone, cyproheptadine and phentolamine had no effect on antinociception and the latency induced by F. vulgare. The ED50 value for antinociceptive effects of extract was 87.6 mg/kg. These results suggest that antinociceptive effects of F. vulgare are partially mediated by histamine H1 and H2 receptors.
  Keywords: Foeniculum vulgare, Antinociception, Histamine receptor, Writhing test
 • A. Khoshvaghti, R. Vahidi, S. Nazifi, B. Akbarpour Page 107
  To evaluate the concentrations of serum lipids and lipoproteins and their correlations together and with thyroid hormones in gray necked ostrich (Struthio camelus), the serum levels of cholesterol, triglyceride, total lipids, very low density lipoproteins (VLDL-cholesterol), low density lipoproteins (LDL cholesterol) and high density lipoproteins (HDL-cholesterol) and their correlations with tri iodothyronine and thyroxine hormones were measured in 50 clinically healthy gray necked ostriches (30 male and 20 female) which were divided into three age groups. The mean serum concentrations ± SE of cholesterol, triglyceride, total lipids, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol were 102.62 ± 30.23, 120.22 ± 54.25, 458.96 ± 106.37, 29.96 ± 6.737, 48.61 ± 23.11 and 24.04 ± 10.85 mgr/dL, respectively. Also, the mean serum concentrations ± SE of thyroxin and tri-iodothyronine hormones were 7.89 ± 1.52 μg/dL and 2.54 ± 1.31 ngr/mL, respectively. The mean serum concentration of the cholesterol, total lipids and 3 had a negative significant correlation and age (r = -0.340, P=0.016), (r = -0.335, P=0.017), (r = -0.28, P=0.047), and a marginally negative significant correlation was detected between HDL-cholesterol with age (r = -0.271, P=0.056). Serum thyroxine and tri-iodothyronine had no significant correlation with the lipids and lipoprotein concentrations (r = -0.115, P=0.083), (r = -0.187, P=0.070).
  Keywords: Thyroid hormones, Lipids, Lipoproteins, Gray necked ostrich (Struthio camelus)
 • A. Zare Shahneh, H. Ali Beigi Nejhad, E. Rowghani, B. Eilami, S. Rowghani Page 112
  The effects of feeding diets containing Salbutamol (0, 1, 3, 5 and 7 mg/kg diet) from 21 to 49 days of age on growth performance and carcass characteristics in 180 male and 180 female Japanese quails (Coturnix japonica) were studied using a factorial arrangement based on completely randomized design. Gender had significant effect on weight gain (P<0.05). Salbutamol in the diets increased weight gains but the differences were not statistically significant (P>0.05). Salbutamol increased (P<0.05) weight gains in both sexes, but the magnitude of increasing was greater in females. Weight gain in males and females receiving the diet containing 7 mg Salbutamol/kg increased by 13 and 10 g, respectively compared to the control groups. Food intake was affected by Salbutamol and was higher (P<0.01) in female than male quails. Diets containing Salbutamol increased food intake in male and decreased in female quails (P<0.01) compared with the control groups. Food intake was lowest in females fed 7 mg Salbutamol/kg diet. The food conversion ratio (FCR) was lower (better) (P<0.05) in females than in males. FCR were improved (P>0.05) by Salbutamol administration. Gender affected leg weight (P<0.05), breast weight, relative weight of leg and liver weight (P<0.01). The breast weight, leg weight and liver weight were significantly higher in females than males but relative weight of leg was significantly lower (P<0.01) in females. The breast weight, relative weight of breast and relative weight of leg were significantly affected by Salbutamol. Gender, Salbutamol and their interactions did not affect the chemical composition of breast muscle. The results of the experiment demonstrated that, Salbutamol had beneficial effects on growth performance and carcass characteristics and it seems that feeding 7 mg Salbutamol/kg diet was more effective in female than male Japanese quails.
  Keywords: Salbutamol, Weight gain, Carcass characteristics, Japanese quail
 • H. Hamali, R. Jafari Joozani, G.R. Abdollahpour Page 120
  Leptospirosis is an important infectious disease of animals and humans caused by the pathogenic leptospires which are classified into one species of Leptospira interrogans containing over 212 serovars. This study was conducted to determine the prevalence of Leptospira-induced abortions in Tabriz (north-west of Iran) dairy herds and to determine the pathogenic Leptospira serovars responsible. From May 2008 through August 2010, 16 (21.05%) of 76 submissions (fetuses and placentas) to the Large Animal Clinic of the Veterinary Faculty at the University of Tabriz were diagnosed as positive to L. interrogans serovars by PCR. In contrast, only 9 (11.85%) of 76 dam’s sera were diagnosed as positive to leptospirosis by the microscopic agglutination test (MAT). Two out of 9 animals were seropositive to serovar pomona, one animal to serovar icterohaemorrhagiae, two animals to canicula, three animals to both pomona and grippotyphosa, and one animal to the both canicula and grippotyphos. Moreover, the prevalence of Leptospira induced abortions was high in the aged cows and advanced pregnancies (7-9 months). However statistical difference was not observed among these groups or different periods of pregnancy. In conclusion, serovar pomona induced abortions were determined to be more common leptospiral abortions in cattle in Tabriz and combination of PCR protocol with the MAT test would be more effective than the single test for etiological diagnosis of bovine abortions.
 • N. Atyabi, T. Zahraei Salehi, F. Ghazisaeedi, I. Ashrafi Page 126
  Salmonellosis as an important zoonotic disease that causes food born poisoning in human through animal products and is considered as a worldwide public health hazard. Widespread studies have been conducted on different aspects of incidence, treatment and control of salmonelosis all over the world. The aim of this study was to evaluate the occurrence of widespread Salmonella serovars, S. typhimurium and S. enteritidis, isolated from an outbreak of salmonelosis in cattle herds and sheep flocks around Tehran, in summer 2009, using molecular (PCR and multiplex PCR) and conventional (bacterial culture, serology and antibiogram) tests. Tissue and faecal samples were collected from 8 calves, 5 lambs and 2 aborted cattle embryos. All involved cases were animals less than 2-month-old and the presence of Salmonella serovars were confirmed in all isolates. The infection of S. enteritidis was much more prevalent in comparison to the S. typhimurium, which was statistically meaningfull (P<0.05). Virulence gene (spv gene) of S. enteritidis was shown on 250 bp fragments in most of the organ isolates. Specifically the virulence gene was shown in all isolates of aborted fetus tissue cultures, through the molecular survey. In two calves, both S. typhimurium and S. enteritidis were detected and S. typhimurium was isolated from liver in both cases. All isolates were sensitive to streptomycin, lincospectin, enrofloxacine and trimetoprim and were resistant to doxycycline and erythromycin.
  Keywords: S. typhimurium, S. enteritidis, Multiplex PCR (mPCR), Antimicrobial sensitivity
 • A.W. Qureshi, A. Tanveer, A. Maqbool, S. Niaz Page 134
  A study was conducted in the northeastern areas of Punjab province (Pakistan) to analyse the monthly and seasonal pattern of fasciolosis in buffaloes and its relation to some climatic factors (temperature, humidity, rainfall and pan-evaporation) was also worked out. The faecal samples of buffaloes were collected from April 2003 to March 2005 on a monthly basis from randomly selected areas and analysed for the presence of Fasciola egg. From 7200 samples, 1058 (14.69%) were found positive. Seasonal data showed the highest prevalence and egg count (EPG) in autumn and the lowest in spring. Monthly results showed the highest prevalence in September (32.33%) and the lowest in May (4.83%), while mean EPG was highest in October (567 ± 95.5) and the lowest in June (3.2 ± 0.48). Statistically, significant difference (P<0.05) was noted within seasonal and monthly prevalences. Impact of humidity was found significant (P<0.05) on disease as compared to other climatic factors.
  Keywords: Fasciolosis, Prevalence, Meteorological factors, Buffaloes
 • S. Seifi, K. Asasi, A. Mohammadi Page 138
  This experimental study was carried out to induce a co-infection of H9 AIV and IBV with inoculums prepared from tracheal scrubbed epithelium tissues in natural co-infected birds to rule out the effect of field undesired environmental conditions and also other infectious causative agents. Eighty 1-day-old broilers were randomly divided into four equal groups. At 21 days of age, three test groups were inoculated intranasally with prepared inoculums containing IBV and H9 AIV alone and a co-infected group. The fourth group remained uninfected as a control group. The results showed that experimental co-infection of AIV and IBV increased the severity of clinical signs, mortality rate and gross lesions. The HI titer against AIV infection in the co-infected group was significantly higher than the HI titer of other groups, which may indicate that IBV could promote the propagation of H9N2 AIV or stimulate the immune response.
  Keywords: Avian influenza virus, Infectious bronchitis virus, Co, infection
 • M. Mushtaq, Ul, Hassan, Z. Ali, M.I. Arshad, S. Mahmood, M. Mahmood, Ul, Hassan Page 143
  Effects of mating sex ratios on production performance in Indian peafowl were investigated at Punjab Wildlife Research Institute, Gatwala Faisalabad. Research was conducted from May through August 2007 to explore the most productive mating sex ratio. The sex ratios have a significant effect on egg production. Maximum mean eggs (1.63) were produced by the sex ratio 1:2 while maximum egg fertility (79.63%) and hatchability (61.59%) was noted in the sex ratio 1:3. Sex ratios had a significant effect on egg weight. Sex ratios have shown no effect (except number of mountings) on courtship behavior of peafowl. Statistically less feed was consumed by sex ratio 1:3 and better feed conversion was shown by sex ratio 1:1
  Keywords: Mating sex ratios, Indian peafowl, Egg production, Fertility, hatchability
 • M. Zarei, M. Pourmahdi Borujeni, M. Khezrzadeh Page 147
  In this study, the effects of various concentrations of NaCl and KCl and partial replacement of NaCl with KCl on the growth characteristics of L. monocytogenes were evaluated. It was found that L. monocytogenes can grow in the presence of 1-9% NaCl and 1-11% KCl. The higher the concentration of salt used, the longer the lag phase induced. In addition, it was observed that L. monocytogenes tolerate KCl better than NaCl when using the same percents in broth. In an attempt to partially replace NaCl with KCl, it was found that the level of substitution of NaCl with KCl can be at least 25% without risking the microbiological safety, with respect to L. monocytogenes of the product, but not as high as 50%.
  Keywords: Listeria monocytogenes, KCl, NaCl, Replacement
 • F. Bagherzadeh Kasmani, M.A. Karimi Torshizi, A.A. Allameh, F. Shariatmadari Page 152
  This study was carried out to examine aflatoxin B1 (AFB1) removal ability of four strains of lactic acid bacteria (LAB). Three indigenous (Lactobacillus rhamnosus TMU094, Lactobacillus fermentum TMU121 and Pedioccus pentosaceus TMU457) and a non-indigenous (Labacillus rhamnosus PTCC1637) isolates were studied. The strains were incubated with (AFB1) at different time. The toxin residual in the supernatant was determined. Reduction of the toxin quantity was observed by all species. Binding of aflatoxin by the studied LAB varied from 19.41 to 75.06%. Aflatoxin-binding activity showed time dependent trend taking into consideration of different incubation periods. Lactobacillus rhamnosus TMU094 bound 25.64 to 75.06%, L. fermentum bound 38.63 to 72.15%, P. pentosaceus bound 24.86 to 63.21% and L. rhamnosus PTCC1637 bound 19.41 to 35% of AFB1 during the studied course of incubation times. These results showed that indigenous strains of LAB are able to bind AFB1 effectively.
  Keywords: Aflatoxin B1, Lactic acid bacteria, Toxin, binding
 • N. Vesal, A. Meimandi Parizi Page 156
  This case report describes the anesthetic management and ventilation technique in the surgical treatment of traumatic diaphragmatic hernia in a dog. A 5-month-old 8-kg female terrier with a history of car accident was presented for femoral fracture repair. Before anesthetic induction, marked tachypnea and dyspnea were noted. Diaphragmatic hernia was diagnosed based upon radiographic and ultrasonographic findings. Exploratory laparotomy revealed diaphragmatic rupture and herniation of spleen, omentum, parts of liver lobes and stomach into the thoracic cavity. The importance of thorough physical examination and patient assessment, anesthetic management and monitoring, provision of adequate ventilation and oxygenation during surgery using standard ventilation equipment are discussed.
  Keywords: Diaphragmatic hernia, Anesthesia, Trauma, IPPV, Dog
 • S.M. Azimi Dezfouli Page 161
  Chromosomal appearance of 12 Holstein bulls selected for artificial inseminations were examined by sister chromatid exchanges (SCEs). For differential staining of sister chromatids bromodeoxyuridine (BrdU) was inoculated in lymphocyte cultures. The mean, maximum and minimum number of SCE per cell were determined 6.8 ± 1.14, 8.3 ± 1.1 and 5.7 ± 1.5, respectively. SCE frequencies of all animals were in the normal level. Also, evaluation of different breeding condition and age range did not show any significant statistical (P>0.05) effect on SCEs rates.
  Keywords: Sister chromatid exchange, Bull, Bromodeoxyuridine