فهرست مطالب

Information Technology Management - Volume:4 Issue: 1, 2012
 • Volume:4 Issue: 1, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/02/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد باشکوه اجیرلو، وحیده علیپور صفحه 1
  امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده ازکانال های توزیع چندگانه، روزبه روز در حال گسترش و اهمیت روزافزون است. استفاده ازکانال های توزیع چندگانه برخلاف داشتن مزایای متعدد، چالش هایی از قبیل بروز تضاد و تعارض، تخصیص محصول، سواری مجانی برخی اعضا و غیره را به دنبال دارد؛ هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم قابلیت هایی است تا عرضه کنندگان به هنگام تصمیم گیری مجهز به تاکتیک های مختلف بوده، ضمن داشتن گزینه های مختلف بتوانند به دستاوردهای گوناگون دسترسی داشته باشند. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع از نظر عرضه کننده در کانال های توزیع چندگانه است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از، نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه و تاثیرآن بر عملکرد عرضه کنندگان. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری آن شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است. از این جامعه ی آماری، تعداد 175 نفر از مدیران بازاریابی و فروش که در امر تصمیم گیری درباره ی کانال های توزیع مسئولیت و مشارکت دارند، نمونه ی آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های مطالعه حاکی از این است که عواملی مانند استراتژی ارتباطی، کیفیت اطلاعات، تسهیم اطلاعات و توانمندی اطلاعات بر عملکرد مالی و غیرمالی تاثیر مثبت داشته، عملکرد غیرمالی نیز بر عملکرد مالی اثر مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: کانال های توزیع چندگانه، ارتباطات، هماهنگی
 • منیژه حقیقی نسب، سیده صفیه تقوی صفحه 25
  با توجه به سرعت تغییرات در عصر اطلاعات سازمان های ایرانی بایستی هر چه سریع تر در مسیر بهینه سازی کسب وکار الکترونیکی گام بردارند. در راستای دستیابی به این هدف استراتژیک، پژوهش حاضر عوامل موثر بر اشاعه کسب و کار الکترونیکی در دو بعد یکپارچه سازی درونی و اشاعه بیرونی را در قالب یک مدل مفهومی براساس چارچوب «تکنولوژی- سازمان – محیط» بررسی می کند. هدف این مدل بررسی تاثیر عوامل تکنولوژیکی(زیرساخت و تخصص سیستم اطلاعاتی)، عوامل سازمانی(سازگاری سازمانی، مزایای مورد انتظار کسب وکار الکترونیکی، پشتیبانی مدیریت ارشد و قابلیت یادگیری سازمانی) و عوامل محیطی(فشار رقابتی، آمادگی شرکای تجاری و محیط قانونی) بر اشاعه کسب وکار الکترونیکی است. این مدل توسط نود مدیر آشنا و درگیر در پروژه های سیستم اطلاعاتی، سازمان هایی که در راستای کسب وکار الکترونیکی اقدام کرده اند، از طریق پرسشنامه سنجش و آزمون شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری محسوب می شود. نتایج پژوهش نشان داد، عوامل سازمانی بر یکپارچه سازی درونی و عوامل محیطی و یکپارچه سازی درونی بر اشاعه بیرونی اثر مثیت و معناداری دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، عوامل تکنولوژیکی بر اشاعه کسب وکار الکترونیکی تااثیری ندارد.
  کلیدواژگان: اشاعه کسب وکار الکترونیکی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژیکی
 • طهمورث حسنقلی پور، سید رضا سید جوادین، احمد روستا، امیر خانلری صفحه 41
  طبق گزارشات مختلف، برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد، اجرای آن ریسک بسیار زیادی را به همراه دارد. یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. در حال حاضر، روش های سنتی مالی پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری هستند. ولی این روش ها برای ارزیابی سرمایه گذاری هایی مثل مدیریت ارتباط با مشتری که انتظار می رود مزایای آنها نامشهود، غیرمستقیم، یا راهبردی باشد، مناسب نیستند؛ بنابراین برای ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند ابزاری هستیم که عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رویکردی فرایندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش های فوق را نیز برطرف سازد. در این مقاله با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد، مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که نواقص مدل های موجود را برطرف کرده، با رویکردی جامع و سیستمی، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرایندی در بانک های تجاری خصوصی کشور ارزیابی می کند. در نهایت پس از تحلیل و مقایسه مدل توسعه یافته، پیشنهاداتی برای مدیران بانکی و پژوهگران آتی این حوزه ارائه می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، بانک های تجاری، مدل فرایندی، نظریه داده بنیاد
 • حسین صفری، فاطمه حشمتی پور، علی مهرابی، وحیدرضا نصابی صفحه 63
  صنعت خودرو از جمله صنایعی است که همواره تلاش جهت مشارکت و هماهنگی با شرکای زنجیره تامین در آن مورد توجه بوده است. نظر به اهمیت مسئله به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان مکانیزم اصلی هماهنگی زنجیره تامین برای مدیران ارشد شرکتهای ایرانی فعال در امر خودرو سازی، هدف این تحقیق، طراحی و مدلسازی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان بوده است. جامعه‎ی آماری پژوهش، خبرگان زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان می باشند. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه 20 عامل زیرمجموعه این سازه تعریف گردید که با انجام چند مصاحبه با خبرگان، عوامل فوق به 22 مورد افزایش یافت. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته محک خورده شد. این پژوهش از نظر متدولوژیک براساس روش «تحقیق آمیخته متوالی» انجام می گیرد بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از متدولوژی مدلسازی نقشه علی، مدل اولیه ارائه شده است. به منظور اطمینان از مدل طراحی شده، از مدلسازی شبکه های بیزین نیز در جهت تایید مدل استفاده شده است. خروجی نهایی این پژوهش مدل مفهومی به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان می باشد.
  کلیدواژگان: به اشتراک گذاری اطلاعات، نگاشت علی، مدل سازی شبکه های بیزین، مدل سازی کیفی، شرکت ایران خودرو خراسان
 • زهرا علی پور درویشی صفحه 91
  توانایی تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاهی یکی از پیش نیازهای مهم برای کسب شایستگی های علمی و پژوهشی است.این مقاله با هدف تعیین عوامل موثر بر تسهیم دانش درون و مابین گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. توانایی های تکنولوژیک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، وضعیت مستند سازی دانش، کنترل سرپرست، تعامل سازمانی، وابستگی های ارتباطی و روش های انگیزشی از جمله عوامل زمینه ای سازمانی و همینطور اعتماد به مدیریت، ادراک حمایت سازمانی از عوامل ادراکی هستند که همگی بعنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 148 نمونه بصورت طبقه ای تصادفی از اعضای هیئت علمی واحد تهران شمال و واحد علوم وتحقیقات انتخاب شده است و روش تحقیق این مقاله، میدانی از شاخه همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهایSPSS وPLS استفاده شده اند. نتایج نشان می دهد که اعتماد به مدیریت از طریق مستند سازی دانش بر تسهیم دانش درون و مابین گروهی تاثیردارد. توانمندی های تکنولوژیک و ادراک حمایت سازمانی از عوامل موثر بر تسهیم دانش مابین گروهی بوده اند. همینطور روش های انگیزشی مادی و غیر مادی بر تسهیم دانش درون گروهی تاثیر داشته اند. دست آوردهای این تحقیق مبنای تجربی مناسبی جهت برنامه ریزی و اجرای سازوکارهای مدیریت دانش را فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: روش PLS، عوامل ادراکی، تسهیم دانش درون گروهی، عوامل زمینه ای، تسهیم دانش بین گروهی
 • علی محقر، محمدرضا مهرگان، سیدعلی رحمتی صفحه 117
  با توجه به پارامترهایی همچون افزایش جهانی تقاضای نفت، افت طبیعی مخازن، رشد فزاینده داده ها و کاهش تدریجی منابع، لازم است شرکت های اکتشافی و بهره بردار نفت مدیریت امکانات و منابع خود را بهبود بخشند. آرمان مدیریت فناوری اطلاعات در صنعت نفت، تجهیز شرکت های نفت به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات روز دنیا در جهت تبادل بهینه اطلاعات و دستیابی به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه، ایمن، انعطاف پذیرو کنترل پذیر می باشد. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربردترین راه حل های فناوری اطلاعات است. با تنوع گسترده نرم افزارهای در دسترس ERP، مشخص کردن بهترین سیستم که مطابق با خواسته های سازمان باشد، کار سختی است. لازمه انتخاب بهترین سیستم ERP، انتخاب سیستمی است که متناسب با اهداف استراتژیک باشند که در این مورد کارت امتیازی متوازن می تواند تصویر کامل و همه جانبه ای از عملکرد این سیستم ها را در اختیار مدیریت قرار دهد. به منظور انتخاب بهترین سیستم در این مقاله از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده می شود. در واقع ماهیت پیچیده مساله و وجود عوامل و شاخص های مختلف با وزن های متغیر ما را به استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره از جمله روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)‎ ترغیب نمود.
  کلیدواژگان: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، فرآیند تحلیل شبکه ای، تصمیم گیری چندمعیاره، صنعت نفت، _ کارت امتیازی متوازن
 • جعفر محمودی، غلامرضا بداقی صفحه 139
  امروزه مهندسی مجدد به عنوان یکی از گسترده ترین و امن ترین بحثهای مدیریتی و کشتی نجاتی برای سازمان های در حال نابودی و غرق شدن تبدیل شده است. با وجود استفاده روزافزون سازمانها از مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای بهبود عملکرد خود، آمارها حاکی از شکست و ناتمام ماندن حدود 70-80 درصد این پروژه هاست. تحقیقات زیادی برای توجیه و یافتن دلایل این شکستها صورت گرفته است. فقدان یک رویکرد و نگرش متدولوژیکی مناسب و نیز استفاده از ابزارها و تکنیکهای نامناسب برای اجرای آن، از دلایل اصلی این شکستها می باشد. استفاده از شبیه سازی رایانه ای در مدل سازی و تحلیل فرآیندها یکی از مناسب ترین و بهترین تکنیکهای مهندسی مجدد است که می تواند این شکست ها را کاهش داده و شانس موفقیت پیاده سازی آنها را بالا ببرد. در این مقاله بر اساس روش تحقیق تلفیقی کاربردی و مطالعه موردی، تعداد 51 متدولوژی، رویکرد و تکنیک مهندسی مجدد و 24 متدولوژی و رویکرد شبیه سازی، بررسی شده و بر اساس روش تحقیقی که کتینجر و همکارانش در زمینه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار انجام داده و متدولوژی جامعی را برای BPR ارائه داده اند، متدولوژی ترکیبی جامعی را برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک شبیه سازی، ارائه می دهیم. در نهایت نتایج حاصل از اجرای پروژه مهندسی مجدد انجام گرفته با استفاده از این متدولوژی در یکی از فرآیندهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را ارائه می دهیم.
  کلیدواژگان: متدولوژی، مهندسی مجدد، شبیه سازی، فرآیندهای کسب و کار
 • عباس منوریان، محمد موسی خانی، پیمان اخوان، ناصر عسگری * صفحه 159

  در عصر دانایی محوری، مدیریت دانش به مهم ترین وظیفه سازمان هایی تبدیل شده که به دنبال استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند و ناملموس اند. اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش در سازمان به ایجاد زمینه ها و شرایط مناسب و تقویت کننده ای نیاز دارد. یکی از عواملی که می تواند نقش بسیار موثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش داشته باشد، زیرساخت انسانی-اجتماعی است که نقش و تاثیر آن در موفقیت مدیریت دانش در سازمان به اندازه زیرساخت هایی مانند وجود ساختار و فناوری مناسب اهمیت دارد. از این رو در این مقاله نقش و تاثیر سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در ارتقای اثربخشی اقدات مدیریت دانش در سازمان تشریح و بررسی می شود که این سرمایه های سازمانی چگونه می-توانند نگرش ها و رفتارهایی در افراد ایجاد کنند که انجام اقدامات مدیریت دانش را در سازمان تسهیل کنند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل950 نفر مدیران و کارشناسان شرکت پخش فراورده های نفتی ایران است که با نمونه گیری تصادفی انجام شده، 274 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدل ارائه شده از زیرساخت انسانی- اجتماعی مدیریت دانش تاثیر قابل توجهی بر ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در سازمان دارد. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش
 • پوراندخت نیرومند، محبوبه رنجبر، محمدرضا سعدی، میراحمد امیرشاهی صفحه 179
  ظهور موبایل به دلیل ویژگی های خاص، فرصت های شغلی فناورانه ای را برای فعالان صنایع فناوری محور فرهم نموده است. جستجوی انجام شده در پایگاه داده مقالات داخلی و خارجی، نشان داد تاکنون تحقیقی جهت شناسایی، طبقه بندی و تحلیل مدل های کسب و کار موبایل انجام نشده و از این نظر این مقاله به نوبه ی خود دارای نوآوری است. در این پژوهش مفاهیم تجارت همراه و مدل کسب و کار بررسی گردید. پس از مطالعه مدل های کسب و کار حوزه ی موبایل در 28 عنوان مقاله و کتاب، 92 مدل مختلف با استفاده از روش فرا ترکیب مورد مقایسه، تفسیر، ترجمه و ترکیب قرار گرفته اند. معیارهای طبقه بندی مدل ها نظر صاحب نظران ارائه دهنده نقش، حوزه ی کسب و کار، شرکای کسب و کار، میزان پویایی، نوع فعالیت، حوزه تمرکز، نسل های موبایل، شفافیت، نوع شبکه، نوع فعالیت اپراتور، بازاریابی و تبلیغات و سطح لایه است. در نهایت مدل ها بر اساس نوع محصول، این مدل ها در چهار حوزه ی مختلف کسب و کار موبایل شامل تولید محتوا، فناوری (سخت افزار، نرم افزار)، شبکه و ترکیبی تحلیل و طبقه بندی شدند.
  کلیدواژگان: مدل کسب وکار، روش فراترکیب، تجارت همراه
|
 • Mohammad Bashokouh, Vahideh Alipour Page 1
  Nowadays, with technology progress and the emergence of new business models, increased levels of competition and changing demands and expectations of customers, using multi channels of distribution is growing rapidly. The coordination and integration of these channels with high efficiency and the elimination of these challenges requires more discussion. The purpose of this study is to investigate the role of communication in coordinating multiple distribution channels from the perspective of the supplier. This study aimed to identify influential capabilities in coordinating multiple distribution channels from the supplier’s perspectives. Statistical population of this study included electronics products suppliers in Tehran. Statistical sample of this study is 157 marketing and sales managers. Data analysis using structural equation modeling technique was conducted. Findings suggest that capabilities such as communication strategy, information quality, information technology and information sharing are affecting factors in coordination of multichannels and have positive effect on supplier financial and non-financial performance.
  Keywords: Coordination, Communication, Multiple Distribution Channels
 • Manijeh Haghighinasab, Seyede Safieh Taghavi Page 25
  According to rapid changes in information age, Iranian organizations should move faster toward optimization of e-business. In order to achieve this strategic goal, recent study develops a conceptual model for presenting the factors affecting e-business diffusion (internal integration and external diffusion) based on TOE framework. The purpose of this model is examining the influence of technological factors (IS infrastructure and IS expertise), organizational factors (organizational compatibility, expected benefits of e-business, top management support and organizational learning ability) and environmental factors (competitive pressure and trading partner readiness and regulatory environment) on e-business diffusion. This model was tested by 90 managers who are familiar or involved in information system projects in different Iranian organizations with a questionnaire. The research method applied in this study is descriptive by using structural equation modeling. The findings show that organizational factors on internal integration and environmental factors and internal integration have positive meaningful effects on external diffusion. The findings also show that technological factors have no positive meaningful effect on e-business diffusion.
  Keywords: Technological Factors, E, business Diffusion, Organizational Factors, Environmental Factors
 • Tahmoures Hasangholi Pour, Seyed Reza Seyed Javadin, Ahmad Roosta, Amir Khanlari Page 41
  According to several reports, in spite of huge investment on customer relationship management (CRM), risk of implementing such projects is high. One of failure factors is having no method to assess CRM success comprehensively. Nowadays, classic financial methods are common ways for assessing marketing and CRM initiatives. But, the mentioned models are unsuitable to assess investments like CRM that we expect to have intangible, indirect and strategic benefits. So, we need a process-oriented approach to assess all tangible and intangible factors of CRM process and complete existing models. In this paper, using a qualitative approach and grounded theory, a comprehensive and process-oriented CRM assessment model will be provided that considers all factors of customer relationship management in private-commercial banks of Iran. Finally, based on analysis of developed model, some suggestions will be offered for banking managers and future researchers.
  Keywords: Customer Relationship Management (CRM), Private, Commercial banks, Grounded Theory, Process Model
 • Hossein Safari, Fatemeh Heshmatipour, Ali Mehrabi, Vahid Reza Nesabi Page 63
  Automobile industry is one of the industries in which strive for supply chain collaboration have always been significant. With regard to importance of information sharing issue as a key mechanism in the supply chain collaboration for top managers of Iranian automobile companies, the purpose of this research has been the designing and modeling the factors affecting information sharing in supply chain of Iran Khodro Khorasan (IKK) Company. Statistical community of this research includes IKKCo supply chain experts. Accordingly, at first by studying the literature and background of the subject, 20 subsidiary factors of this structure were defined and after doing some interviews with experts, these factors increased to 22. Then the proposed conceptual model was tested through semi-structured interviews. With regard to methodology, "sequential integrated research" is performed, and the primary model was introduced by using cognitive mapping methodology. The output of this stage is the introduction of the primary model. To ensure the designed model, the modeling of Bayesian networks was used to confirm the model. The final output of this research can be the conceptual model of the information sharing in supply chain collaboration of IKK company.
  Keywords: Qualitative Modeling, Information Sharing, Cognitive Mapping, Iran Khodro Khorasan Company (IKKCo), Bayesian Networks Modeling
 • Zahra Alipour Darvishi Page 91
  The ability of knowledge sharing is an important prerequisite to achieve educational and research competence in the academic departments. This paper aims to determine the factors affecting knowledge sharing within and between departments in Islamic Azad University. Technological capabilities, organizational culture, organizational structure, knowledge documentation, supervision control, organizational interaction, relational involvement and motivational methods are the organizational contextual factors as well as the perceptual factors including trust in management, fear of loosing one’s unique value and perceived organizational support, all of the above mentioned have been tested as the independent variables. This survey research was implemented within North Branch of Tehran and Science and Researches Campus including 148 stratified random samples of the faculty members. The statistical analysis of the model has been done through one sample T-test, confirmatory factor analysis & structural equation model with SPSS and PLS software’s. These results are defined as trust in management has significant effect on knowledge sharing within and between departments with mediation effect of knowledge documentation. Technological capabilities and perceived organizational support have significant effect on knowledge sharing among departments. Also the material and spiritual motivational methods have significant effect on knowledge sharing within departments. In order to promote knowledge sharing the results of this research has provided the empirical basis for planning and implementing knowledge management mechanisms in universities.
  Keywords: Perceptual Factors, PLS Method, Contextual Factors, Knowledge Sharing within Departments, Knowledge Sharing among Departments
 • Ali Mohaghar, Mohammad Reza Mehregan, Seyed Ali Rahmati Page 117
  Using IT in Today's World gurantees the existence and survival of the activities of an organization and without using them, Not only the use of modern methods in the organization becomes impossible but the possibility of competence with other organizations will be eradicated. The ERP is one of the important usages of IT in the organizations that have got a special place. In the beginning, using the BSC, the Key performance indicators are determined. Using this indicators and standards of choosing, it was determined the best ERP system that is described in research literature in order to shopping the ERP software pack. In this research regarding to this fact that these indicators can have effects on each other and these mutual impacts can have an effect on the importance degree of indicators and best alternative selection; the ANP method has been used.The result of this research is to choose the best ERP software pack available among many in a way that it is suitable with the organizational strategies & goals.
  Keywords: oil industry, Multi Criteria Decision Making, Enterprise Resurce Planning, balanced scorecard, Analytic Network Process
 • Jafar Mahmudi, Gholamreza Bodaghi Page 139
  Nowadays BPR has become as one of the most widespread and safe management topics and a redeemer for organizations which are in the stage of destruction and ruining. Although many organizations use BPR to improve their performance, researches show that about 70-80 percent of these projects were failed and remain unfinished. Many researches have been even undertaken to find out reasons of these failures. Lack of an adequate methodological approach and perception and using non-adequate tools and techniques in its implementation, are some of the main reasons for these failures. Using computer simulation in modeling and analyzing the process is one of the best and most adequate BPR techniques which can decrease these failures and increase their implementation success. In this paper, following an application and also case study research methodology, 51 BPR and 24 Simulation methodologies, approaches and techniques were considered and on the basis of Kettinger et al.'s research method done in the BPR area to develop a compound methodology for BPR, a comprehensive combined methodology using simulation technique was presented. Finally the results of a project done using this methodology in a process of NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) were presented.
  Keywords: Reengineering, Business Process, Simulation, Methodology
 • Abbas Monavvarian, Mohammad Mousakhani, Peyman Akhavan, Nasser Asgari Page 159

  In the knowledge-based era knowledge management (KM) is considered as the primary task of organizations that strive to utilize of their intellectual capitals effectively. Hence it is vital to understand carefully the appropriate contexts and enablers of knowledge management practices. Human- social factors are among most influential factors that their effects are as important as structural and technological enablers. In spite of these vital effects, their role has not been studied sufficiently. This article tries to explore the simultaneous effects of the human capital, social capital and cultural capital on the effectiveness of knowledge management practices. It will investigate the way in which these intellectual capitals can enforce attitudes and behaviors required for implementing KM effectively. The population of the research consists of 950 person of managers and senior experts of the NIOPDC. A sample of 270 subjects was selected as statistical sampling. According to the research findings, these human-social factors have a considerable effect on the effectiveness of KM. These findings support the necessity of adopting a more humanistic approach for implementing knowledge management more effectively.

  Keywords: Human Capital, Knowledge Management, Cultural Capital, Social Capital
 • Poorandokht Niroomand, Mahboobeh Ranjbar, Mohammad Reza Saadi, Mirahmad Amirshahi Page 179
  The appearance of mobile has provided unique opportunities and fields through the development and creation of businesses and has been able to create the new job opportunities. The current research tries to familiarize entrepreneures who are running the businesses especially in the area of mobile services with business models. These business models can familiarize them for implementing the new ideas and designs since they can enter to business market. Searching in many papers shows that there are no propitiated papers and researches that can identify, categorize and analyze the mobile business models. Consequently, this paper involves innovation. The first part of this paper presents the review about the concepts and theories about the different mobile generations, the mobile commerce and business models. Afterwards, 92 models are compared, interpreted, translated and combined using 33 papers, books based on two different criteria that are expert criterion and kind of product criterion. In the classification of models according to models that are presented by experts, the models are classified based on criteria such as business fields, business partners, the rate of dynamism, the kind of activity, the focus areas, the mobile generations, transparency, the type of operator activities, marketing and advertisements. The models that are classified based on the kind of product have been analyzed and classified at four different areas of mobile commerce including the content production, technology (software and hardware), network and synthetic.
  Keywords: Methasynthesis Method, Mobile Commerce, Business Model