فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • گلستان گلستانی میلانلو، سید داود شریفی، اکبر یعقوب فر، علی اکبر خادم صفحه 1
  این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس در جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد و دستگاه گوارش جوجه های گوشتی، با استفاده از 336 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری آربراکرز در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1 - جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)، 2 - جیره حاوی 30 درصد گندم و 3 - جیره حاوی 30 درصد گندم و 10 درصد کنجاله کلزا که با افزودن ناتوزایم به مقدار 350 گرم در تن در مجموع شش تیمار منظور شد. در دوره آغازین و کل دوره افزودن آنزیم به جیره حاوی گندم و کنجاله کلزا، مقدار خوراک مصرفی، میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد (01‎/0 >P)‎. استفاده از ناتوزایم پلاس در جیره های حاوی گندم و گندم + کنجاله کلزا، وزن نسبی اندام های گوارشی را نسبت به جیره های مشابه بدون آنزیم به طور معنی داری کاهش داد (05‎/0 >P)‎. نتایج حاصل از این آزمایش، بیان گر تاثیر مثبت ناتوزایم پلاس بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا به ویژه در دوره آغازین می باشد.
  کلیدواژگان: گندم، کنجاله کلزا، ناتوزایم پلاس، عملکرد، جوجه گوشتی
 • حسن فضائلی، اسماعیل اسماعیلی راد، محمد بابایی صفحه 11
  این پژوهش برای بررسی امکان بهبود ارزش غذایی پس چر مزرعه جو طی دو سال متوالی انجام گرفت. در سال 1378، پس از برداشت محصول 27 کرت آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل، با نه تیمار (محلول حاوی صفر، 5‎/2 و پنج درصد اوره هر کدام با صفر، سه و شش درصد ملاس) در نظر گرفته شد. در پنج مرحله زمانی قبل و بعد از محلول پاشی از هر کرت نمونه برداری و ترکیبات شیمیایی آن تعیین شد. در سال 1379، پس از برداشت محصول جو در چهار هکتار از مزرعه چهار تیمار (محلول 5‎/2 درصد اوره، 5‎/2 درصد اوره + سه درصد ملاس، پنج درصد اوره، پنج درصد اوره + سه درصد ملاس) اجرا شد. مواد آزمایشی با آب مخلوط و بر روی پس چر پاشیده شد. تعداد 48 راس میش نژاد شال در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار آزمایشی توزیع و به مدت 50 روز چرا شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که پروتئین خام پس چر جو در تیمار حاوی اوره - ملاس بیشتر بود (05‎/0 P<). میزان الیاف خام در تیمار حاوی شش درصد ملاس کمتر و خاکستر خام در بعضی از تیمارها بیشتر بود (05‎/0 P<). در آزمایش دوم، وزن زنده گوسفندان در پس چر محلول پاشی شده روند افزایشی طبیعی داشت. تعداد بره نوزاد در تیمار پنج درصد اوره + سه درصد ملاس، به دلیل دوقلوزایی، نسبت به سایر تیمارها 25 درصد بیشتر بود. باتوجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد که می توان ارزش غذایی پس چر جو را با محلول پاشی مخلوطی از اوره و ملاس افزایش داد و موجب افزایش میزان بهره گیری در میش های چراکننده این پس چر را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: اوره، ملاس، پس چر، مزرعه جو، گوسفند
 • مهدی عابدینی سانیجی، فرید شریعتمداری، محمد امیر کریمی ترشیزی صفحه 19
  به منظور مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی یوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتورهای خونی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی، آزمایشی با 400 قطعه جوجه ماده راس در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت 42 روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره حاوی 20 درصد جو (به عنوان شاهد جو)، 2) شاهد جو + 1‎/0 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آنتی بیوفین)، 3) شاهد جو + 2‎/0 درصد اسید آلی (فرمایسین)، 4) شاهد جو + (ppm 15) آنتی بیوتیک (ویرجینامایسین) و 5) یک جیره بر پایه ذرت و سویا به عنوان شاهد ذرت در نظر گرفته شد. در تمامی جیره های حاوی جو از آنزیم استفاده شد. میزان افزایش وزن در 42 روزگی و ضریب تبدیل غذا معنی دار بود (05‎/0 >P)‎. تفاوت عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند بین تیمارها در نوبت دوم خون گیری معنی داری بود (05‎/0 >P)‎. تیمارهای حاوی آنتی بیوتیک وگیاهان دارویی به ترتیب بالاترین و کمترین مقدار کلسترول و تری گلیسرید خون را داشتند. اثر افزودنی ها مختلف بر ارتفاع پرزهای روده در قسمت های دئودنوم و ژژنوم معنی دار بود (05‎/0 >P)‎. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد می توان با کاربرد افزودنی هایی نظیر گیاهان دارویی و اسید آلی در جیره حاوی جو به عملکردی مشابه با عملکرد جیره های ذرت دست یافت.
  کلیدواژگان: مورفولوژی روده، آنتی بیوتیک، جوجه های گوشتی، اسید آلی، عملکرد، گیاهان دارویی، صفات بیوشیمیایی خون
 • بهزاد خرمی، علی اکبر خادم، احمد افضل زاده، محمد علی نوروزیان صفحه 29
  در این تحقیق، در فصل گلاب گیری حدود یک تن تفاله تر گل محمدی از قمصر کاشان تهیه و به مدت 10 روز در مقابل آفتاب خشک شد. در آزمایشگاه ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر خام، چربی خام، ترکیب فنلی قابل استخراج، تانن کل، کلسیم و فسفر آن به ترتیب 0‎/96، 5‎/12، 5‎/6، 8‎/1، 7‎/2، 3‎/1، 1‎/1 و 1‎/0 درصد تعیین شد. قابلیت هضم، خوراک مصرفی و تعادل ازت چهار جیره آزمایشی حاوی تفاله گل محمدی، یونجه به نسبت های 100:0 (شاهد)، 15:85، 30:70 و 45:55 با استفاده از چهار راس گوسفند نژاد شال بالغ در قالب طرح چرخشی در زمان تعیین گردید. تفاوت قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده خشک مصرفی معنی دار نبود. در سطوح بیشتر از 30 درصد تفاله گل محمدی قابلیت هضم پروتئین کمتر بود (05‎/0 >P)‎. تعادل ازت در جیره های شاهد و حاوی 15، 30 و 45 درصد تفاله گل محمدی، به ترتیب 1‎/3، 6‎/2، 4‎/1 و 1‎/1 گرم در روز برآورد شد که تفاوت آنها معنی دار بود (05‎/0 >P)‎. تجزیه پذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام با سرعت عبور دو درصد به ترتیب 5‎/68 و 8‎/67 درصد بود. با توجه به این نتایج به نظر می رسد بتوان از تفاله گل محمدی به عنوان بخشی از علوفه جیره نشخوارکنندگان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تجزیه پذیری، قابلیت هضم، تفاله گل محمدی، نشخوارکنندگان، تعادل ازت
 • مجید الهیاری شهراسب، حسین مروج، محمود شیوازاد صفحه 39
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو، از سن 29 تا 42 روزگی بر روی بستر انجام گرفت. در سن 29 روزگی، تعداد 288 قطعه جوجه نر سویه راس 308 به 16 گروه 18 قطعه ای با چهار تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار یک جیره فاقد مکمل ویتامینی، تیمار دو جیره حاوی 33‎/33 درصد مکمل ویتامینی، تیمار سه جیره حاوی 66‎/66 درصد مکمل ویتامینی و تیمار چهار جیره حاوی 100 درصد مکمل ویتامینی (تیمار شاهد) بود. در سنین 35 و 42 روزگی، مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه هر یک از تکرارها اندازه گیری شد و سپس ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. در این دو مقطع زمانی، از هر تکرار دو پرنده کشتار و سپس وزن لاشه، بورس فابرسیوس و طحال اندازه گیری شد و سیستم ایمنی براساس شاخص های SRBC، IgG و IgM در سن 42 روزگی آزمون شد. نتایج نشان داد که پرنده های تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف ویتامینی طی دوره پایانی تفاوت معنی داری از نظر صفات عملکردی نداشت و تفاوتی از نظر شاخص های سیستم ایمنی مشاهده نشد. به نظر می رسد امکان حذف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی پرورش جوجه های گوشتی وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: گندم، جو، مکمل ویتامینی، سیستم ایمنی، جوجه گوشتی
 • علی نبی زاده صفحه 49
  به منظور تعیین بهترین سطح جایگزینی پودر ماهی با پودر خون، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل (5 × 3) با سه منبع پودر خون (کشتارگاه های صنعتی مشهد، یاسوج و تالش) و پنج سطح جایگزینی (صفر، 30، 40، 50 و 60 درصد) اجرا شد. 600 قطعه جوجه یک روزه گوشتی به صورت مخلوط از هر دو جنس به صورت تصادفی به 15 تیمار که هر تیمار چهار تکرار داشت اختصاص داده شد. نوع پودر خون اثر معنی داری بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا، درصد سینه، ران و چربی محوطه شکمی نداشت. اثر سطح جایگزینی بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا معنی دار بود (05‎/0 >P)‎. به طوری که بیشترین مصرف خوراک مربوط به 30 درصد جایگزینی بود که با سایر سطوح اختلاف معنی دار داشت (05‎/0 >P)‎. کمترین مصرف خوراک مربوط به 50 درصد جایگزینی بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت (05‎/0 >P)‎. بیشترین افزایش وزن مربوط به 30 درصد جایگزینی بود که به جز 40 درصد جایگزینی با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت (05‎/0 >P)‎. اثر نوع پودر خون و سطح جایگزینی و اثر متقابل آنها بر درصد سینه، ران و چربی محوطه شکمی معنی دار نبود. جایگزینی 50 درصد پروتئین پودر ماهی با پودر خون مشهد باعث بهبود ضریب تبدیل غذا شد. لذا 50 درصد جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون مشهد در جیره جوجه های گوشتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ضریب تبدیل غذا، افزایش وزن، پودر ماهی، پودر خون، جوجه گوشتی
 • محمد زارعی، محمد احسانی، مهران ترکی صفحه 71
  به منظور مطالعه اثرات استفاده از دو نوع پروبیوتیک (تپاکس و یسچر)، دو نوع پربیوتیک (فرمکتو و ای ماکس) و یک نوع سینبیوتیک (بیومین) در جیره غذایی (انرژی قابل متابولیسم 2720 کیلوکالری بر کیلوگرم و پروتئین خام 145 گرم بر کیلوگرم) بر عملکرد مرغ های تخم گذار و فراسنجه های کیفی تخم مرغ، تعداد 216 قطعه مرغ تخم گذار نژاد لوهمن در سن 76 هفتگی در 36 قفس توزیع شدند. صفات عملکردی به مدت شش هفته اندازه گیری شد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ و در هفته ششم مورد ارزیابی قرار گرفت. استفاده از پروبیوتیک ها، پربیوتیک ها و سینبیوتیک اثری بر تولید تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و توده تخم مرغ نداشت، ولی وزن تخم مرغ در گروه های دریافت کننده افزودنی بیشتر بود (05‎/0 P<). ضخامت و وزن پوسته در مرغ هایی که جیره های حاوی افزودنی دریافت کردند، در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (05‎/0 P<). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از افزودنی های تپاکس، یسچر، فرمکتو، ای ماکس و بیومین اثر مثبتی بر عملکرد تولیدی مرغ های تخم گذار ندارد ولی وزن تخم مرغ، ضخامت و وزن پوسته آن را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: فراسنجه های عملکردی، پروبیوتیک، سینبیوتیک، پربیوتیک، مرغ تخم گذار، فراسنجه های کیفی تخم مرغ
|
 • Golestan Golestani Milanloo, Seyed Davoud Sharifi, Akbar Yaghoub Far, Ali Akbar Khadem Page 1
  This study was carried out to investigate the effects of Natuzyme Plus (a multi enzyme) in diets containing wheat and canola meal on broiler performance. A total of 336 day-old Arbor Acres broiler chicks were used in a completely randomized design with six treatments and four replicates. Experimental diets were: 1. Diet based on corn-soybean meal (control), 2. Diet containing 30 precent wheat and 3. Diet containing 30 percent wheat + 10 percent canola meal, which Natozyme was added (350 g/ton) to these diets to make diets containing enzyme (totally six treatments). Adding enzyme to diet containing wheat and canola meal increased significantly feed intake, weight gain and feed conversion ratio (FCR) at starter and overall rearing period (P< 0.01). Use of Natuzyme Plus in diet containing wheat and canola meal reduced significantly the relative weight of digestive organs in compared of same diets without enzyme. The results of this study indicate that the performance of broiler chickens fed the diets containing wheat and canola meal could be improve by supplementing with Natuzyme plus preparations.
  Keywords: Broiler, Natuzyme plus, Canola meal, Performance, Wheat
 • Hassan Fazaeli, Esmaiel Ismaily Rad, Mohammad Babaie Page 11
  This experiment was conducted to improve the nutritive value of barley stubble for two consecutive years. After harvesting crop, at first year, a completely randomized design, with a 3 × 3 factorial experiment was conducted in which 27 plots were divided into nine treatments. The treatments including zero, 2.5 and five percent urea each with zero, three and six percent molasses were mixed with water and sprayed on the stubble (three plots per treatment). During five periods, all plots were sampled before and after spraying with 10 days intervals for the chemical analyses. The crude protein (CP) was increased but crude fiber (CF) decreased in urea-molasses treatments (P< 0.05). The Ash content was increased (P< 0.05) only in the treatments contained 6 percent molasses. At the second year, after harvesting the barley crop, four hectares of stubble was divided in four parts and sprayed with four treatments of urea-molasses liquor including: 1) 2.5 percent urea, 2) 2.5 percent urea +3 percent molasses, 3) 5 percent urea, 4) 5 percent urea +3 percent molasses. Forty eight Shal ewes were divided among the treatments and grazed for 50 days. All ewes showed body weight gain, during the experiment but the body weight changes were not different between the treatments. As a result of twining, the lambing rate was increased about 25 percent for the animals received five percent urea +3 percent molasses comparing to the other treatments.
  Keywords: Stubble, Sheep, Barley field, Molasses, Urea
 • Mehdi Abediny Sanigy, Farid Shariatmadari, Mohammad Amir Karimi Torshizi Page 19
  400 one day-old broiler chicks were allocated on a randomized complete design experiment with five treatments consisting of four replications for 42 days. Experiment treatments were included: 1. based diet consist 20 percent barley (barley control), 2. barley control + 0.1 percent of mixed essential oil (Antibiofin), 3. barley control + 0.2 percent organic acid, 4. barley control + 15 ppm of antibiotic (virginiamycin) and 5. corn-soybean based diet as corn control. In addition, Basal diet supplemented with commercial enzyme preparation. There was significant difference within treatments for 42 age's body weight and FCR. No significant differences in FI were noted among treatment during experiment. Antibody titer against (SRBC) among groups in secondly immuno response had a significant effect (P< 0.05). The villus height of deudenum and Jejunum was significant differences among the treatment groups. It can be concluded that by using additives such as medicinal plant and organic acids in diets containing barley, can be achieved to similar performance of corn based diets.
  Keywords: Broilers, Morphology, Mixed essential oil, Performance, Blood factors
 • Behzad Khorrami, Ali Akbar Khadem, Ahmad Afzalzadeh, Mohammad Ali Norouzian Page 29
  In this study, about 1000 kg of wet Rose Flower pulp were obtained from Ghamsar – Kashan in Iran and dried in air for 10 days. The DM, CP, Ash, EE, total extractable phenols, total tannin, Ca and P of Rose flower extraction pulp (RFEP) were 96.0, 12.5, 6.5, 1.8, 2.7, 1.3, 1.1 and 0.1 percent, respectively. Four adult Chaal sheep in a changeover design used for determination of digestibility, dry matter intake and nitrogen balance. The sheep fed by four diets with different ratio of RFEP: alfalfa (0.0:100, 15:85, 30:70 and 45:55). Digestibility of DM and OM were not affected by experimental diets. Inclusion of 30 percent or more RFEP, decreased CP digestibility (P< 0.05). Dry matter intake was not affected by inclusion of different levels of RFEP in diets. The nitrogen balance of diets including zero, 15, 30 and 45 precent RFEP were 3.1, 2.6, 1.4 and 1.1 gram per day, respectively (P< 0.05). The DM and CP effective degradability of RFEP were 68.5 and 67.8, respectively. It seems that Rose flower extraction pulp can be used as a part of roughage in the ruminant’s diet.
  Keywords: Digestibility, Nitrogen balance, Ruminants, Rose flower extraction pulp, Degradability
 • Majid Alahyari Shahrasb, Hossein Moravvej, Mahmoud Shivazad Page 39
  This experiment was conducted to evaluate the effects of reduction or removal of dietary vitamin premix during finisher period (29-42 days of ages) on performance and immunocompetence of broiler chicks fed wheat and barley based diet. A total of 288 male broiler chicks (Ross 308) were allocated to four treatment groups, with four replicates per treatment group and 18 birds per replicate pen at 29 day of age. The dietary treatments were: T1) the basal diet with no vitamin premix, T2) the basal diet 33.33 percent vitamin premix, T3) the basal diet 66.66 percent vitamin premix and T4) the basal diet 100 percent vitamin premix. Feed intake and weight gain were measured at 35 and 42 days of ages and feed conversion ratio was calculated. At 35 and 42 days of age, after slaughtered and determine carcass weight and the organs bursa of fabricius and spleen weights and immunocompetence was evaluated at 42 day of age, based on SRBC, IgG and IgM titers. Results showed that different levels of vitamin premix did not impair performance and immunocompetence response during the final period of broilers (29-42d). In conclusion, it is possible to remove vitamin premix from finisher diets.
  Keywords: Broiler, Barley, Vitamin premix, Immunocompetence, Wheat
 • Ali Nabizadeh Page 49
  This experiment was conducted for determining the best level of substitution of fish meal with blood meal in broiler chicks. In a three × five factorial experiment with three sources of blood meal (blood meals of Mashhad, Yasoj and Talesh) and five levels of substitution (zero, 30, 40, 50 and 60 percent). A Total of 600 one-day-old chicks were randomly allocated to 15 treatments with each treatment having four replicates. The results indicated that there were not significant difference between sources of blood meal on the weight gain, feed intake, feed conversion rate and percent of breast, thighs and abdominal fat. All the carcass traits were expressed as percentages of live weights. Levels of substitution had significant effect (P< 0.05) on weight gain, feed intake and feed conversion rate. 30 percent substitution had the most feed intake that its difference was significant (P< 0.05) with other treatments. Least feed intake was for 50 percent substitution that its difference was significant (P< 0.05) with other treatments. Most weight gain was for 30 percent substitution which except with 40 percent substitution represented a significant difference (P< 0.05) with other treatments. Type of blood meal and level of substitution and interaction between them had not any significant effect on percent of breast, two thighs and abdominal fat. These results demonstrated that 50 percent substitution of fish meal protein with blood meal of Mashhad improved feed conversion ratio in broiler chicks. Therefore, 50 percent substitution of Mashhad blood meal is recommended.
  Keywords: Fish meal, Broilers, Weight gain, Feed conversion ratio, Blood meal
 • Mohammad Zarei, Mohammad Ehsani, Mehran Torki Page 71
  To evaluate effects of adding two probiotics (Thepax and Yeasturer) and two prebiotics (Fermacto and A-Max), and one synbiotic (Biomin) to iso-caloric and iso-nitrogenous diet (ME = 2720 kcal/kg and CP =145 g/kg) on performance of laying hens and egg quality traits, 216 Lohmann LSL-Lite 76-wk old laying hens were divided in 36 cages (n = 6). Productive performance of hens was recorded for six weeks and egg quality characteristics were measured on the last week of trial. Feed additives did not have significant effect on EP, FCR, FI and EM in the present study. Including diets with feed additives in the present experiment significantly increased EW. Egg shell weight and shell thickness were increased in the hens fed additive-included diets compared to hens fed the control diet. In conclusion, feed additives used in this investigation did have beneficial effects on egg quality characteristics in terms of egg shell weight and shell thickness, with no beneficial effects on hen's productive performance.
  Keywords: Synbiotic, Prebiotic, Laying hens, Productive parameters, Eggs quality parameters, Probiotic