فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید معین الدین رضوانی، فریبا بیات صفحه 1
  از آنجا که مدیریت آبیاری (زمان قطع آبیاری، حجم آب آبیاری و دور آبیاری) بر عملکرد و کیفیت پس از برداشت محصول سیر و قابلیت انباری آن اثر گذار است، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی به مدت سه سال (1386-1384) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا شد که در آن مقادیر مختلف آب آبیاری به عنوان عامل اصلی در 3 سطح (75، 100، و 125 درصدنیاز آبی) و زمان قطع آبیاری به عنوان عامل فرعی در 3 سطح (یک هفته قبل از زمان رایج منطقه، زمان رایج قطع آبیاری در منطقه و یک هفته پس از زمان معمول منطقه)و در 3 تکرار به اجرا درآمد. پس از برداشت محصولوزن، قطر، تعداد پوسته سوخ سیر، تعداد سیرچه ها، و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که بالاترین و پایین ترین وزن سوخ را به ترتیب در تیمار 125 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله های سوم و اول با وزن 5/47 و 8/39 گرم به دست می آید. وزن و قطر سوخ ها در تاریخ های قطع دیرهنگام تر آبیاری افزایش و تعداد پوسته سیرکاهش می یابد. بالاترین عملکرد در تیمار 125 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله اول به مقدار 10450 کیلوگرم در هکتار به دست آمده است که از نظر آماری، جز در مقایسه با تیمار75 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله سوم به مقدار 8622 کیلوگرم در هکتار، با دیگر تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. بالاترین کارایی مصرف آب مربوط به سطح تامین 75 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله اول به مقدار 7/9 کیلوگرم بر متر مکعب است. بر اساس نتایج حاصل، تامین 75 درصد نیاز آبی و تاریخ قطع آبیاری اول مناسب تشخیص داده شده است.
 • نادر عباسی صفحه 15
  واگرایی خاک پدیده ای است که طی آن ذرات خاک در اثر تماس با آب به صورت شناور در می آیند و بر اثر نیروی حاصل از جریان آب از محیط خارج می شوند. برای شناسایی پتانسیل واگرایی، روش های آزمایشگاهی متعددی شامل هیدرومتری دوگانه، پین هول، و روش املاح آب منفذی به کار گرفته شده اند. با اینکه ماهیت واگرایی خاک های رسی شیمیایی است نتایج حاصل از روش های شناسایی مبتنی بر خصوصیات شیمیایی خاک ها دقیق نیست و با نتایج حاصل از سایر روش ها مطابقت ندارد. این پژوهش به منظور ارزیابی و شناخت چگونگی تاثیر برخی از آنیون های غالب موجود در عصاره اشباع خاک ها در پتانسیل واگرایی به اجرا درآمده است. به این منظور، ابتدا نمونه های خاک با مقادیر مختلف کاتیون و آنیون تهیه و آزمایش های مختلف شناسایی روی آنها اجرا شد. سپس آزمایش های واگرایی به دو روش؛ پین هول و روش املاح محلول در آب منفذی (شرارد) روی کلیه نمونه های طبیعی و مصنوعی اجرا شد. نتایج حاصل از آزمایش ها و بررسی ها نشان داد که واگرایی خاک پدیده ای فیزیکوشیمیایی است که در اثر ترکیب هایی خاص از نوع و میزان آنیون ها و کاتیون های موجود در خاک به وجود می آید و برای ارزیابی پتانسیل واگرایی، علاوه بر میزان و نوع کاتیون ها، لازم است به میزان و نوع آنیون های موجود در عصاره اشباع خاک نیز توجه شود.
 • بهزاد جمالی، کیومرث ابراهیمی صفحه 31
  پیش بینی کیفیت آب رودخانه ها به منظور مدیریت مناسب حوضه آنها ضروری است، تا بتوان برای کنترل مقدار آلاینده ها و رساندن آنها به حد مجاز گام هایی برداشت. در مقاله حاضر، قابلیت پیش بینی سری های زمانی پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر ایستگاه آستانه از رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل های خطی تصادفی بررسی شده است. به منظور پیش بینی فصلی سری های زمانی پارامترهای مذکور، از مدل خودهمبسته میانگین متحرک فصلی انباشته (SARIMA) استفاده شد. برای برازش این مدل از سری های زمانی بین سال های 1370 تا 1381، و به منظور صحت سنجی مدل از داده های سال های 1382 تا 1384 استفاده شد. ابتدا روند و ایستایی سری های زمانی هدایت الکتریکی و کلر به ترتیب با آزمون های من-کندال بررسی و پس از آن الگوهای فصلی 12 ماهه پس از تفاضل گیری مرتبه اول حذف شد. مدل سازی یک سری زمانی به طور کلی شامل سه مرحله است: شناسایی مدل، برآورد پارامترهای مدل، و کنترل تشخیصی. در مرحله شناسایی، با استفاده از توابع خودهمبسته و خودهمبسته جزئی مدل های مختلف SARIMA شناسایی و مدلی که کمترین مقدار ضریب آکائیک را داشت به عنوان بهترین مدل برازش داده شده انتخاب شد. پارامترهای مدل با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات باقیمانده ها برآورد شد. در مرحله کنترل تشخیصی، مشاهده شد که باقیماندهء مدل ها مستقل، همسان واریانس و دارای توزیع نرمال است. سری های زمانی هدایت الکتریکی و کلر برای سال های 1382 تا 1384 توسط مدل های انتخاب شده پیش بینی شد. به منظور صحت سنجی مدل، میانگین و واریانس داده های مشاهده ای و پیش بینی شده مقایسه شدند و اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نشد. ریشه خطای مربعات متوسط برای پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر به ترتیب برابر 9/278 و 22/2 برآورد شد. به این ترتیب با اطمینان بالا می توان روشمدل سازی SARIMA را برای پیش بینی مقادیر هدایت الکتریکی و غلظت کلر در ایستگاه آستانه از رودخانه سفیدرود پیشنهاد کرد.
 • فرزاد گودرزی، حمیدرضا ذوالفقاریه صفحه 45
  نگهداری سیب زمینی پس از برداشت با مشکلات عمده ای همراه است. تقریبا 30 درصد محصول تولیدی کشور طی چند ماه نگهداری از بین می رود. استفاده از نگهدارنده های شیمیایی نه تنها به نگهداری مناسب محصول در انبار کمک نمی کند، بلکه اثراتجانبی نامطلوبی را نیز به دنبال دارند. در این مطالعه اثر پرتو بتا بر نگهداری غده های سیب زمینی بررسی شده است. غده های سیب زمینی رقم آگریا با دوزهای 30 تا150 گری تیمار و همراه با غده های شاهد به مدت 7 ماه در انبار سنتی نگهداری شدند. غده ها 1، 4، و 8 هفته پس از برداشت پرتودهی شدند. برخی عوامل کیفی سیب زمینی از جمله درصد رطوبت، مقدار قند احیا (کاهیده)، میزان تیرگی غده پوست گیری شده، و درصد جوانه زنی غده ها هر 5/1 ماه یک بار اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، پرتودهی غده ها با دوز 120 گری تجمع قند احیا (کاهیده)، درصد جوانه زنی، تیرگی بافت پوست گیری شده، و افت رطوبت را به شکل معنی داری (درسطح 5 درصد) بهتر از دیگر تیمارها کاهش می دهد. همچنین زمان پرتودهی اثر معنی داری بر پارامترهای فوق دارد بدین معنی که بهترین نتیجه هنگامی به دست می آید که فرایند پرتودهی غده ها حداکثر تا 1 ماه پس از برداشت باشد. با افزایش زمان انبارداری غده ها از میزان رطوبت آنها کاسته و بر میزان قند احیا (کاهیده) و درصد جوانه زنی غده ها افزوده می شود. هیچ یک از دوزهای پرتو بتا برای پرتودهی غده های بذری سیب زمینی قابل توصیه نیست. اجرای این روش می تواند ضایعات سیب زمینی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
 • اکبر جوکار، حمید زارع، هما بهمدی، لادن جوکار صفحه 57
  این پژوهش به منظور جلوگیری از رشد و فعالیت حشرات و میکروارگانیسم ها و حفظ کیفیت انجیر نیمه مرطوب اجرا شد. ویژگی های میکروبیولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی، و آفات انباری میوه انجیر رقم سبز استهبان به صورت نیمه مرطوب شده پس از 3 و 6 ماه نگهداری در دو دمای 25 و 40 درجه سلسیوس ارزیابی شد. تیمارهای گازی اعمال شده شامل: 1- یک درصد اکسیژن، 25 درصد دی اکسید کربن و 74 درصد نیتروژن؛ 2- یک درصد اکسیژن، 50 درصد دی اکسید کربن و 49 درصد نیتروژن؛ 3- یک درصد اکسیژن، 75 درصد دی اکسید کربن و 24درصد نیتروژن؛ 4– 95 درصد خلا؛ و 5- نمونه شاهد (هوای آزاد) (21 درصد اکسیژن، 3/0 درصد دی اکسید کربن، و 78 درصد نیتروژن) بود. نتایج نشان می دهد که تیمارهای گازی مختلف بر بعضی ویژگی ها مانند رنگ، اسیدیته، رطوبت، تعداد کل باکتری ها، کپک، و مخمر تاثیر معنی داری ندارند (05/0p<). اما تاثیر این تیمارها بر کاهش آفات انباری مانند لارو حشرات پس از 3 ماه نگهداری در دمای 25 درجه سلسیوس معنی دار است. بیشترین تعداد لارو مرده در تیمار 95 درصد خلا مشاهده شده است. دمای 40 درجه سلسیوس به دلیل تاثیر بسیار نامطلوب بر رنگ و بافت، نمی تواند برای نگهداری انجیر نیمه مرطوب دمایی مطلوب باشد.
  کلیدواژگان: آفات انباری، اتمسفر اصلاح شده، انجیر نیمه مرطوب، لارو
 • روح الله مجدی، منصور راسخ، امیرحسین افکاری سیاح صفحه 71
  در این تحقیق اثر سه سطح دوره انبارداری بر خواص فیزیکی و اثر دوره انبارداری و سرعت بارگذاری در سه سطح بر خواص برشی سیر بررسی شده است. همچنین، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر شامل ارتفاع، متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، چگالی توده پیاز سیر و نیز پارامترهای طول، عرض، ضخامت، چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل، حجم سیرچه، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی و ضریب کرویت سیرچه ها نیز محاسبه شده است. ویژگی های برشی سیرچه ها شامل بیشینه نیروی برش و متوسط انرژی برش نیز اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان می-دهد که دوره انبارداری بر ویژگی های طول سیرچه، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، چگالی حقیقی و حجم سیرچه و نیز دوره انبارداری بر ویژگی های متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی و چگالی توده سیر اثر معنی داری دارد. پارامترهایی که از آزمون برشی روی سیرچه استخراج بررسی شده اند عبارت اند از بیشینه نیروی لازم برای برش کامل سیرچه، متوسط انرژی لازم برای برش واحد سطح، و متوسط نیروی لازم برای برش واحد سطح سیرچه در سه دوره انبارداری و سه سرعت بارگذاری که مقادیر به دست آمده برای این پارامترها به ترتیب معادل 28/2 تا 79/4 نیوتن، 79/17 تا 70/29 میلی ژول بر میلی متر مربع و 44/1 تا 98/2 نیوتن بر میلی متر مربع بودند. نتایج نشان داد که عامل دوره انبارداری تنها بر بیشینه نیروی لازم برای برش کامل سیرچه و متوسط نیروی لازم برای برش واحد سطح سیرچه اثر معنی داری داشت. همچنین دوره انبارداری و سرعت بارگذاری و اثر متقابل دوره انبارداری و سرعت بارگذاری بر مقدار متوسط انرژی لازم برای برش در واحد سطح سیرچه دارای تاثیر معنی داری است.
  کلیدواژگان: آزمون برشی، سیر، خواص فیزیکی، دوره انبارداری
 • حسین موسی زاده، علیرضا کیهانی، ارژنگ جوادی صفحه 85
  مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، منجر به انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای (GHG) فراوانی شده است. مشکلات ناشی از استفاده روزافزون از سوخت های فسیلی و پیش بینی پایان پذیر بودن این سوخت ها، یافتن فناوری های نوین به جای سیستم های مبتنی بر سوخت های فسیلی را اجتناب ناپذیر نموده است. همزمان با سایر زمینه های فناوری، ضروری است صنعت کشاورزی نیز خود را آماده این جایگزینی کند. بر همین اساس، پروژه سافت (SAPHT) برای کارهای سبک کشاورزی از قبیل کاشت محصولات ردیفی، بذر پاشی، درو علوفه، سم پاشی، جابه جایی محصول در مزرعه، کارهای ثابت ایستگاهی، و برخی دیگر از عملیات طراحی و ساخته شد که به توان مصرفی پایین تری نیاز دارند. سافت، تراکتور هیبریدی دو چرخ محرکی با موتورهای الکتریکی مستقل روی هر چرخ عقب است. بخشی از انرژی سافت از خورشید و بخش دیگر از شبکه برق تامین می شود. در این تحقیق ارزیابی مزرعه ای سافت و همچنین مقایسه نتایجشبیه سازی و عملی بررسی می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سافت قابلیت جایگزین شدن با تراکتورهای گروه «I» را دارد و با طراحی های انجام گرفته می تواند روزانه بین دو تا چهار ساعت عملیات مختلف کشاورزی را به انجام برساند. با بهبود برخی از سیستم های استفاده شده (مثل باتری) محدوده کاری سافت را می توان به بیش از سه برابر در روز افزایش داد.
 • حمیدرضا گازر، امیرحسین شیرانی راد صفحه 101
  به منظور کاهش زمان خشک شدن و ارتقای شاخص های کیفی بذور خشک شده از روش های مختلف استفاده می شود که هوا دهی مناسب با سیال سازی محصول به هنگام خشک شدن از آن جمله است. در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی، بذور کلزا با 20 درصد رطوبت بر پایه وزن خشک، در محدوده دمایی30 تا 60 درجه سلسیوس با بازه های دمایی 10 درجه سلسیوس، در سه حالت بستر ثابت، شروع سیال سازی و بستر سیال خشک شدند. با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات دما و حالت بستر بر سینتیک خشک شدن دانه ها، صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی نهایی (قوه نامیه)، درصد سبز شدن، شاخص سطح برگ گیاهچه، و وزن خشک گیاهچه در بذور تحت تیمارهای آزمایشی به همراه تیمار شاهد (خشک و آماده نشده) ارزیابی شد. نتایج به دست آمده موید تاثیرگذاری معنی-دار دما و سیال سازی بستر کلزا در حین فرآیند خشک کردن است. علاوه بر آن، تهویه مناسب در فرایند خشک کردن بذر کلزا با قرار دادن محصول در آستانه سیال سازی و بعد از آن، در تسریع فرآیند خشک کردن محصول تاثیرگذار است. نتایج نشان داد که تغییرات بستر نیز در دماهای متفاوت روی کاهش زمان خشک شدن موثر است و سیال سازی زمان خشک شدن بذر را بیش از 23 درصد نسبت به حالت بستر ثابت کاهش می دهد. تغییر بستر از آستانه سیال سازی به سیال، تنها حدود 8 درصد زمان خشک شدن محصول را بالا می برد. از این رو می توان گفت که وقتی کاربرد دماهای بالا برای کیفیت محصول محدود است، با قرار دادن بذر در آستانه سیال سازی می توان آن را با حداقل دما و صرف انرژی کمتر در زمانی کوتاه خشک کرد. بررسی اثر سیال-سازی بذر در فرآیند خشک کردن برجوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا نشان می دهد که در محدوده دمایی 30 تا 40 درجه سلسیوس می توان بذور با رطوبت بالا را با روش های آستانه سیال سازی خشک و قوه نامیه و توان رویش بذر کلزا را در حد استاندارد حفظ کرد.
  کلیدواژگان: بذر، بستر سیال، جوانه زنی، خشک کردن، کلزا
|
 • S. M. Rezvani, F. Bayat, A. E. Nosrati Page 1
  Irrigation management includes cut-off dates, water volume and irrigation frequency control to influence the yield and post-harvest status of garlic. In this study, the effect of cut-off dates and irrigation levels on garlic were investigated over three years using a completely randomized block arranged in a split plot experimental design consisting of three levels of irrigation (75%, 100%, 125% water use) as the main plot and three irrigation cut-off dates (current date of cut-off, one week prior to and one week subsequent to the prevalent date for Hamedan garlic farms) as the sub-plot with three replications. After harvesting, the clove weight, bulb diameter, clove and skin numbers and yield were measured. The greatest and least clove weights were obtained for 125% water used in the third (47.5 g) and first (39.8 g) cut-off dates, respectively. Clove weight and bulb diameter for the third date increased and skin number decreased. The greatest yield was obtained for 125% water and at the first cut-off date (10450 kg/ha). The differences were not significant for the other treatments, except for 75% water used at the third cut-off date (8622 kg/ha). The greatest WUE was found for 75% water at the first cut-off date (9.7 kg/m3). As a result of this study, the 75% level of irrigation and the first cut-off date were shown to be the most suitable.
  Keywords: Cut, off date, garlic, irrigation amount, yield
 • N. Abbasi Page 15
  Soil dispersion is a phenomenon where soil particles float when they are exposed to water and are carried away by the force of seepage. Various laboratory methods, including double hydrometer, Emerson, and pinhole tests and the Sherard chemical method have been used to evaluate soil dispersion potential. Despite the fact that soil dispersion is caused by its chemical composition, the results obtained from the chemical methods, especially from the Sherard method, do not match the results of the pinhole test. In this study, the role of existing anions in the dispersion potential of clayey soils was studied. Natural soil samples were collected from different regions of Iran and artificial soil samples were created by adding different percentages of sodium chloride, sodium carbonate, sodium sulfate, and sodium polyphosphate to a non-dispersive soil. The physical, chemical, and index properties of all samples were determined and the Sherard method and pinhole test were employed to determine the dispersion potential. The results obtained from the tests showed that soil dispersion, which is a physico-chemical phenomenon, was caused by a combination of existing anions and cations in the soil, both in type and quantity. It was also found that the Sherard chemical method did not determine soil dispersion correctly since the role of some anions, especially chloride, was neglected. Among the existing anions in the soil, chloride, as opposed to sodium, acted as a flocculating factor.
  Keywords: Dispersivity, Pinhole test, Sherard chemical method, soil dispersion
 • B. Jamali, K. Ebrahimi Page 31
  In the management of river basins, prediction of river water quality is essential to maintain water quality within standard limits. This study performed a time-series analysis of the prediction of chlorine concentration and electrical conductivity time series data for the period of 1991-2005 from Sefidrood River in northern Iran. The seasonal prediction of chlorine and electrical conductivity time series data was done using the linear stochastic model known as the multiplicative seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA). Initially, Mann-Kendall and Box-Pierce tests were used to identify the trend and stationary state of the time series, respectively. The results showed that there was no significant trend in these time series, but that 12-month seasonal patterns were observed. As a result, seasonal patterns were removed from both time series data using first-order differencing. SARIMA modeling was performed in three steps: model identification, parameter estimation and diagnostic checking. Different models of SARIMA were identified according to the ACF and PACF time series results and the model with the minimum AIC criterion was selected. For parameter estimation, model parameters were estimated using a least squares optimization algorithm that minimized the residual sum of squares. The results of diagnostic checking then indicated that the residuals were independent, normally distributed and homoscadastic. The selected SARIMA model was then used to predict chlorine concentration and electrical conductivity time series data for 2003-2005. There was a good unanimity between the predicted and observed data. For model verification, the mean and variance of the predicted and observed data were compared. The RMSE for Cl and EC were 2.2 and 278.9, respectively. The results showed that there was no significant difference between the predicted and observed time series data. This study showed that the SARIMA model can be used reliably to predict chlorine concentration and electrical conductivity time series data in Sefidrood River.
  Keywords: Electrical conductivity, Mann, Kendall, SARIMA, time series
 • F. Goodarzi, H. Zolfagharieh Page 45
  Post-harvest management of potatoes is a major challenge in Iran. Approximately 30% of the harvest is lost after a few months of storage. The chemical methods for long term storage are not adequate to control deterioration and also produce undesirable side effects. To address this issue, a study on radiation preservation of potatoes was carried out. Agria potato bulbs were irradiated using beta beams at dosages of 0 (control) to 150 Gray and then kept in conventional storage for 7 months. Irradiation was done at 1, 4 and 8 weeks after the date of harvest. Every six weeks moisture content, reduced sugar, sprouted tubers and darkening of peeled potatoes were examined. The results showed that decreased sugar accumulation, sprouting, weight loss and darkening of peeled tubers irradiated at 120 Gray decreased more significantly (P ≤ 0.05) than for the less-irradiated tubers. Irradiation time had a significant effect on these parameters. The best results were obtained for potato tubers irradiated before one month after harvest. The effect of irradiation on nitrate content of the tubers was not clear. As the storage time increased, the moisture content of the tubers decreased and, conversely, the reduced sugar and sprouted tubers increased. This treatment is recommended as a method to decrease potato waste to less than 10%. None of the treatments are recommended for treating seed potato tubers.
  Keywords: Beta beam, irradiation, potato, quality, storage
 • A. Jokar, H. Zare, H. Behmadi, L. Jokar Page 57
  The purpose of this research was to inhibit the proliferation of insects and microorganisms and to preserve the quality of semi-moistened figs. The microbiological, physical and chemical properties and storage pests of semi-moistened figs (cv. Sabz Stahban) in modified atmosphere packaging were evaluated after storage for 3 and 6 months at 25° and 40 C. The gas treatments tested were: 1) 74% N2 + 25% CO2 + 1% O2; 2) 49% N2 + 50% CO2 + 1% O2; 3) 24% N2 + 75% CO2 + 1% O2; 4) 95% vacuum; 5) control sample: 78% N2 + 0.3% CO2 + 21% O2. The effects of gas treatments on semi-moistened fig properties such as color, moisture, total count, mold and yeast, and acidity were insignificant. The effects of treatments were significant for storage pests, such as larva, after 3 months storage at 25°C. The most effective treatment for killing larva was 95% vacuum. Storage at 40°C was not suitable because of its adverse effect on the color and texture of the figs. It can be concluded that modified atmosphere packaging is a good replacement for methyl bromide.
  Keywords: Larva, modified atmosphere packaging, semi, moistened fig, storage pests
 • R. Majdi, M. Rasekh, A. H. Afkari Sayyah Page 71
  Physical and cutting tests were performed at 70-day intervals on a variety of local garlic maintained at three different storage periods to determine the physical properties of garlic bulbs and cloves and the cutting properties of garlic cloves The height, mean width diameter, arithmetic mean diameter, geometric mean diameter, bulk density and sphericity of the bulbs were measured and determined. These values were, respectively, 27.81-28.72 mm, 36.11- 37.88 mm, 33.65-34.52 mm, 33.39-34.10 mm, 90.24%-92.48%, and 529.6-594.6 Kg/m. The length, width, thickness, arithmetic mean diameter, geometric mean diameter, sphericity, bulk density, particle density, porosity and volume for cloves were also calculated. The results showed that storage period has a significant effect on the mean width diameter, arithmetic mean diameter and bulk density of the bulbs and also on the length, bulk density, particle density, volume and arithmetic mean diameter of the cloves. Cutting tests are performed at three loading speeds and three storage periods. The maximum cutting force required to complete cutting of the cloves was 2.28-4.79 N and the mean energy required to complete cutting of the cloves per unit area was 17.297-29.270 mJ/mm2. The mean force required to complete cutting of the cloves per unit area was 1.442-2.98 N/mm2. Storage period had a significant effect on the cutting properties of the cloves.
  Keywords: Cutting test, Garlic, Physical properties, Storage period
 • H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi Page 85
  Developing alternative technologies for the use of fossil fuels is necessary and inevitable. To meet this need, the SAPHT project developed an energy-efficient electric hybrid tractor for agricultural light operations. The energy source for SAPHT was in part solar and the rest was supplied from a grid. This research compared simulated and experimental field results for SAPHT. The results show that SAPHT is capable of substituting for I category tractors. Using the designated parameters, SAPHT can operate standard implements for 2-4 h daily; however, improved use of batteries would make it possible to increase the daily range more than three fold.
  Keywords: Emissions, hybrid tractor, renewable energy, rolling resistance, traction power
 • H. Gazor, A. H. Shirani Rad Page 101
  Several methods are used to decrease seed drying time and enhance the quality of dried seeds. In fluidization methods, good aeration occurs during the drying process. In this research, conditioned seeds with 20% d.b. moisture content were dried at 30°, 40°, 50° and 60 C using three bed conditions (fixed, minimum fluidized, fluidized). All experiments were done using a batch-type fluidized bed dryer and three replications. Temperature and bed changes in the dryer on canola seed drying kinetics were investigated. The cultivating properties of dried seeds, such as final germination percentage, emergence percentage, seedling leaf area index and seedling dry mass percentage were compared with naturally dried seeds as a control. Experimental results showed that temperature and seed bed changes had significant influences on the canola seed drying process. Suitable aeration was observed during and after minimum fluidized bed drying, which may save energy during the drying process. The fluidized seed bed decreased drying time more than 23% over the fixed bed. The fluidized resulted in about an 8% increase in drying time over the semi-fluidized seed bed. When the use of high temperature is limited for drying, fluidization at moderate temperatures can a suitable alternative for drying heat-sensitive materials. Drying at 30° and 40°C using semi-fluidized beds is a good choice for drying canola seeds. It did not have harmful effects on the canola seed cultivation properties and kept them within standard limits.
  Keywords: Canola, Drying, Fluidized bed, Germination, Seed