فهرست مطالب

مطالعات اوراسیای مرکزی - پیاپی 10 (بهار و تابستان 1391)

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 10 (بهار و تابستان 1391)

 • 150 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهرام امیراحمدیان، حسن عسگری صفحه 1
  با دگرگونی نظام توزیع قدرت در سطح جهانی و فروپاشی شوروی به عنوان همسایه مهم شمالی ایران و تشکیل جمهوری های متعدد در مرزهای شمالی ایران، دوران جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران و روابط آن با جمهوری های تازه تاسیس از جمله جمهوری گرجستان به وجود آمد. با اعلام استقلال گرجستان و شناسایی آن کشورتوسط جمهوری اسلامی ایران فصل نوینی در روابط دو کشور آغاز شد. البته در دو دهه گذشته روابط دو کشور به دلایل مختلف مانند شرایط حاکم بر دو کشور، شرایط منطقه ای، شرایط بین المللی و همچنین نقش تصمیم گیران و کارگزاران فراز و نشیب داشته است. به گونه ای که در مقاطعی روابط دو کشور به اوج و در مقاطعی هم این روابط به حد پایین نزول کرد. در این نوشتار نقش عواملی مانند ساختار و یا نظام بین المللی، زمامداران و نخبگان ایران و گرجستان به عنوان کارگزاران، اشتراک ها و یا تفاوت های فرهنگی و تاریخی و یا هنجارها و ارزش ها که در فراز و فرود روابط دو کشور مهم بودند، بر اساس دو نظریه نوواقع گرایی و سازه انگاری بررسی و تاکید شده است که بر اساس نظریه سازه انگاری بهتر می توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط ایران و گرجستان را توضیح داد و ارزیابی کرد.
  کلیدواژگان: گرجستان، ایران، سازه انگاری، قفقاز جنوبی، نوواقع گرایی
 • زهرا پیشگاهی فرد، حجت مهکویی صفحه 21
  اتحاد و پیوند منطقه ای میان کشورها، امروزه به یکی از نگرانی های اصلی میان دولت ها تبدیل شده است. در عصر جهانی شدن در مناطق گوناگون جهان، گروه بندی های منطقه ای شکل گرفته است. مناطق گوناگون جهان با درک اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود، دارای سازه های منطقه ای با درجه های متفاوت منطقه گرایی هستند. یکی از مناطق ژئوپلیتیکی که عرصه رقابت میان ابرقدرت ها (آمریکا و روسیه) است منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز است که همواره دو ابرقدرت خود را در این منطقه دارای منافع می دانند و به شکلی در این منطقه حضور دارند.کشورهای این منطقه که با چالش های ارضی، مرزی و خودمختاری روبرو هستند، در قالب سازمان منطقه ای گوآم به دنبال دستیابی به یک گروه بندی منطقه ای هستند. درواقع به دلیل مصلحت آمیز بودن نیروهای مشترک در صحنه های بین المللی و با هدف حل یا جلوگیری از مشکلات منطقه-ای گرجستان، اوکراین، جمهوری آذربایجان و مولداوی سازمان منطقه ای گوآم را در سال 1997 تاسیس کردند.
  کلیدواژگان: جمهوری آذربایجان، اوکراین، گرجستان، مولداوی، قفقاز جنوبی، منطقه گرایی، ازبکستان، گوآم، جهانی شدن
 • امیرمحمد حاج یوسفی، فاطمه شهریار، امیرحسین الهامی صفحه 41
  همگرایی منطقه ای یکی از الزام های ورود مناطق مختلف به جریان جهانی شدن، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بوده است. منطقه اکو، به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز از این امر مستثنی نبوده اند. با این حال، این منطقه با چالش هایی در زمینه همگرایی روبه رو است. در این نوشتار، سعی شده است تا با رویکردی تحلیلی_توصیفی، نقش نخبگان سیاسی منطقه ای، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر کنش بازیگران منطقه، در بهره برداری از فرصت ها و مقابله با چالش های اکو بررسی شود. بنابراین با توجه به نظریه تصمیم گیری، به تجزیه و تحلیل نقش نخبگان سیاسی در فرایند همگرایی پرداخته می شود. سوال اصلی این نوشتار این است که نخبگان سیاسی منطقه ای چه نقشی در فرایند همگرایی منطقه ای در اکو دارند؟ فرضیه ای که بررسی شده است این است که با توجه به ساختار سیاسی کشورهای مورد مطالعه، نقش نخبگان در تصمیم گیری ها در منطقه اکو، برجسته بوده است. در نتیجه تحول مثبت در دیدگاه نخبگان در مورد اکو، تاثیر مهمی در افزایش همگرایی اعضا و موفقیت اکو خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ترکیه، ایران، نخبگان سیاسی، منطقه گرایی، سازمان همکاری های اقتصادی(اکو)، آسیای مرکزی، همگرایی، قفقاز
 • محمدباقر حشمت زاده، محمد اسماعیل نوذری صفحه 61
  رهبران اتحاد شوروی در چند دهه حاکمیت بر آسیای مرکزی، سیاست های الحادی و ضدمذهبی را در مقابل اقوام مسلمان آسیای مرکزی در پیش گرفتند که موجودیت مسلمانان را تهدید می کرد. به دنبال آغاز جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی ناچار از تجدید نظر در سیاست های دشمنی علیه مسلمانان شد و تشکیلاتی به نام اداره دینی مسلمانان یا اداره مفتیات را به وجود آورد که حیات مذهبی مسلمانان آن کشور را سامان می داد. حال پرسش اصلی این نوشتار آن است که علمای اداره دینی در مواجهه با تهدیدهایی که از سوی اتحاد شوروی متوجه بقای جامعه مسلمانان بود، چه راهکاری را در پیش گرفتند؟ در این نوشتار نشان داده می شود که این دسته از علما برای حفظ موجودیت جامعه مسلمانان، اسلام و سوسیالیسم را دو مکتب سازگار معرفی کردند که در عین حفظ تفاوت، امکان همزیستی شان وجود دارد.
  کلیدواژگان: اسلام، اتحاد شوروی، کمونیسم، آسیای مرکزی، اداره دینی مسلمانان، سوسیالیسم
 • حسین رفیع، اسماعیل مظلومی صفحه 79
  از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی در دهه های آخر قرن گذشته فروپاشی اتحاد شوروی بود که از پیامدهای آن دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه ای و فعال شدن قدرت های فرامنطقه ای و به خصوص منطقه ای جهت حضور و نفوذ در حوزه جنوبی اتحاد شوروی است که پیش از این به علت حضور اتحاد شوروی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند. در این بازی بزرگ رقابت اصلی بین ایران و ترکیه دو قدرت منطقه ای هم جوار با آسیای مرکزی و قفقاز است که از نظر موقعیت جغرافیایی، تاریخی و تمدنی دارای سابقه طولانی هستند. بررسی داده های موجود در این نوشتار نشان دهنده آن است که این دو کشور با وجود اشتراک های موجود با موانعی بر سر راه همگرایی خود در آسیای مرکزی روبرو هستند که آنها بیشتر در حوزه های رقابت ایدئولوژیکی و تقابل نقش های منطقه ای(ژئوپلیتیک) و رقابت اقتصادی است که مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ترکیه، ایران، سیاست خارجی، همگرایی، آسیای مرکزی، همکاری
 • محمدحسن شیخ الاسلامی، مرتضی باقری صفحه 99
  جمهوری چچن قسمتی از سرزمین گسترده فدراسیون روسیه است که در سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی همواره محل تنش و درگیری بوده است. عناصر هویتی و پیوندهای فرهنگی از هم گسیخته موضوع مهم بحران به وجود آمده در روابط مردم چچن و روس ها است. رویکردهای متعدد نظری در عرصه روابط بین الملل به بررسی ابعاد گوناگون بحران چچن پرداخته اند. یکی از نوپا ترین رویکردهای نظری موجود در روابط بین الملل، رهیافت امنیت انتقادی است. رهیافت امنیت انتقادی به صورت ویژه موضوع امنیت و مرجع آن را با نگاهی منتقدانه مورد کنکاش قرار داده و انسان محوری را وارد فرهنگ امنیتی روابط بین الملل کرده است. بنابراین در این نوشتار با کمک از رهیافت امنیت انتقادی استدلال می شود که نبود شناخت هویتی و تحمیل برسازه های اختلاف برانگیز از سوی دولت روسیه و حاکمان چچن در برپایی بحران در سال های پس از فروپاشی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: رهیافت انتقادی، روسیه، مطالعات امنیت انتقادی، کن بوث، چچن
 • فرهاد عطایی صفحه 119
  جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک و دوستانه ای با جمهوری کوچک و مسیحی نشین ارمنستان دارد. این درست در نقطه مقابل روابط ایران با جمهوری به ظاهر با اهمیت تر و شیعه مذهب آذربایجان است. اگرچه روابط نزدیک ایران با ایروان ارتباط زیادی با انزوای جغرافیایی و اقتصادی ارمنستان دارد، روابط غیرصمیمانه جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان نتیجه بدگمانی و نبود اعتماد بین دو طرف است. از نظر تاریخی، روابط ویژه روسیه با ایران، نه در نتیجه وجود منافع مشترک حقیقی بین دو همسایه، بلکه محصول رقابت روسیه با قدرت های غربی بوده است. روسیه که هنوز در منطقه قفقاز جنوبی دارای نفوذ قابل توجهی است، مانع نفوذ اقتصادی ایران در ارمنستان و گرجستان می شود. از آنجا که ایروان روابط خارجی خود را با غرب و همچنین با روسیه گسترش می دهد، ایران نباید روابط نزدیکش با ایروان را همیشگی بپندارد.
  کلیدواژگان: جمهوری آذربایجان، گرجستان، ایران، روسیه، قفقاز جنوبی، ارمنستان، آمریکا
|
 • Bahram Amir Ahmadian, Hassan Askari Page 1
  A new era of relations has begun between Iran and the newly established republics of the Soviet Union such as Georgia. Transformation in power distribution system at international level, collapse of the Soviet Union as an important northern neighbor of Iran and formation of several republics alongside Iran’s northern borders are among the reasons behind the new ties. Georgia’s declaration of independence and its recognition by the Islamic Republic of Iran opened a new chapter in mutual relations. However, in the past two decades relations between two nations have undergone ups and downs due to status of two countries, regional and international parameters and the role played by decision makers and officials. Thus, the mutual relations have oscillated widely between two opposing ends of cordial and strained ties. To shed light on the reasons for ebb and flow of bilateral ties, the article studies some factors including international structure or system, the role played by officials and elites of Iran and Georgia, cultural and historical commonalities and differences as well as norms and values on the basis of two theories of Neorealism and constructivism.
  Keywords: Iran, Constructivism, Georgia, Neorealism, South Caucasus
 • Zahra Pishgahi Fard, Hojat Mahkoiee Page 21
  Today regional integration has become the main source of concern for governments. In the era of globalization different parts of the world have formed regional groupings. Realizing their geopolitical, geostrategic and geo-economic status, these regions have regional structures with various degrees of regionalism. Geopolitical region of the Caucasus is considered as one of the geopolitical regions that has developed rivalry between the Greatpowers, i.e the United States and Russia. To secure their benefits and maintain their presence in this region, these powers resort to any possible means. Encountered with some territorial and borderline challenges as well as issues related to autonomy, countries of this region seek to achieve a regional grouping in the form of GUAM Regional Organization. With the aim of establishing joint forces that could prevent and resolve regional problems, GUAM Regional Organization was set up in 1997 by Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova.
  Keywords: Moldova, Uzbekistan, Ukraine, GUAM, Globalization, Georgia, Azerbaijan, Regionalism, South Caucasus
 • Amirmohamad Haj Yousefi, Fatemeh Shahriar, Amir Hussein Elhami Page 41
  Following collapse of the Soviet Union, regional integration has been regarded as one of the requirements that need to be met by various regions wishing to be a part of globalization process. The ECO region, particularly countries in Central Asia and the Caucasus are not an exception. Nevertheless, this region has been faced with some integration challenges. Employing an analytical-descriptive approach, this article attempts to study the role played by political-regional elites in taking opportunities and responding to the ECO challenges, as one of the most influential factors that has affected actions of regional players. Taking into account “decision-making theory”, the article analyses the role of political elites in regional integration. The main question of the article is “what role is played by regional-political elites in regional integration process within the ECO?” The article hypothesizes that in light of political structure of studied countries, the elites have had a significant role in the ECO decision-making process. In fact, positive perspective of elites on the ECO has had a great impact on convergence among members and the ECO’s success.
  Keywords: Iran, Political Elites, Integration, Economic Cooperation Organization (ECO), Turkey, Caucasus, Central Asia, Regionalism
 • Mohammad Bagher Heshmatzadeh, Mohammad Ismail Nozari Page 61
  The leaders of the Soviet Union adopted atheist and anti-religious policies toward Muslim nations during decades of ruling over Central Asia; the polices that posed a threat to the existence of Muslims. Following the outbreak of Second World War, the government of the Soviet Union was forced to revise its hostile policies toward Muslims and establish Muslim Religious Department also known as Muftiat Department to regulate religious life of the country’s Muslims. The article’s main question is “what approaches were adopted by religious scholars to counter the threat posed by the Soviet Union against survival of the Muslim Community?” The paper shows that this group of scholars introduced Islam and Socialism as two compatible schools of thought that could coexist despite their differences. The article’s main question is “what approaches were adopted by religious scholars to counter the threat posed by the Soviet Union against survival of the Muslim Community?” The paper shows that this group of scholars introduced Islam and Socialism as two compatible schools of thought that could coexist despite their differences.
  Keywords: Communism, Muslim Religious Department, Islam, Socialism, Soviet Union, Central Asia
 • Hussein Rafie, Ismail Mazloomi Page 79
  Collapse of the Soviet Union is considered as the most significant development happened in the last decades of the previous century. Transformation of power relations and balance of forces at regional level as well as activation of transregional and particularly regional powers to maintain their presence and extend their influence over southern Soviet Union could be mentioned as consequences of such a development. This is while; these powers had been previously prohibited from playing active roles by the Soviet Union. In this big game, the main rivalry has been developed between Iran and Turkey, two regional powers that border Central Asia and Caucasus and enjoy significant geographical and historical status in addition to an ancient civilization. The article reveals that despite current commonalities, these two countries have faced some barriers to integration in Central Asia. The paper proceeds with studying the most common obstacles, i.e. ideological and economic rivalry as well as confrontation between regional roles (geopolitics).
  Keywords: Iran, Integration, foreign policy, Turkey, cooperation, Central Asia
 • Hussein Rafie, Ismail Mazloomi Page 99
  The Chechen Republic (commonly referred to as Chechnya) is a part of vast territory of Russian Federation that has been a source of contention since collapse of the Soviet Union. Identity elements and tattered cultural bonds have strained ties between two nations of Chechnya and Russia. Various aspects of crisis in Chechnya have been addressed by many theoretical approaches of international relations, including “critical security studies” as the youngest one. This approach has investigated the issue of security and its root causes from a critical perspective. It has also added humanism to the lexicon of security terms of international relations. Employing the approach of critical security studies, the paper reasons that lack of identity recognition and discord between rulers of Russia and Chechnya have provoked crisis since the collapse of the Soviet Union.
  Keywords: Iran, Integration, foreign policy, Turkey, cooperation, Central Asia
 • Farhad Atai Page 119
  Islamic Republic of Iran enjoys close and amicable relations with small and Christian Republic of Armenia. On the contrary, the ties between Iran and seemingly significant Shia Republic of Azerbaijan are frayed. While Tehran’s close relationship with Yerevan is widely attributed to geographical and economic isolation of Armenia, Iran-Azerbaijan unfriendly relations have stemmed from suspicion and lack of trust. From a historical perspective, Iran Russia special relations are based on rivalry between Russia and Western powers, rather than real and common interests between these two neighbors. Russia that still has a significant influence on the south Caucasus region tries to limit Iran ’s economic influence in Armenia and Georgia. Moreover, Armenia’s efforts to enhance its foreign relations with the West and Russia signal that Tehran may not rely on its long-term close ties with Yerevan.
  Keywords: Iran, the South Caucasus, the Republic of Azerbaijan, Armenia, Georgia, Russia, USA