فهرست مطالب

Sport Sciences and Health Research - Volume:3 Issue: 7, 2012

Journal of Sport Sciences and Health Research
Volume:3 Issue: 7, 2012

 • تاریخ انتشار: 1391/05/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساره شاه حیدری، علی اصغر نورسته، حمید محبی صفحه 5
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر در میان ورزشکاران چهار رشته مختلف ورزشی شامل فوتبال، ژیمناستیک، شنا و بسکتبال بود. در این تحقیق، 40 زن ورزشکار با 5 سال سابقه ورزشی (10 ژیمناست با میانگین سنی 31‎/0±50‎/14سال، قد 75‎/7±20‎/155 سانتی متر، وزن 91‎/3±70‎/49 کیلوگرم، 10 فوتبالیست با میانگین سنی 47‎/1 ±80‎/22 سال، قد 12‎/5 ±60‎/160 سانتی متر، وزن 87‎/4 ±95‎/52 کیلوگرم، 10 بسکتبالیست با میانگین سنی 07‎/1 ±60‎/21 سال، قد 75‎/6± 5‎/165 سانتی متر، وزن 27‎/6±43‎/57 کیلوگرم و 10 شناگر با میانگین سنی 63‎/1± 3‎/23 سال، قد 46‎/5± 5‎/163 سانتی متر، وزن 42‎/4± 50‎/55 کیلوگرم) شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون های بس و ستاره استفاده شد. داده ها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون t همبسته در سطح 05‎/0 ≥P تجزیه و تحلیل آماری شد. تحلیل داده ها نشان داد تفاوت معنی داری بین تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر و همچنین بین تعادل پویای پای برتر و غیربرتر هیچ یک از گروه ها وجود ندارد (05‎/0)
  کلیدواژگان: آسیب مچ پا، پای برتر، کنترل پاسچر، توانبخشی
 • مهدیه پیرانی، حمید محبی، بابک نخستین روحی، ابوالفضل خوری صفحه 19
  راستای آناتومیکی اندام تحتانی به عنوان عامل خطرآفرین برای آسیب دیدگی های اندام تحتانی مطرح می شود. آزمون های عملکردی، اندازه گیری های دینامیکی هستند که اغلب برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی استفاده می شوند اما پژوهش های محدودی درباره نقص های عملکردی در بیماران مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده وجود دارند. بنابراین هدف از این پژوهش، مقایسه نقص های عملکردی در زنان ورزشکار دانشگاهی مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده است. بیست آزمودنی مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده در این پژوهش شرکت کردند. شرایط ورود آزمودنی ها به مطالعه عبارت بودند از: عدم آسیب دیدگی در اندام تحتانی در سه ماه گذشته و نداشتن سابقه بیماری های اسکلتی – عصبی – عضلانی یا سابقه جراحی قبلی.آزمودنی ها ابتدا پرسشنامه دموگرافی را کامل کردند و سپس اندازه گیری های پروتکل شروع شد. پای طبیعی ازمودنی به عنوان پای کنترل در نظر گرفته شد. آزمون های عملکردی جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی برای اندازه گیری نقص های عملکردی در هر دو پا مورد استفاده قرار گرفتند. زمان کلی آزمون با زمان سنج دستی با دقت 01‎/0 ثبت شد. افت ناوی با استفاده از تکنیک اصلاح شده برودی اندازه گیری شد. آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه نقص های عملکردی در پای چرخش یافته به داخل فزاینده و طبیعی در پای برتر و غیربرتر آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت (05‎/0 ≥ P)‎. نتایج آزمون های عملکردی نشان داد که میانگین زمان کلی عملکردی – اجرایی در پای طبیعی نسبت به پای چرخش یافته به داخل فزاینده کمتر بود و تفاوت معناداری در نقص های عملکردی بین دو طرف مشاهده شد (05‎/0 P≤). بین پای برتر و غیربرتر و همچنین تعامل بین پای برتر و غیربرتر با پای چرخش یافته به داخل فزاینده و طبیعی تفاوت معناداری ملاحظه نشد (05‎/0 P≤). یافته ها نشان داد که پای چرخش یافته به داخل فزاینده برآزمون های عملکردی پا تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: زنان ورزشکار، افت استخوان ناوی، _ نقص های عملکردی
 • پوریا حصاری، محمد ربیعی، تیمور جعفرنژاد، سیداسماعیل حسینی نژاد، مهرداد عنبریان صفحه 31
  هدف مطالعه حاضر مقایسه فعالیت میوالکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی در بارهای متفاوت تمرینی هنگام اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات بود. تعداد 10 پاورلیفتر مرد (سن: 85‎/4±27 سال، قد: 98‎/5±177 سانتی متر، وزن: 13‎/12±80 کیلوگرم) در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها، حرکات اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات را با شدت 70 و 90 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. در اجرای هر یک از حرکات، سیگنال های الکترومایوگرافی سطحی عضلات نازک نئی بلند، بخش داخلی دوقلو، درشت نئی قدامی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوسررانی، نیم وتری، نزدیک کننده طویل و کشنده پهن نیام با استفاده از سیستم 6000ME با فرکانس نمونه برداری 2000 هرتز ثبت گردید. آنالیز واریانس با اندازه های مکرر برای تجزیه و تحلیل آماری بکار برده شد (05‎/0P<). نتایج پژوهش حاضر، فعالیت میوالکتریکی بیشتری را در گروه عضلات چهارسرران به ویژه پهن خارجی و داخلی در دو حرکت اسکوات و هاک اسکوات نسبت به پرس پا هنگام اجرای حرکات با بارهای متفاوت نشان داد. تمرین با دستگاه هاک اسکوات به دلیل کاهش میزان فشار وارد شده بر ناحیه کمری و ران، تمرین مطمئنی برای تقویت عضلات چهارسررانی است. پیشنهاد می گردد که ورزشکاران، افراد مبتلا به کمر درد و یا مصدومیت های ورزشی از این حرکت برای تقویت گروه عضلات چهار سر رانی به عنوان جایگزینی مناسب برای دو حرکت اسکوات و پرس پا استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: فعالیت میوالکتریکی، عضله چهارسررانی، پرس پا، هاک اسکوات، اسکوات
 • سیدحامد موسوی، بهنام قاسمی، محسن داودی صفحه 49
  هدف از این مطالعه، ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با استقامت قلبی تنفسی و چابکی در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کل مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان شهرکرد بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ایتعدادی از مدارس انتخاب شدند. نمونه آماری این تحقیق شامل 90 نفر بود که با توجه به محدودیت ها از میان دانش آموزان پسر این مدارس به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابتدا از تمامی آزمودنی ها آزمون نقش کف پا به عمل آمد و قوس کف پای آزمودنی ها با استفاده از شاخص استاهلی (SI)‎ به صورت کمی طبقه بندی شدند. سپس با توجه به محدودیت هایی که محقق در نظر گرفته بود، آزمودنی ها با میانگین و انحراف معیار سن 82‎/0±13 سال، وزن 19‎/7±46 کیلوگرم و قد 086‎/0± 54‎/1 متر در سه گروه 30 نفره، گروه 1)آزمودنی های با قوس کف پای 44‎/0>SI، گروه 2) آزمودنی های با قوس کف پای 89‎/0≥SI≥44‎/0 و گروه 3) آزمودنی با قوس کف پای 89‎/0
  کلیدواژگان: آزمون نقش کف پا، قوس طولی داخلی کف پا، شاخص استاهلی، استقامت قلبی، تنفسی، چابکی
 • امین فرزانه حصاری، حسن دانشمندی، سولماز مهدوی صفحه 67
  هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی بود. 27 نفر از دانش آموزان ناشنوای پسر (میانگین س 03‎/1 ± 47‎/17 سال، قد 05‎/5 ± 5‎/170 سانتی متر و وزن 21‎/6 ± 25‎/60 کیلوگرم) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر) و کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. تعادل ایستا با استفاده از آزمون ارزیابی خطاهای تعادل (BESS)‎ و تعادل پویا با استفاده از آزمون تعادلی ستاره ای (SEBT)‎ اندازه گیری شد. گروه تجربی یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی را به مدت 8 هفته و 3 بار در هفته انجام دادند. از آزمون های آماری مستقل و همبسته به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش معناداری در تعادل ایستا و پویا به دنبال 8 هفته تمرین در گروه تجربی وجود داشت (05‎/0 ≥ P)‎. همچنین نشان داد که در چهار جهت داخلی، خلفی، خلفی داخلی و خلفی خارجی در گروه تجربی تفاوت معنی دار وجود دارد (05‎/0 ≥P)‎. باتوجه به یافته های این تحقیق می توان چنین جمع بندی نمود که به طور کلی تمرینات ثبات مرکزی می تواند تعادل ایستا و پویا را در معلولین شنوایی بهبود بخشد و می توان از آن در کنار برنامه های تمرینی دیگر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ثبات مرکزی، تعادل ایستا، تعادل پویا، معلول شنوایی
 • ساره شاه حیدری، طاهره عبدالعلی پور، علی اصغر نورسته صفحه 85
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک با عملکرد سرعتی (شنای آزاد 50 متر) شناگران دختر نخبه بود. به این منظور 50 نفر از دختران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 88 (با میانگین سنی 12‎/1±92‎/15 سال، قد 69‎/6±75‎/164 سانتی متر و وزن 10‎/4±50‎/51 کیلوگرم) به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ویژگی های آنتروپومتریک شناگران شامل قد، وزن، عرض شانه، عرض سینه، عمق سینه، عرض لگن، عرض کف پا، عرض کف دست، دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور ران، دور ساق، دور بازو، دور ساعد، طول ران، طول ساق، طول کف پا، طول بازو، طول ساعد، طول کف دست و قدرت گریپ دست آنها ارزیابی شد. از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد (05‎/0≥ P)‎. نتایج نشان داد ارتباط منفی و معنی داری بین رکورد شناگران با قد و طول بازو وجود دارد. به نظر می رسد شناگران دارای قد و طول بازوی بلندتر عملکرد سرعتی بهتری دارند. مربیان شنا می توانند برای استعدادیابی در شنای آزاد 50 متر از این نتایج سود جویند.
  کلیدواژگان: شنای سرعتی، شاخص های آنتروپومتریک، استعدادیابی، _ شناگر
|
 • Sareh Shah Heydari, Aliasghar Norasteh, Hamid Mohebbi Page 5
  The aim of this study was to compare static and dynamic balance of dominant and non-dominant legs in gymnasts, soccer players, basketball players and swimmers. For this purpose, 40 female athletes with 5 years of athletic experience (gymnasts n=10, age 14.50±0.31 years, height 155.20±7.75cm, weight 49.70±3.91 kg), soccer players (n=10, age 22.80±1.47 years, height 160.60±5.12 cm, weight 52.95±4.87 kg), swimmers (n=10, age 23.30±1.63 years, height 163.5±5.46 cm, weight 55.50±4.42 kg) and basketball players (n=10, age 21.60±1.07 years, height 165.5±6.75 cm, weight 57.43±6.27 kg) participated in this study as subjects. Static balance was assessed using the balance error scoring system (BESS) and dynamic balance was assessed using the star excursion balance test (SEBT). Data were analyzed by paired – sample t test (P≤ 0.05). Results showed no significant difference in static balance as well as dynamic balance between dominant and non-dominant legs (p>0.05) and it is not necessary to stand on the dominant leg to achieve the highest balance. This finding is particularly interesting for the clinicians who commonly use single leg postural control evaluations to assess an athletes’ progress in rehabilitation programs.
  Keywords: Ankle Injury, Rehabilitation., Postural Control, Dominant Leg
 • Mahiyh Pirani, Hamid Mohebbi, Babak Nakhostin Rohi, Abolfazl Khoori Page 19
  Anatomical alignment of the lower extremity has been proposed as a risk factor for lower extremity injuries. Although, functional performance tests are dynamic tests are dynamic measures used to assess lower body function, there are limited researches on the functional performance deficits in patients with excessive pronated foot. Therefore, the aim of this study was to compare functional performance deficits in female athletes with excessive pronated foot. 20 subjects with excessive pronated foot participated in this study. Inclusion criteria consisted of no injury of lower extremities within three mounts prior to the study, no history of neuromusculoskeletal diseases, and no prior surgery. Each subject completed a demographic questionnaire, and then the measurement protocol began, with the participant’s neutral foot serving as the control. Figure 8 hop and side hop tests were used to assess the functional performance deficits in both limbs. The total time of protocol was recorded with a handheld stopwatch to the nearest 0.01 second. Navicular drop was then measured using a modified Brody technique. ANOVA test was used to compare functional performance deficits in excessive pronated and neutral feet of dominant vs. non-dominant legs (p≤0.05). The results of functional performance tests indicated that the mean of total time of functional performance was lower in the neutral foot than excessive pronated foot and a significant difference was observed in functional performance deficits between neutral and excessive pronated foot (p≤0.05). No significant difference was observed between dominant and non-dominant legs as well as in interaction between the neutral–excessive pronated feet and dominant – non-dominant legs (p≤0.05). These findings indicated the effect of excessive pronated foot on functional performance of foot.
  Keywords: Navicular Drop, Female Athletes, Functional Performance Deficits
 • Pouria Hesari, Mohammad Rabiei, Teimour Jafar Nejhad, Esmaiel Hosseini Nejhad, Mehrdad Anbarian Page 31
  The aim of the present study was to compare myoelectric activity of some selected lower limb muscles during squat, leg press and hack squat exercises performed with different loads. 10 male power lifters (age: 27±4.85 yrs; height: 177±5.98 cm; weight: 80±12.13 kg) participated in the study. Subjects performed all three exercises, namely, squat, leg press and hack squat at 70% and 90% of their one-repetition maximum (1RM). Surface electromyographic signals from peroneus longus, medial gastrocnemius, tibialis anterior, vastus medialis, vastus lateralis, biceps femoris, semitendinosus, adductor longus and tensor fascia muscles were recorded using ME 6000 system at a sampling frequency of 2000 HZ while performing each exercise. ANOVA with repeated measures were employed for statistical analysis (p<0.05). The results indicated a greater myoelectric activity for vastus medialis and vastus lateralis muscles during performing hack squat and the squat exercises in comparison with the leg press exercise at different loads. The hack squat machine takes the pressure off the back and hips so it can be used as a safe exercise to strengthen the quadriceps muscles. Therefore, hack squat exercise could be recommended as a suitable replacement for both squat and leg press exercises among athletes and individuals with low back pain and sport injuries.
  Keywords: Quadriceps Muscle, Squat, Myoelectric Activity, Leg Press, Hack Squat
 • Hamed Musavi, Behnam Ghasemi, Mohsen Davodi Page 49
  The aim of this study was to investigate the relationship between the rate of internal longitudinal foot arch with cardiorespiratory endurance and agility in male students aged between 12 and 14. The research was a kind of correlation-descriptive and the statistical population consisted of all guidance schools in Shahrekord and some of these schools were selected by cluster sampling. Statistical sample of this research consisted of 90 male students from these schools who were selected randomly and intentionally. First, the test of foot print was performed and the subjects’ foot arches were classified quantitatively by Staheli index (SI). Then, the subjects were classified intentionally (with mean and standard deviation of age 13±0.82 years, weight 46±7.19 kg and height 1.54±0.086 m) into three groups (30 subjects in each group): group 1 (foot arch SI<0.44), group 2 (foot arch 0.44≥SI≥0.89) and group 3 (foot arch SI>0.89). Each group performed 1600 meters speed test to evaluate their cardiorespiratory endurance and 4×9 meters Shuttle run test to evaluate agility. The data were analyzed by SPSS17 and correlation test and one-way ANOVA. The results indicated a significant relationship between the rate of longitudinal foot arch and cardiorespiratory endurance (p=0.002) while there was no significant relationship between the rate of longitudinal foot arch and agility (p=0.216). It can be concluded that the foot arch deformities especially flat foot is an important factor in cardiorespiratory endurance of students though it is not important in their agility.
  Keywords: Cardiorespiratory Endurance, Staheli Index., Agility, Foot Print Test, Internal Longitudinal Arch Foot
 • Amin Farzaneh Hasari, Hasan Daneshmandi, Solmaz Mahdavi Page 67
  The aim of this study was to examine the effect of core stabilization training program on balance in hearing impaired students. 27 deaf male students (mean age 17.47+1.03 yrs, height 170.5+5.05 cm and weight 60.25+6.21 kg) volunteered to participate in this study. They were divided into experimental (n=14) and control (n=13) groups randomly. The static balance was measured with the balance error estimate system (BESS) and the dynamic balance was measured with the star excursion balance test (SEBT). Experimental group performed a core stabilization program for eight weeks and three times per week. Independent and dependent t tests were used to analyze the data. The results indicated a significant increase in static and dynamic balance after eight weeks for the experimental group (P≤0.05). Also, the results indicated significant differences in four excursions (medial, posteromedial, posterior and posterolateral) for experimental group (P≤0.05). In conclusion, core stabilization training can improve static and dynamic balance in hearing impaired students and can be used along with other training programs.
  Keywords: Hearing Impaired, Core Stability, Dynamic Balance, Static Balance
 • Sareh Shah Heydari, Tahereh Abdolali Poor, Aliasghar Norasteh Page 85
  (P=0.01). It seems that swimmers with more height and arm length have a better The aim of this study was to determine the relationship between anthropometric characteristics and performance of elite female swimmers in 50m freestyle swimming. 50 elite female swimmers who had participated in Iran Women’s Championships in 1388 (mean age = 15.92±1.12 years, height = 164.75±6.69 cm and weight= 51.50±4.10 kg) participated in this study as the sample. Anthropometric characteristics including height, weight, biacromial width, chest width, chest depth, chest circumference, waist circumference, buttocks circumference, arm circumference, thigh circumference, calf circumference, forearm circumference, biiliac width, thigh length, calf length, length of the foot sole, width of the foot sole, arm length, forearm length, hand length, hand width and hand grip strength were measured. Pearson product moment correlation was used to analyze the data (P≤0.05). The results showed a significant negative correlation between the subjects’ performance and height (P=0.005) and arm length performance. Swimming coaches can use these findings for talent identification in 50m freestyle swimming.
  Keywords: Swimmer, Speed Swimming, Anthropometric Characteristics, Talent Identification