فهرست مطالب

یافته - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 51، بهار 1391)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 51، بهار 1391)
 • ویژه نامه گیاهان دارویی
 • تاریخ انتشار: 1391/05/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن احمدوند، حمزه امیری، سعیده اکباتان همدانی، شاهرخ باقری صفحات 5-13
  مقدمه
  آنتی اکسیدان ها باعث محافظت بدن در برابر تنش اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس تهیه شد وویژگی های آنتی اکسیدانی نمونه ها با استفاده از روش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. توان حذف رادیکال های آزاد از طریق روش 2و 2 دی فنیل - 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی با استفاده از روش فسفومولیبدات اندازه گیری شد. همچنین میزان ترکیبات فنلی وفلاونوئیدی نمونه ها با استفاده از روش فولین سیوکالتو و زیشن بدست آمد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که ظرفیت تام آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ ویتکس به ترتیب برابر با (25/0±76/1; 60/0±12/2)، میزان فنل عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ ویتکس به ترتیب برابر با (2±22; 3±11/133)، میزان فلاوونویید عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ ویتکس به ترتیب برابر با (1±18; 4±5/5) است. میزان IC50 عصاره هیدروالکلی، اسانس و بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) به عنوان کنترل مثبت به ترتیب برابر با (52/4±75/224; 3± 00/133; 1±88/3 میکروگرم برمیلی لیتر) است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که ویتکس منبع خوب و قابل دسترسی از ترکیبات آنتی اکسیدانی است و می توان از آن در صورت مفید بودن در فراورده های غذایی، دارویی و صنعتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، اسانس، ویتکس، فنل، فلاونویید و ظرفیت آنتی اکسیدانی
 • ابراهیم فلاحی، اسفندیار حسنی مقدم، سجاد روستا صفحات 15-22
  مقدمه
  سیب میوه ای است که دارای ارزش تغذیه ای و درمانی است. هدف از این مطالعه تعیین میزان برخی از ترکیبات مغذی سیب قرمز و زرد لبنانی تولید شده در لرستان بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های مورد نیاز از باغات استان در اواخر شهریورماه سال 1387 جمع آوری شد. نمونه ها به مدت 2 روز در دمای 80 درجه سانتیگراد خشک شد. نمونه های خشک شده جهت آنالیز مواد مغذی آسیاب گردید. فسفر با روش اسپکتروفتومتری، کلسیم، آهن و روی با دستگاه جذب اتمی، سدیم و پتاسیم با فلیم فتومتر اندازه گیری گردید. سایر فاکتورهای اندازه گیری شده شامل انرژی، آب، پروتئین، فیبر، خاکستر و کربوهیدرات ها بود.
  بحث و نتیجه گیری
  ارزش تغذیه ای سیب استان از نظر مقدار انرژی، کربوهیدرات و کلسیم بیشتر از مقادیر موجود در جدول ترکیبات مواد غذایی ایران و از نظر مقدار آهن کمتراز آهن گزارش شده در این جدول است.
  یافته ها
  میزان آب، مواد جامد محلول، خاکستر و فیبر در سیب قرمز به ترتیب 40/2، 78، 70/1، و 9/17 درصد و در سیب زرد به ترتیب 42/2، 98/77، 72/1، و 88/17 درصد بود. مقدار انرژی، قند و پروتئین سیب قرمز به ترتیب 73 کالری، 18 و 27/0 گرم در 100 گرم و در سیب زرد به ترتیب 83 کالری، 6/20 و 2/0 گرم بود.مقدار پتاسیم، کلسیم، فسفر، سدیم، آهن و روی در سیب قرمز به ترتیب8/63، 6/27، 9، 8/4، 24/0 و 14/0 میلی گرم و در سیب زرد به ترتیب 3/66،7/27، 8/8، 5/4، 23/0و 14/0 میلی گرم در 100 گرم بود.
  کلیدواژگان: سیب، ارزش تغذیه ای، عناصر معدنی، کربوهیدرات، لرستان
 • راحله عصایی، معصوم بشیری، ناصر پژوهی صفحات 23-29
  مقدمه
  تشنج از مهمترین علائم صرع و بسیاری از اختلالات نورولوژیکی است. با توجه به عوارض جانبی داروهای صناعی و عدم پاسخ دهی مناسب به درمان های موجود، امروزه داروهای گیاهی بطور وسیعی در کنترل تشنج به کار می روند. گیاه مرزه خوزستانی((Satureja khuzestanica یک گیاه بومی ایران است که اثرات ضد دردی و ضد اسپاسمی دارد. لذا با توجه به این اثرات و اترات مهاری آن بر کانال های کلسیمی در این مطالعه اثرات اسانس روغنی این گیاه بر تشنج ناشی از نیکوتین مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج فوق بیانگر این واقعیت است که اسانس گیاه مرزه دارای اثر ضد تشنج می باشد. شناخت مکانیسم های دقیق آن نیازمندبه مطالعات وسیع تری است.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که اسانس مرزه وکارواکرول در دوز80 میلی گرم بر کیلوگرم موجب افزایش زمان شروع تشنج و کاهش شدت و دوام تشنج می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 40 موش سفید کوچک نر استفاده گردید. حیوانات به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. اسانس روغنی مرزه به مقادیر40،80،120 میلی گرم بر کیلوگرم وکارواکرول با دوز80 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه شاهد توئین20 (3%) هم حجم اسانس دریافت نمودند. بعد از 30 دقیقه، به تمام گروه ها نیکوتین (5 میلی گرم بر کیلوگرم) از طریق داخل صفاقی تزریق گردید و زمان شروع، شدت و دوام تشنج مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مرزه خوزستانی، موش، تشنج، نیکوتین، Satureja Khuzestanica
 • مسعود علیرضایی، آزاده خونساری، شیما نعمتی، نجمه خلیقیان، کتایون جاوید نیا صفحات 31-42
  مقدمه
  مسمومیت با هیستامین به طور مستقیم در ارتباط با نگهداری نامناسب غذاها می باشد. دی آمین اکسیداز، دآمیناسیون اکسیداتیو هیستامین و آمین های بیوژنیک دیگر مانند کاداورین و پوترسین را کاتالیز می کند. دی آمین اکسیدازهای گیاهی پراکندگی زیادی در خانواده لگومینه مانند نخود، خلر و ماش دارند. به این دلیل، این مطالعه انجام گرفت تا خالص سازی و خواص کینتیکی آنزیم هیستامیناز از جوانه های خلر آزمایش گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع آنزیم هیستامیناز گیاهی به عنوان یک آنزیم جدید در پیشگیری از مسمومیت با هیستامین امیدوار کننده است
  یافته ها
  فعالیت ویژه آنزیم نهایی خالص شده برای سوبسترای هیستامین 50 واحد در میلی گرم پروتئین یادداشت شد و خواص کینتیکی آنزیم (05/3=Vmax، 5/2=Km) و هموژنوسیتی آنزیم خالص شده بوسیله SDS-PAGE در ناحیه 72 کیلو دالتون نشان داده شد.
  مواد و روش ها
  خالص سازی آنزیم بوسیله روش انجام شده فدریکو و همکاران با یکسری تغییرات بود. به طور کوتاه، با استفاده از رسوب دادن بوسیله سولفات آمونیوم، دیالیز علیه بافر پتاسیم 50 میلی مولار 7pH= به مدت 18 ساعت، تغلیظ بوسیله کیسه های دیالیز بر روی پلی اتیلن گلیکول، گذاشتن روی ستون DEAE-52 سفادکس که قبلا با بافر فسفات پتاسیم 15 میلی مولار و 5/5pH= به تعادل رسیده بود حاوی یک میکرومول CuCl2 و در نهایت آنزیم با افزایش شیب نمک در M 2/0 خارج گردید. هموژنوسیته آنزیم بوسیله تکنیک SDS-PAGE در هر مرحله تائید شد و فعالیت دی آمین اکسیداز بوسیله اسپکتروفتومتر مشخص گردید.
  کلیدواژگان: هیستامیناز، کینتیک آنزیمی، Lathyrus sativus
 • مهرداد مدرسی، صدیقه اسدی صفحات 43-49
  مقدمه
  سرخارگل با نام علمی Echinacea purpurea متعلق به خانواده گل ستاره ای ها (Asteraceae) دارای اثرات درمانی زیادی است که یکی از مهم ترین آنها تقویت سیستم ایمنی می باشد در این مطالعه اثرعصاره هیدروالکلی سرخارگل بر پارامترهای خونی موش های کوچک آزمایشگاهی (گونهBalb/C) بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 48 موش در 6 گروه به طور تصادفی تقسیم شدند.گروه کنترل هیچ عصاره ای دریافت نکرد.گروه دارونما cc (placebo) 5/ 0 نرمال سالین به صورت یک روز در میان و 4 گروه تیماری به ترتیب عصاره با دوزهای) mg/kg/2day50،100،200،300) به صورت تزریق درون صفاقی(IP) دریافت کردند. پس از آن از همه موش ها به روش خون گیری از قلب، نمونه خون گرفته شد. نتایج بدست آمده با نرم افزار آماری SPSS در سطح 05/0P< آنالیز گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد عصاره سرخارگل احتمالا می تواند با افزایش در تعداد سلول های سفید خون باعث تقویت سیستم ایمنی شده و با افزایش در تعداد سلول های قرمز خون بر خون سازی موثر باشد.
  یافته ها
  مطالعه پارامترهای خونی نشان دادکه تعداد کل سلول های سفید خون هر 4 گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار دارد(P<0.05). تعداد نوتروفیل ها در هر 4 گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داده است، اما تفاوت معنی داری در مونوسیت ها مشاهده نشد. تعداد سلول های قرمز خون در گروه های 1 و 2 در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار دارد. در این مطالعه عصاره بر میانگین هموگلوبین، هماتوکریت و شاخص های سلول های قرمز خون(MCHC، MCH، MCV هیچ اثر معنی داری را از نظر آماری نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: سرخارگل، پارامترهای خونی، موش کوچک آزمایشگاهی
 • علی اکبر تجلی، بابک پیله ور، زهرا میرآزادی صفحات 51-57
  مقدمه
  Satureja hortensis L گیاهی است علفی، یک ساله دارای ساقه ای منشعب به طول 10 تا 30 سانتیمتر که به دلیل دارا بودن ظاهری به رنگ سبز متمایل به خاکستری، ازگونه های مشابه قابل تشخیص می باشدو برگ های آن باریک و بلند است. در سال های اخیر خواص ضد ویروسی، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد قارچی، ضد اسپاسم، تقویت کننده معده و تسهیل کننده هضم این گونه به اثبات رسیده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق با هدف بررسی نوع و مقدار ترکیبات اسانس گیاه مرزه تابستانه در دو مرحله فنولوژیک رویشی و زایشی انجام گرفت. جهت شناسایی میزان درصد ترکیبات اسانس گیاه تعداد 30 نمونه به طور تصادفی از ارتفاعات شاطر آباد در دو مرحله فنولوژیک رویشی و زایشی گیاه برداشت شد و اسانس آن توسط دستگاه کلونجر تهیه شد. جهت شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس از دستگاه GC/MSاستفاده شد در تمامی طیف های داده شده GC/MS از روی الگوی خروج آلکانهای نرمال و شاخص بازداری طیف ها، اندیس کوواتس برای تک تک پیک ها محاسبه گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که از نظر نوع ترکیبات اصلی اسانس گیاه مرزه تابستانه در دو مرحله رویشی و زایشی تفاوت قابل توجهی ندارد، اگرچه از نظر تعداد ترکیبات شناسایی شده تغییرات نسبتا زیادی در دو مرحله فنولوژیک ذکر شده دیده می شود. همچنین نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که سه ترکیب اصلی اسانس گیاه مرزه تابستانه به ترتیب تیمول، گاما ترپینن، و کارواکرول می باشد که خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی آنها، خاصیت دارویی و اثرهای درمانی اسانس این گیاه را بطور کامل تایید می کند.
  یافته ها
  میزان اسانس کل گیاه در دو مرحله فنولوژیک قبل از گل دهی(مرحله رویشی) و بعد از گل دهی(مرحله زایشی) به ترتیب 5/0 و 4/0 در صد(وزنی-حجمی) بود. تعداد ترکیبات شناسایی شده در مرحله رویشی 27 ترکیب و برای مرحله زایشی 19 ترکیب بود که بر اساس آن نزدیک به 98% اسانس گیاه شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: تیمول، کارواکرول، گاما ترپینن، مرحله فنولوژیک، مرزه تابستانه، Satureja hortensis
 • علی محمدیان، رضا کرمیان، سید پیمان هاشمی صفحات 57-69
  مقدمه
  مریم نخودی گیاهی است از خانواده Lamiaceae متعلق به جنس Teucrium علفی، پایا، کرکدار و معطر با ارتفاع 40-10 سانتی متر، این گیاه حاوی مقادیری تانن، ترپنوئید، ساپونین، استرول، فلاونویید و لوکوآنتوسیانین است همچنین واجد اثرات آنتی باکتریال بوده ولی اثرات ضد قارچی بارزی ندارد. از خواص دارویی این گیاه می توان به اثرات کاهنده کلسترول و تری گلیسیرید و پائین آورنده فشارخون، آنتی اکسیدان، ضدتب و ضدمیکروب، ضددرد، آنتی اولسری، و آنتی اسپاسمودیک اشاره داشت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از اکوتیپ های مختلف مریم نخودی سرشاخه های گلدار بصورت نمونه گیری سیستماتیک تصادفی تهیه گردید و به روش تقطیر با آب بوسیله دستگاه کلونجر اسانس آن استخراج شد سپس توسط دستگاه های GC و GC/MS ترکیبات شیمیایی آن شناسایی گردید.داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری Spss ver 19 مورد آنالیز قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بررسی انجام شده نشان داد که 4 گونه از جنس Teucrium در استان لرستان رویش دارد که عبارتنداز:Teucrium orientale، Teucrium polium، Teucrium melissoides، Teucrium stocksianum پس از بررسی نتایج بدست آمده مشخص گردید که اکوتیپ خرم آباد از نظر عملکرد اسانس (6/0 درصد) همچنین تعداد ترکیبات شیمیایی شناسایی شده موجود در اسانس از سایر اکوتیپ ها برتر می باشد. پس از آنالیز داده های مربوط به ترکیبات شیمیایی شناسایی شده اکوتیپ های مورد بررسی مریم نخودی در استان لرستان مشخص شد چنانچه اولویت تولید ترکیبات شیمیایی نظیر: cavacrol،bicyclogermacrene، -pinene، -caryophyllene، farnesene-cis-bباشد اکوتیپ خرم آباد نسبت به سایر اکوتیپ ها معرفی و پیشنهاد می گردد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین مقادیر درصد اسانس اکوتیپ های مختلف مورد بررسی گونه دارویی مریم نخودی در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین بین مقادیر ترکیبات شناسایی شده موجود در اسانس این گونه در رویشگاه های مختلف (اکوتیپ های متفاوت) اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. ترکیبات اصلی اسانس اکوتیپ های مورد بررسی عبارتنداز: -pinene، bicyclogermacrene، carvacrol، -caryophyllene، farnesene-cis-b، germacren-D
  کلیدواژگان: اسانس، مریم نخودی، اکوتیپ، استان لرستان
 • احمد اسماعیلی، حمیدرضا عیسوند، عبدالحسین رضایی نژاد، کامران سمیعی، سیدمحمود ضابطی صفحات 69-80
  مقدمه
  به دلیل اهمیت گیاه مورد در صنایع دارویی و همچنین کمک به احیای سریع تر این گیاه در طبیعت، کشت و کار آن از طریق بذر به عنوان روشی اقتصادی و کاربردی توصیه می گردد. با توجه به اینکه جوانه زنی بذر این گیاه مشکل می باشد و گسترش سطح زیر کشت و تولید بیشتر این گیاه را با مشکل مواجه می کند، از این رو در این پژوهش به بررسی عوامل ممانعت کننده جوانه زنی بذر این گیاه پرداخته شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  در این بررسی جداسازی بذرهای پوک و خراش دهی مکانیکی موجب حصول حداکثری جوانه زنی بذر و استقرار مطلوب گیاهچه ها شد.
  یافته ها
  بررسی بذرهای سالم نشان داد که بیش از 76 درصدخواب آن ناشی از خواب فیزیکی و بقیه آن ممکن است مربوط به جنین و از نوع فیزیولوژیکی باشد. با وجودی که میزان جوانه زنی بذر در هر دو نوع خراش دهی تفاوت معنی داری نداشتند اما در مجموع استقرار گیاهچه های حاصل از تیمار خراش مکانیکی در مقایسه با خراش دهی شیمیایی بسیار بالاتر بود (88% در مقابل 55%) و خراش شیمایی اثرات مضری بر گیاهچه حاصله (خصوصا بخش ریشه و بنیه آن) داشت.
  مواد و روش ها
  برای رفع خواب فیزیکی (سخت پوستی) از تیمارهای خراش دهی مکانیکی (کاغذ سنباده) و شیمیایی (قرار دادن بذور در محلول اسید سولفوریک 98% به مدت 2 و4 دقیقه و سپس سه بار شستشو با آب مقطر)و برای رفع خواب فیزیولوژیک، یک و دو ماه سرمادهی اعمال گردید. این آزمایشها در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد.
  کلیدواژگان: مورد، شاخص جوانه زنی، استقرار گیاهچه، خراش، سرما، Myrtus communis
|
 • Hasan Ahmadvand, Hamze Amiri, Saeede Ekbatan Hamadani, Shahrokh Bagheri Pages 5-13
  Background
  Antioxidants are compounds that protect the body against damage caused by oxidative stress that induce by free radicals. The aim of present work is to compare the various antioxidative activities of leaves hydroalcholic extract and essential oil of Vitex pseudo-negundo.
  Materials And Methods
  In this experimental study، leaves hydroalcholic extract and essential oil of Vitex pseudo-negundo were prepared and then radical scavenging activity of samples was assessed by using Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH). Total antioxidant capacity samples was assessed by method of phosphomolybdat. The amount of total phenol and flavonoid samples was assessed by Folin-Ciocalteu and Zhishen methods
  Results
  The results showed that total antioxidant capacity Leaves hydroalcholic extract and essential oil of Vitex pseudo-negundo is (1. 76±0. 25; 2. 12±0. 60)، phenol content (133. 11±3. 00; 22. 00±2. 00)، and flavonoid content (18. 00±1. 00; 5. 50±4. 00). In the DPPH scavenging assay، the IC50 (the concentration required to scavenge 50% of radical) values of leaves hydroalcholic extract and essential oil and Butylated hydroxytoluene (BHT) as refernce were (224. 75±4. 52; 133. 00±3; 3. 88±1μg/ml)، respectively.
  Conclusion
  This study showed that Vitex pseudo-negundo extract is an source easily accessible of natural antioxidants and it may be suitable for use in food and pharmaceutical applications.
  Keywords: Vitex, hydroalcholic extrac, Essential oil, Total phenols, Total flavonoids, Antioxidant activity
 • Ebrahim Falahi, Esfandiar Hasani Moghadam, Sajad Roosta Pages 15-22
  Background
  Apples have been known as nutritious and natural medicines. The aim of this study was to determine the amounts of nutrients compounds of golden and red delicious apples produced in Lorestan، Iran.
  Materials And Methods
  Apple cultivars were harvested from different locations throughout Lorestan province in September 2008. The samples were dried at 80 º C for two days. The dry materials were grounded to analyse the elements. Phosphorous; calcium، iron، and zinc and sodium and potassium were measured by spectrometry، atomic absorption and flame photometry، respectively. Other measured factors were energy، protein، carbohydrate، water، ash، and fiber.
  Results
  The amounts of water، soluble solid products، ash، and fiber in red apples varieties were 78، 17. 9، 1. 44، and 0. 72 percent، respectively. These values for golden delicious apples were 77، 16، 1. 42، and 0. 72 percent، respectively. Energy، sugars، and protein contents of red delicious apples were 73 calories، 18، and 0. 27 g/100، respectively. These amounts for golden varieties were 83 calories، 20. 6، and 0. 2 g/100، respectively. K، Ca، P، Na، Fe، and Zn contents of red delicious apples were 63. 8، 27. 6، 9، 4. 8، 0. 24، and 0. 14 mg/100، respectively. These values for golden delicious variety were 66. 3، 27. 7، 8. 8، 4. 5، 0. 23، and 0. 14 mg/100، respectively.
  Conclusion
  Energy، carbohydrates، and calcium contents of apples varieties produced in Lorestan province were more than their contents in Iranian Food Composition Tables. However، their iron contents were less than it.
  Keywords: Apples, Nutritional Values, Minerals, Carbohydrates, Lorestan
 • Rahele Assaei, Masoum Bashiri, Naser Pajuhi Pages 23-29
  Background
  Seizure is one of the most important symptoms of epilepsy and other neurological disorders. Satureja khuzestanica (SK) is an annual herb used in the traditional medicine of Iran. Because of adverse effect of synthetic medicines، nowadays medicinal plants are widely used in controlling convulsions. Convulsions investigated in mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 40 male mice were studied. Different doses (40، 80، 120 mg/kg) of the essential oil were administered in groups 1، 2، and 3 and Carvacrol (80mg/kg) was administered in group 4. In the 3% Tween (equal volume with SKEO) were injected intraperitoneally. In all groups، after 30 min، Nicotine (5 mg/kg) was injected intraperitoneally and the time for onset، duration، and intensity of the convulsion were recorded.
  Results
  The results showed that the SKEO and Carvacrol delaye the onset of convulsion، and decreased the duration and intensity of convulsion in 80mg/kg doses.
  Conclusion
  The results of this study showed that SKEO has anti-convulsive effects. More investigations are needed in order to know the mechanisms of the extract.
  Keywords: Satureja khuzestanica, Mice, Convulsion, Nicotine
 • Masoud Alirezaei, Azadeh Khonsari, Shima Neamati, Najmeh Khalighyan, Katayon Javidnia Pages 31-42
  Background
  The histamine poisoning directly correlates to improper preservation of foods. Diamine oxidase catalyses the oxidative deamination of histamine and other biogenic amines such as cadaverine and putrescine. Plant diamine oxidases are of widespread occurrence in Leguminaceae such as Cicer arietinum، Lathyrus sativus and Vigna radiata. For this reason، this study was carried out to examine purification and enzyme kinetic properties of histaminase from the Lathyrus sativus seedling.
  Materials And Methods
  The purification of histaminase was according to the method given by Federico et al.، with some modifications. In short، using ammonium sulfate precipitation of proteins، dialysis against potassium phosphate buffer 50mM، pH=7 over night، concentrating via dialysis bag and PEG، loading on DEAE52-sephadex column previously equilibrated with 15 mM potassium phosphate buffer pH=5. 5 containing 1 µmol CuCl2 and finally enzyme eluted by increasing the NaCl concentration to 0. 2 M. The homogenicity of enzyme was confirmed by SDS-PAGE in each step and diamine oxidase activity was determined by a spectrophotometer.
  Results
  The specific activity of the final purified enzyme was recorded at 50 U/mg protein for histamine substrate and enzyme kinetic properties of this enzyme (Km=2. 5 mM، Vmax=3. 05)، and the homogenicity of purified enzyme by SDS-PAGE at 72 kDa region were indicated.
  Conclusion
  Overall، the herbal histaminase as a new enzyme in prevention of histamine poisoning is promising.
  Keywords: Histaminase, Enzyme kinetic, Lathyrus sativus
 • Mehrdad Modaresi, Sedighe Asadi Pages 43-49
  Background
  Purple cone flower is a plant with scientific name Echinaceae purpurea that belongs to Echinaceae family. This plant has many pharmaceutical effects which one of the most important uses is Immunostimulating. This research attempts to study the effects of Echinaceae purpurea hydroalcoholic extract on the blood parameters in little laboratory female mice (Balb/c species).
  Materials And Methods
  In this research، 48 mature female mice were divided randomly into 6 groups. The control group did not receive any extract، the placebo group received 0. 5 cc normal saline every other day and 4 treatment groups received extract with (50،100،200،300) mg/kg/2day doses that was used interperitoneal injection. Then the blood samples were taken from the whole mice. The results were analyzed in the case that p<0. 05،using SPSS software.
  Results
  The study of blood parameters showed that the extract increased markedly in the total number of white blood cells in each of 4 treatment groups in comparison with control group. The number of neutrophiles decreased significantly in each of 4 treatment groups in comparison with control group، but the significant difference wasn’t noticed in monocytes. The number of red blood cells increased significantly in groups 1، 2 in comparison with the control group، but in groups 3 and 4 there was no significant difference. In this study، the extract had no statistical significant effect on the mean of hematocrit، hemoglobin and the index of red blood cells (MCV،MCH،MCHC).
  Conclusion
  The extract of Echinaceae purpurea can support the system of immunity by increasing the number of white blood cells and can be effective in hematopoiesis by increasing the number of red blood cells.
  Keywords: Echinaceae purpurea, Blood parameters, Mice
 • Ali Akbar Tajali, Babak Pilehvar, Zahra Mirazadi Pages 51-57
  Background
  Summer savory is an annual grass plant، with a branched stem with the length of 10 to 30 cm that is distinguishable from the similar species due to having grayish green appearance and its leaves are narrow and long. In recent years، the anti-viral، anti-inflammatory، antibacterial، antifungal، antispasmodic، stomach invigorator and digestion facilitator characteristics of this species have been proved.
  Materials And Methods
  This study aimed to examine the type and amount of essence compounds in the summer savory was performed in two vegetative and reproductive phonological stages. To identify the amount of plant essence components a total of 30 samples were randomly taken from Shater Abad heights in two vegetative and flowering phonological stages and its essence was produced by Clevenger apparatus. GC/MS was used to identify essence constituents. In all spectra given by GC/MS، the Kovats index was calculated for each peak by the pattern of exiting the normal alkenes and spectrum inhibition index.
  Results
  The total amount of plant essence in two phonological stages before flowering (vegetative stage) and after flowering (reproductive stage) was 0/5 and 0/4 percent (w/v)، respectively. The number of compounds identified in the vegetative stage was 27 compounds and for reproductive stages was 19 compounds upon which nearly 98% of plant essence were identified.
  Conclusion
  The results show that there is no significant difference in both vegetative and reproductive stages in terms of the type of main compounds of the summer savory essence، although the relatively large changes are seen in two phonological stages listed in terms of the numbers of identified compounds. Also the results obtained from this study showed that three main compounds of the summer savory essence are Thymol، gamma- Terpinene and Carvacrol، respectively، which their anti-bacterial، anti-fungal and antioxidant characteristics completely confirm the medicinal property and therapeutic effects of essence of this plant.
  Keywords: Summer savory, Phonological stages, Thymol, Carvacrol, Gamma, Terpinene
 • Ali Mohammadian, Reza Karamain, Seyed Peiman Hashemi Pages 57-69
  Background
  Teucrium polium is herbaceous، persistent and belongs to Lamiaceae family، Teucrium genus. Average plant height ranged from 10 to 40 cm. This plant contains compounds such as Terpenoide، Sapounin، Esterool، Flavenoied and Loukoantosianin and has antibacterial، but not significant antifungal، properties. Reduction in cholesterol، triglyceride and blood pressure، antioxidant، antifever، antipain، antiolseri and antispasmodic are among its medicinal properties.
  Materials And Methods
  In this study some flowering branches of different ecotypes of Teucrium polium were selected by random systematic method. The essential oil was extracted by distillated water using the Clevenger method. Chemical compounds of essential oil were identified by GC and GC/MS، and the obtained data were analysis by SPSS ver. 19.
  Results
  The data showed that there was significant difference between the amount of essential oil in different ecotypes of Teucrium polium، also there was significant difference (1%) between identified compounds into essential oils in different ecotypes. The main extracted compounds were: Germacrene- D، Farnesene-cis-b، -caryophyllene، Carvacrol،-pinene، bicyclogermacrene.
  Conclusion
  The results showed that four species of Teucrium were predominant in Lorestan province including: Teucrium orientale، Teucrium polium، Teucrium melissoides، Teucrium stocksianum. Also the results showed that Kharramabad ecotype was higher in oil yield (0. 6%) and number of essential compounds. The main compounds extracted in Kharramabad were: cavacrol،bicyclogermacrene، -pinene، -caryophyllene، farnesene-cis-b. So Khorramabad ecotype is suggested as a priority for production.
  Keywords: Essential oil, Teucrium polium, Ecotype, Lorestan province
 • Ahmad Ismaili, Hamid Reza Eisvand, Abdollhosein Rezaeinejad, Kamran Sameey, Seyed Mahmod Zabeti Pages 69-80
  Background
  Myrtle is a shrub and has a many applications in medicinal industries. Although the myrtle can reproduce by cutting، its reproduction by seed will bring more advantages such as economic advantages and better regeneration in nature or agriculture. Regarding to the difficult seed germination of this plant and also the need for extension the cultivation، this study was conducted for determination of germination inhibitor factors.
  Materials And Methods
  Mechanical scarifying (by sand paper) and chemical scarifying (by immerging the seeds in 98% sulfuric acid for 2 and 4 minutes and then 3 times rising in distilled water) were used against hardseeness (physical dormancy). Cold treatments (1 and 2 months) were used for physiological dormancy. All mentioned experiments were conducted based on randomized complete design with 3 replications.
  Results
  Study of healthy seeds showed the existence of a dual dormancy including mainly hardseedness (76%) and physiological dormancy in a part. Percent of seedling establishment was higher in mechanical treatment in compare of chemical ones and acid treatments also had some adverse effects on seedling establishment and increased the abnormality (especially on roots and vigor).
  Conclusion
  Separating the blank seeds and mechanical scarifying are the suggesting treatments to produce high seed germination and good establishment of seedling.
  Keywords: Myrtle, Germination index, Seedling establishment, scarifying, Cold, Myrtus communis