فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و سوم شماره 2 (پیاپی 9، امرداد و شهریور 1391)
 • سال چهل و سوم شماره 2 (پیاپی 9، امرداد و شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا توکلی صفحه 103
  تعیین و ارزیابی اجزای بهره وری آب برای دو رقم جو دیم تحت شرایط زمان و میزان تخصیص تک آبیاری و تاریخ کاشت راه را برای کشت سودآور این محصول هموار کرده و میزان تاثیرپذیری آن در اثر تغییرات پراکنش بارش را تعدیل خواهد کرد. بدین منظور و با هدف تعیین اجزای شاخص بهره وری آب، تحقیقی بر پایه طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در سه تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم، مراغه به اجراء در آمد. سه تاریخ کاشت و پنج مدیریت تخصیص تک آبیاری بر روی دو رقم جو دیم مورد مطالعه قرار گرفت. اجزای شاخص ‎های بهره وری آب شامل بهره وری بارش، بهره وری آب آبیاری و بهره وری کل آب کاربردی (مجموع تک آبیاری و بارش) تحت شرایط و تیمارهای ذکر شده تعیین گردید. تغییرات حدود و مقدار بهره وری بارش ناشی از زمان و میزان تک آبیاری در تولید دانه، کاه و کلش و بیوماس ارقام جو و نیز مزیت های نسبی هر یک بررسی شد. بر اساس شاخص بهره وری بارش، تاریخ کشت زود برای جو محل تردید بوده و آبیاری بهاره با تامین 100% کمبود از ظرفیت زراعی نیز توجیه ندارد. اثربخشی تیمار آبیاری 100 میلی متر تاریخ کاشت زود، بیشتر روی افزایش کاه و کلش است و نسبت به دیگر زمان های کشت اثر کم‎تری روی افزایش دانه دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار 100 میلی متر تک آبیاری زمان کاشت، با دارا بودن شاخص بهره وری کل آب کاربردی برابر با 7‎/8 و 9‎/8 کیلوگرم بر میلی متر و بهره وری آب آبیاری برابر با 4‎/37 و 5‎/38 کیلوگرم بر میلی متر به ترتیب برای رقم V2 (آبیدر) و لاین V2 (Dayton)‎ مطلوب ترین تیمار زمان کاشت محسوب می شود و تیمار فقط یک مرتبه آبیاری بهاره با تامین 50% کمبود از ظرفیت زراعی نیز با دارا بودن شاخص بهره وری کل آب کاربردی برابر با 6‎/5 و 8‎/5 کیلوگرم بر میلی متر و بهره وری آب آبیاری برابر با 9‎/58 و 5‎/60 کیلوگرم بر میلی متر به ترتیب برای لاین های V1 و V2 مطلوب ترین تیمار آبیاری محدود بهاره محسوب می‎شود. از لحاظ مقایسه دو رقم نیز نشان داده شد که بهره وری بارش برای لاین V2 در هر سه تاریخ کاشت برابر 2‎/3 کیلوگرم بر میلی متر به دست آمد که حدود 10 درصد بیشتر از رقم آبیدر بوده است.
  کلیدواژگان: تک آبیاری، دیم، تاریخ کاشت، بهره وری آب مصرفی، ارقام جو
 • فاطمه کاراندیش، علی شاه نظری، سیدمجید میرلطیفی صفحه 115
  این مطالعه در سال 1389 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری کامل (FI)‎ و آبیاری ناقص ریشه در دو سطح 75% (PRD75) و %55 (PRD55) و با سه تکرار جهت تعیین روند تغییرات EC و دما در محدوده ریشه گیاه ذرت در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه خطی با ضریب همبستگی بالا بین میزان EC و دمای خاک با تغییرات رطوبت و یک رابطه نمایی بین تغییرات EC و دمای خاک می باشد. روند تغییرات EC و دمای خاک با عمق کاهشی بوده و میزان تغییرات آنها در بخش مرطوب تیمار PRD75 در حدمعنی داری بیشتر از FI می باشد. بعلاوه مقدار کل نمک اضافه شده به محدوده ریشه گیاه در تیمار PRD75، 27% کمتر از FI بوده و اعمال این تیمار علیرغم 25% صرفه جویی در مصرف آب، موجب تغییر معنی دار عملکرد (9/ 6تن برهکتار) در مقایسه با FI (7 تن برهکتار) نشده است. لذا در نظر گرفتن توام مسایل بحران آب، زیست محیطی و اقتصادی حاکی از آنست که از تیمار PRD75 در منطقه مطالعاتی نتایج بهتری منتج خواهد شد.
  کلیدواژگان: عملکرد، نمک کل، ضریب همبستگی
 • حمید بابایی، عبدالحسین هورفر*، شهاب عراقی نژاد صفحه 123

  هدف از این بررسی، استفاده از روش نوین تصمیم گیری چند معیاره مکانی (SMADM)‎ جهت ارائه مدلی جامع برای اولویت بندی مناطق آسیب پذیر نسبت به خشکسالی در حوضه آبریز گاوخونی می باشد. مزیت اصلی این روش نسبت به روش های دیگر در این است که علاوه بر داده های جغرافیایی از قضاوت تصمیم گیران در سطوح مختلف تصمیم گیری بهره می گیرد. در این تحقیق با توجه به هدف، معیارها و زیر معیارها انتخاب و با استفاده از تکنیک AHP وزن دهی شدند. سپس داده های جغرافیایی (زیر معیاره) در قالب لایه های مبتنی بر GIS استاندارد شده و با یکدیگر ادغام و نقشه های معیار تولید شدند. نتایج نشان داد که این ساختار قادر است به طور همزمان چندین شاخص خشکسالی را به همراه متغیرهای متاثر از خشکسالی، دانش متخصصان از دیدگاه های مختلف و نظر افرادی را که پدیده خشکسالی را لمس کرده اند در ارزیابی خشکسالی دخیل کند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره مکانی، آسیب پذیر، گاوخونی، _، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • سولماز رسولزاده غریبدوستی، امید بزرگ حداد * صفحه 129

  پمپها از جمله اولین وسایلی هستند که بشر برای بهره گیری هر چه بهتر از منابع آب آنها را اختراع کرده است. مسئله طراحی و بهره برداری بهینه از ایستگاه های پمپاژ اغلب از نوع مدل های غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح بوده و استفاده از روش های بهینه سازی بر مبنای مشتقات و گرادیانهای توابع موجود در حل اینگونه مسائل کارائی مطلوبی ندارد. جهت حل پیچیدگی های موجود در این گونه مسائل، الگوریتم های تکاملی از قبیل الگوریتم ژنتیک (GA)‎ در بسیاری از مقوله های علمی و از جمله مسائل طراحی و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ به عنوان ابزارهای جستجو و بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته اند. اما این روش ها در کنار تمام قابلیت هایی که دارا می باشند، در یافتن جواب در مدل های بزرگ مقیاس زمان طولانی ای را صرف کرده و در نهایت جواب های نزدیک به بهینه سراسری را نتیجه می دهند. در این تحقیق سعی بر آنست که با ترکیب دو روش برنامه ریزی غیرخطی (NLP)‎ و GA و ابداع یک الگوریتم ترکیبی جدید، پس از بررسی یک مسئله ریاضی ایستگاه پمپاژ به گونه ای طراحی و بهره برداری شود که مولفه های مختلف سامانه بهینه سازی و به گزینی شوند. در نهایت نتایج این الگوریتم با نتایج الگوریتمهای بهینه سازی جفت گیری زنبور عسل (HBMO)‎، GA و همچنین نتایج روش های NLP و روش مضارب لاگرانژ (LM)‎ مقایسه شده است. نتایج کاربرد این الگوریتم تلفیقی نشان می دهد که الگوریتم ترکیبی به لحاظ کیفیت جوابهای حاصل و تعداد دفعات ارزیابی تابع هدف و همگرایی به پاسخ بهینه (زمان اجرا)، عملکرد بهتری نسبت به هر یک از روش های ذکر شده داشته است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی غیرخطی، طراحی و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی
 • علی رحیمی خوب، سید محمودرضا بهبهانی صفحه 139
  اغلب ایستگاه های هواشناسی ایران در اراضی بایر و دور از مناطق کشاورزی قرار گرفته و داده های آن از اعتبار لازم برای برآورد تبخیر تعرق مرجع (ETo)‎ برخوردار نیست. تصاویر ماهواره ای با برخورداری از پوشش وسیع، اطلاعات مناطق کشاورزی از جمله دمای سطح زمین را اخذ می کنند. دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم در مدل های تبخیر تعرق می باشد. با توجه به این موضوع، محققین معادله پنمن مانتیث را به یک معادله ساده خطی که ورودی آن دمای سطح زمین است، تبدیل کردند. ضرایب این معادله تابع پارامترهای آیرودینامیک هوا و تابش رسیده به زمین بوده و برای منطقه ای در آرژانتین نشان داده شد که در طول سال تقریبا ثابتند و ETo با استفاده از فقط دمای سطح زمین با دقت مطلوبی برآورد شد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی معادله ساده شده فوق برای شبکه آبیاری قزوین است. تعداد 231 تصویر ماهواره نوا مربوط به فصل آبیاری شبکه قزوین برای یک دوره 3 ساله (2006 تا 2008) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد، ضرایب معادله ساده شده فوق در شبکه آبیاری قزوین ثابت نیست و معادله ای بر اساس روز شمار سال برای تعیین هر یک از آنها ارائه شد. همچنین معادله ساده شده نیاز به واسنجی دارد و پس از واسنجی، ETo با ضریب تعیین (R2) و جذر میانگین مربع خطا (RMSE)‎ بترتیب مساوی 80‎/0 و 47‎/0 میلیمتر در روز برآورد شدند.
  کلیدواژگان: شبکه آبیاری قزوین، ماهواره نوا، _، تبخیر تعرق مرجع، پنمن مانتیث
 • بابک ابراهیمی، حمید یوسفیان، مهرداد پسندی صفحه 149
  سد زیرزمینی به عنوان سازه ای آبی جهت توسعه منابع آب بخصوص در نواحی خشک کشور مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این تحقیق با انجام مطالعات پایه و مدل سازی آبخوان، تاثیرات هیدروژئولوژیک احتمالی احداث یک سدزیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. محل پیشنهادی سد زیرزمینی گنجه، واقع در شهرستان فریدن اصفهان (آبخوان چهل خانه) به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. در این پژوهش مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی، بررسی های دقیق زمین شناسی به همراه اجرای عملیات ژئوفیزیک درمحور پیشنهادی، بررسی های هیدروژئولوژیک، شناسائی هندسه آبخوان چهل خانه و تکمیل داده های مورد نیاز بر اساس روش های مختلف آماری، امکان به کار گیری مدل ریاضی آبخوان را با دقت خوبی فراهم نمود. در این تحقیق جهت شبیه سازی رفتار آبخوان چهل خانه از مدل معتبر PMWIN استفاده شده است که مدل کاملی برای شبیه سازی جریان سیال و آلودگی در محیط های متخلخل است. پس از اطمینان از صحت مدل واسنجی شده، رفتار آتی آبخوان چهلخانه با لحاظ احداث سد با رقوم تاج مختلف پیش بینی شده و میزان آب ذخیره شده، افزایش یا کاهش آبدهی چاه ها و قنوات محدوده اثر طرح محاسبه و بررسی گردید. با توجه به اینکه سازه های آبی باعث بر هم خوردن وضعیت بیلان منابع آبی نیز میگردد، بیلان آبی آبخوان چهل خانه و آبخوان بوئین (آبخوان زیردست سد) نیز بررسی شده و نقش سد درکاهش منابع آبی زیردست بررسی گردید. نتایج نشان می دهند که ارتفاع بهینه سد در رقوم تاج 2290 متر از سطح دریا فراهم میگردد. در این شرایط ذخیره افزوده آبخوان به 470 هزار متر مکعب رسیده و تاثیر موثری بر افزایش آبدهی قنوات، رودخانه و چاه های بالادست خواهد داشت. احداث سد گنجه بر روی راه ارتباطی گنجه– داران تاثیر مستقیم نداشته و همچنین روستای گنجه تحت تاثیر بسیار کمی از احداث سد قرار خواهد گرفت. شعاع اثر سد گنجه بر تراز آب زیرزمینی آبخوان زیردست حداکثر 700 متر بوده و حداکثر 16 متر افت سطح آب زیرزمینی پائین دست را در شعاع اثر یاد شده در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سد زیرزمینی، چهل خانه، آبخوان، MODFLOW، مدل آب زیرزمینی
 • فرزانه قادری نسب گروهی، ابراهیم امیری تکلدانی، محمدهادی داودی صفحه 161
  بندهای سنگریزه ای هنگام وقوع جریان های سیلابی، آب را در مخزن بالادست خود ذخیره کرده و به تدریج پس از فروکش کردن سیل به پایین دست تخلیه می کنند. از این رو یکی از گزینه ها برای مهار سیلاب محسوب می شوند. در این مطالعه با انجام آزمایش های متعدد، تاثیر دانه بندی (اندازه متوسط و انحراف معیار) سنگ دانه های مختلف و شیب شیروانی پایین دست بر روی پایداری سازه بررسی و نقش هر کدام از عوامل ذکر شده در برقراری شرایط پایدار برای بند، مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه جدیدی برای تعیین شیب پایدار پایین دست ارائه شد. هم چنین اثرات انحراف معیار سنگ دانه ها، شیب شیروانی پایین دست و اندازه سنگ دانه ها بر میزان آب گذری بند مطالعه و پیشنهادهای لازم در خصوص انتخاب اندازه مناسب سنگ دانه ها برای افزایش کارآیی این سازه ها ارائه شد. به منظور اعتبار سنجی رابطه جدید ارائه شده، تعدادی از داده های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از کاربرد رابطه مقایسه و همبستگی نسبتا خوبی بین نتایج محاسباتی و آزمایشگاهی در پوش خطای 20 درصد مشاهده شد. علاوه بر این مقادیر ریشه میانگین مربع خطاها و میانگین خطای نسبی به ترتیب 04‎/0 و 09‎/0 به دست آمد که دقت خوب رابطه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: محیط متخلخل، جریان غیر دارسی، بند تراوا، کنترل سیلاب، جریان روگذر
 • علی فتح زاده، رفعت زارع بیدکی صفحه 171
  برآورد مقدار آب معادل برف همواره از بزرگترین چالش های موجود در تعیین رژیم هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز کوهستانی تلقی می گردد. صعب العبور بودن، عدم دسترسی و دشواری شرایط نمونه برداری صحرایی سبب گردیده تا از دیرباز محققین به استفاده از راهکارهای غیر مستقیم بیاندیشند. در تحقیق حاضر از مدل درجه - روز که از جمله ساده ترین مدل های برآورد ذوب برف می باشد و تصاویر سنجنده مودیس جهت برآورد آب معادل برف در لحظه اوج انباشت برف استفاده گردید. روش کار بدین ترتیب بود که پس از تعیین اوج انباشت برف مقدار درجه - روزهای لازم تا ذوب کامل تعیین شده و با معکوس کردن معادله درجه - روز مقدار آب معادل برف در هر نقطه برآورد گردید. سپس ارقام برآورد شده با مقادیر مشاهداتی حاصل از اندازه گیری صحرایی مورد مقایسه قرار گرفت. اختلاف 13 درصدی داده های برآورد شده با داده های مشاهداتی نشان داد که مدل درجه - روز و تصاویر مودیس توانسته است با دقت قابل قبولی توزیع مکانی آب معادل برف را در مناطقی که امکان نمونه برداری در آنها وجود ندارد برآورد نموده و این روش می تواند کمک شایانی به پایش رژیم هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز کوهستانی نماید.
  کلیدواژگان: روش درجه، روز، تصاویر مودیس، توزیع مکانی، : آب معادل برف
 • علیرضا واعظی، سمیه حمیدی نهرانی، محمدحسین محمدی، جلال صبا صفحه 179
  پلیمرها نهاده های مناسبی برای پیشگیری از رواناب و هدررفت خاک هستند. این تحقیق به منظور بررسی کارایی پلی وینیل استات در کاهش رواناب و رسوب در یک خاک مارنی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. برای این منظور پنج سطح پلی وینیل استات شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار در سه تکرار به سطح خاک مارنی داخل فلوم ها پاشیده شد و تحت پنج رخداد باران شبیه سازی شده با شدت ثابت 40 میلی متر بر ساعت و مدت 30 دقیقه قرار گرفت. بر اساس نتایج، اثر رخداد بارندگی و پلی وینیل استات بر تولید رواناب و عملکرد رسوب به ترتیب در سطح احتمال 1% و 5% معنی دار بود. تولید رواناب و عملکرد رسوب از رخداد اول تا رخداد چهارم بارندگی به دلیل تخریب بیشتر خاک و کاهش نفوذپذیری خاک افزایش یافت. مقدار رواناب و رسوب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 6‎/16 و 38 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. تیمار 50 کیلوگرم در هکتار پلیمر از نظر مهار رواناب و رسوب موثرترین سطح شناخته شناخته شد. در پژوهش های آینده، کارایی مقادیر کمتر این پلیمر در کاهش تولید رواناب و رسوب و نیز استقرار گیاه، را در شرایط منطقه می توان مورد بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: رخداد بارندگی، شبیه ساز باران، عملکرد رسوب، تولید رواناب
 • فاطمه شفاعتی، محمدعلی اسماعیلی، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان صفحه 185
  به منظور مطالعه تاثیر کاربرد کودهای زیستی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر صفات مرتبط با عملکرد دانه جو (رقم صحرا) آزمایشی بصورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با عامل اصلی نیتروژن در سه سطح (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار)، عامل فرعی شامل کود فسفره در 2 سطح (0 و 50 کیلوگرم در هکتار) و عامل فرعی فرعی کودهای زیستی در چهار سطح (عدم مصرف، مصرف باکتری های حل کننده فسفات، مصرف باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، مصرف توام آن ها) و با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد کود نیتروژنی، فسفره، کود بیولوژیک و اثر متقابل کود فسفره و نیتروژنی بر تمامی صفات مرتبط با عملکرد دانه تاثیر معنی داری داشتند. مقایسه میانگین نشان داد با افزایش سطوح کودی نیتروژنه به همراه کاربرد کودهای زیستی (مجزا و تلفیقی) عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش یافت به طوری که بیشترین عملکرد دانه (5‎/364 گرم در متر مربع) در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه به همراه تلقیح توام کودهای زیستی به دست آمد.
  کلیدواژگان: جو، نیتروژن، کود بیولوژیک، فسفر، عملکرد دانه
|
 • Alireza Tavakoli Page 103
  The main objective in production of any rainfed crop, including barley farming is to increase water productivity along with stability in the production of the rainfed crop through improvement of the agronomic management including limited Single Irrigation (SI) and Sowing Date (SD). In order to determine optimal SI management and limited water allocation scenarios, a field experiment was conducted as split-split plot (Randomized Complete Block Design, RCBD) of three replications during two crop seasons, 2004-2006 for two advanced rainfed barley varieties at the main station of Dryland Agricultural Research Institute (DARI) in Maragheh county. The treatments included three SD, five SI scenarios and two rainfed barley varieties (V1=Abidar, V2=Dayton). Amounts and ranges of Rain Water Productivity (RWP), irrigation water productivity (IWP), and total water productivity (TWP) in producing grain, straw and biomass yields, were used to determine optimal program of single irrigation scenarios. Early sowing date for rainfed barley and heavy spring irrigation (100% depletion of available water at root zone) exerted no significant effect on rain water productivity. Early heavy irrigation (100 mm) increased straw. The results revealed that, 100mm-SI at planting time, total water productivity increased up to 8.7 and 8.9 kg.mm-1 for V1 and V2, respectively and also irrigation water productivity increased by 37.4 and 38.5 kg.mm-1 for V1 and V2, respectively. One time limited spring irrigation (50% depletion of available water at root zone) in spring and during the heading to flowering stage, exerted significant effects on yield and increased TWP to 5.6 and 5.8 kg.mm-1 for V1 and V2, respectively. It also increased IWP up to 58.9 and 60.5 kg.mm-1 for V1 and V2, respectively. A comparison of the two rainfed barley varieties, showed that, rain water productivity of Dayton cultivar was equal to 3.2 kg.mm-1, 10 percent more than that of Abidar rain water productivity.
  Keywords: Single irrigation, Water productivity, Barley varieties, Sowing date, Rainfed
 • Fatemeh Karandish, Ali Shahnazari, S. Majid Mirlatifi Page 115
  In this study, the pattern of changes in the values of soil Electrical Conductivity (EC) and soil Temperature (T) under Full Irrigation treatment (FI) as compared with PRD75 and PRD55 treatments (Partial Root-zone Drying which received 75 % and 55% water of FI at each irrigation event) was investigated in 1389 on a maize filed in Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Results demonstrated that there was a strong linear relationship between the values of T and soil water content and as well between EC and soil water content. Results also showed a strong exponential relation between the values of T and EC. Regardless of treatments, the values of EC and T decreased in response to any increase in the soil depth. However, the values of changes in the EC and T in the wetted part of PRD75 treatment were significantly higher than those of the same part in FI treatment. The value of total salt accumulation in the root-zone under PRD75 treatment was 27% less than that at FI treatment. Furthermore, in spite of a 25% water saving under PRD75 treatment, there was no significant decrease in the value of yield efficiency (6.9 ton/ha) as compared with FI treatment (7 ton/ha). Therefore, it can be concluded that applying PRD75 treatment can lead to the most suitable results in this study area.
  Keywords: Correlation coefficient, Yield efficiency, Total salt
 • Hamid Babaei, Abdolhosein Hoorfar, Shahab Araghi Nejad Page 123

  The purpose followed in this study was to utilize the modern model method of Spatial Multi-Attribute Decision Making (MADM) to provide a comprehensive model for priority classification of vulnerable to drought area in the basin of Gavkhouni. The main preference of this method over other methods is that in addition to making use of the geographical data the judgment of decision makers is also made use of at the various levels of decision-making. Based upon the aim followed in the study, the criteria and sub-criteria were defined and weighted through AHP technique. Later, geographical data, in the framework of GIS based layers were standardized, consolidated together, and then the criteria maps produced. Results indicated that through this structure, one is able to simultaneously make several drought indicators, along with the variables affected by drought, as well as the knowledge of the experts (from different angles) plus the view points of the individuals who actually have touched upon the phenomenon of drought involved in the assessment of the drought.

  Keywords: Vulnerable, Gavkhouni, GIS, Spatial Multi, attribute Decision Making
 • Solmaz Rasoulzadeh Gharibdoosti, Omid Bozorg Haddad Page 129

  Pumps are among the early instruments invented by humans to be taken advantage of in the use of water utilities. Design and operation problem of pumping stations is a type of mixed integer non linear programming, in which gradient based optimization methods are not efficient for solving complex problems of this type. In this regard, such evolutionary optimization algorithms as genetic algorithm (GA) have been employed in many scientific fields of application and specially design-operation of pumping stations as a search and optimization tool. Apart from all the capabilities and advantags of such algorithms, they need a large amount of execution time as well as converging to the near optimal solutions, which are considered as some of these method's disadvantages. This paper addresses the optimal design and operation of a pumping station system using a hybrid method for optimization consists of nonlinear programming (NLP) method and GA (NLP-GA). After evaluating the developed hybrid model in a test example mathematical problem, it has been applied and examined in a real world design-operation optimization problem. Then, the results of the NLP-GA algorithm are compared with those of three other methods for the same problem, such as GA, honey-bee mating optimization (HBMO) algorithm, NLP and the Lagrange multipliers (LM) method. The results show that the hybrid NLP-GA performers better results and faster convergence in terms of number of function evaluations toward the optimal solution than those of other methods.

  Keywords: Genetic algorithm, Nonlinear programming, ., Optimization, Design, operation of pumping stations
 • Ali Rahimi Khoob, S. Mahmood Reza Bahbahani Page 139
  Most weather stations in Iran have been installed in arid areas, far from agricultural lands. Therefore, the data gathered are not valid for estimating reference evapotranspiration. The advantage of satellite imagery is the coverage of a wide surface region from where information regarding agricultural areas can be obtained. According to this issue, researchers have converted the Penman Monteith to a simple equation so that it only acts as a function of the surface temperature. The coefficients of this equation are functions of air aerodynamics and incidents of solar radiation and it has been demonstrated that, they are nearly constant as for a region in Argentina. Hence the reference evapotranspiration while using only surface temperatures was estimated with acceptable accuracy. The aim of this study was to evaluate the above mentioned simple equation for the Qazvin Irrigation System. A total of 231 images for a period of 3 years (2006- 2008) with no cloud cover of NOAA satellite images, covering the study area were made use of. The results of the study indicated that, the above mentioned coefficients were not constant for Gazvin irrigated area so as two equations were needed to estimate each coefficient from any day of the year were presented for making the needed estimations. The results showed that the simple equation is in demand of more calibration. The calibration was made and ET0 estimated with an R2 of 0.80 and a Root Mean Square Error (RMSE) of 0.47 mm d-1.
  Keywords: NOAA satellite, Reference evapotranspiration, Gazvin Irrigated Area, Penman Monteith
 • Babak Ebrahimi, Hamid Yousefian, Mehrdad Pasandi Page 149
  Underground dams have recently been considered as hydrological structures for the development of water resources, especially in the dry regions of Iran. In this investigation along with the basic studies and the aquifer flow modeling, the probable hydrogeological effects of an underground dam are investigated. The proposed place for the Ganjeh Underground Dam is Chehel-khaneh Aquifer located in Freydan, Isfahan province. In this study, climatological and hydrological studies, exact geological, geophysical and hydrogeological researches, and a completion of the required data based on different statistical methods have been utilized to examine the feasibility of application of PMWIN, an efficient model for simulation of fluid flow and solute transport in porous media for the Chehel-khane Aquifer modeling. Following the verification of the model, future behavior of the Chehel-Khaneh Aquifer, quantity of stored water, increase vs. decrease in yields of wells and Qanats are assessed and analyzed for various configurations of the underground dam. According to the influence of hydrological constructions on the water resources balance, groundwater balance is calculated and analyzed for the Chehel-Khaneh and Bouein (downstream aquifer) aquifers and the role of the underground dam on the fall of the level of water resources downstream is investigated. According to the findings of the research, optimum height of crest of the underground dam is 2290 m.s.l. Increased storage of the aquifer as a result is 0.47 Mm3 with the discharge of river, wells and Qanats significantly increased. Moreover, Ganjeh Dam would not exert any undesirable effect either on Ganjeh-Daran Road or Ganjeh Village. The effective radius of Ganjeh Dam on downstream aquifer is estimated as less than 700 meters. Due to the construction of the dam, there will arise a 6 meter decrease in water table of the downstream aquifer at the influenced regions.
  Keywords: Aquifer, Underground dam, Groundwater model, Chehel, Khaneh, MODFLOW
 • Farzaneh Ghaderi Nasab Goroohi, Ebrahim Amiri, Mohammad Hadi Davoodi Page 161
  Construction of porous barriers to collect flood flows and gradual release of water, later, is one of the effective techniques for flood control. In this study, by carrying out a set of experiments in a flume with the width of 0.6, depth of 0.8, and length of 14 m, the effects of gradation of stones and downstream slope on the stability of such structures has been investigated. Moreover, the influence of mean diameters of stones along with their standard deviations as regards the stability of the structure have also been scrutinized. Utilizing dimensional analysis technique as well as two-thirds of the observed data, a new relationship for calculating the stable downstream slope in term of discharge, gradation of material and water depths upstream and downstream, has been developed. To evaluate the new relation, the remained one-third of the observed data was compared with those calculated from the new relation. The root of mean square errors and the mean of relative errors were found as 0.04 and 0.09, respectively, indicating a reasonable accuracy of the new relation established.
  Keywords: Overflow, Flood control, Non, Darcy flow, Flow, through, Stability, Pervious barrier
 • Ali Fathzadeh, Rafat Zare Bidaki Page 171
  Estimating snow melt water equivalent is one of the most important challenges in determining the hydrological regime in mountainous basins. There are some problematic obstacles in field observations, due to inaccessibility as well due to difficulties in snow sampling at snow covered peaks making researchers try to find indirect approaches. One of these methods in use is Degree- day model that is simple and used in snow melt estimations. In this study the model is applied along with MODIS images for predicting snow water equivalent at times of peak snow accumulation. For this purpose, following a determination of the time of snow accumulation peak, the degree-days needed for the snow to be completely melted is computed and then, the snow water equivalent at any point calculated by reversing degree-day equation. The results show that there is 13 percent difference between the observed and estimated data. This indicates that MODIS data and degree-day model can acceptably estimate snow water equivalent in not easily accessible areas. Therefore, the degree-day model would be helpful in hydrological monitoring programs in not easily accessible mountainous basins.
  Keywords: Spatial distribution, Snow water equivalent, ., Degree, Day, MODIS
 • Alireza Vaezi, Somayeh Hamidi Nahrani, Mohammad Hosein Mohammadi, Jalal Saba Page 179
  Polymers are among the proper materials for prevention of runoff and soil loss. The study was conducted to investigate the efficiency of Polyvinyl Acetate (PVAc) in decreasing runoff and sediment formation in a marl soil and in the laboratory conditions. PVAc was applied at five levels consisting of zero (control), 50, 100, 150 and 200 kg ha-1 with three replications in flumes filled with a marl soil. The flumes were exposed to five rainfall events with a constant intensity of 40 mm h-1 for 30 min. Results indicated that the rainfall event and polyvinyl acetate significantly (p<0.01 and p<0.05, respectively) affected the runoff and sediment yield. Runoff production and sediment yield increased from first rainfall event to the forth one due to an increase in soil disruption and decline in infiltration rate. The runoff production and sediment yield values in 50 kg ha-1 of the PVAc application amounted to 16.6% and 38% lower than those in the control treatment, respectively. Polyvinyl acetate of 50 kg ha-1 level was recognized as the most effective treatment for prevention of runoff and sediment production. In the coming studies, the effectiveness of the lower levels of the PVAc on control of runoff and sediment formation, as well as plant stabilization is suggested to be investigated.
  Keywords: Rainfall simulator, Sediment yield, Rainfall event, Runoff production
 • Fatemeh Shafaati, Mohammad Ali Smaeili, Hammatolah Pirdashti, Arastoo Abbasian Page 185
  To study the effects of biofertilizers in their different levels of nitrogen (N) and phosphorus (P) on yield related parameters of barley (Sahra cultivar), a split plot experiment based upon a randomized complete block design of three replications was conducted. Main plots consisted of: nitrogen at three levels (0, 50 and 100 kg N ha-1 as urea), while sub plots were: phosphorus at two levels (0 and 50 kg P2O5 ha-1 as triple super phosphate). Sub sub plots consisted of: biofertilizers at four levels (control, inoculation of phosphate solubilizing bacteria or PSM, inoculation of Nitrogen Fixation Rhizobacteria or NFB along with co-inoculation of PSM and NFB). Results revealed that N, P biofertilizer and interaction of N as well as P were highly significant in terms of all the yield related parameters. Mean comparison indicated that increasing of N with inoculation of biofertilizers coud markedly improve grain yield in which maximum grain yield (364.5 gm2) was recorded when the application of 100 kg of Nha-1 plus co-inoculation of PSM and NFB biofertilizers were involved.
  Keywords: Barley, Grain yield, Phosphorus, Biofertilizer, Nitrogen