فهرست مطالب

زبان و ادبیات فارسی - شماره 33 (بهار 1391)
 • شماره 33 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • کریمی امیر بانو، مهدیان مسعود صفحات 9-27
  امروزه ادبیات عامیانه سهم مهمی در شناخت آثار ادبی دارد؛ به طوری که به وسیله ی آن از خلال متون ادبی می توان مسائل ارزشمندی از تاریخ، فرهنگ و تمدن نیاکان هر ملت را استخراج نمود. قصه ها و افسانه ها، نمودهایی از فرهنگ هر جامعه هستند که ما را در شناخت و درک اندیشه های نهانی هر ملت یاری می دهند. در قصه ها و افسانه های مردم جهان، برخی عناصر مشترک وجود دارد که بن مایه های افسانه را می سازد. منظومه های نظامی گرچه جزو شاه کارهای آثار ادبی است؛ اما در ضمن بیان مطالب، افسانه هایی نقل می کند که می توان آن را از دیدگاه ادبیات عامیانه بررسی نمود. این کوشش بیانگر آن است که نظامی نه تنها در جنبه های ادیبانه شعر، بلکه در جوانب داستانی عامیانه هم دستی قوی داشته است. در این مقاله سعی شده است تا عناصر و بن مایه های افسانه ای در منظومه های نظامی شناخته و بررسی شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ، انسان شناسی فرهنگی، فولکلور، افسانه، نظامی گنجه ای
 • جهانیان سوزان، بهزادی اندوهجردی حسین صفحات 29-53
  این مقاله به نقد و بررسی باور پیشینیان در دخالت افلاک و اختران برسرنوشت انسان در شاه نامه فردوسی و بررسی علل پیدایش این باورها و صحت و سقم آنها می پردازد: انسان در اواسط هزاره اول (ق. م) به نجوم دست می یابد. ریاضیات مصری با نجوم بین النهرینی جمع می گردد، انقلاب عظیمی در دانش اخترشناسی پدید می آید و به زودی در جهان خدایان اسطوره ای آسیای غربی اثر می گذارد. خدایانی که تا آن زمان بر روی کوه های المپ و البرز و دیگر مکان ها ساکن بودند به اعماق آسمان و سیارات بالا می روند؛ سرنوشت انسان که تا این زمان در دست بت ها و خدایان زمینی بود، به دست سیارات سپرده می شود سیارات خداگونه می شوند و برای انسان سرنوشت می سازند. نبرد انسان با سرنوشت در طی چند هزاره با تاثیر از آیین های مهری، زردشتی، زروانی و غیره، اساطیر و آیین های گوناگونی را پدید می آورد. شاه نامه فردوسی بزرگ ترین منبع در بازتاب این اندیشه ها است.
  کلیدواژگان: سرنوشت، انسان، خدا، دیو، افلاک و اختران
 • سرامی قدم علی، کمالی بانیانی مهدی رضا صفحات 55-84
  در روان شناسی یونگ، اصطلاحات مهمی چون ناخود آگاهی، درون گرایی، برون گرایی، صور اساطیری (آرکی تایپی) مطرح می باشد که همه در مباحث جدید نقد ادبی، مخصوصا نقد روان شناسانه و نقد اسطوره گرا مطمح نظرند. نگرش و شخصیت بیرونی آن چیزی است که یونگ آن را پرسونا یا نقاب می نامد، اما او معتقد است که همه آدم ها نگرش و شخصیت درونی هم دارند که در صحبت دنیای ناخودآگاه است. به همین خاطر برای توصیف و مشخص نمودن افکت ها و جنبه های ناخودآگاه زنانه شخصیت یک مرد از کلمه آنیما و در مقابل، کلمه آنیموس جنبه مردانه ی یک زن را مطرح می کند. اگزیستانس آنیما، نمود زن خاصی نیست، الگوی باستانی او شامل تاثیرات اجدادی از آن چیزی است که زنانه نام دارد. سهراب سپهری از جمله شاعران تاثیرگذار در ادب پارسی است. با توجه به میتولوژیک بودن شعر سپهری و سیطره شعر آرمان گرای او در تعامل دیالکتیکی با شعر آرمان گریز، شعر او در یک هاله سیال معنایی سیری را از ایپوس به سوی میتوس طی می کند. شعر سوبژکتیویته او با آلترناتیو کردن یک هرمنوتیک ذوقی به هرمنوتیک فلسفی و با واپس زدن اگزوتیک شعری، نوعی فنومولوژی (پدیدار شناسی) را به تصویر می کشد که در این مسیر، شاعر، با گرایش به سوی ضمیر ناخودآگاه خود، تحت امپرسیون معشوق درونیش (آنیما) قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی و تفسیر صور مثالی آنیما در هشت کتاب سهراب سپهری پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: صور مثالی، سپهری، آنیما، هشت کتاب
 • بساک حسن، توکلی ناهید صفحات 85-112
  نقش بازرگانان در چهار منظومه ی حماسی: گرشاسب نامه، کوش نامه، فرامرزنامه و بهمن نامه در این مقاله بررسی شده است. بازرگانان در این حماسه ها در نقشی قراردادی و از پیش تعیین شده ظاهر شده اند و سرایندگان با ورود بازرگان به داستان، زمینه را برای آفرینش صحنه هایی که قهرمان را از مخمصه ای می رهاند یا راه کار تازه ای را می شناساند، آماده کرده اند. به نظر می رسد که بازرگانان از ابزارهای رواج ازدواج برون مرزی (exogamye) در سنت حماسی ایران هستند و در این حماسه ها نیز پیوندهای قهرمان ایرانی داستان را با زنانی غیر ایرانی سبب شده اند. نقش جدی و مهم بازرگانان در این حماسه ها به طورکلی دو نمود دارد: الف- نجات قهرمان داستان و یا کمک به او برای گذر از راهی دشوار در کوش نامه و فرامرزنامه. ب- ازدواج قهرمان داستان به شیوه ی برون مرز همسری در گرشاسب نامه و بهمن نامه.
  کلیدواژگان: بازرگان، داستان، حماسه، گرشاسب نامه، کوش نامه، فرامرزنامه، بهمن نامه
 • نصیری جامی حسن صفحات 113-129
  کتاب «جامع التمثیل» نخستین و کهن ترین فرهنگ جامع امثال فارسی به شمار می رود و مولف آن «محمد علی حبله رودی» در عرصه ی جمع آوری و تدوین امثال فارسی، پیش گام بوده و آغازگر و طلایه دار این شیوه در ادب فارسی محسوب می گردد. این کتاب گنجینه ای مغتنم و مستند از ادبیات عامه (شفاهی) ایران به شمار می رود که مولف با رعایت جنبه ی تعلیمی آن از جاذبه های روایی حکایات و تمثیل ها در تبیین مطالب اخلاقی و تربیتی به خوبی بهره برده است. این اثر از نظر ادبی و ارزش های زبانی و لغوی نیز به عنوان بخشی از میراث نثر فارسی در دوره ای خاص و خارج از حدود ایران قابل توجه است
  کلیدواژگان: ثل، تمثیل، جامع التمثیل، فرهنگ کهن امثال
 • محسنی شهباز، گورک کیوان صفحات 131-144

  جستار حاضر به بررسی و تحلیل داستان علاءالدین و چراغ جادو می پردازد. این داستان از مشهورترین قصه های هزار و یک شب است. اوایل قرن بیستم گروهی از دانشمندان علوم انسانی روسیه شروع به تحلیل ساختاری متن های ادبی کردند و خود را فرمالیست نامیدند. مشهورترین این افراد، الکساندر پراپ نام داشت که بر روی مجموعه قصه های پریان روسی که آفاناسیف گردآوری کرده بود، تحلیل ساختاری را انجام داد. او شیوه و اسلوب کار خویش را ریخت شناسی نامید؛ به مفهوم مطالعه ی اجزای تشکیل دهنده ی قصه و روابطی که بین آنها وجود دارد. با توجه به این که کار پراپ نواقصی دارد و قابل تطبیق بر هرگونه داستانی نیست، در این پژوهش، سعی شده شیوه ای جدید و ابداعی به کار گرفته شود. بدین ترتیب که داستان ابتدا به ساختار افقی که نمایان گر دید جزیی نگر خواننده است تجزیه، سپس کنش گر های اصلی داستان را مشخص کرده؛ در آخر داستان به ساختار عمودی که نمایان گر دید راوی یا دانای کل است تجزیه شود. تا به این ترتیب به کامل ترین شیوه، هدف اصلی پژوهش که مطالعه ی اجزای قصه است، حاصل گردد.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، پراپ، علاءالدین و چراغ جادو، ساختار افقی قصه، ساختار عمودی قصه
 • جعفری کمانگر فاطمه صفحات 145-167
  شاه نامه ی فردوسی به عنوان یکی از بزرگ ترین آثار ادبی فارسی، در بردارنده ی حجم عظیمی از اساطیر ملی ایرانی است. واضح است که شناخت تاریخ نوشته نشده ی هر ملت بدون شناخت اساطیر آن امری غیرممکن است و این امر مستلزم دریافت رمزها، نشانه ها، نقش ها و کارکردهای اسطوره های هرقوم است. پژوهش حاضر با توجه به جغرافیای اساطیری شاه نامه و تحدید بحث به کوه ها و مکان های اساطیری بلندای آن ها در پی شناخت اهمیت کوه ها در اساطیر ایرانی و تبیین جای گاه واقعی این مکان ها در عالم واقع است. این پژوهش نشان می دهد اگرچه هرگز اطلاع از مکان دقیق این جای گاه های اساطیری در عالم واقع امکان پذیر نیست اما با پژوهش در اسطوره های باستانی، دریافت رمزهای آن، توجه به تغییر شکل احتمالی نام ها و پژوهش در آثاری که نخستین ثبت کننده های روایات اساطیری هستند. می توان جای گاه احتمالی بسیاری از مکان های اساطیری را در عالم واقع یافت. اگرچه هیچ تضمینی برای صحت این احتمالات وجود ندارد اما نشانه ها و شواهد موجود تا حدود زیادی نقش راهبردی ای در درک ما ازتطبیق بی چون و چرای عالم اساطیر با عالم واقع دارند.
  کلیدواژگان: اسطوره، جغرافیا، کوه، کاخ، دژ، شاهنامه ی فردوسی
 • ستاری رضا، خلیلی احمد صفحات 169-192
  ولادیمیر پراپ، فولکلور شناس روسی، در نظریه ی ابداعی خود به بررسی ریخت شناسانه ی قصه های پریان روسی پرداخت. او با توجه به طبقه بندی داستان ها که بیشتر بر اساس محتوا و درون مایه ی این داستان-ها بود، رده بندی خود را بر روی فرم و ساختار این داستان ها بنا نهاد. وی نخستین گام در تحقق فرضیه ی خویش را، شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر قصه دانست. پراپ صد قصه را برگزید و آن ها را بر اساس کنش ها و رویدادهایشان بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که افراد و شخصیت های قصه ها مختلف اند، ولی کارهایی که انجام می دهند از شمار معینی تجاوز نمی کند. جهان گیرنامه، یکی از منظومه های حماسی در ادب فارسی است که داستان جهان گیر، فرزند رستم را بیان می کند. نویسندگان این مقاله بر آن شدند تا این منظومه را بر اساس نظریه ی ریخت شناسی پراپ که مشتمل بر سی و یک کارکرد است، تحلیل کنند و این کارکردها را در آن نشان دهند. نتیجه بیان گر این است که بسیاری از این کارکردها بر این منظومه قابل انطباق است، ولی برخی کارکردها و نیز پایان یافتن این منظومه با قصه های پریان همسانی ندارد.
  کلیدواژگان: جهان گیرنامه، پراپ، ریخت شناسی، کارکرد
 • هاشمی ماندانا صفحات 193-211
  یکی از مباحث اصولی در نگاه عارفان، کفر و ایمان است. برداشت های خاص و گوناگون عارفان در این مقوله قابل تامل است از جمله این عارفان که آرای آنان قابل مقایسه با یک دیگر است می توان از عین القضات همدانی و مولانا نام برد.. عین القضات همدانی با نگاهی موشکافانه به تبیین دقایق عرفانی می پردازد و در زمینه کفر و ایمان نیز ضمن آن که به شدت متاثر از آرای عارفانی چون حلاج است با نگاهی که ریشه در اعتقاد او به وحدت وجود دارد درباره کفر و ایمان توضیح می دهد. مولانا نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین عارفان ایران که نقش عمده در شکل گیری و تحول عرفان عاشقانه دارد در این باره نیز نکته هایی قابل تامل ابراز کرده است. مولانا ضمن نظر داشتن به معانی کفر و ایمان در محدوده تشریع، با کمک گرفتن از مفهوم عشق اصیل، جهانی عاشقانه را به تصویر می کشد. در مراحل موردنظر او، کفر کمین گاه ایمان است و برتر از آن عشق خالصی است که کفر و ایمان در کنار آن بی معناست. در عین حال هر دو عارف کفر را مظهر اسم مضل و ایمان را مظهر اسم هادی و منشا آنها را یکی می دانند.
  کلیدواژگان: کفر، ایمان، عشق، مضل، هادی
 • براتی ملوک صفحات 235-245
  جهان ادب پارسی، طی قرن های متمادی دانشمندان، ادیبان و سخن وران بسیاری در دامان مهرپرور خود پرورده است، که آوازه ی ایشان در جهان امروز طنین انداز است. در این میان شاعرانی چون خاقانی شروانی (520 ه. ق) با کاربرد فراوان تشبی هات و استعاره های دور از ذهن و هم چنین با استفاده ی فراوان علوم و فنون مختلف که در نوع خود بی نظیر است دست یابی به مفاهیم شعری خود را بسیار دشوار کرده است، آن چنان که تا جوینده را به ژرفای شعر خود نکشاند، مرواریدی در کفش نمی نهد. نوشته ی پیش رو، به بررسی بیتی از یکی از قصاید دیوان این شاعر پرداخته است. این بیت نیز نشان دهنده ی حیطه ی گسترده ی دانش خاقانی در علم نجوم است؛ و آن اصطلاح «مقابله» یکی از «نظرات خمسه» است. مقابله پدیده ای است که در آن ماه و خورشید در امتداد یکدیگر قرار می گیرند. این پدیده در شبهای بدر اتفاق می افتد
  کلیدواژگان: ماه، خورشید، مقابله
 • خواجه راحله صفحات 247-260
  در این نوشته با بررسی دو داستان سیاوش و افراسیاب و شیر و گاو، همانندی ها و ناهمانندی های شخصیت های دو داستان مشخص گردید و از آن جا که اسطوره، نمایان گر فرهنگ و تاریخ یک ملت می باشد؛ بن مایه ی اساطیری دو داستان مورد پژوهش قرارگرفت تا شاید بتوان به شناخت ریشه و بن مایه ی این دو روایت دست یافت. در این پژوهش درمی یابیم که این اسطوره در ذهن و فرهنگ هر دو ملت ایرانی- هندی به طور جداگانه شکل گرفته و با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، هرکدام از ملت ها، آن را به قالبی ریخته اند. هندیان به سبب مشرب فلسفی، آن را در قالب داستان های تمثیلی و ایرانیان همان اسطوره را در قالب حماسی ریخته و پرورانده اند
  کلیدواژگان: سیاوش، افراسیاب، کرسیوز، گاو، شیر، دمنه
 • صادقی غلام علی صفحات 261-277
  پویایی اندیشه و تخیل آدمی را حد و مرزی نیست، و مروارید اندیشه وقتی ستوده و زیبنده می نماید که از تنگ نای صدف زمان و مکان بیرون خزد و گرد و غبار تیره ی روزگار دامنش را نیالاید. راز موفقیت و کام یابی آثار ادبی جهانی را نیز در همین خصوصیت باید جستجو کرد. اگر محصول آثار ادبی؛ فراگیر، بالنده و طراوت بخش باشد؛ همواره دل نشین و دلپذیر خواهد بود. آن چه شایان ذکر است نقد و مقایسه ی آنها با توجه به معیارهای منطقی و علمی ارزیابی آن ها به دور از شایبه ی غرض ورزی و رسیدن به نتیجه ای مفید و قابل پذیرش است. در این جای گاه، نگارنده برآن است تا در حد وسع و مجال، اندیشه فرخی سیستانی و متنبی را- البته با توجه به دو قصیده- که هرکدام در تاریخ ادبیات دو زبان، جای گاه والایی دارند و نیز دارای اشتراکات و اختلافات در زمینه های مختلف هستند؛ مقایسه کند و به جلوه های ذوقی، هنری و موضوعی، محتوایی آن اشاراتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: متنبی، فرخی، قصیده، اندیشه و محتوی، اشتراکات، اختلافات
 • حسینی کازرونی احمد، اسماعیلی فاطمه صفحات 279-294
  یکی از جذاب ترین قسمت های شاه نامه، بدون شک عاشقانه های آن است که در لابه لای داستان های حماسی، پهلوانی و اساطیری به خوبی می درخشند. چون از شاه نامه به عنوان یک اثر حماسی یاد می کنند، همه چیز در آن تحت الشعاع حماسه قرار می گیرد، عاشقانه های آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما آن چیزی که در مورد عاشقانه های شاه نامه بسیار مهم است این است که عشق های راستین در شاه نامه غالبا به وصال انجامیده است. عشق در شاه نامه مانند آب روان و روشن است که جریان آن نه در جهت تسلیم و انفعال یا هوس و غریزه است بلکه در جهت تلطیف روح پهلوانی و انسانی است رودابه، تهمینه و منیژه دل بسته نمی شوند مگر به سبب آن که نیروی مردانگی و جاودانگی در پهلوانان می بینند، زنان در نبرد میان نیکی و بدی و پیروز شدن، دوشادوش مردان خود پیش می روند. هم دل دار هستند و هم هم آورد.
  کلیدواژگان: عاشقانه ها، شاه نامه، ساختار، داستان های حماسی
|
 • Amirbanookarimi, M. Mahdian Pages 9-27
  Today folk literature has an important role in knowing literary works. It can be used to extract valuable information about our ancestors\\\'' culture، history، and civilization from literary texts. Legends and stories represent the culture of every society. They help us know and understand the inherent ideas of every nation. In stories and legends of people all over the world، there are some common elements which form the themes of legends. Although epic works are regarded as literary masterpieces، they also narrate legends which can be studied in terms of folklore. Nezami mastered not only the literary aspects of poetry but also the narrative aspects of folk literature. The present article tries to find and study the elements and themes of legends in his works.
  Keywords: culture, anthropology, folklore, legend, NezamiGanjavi
 • S. Jahanian, H. Behzadi Pages 29-53
  The present article reviews and studies ancient beliefs in the intervention of stars and heavens in man\''s destiny in Ferdowsi\''sShahnameh. It studies where they come from and whether they are true or wrong. Astronomy appeared in the first millennium B. C. Egyptian math joined Mesopotamian astronomy; a great revolution emerged in astronomy which affected the world of mythical gods in West Asia. The gods who resided inthe mounts of Olympus، Alborz، etc. ascend up to heavens and planets. Man\''s identity، which was in the hands of idols and earthly gods، is handed to heavens. Planets become godly and determine man\''s destiny. Over several millenniums، man\''s fight with destiny creates various myths and rituals.
  Keywords: destiny, man, god, demon, heavens, stars
 • Q. A. Sarami, M. R. Kamalibanian Pages 55-84
  In his psychological view، Jung uses important terms like unconsciousness، introversion، extroversion، and archetypal images، all of which are taken into account in modern literary criticism especially psychological and literary criticism. Jung calls the external attitude and character persona or mask. Yet، he believed that people also have an internal character، i. e. the unconscious world. Jung uses the word anima to refer to the unconscious female aspects of a man\''s character and the word animus to refer to the male aspects of a woman\''s character. Anima does not represent a certain woman. The ancient model consists of all the ancestral effects that constitute femaleness. SohrabSepehri is an influential poet in Persian literature. Thanks to the mythological nature of his poetry and the domination of his idealistic poetry in the dialectical interaction with non-idealistic poetry، his poetry is in a volatile semantic halo which moves from Epos to mythos. In this direction، the poet moves towards his unconscious mind and is under the impression of his internal beloved (anima). The present article studies the images of anima in one of his works: HashtKetab.
  Keywords: images, Sepehri, anima, HashtKetab
 • H. Bassak, N. Tavakkoli Pages 85-112
  This article studies the role of merchants in four epic works: Garshasbnameh، Kooshnameh، Faramarznameh، and Bahmannameh. In these works، merchants have an arbitrary role. Poets have used merchants to create scenes to help the hero flee or to help him find a new solution. It seems that merchants were also used to propagate exogamy in Iranian epic tradition. In these epic works، they brought about the ground for Iranian heroes to marry non-Iranian women. The important and serious role of merchants can be two-fold: A. Saving the hero or helping him to find a way (in Kooshnameh and Faramarznameh) B. Paving the way for the hero to marry exogamously (in Garshasbnameh and Bahmannameh)
  Keywords: merchant, story, epic, Garshasbnameh, Kooshnameh, Faramarznameh, Bahmannameh
 • H. Nassirijaami Pages 113-129
  Jame` al-Tamthil is considered to be the first and the oldest comprehensive dictionary of Persian proverbs and adages. The author، Mohammad Ali Hablehroodi، was a forerunner in the field of collecting and compiling Persian adages and sayings. This book is regarded to be a valuable documented treasure of Iranian folklore (oral literature). In addition to the instructional aspect، the author utilizes the narrative attractions of parables and adages to explicate ethical and educational materials. This work is valuable in terms of literature، language، and vocabulary in Persian literature inside and outside Iran.
  Keywords: adage, parable, Jame al Tamthil, ancient dictionary of adages
 • Sh. Mohseni, K. Govark Pages 131-144

  The present article studies and analyzes the story of Aladdin and the Magic Lamp، a famous story in the collection of one-thousand-and-one-nights stories. In the early twentieth century، a group of Russian humanities scholars started to structurally analyze literary texts; they called themselves formalists. The most famous formalist was Alexander Prop، who structurally analyzed a collection of Russian fairy tales compiled by Afanasiv. Prop called his analytic method formalism،. i. e. the study of the constituents forming the story and the relations among them. Inasmuch as Prop's work has some shortcomings and cannot be applied to every story، the present research seeks to exploit a new innovative

  Method

  First، the story was analyzed into a horizontal structure representing the reader's eyes. Then، the main functions of the story were determined. Finally، the story was vertically analyzed، which represents the narrator's view. Hence، the components of the story were analyzed completely.

  Keywords: formalism, Prop, Aladdin, the Magic Lamp, horizontal structure, vertical structure
 • F. Jafarikamangar Pages 145-167
  As a great literary work of Persian literature، Shahnameh incorporates a large volume of Iranian national myths. It is clear that the non-written history of a nation cannot be studied without knowing its myths. It requires the understanding of the mysteries، signs، functions، and roles of myths. Regarding the mythical geography of Shahnameh and limiting the discussion to mounts and mountain-top mythical places، the present article seeks to know the importance of mounts in Iranian mythology and to determine the real location of these places in the real world. The probable location of many of these mythical places can be guessed by studying ancient myths، understanding the mysteries، considering the probable change of names and paying attention to the existing images and evidence.
  Keywords: myth, geography, mount, palace, castle, Shahnameh
 • R. Sattari, A. Khalili Pages 169-192
  Vladimir Prop، a Russian folklorist، embarked on a formalistic study of Russain fairy tales. Unlike other classifications which classify stories on the basis of content and theme، his classification is based on the form and structure of stories. In his opinion، the first step is to know and find the constant elements and the changing elements of a story. He concluded that stories have various characters، but what they do is limited. Jahangirnameh is an epic work in Persian literature that narrates the story of Jahangir، Rostam\''s son. The present article tries to study this work on the basis of Prop\''s theory of formalism and to explicate thirty-one functions of the theory in this work. Many of these functions can apply to this work، but some functions and the end of this book of poems are not compatible with fairy tales.
  Keywords: Jahangirnameh, Prop, Formalism, function
 • M. Hashemi Pages 193-211
  The issue of infidelity and faith is a basic issue in mysticism. Mystics have different impressions of this issue. Ein al-QozatHamadani and Mowlana are two mystics whose ideas are comparable. Hamadani has a hair-splitting view of mysticism. Influenced by mystic ideas like Hallaj\''s، he explicates the issue of infidelity and faith. Mowlana، a great Iranian mystic who has had a great role in the formation and development of romantic mysticism، has stated noteworthy points on this issue. Having a religious look at the issues of infidelity and faith and exploiting the concept of real love، Mowlana portrays a loving and lovely world. In his view، infidelity is a place of ambush for faith. Over and above all is the pure love which makes infidelity and faith meaningless. However، both Hamadani and Mowlana consider infidelity to represent misguidance and faith to represent guidance، both of which have the same origin.
  Keywords: infidelity, faith, love, misguidance, guidance
 • M. Barati Pages 235-245
  In its very long history، Persian literature has had many scholars، men of letters، and poets، many of whom are famous all over the modern world. One great poet is KhaqaniShervani (520 H. G.) who used a plethora of hard-to-understand similes and metaphors. A reader should try hard to understand his poems. The present article studies a line from a poem by Khaqani. This line displays his vast knowledge of astronomy. The term opposition، one of the \ «five theories،\» is a phenomenon in which the sun and the moon are in the same line. It occurs when the moon is full.
  Keywords: moon, sun, opposition
 • R. Khajeh Pages 247-260
  This article studies the similarities and differences between the characters in the two stories of \ «Afrasiab and Siavash\» and \ «the Lion and the Cow. \» Inasmuch as myths represent a nation\''s culture and history، the mythic themes of the two stories were studied so as to be able to understand the roots and themes of these two narratives. The present research shows that this myth has been formed differently in the mind and culture of Iranians and Indians. Each nation has formed it its own way on the basis of its social، political and cultural circumstances. Indians، due to their philosophical attitude، have formed an allegory، and Iranians have formed an epic out of the same myth.
  Keywords: Siavash, Afrasiab, Kersivaz, cow, lion, Demneh
 • Gh. A. Sadeqi Pages 261-277
  Man\''s intellectual dynamism and imagination has no borders. A thought is admirable and graceful when it can stand the test of time. This is the secret of success for world-famous literary works. It is important to review and compare the works in an impartial scientific and logical way. Therefore، the present article endeavours to compare Farrokhi Sistani and Motanabbi، each having a sublime place in the history of the two languages، in terms of these two odes and to display their artistic، content، and aspects.
 • S. A. Hosseini K., F. Esmaili Pages 279-294
  One of the most attractive parts of Shahnameh is undoubtedly the love stories which stand out among epic and mythical stories. Since Shahnameh is considered to be an epic work، everything in it is influenced by the epic theme and its love stories have been neglected. What is interesting and important about Shahnameh\''s love stories is that in most cases the lovers fulfill their love. Like water، love in Shahnameh is limpid and running; it does not flow towards lust and instinct، but it is used to freshen the champion and human spirit. Roodabeh، Tahmineh، and Manijeh are enchanted only when they see manliness and immortality in heroes. Women accompany men in the fight between good and evil. They are both lovers and fellow combatants.
  Keywords: love story, Shahnameh, structure, epic