فهرست مطالب

شیلات - شماره 1 (بهار 1391)
 • شماره 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی نعمت اللهی، محمد لایقی صفحه 1
  هدف از این مطالعه کمی کردن پاسخ های رفتاری یک دسته از ماهیان رزی بارب Puntius barbus)‎) در مواجهه با استرس حاد کاهش دما با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر است. تعداد چهار اکواریوم با تراکم 30 قطعه ماهی به صورت دوتایی جهت مطالعه ماهیان در شرایط استرس در مقایسه با شرایط نرمال مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت شنا و برخی از پارامترهای ژئومتریک دسته، مانند میانگین محل قرارگیری مرکز جرم دسته و فاصله آن در جهت محورهای X، Y، Zو تحرک و تراکم دسته ماهیان، بوسیله شاخص PMP با 10 دقیقه فیلمبرداری از دو منظر در دو شرایط نرمال و استرس به طور پیوسته ارزیابی و مورد محاسبه قرار گرفت. سپس شاخص های بیان شده در شرایط استرس حاد کاهش درجه حرارت (ورود آب سرد 8 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه) با شرایط نرمال مقایسه گردید. تعداد شش قطعه ماهی برای اندازه گیری هورمون کورتیزول نیز بلافاصله بعد از اتمام آزمایش، نمونه برداری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در هنگام ورود آب سرد با دمای 8 درجه سانتیگراد، موقعیت میانگین مرکز جرم دسته ماهیان در راستای محورهای X، Y، Z، نوسانات شدیدی نسبت به حالت نرمال و دمای ثابت دارد که در ارتباط با جمع شدن دسته ماهیان در مناطق خروجی آب که دمای بالاتری داشت، می باشد. شاخص PMP نیز تجمع دسته ماهیان را در محل خروج آب نشان داد. همچنین میانگین سرعت شنای دسته ماهیان نیز نسبت به حالت نرمال کاهش داشت.(P<0.05) این تغییرات رفتاری در دسته ماهیان با افزایش مقدار هورمون کورتیزول که شاخص فیزیولوژیک استرس می باشد (P<0.05)، همراه بود. تایید نتایج رفتار با نتایج هورمون کورتیزول موید این است که میتوان بدون دستکاری و خونگیری، با مشاهده و آنالیز کامپیوتری رفتار بوسیله نرم افزار تهیه شده، از شرایط طبیعی و احیانا غیر طبیعی ماهی مطلع شد.
  کلیدواژگان: کامپیوتر، کورتیزول، ماهی رزی بارب، رفتار دسته جمعی، بینایی
 • جمیله پازوکی صفحه 15
  تن ماهیان از نظر تجاری اهمیت زیادی دارند. مقدار زیادی از تن ماهیان صید شده از خلیج فارس و دریای عمان وارد کارخانه های تهیه کنسرو می شوند. طی عمل آوری مقدار زیادی پوست به جا می ماند که بهره برداری زیادی از آن نمی شود. در سال 1388 از پوست ماهیان گیدر(Thunnus albacares)‎، هوور Thunnus tonggol)‎)و هوور مسقطی (Katsuwonuspelamis)‎هر یک به میزان یک کیلو گرم تهیه و به صورت منجمد به آزمایشگاه منتقل شدند. آزمایشات برای استخراج ژلاتین و روغن از پوست در سه تکرار انجام شد. میانگین میزان ژلاتین و روغن پوست ماهی گیدر به ترتیب 81‎/10، 25‎/7 درصد، ماهی هوور مسقطی 73‎/16، 09‎/12 درصد و پوست ماهی هوور 46‎/16، 23‎/14 درصد بود. اختلاف معنی دار ی بین میزان ژلاتین و روغن پوست ماهی گیدر با دو گونه دیگر مشاهده شد. ژلاتین بدست آمده در دمای 5 درجه سانتیگراد و مدت زمان 3 ساعت منعقد شد و حلالیت آن در دمای 70 درجه سانتیگراد و مدت زمان 40 دقیقه بدست آمد. میزان ژلاتین وروغن به دست آمده از پوست این سه گونه ماهی قابل ملاحظه می باشد. با توجه به برخی خواص فیزیکی و شیمیایی ژلاتین و روغن فوق شاید بتوان در صنایع غذایی از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دریای عمان، دریایی، ایران، تن ماهیان، منابع
 • مجید ساعدی، میرمسعود سجادی، همایون حسین زاده صحافی، حسین عمادی صفحه 27
  تاثیر جایگزینی آرد ماهی توسط آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بر روی عملکرد رشد، ترکیب بدن و شاخص های خونی در 8 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. 5 جیره غذایی با پروتئین خام 46‎/0± 04‎/32 درصد و انرژی ناخالص KJ/g31‎/0± 26‎/17 فرموله شد. جیره غذایی شاهد حاوی 50 درصد آرد ماهی بود، درحالی که 4 جیره غذایی دیگر حاوی 5‎/16، 33، 5‎/49 و 66 درصد آرد سویا با جایگزینی 25 (25SBM)‎، 50 (50SBM)‎، 75 (75SBM)‎ و 100 درصد (100SBM)‎ پروتئین آرد ماهی بودند. 195 قطعه بچه ماهی انگشت قد با میانگین وزنی 07‎/0 ± 8‎/1 گرم در 5 تیمار (هر تیمار 3 تکرار) توزیع شدند. پس از 8 هفته غذادهی، وزن بدست آمده و ضریب رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای 25SBM و 50SBM به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود. اختلاف معنی داری در غذای مصرفی در تیمار50SBM نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. تیمار 100SBM بیشترین (ضعیف ترین) مقدار ضریب تبدیل غذایی را نسبت به سایر تیمارها داشت، درحالی که در 4 تیمار دیگر اختلاف معنی داری در ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد. ترکیب کل بدن تیمار50SBM بطور معنی داری پروتئین خام، چربی و خاکستر کمتر و رطوبت بیشتری از سایر تیمارها داشت. ماهیان تغذیه شده با جیره 100SBM بیشترین مقدار هموگلوبین و کمترین مقدار هماتوکریت خون را در بین تیمارها داشتند. نتایج نشان داد که می توان یک جیره اقتصادی را بدون داشتن اثرات نامطلوب در رشد با 50 درصد پروتئین آرد سویا در این ماهی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آرد ماهی، آرد سویا، (Piaractus brachypomus)، عملکرد رشد، پاکوی قرمز
 • ایمان سوری نژاد، محمد رضا کلباسی صفحه 39
  با توجه به اهمیت مشارکت ژنتیکی تمامی مولدین مورداستفاده درتکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر برای افزایش خزانه ژنی نسلهای بعد، تاثیر یکسان سازی حجم مایع منی مولد ین مختلف در تولید نسل F1 به شیوه لقاح مخلوط، با محاسبه اندازه جمعیت موثر (Ne)‎در لقاح مخلوط چهار مولد نر و ماده با حجم و تعداد مساوی مایع منی و تخمک در دو تیمار مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مشارکت ژنتیکی به کمک واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از سه جایگاه ر یز ماهواره دارای آللهای یگانه (Str591،73، 58 (انجام شد. ژنوتیپ والدین و نسل F1 با دستگاه توالی یاب خودکار تعیین و آللها با نرم افزار GeneMapper امتیازدهی شدند. والدین بر اساس روش حذف و با استفاده از 3 جایگاه با بیشترین قدرت ردیابی از طریق نرم افزار FAP ردیابی گردیدند. میزان Ne در تیمارهای اول و دوم به ترتیب 84‎/0 و 51‎/0 محاسبه گردید که مبین کاهش معنی دار تنوع ژنتیکی در آلوین ها بود (05‎/0>P)‎. یکسان نمودن حجم مایع منی و تعداد تخمک نه تنها منجر به مشارکت متعادل مولدان در تولید نسل بعدی نگردید، بلکه اختلافات زیادی در میزان مشارکت ژنتیکی مولدان و بویژه جنس نر در تولید آلوین ها ایجاد نمود. افزایش Ne در تکثیر مصنوعی مولدان ماهی آزاد دریای خزر مستلزم انجام اصلاحاتی در الگوی آمیزش مولدان این ماهی در مراکز تکثیر ایران می باشد.
  کلیدواژگان: موثر، حجم مایع منی، Salmo trutta caspius، ریزماهواره، اندازه جمعیت
 • ظهیر شکوه سلجوقی، غلامرضا رفیعی، آرش جوانشیر، علیرضا میرواقفی صفحه 53
  در سیستم های مدار بسته پرورشی آبزیان ترکیبات نیتروژن دار از مهمترین آلاینده های آنیونی محسوب می شوند. تعویض گرهای یونی معدنی عمدتا بدلیل داشتن بار در ساختار شبکه ای خود در حذف کاتیونها مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ تمایلی از خود نسبت به جذب آنیونها نشان نمی دهند، از این رو با تغییر ساختار سطحی آنها می توان علاوه بر جذب کاتیون ها به جذب آنیون ها نیز مبادرت ورزید. در این تحقیق با استفاده از یک ترکیب آلی بنام تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (TDTMA)‎ و تیمارهای گرمایی به اصلاح ساختار سطحی و لایه ای ترکیبات معدنی موجود پرداخته شد تا به جذب آنیونهای نیتروژن دار موجود در سیستم پرورشی پرداخته شود. در این بررسی از سه سطح دمایی (10، 15 و 20) و پنج سطح pH (6، 5‎/6، 7، 5‎/7 و 8) استفاده شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای محیطی بر میزان جذب آنیونی موثر می باشند. اثر افزایش دما بر میزان جذب آنیونی نیترات و نیتریت در نمونه پساب آبزی پروری و دما در نمونه استاندارد بر جذب نیترات دارای اثر معنی داری توسط دو جاذب داشت (05‎/0>p)‎ در حالی که در پساب آبزی پروری، pH بر میزان جذب آنیون نیتریت توسط دو جاذب روند منظمی را از خود نشان نداد. نتایج مشخص نمود که فاکتورهای محیطی از قبیل دما، pH، غلظت آنیونی، حضور سایر آنیون ها و یو نهای مزاحمتی در ظرفیت جذب موثر می باشند. استفاده از تعویض گر های یونی اصلاح شده به منظور جذب آنیون های مضر در مدار بسته می تواند به عنوان ابزاری جدید مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جذب آنیون، تعویض گرهای یونی، مدار بسته، سیستم، ترکیبات نیتروژن دار
 • باقر مجازی امیری صفحه 67
  مرحله انکوباسیون و نگهداری تخم تا زمان تفریخ لارو در فرآیند تکثیر و پرورش ماهی، ازحساسیت بیشتری نسبت به سایر مراحل برخوردار است. وجود عوامل ناشناخته در خصوص این مرحله از تکثیر و پرورش ماهی سفیدRutilus frisii kutum که گونه بومی سواحل جنوبی دریای خزر بوده و از اهمیت زیادی در امر بازسازی ذخایر برخوردار می باشد، دلیلی برای انجام بررسی های دقیقتر پیرامون این موضوع گردید. چگونگی تکامل تخم وجنین ماهی سفید، تا زمان تفریخ لارو (به مدت 7روز) در درجه حرارت Co20- 18، توسط لوپ(مطالعه ریخت شناسی) و میکروسکوپ نوری (بافت شناسی) مورد بررسی قرار گرفت. از تخم ها وجنین ها در مراحل مختلف تکاملی نمونه برداری شد، سپس ازطریق شفاف سازی به روش ماکروسکوپی و آماده سازی بافت به روش میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات اولیه به وضوح تقسیمات سلولی، ایجاد حفره تسهیم و گاسترولاسیون را در روز دوم و تشکیل سه لایه زاینده یعنی اکتودرم، _ مزودرم و آندودرم را در روز سوم نشان داد. گسترش بلاستودرم به اطراف زرده یا حالت روخزیدگی، تا شکل گیری نوتوکرد و تشکیل صفحه عصبی به طور میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک در روز سوم مشاهده گردید. اندام زایی همرا با مرحله نورولا از روز سوم شروع و تا زمان تفریخ ادامه یافت. به طور کلی در این مطالعه دو مرحله پیش از لقاح و 19 مرحله مجزا پس از لقاح در روند تکامل جنین ماهی سفید تشخیص داده شد. در ادامه این مراحل، روز پنجم پس از لقاح چشم زدگی محسوس گردید و بالاخره در روز هفتم اغلب تخم ها شکوفا شده و لاروها از تخم خارج شدند.
  کلیدواژگان: جنین شناسی، تخم لقاح یافته، ماهی سفید دریای خزر، رشد و نمو، بافت شناسی تکاملی
 • سیده فاطمه منصف راد، جاوید ایمانپور نمین صفحه 79
  در این مطالعه روابط متقابل برخی فلزات ضروری (مس و روی) و غیرضروری (کادمیوم و جیوه) در بافت کبد و عضله ماهی سفید بررسی شد. نمونه ها در فصل صید (اسفند 1387- فروردین 1388) از سواحل جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) صید شدند. اندازهگیری فلز جیوه با استفاده از روش بخار سرد و اندازهگیری فلزات مس، روی و کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی Thermo Electron Corporation مدل GFS 97 و بر اساس میکروگرم در گرم وزن خشک انجام گرفت. به استثنای فلز کادمیوم که تنها در بافت کبد مشاهده شد، هیچ ارتباط معنیداری بین مقدار هر فلز در بافت کبد با غلظت همان فلز در عضله مشاهده نشده است. به نظر میرسد افزایش فلز روی در بافت کبد میتواند با افزایش تجمع فلزات جیوه و کادمیوم در این بافت همراه باشد. همچنین افزایش فلز مس در بافت کبد نیز به طور معنیداری سبب افزایش تجمع فلز جیوه در بافت کبد و عضله شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد اثرات متقابل فلزی در بافت ماهیان بر تجمع فلزات ضروری و سمی موثر میباشد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum، دریای خزر، مس.، روی، جیوه
 • علیرضا نظری بجگان، احسان کامرانی صفحه 89
  ماهی هوورThunnus tonggol یکی ازگونه های مهم اقتصادی خلیج فارس ودریای عمان می باشد. تنظیم الگوی برداشت مناسب و پایدار یک ذخیره مستلزم تعیین برخی ازخصوصیات زیستی و متغیرهای پویایی شناسی جمعیت آن می باشد.هدف از این بررسی تعیین پارامترهای رشد و تعیین سن ماهی هوور در حوزه استان هرمزگان است. به همین منظوراطلاعات مربوط به این ماهی از فروردین تا اسفندماه1389 از شش تخلیه گاه اصلی حسینه، کنگ، بندرعباس، سلخ، سیریک وجاسک دراستان هرمزگان جمع آوری گردید. میانگین طول ماهی هووردر طی زمان بررسی 63 سانتی مترمحاسبه گردید. پارامتر های رشد L∞، K و مقدار t0به ترتیب 23‎/112 سانتی متر، 3‎/0 درسال و 38‎/0– سال به دست آمدند و نتایج نشان دادکه این ماهی ازسرعت رشد بالایی دردو سال اول زندگی خود برخوردار است. متوسط طول ماهیان در پایان 1 سالگی به 38 سانتی متر بالغ می گردید این طول در پایان سال های دوم، سوم و چهارم به ترتیب به 57، 72 و82 سانتی متر می رسید. مقدارشاخص ضریب رشد (ǿ) برابر با6‎/3 محاسبه شدکه با سایرمطالعات انجام شده دراقیانوس هند مشابهت داردو می توان نتیجه گرفت که رشد ماهی هوور در منطقه اقیانوس هند از الگوی یکسانی پیروی می کند.
  کلیدواژگان: پارامترهای رشد، استان هرمزگان، ماهی هوور، تعیین سن، پیشرفت مدها
|
 • Mohammad Ali Nematollahi, Mohammad Layeghi Page 1
  In order to quantify of schooling behavioral responses of Rosy barb (Puntius barbus) subjected to acute decreasing temperature stress monitored by computer- vision system. Four aquaria as duplicate with a density of 30 fish per unit were used for rearing of fish in normal and stress conditions. Some geometric schooling parameters such as average location of center gravity school and distance of coordinate axels X, Y, Z and average of swim speed were used for calculating. Additionally mobility and density of fish school were evaluated by the ‘Projected Mobility Picture’ (PMP) index. Expressed indices for normal temperature condition were compared with acute stress of low temperature. Cortisol was measured from whole body with sampling 6 fish before and after stress. The results showed that schooling behavioral was changed by entering, 8◦C water, and expressed indices were different significantly. While average location of center gravity school and distance of coordinate axels X, Y, Z showed intensity fluctuations in all three directions was correlated with spreading and contracting of the school. PMP index showed an accumulation of the school in the outlet area. The average of swim speed of fish school decreased under stress conditions compared to normal conditions (P<0.05). Cortisol levels increased significantly after stress which support behavior parameters (P< 0.05).
  Keywords: Fish schooling, Cortisol hormone, behavior, Rosy barb, Image processing
 • Jamileh Pazooki Page 15
  Tuna fishes are valuable in fisheries. A large amount of tuna fishes which are caught in Persian Gulf and Oman Sea are used for producing fish cans. A lot of skins, left after fish processing that have not any usages. In 1388, one Kg. skin of Thunnus albacares, Thunnus tonggol and Katsuwonus pelamis were frizzed and carried to laboratory. Investigations were held on skin sample for extracting oil and gelatin in three replicate. The average of oil and gelatin which were achieved from Thunnus albacares skin was 10.81%, 7.25%, from Katsuwonus pelamis was 16.73%, 12.09% and from Thunnus tonggol was 16.46%, 14.23% respectively. A significant difference has been seen between the oil and gelatin of Thunnus albacares and two other fishes. The gelatin, coagulated in 5°C after three hours as well as its solvent obtained in 70 °C, after 40 minutes. The amount of gelatin and oil which obtained from these three tuna fishes are significant. Due to some Physical and Chemical features of these two components, may be they can be used in food industry.
  Keywords: Tuna fish, Iran, recourses, Marine, Sea of Omman
 • Majid Saedi, Masoud Sajjadi, Homayoun Hosseinzadeh, Hossein Emadi Page 27
  The effect of replacing fish meal with soybean meal in diets for red pacu on growth performance, body composition and hematological indices was evaluated in an 8-week trial. Five isonitrogenous and isocaloric diets formulated containing 32.04 ± 0.46 crude proteins and 17.26 ± 0.31 KJ gross energy g-1 diet. The control diet was formulated to contain 50% fish meal, whereas in the other four diets soybean meal was included at 16.5, 33, 49.5 and 66% to replace 25 (SBM25), 50 (SBM50), 75 (SBM75) and 100% (SBM100) of the fish meal protein. One hundred and ninety fish (with average weight 1.8 ± 0.07g) were randomly distributed into five treatments (each treatment included 3 replicates). Weight gain and specific growth rate in fish fed SBM25 and SBM50 diets were significantly higher than any of other treatments. Feed consumption in fish fed SBM50 diet was significantly higher than other treatments. Feed conversion ratio in fish fed SBM100 diet was significantly higher than fish fed other treatments, while no statistical significant difference was observed between the four other treatments. Whole body composition fish fed SBM50 diet had significantly lower crude protein, lipid, ash and higher moisture compared with other treatments. Fish fed SBM100 diet had a significantly higher hemoglobin and lower hematocrit than other treatments. The results indicated that an economical diet can be formulated using 50 percent soybean meal in red pacu diets without adverse effect on growth performance.
  Keywords: Fish meal, Soybean meal, Growth performance., (Piaractus brachypomus), Red pacu
 • Iman Sourinezhad, Mohammad Reza Kalbassi Page 39
  Due to importance of genetic contribution of all broodstocks in artificial propagation of Caspian brown trout Salmo trutta caspius for increasing gene pool in future progeny, effects of milt volume equalization of broodstocks in mixed milt fertilization were assessed. (Ne) was calculated through equal gamete mating of four male and female breeders in two trearments. Assesment of genetic contribution were carried out by polymerase chain reaction using three polymorphic uniqued allel microsattelite loci (Str 591, 73, 58). Parental and progeny genotype were determined by automated ABI PRISM sequencer system and allels were scores by using Gene Mapper software. Pedigree tracing was performed in the basis of exclusion method in FAP program using three polymorphic microsatellite loci in breeders. Ne was calculated as 0.84 and 0.51 in the first and second treatment, respectively which subsequently reduced genetic diversity in alevins significantly (P>0.05). Equalization of milt volume and ova number not only did not result in balanced contribution of breeders, but also produced large variations in contribution to progeny, especially among males. Final results confirmed that real increasing of Ne in artificial breeding of Caspian trout breeders needs serious modifications in fertilization design of breeders in artificial breeding centers in Iran.
  Keywords: Milt volume, population size, Microsatellite, Salmo trutta caspius, Effective
 • Z. Shokouh Saljoghi, Gholam Reza Rafiee, Arash Javanshir, Ali Reza Mirvaghefi Page 53
  Nitrogenous compounds are the main anionic pollutants in recirculating aquaculture systems. Ion exchangers are vastly applied in waste water industry. Negative surface charge? of the zeolites and clays enable them for cation absorptions, however, they do not have any tendency for absorbing anion absorptions. Meanwhile, by modifying surface structure??, they can absorb anions. In the present study, modifications of superficial and layered structures of clays were carried out using the organic compound, tetradecyltrimethylammonium and heat treatment to enable the ion exchangers to absorb the nitrogenous anions from rearing system. Three different ambient temperatures (10, 15 and 20 °C) and different pHs (6, 6.5, 7, 7.5 and 8) were used. Results showed that environmental conditions influenced anionic adsorption. Nitrate and nitrite absorption from aquaculture effluent and nitrate from standard solution by two absorbent had significant effect by ambient temperature (P< 0.05). In aquaculture effluent, pH did not show any regular effect on nitrite absorption. It was inferred that environmental factors such as temperature, pH, anion concentration, presence of other ions and counter ions are effective on absorptive capability of a given ion. Results showed that modified ion exchangers might be useful for harmful anion absorption from recirculating aquaculture system.
  Keywords: Anion absorption, Surfactant, Zeolite, Reticulation system, Bentonite, Nitrogenous compounds
 • Bagher Mojazi Amiri Page 67
  In fish propagation and aquaculture industry, egg incubation period up to hatching is the most critical time. There is scarce information about events happening during this period for Caspian Kutum, which is a very economically important endemic fish in the Caspian Sea. Morphological and histologial developmental changes of Caspian kutum eggs and embryo up to hatching were investigated. Developing eggs from incubator was cleared through the exposure of Acetic acid (1-2%) to study the morphological and histological observation for tissue changes. Early results have shown the cells divisions, archenteron formation and Gaustrolation in second day which result in formation of 3 germinal layers including ectoderm, mesoderm and endoderm. Histological and morphological studies followed blastoderm extending or epibolic expansions which result in notochord and neural plate formation. After that organization started along with neural formation stage and continued till hatching time. Consequently, according to our results, two stages before fertilization and 19 stages after that has been distinguished. Eggs were eyed in fifth day after fertilization and larvae hatched finally as usual in seventh days in 18C.
  Keywords: Caspian kutum, Fertilized eggs., Development, (Rutilus frissi kutum), Embryology
 • S.Fatemeh Monsef Rad, Javid Imanpour Page 79
  Interactions between some essential (copper and zinc) and non-essential metals (cadmium and mercury) were examined in muscle and liver tissues of kutum. Fish samples were taken in fishing seasons (February through March 2009) at the southwestern coasts of the Caspian Sea (Guilan province). Mercury (Hg) levels were determined following cold vapor technique and concentrations of Cu, Cd and Zn were measured by atomic absorption (Thermo Electron Corporation, GFS 97) in µg.gr-1dry body weight. Except for Cd which was recorded only in livers, there was no significant correlation between metal concentrations in liver with concentration of the same metal in muscle tissues. It seems that increase in concentration of Zn is correlated with increase in accumulation of Hg and Cd in livers. Moreover, increase in concentration of Cu in livers resulted in significant increase in Hg levels both in liver and muscles. Based on the obtained results it seems that interactions between metals in fish tissues influence accumulation of essential and toxic metals.
  Keywords: Caspian Sea, Zn, Cd, Rutilus frisii kutum, Caspian white fish, Cu, Hg
 • Alireza Nazari Bajgan, Ehsan Kamrani Page 89
  Longtail tuna (Thunnus tonggol) is one of the most important and commercial species in the Persian Gulf and Oman Sea. In order to come up with the responsible fishing pattern, there was a need to identify some of the biological characteristics and population dynamic parameters. Data were collected randomly from six major artisanal fish-landing sites Hassineh, Kong, Bandar Abbas, Salakh, Sirik and Jask in Hormuzgan Province, from April 2010 to March 2011. The mean of fork length was estimated?? 63cm. The growth parameters, L∞, K and t0 were calculated as 112.23(cm), 0.3 (1/ year) and -0.38 year, respectively and our result showed that T. tonggol grows fast during first two years. These parameters indicated that T. tonggol is found to attain a fork length of 38 cm at the end of first year. The fork length attained at the end of two, three and four year to be 57, 72 and 82cm, respectively. Growth performance index (ǿ) was calculated as 3.6 which was according to other findings in the Indian Ocean.
  Keywords: Growth parameters, Estimation of age, Longtail tuna, Modal progressing, Hormozgaan Province