فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 68 (بهار 1391)
 • پیاپی 68 (بهار 1391)
 • ویژه نامه مطالعه مفید 1
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • غلامرضا فدایی صفحه 7
  هدف
  در این مقاله مولف به طور انتقادی درباره کارکردهای تعریف شده ای که تاکنون برای کتابخانه ها عنوان شده، که مهم ترین این کارکردها آموزش و سرگرمی است، بحث می کند.
  روش
  مقاله حاضر از نوع مقاله نظری (Opinion Article) است که طی آن، مولف با استناد به تجارب علمی خود، به ارائه تعاریفی در حوزه موضوعی خاص می پردازد.
  یافته ها
  تحلیل کارکردها نشان می دهد که دو کارکرد آموزش و سرگرمی کارکردی اصیل برای کتابخانه ها نیستند؛ زیرا در اولی سازمان های آموزشی رسمی مسئولیت آن را به عهده دارند و در دومی مراکز تفریحی مسئول آن هستند و این دو نمی توانند به عنوان کارکردی اصلی برای کتابخانه تلقی شوند. در این مقاله به نقش مطالعه که نوعی مسابقه است اشاره می شود و این که کارکرد اصلی کتابخانه ها ایجاد و گسترش محیطی برای مسابقه فکری و تلاش علمی است که با فراهم آوردن امکانات لازم، طبقه بندی و سطح بندی مفاهیم و منابع از یک طرف، مطالعه بر روی مخاطبان بالقوه و بالفعل و سطح بندی اعضا و غیراعضا به لحاظ توانایی های مختلف جهت مطالعه و فراهم آوردن زمینه مطالعه از طرف دیگر، و انطباق منابع دسته بندی شده با سلائق و علائق افراد بررسی شده از طریق مشاوره از طرف سوم کارکردی اصیل برای کتابخانه هاست؛ همچنان که در محیط های ورزشی چنین عمل می شود.
  اصالت/ارزش: بداعت مقاله حاضر در نگاه جدیدی است که به کارکردهای کتابخانه ها شده است. در مقاله حاضر سعی شده تا با نقد کارکردهایی که به طور سنتی برای کتابخانه ها در نظر گرفته اند، با نگاهی به معنای مطالعه، کارکردهای جدیدی برای کتابخانه ها تعریف شود.
  کلیدواژگان: وظایف کتابخانه ها، کارکرد کتابخانه ها، مطالعه، مسابقه، خواندن
 • مهدی شقاقی صفحه 25
  هدف
  نوشته حاضر سعی دارد تا تبیین کند که خواندن عملی دیالکتیکی است. برای این کار، ضمن اشاره به مفهوم دیالکتیک در دوره باستان و با نگرشی به مفاهیم انسان، جهان، علم، زبان، و فهم، به بحث در مورد شان دیالکتیکی خواندن پرداخته شده است.
  روش
  در نوشته حاضر، رهیافت تحلیل مفهومی بهکار گرفته شده است. این رهیافت که بیشتر در نوشته های تحلیلی و نظری کاربرد دارد، با تحلیل و بررسی آراء و نظرات درباره یک موضوع خاص، نقطه نظر و تفکر خاصی را بهعنوان نقطه عزیمت تحلیل انتخاب میکند و از آن رهگذر، به واکاوی مفهوم و بحث در آن موضوع میپردازد. همچنین برای تبیین مفهوم دیالکتیکی خواندن، از پدیدارشناسی هایدگر و فهم دیالکتیکی گادامر بهعنوان نقطه عزیمت بهره گرفته شده است.
  یافته ها: از مقایسه عمل خواندن در دوره پیشامدرن و دوره مدرن، چنین برمیآید که خواندن در دنیای امروز امری دوگانه انگار (مبتنی بر تقابل سوژه/ابژه)، تصویرگرا و تکگو است. این در حالی است که نوشته در دوران باستان و قرون وسطی چنین شانی نداشته و بیشتر به آن بهعنوان سخن مولف غایب نگریسته میشد که در غیاب وی باید با گفته های وی به همسخنی پرداخت و کتاب را هضم نمود. رویکرد تکگویانه نسبت به متن که ارمغان دنیای جدید است، مانع هر گونه فهم و ارتباط صحیح انسان با جهان متن شده است. فهم بهعنوان پیششرط عمل خواندن، واقعهای خارج از اختیار انسان و کنترل روششناسانه است. واقعه خواندن تاریخمند است که ریشه در سنت دارد و از همسخنی و گفتوگوی انسان با متن و امتزاج افق متن و خواننده حاصل میشود.
  اصالت/ارزش: بداعت نوشته حاضر در گستردن افق معنایی دیگری در مورد عمل خواندن، در شرایطی است که پارادایم روانشناختی، حاکم بر محیط خواندن و عمل خواندن است. امروزه نوشته های بسیاری با عنوان تکنیکهای مطالعه، سنجش مطالعه، روشهای مطالعه و یادگیری، و... در گوشه و کنار مشاهده میکنیم که کتاب را شیئی تحت انقیاد و کنترل ذهن انسان تلقی میکند و این پیشفرض را میپروراند که با کنترل عمل خواندن به کمک روشی که توصیه می کند، میتوان به فهم دست یافت. در نوشته حاضر استدلال می شود که فهم اساسا با گشودگی، همسخنی و گفتوگو با متن حاصل میشود نه با تفوق و سیادت روششناسانه بر آن.
  کلیدواژگان: دیالکتیک، خواندن، مطالعه، فهم دیالکتیکی، گادامر
 • نجلا حریری، مریم حسن زاده * صفحه 51
  هدف

  این پژوهش با هدف ارزیابی طرح «کتاب من» از دیدگاه کتابداران و استفاده کنندگان طرح در کتابخانه های عمومی تهران انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش شامل 31 نفر کتابدار و 384 نفر از اعضای استفاده کننده از طرح «کتاب من» در 10 کتابخانه عمومی در شهر تهران است.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، نحوه اطلاع یابی بیش ترین درصد استفاده کنندگان طرح (6/67 درصد) از طریق کتابخانه و کتابداران بوده است و 9/77 درصد از کاربران ترجیح می دهند از کتابخانه و از طریق طرح «کتاب من» کتاب های مورد نیاز خود را تامین کنند. استفاده کنندگان تاثیر طرح در صرفه جویی در هزینه تهیه کتاب، و رضایت خود از وجود این طرح در کتابخانه ها را در سطح نسبتا زیاد اعلام کردند. از دیدگاه کتابداران، تاثیر طرح «کتاب من» در غنی سازی مجموعه کتابخانه، زیاد، و تاثیر طرح در ترویج مطالعه و کتاب خوانی و همچنین تاثیر آن در راستای عدالت فرهنگی در حد نسبتا زیاد است.
  اصالت/ارزش: ازآن جا یی که بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت طرح ها و برنامه های جدید، بخشی ضروری از فرایند اجرای این گونه طرح ها محسوب می شود، پژوهش حاضر طرح «کتاب من» را به صورت دوجانبه از دیدگاه کتابداران و استفاده کنندگان ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت های بهبود را روشن می سازد.

  کلیدواژگان: کتاب من، کتابخانه های عمومی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رقیه اسکروچی، محسن حاجی زین العابدینی، سمانه نوذر * صفحه 67
  هدف

  هدف از این پژوهش علاوه بر شناسایی مولفه های موثر در سنجش سرانه مطالعه با بررسی متون و استفاده از نظرات خبرگان، ارائه مولفه های نهایی سنجش سرانه مطالعه در ایران است.

  روش

  گردآوری اطلاعات برای شناسایی مولفه ها در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفت و سپس برای اجماع گروهی، از تکنیک دلفی در قالب پرسشنامه دو مرحله ای به صورت حضوری و اینترنتی و ارسال آن به 16 نفر از صاحب نظران به عنوان اعضای پنل جهت اظهار نظر استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که علاوه بر مطالعه انواع منابع چاپی، جزوه، بروشور، اعلامیه، نقشه، سند (چاپی، خطی و...)، بریده جراید، اسلاید، شفاف برگه، ریز فیلم، ریز برگه، کره جغرافیایی، بازدید از وب گاه اطلاعاتی، بازدید از وب گاه خبری، بازدید از وب گاه شخصی، بازدید از وب گاه سیاسی، بازدید از وب گاه ویکی، بازدید از وب نوشت (وبلاگ)، قصه گویی (عضوی از خانواده- پرستار- مربی) برای کودک، داستان خوانی (عضوی از خانواده- پرستار- مربی) برای کودک، کتاب خوانی گروهی (قرآن خوانی، شاهنامه خوانی و...)، رجوع موردی به لغت نامه ها و به طور کلی منابع مرجع، کتاب های الکترونیکی (ebook) در قالب لوح فشرده (CD)، لوح ویدیوئی دیجیتال (DVD)، فایل های اینترنتی و فایل های تلفن همراه، چک کردن پست های الکترونیکی (email) با محتوای نوشتاری علمی، ادبی، هنری، فرهنگی، گوش دادن به برنامه های مستند رادیو/ فایل های صوتی (به جز تفریحی و سرگرمی)، تماشای برنامه های مستند تلویزیون/ ماهواره و فایل های صوتی- تصویری (به جز تفریحی و سرگرمی) می توانند به عنوان مولفه های سنجش سرانه مطالعه قرار گیرند.
  اصالت/ارزش: به علت فقدان چارچوبی برای سنجش سرانه مطالعه در ایران، این پژوهش با پیشنهاد مولفه های توافقی اعضای پنل دلفی می تواند به عنوان چارچوبی برای سنجش سرانه مطالعه در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مطالعه، سنجش سرانه مطالعه، مولفه های محاسبه سرانه مطالعه، سرانه مطالعه
 • ویدا صیفوری صفحه 89
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وآگاهی از مهارت ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. پرسشنامه حاوی 27 سوال در قالب سه بخش شامل یک بخش اطلاعات جمعیت شناختی و دو بخش مهارت ها و عادات مطالعه است که هر کدام در 10 حیطه با مقیاس لیکرت 5 درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره گذاری شده است. سطح معنی داری 05/0P≤ در نظر گرفته شد. به منظور انجام آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مجذور کا و آزمون تی و برای تحلیل آن ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده، عمده مشکلات دانشجویان به ترتیب در زمینه عدم غلبه بر عوامل مداخله گر و استرس زا حین مطالعه، نداشتن مطالعه کاربردی و خلاقانه، عدم توانایی در مدیریت زمان، عدم توانایی در مطالعه انتقادی و دقیق خوانی و مطالعه باری به هر جهت بود. در نهایت، به نظر رسید دانشجویان در زمینه های درک مطلب، عادات مطالعه و یادداشت برداری حین مطالعه در مقایسه با سایر موارد وضعیت مناسب تری دارند.
  اصالت/ارزش: از دلایلی که بعضی دانشجویان از تلاش خود نتیجه مطلوبی به دست نمی آورند، نداشتن آگاهی از شیوه مطالعه و مهارت های مربوط به آن است. اصول اصلی مطالعه شامل مواردی هستند که با دانستن و به کارگیری آن ها می توان بازده مطالعه را بالا برد. این پژوهش با توجه به اهمیت تعیین مهارت های مطالعه دانشجویان و ارتباط آن با امور تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: مهارت های مطالعه، عادات مطالعه، دانشجویان، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زهره میرحسینی، محمد بهرامی صفحه 101
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر منابع مطالعاتی در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان از طریق کتابخانه تلفنی شهرداری سمنان، که شیوه ای جدید در کشور است، می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر، آزمایشی یا تجربی با استفاده از طرح تک گروهی بوده است که شامل طرح گروه پیش آزمون- پس آزمون می باشد. ابزار تحقیق شامل 2 پرسشنامه است: پیش آزمون با هفت سوال و پس آزمون با 13 سوال. جامعه آماری شامل 69 نفر اعضای جدید کتابخانه در شهریور 89 می باشد. برای بررسی تفاوت جواب ها در دو پرسشنامه و بررسی فرضیه، ازآزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  طبق نتایج، بررسی میزان علاقه مندی کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب توسط اعضای جدید کتابخانه تلفنی با تحلیل پاسخ در پیش آزمون، تعداد (34 نفر، 3/49 درصد)، گزینه بسیار زیاد را انتخاب کردند. این تعداد در پس آزمون تغییر کرده و تعداد (41 نفر، 4/59 درصد)، در مقایسه با پاسخ دهندگان در پیش آزمون علاقه مندی بیشتری را نشان دادند و این روند سیر صعودی داشت. در پیش آزمون و پس آزمون درخصوص مطالعه در 24 ساعت شبانه روز، یکی از گزینه ها مطالعه از 60-129 دقیقه بود که 11 نفر (15.9%) در پیش آزمون به آن پاسخ دادند در حالی که در پس آزمون این تعداد به 21 نفر (30.45%) رسید یعنی کتابخانه تلفنی در افزایش میزان مطالعه اعضا تاثیر داشته است. فرضیه پژوهش مبنی بر نقش مثبت کتابخانه تلفنی در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان مورد تایید قرار گرفته و تفاوت معنی داری بین پاسخ ها در پیش آزمون و پس آزمون دیده می شود.
  اصالت/ارزش: نخستین پژوهش در زمینه کتابخانه تلفنی در ایران است و نتایج حاصل از آن می تواند به مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سازمان فرهنگی-هنری شهرداری و کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استفاده از این تجربه و اشاعه آن در سطح کشور به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه در کودکان و نوجوانان یاری نماید.
  کلیدواژگان: مطالعه کودکان، کتابخانه تلفنی، کتابخانه عمومی، شهرداری سمنان، خواندن
 • سیامک محبوب صفحه 117
  هدف
  این نوشته بر آن است تا آن بخش از مطالعه (مطالعه در راستای حرفه و مطالعه آزاد) را که از طریق کتابخانه های عمومی تحقق می پذیرد شناسایی کند و نشان دهد که کدام یک از شاخص های کتابخانه ای (امانت، عضو، مجموعه، فضا، مراجعه) این نوع مطالعه را بهتر تبیین می کند.
  روش
  در نوشته حاضر که پژوهشی کاربردی است، آمار مرتبط با 21 کشور جهان در 8 متغیر شامل میزان مطالعه در راستای حرفه، میزان مطالعه آزاد، سرانه مطالعه، امانت، عضو، مجموعه، فضا و مراجعه گردآوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج آزمون های آماری می توان گفت که کتابخانه های عمومی تنها با مطالعه آزاد همبستگی معنی داری دارد. طوری که در کتابخانه های دارای رتبه با عدد کمتر (رتبه بالاتر) مطالعه آزاد بیشتری صورت می گیرد. اگر با توجه به یافته پیشین، میزان مطالعه آزاد به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شود، متغیر امانت با ضریب تعیین 0.527 و ضریب همبستگی 0.726 به تنهایی آن را تببین می کند و سایر متغیرها در مقایسه با این متغیر تاثیر ناچیزی دارند که قابل چشم پوشی است. در انتها نیز رابطه ای ارائه شده است که می توان بر اساس میزان امانت میزان مطالعه آزاد را برآورد کرد.
  اصالت/ارزش: در این مقاله سعی شده تا نشان داده شود که هر یک از شاخص های امانت، عضو، مجموعه، فضا، و مراجعه چه مقدار از متغیر مطالعه (آزاد و در راستای حرفه) را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: سرانه خواندن، سرانه مطالعه، سرانه کتابخوانی، کتابخانه های عمومی
 • محمد زره ساز، فاطمه پازوکی صفحه 135
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین وضعیت انجام مطالعه عمومی و تخصصی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و شناسایی عوامل موثر بر آن است.
  روش
  روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است.
  یافته ها
  بنا بر اظهار کتابداران، میانگین زمانی که آنها در یک روز صرف انجام مطالعه عمومی و تخصصی می کنند به ترتیب 77/47 و 08/29 دقیقه در روز بوده است. میزان علاقه کتابداران به انجام مطالعه عمومی و تخصصی از سطح متوسط بیشتر و میزان انجام مطالعه عمومی و تخصصی توسط ایشان از سطح متوسط کمتر است. کتابداران عمده ترین دلایل انجام مطالعه عمومی را افزایش اطلاعات عمومی، کسب لذت از مطالعه و افزایش توان پاسخ گویی به مراجعان؛ و مهم ترین دلایل انجام مطالعه تخصصی خود را افزایش توان پاسخگویی به مراجعان کتابخانه، به روز بودن و حضور موثر در جامعه علمی رشته خود برشمردند. عمده ترین موانع بازدارنده کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از انجام مطالعه عمومی شامل خستگی ناشی از فعالیت شغلی، کمبود وقت و فرصت مطالعه و قوانین اداری بوده است. خستگی ناشی از فعالیت شغلی، تاثیر نداشتن مطالعه در ارزشیابی شغلی، و قوانین اداری از مهم ترین موانع بازدارنده کتابداران مورد بررسی در انجام مطالعه تخصصی آنها بوده است. همچنین تنها میان سن کتابداران مورد بررسی و میزان مطالعه عمومی و تخصصی آنها رابطه معنادار آن هم به صورت معکوس وجود دارد.
  اصالت/ارزش: این پژوهش ضمن مستند کردن وضعیت مطالعه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد، چالش ها و مشکلات اصلی موجود را نیز شناسایی کرده که با رفع آن ها و انجام برنامه ریزی مدون توسط مدیران، می توان زمینه پرورش و ظهور مشاوران و متخصصان اطلاعاتی بامعلومات را در کتابخانه های عمومی جهت ارائه خدمات اطلاعاتی مناسب فراهم کرد.
  کلیدواژگان: کتابدار، کتابخانه های عمومی، مطالعه عمومی، مطالعه تخصصی، مشهد
 • پریسا ملک احمدی، بهار پوربهرام صفحه 155
  هدف
  راهبردهای یادگیری و تدریس به عنوان یکی از راهکارهای عملی در راستای بهبود کیفیت آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان اهمیت به سزایی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی و به صورت دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 50 نفر از دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال 1389 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. نحوه ارائه دوره به صورت کارگاهی بود و از روش های تدریس سخنرانی کوتاه، کار در گروه های کوچک، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و سمینار برای ارائه مطالب استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های اطلاعات فردی و جمعیت شناختی و راهبردهای مطالعه و یادگیری است. برای مقایسه داده های کمی در دو گروه از نظر نمرات کسب شده از پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری از آزمون تی، برای مقایسه نمرات قبل و بعد از کارگاه از آزمون تی زوج و برای مقایسه داده های کیفی بین آن ها از آزمون مجذور کای در نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات کسب شده از 10 حیطه پرسشنامه ی راهبردهای مطالعه و یادگیری در آزمون اولیه در دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. نمرات دانشجویان در 5 حیطه انتخاب ایده اصلی (002/0p=)، راهنمای مطالعه (000/0p=)، پردازش اطلاعات (002/0p=)، خودآزمایی (005/0p=) و استفاده از راهبردهای آزمون (000/0p=) پس از شرکت در دوره آموزشی نسبت به قبل افزایش معنی داری یافته بود.
  اصالت/ارزش: با توجه به این که مهارت های فکری و راهبردهای ذهنی قابل آموزش و یادگیری هستند، برنامه آموزشی فوق را می توان برای بهبود راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان به کار گرفت.
  کلیدواژگان: مهارت های مطالعه، راهبردهای مطالعه، یادگیری، کارگاه آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • محمد خندان صفحه 165
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، گشودن راه های بدیل به سوی فهمی متفاوت از نسبت انسان با «مطالعه» است. این مقاله درصدد نشان دادن این نکته است که ورای نسبت کارافزایانه با مطالعه، که آن را به ابزاری برای ایجاد تغییر در جهان خارج تبدیل می کند، می توان نسبتی فضیلت محور با آن داشت.
  روش
  در این مقاله، پدیده مطالعه به عنوان پدیده ای اطلاعاتی و ارتباطی در نظر گرفته شده و در بررسی آن، روش انجلتیک (پیام شناسی هرمنوتیکی- تاریخی) به کار رفته است.
  یافته ها
  ابن عربی، مطالعه را ابزاری مقدماتی برای آماده کردن نفس ناطقه در پیرایش رذائل و پرورش فضائل می داند. مطالعه در نظر وی، در نسبت با فضیلت واجد ارزش می شود. این تلقی از مطالعه، که می توان آن را در سراسر عهد سنتی دینی ردگیری کرد، بر اساس تجربه بنیادین انسان سنتی- «بودن در جهان» به مثابه «بودن در معبد» و لزوم تزکیه نفس برای اقامت مومنانه در معبد جهان- معنی می یابد و با تلقی مدرن از مطالعه، که آن را امری عرفی و معطوف به نتایج می داند نه معطوف به فضائل، متفاوت است.
  اصالت/ارزش: اصالت و ارزش مقاله حاضر در این است که از طریق خوانش تاریخی متون، تاریخمندی پدیده مطالعه را نشان می دهد و تفاوت نگاه مدرن و سنتی در اینباره را نمایان می کند.
  کلیدواژگان: مطالعه، تهذیب اخلاق، محی الدین ابن عربی، هرمنوتیک، انجلتیک
|
 • Gholamreza Fadaie Page 7
  Purpose
  In this article, the author critically discusses the defined functions which have been propounded for libraries till now. The most important of these functions are education and entertainment.
  Method
  The present article is an opinion article in which the author provides some definitions in a particular subject based upon his academic experience.
  Findings
  An analysis of library functions shows that the two functions of education and entertainment are not the authentic functions for libraries because, with regard to the first function, educational organizations have this responsibility. Also, regarding the second function, entertainment centers are responsible. So, these two functions cannot be the main functions of libraries. This article refers to the role of reading as a race and suggests that the main functions of libraries are creating an environment or a situation for intellectual races and scientific efforts by providing the necessary facilities, classifying and leveling the concepts and resources, studying actual and the potential addressees, leveling members and nonmembers in connection with their different abilities, and adjusting categorized resources based on user’s interests through consultation. These are some of the genuine functions of libraries which are also performed in athletic environments.Originality/Value: The novelty of the present article lies in its new points of view of library functions. The paper attempts to review the functions that have been traditionally considered for libraries and also tries to define some new functions for them.
  Keywords: Library duties, Library functions, Libraries, Study, Race, Reading
 • Mahdi Shaghaghi Page 25
  Purpose
  This article tries to explain that reading is a dialectical action. For this purpose, it refers to the concept of dialectics in ancient times and, with a glance at the concepts of man, world, science, language and knowledge, it tries to discuss the dialectical status of reading.
  Method
  In the present article, a conceptual analysis approach has been used. This approach that is used in analytical and theoretical writings serves to analyze and study opinions about a particular subject, chooses a particular thought as the point of departure and, thus, attempts to discuss that subject. To explain the dialectical concept of reading, the paper refers to Heidegger’s phenomenology and Gadamer's dialectical hermeneutics as the point of departure.
  Findings
  By comparing the reading in pre-modern and modern world, one can come up with the idea that nowadays reading is a monolog by binary (based upon subject/object contrast) and visual token. However, the writings of the ancient and the medieval periods do not have such a stance and are more as an absent author’s speech. In this case, to understand the text in the absence of the author, one has to dialogue with his/her speech. Monologue approach to a text, which is the new world souvenir, prevents any appropriate understanding of or communication with the text. Knowledge, as a prerequisite of reading, is something out of one's methodical control. Reading is an old concept that is rooted in tradition and comes into existence by interaction between the text and the reader.Originality/Value: The novelty of the present article lies in its expanding the concept of reading in situations where psychological paradigms rule the reading environment and the reading act. Nowadays here and there, we observe many writings entitled 'reading techniques', 'reading methods', 'reading and learning procedure', and so on that interpret the book as an object under the human mind subjugation and control. They also presuppose the control of a reading act with the help of a method which assumes knowledge is achievable. This article argues that understanding is basically achieved by open-mindedness, interlocution and interaction with the text not by methodical superiority upon it.
  Keywords: Dialectic, Reading, Study, Dialectical hermeneutics, Gadamer, Dialogue
 • Najla Hariri, Maryam Hassanzadeh Page 51
  Purpose

  This research aims at the assessment of the “Ketabe Man” project from librarian's and user's viewpoint in Tehran public libraries.

  Method

  A survey procedure was used as the research method. The data were collected by questionnaires. The study population included 21 librarians and 384 users of the “ketabe man” project in 10 Tehran public libraries.

  Findings

  The findings showed that most (67.6%) of the “ketabe man” user's awareness, was through the library and the librarians. It emerged that 77.9% of the library users preferred to supply their books from the library and by the “ketabe-man” project. As the users reported the project has decreased their books expenses. They also announced their satisfaction with the “ketabe-man” project at a high level. From the librarian's viewpoint, the ketabe-man project has had a good impact on library collection. They also reported that the ketabe-man project has had a high impact on the rate of reading and cultural equity.Originality/Value: Since research procedure and success evaluation are the essential factors in the process of conducting such projects, the present study assesses the ketabe-man project from the point of view of both librarians and users. The study also identifies the strengths and weak points of the project as well as the opportunities to improve it.

  Keywords: Ketabe, man project, Public libraries, City of Tehran
 • Roghaye Eskoorochi, Mohsen Haji Zeinolabedini, Samaneh Nozar Page 67
  Purpose

  The present work aimed to find out if the concept of paradigm in Tomas Kuhn’s Philosophy has any equivalents in the area of Library and Information Science (LIS).

  Methodology

  After a comprehensive study of the book “The Structure of Scientific Revolutions”, especially the concept of paradigm in it, the LIS related theories are critically investigated and recommendations on the necessity of having a paradigmatic attitude towards this area are offered.

  Findings

  Kuhn considers paradigm as the main axis of consensus in a scientific society. Then one could not mix the meaning of paradigm with such words of “school”, “approach”, “theory”, “pre-understanding”, and alike. The presence of “conflicting intellectual schools” in a scientific area could not be taken as equal to “the existence of different paradigm”, because by the Kuhn, the conflicting paradigms belong to the pre-paradigmatic situation. Accordingly, many of the theories given about the concept of paradigm in the area of LIS have gone far away from what Kuhn meant of it. Also, the debates on the meaning of LIS suffer from this fact that they have overlooked the consensus making feature of paradigm and lacking of it in LIS. Originality/Value: The value of this research is in helping to deepening in the fundamentals of LIS and especially the concept of paradigm with the regard to the LIS related problems.

  Keywords: Philosophy of Science, Tomas Kuhn, paradigm, Norm science, Revolutionary science
 • Vida Seifoori Page 89
  Purpose
  The present research aims to identify the reading skills and habits of the social science students of Razi University of Kermanshah.
  Method
  This is an applied survey method. A questionnaire including 27 questions and three parts was used. The parts included demographic information, reading skills and reading habits, each in 10 domains with a five-point Likert scale, scoring from "very little" to "very much". The significance level was considered P ≤ 0.05. In order to test the research hypotheses, Chi-square test and T- test were used.
  Findings
  As the findings indicate, inability to overcome the interfering and stress-giving factors during reading, lack of practical and creative reading, inability to manage time, inability to read critically and accurately, and purposeless reading are the most important problems reported by the respondents. Also, students seem to have a better status in reading comprehension, reading habits and taking notes in comparison with other cases.Originality/Value: The reasons as why some students do not obtain favorable results in their reading attempts are lack of awareness about reading methods and the related skills. The main reading principals are those the knowledge and use of which enables students to improve their reading ability. Regarding the importance of students’ reading skills and its relation with their education, conducting such research as the present one comes to be of significance.
  Keywords: Reading skills, Reading habits, Students, Razi University of Kermanshah
 • Zohreh Mirhosseini, Mohammad Bahrami Page 101
  Purpose
  The aim of the present research is to study the impact of Semnan Municipality phone library resources on the development of children' and young adult's reading, which is a new approach in the country
  Method
  An experimental method including a pretest group and a post test group was selected as the research method. Two questionnaires were used for data collection. The pretest included seven and the post test three questions. The population included 69 new library members in August 2010.
  Findings
  Based on the results by analyzing responses in the pretest, 34 (49.3%) respondents selected the choice “too much” to show their interest. Compared with the respondents in the pretest, 41 (59.4%) of the post test respondents showed more interest, and it indicated an upward trend. In both pretest and posttest groups, regarding daily reading (24 hours), one of the options was reading from 60 to 129 minutes, which was selected by 11 (15.9%) in the pretest in contrast to 21 (30.45%) in the posttest group. It indicated that the phone library has increased the member's reading rate and, thus, the research hypothesis which was based upon the positive role of phone library in increasing children' and young adult's reading, is confirmed. A significant difference was observed between the responses in the pretest and the posttest. Originality/Value: This is the first research with regard to phone library in Iran and its results can help officials of the public libraries foundation, municipality cultural and art organizations and institutes for the intellectual development of children and young adults to use the experience. This experience can be used and disseminated throughout the country for promoting reading culture among children and young adults.
  Keywords: Children reading, Phone library, Public library, Semnan municipality, Reading
 • Siamak Mahboub Page 117
  Purpose
  This article is an attempt to determine the share of two types of readings (profession-oriented reading and free reading) which are performed in public libraries. It also tries to show the types of library divisions (circulation, membership, collection, area and library clients) which explain the mentioned reading types.
  Method
  In the present research, which is an applied research work, the corresponding data were collected from 21 countries regarding eight variables including: profession-oriented reading rate, free reading rate, per capita reading, circulation, membership, collection, area, and library client. Spearman rank correlation test and a step-by-step regression analysis were used for data analysis.
  Findings
  The results showed that there is a significant correlation between public libraries and free readings. Free reading proved to be more in higher rank libraries than in lower rank ones. According to some findings, if free reading rate is considered as a base variable, circulation variable explains it with a 0.527 determining coefficient and a 0.726 correlation coefficient. Other variables have a very low impact in comparison with the mentioned variable and are ignorable. At the end, an equation has been offered to calculate free reading rate on the basis of circulation rate.Originality/Value: This article seeks to identify some proper library guidelines for the two major types of readings i.e. free reading and profession-oriented. It also attempts to clarify the share of each guideline in explaining the reading rate.
  Keywords: Per capita reading, Per capita studying, Per capita book reading, Public libraries
 • Mohammad Zerehsaz, Fatemeh Pazooki Page 135
  Purpose
  This study aims to determine the status of the librarian's general and specialized reading at Mashhad public libraries and identify the factors which impact it.
  Method
  A descriptive analytical method was used as the research method. A researcher-made questionnaire was selected as the tool for data collection.
  Findings
  According to the librarians, the average time they spend a day on general and specialized reading is respectively 47.77 and 29.08 minutes. The findings showed that the librarian's interest in general reading is higher than an intermediate level while their specialized reading is lower than an average level. Increasing general information, learning to enjoy by reading, and responding to the library clients have been the most important reasons reported by the librarians for their general reading. However, the most important reasons for their specialized reading have emerged to be increasing their ability to respond to the clients, being up-to-date and active participation in scientific communities. Tiredness resulting from daily work, ineffectiveness of reading in job evaluation, and administrative rules have been the major obstacles reported by the librarians for specialized reading. Findings also indicated a significant negative correlation between the librarian's age and their general and specialized reading.Originality/Value: This study has documented the reading status of librarians of Mashhad public libraries and identified some existing challenges and problems. In case they are solved and systematic plans are adopted by managers, qualified librarians and information consultants may be trained for public libraries.
  Keywords: Librarian, Public library, General reading, Specialized reading, Mashhad
 • Parisa Malekahmadi, Bahar Poorbahram Page 155
  Purpose
  Learning and teaching strategies are sources of great importance that provide practical guidelines for improving teaching quality and students’ educational success. The present research aims to study the impact of teaching reading and learning skill courses on reading and learning strategies among the medical LISc students of Esfehan Uuniversity of Medical Science.
  Method
  The present research is a quasi-empirical study conducted on two groups using a pretest and a post test. The research population included 50 medical LISc students of Esfehan University of Medical Science in the year 2010. The course was presented as a workshop. Short-lecture teaching methods, group work, group discussion, question and answer methods and seminars were used to present the course. Individual and demographic information questionnaires as well as reading and learning strategies were the tools of data collection. In order to compare the quantitative data and to compare the scores before the workshop and after the workshop and to compare the qualitative data, a T-test and a paired T-test and a Chi-Square test were respectively used in SPSS. The average scores achieved from 10 scopes of reading and learning strategy questionnaires in the first test in both groups did not show any significant difference. After participation in the teaching course, as compared with before participation, the student's scores in 5 scopes of main idea selection (p=0.0002), reading guide (p=0.000), information processing (P=0.0002), self-evaluating (P=0.005) and use of test strategy (P=0.000) significantly increased.Originality/Value: With due attention to the point that intellectual skills and mental strategies can be taught and learned, the above mentioned course can be used to improve student's reading and learning strategies.
  Keywords: Reading skills, Reading strategies, Learning, Educational workshops, Esfehan University of Medical Science
 • Mohammad Khandan Page 165
  Purpose
  The present research aimed to call for a different understanding of our relation with "reading". It will be suggested that beyond the pragmatic relation with reading that reduce it to an instrument for changing the external world, we can realize a virtue-based relation with it.
  Methodology
  The phenomenon of reading is regarded as an informational phenomenon and investigated by using angeletic analysis.
  Findings
  Ibn 'Arabī regards "reading" as a preparatory tool for removing vices and developing virtues by intellective soul. According to him, reading is valuable to the extent that fosters virtues. This conception of reading that can be traced all over the classic traditional-religious period, originates from the fundamental experience of traditional man that considers "being-in-the-world" as "being-in-the-temple" and makes self-purification necessary for faithfully dwelling in the "world-temple". Such a sacred and virtue-based traditional relation with reading essentially differs from secular and consequence-based modern relation. Originality/Value: This article reveals the historicity of the phenomenon of reading, through historical investigation in Islamic texts and demonstrates the difference between traditional and modern conceptions of reading.
  Keywords: reading, refinement of morals, Mohyiddin Ibn Arabī hermeneutics, angeletics