فهرست مطالب

Jundishapur Journal of Health Sciences - Volume:4 Issue: 1, 2012
 • Volume:4 Issue: 1, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/03/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزاد فرجی خیاوی، محمدرضا ملکی، کورش جعفریان، سودابه وطن خواه، سیدجمال الدین طبیبی صفحه 1
  زمینه و هدف
  مزایای فراوانی برای تدوین سیاست های مناسب در بخش سلامت برشمرده شده است. با این حال، سیاست گذاری منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین منابع در بخش سلامت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، مقایسه مراحل اصلی سیاست گذاری منابع انسانی بخش سلامت از طریق مطالعه تطبیقی بود. این اقدام، گامی مهم جهت شناسایی فرآیند مناسب برای سیاست گذاری منابع انسانی محسوب می گردد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-مقایسه ای، ابتدا یک گروه مباحثه مشتمل بر شش نفر از اندیشمندان مدیریت و منابع انسانی تشکیل شد. این گروه الگوهای منتخب را در جدولی تطبیقی با یکدیگر مقایسه نمودند و پس از آن، مراحل اصلی به کار رفته را برای سیاست گذاری منابع انسانی بخش سلامت اعلام کردند. سپس نظر اندیشمندان و اساتید در مورد این مراحل طی پرسش نامه ای با روش لیکرت مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  گروه مباحثه با استفاده از جدول تطبیقی مراحل ششگانه شناسایی مورد، ارزیابی، تدوین سیاست ها، اجرا، ارزشیابی و بازبینی آنها را به عنوان مراحل اصلی معرفی نمود. مراحل فوق اغلب به طور کامل یا ضمنی در الگوهای مورد مطالعه به کارگرفته شده اند. میانگین امتیازات مراحل مورد بررسی نشان داد که هر شش مرحله مورد موافقت کامل پاسخگویان قرار داشته اند. در نهایت، مراحل فرآیند سیاست گذاری در الگویی نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  علاوه بر تائید مراحل ششگانه سیاستگذاری از سوی اندیشمندان و صاحبنظران، ادبیات مدیریت و سیاست گذاری نیز بر این مراحل تاکید نموده-اند. طراحی الگویی جهت نمایش جزئیات فرآیند مطلوب در سیاست گذاری می تواند بر بهبود کارآیی و اثربخشی در منابع انسانی بخش سلامت کشور تاثیر مثبتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، منابع انسانی بخش سلامت، سیاست های بهداشتی و درمانی، مطالعه تطبیقی
 • فرشته زمانی، پروین شهری، اقبال زارعی صفحه 11
  زمینه و هدف
  میزان تنیدگی دانش آموزانی که در موسسات شبانه روزی زندگی می کنند بیشتر از آنهایی است که با والدین خود زندگی می کنند. بنابراین وضعیت بهداشت و روان در این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت روانی نوجوانان دانش آموز پایه دوم مدارس شبانه روزی مقطع متوسطه استان مرکزی طراحی گردیده است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال تحصپلی 88-87 در 1000 دانش آموز 15مدرسه شبانه روزی مقطع متوسطه مستقر در روستاهای 6 شهرستان استان مرکزی انجام شد. کلپه نمونه ها در پاپه دوم تحصپلی و 4/58% از آنان دختر بودند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه SCL90-R و به صورت خودتکمیلی صورت گرفت. پرسشنامه ها به صورت فردی و کاملا -محرمانه تکمیل و جمع آوری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های تی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده بالاتر بودن سطح علایم پارانوئیدی نسبت به سایر ابعاد بود. میانگین علایم در همه ابعاد در دختران بیشتر از پسران بود. این اختلاف که در تمام ابعاد به جز پرخاشگری، میانگین علایم در دختران به طور معناداری بیش از پسران است (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به بالاتر بودن سطح علایم در دانش آموزان دختر، این گروه از نوجوانان نیازمند توجه بیشتری هستند و لازم است در مطالعات بعدی به عوامل مرتبط با سلامت روان آنها پرداخته شود.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانش آموزان، مدارس شبانه روزی
 • حمید کثیری، هلیا سادات مرتضوی، اسماعیل قربانی صفحه 21
  زمینه و هدف
  لیشمانیوز یکی از مهم ترین بیماری های انگلی است که از نظر صدمات انسانی و خسارات اقتصادی بسیار حایز اهمیت می باشد و طیف وسیعی از تظاهرات کلینیکی را از آسیب های پوستی تا ناراحتی های احشایی منجر به مرگ در بر می گیرد. کالاآزار(لیشمانیوز احشایی) در ایران از نوع مدیترانه ای بوده و مخازن اصلی آن سگ و سگ سانان هستند. در حال حاضر، شایع ترین کانونهای بیماری در ایران در بخش هایی از استانهای اردبیل، فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، قم، خراسان شمالی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک موارد کالاآزار بر اساس پرونده های مرکز بهداشت و بیمارستان امام خمینی شهرستان مشکین شهر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، جنبه های اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در انسان در شهرستان مشکین شهر در یک دوره بیست ساله، طی سال های 1365-1384 مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم-افزار SPSS توصیف شدند.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران گزارش شده در بیمارستان امام خمینی و مراکز بهداشت مشکین شهر، از سال 1365-1384، 2623 مورد بود که از نظر توزیع سنی1/98 درصد بیماران زیر 10 سال سن داشتند. از نظر توزیع جنسی 8/54 درصد بیماران مرد و 2/45 درصد آنها زن بودند و نسبت شیوع بیماری در جنس مذکر نسبت به مونث 2/1 بود. بیشترین شیوع کالاآزار در فصول بهار و زمستان (6/32 درصد) و کمترین موارد بیماری در فصول تابستان (5/17 درصد) و پاییز (1/17 درصد) بود. اکثر بیماران روستانشین بودند.
  نتیجه گیری
  لیشمانیوز احشایی یکی از مشکلات بهداشتی شهرستان مشکین شهر و به ویژه نواحی روستایی بوده و ضرورت آموزش مردم، مطالعات اکولوژیک و اجرای وسیع برنامه های کنترل بیماری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، لیشمانیوز احشایی، مشکین شهر، ایران
 • فرشید کفیلزاده، سیده زینب حسینی، هوشنگ جمالی صفحه 29
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین آلاینده های موجود در خاک هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای می باشند. این ترکیبات به علت پراکنش محیطی گسترده، سمیت، سرطان زایی، جهش زایی و ایجاد اختلالات جنینی از اهمیت خاصی برخوردارند. استفاده از میکروارگانیسم ها برای پاک سازی آلودگی خاک می تواند موثر، ارزان و ایمنی محیطی را فراهم کند. هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های تجزیه کننده فنانترن از خاک های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان و بررسی سینتیک رشد آنها است.
  روش بررسی
  نمونه های خاک از 3 جایگاه مختلف در اطراف پالایشگاه آبادان جمع آوری گردید. تعداد باکتری ها در دو محیط کشت نوترینت آگار حاوی فنانترن و بدون فنانترن شمارش گردید. جداسازی باکتری های تجزیه کننده فنانترن با کشت نمونه ها بر روی محیط پایه معدنی فنانترن براث و محیط فنانترن آگار صورت گرفت. سپس باکتری ها به وسیله آزمایش های تشخیص بیوشیمیایی شناسایی شدند. در نهایت با کشت باکتری ها در غلظت های 5/0 تا 8/0 گرم در لیتر فنانترن، توانایی تجزیه زیستی فنانترن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، بیشترین تعداد باکتری های تجزیه کننده، 10/0 ± 083/8 در ایستگاه C و کمترین تعداد باکتری های تجزیه کننده، 10/0 ± 442/5 در ایستگاه B به دست آمد. در این تحقیق، به ترتیب از نظر فراوانی باکتری های باسیلوس اسپی، سودوموناس ائروجینوزا، کورینه باکتریوم اسپی، میکروکوکوس لوتئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس جداسازی و شناسایی گردید. باکتری های سودوموناس و باسیلوس بیشترین تجزیه و رشد را در غلظت های مختلف فنانترن داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که خاک اطراف پالایشگاه آبادان دارای تعداد زیادی از باکتری های تجزیه کننده فنانترن به ویژه جنس های باسیلوس وسودوموناس است.
  کلیدواژگان: فنانترن، باکتری های تجزیه کننده، باسیلوس، سودوموناس، پالایشگاه آبادان
 • حسن جعفری، مهدی محمدیان، داود حسین پور صفحه 41
  زمینه و هدف
  یک سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار می کنند که بخشی از آن سازمان هستند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1390 صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی–مقطعی بود که در بین 168 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب (گلستان و طالقانی) صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (OHI) و تعهد سازمانی مک گی و فورد که روایی و پایایی هر دو قبلا سنجیده شده بود، جمع آوری و به وسیله آزمون همبستگی پیرسون در محیط SPSS18 تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در میان ابعاد سلامت سازمانی، بعد روحیه دارای بیشترین میانگین (04/33) و بعد پشتیبانی منابع (83/15) دارای کمترین میانگین بود. میانگین سلامت سازمانی نیز برابر با 62/152، از مجموع امتیاز 220 به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت سازمانی و برخی ابعاد آن (نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، تاکید علمی و روحیه) با تعهد سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد (05/0P<)، ولی بین سایر ابعاد سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، ملاحظه-گری و ساخت دهی) با تعهد سازمانی رابطه ای معناداری مشاهده نشد (05/0P>). علاوه بر این، تاکید علمی با تعهد سازمانی بیشترین ضریب همبستگی (356/0r=) و کمترین نیز تعهد سازمانی با بعد ملاحظه گری (015/0r=) داشت.
  نتیجه گیری
  سلامت سازمانی ارتباطی معنادار با تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان دارد که باعث می شود آنان نسبت به سازمان خود احساس وفا داری بیشتری داشته باشند و در راستای تحقق اهداف سازمان گام بردارند.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانش آموزان، مدارس شبانه روزی
 • محمود راهدار، مهرداد مصباح، بابک وزیریان زاده صفحه 49
  زمینه و هدف
  گوشت ماهی به عنوان یکی از منابع غذایی مهم در سبد غذایی مردم بسیاری از مناطق جهان است. میزان مصرف گوشت ماهی در استان خوزستان مانند سایر نقاط جهان زیاد است. نقش ماهی در انتقال برخی از عوامل انگلی به انسان توسط محققین زیادی گزارش شده است. این تحقیق به منظور بررسی انگلهای داخلی و خارجی ماهی بنی و اهمیت این انگلها در ایجاد بیماری در انسان صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه برای تعیین انگلهای خارجی و داخلی٬ 20 نمونه ماهی بنی از تالاب شادگان و سوسنگرد به صورت زنده صید شد و انگلهای خارجی و داخلی آنها بر اساس روش پارازیتولوژی جدا گردید.
  یافته ها
  از آبشش و پوست ماهی ها انگل Dactylogyrus pavlowsky و Ichthyophthirius multifiliis به ترتیب 60 درصد و 5 درصد جدا گردید. از روده ماهی های مورد مطالعه 5 درصد نماتودا Contracaecum sp و 25 درصد تک یاخته Balantidium sp و از کیسه صفرا ماهی های مورد مطالعه 5 درصد تک یاخته ایی Myxidium sp جدا گردید. در آزمایش هضم پروتئینی عضلات 15 درصد تاکی زوایتهای شبیه به Sarcocystis جدا شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد که از خوردن گوشت ماهی به صورت خام و نیمه پخته در این منطقه اجتناب شود. پیشنهاد می گردد برای تعیین آلودگی های انگلی در سایر گونه های ماهیان و شناسایی خطرات انتقال بیماری های مشترک از ماهی به انسان مطالعات جامعتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ماهی بنی، آلودگی انگلی داخلی و خارجی، زئونوز
 • سید جواد جعفری، رضا شکوهی، ادریس حسین زاده، محمود تقوی*، رسول آرزومندی، حیدراحدی صفحه 57
  زمینه و هدف

  یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارند رنگها می باشد که برای انسان و محیط زیست آلودگی ایجاد کرده اند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی حذف رنگ اسید بلو RB5 از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی گل قرمز فعال شده به عنوان جاذب ارزان قیمت بود.

  روش بررسی

  این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی- آزمایشگاهی بود. ابتدا گل قرمز با استفاده از 20 میلی لیتر اسیدنیتریک 1 نرمال به ازای هر 10 گرم گل قرمز به مدت 24 ساعت و خشک شدن در دمای oc150 طی مدت 4 ساعت فعال سازی شد. سپس زمان تعادل در شرایط ثابت در سیستم مورد مطالعه تعیین گردید که برابر 60 دقیقه بود. سپس با ثابت نگه داشتن زمان تعادل، تاثیر pH، غلظت اولیه رنگ، سینتیک و تعادل فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز و تفسیر داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اکسل و ضریب رگرسیون انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کارآیی حذف رنگ با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ کاهش و با افزایش زمان تماس افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که داده های جذب از ایزوترم فروندلیخ)9836/0R2=) و سینتیک شبه درجه دو (mg/g 67/1= (qe و (9882/0R2=) بهتر پیروی کرد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه مشخص ساخت که می-توان از گل قرمز به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت در زمان سریع با کارآیی بالا جهت تصفیه پساب صنایع نساجی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: رنگ RB5، محیط های آبی، گل قرمز، مدل سینتیکی، مدل ایزوترمی، جذب سطحی
 • کامیار امرایی، حمیدرضا باصری، حبیب محمدزاده حاجی پیرلو، شهلا خشاوه، محمدرضا عبایی، حمیده عدالت صفحه 69
  زمینه و هدف
  آنوفل استفنسی یکی از ناقلین اصلی مالاریا در جهان از جمله جنوب ایران است. بر اساس مورفولوژی تخم، سه جمعیت جغرافیایی از آنوفل استفنسی مشخص شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین توانایی انتقال پلاسمودیوم در جمعیت های جغرافیایی مختلف آنوفل استفنسی با استفاده از انگل پلاسمودیوم برگئی سویه ANKA می باشد.
  روش بررسی
  چهار جمعیت جغرافیایی از آنوفل استفنسی شامل: بندرعباس، ایرانشهر، کازرون و Beach (بومی هندوستان) پرورش داده شدند. از انگل پلاسمودیوم برگئی سویه ANKAبرای آلوده سازی موش ها استفاده شد. به پشه های جنس ماده، از هر جمعیت به روش مصنوعی خون آلوده موش خورانده شد. سپس به منظور بررسی مراحل اووسیست و اسپروزوئیت، پشه ها در زمان های مختلف پس از آلوده سازی تشریح شدند.
  یافته ها
  جمعیت های Beach و کازرون بالاترین میزان آلودگی به اووسیست و همچنین تراکم اووسیست روی معده را نشان دادند، در حالی که پایین ترین آلودگی به اووسیست در سویه بندرعباس مشاهده شد. میزان آلودگی به اووسیست در سویه ایرانشهر به میزان قابل توجهی بالاتر از بندر عباس بود، اما از سویه های Beach و کازرون کمتر بود. نسبت آلودگی به اسپروزوئیت در غدد بزاقی هر چهار جمعیت به همان ترتیب آلودگی به اووسیست بود. بالاترین آلودگی غدد بزاقی اسپروزوئیت در جمعیت Beach و پس از آن جمعیت کازرون، مشاهده شد. اما جمعیت بندرعباس پایین ترین آلودگی غدد بزاقی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که جدایی جغرافیایی و اکولوژیک پشه های ناقل، نه تنها باعث برخی تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی می شود، بلکه در حساسیت ناقلین به پلاسمودیوم نیز تاثیرگذار است. بنابراین هر یک از عوامل حیاتی محیط زیست در تعامل پلاسمودیوم / آنوفل تاثیرگذار است. این یافته ها ممکن است که فقط توانایی انتقال برخی از آنوفل ها را در منطقه خاص توضیح دهد. همچنین این نتایج ممکن است شواهد پایه در خصوص مکانیزم سازگاری پلاسمودیوم با پشه ناقل خود را ارائه دهد.
  کلیدواژگان: مالاریا، آنوفل استفنسی، پلاسمودیوم برگئی، جمعیت های جغرافیایی
|
 • Farzad Faraji Khiavi, Mohammad Reza Maleki, Kurosh Djafarian, Sudabeh Vatan¬Khah, Seyyed Jamaleddin Tabibi Page 1
  Introduction
  Health sector can be directed to a great deal of improvements by formulation of proper policies. However, policy making in human resources, the most important resource, was not regarded as much necessary as the health sector. Therefore, this study aimed to compare core stages of policy making in human resources for the health sector (HRH). Such a research can be considered as an important step for identification of the proper process for policy making in HRH.Methods and Materials: This study was a descriptive-comparative research. First of all, a discussion group consisting of human resources and health service administration elites were established. This group compared the selected models of policy making through a comparative table and projected core stages. Finally, the accuracy of the projected stages was studied by health system elites and university professors using a questionnaire with Likert method.
  Results
  Using the comparative table, six stages for policy making in HRH were suggested by the discussion group. These stages included issue identification, assessment, policy formulation, implementation, policy evaluation and policy review. Somehow most of these stages were partially or completely considered in the studied models. Suggested stages were agreed by elites and, the average scores showed. In the end, HRH policy making stages were showed in a model.
  Conclusion
  The six-stage policy making process was confirmed by both the respondent elites and related literature. Designing a model to illustrate the details of proper process for policy making can be suggested as an influential step to improve the efficiency and effectiveness of the health sector in Iran.
  Keywords: policy, making, human resources for health, health policies, comparative study
 • Fereshteh Zamani, Parvin Shahri, Eghbal Zareei Page 11
  Introduction
  The students who live in boarding schools experience more stress than others which live with their parents.Therefore, the mental health of this group is of special importance. The present study attempted to examine the mental health status of adolescent students in boarding high schools in Markazi Province.Methods and Materials: This was a cross-sectional study which was conducted by using stratified cluster sampling method. This study was done on 1000 subjects from 15 rural boarding schools in the academic year 2008-2009. All the subjects studied in the second year of high school and 58/4% of the students were females. Data was gathered through the Revised SCL90-R Symptoms Checklist to assess mental health symptoms and the Checklists were completed by self report secretly. T -Test Statistical analysis was conducted using SPSS. (P<0.05).
  Results
  Data showed that in all subjects the scores of Paranoid Ideation were higher than other dimensions of SCL-90-R. Girls seemed worse than boys regarding the total scores of SCL-90 and acquired higher scores in all dimensions.There was a significant difference in the mean score of the symptom checklist between girls and boys in all dimensions, except symptoms of Aggression (P < 0.05).
  Conclusion
  Regarding the findings of the current study and higher rate of symptoms in female students, this group of adolescents need special attention, proper mental health education and available counseling centers. However, further researches for evaluation of effective factors on mental health in schools are recommended.
  Keywords: Mental Health, Adolescent Students, Boarding Schools
 • Hamid Kassiri, Helia Sadat, Mortazavi, Esmaeil Ghorbani Page 21
  Introduction
  Leishmaniasis is one of the most important parasitic diseases in terms of human injury and economic consequences which has a wide range of clinical protests of skin damage to fatal visceral discomfort covers. Kala-azar is a Mediterranean-type in Iran and its main reservoirs are dogs and canine family. Currently the most common disease centers are in parts of provinces such as Ardebil, Fars, East of Azerbaijan, Bushehr, Qom, and North of Khorasan. This study aimed to review the epidemiological characteristics of kala-azar cases in hospitalized patients and cases reported to health centers and Emam-Khomeini hospital in Meshkin-Shahr County.Methods and Materials: This retrospective descriptive study was performed over a period of 20 years, from 1986 until 2006. Collected epidemiological data of visceral leishmaniasis in human were analyzed by spss.
  Results
  The total number of patients from the year 1988 to 2005 that were affected by this disease and were reported in Emam-Khomeini hospital and health centers of Meshkin-Shahr County were 2623. With respect to age division, 98.1 percent were below 10 years old; 54.8 percent were male and 45.2 percent were female based on sexuality and the male to female ratio of disease was1.2 respectively. The maximum out breaking of kala-azar disease with 32.6 percent were in spring and winter, the minimum with 17.5 percent in summer and 17.1 percent in autumn. Most of the patients lived in rural areas.
  Conclusion
  Visceral leishmaniasis is a major health problem in Meshkin-Shahr County, in particular within the rural areas. Educational programs alongside ecological studies and more intense control is recommended.
  Keywords: Epidemiology, Visceral Leishmaniasis, Meshkin, Shahr County, Iran
 • Farshid Kafilzadeh, Seyedeh Zeynab Hoseyni, Hooshangh Jamali Page 29
  Introduction
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of the most common contaminants found in soil. PAHs exhibit a significant concern because of their toxicity, carcinogenic, teratogenic and mutagenic properties. Using microorganisms for cleaning the pollution of soil can be cheap, effective and can provide environmental immunity. The goal of this study is to isolate and identify phenanthrene degrading bacteria from contaminated crud oil soils around Abadan refinery and evaluation of their growth.Methods and Materials: The soil samples were collected from three areas around Abadan refinery. The numbers of bacteria were counted at the nutrient agar culture with and without phenanthrene. Isolation of bacteria was done by culturing the samples on phenanthrene broth with basic mineral medium, and on phenanthrene agar medium. Then, the bacteria were determined by the biochemical diagnosis tests. Finally, with the cultivation of bacteria in concentrations of 0.5 to 0.8 g/l phenanthrene, the ability of phenanthrene biodegradation was measured.
  Results
  In this study, the maximum number of degrading bacteria was 8.083±0.10 at C station, and the minimum number of degrading bacteria was 5.442±0.10 at B station. In this study, the Bacillus sp, Pseudomonas aeruginosa, Corinebacterium sp, Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis bacteria was isolated and identified, respectively. Pseudomonas and Bacillus had the most growth and degradation in different concentrations of phenanthrene.
  Conclusion
  The results of this study showed that soil around Abadan refinery has lots of phenanthrene degrading bacteria, especially Bacillus and Pseudomonas.
  Keywords: Phenanthrene, Degrading Bacteria, Bacillus, Pseudomonas, Abadan Refinery
 • Hasan Jafari, Mehdi Mohammadian, Davoud Hossein Pour Page 41
  Introduction
  Nowadays, development of any society depends on the health of the organization. A healthy organization is where people love the work and are proud to be part of that organization. This study investigated the relationship between organizational health and organizational commitment of personnel in selected hospitals affiliated with Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2011. Methods and Materials: This study was a cross-sectional applied research that was done among 168 personnel of selected teaching hospitals in Ahwaz city (Golestan and Taleghani). Data was collected by using the modified tool questionnaire of health organization (OHI) and Gee and Ford questionnaire for organizational commitment which their validity and reliability were measured before. Finally data was analyzed by Pearson correlation test.
  Results
  The findings showed that among the listed dimensions of organizational health, the morale had the highest average (33/04) and the sources of support (15/83) had the lowest average. The average of organizational health was 152/62 from total points (220). Also between organizational health and some of its dimensions (principal influence, support resources, academic emphasis and morale) and organizational commitment was a significant and positive relationship (P<0/05) but other aspects (horalick, consideration and initiating structure) had no significant relationship (P>0/05). Moreover, the highest correlation was between organizational commitment and academic emphasis (r=0/356) and the least significant correlation was between consideration and organizational commitment (r=0/015).
  Conclusion
  Organizational health of hospital staff has significant correlation with the organizational commitment which makes them feel more loyal to their organization and take steps towards achieving organizational goals.
  Keywords: Teaching Hospital, Organizational health, Organizational commitment
 • Mahmoud Rahdar, Mehrdad Mesbah, Babak Vazirian Zadeh Page 49
  Introduction
  Fish is one of the important nutrient sources in many parts of the world. Consumption of fish like other parts of the world is high in khoozestan province. The role of fish in transmission of some parasitic agents to human is investigated by many researchers. This study aims to investigate internal and external zoonosis parasites and the importance of these parasites in transferring disease in human beings.Methods and Materials: In this study, to detect parasitic infection in Barbus sharpeyi, 20 samples were collected alive from Shadegan and Sosangerd and their external and internal parasites were isolated from skin and the internal organs of fishes.
  Results
  60% Dactylogyrus pavlowsky and 5% Ichthyophthirius multifiliis was collected from the gills and skin of the fishes. 5% Contracaecum sp. and 25% Balantidium sp from intestine, 5% Myxidium rhodei from gall bladder and 15% Sarcocystis like organisms from muscles.
  Conclusion
  It is suggested that raw or under cooked fishes in the endemic region be avoided. The parasitic infection should be identified amongst the other fish which are consumed by human as a part of control program in the area with high prevalence of infection.
  Keywords: Barbus sharpeyi, Internal, external parasites, zoonose
 • Seyyed Javad Jaafari, Reza Shokouhi, Edris Hossein Zadeh, Mahmoud Taghavi, Rasoul Arezoumandi, Heidar Ahadi Page 57
  Introduction

  Industrial wastewater included the dyes one of the important sources of environmental pollution, that founded in loom wastewater which are harmful for human health and environment. Therefore, the purpose of this research was investigated removal of RB5 dye from aqueous solution by using of adsorption onto activated red mud as an cheap adsorbent.Methods and Materials: This research was Experimental- Laboratorial study. The first activated red mud by mixed 20 ml nitric acid and 10 gr red mud toward 24 h, then was dry in 150 0C for 4 h. Then, acquired equilibrium time equal to 60 min, with constant other parameters. The effect of pH, contact time and initial RB5 dye concentration, kinetic and isotherm models was studied at the constant of equilibrium time equal to 60 min. Then data interpreted and analyzed by Excel software and regression confession.

  Results

  Removal of dye was decreased by increasing of pH and initial dye concentration and increased by increasing of contact time. The results showed RB5 adsorption follows Freudlich isotherm (R2= 0.9836) model. Pseudo second order models (R2= 0.9882, qe= 1.67 mg/g) best describe RB5 removal by using of adsorption onto activated red mud.

  Conclusion

  The result of present work shows that can of red mud used as an effective and cheap adsorbent in fast time with high efficiency for the treatment of textile wastewater.

  Keywords: Reactive Black 5(RB5) Dye, Aqueous Solution, Red Mud, Kinetic Model, Equilibrium Model, Adsorption
 • Kamyar Amrai, Hamid Reza Baseri, Habib Mohammadzadeh Hajipirloo, Shahla Khashaveh Khah, Mohammad Reza Abai, Hamideh Edalat Page 69
  Introduction
  Anopheles stephensi is one of the main vectors of malaria in the world including south of Iran. Three geographical populations for An. stephensi have been defined, based on egg morphology. The aim of the current study is determining the ability of different geographical populations of An. stephensi in the transmission of Plasmodium berghei using ANKA strain of this parasite.Methods and Materials: Four geographical populations of An. stephensi from Bandar-Abbas, Iranshahr, Kazeroun and beach (native of India) were colonized. P. berghei strain ANKA was used to infect mice. Then the starved female mosquitoes of each population artificially fed on the infected blood of mice. In order to determine Oocyst and sporozoite development, mosquitoes were dissected at several time-points after infection.
  Results
  The populations of Beach and Kazeroun showed the highest infection rate as well as the highest density to oocyst development while the lowest oocyst infection was observed in Bandar-Abbas strain. Oocyst infection of Iranshahr strain was significantly higher than Bandar-Abbas but less than Beach and Kazeroun strains. The ratio of sporozoite infection in salivary glands of four populations followed the same order as oocyst infection. The highest salivary glands infection was observed in Beach population followed by Kazeroun population but Bandar-Abbas group showed the lowest salivary glands infection.
  Conclusion
  It seems that geographical and ecological separation of mosquito vectors not only cause some morphological, physiological and genetical changes but also affect the sensitivity of the vector to Plasmodium. Therefore impacts of each environment crucially affect Plasmodium/Anopheles interaction. So these findings may explain the transmission ability of some Anopheles in only a particular area. Also, the results may give basic evidence on the mechanism of Plasmodium adaptation to their mosquito's vectors.
  Keywords: Malaria, Anopheles stephensi, Plasmodium berghei, Geographical populations