فهرست مطالب

علوم محیطی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، بهار 1391)

نشریه علوم محیطی
سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، بهار 1391)

 • 132 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/06/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • برآورد ارزش تفریحی اکوسیستم ساحلی دریای خزر / مطالعه موردی: ساحل تفریحی رادیو - دریا شهرستان چالوس
  غلامعلی شرزه ای، احمد سام دلیری صفحه 1
  در این پژوهش ارزش تفریحی ساحل رادیو دریا شهرستان چالوس و میزان تمایل به پرداخت(WTP) بازدید کنندگان این ساحل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(CV) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که 65 درصد افراد بررسی شده در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از ساحل مورد نظر هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این ساحل 1169 ریال برای هر بازدید است. ارزش تفریحی ماهانه این منطقه ساحلی بیش از 37/75 میلیون ریال و ارزش کل تفریحی سالانه آن 453 میلیون ریال برآورد شده است.نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده که مهمترین عوامل موثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از ساحل است. کیفیت ساحل(تمیزی ساحل و شفافیت آب) از نظر بازدید کنندگان عامل بعدی در تاثیرگذاری بر میزان WTP بازدید کنندگان بوده، بطوریکه از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده است. میزان تحصیلات عامل بعدی است که در سطح ده درصد معنی دار است. فاصله محل سکونت تا ساحل متغیر تاثیرگذار بعدی است که با علامت منفی و در سطح ده درصد معنی دار است.
  کلیدواژگان: محیط زیست، ارزشگذاری مشروط (CV)، تمایل به پرداخت (WTP)، ساحل رادیو دریا، مدل Logit
 • مرتضی شاکری، حسین گنجی دوست، بیتا آیتی صفحه 15
  در این تحقیق کارایی فرایند فیلتراسیون جریان رو به بالا با بستر لجن در حذف بیولوژیکی نیتروژن جهت تعیین زمان ماند بهینه براساس بیشترین راندمان حذف نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. فاضلاب مصنوعی شامل ترکیبات گلوکز و اوره به عنوان منبع کربن و نیتروژن و با نسبت COD/N در حدود 10 با غلظت 50 میلی گرم در لیتر نیتروژن براساس مجموع یون نیترات و نیتریت مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق در دو فاز راه اندازی و بهره برداری انجام شد که در فاز بهره برداری برای تعیین زمان ماند هیدرولیکی بهینه براساس بیشترین راندمان حذف نیتروژن در خروجی سیستم، جریان فاضلاب با دبی های 8/0،0/1، 2/1، 4/1، 6/1، 8/1 و0/2 لیتر بر ساعت به سیستم اعمال گردید. با توجه به نتایج حاصل، در ابتدا با افزایش دبی، راندمان حذف نیتروژن افزایش می یافت، چنانچه میانگین درصد حذف نیتروژن پس از رسیدن سیستم به شرایط پایدار در دبی های 8/0،0/1 و 2/1به ترتیب 4/89، 92 و 1/95 درصد تعیین گردید ولی در ادامه با افزایش دبی به 4/1، 6/1، 8/1 و0/2 لیتر بر ساعت میانگین درصد نیتروژن حذف شده کاهش یافته و به ترتیب به مقادیر 93، 88، 83 و 80 درصد رسید. لذا، زمان ماند بهینه برای پایلوت USBF مقدار 40 ساعت در کل سیستم (معادل 5 ساعت در زلالساز) با بستر لجن و جریان رو به بالا، تعیین گردید.
  کلیدواژگان: فیلتراسیون جریان رو بهبالا با بستر لجن (USBF) تصفیه بیولوژیکی، COD، زمان ماند هیدرولیکی
 • احمد لاله، سلیمان امیری، غلامحسین ابراهیمی پور، جواد فخاری صفحه 27
  نفت خام مخازن تا حدود 7 درصد گوگرد دارد و بین 50 تا 95 درصد این گوگرد به صورت تیوفن‎های مختلف می‎باشد. در اثر احتراق ترکیبات آلی گوگرددار، اکسیدهای گوگرد تولید شده باعث بارش باران‎های اسیدی و آلودگی زیست‎محیطی می‎شود. در حال حاضر روش رایج برای حذف گوگرد به صورت هیدرودسولفوریزاسیون می‎باشد که علاوه بر صرف هزینه زیاد، مولکول‎های گوگرد به طور کامل از ترکیبات آروماتیک گوگرددار جدا نمی‎شوند، از این رو توجه محققان به روش گوگردزدایی بیولوژیکی معطوف شده است. دی بنزوتیوفن (DBT) به عنوان یک مولکول الگو جهت سنجش توانایی میکروارگانیسم‎ها در گوگردزدایی مورد استفاده قرار می‎گیرد. باکتری هوازی شیمولیتوآوتوتروف اختیاری جداسازی شده از نقاط آلوده به ترکیبات نفتی اطراف اهواز (دارخوین) ساختار پیوند کربن – کربن را نمی‎شکند و فقط گوگرد را از ساختمان DBT جدا می‎کند. باکتری مذکور نیازی به مواد آلی به عنوان منبع کربن و انرژی برای گوگردزدایی نفت خام ندارد.
  کلیدواژگان: شیمولیتوآوتوتروف، دسولفوریزاسیون، دی بنزوتیوفن و نفت خام
 • فاطمه قربانی پیرعلیدهی، کیومرث زرافشانی، فرزاد جلیلیان صفحه 41
  فن آوری مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یک راهبرد محیط زیستی به منظور کنترل جمعیت آفات معرفی شد. هدف این مطالعه توصیفی- همبستگی تعیین عوامل موثر بر میزان دانش، نگرش، مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کننده شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات است. 97 باغدار شرکت‎کننده به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به مرور پیشینه نگاشته ها و جلسات غیررسمی با مشارکت کنندگان طراحی شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از پانل متخصصان تایید گردید. ضریب آلفای کرونباخ 86/0 نیز نشان دهنده ی پایایی پرسشنامه است. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که شرکت در کلاس ها‎، سابقه ی شغلی، میزان تولید، اعتماد بین فردی و منزلت اجتماعی بر دانش مدیریت تلفیقی آفات باغداران موثر هستند.علاوه بر آن نگرش باغداران در رابطه با مدیریت تلفیقی آفات به وسیله نشر اطلاعات، خلاقیت و دسترسی به ادوات باغبانی تحت تاثیر قرار می‎گیرد. همچنین نشر اطلاعات، میزان تولید، عضویت در تعاونی و خلاقیت روی مهارت در خصوص مدیریت تلفیقی آفات موثر هستند. در پایان رضایت شغلی، سن و نشر اطلاعات روی سطح تمایلات باغداران شرکت کننده تاثیرگذار بودند. نتایج مطالعه حاضر توصیه هایی را برای سیاست گذاران مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در مزرعه دارد. بر اساس این نتایج گسترش کلاس های فعال مدرسه در مزرعه در استان، برپایی کلاس های توجیهی جهت ارتقای دانش مدیریت تلفیق آفات کشاورزان طرف تماس (ریش سفیدان) و حمایت مالی از برنامه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت تلفیقی آفات، مدرسه در مزرعه، باغداران
 • حامد منصوری، اسکندر زند، مرتضی توکلی، محمد علی باغستانی صفحه 59
  به منظور بررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علفکشهای سولفونیل اوره بر دو گیاه زراعی آفتابگردان و پنبه، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 16 تیمار و در 4 تکرار به صورت مجزا برای هر کدام از گیاهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از علفکشهای: سولفوسولفورون (آپیروس)، یدوسولفورون + مزوسولفورون (شوالیه)، کلروسولفورون (مگاتن)، سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل (توتال)، یدوسولفورون + مزوسولفورون + مفن پایر (آتلانتیس) در سه مقدار متفاوت و شاهد بدون مصرف علفکش. تیمارهای علفکشی بر روی خاک سمپاشی شدند، و خاک آلوده از عمق 30 سانتی متری پس از 4 ماه به گلخانه منتقل شد و سپس دو گیاه پنبه و آفتابگردان در گلدان های حاوی این خاکها کشت شدند. ارتفاع، طول ریشه، وزن خشک ریشه، ساقه و برگ، سطح برگ و همچنین وزن خشک کل گیاه در مرحله 4 برگی مورد اندازه‎گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای علفکشی تقریبا در بیشتر صفات اندازهگیری شده در گیاه آفتابگردان اثر منفی داشتند و علفکشهای سولفوسولفورون+ مت سولفورون متیل و کلروسولفورن در مقادیر مصرف بالا (به ترتیب با 44 و 5/22 گرم ماده موثره در هکتار) بیشترین اثر سوء را بر روی این گیاه داشتند، به طوری که به ترتیب سبب 97/82 درصد و 31/70 درصد کاهش وزن خشک آفتابگردان نسبت به شاهد بدون علف کش شدند. در مورد گیاه پنبه فقط ارتفاع و طول ریشه تحت تاثیر علفکشها قرار گرفته بود و علفکشهای سولفوسولفورون+ مت سولفورون متیل و کلروسولفورون در مقادیر بالا بیشترین اثر منفی را بر روی ارتفاع و طول ریشه پنبه داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان بیان کرد که احتمالا آفتابگردان گیاه حساستری نسبت به پنبه در برابر باقیمانده علفکشهای سولفونیل اوره است.
  کلیدواژگان: سولفوسولفورون، مت سولفورون، مزوسولفورون و کلروسولفورون
 • زهرا کی همایون، حمیدرضا ناصری*، محمد نخعی صفحه 71

  به منظور شناخت منابع شوری آب زیرزمینی دشت لنجانات، از منابع آب زیرزمینی (چاه)، آب سطحی (رودخانه زاینده رود) و پساب صنایع فعال در دشت در چهار فصل نمونه‎برداری شده است. نتایج حاصل از سنجش‎های صحرایی و آزمایشگاهی حاکی از افزایش تدریجی غلظت عناصر اصلی Na، Ca، Cl و SO4 و عناصر فرعی و نادر B، Li، Br، Sr، I، Ba، F، و Si در مسیر جریان آب زیرزمینی از حاشیه دشت به سمت رودخانه زاینده‎رود و بخش میانی آبخوان است. براین اساس بازه تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت μS/cm 11390-561 می‎باشد. یون کلر به عنوان شاخص شوری در آب‎های زیرزمینی، با پارامتر هدایت الکتریکی و عناصرMg، Ca، Br و Sr همبستگی بالا دارد که نشان‎دهنده نقش موثر آن در تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت است. نسبت‎های معرف و اندیس‎های اشباع محاسبه شده برای نمونه های آب زیرزمینی همراه با نمودارهای ژئوشیمیایی نشان می‎دهد که انحلال رسوبات تبخیری (هالیت و ژیپس) و فرایندهای تبادل یونی بیشترین تاثیر را بر ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت دارند. نسبت جرمی Br/Cl برای نمونه های آب زیرزمینی دشت لنجانات از 329 در حاشیه ارتفاعات تا 4492 در میانه دشت بدست آمده است. داده های حاصل، محدوده نسبت Br/Cl گزارش شده برای آب‎های زیرزمینی متاثر از انحلال نهشته های تبخیری را تایید می‎کند اما با بازه نسبت مذکور برای آب‎های زیرزمینی آلوده به پساب‎های خانگی همپوشانی دارد.

  کلیدواژگان: شوری آب زیرزمینی، عوامل محیطی، اثرات انسانی، روش های ژئوشیمیایی، نسبت های یونی
 • ترانه شارمد، محمدحسین آدابی، عبدالرضا کرباسی، حسین باقری صفحه 93
  در این مطالعه با استفاده از ایزوتوپ‎های پایدار کربن و اکسیژن، دمای محیط رسوب‎گذاری و نوع دیاژنز و در نتیجه تغییرات عمده اقلیمی در دریای خزر بررسی گردیده است. به این منظور یک مغزه با طول 142 سانتی متر و از فاصله 12 کیلومتری ساحل از رسوب منطقه جنوب دریای خزر(نزدیک شهر لنگرود)، برداشت شده است. تعیین سن رسوب به روش اندازه گیری 210Pb و 137Cs انجام گرفت و نرخ رسوب‎گذاری cm/year 9/0 مشخص گردید. جهت تعیین دمای محیط رسوب‎گذاری و روند دیاژنژ، نمونه ها به روش آنالیز طیف سنجی جرمی آنالیز گردیدند. بررسی روند کلی ایزوتوپ اکسیژن و کربن عمدتا بیانگر یک دیاژنز تدفینی خیلی کم عمق می باشد. محاسبه دمای آب دریا در زمان رسوب گذاری در منطقه مورد مطالعه در دریای خزر، با استفاده ازسنگین‎ترین ایزوتوپ اکسیژن یعنی نمونه‎ای که کمترین دگرسانی را نشان می‎دهد و مربوط به 120 سال پیش می‎باشد، حدود C o 21 بوده است. با توجه به اندازه گیری دمای آب با استفاده از دستگاه CTD در زمان نمونه برداری به نظر می‎رسد که تغییرات عمده اقلیمی خاصی نسبت به زمان حال مشاهده نمی‎شود.
  کلیدواژگان: رسوب دریای خزر، ایزوتوپ اکسیژن و کربن، نوع دیاژنز، تغییرات عمده اقلیمی
 • عباس قدسی، علیرضا آستارایی، حجت امامی، محمد هادی میرزاپور صفحه 111
  جهت بررسی اثر مقادیر مختلف پودر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتا ب گردان در خاک شور- سدیمی، آزمایشی در استان قم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (صفر و 15 تن در هکتار) و دو سطح پودر نانو اکسید آهن (صفر و 20 میلی گرم در کیلو گرم خاک) بود که در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع اعمال و گیاه آفتاب گردان کشت شد. نتایج نشان داد که تیمارهای نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب معادل 4 و22 درصد نسبت به شاهد شد. بیشترین افزایش عملکرد ماده خشک با کاربرد توام 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردی و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کاربرد نانو اکسید آهن سبب افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه گیاه آفتاب گردان شد. این روند افزایشی در اثر کاربرد کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی روی ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه به ترتیب معادل 8، 18 و 15 درصد نسبت به شاهد شد.
  کلیدواژگان: خاک شور سدیمی، کمپوست شهری گرانوله گوگردی، نانواکسید آهن، آفتابگردان
 • محمود احمدی، هانیه میرحاجی صفحه 119
  تنش گرمایی در گیاهان عبارت است از افزایش دما به بالاتر از سطح آستانه برای یک دوره زمانی که موجب خسارت تغییر ناپذیر (پایدار) در رشد و نمو گیاهان شود. در دماهای خیلی بالا همراه با آسیب شدید سلولی و مرگ سلول ها ممکن است در چند دقیقه اتفاق بیافتد که دلیل آن، به هم ریختن ساختارهای سلولی است. خسارت مستقیم براثر تنش گرما شامل به هم ریختن ساختار پروتئین ها و افزایش سیالیت غشاهای سلولی و خسارت غیر مستقیم می باشد. نتیجه این اختلال ها، وارد شدن خساراتی به گیاه از جمله ممانعت از رشد آن می باشد. پژوهش حاضر، به زمان وقوع امواج گرمایی یا پدیده های حدی اقلیمی استان قزوین طی دوره آماری 25 ساله (1982 2007) پرداخته و تاثیرات تنش های گرمایی بر رشد و نمو گیاه ذرت را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد، در ماه های خرداد، تیر و مرداد طی سال های 19852000 و 2001 بیش ترین امواج گرمایی را دارد بنحوی که در تیر ماه طی سال های 1983198519872003 و 2006 مشاهدات بیشتر و بالاخره در ماه مرداد نیز طی سال های 19831997 و 2005 به وقوع پیوسته است تحلیل روزانه آن در ماه خرداد تنها 10روز در تیر ماه 63 روز و در مرداد ماه 50 روز از آن دما به بالای 38 درجه رسیده و در گیاه ذرت تنش ایجاد می شود؛ در بین این سه ماه، بیش ترین تنش نیز مربوط به ماه تیر بوده که باعث کاهش کیفیت محصول و یا از بین رفتن گیاه شده است. وقتی امواج گرمایی افزایش یابد و از آستانه تحمل گیاه بالاتر رود، برروی محصولات تاثیر منفی گذاشته و در نتیجه باعث کاهش میزان تولید و یا در مواردی باعث از بین رفتن محصولات می شود.
  کلیدواژگان: تنش گرمایی، آستانه تحمل، ذرت، قزوین
|
 • Gholamali Sharzehi, Ahmad Samdeliri Page 1
  In this research, recreational value of Radio-darya of Chalous was estimated, besides the measure of visitor's willingness-to-pay (WTP) by using contingent valuation (CV) method and dichotomous choice (DC) questionnaire. WTP was measured by using Logit model whose parameters was estimated based on Maximum Likelihood (ML) Model. The results show that 65 percent of investigated individuals will to pay for recreational usage of mentioned coast. The average of WTP is 1169 Rial (about 1 USD) for each visit. Recreational monthly value of this coastal region is more than 37.75 million Rials (about 3230 USD); to be precise, total annual recreational value of this area is estimated about 453 million Rials. Furthermore, the variables of offer amount and visitor's income are statistically significant at the level of 1%; so, these 2 variables are considered as the most important factors affecting visitor's WTP.The next factor influencing their WTP, in the view of visitors, is the quality of coast (coast neatness and water limpidity) which is significant in 1% statistical level. Level of education is the next effective factor with significance at 10% level. Moreover, the distance between coast and habitation place is the next factor affecting WTP negatively at 10% level.
  Keywords: environment, contingent valuation (CV), willingness to pay (WTP), Radio, darya Coast, Logit model
 • Morteza Shakeri, Hossein Ganjidoust, Bita Ayati Page 15
  The purpose of this study was to determine the efficiency of the USBF process for biological nitrogen removal and achieving the optimal hydraulic retention time according to the maximum nitrogen removal in the system. The synthetic wastewater which was used in this research, was a compound of glucose and urea as a carbon and nitrogen source with the COD/N ratio remaining around 10, while the N concentration based on the sum of nitrite and nitrate ions was approximately 50 mg/L. The investigation was carried out over two phases of start up with inoculation, and the operation at differing hydraulic retention times with flow rates of 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 2 lit per hour. The experimental results showed the increasing efficiency of the system in nitrogen removal with increased flow rates, such that 89.4, 92 and 95.1 percent of the initial phosphorus concentrate in the wastewater was removed at flow rates of 0.8, 0.1 and 0.12, respectively; however, at flow rates of 1.4, 1.6, 1.8 and 2 lit per hour, the mean nitrogen removal efficiency was reduced to 93, 88, 83 and 80 percent, respectively. At the end, the hydraulic retention time for the biological nitrogen removal in this process, was determined at 40 hours in the whole system which is equivalent to 5 hours hydraulic retention time in the clarifier. USBF, as an advanced biological process, had an appropriate removal efficiency for the biological treatment of nitrogen.
  Keywords: Upflow, Sludge blanket filtration, USBF reactor, Biological treatment, COD, Hydraulic retention time
 • Ahmad Laleh, Soleiman Amiri¬¬, Gholamhosein Ebrahimipuor, Javad Fakhary Page 27
  The crude oil of various oil reservoirs have up to 7% sulfur and between 50 - 95 % of the sulfur are in the form of different thiophenes. The Combustion of organosulfur compounds produces sulfur oxides that are the main cause of acidic rain and environmental pollution. The current method for desulfurization is hydrodesulfurization which is too expensive and sulfur does not get completely isolated, therefore, the researchers have focused on biodesulfurization method. Dibenzothiophene (DBT) has been used as a molecule model for validation of microorganisms’ ability in desulfurization. There is no report about chemolithoautotrophic bacteria that desulfurizes the crude oil. The isolated ISA4 bacterium which is used in this study doesn’t break carbon – carbon bond structure and only remove the sulfur from the skeleton of DBT. From the industrial view, this bacterium does not need organic materials as energy and carbon source for desulfurizing the crude oil. ISA4 Bacterium with 100% query and 99% homology is similar to Klebsiella oxytoca.
  Keywords: Chemolithoautotrophic, Desulfurization, Dibenzothiophene, Crude Oil
 • Fatemeh Ghorbani Piralidehi, Kumars Zarafshani, Farzad Jalilian Page 41
  Integrated Pest Management (IPM) was introduced as an appropriate environmental strategy to control pest population. The purpose of this descriptive correlational study was to determine factors influencing knowledge, attitude, skills, and aspirations (KASA) among a sample of orchard farmers participating in IPM training in farmer field school (FFS). From a total of 130 participants, 97 orchard farmers were randomly selected of sample size. A researcher-made questionnaire was designed using literature review and informal interview with FFS participants outside the population. A panel of experts approved the content validity of research instrument. An alpha level of 0.86 showed sufficient reliability of the questionnaire. Results of step-wise regression analysis revealed that participating in FFS, farming experience, yield, trust, and social status affected orchard farmers’ IPM knowledge. Moreover, farmers’ attitude towards IPM was influenced by knowledge diffusion, creativity, and access to horticultural equipment. In addition, knowledge diffusion, yield, membership in farmer cooperatives, and being creative affected orchard farmers’ skills in IPM. Finally, Job satisfaction, age, and knowledge diffusion influenced farmers’ aspirations in IPM. The result of this study has implications for IPM-FFS policy-makers. Developing FFS sites actors the province, conducting orientation classes in IPM for contact farmers, and extending financial support to IPM is recommended.
  Keywords: Integrated Pest Management, Farmer Field School, Orchard farmers
 • Hamed Mansoori, Eskandar Zand, Morteza Tavakoli, Mohammad Ali Baghestani Page 59
  In order to study the effect of residual in some of sulfonylurea herbicides on sunflower and cotton, two randomized complete block design was conducted with ten treatments in four replications for both of plants. Treatments included: sulfosulfuron (Apirus), idosulfuron+mesosulfuron (Chevalier), chlorsulfuron (Megaton), sulfosulfuron+metsulfuron methyl (Total), idosulfuron+mesosulfuron+ mefenpyr (Atlantis) that all of the herbicides were used at three doses, and no-herbicide control. Soil was sprayed with the herbicides and the treated soils were transferred to the greenhouse after four months, therefore, sunflower and cotton were planted in the pots included the soils. Length and dry weight of different plant organs (root, stem and leaf) and total dry weight were measured at four-leaf stage. The results showed that the treatments had negative effects on the most of measured characters in sunflower and sulfosulfuron+ metsulfuron methyl and chlorsulfuron at highest dose (44 and 22.5 g ai ha-1, respectively) had the most harmful effects on the sunflower and reduced dry weight by 82.97% and 70.31% in comparison of control, respectively. Whereas, height and root length of cotton had been just affected of the herbicides and sulfosulfuron+metsulfuron methyl and chlorsulfuron at highest dose had the most negative effects on height and root length of cotton. In attention to the gotten results, we can conclude that sunflower is probably the more sensitive than cotton into sulfonylurea herbicides residual.
  Keywords: sulfosulfuron, metsulfuron, mesosulfuron, chlorsulfuron
 • Zahra Kayhomayoun, Hmid Reza Nassery, Mohammad Nakhaei Page 71

  For identifying sources of groundwater salinization in Lenjanat Plain, samples were seasonally collected from groundwater, surface water and industrial wastewater. The results of field and laboratory measurements show a gradual increase in major (Na, Ca, Cl, SO4) and minor (Li, Br, Sr، I, Ba، F, Si) elements through groundwater flow direction. Electrical conductivity varies between 561 and 11390 μS/cm. Chloride ion as an indicator of groundwater salinization, highly correlated with EC and elements Mg، Ca، Br and Sr. Certain ratios, saturation index and geochemical graphs indicate that both the dissolution of evaporation deposits (halite and gypsum) and cation exchange are the most important processes affecting the chemical composition of groundwater. Mass ratios of conservative elements Cl/Br for groundwater samples in Lenjanat plain range from 329 (at borders) to 4492 (the center of plain). These data confirm the reported Cl/Br ratios for groundwater affecting by the dissolution of evaporation deposits but overlap with range of Cl/Br ratios for domestic sewage effluent groundwater.

  Keywords: Groundwater salinization, Natural factors, Anthropogenic Impacts, Geochemical techniques, Ionic ratios
 • Taraneh Sharmad, Mohammad Hossein Adabi, Abdolreza Karbassi, Hossein Bageri Page 93
  In the present study depositional temperature, diagenetic type and major climatic changes using oxygen and carbon stable isotopes is investigated. For this reason, a sediment core (140 cm long) of 12 Km distance from coast (near Langroud city), was collected from the southern Caspian Sea. Sedimentation rate of 0.9 cm/year was obtained based on 210Pb and 137Cs isotope study of sediment core. Depositional temperature and diagenetic type obtained based on Mass Spectrometry analysis of sediment samples. The oxygen- carbon isotopes study indicates a very low depth burial diagenesis. Water temperature based on the heaviest oxygen isotope value with least alteration that related to 120 years ago, shows around 21ºC during sedimentation, while CTD results during sampling, shows the same result, so it seems that there is no major climatic changes in the study area.
  Keywords: Caspian Sea sediments, oxygen, carbon isotopes, 210Pb, 137Cs isotopes, diagenetic type, major climatic changes
 • Abbas Ghodsi, Ali Reza Astaraei, Hojat Emami, Mohammad Hadi Mirzapour Page 111
  A field experiment at Qom province was conducted to study the effects of different amounts of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur (USWCS) on yield and yield components of sunflower plants in a saline-sodic soil, in a randomized complete block design with factorial arrangement with three replications. Treatments were two levels of urban solid waste compost coated sulfur (0 and 15 ton/ha) and two levels of nano iron oxide powder (0 and 20 mg/kg) applied to plots of 4 m2 and sunflower plants were sown. The results showed that the use of nano iron oxide and USWCS increased grain yield by 4 and 22 percent, respectively, compared to the control. The maximum increase in dry matter yield was observed by combined use of 15 (ton/ha) USWCS and 20 (mg/kg) nano iron oxide. Application of nano iron oxide powder significantly increased the plant height, head diameter and 1000 seed weight of sunflower plants. This increasing trend with the use of USWCS was also observed in plant height, head diameter and 1000 seed weight by 8, 18 and 15 percent, respectively, compared to control.
  Keywords: Saline, sodic soil, Urban compost coated sulfur, Nano iron oxide powder, Sunflower
 • Mahmoud Ahmadi, Hanieh Mirhaji Page 119
  Thermal stress in plants is any temperature increase above the threshold level for a period of time which causes immutable damage in plant growth. At very high temperatures associated severe cellular damage and cell death may occur within a few minutes as a result of disassembling the cell structures. Direct damage from heat stress includes disruption of the protein structure and an increase in fluidity of cell membranes, as well as indirect damage. The result of these disorders is damage to the plants that prevents growth. In the current study, the occurrence time of thermal waves or some climatic phenomena in Qazvin Province were studied over a 25-year period (1982-2007) and an assessment was made of the impact of thermal stress on corn plant growth. The results showed that the highest thermal waves were seen in the months of June, July and August in the years 1985, 2000 and 2001. More heat waves occurred during July in the years 1983, 1995, 1997, 2003 and 2006 while in August more heat waves were experienced in 1983, 1983 and 2005. Over this 25-year period, only on 10 days in June, 63 days in July and 50 days in August did the temperature reach above 38 degrees when corn plant is under stress. In these three months, more negative impact was found in July that caused crop quality reduction or even the death of the plant. When thermal waves increased and rose above than plant endurance threshold, this had a negative impact on production and caused the production rate to reduce or, in some cases, collapse completely.
  Keywords: Thermal stress, Endurance threshold, Corn, Qazvin