فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن نوغانی دخت بهمنی*، حمید مسعودی صفحه 15
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان مشارکت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت برق منطقه ای خراسان در فعالیت های گروهی مرتبط با مدیریت استراتژیک و بهره وری در سال 1390 است که به روش پیمایشی با جامعه آماری 40 نفره (همه مدیران میانی و کارشناسان ارشد) به اجرا درآمد. یافته ها نشان می دهد میانگین سنی پاسخگویان 32/7±44 سال و سابقه شغلی آن ها 48/7±7/18 سال است. در رابطه با متغیرهای اصلی پژوهش، میانگین متغیرهای مهارت های حرفه ای 5/0±9/3، ویژگی های شخصیتی 7/0±6/3، ساختار سازمانی 9/0±0/3، نظم فردی 8/0±5/3، سبک رهبری 8/0±2/3، تکالیف مشخص شده 7/0±9/2، نظام تشویق و پاداش 5/0±9/2، عملکرد مقام مافوق 7/0±6/3، عملکرد کارکنان دفتر 4/0±6/3، نوع فعالیت دفتر 4/0±5/3، و اثربخشی فعالیت ها 8/0±5/3 است. اولویت متغیرها در اثرگذاری بر میزان مشارکت در برنامه های دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری از این قرار است:1. مهارت های حرفه ای، 2. عملکرد مقام مافوق، 3. ویژگی های شخصیتی، 4. عملکرد کارکنان دفتر،5. نظم فردی، 6. نوع فعالیت دفتر، 7. اثربخشی فعالیت ها، 8. سبک رهبری، 9. ساختار سازمانی،10. نظام تشویق و پاداش، 11. تکالیف مشخص شده. با توجه به میزان آماره کای اسکوئر، آزمون فریدمن نیز معنادار می باشد (05/0P-value<).
  کلیدواژگان: کار گروهی، کار تیمی، مدیریت مشارکتی، مدیریت استراتژیک و بهره، وری
 • محمد مهدی پرهیزگار، مینا جزنی* صفحه 35
  تحقیق حاضر، در شرکت تام ایران خودرو می باشد. در این شرکت سیستم کارت ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک طراحی و پیاده شده است. گزارش های سیستم کارت متوازن شرکت نشان می دهد میزان تحقق شاخص های استراتژی در منظر مالی 50%، در منظر مشتری 33%، در منظر فرآیندهای 57%، در منظر رشد و یادگیری 75% و به طورکلی، میزان دستیابی سازمان به شاخص های استراتژی در پایان 1388 در حدود 55% بوده است. بررسی صورت های مالی و گزارش های عملکرد در طی سه سالی که از پیاده سازی سیستم کارت امتیازی در شرکت می گذرد، نشان می دهد تغییرات محسوس و با اهمیتی قبل و بعد از اجرای سیستم مزبور در عملکرد سازمان رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نحوه پیاده سازی سیستم در سازمان با کاستی هایی همراه بوده است. محقق با توزیع پرسشنامه در میان مدیران شرکت، میزان تحقق شاخص های استراتژی براساس مدل BSC را در کل سازمان و همچنین در هر یک از چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری تحلیل نموده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل آماری t تک نمونه ای نشان داد از دیدگاه مدیران شرکت، میزان تحقق شاخص های استراتژی در سطح سازمان براساس مدل BSC و همچنین در هر یک از چهار منظر، کمتر از حد متوسط و نامطلوب بوده است.
  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، وجه مالی، وجه مشتری، وجه فرآیندهای داخلی، وجه رشد و یادگیری، نقشه استراتژی
 • مسلم علی محمدلو*، شبنم شاکر، سیدهادی میرقادری، مجید باب الحوائجی، محمد جواد قربانی صفحه 61
  هدف از تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست، آشنا ساختن مدیران با ابزارها و روش هایی است که با کمک آن ها بتوان مسائل این حوزه را در قالبی هدفمند مدیریت نمود. موثرترین مرحله برای دستیابی سیستماتیک به اهداف حوزه کارکردی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در راستای اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی و افزایش اعتبار آن برای تضمین حضور در سطح بین المللی خواهد بود. در این تحقیق از ترکیب متدولوژی مدیریت استراتژیک «فرد. دیوید» و «پیرس و رابینسون» استفاده شده است. با الگوگیری از این متدولوژی ها و بومی کردن آن ها -با توجه به ویژگی های خاص سازمان و حوزه کارکردی بهداشت، ایمنی و محیط زیست- بر مبنای مکتب ترکیبی، مدلی شش مرحله ای تدوین شد. نوآوری این تحقیق، ترکیب متدولوژی های مختلف در زمینه برنامه ریزی استراتژیک و طراحی و به کارگیری آن در حوزه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است؛ موضوعی که در گذشته در مورد آن کمتر بحث شده است. اخیرا توجه بیشتری به این حوزه می شود و در برخی سازمان ها واحدهایی با عنوان «مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست» ایجاد گردیده است. یکی از الزامات اقدام هماهنگ و همسو در این واحدها وجود استراتژی وظیفه ای است. تدوین ماتریس استراتژی ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای تعیین موقعیت و جهت گیری این حوزه کارکردی، از دیگر نوآوری های این تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: استراتژی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ماتریس استراتژی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، عادل آذر، حمید علیخانی* صفحه 83
  در علم سازمان و مدیریت، مسئولیت اجتماعی، بخشی از مقوله اخلاق کار محسوب می گردد و از آن به عنوان اخلاقیات فراسازمانی یاد می شود. بسیاری معتقدند که مسئولیت اجتماعی سازمان، به نوعی، بر موفقیت و شکست آن تاثیرگذار است. توجه به نیازهای جامعه، اخلاق گرایی، و توجه به محیط زیست، از جمله مقوله هایی است که امروزه از سوی مشتریان مورد توجه جدی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بحث تغییر استراتژیک، تحول و بهبود شرایط سازمان در محیط بسیار رقابتی امروز باعث شده است که سازمان ها به سرعت تغییر رویه دهند. بر این اساس، سازمان ها باید از ابزاری استفاده نمایند که آن ها را در این مسیر موفق نماید: بهبود و توسعه سازمانی. این مقاله با بررسی رابطه ابعاد توسعه و تحول سازمانی، میزان تاثیرگذاری آن بر مسئولیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مدیران وزارتخانه های اقتصادی کشور می باشد که با بحث خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی ارتباط بیشتری دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای مدل مفهومی تحقیق -ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات، و فرآیندهای سازمانی-، دو عامل منابع انسانی و فرهنگ سازمانی از اولویت بالاتری برای تاثیرگذاری بر مسئولیت اجتماعی سازمان برخوردارند.
  کلیدواژگان: بهبود و توسعه سازمانی، مسئولیت اجتماعی، اصل 44 قانون اساسی، تغییر استراتژیک، خصوصی سازی
 • سیدحبیب الله میرغفوری*، علی مروتی شریف آبادی، مرتضی مداح صفحه 103
  هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل تاثیرگذاری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی و رضایت مشتریان است. باتوجه به ماهیت پویای مدیریت دانش و همچنین تبعیت عملکرد سازمانی از تحولات محیطی، از مدل پویایی سیستم در این مطالعه استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا مدل علی طراحی شد. سپس، مدل جامع جریان طراحی شد و درنهایت سناریوها طراحی شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه هایی با ساختار و نیمه ساختار است که از طریق مصاحبه با گروه کانونی در کارخانه فولاد آلیاژی ایران-یزد و همچنین استفاده از مستندات این سازمان انجام شده است. به رازش مدل ها و تحلیل حساسیت بر پایه سناریوها نشان می دهد که با استقرار مناسب نظام مدیریت دانش در سازمان و توجه به تحقیق و توسعه و فعالیت های آموزشی در سازمان و همچنین افزایش میزان مستندسازی و اشتراک گذاری دانش، سودآوری سازمان افزایش یافته و همچنین میزان رضایت مشتریان سازمان به سمت بهبود و پایدارسازی حرکت می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، پویایی سیستم، سودآوری، رضایت مشتری
 • حسن دانایی فرد، معصومه نصیری* صفحه 123
  امروزه سازمان های تولیدی و خدماتی در شرایط محیطی تغییر و تحول زندگی میکنند و شرایط اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی محیط بر عملکرد آن ها تاثیر میگذارد. تهدید های محیطی، حیات و بقای سازمان ها را تهدید میکند و سازمان ها تنها با برنامهریزی استراتژیک و آمادگی استراتژیک میتوانند بر این بحرانها فائق آیند. پژوهش های گذشته نشان میدهد که عوامل متعددی بر آمادگی استراتژیک تاثیر میگذارند، اما این که چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان تا چه حد آن را تحت الشعاع قرار می دهد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر این ادعا را مورد آزمون قرار می دهد که افزایش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان باعث افزایش آمادگی استراتژیک در بحران ها میشود. نتایج این پژوهش بر تایید صحت این فرضیه صحه گذاشته است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کارکنان و کارشناسان صف بیمارستانهای تهران که به دو بخش خصوصی و دولتی قابل تقسیم می باشند. داده ها توسط پرسشنامه جمعآوری گردیده و امتیازات کسب شده به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها، شاخص ها و نیز رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، بیانگر وجود رابطه بین چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان با آمادگی استراتژیک برای مقابله با بحران میباشد. با توجه به این که پژوهش حاضر برای اولین بار در حوزه بیمارستان های ایران به بررسی عوامل موثر در آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران پرداخته، در نوع خود بینظیر بوده و میتوان آن را جزء نوآوری در تحقیق به شمار آورد.
  کلیدواژگان: آمادگی استراتژیک، چابکی سازمانی، بهداشت روانی، مدیریت بحران
 • سید محمد اعرابی، محرم رزمجویی* صفحه 141
  براساس تعریف به جایگاه، استراتژی مالی بعدی از استراتژی شرکت است که ماهیت و جهت امور مالی سازمان را تعیین می کند. همچنین براساس تعریف به اجزاء، استراتژی مالی، شامل استراتژی تامین مالی، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود می شود. الگوهای مختلفی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی های مالی مختلف وجود دارد. در این تحقیق از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. مطالعات مختلف نشان داده است که وجود هماهنگی در سطوح مختلف سازمان منجر به عملکرد بهتر می شود. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر هماهنگی استراتژی های مالی بر عملکرد شرکت هاست. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آن ها 62 شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (با جایگذاری از جامعه محدود) برای نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که وجود هماهنگی بین هر یک از گونه های استراتژی زیرسیستم مالی با گونه استراتژی مالی شرکت (هماهنگی درونی-عمودی) باعث بهبود عملکرد می شود. همچنین هر چه هماهنگی گونه های استراتژی زیرسیستم مالی بیشتر باشد (هماهنگی درونی-افقی)، عملکرد بهتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: تئوری نقاط مرجع استراتژیک، استراتژی مالی، استراتژی تامین مالی، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تقسیم سود
|
 • Mohsen Noghani D.B. *, Hamid Massoudi Page 15
  The purpose of this research is to survey the span of participation of Khorasan Regional Electric Company senior managers and experts in group activities related to Strategic Management and Productivity. A survey method in 2012 was employed to survey with the entire population of 40 people (middle managers and senior experts). Results show the average age of respondents is (44±7.32) years and their employment time is (18.7±7.48) years. Average of professional skill is (3.9±0.5), personality characteristics (3.6±0.7), organizational structure (3.0±0.9), the individual (3.5±0.8), leadership style (3.2 ±0.8), assignments marked (2.9±0.7), encourage and reward system (2.9±0.5), the superior performance (3.6±0.7), the personnel Office (3.6±0.4), type of activity (3.5±0.4) and the effectiveness of activities (3.5 ± 0.8). The first priority in Participation was professional skills, and last priority was assignments marked and the Friedman test is also significant.
  Keywords: Group Work, Teamwork, Participative Management, Strategic Management, Productivity
 • Mohammad Mehdi Parhizgar, Mina Jazani* Page 35
  The research is a case study one and is conducted in Tam IranKhodro Company during 1388. This company has used balanced scorecard method to implement strategic plan and evaluate strategic goals, in order to design a strategic map for the company and make a pattern for determining how strategic goals achieve. The reports of balanced scoreard system of the company shows that the company is successful in implementation of the strategy plan by balanced scorecard. Through questionnaire distribution managers and expert who contribute in formulation and implementation of the TAM company`s balanced scorecard were asked about their points of view. To conclude finding of the research is that criterion of each balance scorecard perspectives consist of financial, customer, internal process and growth and learning and also in the whole company didn`t achieve strategic goals; Company`s managers and experts belived that the implementation of balance scorecard is not successful in the company and it has many problems. The results led to a revision of strategic goals and indicators, and formulating and developing the corporate strategy map.
  Keywords: Balance Scorecard, Financial Prospective, Customer Prospective, Internal Process Prospective, Growth, Learning Prospective, Strategic Map
 • Moslem Alimohammadlou*, Shabnam Shaker, Seyed, Hadi Mirghaderi, Majid Babolhavaeji, Mohammad, Javad Ghorbani Page 61
  Nowadays many organizations pay more attention to HSE and establish a unit for it in their organization therefore HSE units need strategic plan for performing in align with organization value. HSE strategic plan helps to clear the position of the function in organization. The goal of this article is providing a systematic approach for managers to use tools and methods for dealing with HSE issues. This is the most effective stage to meet the HSE objective through organizational goals and increase reputation of organization for surviving in international markets.The methodology is a mix of strategic management methodologies provided by David, Piers and Robinson and it has been customized to match the organization and specifications of HSE function. The main contribution of this research is creating a strategic methodology by mixing of different strategic planning methods and using it in HSE function.
  Keywords: Health, Safety, Environment (HSE), HSE Strategy, HSE Strategic Matrix
 • Gholam Ali Tabarsa, Ali Rezaian, Adel Azar, Hamid Alikhani* Page 83
  Social responsibility is regarded as a part of work ethic in the literature associated with management and enterprise which is also called transorganizational morality. Many scholars believe that social responsibility of the enterprise affects its success and failure to some extent. Attention toward requirements of society, moral behavior and environmental issues are considered seriously by customers today. On the other hand, organizational changes and developments in current competitive atmosphere have caused enterprises to alter procedures and undertake modifications for their own survival. For this purpose, the enterprises must use appropriate tool which enables them to succeed that is to say “Organizational Development” (OD). This paper evaluates the influence of OD on social responsibility by studying the relation between dimensions of development and organizational change. Statistical population of this research was comprised of all managers in Iranian economic ministries since they are more engaged with the “Privatization Act”. Results of this research demonstrated that among different variables of the conceptual model of research (OD) namely organizational structure, human resources, organizational culture, rules and regulations, organizational processes, the two factors of human resources and organizational culture are scored higher in terms of affecting the social responsibility of enterprise.
  Keywords: Organizational Development, Social Responsibility, Privatization act, Change
 • Seyed Habib Allah Mirghafoori*, Ali Morovvati Sharif Abadi, Morteza Maddah Page 103
  This research intended to identify and analyze the effects of components of knowledge management on organizational performance and customer satisfaction. Considering the dynamic nature of the knowledge management, system dynamic model is used. For this purpose, firstly causal diagrams loop was modeled; then stock-flow diagram was designed and scenarios were designed and tested. This research has been done by coded and semi-structured questionnaire that has been designed through Focus Group interviews with the experts and top managers of Yazd Alloy Steel Company; and using of these organizational documents. Model fitness and sensitivity Analysis based on scenarios showed that implementation of appropriate knowledge management system and paying attention to R & D and training activities in the organization and also increasing the documentation and knowledge sharing, the profitability and customer satisfaction of the organization will be improved and stabilized.
  Keywords: Knowledge Management, System Dynamics, Profitability, Customer Satisfaction
 • Hassan Danai Fard, Masoomeh Nasiri* Page 123
  Today producing and service organizations live in environmental conditions of change and transformation and economic business cultural social and political conditions affects operation of organizations. It is clear that unexpected conditions such as war, earthquake, and flood affect behavior of organizations. Therefore, managers should know environmental threats that threaten life of organizations from every aspect. In addition, organizations only with strategic planning and strategic preparation can overcome these crises. Previous researchs show that different factors affect strategic readiness. But this fact that organizational agility and psychological health of staff affect it so much, is not considered. This research according to the subject investigates the statistics of effective strategies for crisis management and analyzes the role of organizational agility and psychological health of staffs. In these way three components under the subject of research variants strategic readiness and organizational agility and psychological health of staff viewed in three hypotheses. In this research relation of independent variables -strategic readiness and organizational agility of organization- analyzed with the regulating variant of psychological health. This research tested the hypothesis if increase in organization agility and psychological health of staff causes increase in strategic crisis condition or not.The conclusion confirmed the hypothesis.
  Keywords: Strategic readiness, organization agility, psychological health, crisis management
 • Seyed Mohammad Aarabi, Moharram Razmjoee* Page 141
  Financial Strategies are Part of Corporate Strategy that are in Financial Management span and include decisions about Investment, Financing, Working Capital and Dividend. For evaluating and selection of these strategies, different inside and outside factors should be mentioned. This article investigates the role of Strategic Reference Points Theory in making clear financial theories and strategies and analyzes the ways of using this theory for making strategic decisions in the field of financial affaires in companies. The next point is that, coordination between these Strategies and Financial Strategy of a company (vertical alignment) and coordination between these strategies themselves (horizontal coordination) improve the performance. The findings approve the point.
  Keywords: Strategic Reference Points (SRPs), Financial Strategy, Investment Strategy, Financing Strategy, Dividend Strategy, Working Capital Strategy