فهرست مطالب

جنگل و فرآورده های چوب - شماره 2 (تابستان 1390)
 • شماره 2 (تابستان 1390)
 • 210 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حامد اسدی، سیدمحسن حسینی، امید اسماعیل زاده صفحه 107
  هدف از این مطالعه، شناسایی اجتماع های گیاهی و بررسی رابطه آنها با برخی از عوامل فیزیوگرافی و شاخص های تنوع زیستی گیاهی در منطقه حفاظت شده خیبوس است که یکی از بهترین و بکرترین رویشگاه های شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در جنگل های هیرکانی محسوب می شود. بدین منظور 65 قطعه نمونه به صورت سیستماتیک- انتخابی با ابعاد شبکه شناور 200 و 400 متری به مساحت 400 مترمربعی با توجه به اصل توده معرف در منطقه پیاده شدند. در هر قطعه نمونه برخی خصوصیات فیزیوگرافی و تنوع زیستی گیاهی اندازه گیری گردید. پوشش گیاهی منطقه با استفاده از تحلیل TWINSPAN طبقه بندی و سپس اجتماع های گیاهی منطقه مشخص شدکه حاصل نتایج، شکل گیری شش اجتماع گیاهی بوده است. نتایج آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که اجتماع های گیاهی جنگل خیبوس از نظر خصوصیات ارتفاع از سطح دریا، شاخص شمال گرایی، شیب، غنای گونه ای و یکنواختی پیلو از یکدیگر متمایز می باشند. با استفاده از آنالیز DCA و بر مبنای مقادیر درصد تاج پوشش گونه های شاخص، نخست رسته بندی اجتماع های گیاهی منطقه به عمل آمده و سپس بر مبنای مقادیر ارزش قطعات نمونه دو محور اول، که تقریبا 5/25 درصد از سهم واریانس پوشش گیاهی منطقه را تبیین می کنند، همبستگی عوامل محیطی و شاخص های تنوع زیستی گیاهی با اجتماع های گیاهی منطقه تعیین گردید. نمایش اجتماع های در تحلیل رسته بندی DCA نشان داد که قطعات نمونه و گونه های معرف هر یک از اجتماع های گیاهی منطقه حاشیه مخصوص به خود را داشته و از یکدیگر متمایز می باشند. نتایج همبستگی مقادیر عوامل محیطی با محورهای رسته بندی نشان می دهد که متغیر های ارتفاع از سطح دریا، شمال گرایی، غنا، تنوع گونه ای شانون- وینر و یکنواختی پیلو با محور اول و شیب دامنه با محور دوم همبستگی های معنی داری را دارند.
  کلیدواژگان: اجتماع های گیاهی، DCA، عوامل فیزیوگرافیک، تنوع زیستی گیاهی، جنگل های هیرکانی، شمشاد، جنگل حفاظت شده خیبوس
 • احمد جهان لتیباری، محمد جواد خراسانی، کامیار صالحی، فرداد گلبابایی، سیدجواد سپیده دم صفحه 129
  در این تحقیق ساخت خمیر کاغذ با استفاده از فرایند سولفیت بافر شده از ساقه ذرت بررسی شده است. تاثیر چهار عامل پخت؛ سولفیت سدیم (12، 14 و 16 درصد)، کربنات سدیم (4 و 8 درصد)، دمای پخت (145 و 165 درجه سانتی‎گراد) و زمان پخت (15 و 30 دقیقه) ارزیابی شده است. نتایج نشان دادند که در اثر زیاد شدن مقدار سولفیت سدیم، کربنات سدیم، دمای پخت و زمان پخت، بازده کل و عدد کاپا کاهش یافت. بیشترین بازده کل و بازده قابل قبول به ترتیب معادل 7/59 درصد و 4/51 درصد و در شرایط پخت 12 درصد سولفیت سدیم، 4 درصد کربنات سدیم، 145 درجه سانتی‎گراد و زمان پخت 15 دقیقه به دست آمدند. عدد کاپای این خمیر کاغذ 4/55 اندازه‎گیری شده است. خمیر کاغذ با کمترین بازده به مقدار 1/34 درصد و کم ترین عدد کاپا معادل 16 در شرایط پخت 16 درصد سولفیت سدیم، 8 درصد کربنات سدیم، 165 درجه سانتی‎گراد دمای پخت و 30 دقیقه زمان پخت تولید شد. ویژگی های فیزیکی و مکانیکی دو خمیر کاغذ با بیشترین بازده و یک خمیر کاغذ با کم‎‎ترین بازده بررسی شدند. شاخص مقاومت در برابر کشش خمیر کاغذهای پربازده 5/52 و 6/66 Nm/g و خمیر کاغذ با کم ترین بازده معادل 9/62 N.m/g و شاخص مقاومت در برابر پاره شدن خمیر کاغذهای پر بازده 2/5 و 7/6 mN.m2/g و با کمترین بازده معادل 3/7 mN.m2/g اندازه‎گیری شد. روشنی خمیر کاغذ پربازده 26 و 27 درصد و از آن خمیر کم بازده 40 درصد بود. نتایج این بررسی نشان داد که تولید خمیر کاغذ قهوه‎ای از ساقه ذرت امکان‎پذیر است.
  کلیدواژگان: ساقه ذرت، خمیر کاغذ، سولفیت بافر شده، کربنات سدیم، بازده کل، عدد کاپا، مقاومت در برابر کشش، مقاومت در برابر پاره شدن
 • سیدمحمود حسینی قلعه بهمنی، پدرام عطارد، محمدرضا مروی مهاجر، وحید اعتماد، محمدتقی احمدی، جعفر فتحی صفحه 141
  این پژوهش با هدف تعیین سهم هر یک از اجزاء بارش (داربارش، ساقاب و باران ربایی) در جنگل بلند مازو و در پلاتی با جهت جنوبی، شیب 18 درصد و مساحت 1200 متر مربع، واقع در مجاورت مرز جنوبی جنگل آموزشی پژوهشی خیرود در ارتفاع 1550 متری از سطح دریا صورت پذیرفت. مقدار بارندگی کل با استفاده از سه عدد جمع آوری کننده که در نزدیک ترین فضای باز به محل مورد مطالعه قرار گرفته بود، اندازه گیری شد. برای اندازه گیری مقدار داربارش 35 عدد جمع آوری کننده به صورت تصادفی در سطح پلات مورد مطالعه قرار داده شد. برآورد ساقاب تولیدی با استفاده از جمع آوری کننده های مارپیچی ساقاب در ارتفاع برابر سینه که برای 9 اصله درخت بلند مازو با قطرهای مختلف نصب شده بود، صورت گرفت. در هر بارندگی، مقدار باران ربایی از تفاضل میان بارندگی کل و بارندگی خالص (مجموع داربارش و ساقاب) محاسبه گردید. در طول دوره مطالعه (تابستان سال 1388)10 مورد بارندگی ثبت شد که میزان بارندگی کل 257 میلی متر و سهم داربارش، ساقاب و باران ربایی به ترتیب 0/192، 7/0 و 3/64 میلی-متر بود. مقدار متوسط داربارش، ساقاب و باران ربایی در هر بارندگی به ترتیب 2/72، 2/0 و 6/27 درصد از بارندگی کل برآورد شد. نتایج نشان داد که با افزایش بارندگی کل، مقادیر باران ربایی و ساقاب افزایش می یابند. همچنین در این مطالعه، بین نسبت ساقاب به بارندگی کل و بارندگی کل، یک رابطه افزاینده و ضعیف (43/0 = r2) و بین نسبت باران ربایی به بارندگی کل و بارندگی کل، رابطه ای کاهنده و نسبتا قوی (65/0= r2) بدست آمد. این مطالعه زیاد بودن سهم باران ربایی در جنگل بلند مازو را نشان می دهد و لزوم اندازه گیری آن را در محاسبه تراز آبی آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: باران ربایی، بلند مازو، داربارش، ساقاب
 • رضاحسین حیدری، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، هوشنگ سبحانی صفحه 155
  در این بررسی سه روش نمونه برداری فاصله ای زوج های تصادفی، فاصله ای نقطه مشترک و خط برخورد کننده برای برآورد مشخصه های کمی جنگل های بلوط غرب کشور در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه با توجه به معیار صحت مورد مطالعه قرار گرفت. برای برآورد تعداد در هکتار از روش های فاصله ای زوج های تصادفی و فاصله ای نقطه مشترک و برای برآورد درصد تاج پوشش درختان از این دو روش بعلاوه روش خط برخورد کننده استفاده گردید. برای هر کدام از روش های فوق تعداد 50 نمونه براساس الگوی منظم تصادفی انتخاب و تعداد درختان و همچنین دو قطر بزرگ و کوچک تاج درختان برای برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در هر نمونه، اندازه گیری و یادداشت گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند که هیچکدام از این روش ها برآورد قابل قبولی (صحت کمتر از 10 درصد) از تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان منطقه مورد مطالعه نشان ندادند. هرچند که روش زوج های تصادفی درصد تاج پوشش را نسبت به روش های دیگر با صحت بهتری نشان داد.
  کلیدواژگان: زوج های تصادفی، نقطه مشترک، خط برخورد کننده، تعداد در هکتار، تاج پوشش
 • محسن شیخ الاسلامی، علی اکبر عنایتی، سیداحمد میرشکرایی، علی نقی کریمی صفحه 165
  در این تحقیق قابلیت به کارگیری چوب های فرسوده اشباع شده با کرئوزوت در تهیه تخته فیبر و تخته فیبرهای حفاظت و اصلاح شده با ترکیبات کرئوزوت بررسی گردید. بدین منظور الیاف بکر (حاصل از چوب های اشباع نشده با کرئوزوت تحت اثر قشار بخار) به نسبت 0، 15، 30، 45 و 100 درصد وزنی به الیاف بازیافتی (حاصل از چوب های اشباع شده با کرئوزوت تحت اثر هیدروکسید سدیم در دما و فشار محیط) افزوده شدند. مخلوط الیاف به وسیله پساب فرایند بازیافت که فاقد هیدروکربن های پلی آروماتیک درشت مولکول می باشد و پساب فرایند تهیه الیاف بکر، حاصل از چوب های اشباع نشده با کرئوزوت به صورت کیک فیبرهای تر شکل دهی گردید. کیک فیبرها در داخل آون تا رطوبت صفر درصد خشک شده و تحت فشار پرس گرم تا ضخامت اسمی 3 میلی متر (دانسیته 3g/cm 1) فشرده شدند. سپس ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبرهای تیمار شده و تیمار نشده با کرئوزوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان می دهند که تخته فیبرهای حاصل از الیاف تیمار شده با کرئوزوت ویژگی های فیزیکی مناسبتری ارائه می دهند به طوری که مقادیر میانگین جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه های آزمونی پس از 24 ساعت غوطه وری در آب به ترتیب به کمتر از 17 و 11 درصد کاهش می یابد. این در شرایطی است که نتایج آزمون FTIR حاکی از عدم پیوند شیمیایی ترکیبات کرئوزوت با چوب است. تخته فیبرهای حاصل از الیاف تیمار نشده با کرئوزوت نیز ویژگی های مکانیکی مطلوبتری ارائه می دهند به طوری که از اختلاط 45 درصدی الیاف بکر خواص مقاومتی مشابه با تخته فیبرهای حاصل از الیاف تماما«بکر به دست می آید.
  کلیدواژگان: الیاف بکر، الیاف بازیافتی، تخته فیبر سخت، الیاف تیمار شده با کرئوزوت، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی
 • توران فیضی کمره، محمد متینی زاده، انوشیروان شیروانی، وحید اعتماد، مصطفی خوشنویس صفحه 173
  همزیستی میکوریزی، استقرار گیاه را از طریق افزایش سطح فراریشه، افزایش جذب آب و عناصر غذایی مهمی مثل فسفر، پتاسیم و نیتروژن ممکن می سازد. همچنین باعث افزایش تنوع زیستی و جمعیت میکروبی خاک می شود و مقاومت گیاهان را در برابر عوامل بیماریزا و تنش های مختلف افزایش می دهد. در این پژوهش،30 پایه گلابی در رویشگاه طبیعی آن در منطقه بازفت در جنگل های غرب ایران انتخاب شد. برای بررسی رابطه قارچ میکوریزی آربسکولار با عناصر فراریشه ای از مخلوط خاک و ریشه های گلابی وحشی و خاک اطراف پایه ها در دو فصل بهار و پاییز نمونه برداری شد. اسپور قارچ های میکوریزی آربسکولار همزیست با گلابی وحشی (Pyrus glabra) به روش الک مرطوب و سانتریفوژ کردن با ساکاروز جداسازی و شناسایی و نیز ریشه ها برای تعیین درصد کلنیزاسیون رنگ آمیزی شدند. بین فراوانی اسپور و درصد کلنیزاسیون قارچ های میکوریزی آربسکولار در دو فصل بهار و پاییز اختلاف معنی دار مشاهده گردید. در مجموع هفت گونه از جنس Glomus و دو گونه از جنس Acaulospora شناسایی شدند. همچنین بین نیتروژن کل با درصد کلنیزاسیون در فصل بهار همبستگی مثبتی وجود داشت.
  کلیدواژگان: همزیستی، قارچ های میکوریزی آربسکولار، گلابی وحشی، فراوانی، بازفت
 • بهبود محبی، پیمان فلاح مقدم، سعید کاظمی نجفی صفحه 185
  در این پژوهش، اثر شدت تیمار استیلاسیون و سازگارکننده MAPPبر روند واکشیدگی ضخامت طولانی مدت چوب پلاستیک ساخته شده از پلی پروپیلن و الیاف استیله شده بررسی شد. الیاف چوب با انیدرید استیک و بدون حضور کاتالیست واکنش داده شدند و درصدهای افزایش وزن (WPG) 5/4، 5/7 و 68/17 درصد به دست آمدند. الیاف استیله شده با سازگارکننده پروپیلن مالئیک دار شده یا MAPP (0، 2%) مخلوط گردیدند و ماده مرکب پلی پروپیلن/الیاف استیله شده به روش پرس گرم و در دمای 180 درجه سانتی گراد ساخته شد. نمونه های آزمونی به مدت 1512 ساعت در آب (در دمای اتاق) غوطه ور شدند تا ویژگی جذب آب و رفتار واکشیدگی آنها تعیین گردد. نتایج نشان دادند که واکشیدگی ضخامت در نمونه های استیله شده به مقدار قابل ملاحظه ای کم تر از چوب پلاستیک استیله نشده بود. استفاده از MAPP در چوب پلاستیک تیمار نشده سبب کاهش واکشیدگی ضخامت گرددید؛ اما در نمونه های استیله شده، تفاوتی بین چوب پلاستیک دارای سازگارکننده و بدون سازگارکننده مشاهده نشد. مدل واکشیدگی Shi و Gardner (2006) به خوبی واکشیدگی ضخامت مواد مرکب چوب پلاستیک ساخته شده با الیاف استیله شده را توصیف کرد.
  کلیدواژگان: چوب پلاستیک، استیلاسیون، سازگارکننده، جذب آب، واکشیدگی ضخامت
 • پیام مرادپور، کاظم دوست حسینی، تقی طبرسا، امیر نوربخش صفحه 197
  در این تحقیق اثر افزودن پرکننده معدنی (دولومیت) بر خواص فیزیکی و مقاومت به آتش چندسازه های حاصل از آرد چوب راش و پلیمر پلی اتیلن به روش پرس گرم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی اثر جفت کننده بر بهبود اتصال بین فاز پرکننده سلولزی و ماده زمینه، از پلی اتیلن جفت شده با انیدرید مالئیک (MAPE)در دو سطح (1% و 3%) استفاده شد. پس از ساخت تخته در شرایط آزمایشگاهی و تهیه نمونه های آزمونی، ویژگی های کاربردی تخته شامل جذب آب، واکشیدگی ضخامت و مقاومت به آتش مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ضریب انتشار رطوبت محاسبه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون های فیزیکی نشان دادند که با افزایش ماده معدنی دولومیت، جذب آب، واکشیدگی ضخامت و ضریب انتشار رطوبت نمونه ها کاهش یافته و مقاومت به آتش در آنها افزایش می یابد. به طور کلی افزودن MAPE به ترکیب چندسازه، به جز مقاومت به آتش باعث بهبود خواص فیزیکی تخته های مورد مطالعه گردید.
  کلیدواژگان: چندسازه آرد چوب راش، پلی اتیلن، دولومیت، انیدرید مالئیک پلی اتیلن، خواص فیزیکی، مقاومت به آتش
|
 • H. Asadi, S. M. Hosseini, O. Esmailzadeh Page 107
  The main objective of this study was identifying Box trees (Buxus hyrcana Pojark.) communities and survey of their relationships to some physiographic attributes and plant biodiversity indices in Khybus Protected Area which is one of the best and most virgin Habitats of Box trees in Hyrcanian forest. The field data were obtained in 65 sample releves in a systematic- selective design (200 × 400 meter) by consideration Braun- Blanquet indicator stands concept. Physiographic attributes and plant biodiversity indices were also recorded in each releve. Vegetation data were analyzed using TWINSPAN. The data were classified into six plant communities. The results of ANOVA showed that these plant communities reflected underlying differences in altitude, northness, slope, richness and pielou evenness. Then Plant communities were ordinated using DCA from basis of diagnostic plant species percentage cover and the correspondence scores of the two first axes, which have explained the 25.5% of total variation changes in floristic data. The correlation between plant communities with environmental factors and plant biodiversity indices were determined by Pearson correlation coefficient. The DCA ordination showed that each plant community has its own range and are separately distributed. Also the first DCA axis was associated with the altitude, northness, richness, Shannon- wiener diversity and Pielou evenness among the communities, while the second one showed significant correlation with the slope gradient among the communities.
  Keywords: Plant communities, DCA, Physiographical factors, Plant biodiversity, Hyrcanian forest, Box tree (Buxus hyrcanus Pojark.), Khybus Protected Area, Iran
 • A. Jahan Latibari, M. J. Khorasani, K. Salehi, F. Golbabaei, S. J. Sepidehdam Page 129
  Buffered sulfite pulping of corn stalks was investigated. Four variables including sodium hydroxide charge at 12، 14، and 16%، sodium carbonate charge at 4 and 8%، pulping temperature at 145 and 165°C and pulping time of 15 and 30 minutes were evaluated. Results showed that increasing any of the four variables reduced both total yield and kappa number where the influence of pulping temperature was more pronounced. The highest total yield and accepted yield were measured to be 59. 7% and 51. 4%، respectively، applying pulping condition of 12% Na2SO3، 4% Na2CO3، 145°C and 15 minutes. The kappa number was 55. 4. The lowest total yield of 34. 1% and kappa number of 16 were achieved using 16% Na2SO3، 8% Na2CO3، 165°C and 30 minutes. Two pulps with the highest total yield and one with the lowest kappa number were selected for further evaluation. The tensile index of selected pulps varied between 52. 5 and 66. 6 Nm/g، and the relevant value for low yield pulp was 62. 9 N. m/g. Tear index varied between 5. 2 and 6. 7 mN. m2/g and the respective value for low yield pulp was 7. 3 mN. m2/g. The brightness values of the high yield pulps were measured to be 26 and 27% ISO، respectively and 40% for the low yield pulp. The results of this study revealed that brown pulp can be produced using corn stalks.
  Keywords: Corn stalks, Pulp, Buffered Sulfite, Total yield, Kappa Number, Tensile strength, Tear strength
 • S. M. Hosseini Ghale Bahmani, P. Attarod*, M. R. Marvi Mohadjer, V. Etemad, M. T. Ahmadi, J. Fathi Page 141
  Measurements of gross rainfall (GR)، throughfall (TF)، and stemflow (SF) were conducted during the summer 2009 beneath a natural pure stand of oak (Quercus castaneifolia C. A. M) forest canopy located near the southern border of Kheyrud Forest Station of Tehran University. Measurements were made inside a plot with an area of 0. 12 ha. GR was collected by means of three manual collectors placed in a neighboring open area away from the study plot. Thirty five TF manual collectors were randomly positioned underneath the tree canopies. SF was collected from nine oak trees with different diameters by the spiral-type SF collection collars installed at diameter at breast height. All the measurements were performed on a rainfall event basis using a graduated cylinder. Interception loss (I) was calculated indirectly as the differ rence between GR and the sum of TF and SF. During the study period، 10 events were recorded. The cumulative GR، TF، SF، and I depths were 257 mm، 192 mm، 0. 7 mm، and 64. 3 mm، respectively. At the event scale average ratios of TF: GR، SF: GR، and I: GR were 72. 2%، 0. 2%، and 27. 6%، respectively. A weak correlation was observed between SF: GR and GR (r2 = 0. 43) while a fairly strong positive correlation was observed between I: GR and GR (r2 = 0. 65). Interception loss contributes a remarkable amount of incident rainfall in the studied oak forest and its measurement is an essential element in assessing water balance on a catchment scale.
  Keywords: Interception loss, Oak forest, Stemflow, Throughfall
 • R. H. Haidari, M. Zobeiri, M. Namiranian, H. Sobhani Page 155
  In this study three sampling methods named Random-pairs method، Joint-point method and Line-intercept were used for estimating quantative characteristics of Zagros Oak (Quercus brantii) forests with regard to accuracy in research and educational forest of Razi University (Kermanshah province). Random-pairs method and Joint-point method were used for estimating trees per hectare، and for estimating percentage of canopy cover Line-intercept method with Random-pairs method and Joint-point method were examined. For each method 50 samples were selected using systematic-random design and number of trees and higher and lower diameter of crown were measured to obtain trees per hectare and percentage of canopy cover in each sample. The results showed that none of methods can provide an acceptable estimate of density and percentage of canopy cover based on accepted accuracy; the Random-pairs method has more accuracy level for crown coverage for this kind of forests.
  Keywords: Random, pairs, Joint, point, Line, intercept, trees per hectare, canopy cover
 • M. Sheikholeslami, A. A.Enayati, S. A. Mirshokraie, A. N. Karimi Page 165
  In this research، manufacturing of fiberboard (HDF) and treated fiberboard from creosote treated solid wood was studied. Recycled fibers were generated by pretreatment of creosote treated wood chips with sodium hydroxide and fiberized under normal environmental condition. These fibers were blended with 0، 15، 30، 45 and 100 percent by weight of virgin fiber; generated from untreated wood under high vapor pressure condition. Then fiber mixtures were treated with creosote (free of high molecular weight PAH components) and creosote free runoff obtained from both fiber generation processes، to form wet fiber mats. All fiber mats were completely dried and hot pressed to produce 3mm (d: 1g/cm3) nominal thickness hardboards. Next، physical and mechanical properties of creosote treated and untreated fiberboards were evaluated. The results showed that creosote treated fiberboards had better physical properties with minor water absorption (<17%) and thickness swelling (<11%) after 24 hours submersion in water while FTIR test indicated that creosote components were not absorbed chemically by wood ingredients. On the other hand، creosote free fiberboards presented better mechanical properties so that adding only 45% of virgin fibers resulted in similar properties to those of 100% virgin fiber samples.
  Keywords: Virgin fiber, Recycled fiber, Fiberboard, Creosote treated fibers, Physical, Mechanical properties
 • T. Feizi Kamareh, M. Matinizadeh, A. Shirvany, V. Etemad, M. Khoshnevis Page 173
  Mycorrhizal symbiosis facilitates establishment of plant by increasing water and soil elements absorption such as N, P and K and rhizosphere distribution. It also increases soil biodiversity and microbial population as well as plant resistance against pathogens and stress. In this study thirty individuals of natural Pyrus glabra in Bazoft were selected. To find out the interactions between arbuscular mycorrhizal and soil elements, root samples were obtained during spring and autumn. Arbuscular mycorrhizal fungi spores were isolated by wet sieve and centrifugation by means of sucrose. Then roots were stained and colonization percentage was measured. Seven species of Glomus and 2 species of Acaulospora were characterized. Significant difference was found between Arbuscular mycorrhizal colonization percentage and spore frequency in spring and autumn. Significant correlation was observed between colonization percentage and total nitrogen in spring.
  Keywords: symbiosis, arbuscular mycorrhizae, Pyrus glabra, abundance, Bazoft
 • B. Mohebby, P. Fallah-Moghadam, S. Kazemi Najafi Page 185
  Influence of the acetylation and the compatibilizer MAPP on the long term swelling rate of polypropylene/ acetylated wood fiber composites (WPCs) was the main concern of the current research. Wood fibers were reacted with acetic anhydride without a catalyst to achieve weight percent gains (WPGs) of 4. 5، 7. 5 and 17. 68%. The acetylated fibers were mixed with MAPP (0 and 2%) as well as the polypropylene as the matrix polymer and molded at 180°C in a hot press. Test specimens were cut from the samples and soaked in water for 1512 hours at room temperature to determine the thickness swelling as well as the rate of the swelling in the WPCs. Results revealed that the thickness swelling of the acetylated composites was significantly reduced in comparison with the non-acetylated one. Application of the MAPP decreased the swelling as well. However، there were no significant differences between the acetylated WPCs containing the compatibilizer with the composites without MAPP. The Shi and Gardner (2006) model was adopted to evaluate swelling in the acetylated composites.
  Keywords: Wood Plastic Composites, Acetylation, Compatibilizer, Water Absorption, Thickness Swelling
 • P. Moradpour, K. Doosthoseini, T. Tabarsa, A. Noorbakhsh Page 197
  In this research، the effect of Dolomite mineral material on physical properties and fire resistance of composites produced from beech wood flour and polyethylene manufactured through hot pressing method was examined. In order to evaluate the effect of coupling agent on bonding between cellulosic fibers and the matrix، two levels (1%، 3%) of maleic anhydride grafted polyethylene were used. Standard experimental samples were prepared and properties such as water absorption، moisture diffusion coefficient، thickness swelling and fire resistance، were measured. The results showed that، when the mineral material dosage was increased، water absorption، thickness swelling، and moisture diffusion coefficient decreased whereas fire resistance increased،. Generally، addition of MAPE to the compound improved physical properties as well as fire resistance.
  Keywords: Beech wood flour, Polyethylene composite, Dolomite, Maleic Anhydride Polyethylene, Physical properties, Fire resistance