فهرست مطالب

تولیدات گیاهی - سال سی و چهارم شماره 2 (زمستان 1390)
 • سال سی و چهارم شماره 2 (زمستان 1390)
 • 106 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/12/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آناهیتا شریعت، حسین حیدری شریف آباد صفحه 1
  شوری یکی از فاکتورهای محیطی می باشد که منجر به کاهش و یا تاخیر در جوانه زنی دانه های گیاهان می شود. همچنین بر استقرار و رشد گیاهان هالوفیت و گلیکوفیت موثر می باشد. گیاه توت روباه از لحاظ دارویی، علوفه ای، زینتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه تحمل به شوری در گیاه مذکور در مرحله جوانه زنی و رویشی در آزمایشگاه فیزیولوژی موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال 1388 انجام گرفت. در این تحقیق اثر پنج تیمار نمک طعام (NaCl)، شامل غلظت های صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میلی مولار در سه تکرار در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در اتاقک رشد بر گونه ی Poterium sanguisorbaبررسی شد. علت استفاده از غلظت های فوق عدم تحمل گیاه به مقادیر بالاتر نمک بود به طوری که در ابتدا طی یک آزمایش تیمارهای نمک از غلظت صفر تا 200 میلی مولار استفاده گردید ولی به دلیل عدم تحمل گیاه به غلظت بیش تر از 100 میلی مولار تیمارهای آزمایش تغییر داده شد و از دامنه 0 تا 100 میلی مولار استفاده گردید. با افزایش غلظت نمک بر میزان درصد جوانه زنی افزوده و از میزان شاخص بنیه ی بذر کاسته شد. همچنین افزایش تنش شوری با غلظت 75 میلی مولار نمک در نهال های سه ماهه منجر به افزایش میزان پرولین و قندهای محلول گردید، ولی مقادیر بالاتر نمک باعث کاهش در دو شاخص ذکر شده گردید. میزان رنگیزه های گیاهی (کلروفیل کل،a، b و کاروتن) با شاخص های رشد و میزان درصد رطوبت نسبی برگ نیز با افزایش غلظت تیمارهای شوری کاهش یافتند. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان از توت روباه جهت احیای مناطقی با شوری حدود 75 میلی مولار نمک استفاده نمود ولی مقادیر بیش تر نمک باعث کاهش محصول می گردد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، توت روباه، کلروفیل، پرولین، قندهای محلول
 • میثم نامداری، محمدعلی بهدانی، غلامحسین عرب صفحه 13
  به منظور بررسی رقابت ارقام سویا در کشت مخلوط، آزمایشی در مزرعه ی تحقیقاتی شهرستان قائمشهر در سال 1388 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. ارقام پاکوتاه ساری و پابلند 032 به ترتیب در نسبتهای کاشت 0:4، 1:3، 2:2، 3:1 و 4:0 با استفاده از روش جای گزینی کاشته شدند. نتایج نشان داد کشت خالص رقم 032 از بیش ترین ارتفاع بوته و درصد پروتئین برخوردار بود. در مقابل کشت خالص رقم ساری دارای بیش ترین درصد روغن بود. همچنین در بین نسبتهای مختلف کاشت، نسبت کاشت 2:2 بیش ترین تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه را تولید کرد. با محاسبه ی نسبت برابری زمین نیز مشخص گردید میزان افزایش محصول در نسبت کاشت مذکور 19 درصد بیش تر از کشت خالص ارقام بود.در نهایت نتایج این بررسی نشان داد، تاثیر رقابت ارقام سویا در کشت مخلوط از نوع همیاری دوجانبه بوده است.
  کلیدواژگان: غلاف، نسبت کاشت، نسبت برابری زمین، سویا
 • سیاوش حسینی سرقین، ژیرایر کاراپتیان، جلیل خارا صفحه 27
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات پرتو فرا بنفش روی برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum longum) تحت شرایط گلخانه ای می باشد. این گیاهان در شرایط یکنواخت محیطی رشد داده شدند و بعداز 35 روز تحت تیمار اشعه ی UV-A به مدت 15 روز و اشعه یUV-C به مدت 8 روز قرار گرفتند. با بررسی های انجام گرفته مشخص شد که میزان پروتئین ها تحت تاثیر اشعه ی UV قرار گرفته و در اندام های هوایی و در ریشه اندکی کاهش یافت. میزان قندهای محلول به طور معنی داری در اندام های هوایی گیاهان تیمار شده با UV-C کاهش یافت ولی تغییرات آن در گیاهان تیمار باUV-A معنی دار نبود. در میزان قندهای محلول ریشه گیاهان تیمار با UV نیز، تغییرات معنی داری مشاهده نشد. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیدازو گایاکول پر اکسیداز در اثر تیمار شده با UV افزایش نشان داد. افزایش فعالیت GuPX فقط در تیمار شده UV-C معنی دار بود ولی فعالیت APX در هر دو تیمار UV-C و UV-A معنی دار بود. میزان مالون دی آلدئید ((MDA در هر دو تیمار مخصوصا در تیمار UV-C اندکی افزایش نشان داد. وزن خشک اندام های هوایی در گیاهان تیمارشده به طور معنی داری کاهش یافت ولی در مورد ریشه ی این کاهش فقط در تیمار UV-C معنی دار بود. اشعه یUV باعث کاهش معنی دار تعداد انشعابات جانبی شدکه این کاهش در تیمار UV-C معنی دار بود. در این بررسی مشخص شد که گیاه فلفل قلمی در برابر اشعه ی ماوراء بنفش حساس بوده و از لحاظ فیزیولوژیکی، متحمل تغییراتی می شود. حساسیت این گیاه به اشعه یUV-C بیش تر از UV-A بود.
  کلیدواژگان: اشعه UV، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، مالون دی آلدئید، قندهای محلول، پروتئین، فلفل قلمی
 • امیر مرادی سراب شلی، محمدرضا نقوی، محمدجعفر آقایی صفحه 41
 • مرضیه جزایری مقدس، یونس مستوفی، روح انگیز نادری، سپیده کلاته جاری صفحه 57
  این پژوهش به منظور بررسی اثرات پیش تیمار اسید جیبرلیک (GA3) و اسید جیبرلیک به اضافه ی بنزیل آدنین (BA + GA3) بر کیفیت دو رقم از گل های شاخه بریده ی سوسن (ناوونا و سب دازل) انجام شد. گل های سوسن زمانی که اولین غنچه رنگ گرفته بود برداشت شدند. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. گل ها تحت 10 تیمار شامل: یک تیمار آب مقطر (شاهد)، سه تیمار از اسید جیبرلیک، پنج تیمار از اسید جیبرلیک + بنزیل آدنین و یک تیمار نانو ذرات نقره به اضافه ی ساکارز قرار داده شدند. گل ها به مدت 24 ساعت تیمار شده و پس از آن تا انتهای آزمایش در محلول نگه دارنده شامل نانو ذرات نقره با غلظت 2 میلی گرم در لیتر به اضافه ساکارز 3 درصد نگه داری شدند. بر اساس نتایج این پژوهش تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک+ 20 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در هر دو رقم ناوونا و سب دازل بیش ترین تاثیر را در افزایش طول عمر گل آذین و وزن تر نسبی گل ها و محتوای آب گل ایجاد نمود. همچنین در رقم ناوونا تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک +20میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در افزایش میزان جذب محلول و حفظ شاخص ثبات غشا و تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیکدر حفظ میزان کلروفیل برگ ها بیش ترین تاثیر را داشتند و در رقم سب دازل تیمار 100میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک+ 10میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در افزایش میزان جذب محلول و در نهایت تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک در حفظ شاخص ثبات غشا و میزان کلروفیل برگ ها موثرترین تیمارها بودند.
  کلیدواژگان: بنزیل آدنین، اسید جیبرلیک، سب دازل (Ceb Dazzle)، گل سوسن (Liliium hybrid)، ناوونا (Navvona)
 • اقدس همت زاده، نورالله معلمی، فریده صدیقی دهکردی صفحه 73
  با توجه به این که استان خوزستان یکی از قطب های اصلی تولید گل بریدنی گلایول می باشد، انجام پژوهش های کاربردی برای افزایش و بهبود میزان و کیفیت گل های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک گل گلایول رقم کلوئه، آزمایشی در مزرعه ی تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار تراکم بوته و تاریخ کاشت در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای تراکم شامل 80، 100، 120 بوته در متر مربع و تیمارهای تاریخ کاشت، کاشت اول (22 مهرماه) و کاشت دوم (22 آبان ماه) در نظر گرفته شدند. در این آزمایش برای ارزیابی شاخص های فیزیولوژیک رشد؛ یعنی شاخص سطح برگ (LAI)، دوام سطح برگ (LAD)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) از اندام های هوایی گیاه در مراحل مختلف رشد نمونه برداری شده و علاوه بر سطح برگ، وزن تر و خشک بوته ها نیز تعیین گردید.کلیه ی شاخص های فیزیولوژیک رشد در سطوح مختلف تراکم بوته و تاریخ کاشت اختلاف آماری معنی داری با یک دیگر نشان دادند. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت اول (22 مهرماه) و بالاترین سطح تراکم (120 بوته در متر مربع)، سطح برگ، شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و میزان جذب خالص افزایش معنی داری یافت که به دلیل وجود تعداد بوته بیش تر در واحد سطح بوده است. اما به دلیل وجود رقابت در آب و مواد غذایی در بین بوته ها، کیفیت و عملکرد گل گلایول با افزایش تراکم، کاهش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در گل بریدنی گلایول، افزایش تراکم بوته باعث تاخیر در رشد زایشی شده و عمر گلجایی آن کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: تراکم کاشت، تاریخ کاشت، شاخص های فیزیولوژیک، گلایول
 • علی کریمی، موسی مسکرباشی، مجید نبی پور، سعید برومندنسب صفحه 89
  به منظور مطالعه ی اثرات روش های کاشت مختلف و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم، این تحقیق به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مزرعه ی آموزشی و تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 89- 1388 اجرا گردید. فاکتورها شامل: فاکتور آبیاری در دو سطح (آبیاری بر اساس تخلیه 25% و 50% آب قابل استفاده گیاه در خاک)، روش کاشت در چهار سطح (کاشت خطی در کرت، کاشت 3، 6 و 9 خط گندم روی پشته) و همچنین دو رقم چمران واستار بودند. نتایج نشان داد که روش های کاشت، در صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و عملکرد دانه با یک دیگر اختلاف معنی دار داشتند. روش نه خطی به طور معنی داری تعداد دانه در سنبله کم تری از بقیه روش های کاشت داشت (58/28). روش های سه خطی و کرتی بالاترین تعداد دانه در سنبله را داشتند (39/34، 89/33) و بالاترین عملکرد دانه مربوط به روش سه خطی بود (62/3 تن در هکتار). بین سطوح آبیاری تفاوت معنی دار وجود نداشت و در بین ارقام نیز رقم چمران، به طور معنی دار در صفت عملکرد دانه نسبت به رقم استار برتر بود (67/2 تن در هکتار). باتوجه به نتایج به دست آمده از اثرات متقابل فاکتورها و کم آبی موجود، در شرایط مشابه این تحقیق، کاربرد روش های کاشت روی پشته، به ویژه روش سه خطی با سطح دوم آبیاری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: روش کاشت، تخلیه رطوبت، عملکرد، اجزای عملکرد، گندم
|
 • Page 1
  Salinity is one of the environmental stresses that impose a reduction or delay in germination of seeds. Also it suppresses establishment and growth of both halophyte and glycophyte plants. Salad burnet has a lot of importance such as medicinal, ornamental and forage purpose. This research was carried out to estimate the salinity tolerance of Poterium sanguisorba at germination phase and seedling growth phase at the physiology laboratory of the Research Institute of Forest and Rangelands in 1388. Five NaCl level (0, 25, 50, 75 and 100 mM) treatments were used in three replication in a factorial experiment design based on completely randomized plots in growth chamber on Poterium sanguisorba. Usage of the above concentrations was due to lack of tolerance to higher salt concentration so that the first experimental treatments were zero to 200 mM, but the plants couldnot tolerate higher concentrations of 100 mM. Range of treatments were changed to 0 to 100 mM. Increase of salt stress led to increased germination percentage but decreased vigour index. Also the increase in salinity with 75 mM salt concentration on three month seedlings increased proline and soluble sugars, but the salt levels above mentioned were reduced the two indicators. Pigments (total chlorophyll, a, b, and carotene) with a growth rate and t relative water content with increasing concentrations of salinity decreased. In conclusion our results show salad burnet can for reclamation of lands with salinity up to 75 mM NaCl.
  Keywords: Salt Stress, Salad Burnet, Chlorophyll, Prolin, Soluble Sugar
 • Page 13
  In order to evaluate soybean cultivars competition, an experiment was conducted as complete randomized block design with four replications at Gaem­Shahr Agricultural Research Centre of Mazandran Province in 2009. Two cultivars (032 and sari) were row intercropping (4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4) planted using the replacement method. The results indicated that the greatest height of protein and oil percentage was obtained by 032 and Sari pure stands respectively. Also, the 2:2 planting ratios were recorded to produce the highest number of branch, number of pod per plant, number of seed per plant, and seed yield. Statistical analysis of LER revealed that seed yield in treatment 2:2 was 19 % higher than the pure stand. Eventually, the results of this study indicated that the impact of soybean cultivars in intercropping was of the mutual cooperation type.
  Keywords: Pod, Planting ratio, LER, Mutual cooperation
 • Page 27
  The objective of this work was to evaluate the effects on some physiological parameters of pepper plants (Capsicum longum L.) exposed to UV radiation in the greenhouse. Pepper plants were grown in a uniform environment in a growth chamber and they were exposed to UV-A and UV-C radiation after 35 days for 15 and 8 days, respectively.In physiological aspect it was found that protein content have been affected and slightly decreased in both root and shoot exposed to UV radiation. The amount of soluble sugars was significantly decreased in shoot of UV-C treated plants but there were no significant changes in sugar contents in UV-A treated plants. Also, no significant changes were observed in sugar content of the root of UV treated plants. The present work shows that UV exposure increased the activity of APX and GuPX. The rise of GuPX activity was significant only for UV-C exposed plants but APX activity was significantly increased for both UV-C and UV-A exposed plants. MDA content was affected and slightly increased in plants exposed to UV. The rise of MDA in UV-C treatment was more than that of UV-A exposed plants. Dry weight in shoot of UV exposed plants was significantly decreased but this reduction was slight in root of UV-A and significant in root of UV-C treated plants. UV-C radiation significantly reduced number of leaves and lateral shoots per plant, but no significant effect was found in UV-A treated plants. The study shows that pepper plants are sensitive to UV and these findings give an insight into the physiological changes during UV exposure, and indicate the sensitivity of this plants to UV-C more than UV-A radiation.
  Keywords: UV, Radiation, Ascorbate peroxidase, Guaiacol peroxidase, Malondialdehyde, Sugar, Protein, Capsicum longum
 • Page 41
  To evaluate the genetic diversity, four wild wheat species named T. boeticum, T. thaudar, T. urartu, T. arrarticum were studied. Quantitative traits were measured according to IBPGRI. Analysis of variance showed significant difference for all landraces. Result of Pearson correlation analysis showed positive and negative significant correlations between some of the traits. In principle component analysis, four principle components accounted for 59.56 percent of total variation. The first principle component with 29% mainly explained stem width, spikelet length, radicle node length and width, glum length and width and seed width. The second principle component with 12% of total variation explained plant height and spikelet width. While, the third principle component with 10% of total variation, explained leaf number and node number. Moreover, the fourth PCA indicated SNS and seed length. Cluster analysis also classified the landraces into three groups which separated landraces according to species. Result of PCA confirmed the result of cluster analysis as T. arraraticum placed in separated group, indicating that this species is different systematically from other species.
  Keywords: Wild wheat, Cluster analysis, PCA
 • Page 57
  This research was conducted to study the effects of gibberellic acid (GA3) and gibberellic acid (GA3) plus benzyladenine (BA) on the quality of two cultivars of Lilium L. hybrid ‘Navona’ and ‘Ceb Dazzle’. Lilium cut flowers were harvested when the first flower bud showed full color. The experiment conducted with ten treatments, including distilled water as control, three treatments of GA3 and five treatments of GA3+BA and one treatment was silver nanoparticles plus sucrose. Lilium cut flowers were pulsed in different solutions for 24 hours; then they were transferred to preservative solution including 2ppm silver nanoparticles plus 3% sucrose. GA3 200+BA 20 mg/l treatment were the most effective ones on the inflorescence longevity and relative fresh weight and flower water content of both cultivars. Moreover in cultivar ‘Navona’, GA3 200+BA 20 mg/l treatment increased water uptake and improved membrane stability index. GA3 200 mg/l treatment were the most effective treatment on retention leaf chlorophyll content. On the other hand in ‘Ceb Dazzle’ cultivar, GA3 100+BA 10 mg/l, increased water uptake, whilst GA3 200 mg/l was the most effective on maintaining membrane stability index and leaf chlorophyll content.
  Keywords: Benzyladenine, Ceb Dazzle', Gibberellic acid, Lilium, Navona
 • Page 73
  In this research the effects of planting dates and plant density on physiological indices of gladiolus were investigated. The experiment consisted of two planting dates (15 October and 15 November) and three plant densities (120, 100, 80 plants / m2) with two treatments and 4 replication. The objective of the work was to find out the appropriate planting time and plant density for the growth of gladiolus. Results indicate that early planting (15 October) and the highest plant density (120 plants / m2) increased leaf area, leaf area index (LAI), leaf area duration (LAD), crop growth rate (CGR), relative growth rate (RGR) and net assimilation rate (NAR) due to the increase in the number of plants per m2. But vase life and quality of cut flowers decreased in high plant density (120 plants / m2), due to competition between the plants for nutrition and absorbing the water. In conclusion, with increasing of plant density, the growth and vase life of gladiolus cut flower is decreased.
  Keywords: Gladiolus, planting date, Physiological Indices, Plant density
 • Page 89
  This experiment was carried out to study the effects of different planting methods and irrigation levels on yield and yield component of two wheat cultivars, in 2009-2010 in field´s of Ahvaz Shahid Chamran University. Experimental design was strip split plot within randomized complete block with three replications. Row factor was planting methods which include: basin, 3 line on the ridges, 6 and 9 lines on the ridges. Column factor was irrigation which included two levels: irrigation after discharge 25% and 50% plant available water in soil, and two cultivars that include Chamran and Stare were in subplot. Results showed that in planting methods, the grain number in spike, spike number per square meter and grain yield, were significant differences. Among planting methods, 3-line method was significantly higher in grain yield (3.62). 9-line method was significantly fewer number of spikes per square meter compare to other methods (28.58), while differences between other methods was not significant. Grain number in spike, basin and three line method, had significant higher than other method (33.89, 34.39). There was no significant difference between irrigation levels. In cultivars, Chamran cultivar in grain yield was significantly higher. Based on the results of the interaction between factors in this experiment, and status of drought and water shortages in the same test conditions, use of ridge planting method especially 3 line method with second irrigation level is recommended.
  Keywords: Planting Method, Depletion of Water, yield, Yield Component, WheatListen