فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدیه عبدالهی صفحات 1-6
  مقدمه
  هرساله در سطح دنیا تعداد زیادی از افراد دچار آسیب طناب نخاعی می شوند که از بزرگترین مشکلات مرتبط با سلامت به شمار می آید و عوارض ثانویه زیادی در پی دارد.امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در معرض حوادث طبیعی از جمله زلزله که یکی از عوامل شیوع صدمات طناب نخاعی است قرار دارند. زلزله شهرستان بم نیز تعداد زیادی معلول ضایعه نخاعی بر جای گذاشت که استفاده آنها از امکانات توانبخشی می تواند در پیشگیری از عوارض ثانویه معلولیت و افزایش استقلال آنان تاثیر بسزایی داشته باشد..
  هدف
  این مطالعه باهدف تعیین میزان استفاده آسیب دیدگان ضایعه نخاعی حادثه دیده از زلزله شهرستان بم از خدمات توانبخشی انجام شده است.
  روش
  تحقیق حاضر یک بررسی توصیفی است که در آن 119 نفر از آسیب دیده گان ضایعه نخاعی با خصوصیات درنظر گرفته شده برای واحدهای مورد پژوهش انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شد. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از روش های آماری توصیفی وآزمون کای دو توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند..
  نتایج
  تعداد65 مرد و 54 زن با میانگین سنی 7/33 سال در این پژوهش شرکت داشتند. بیشترین خدمات توانبخشی که واحدهای مورد پژوهش از آن استفاده می کردند عبارت بودند از: وسایل پیشگیری از زخم بستر، کیسه ادرار و سوند فولی، توالت فرنگی، صندلی چرخدار، تیم سیار توانبخشی و مددکاری اجتماعی واز مواردی که به آن دسترسی نداشتند خدمات شهری و خدمات توانبخشی حرفه ای بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر لزوم یک برنامه ریزی منسجم در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات توانبخشی به معلولین ضایعه نخاعی حادثه دیده از زلزله شهرستان بم را نشان می دهد
 • فتحیه کرمان ساروی، شهین دخت نوابی ریگی، ابراهیم ابراهیمی طبس صفحات 7-17
  مقدمه
  ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی یکی از اهداف آموزش عالی و یک قابلیت مورد انتظار برای دانشجویان پرستاری است که ضرورت دارد در دوران تحصیل پرورش یافته و بعد از کسب تجارب آموزشی و اشتغال به حرفه پرستاری رشد و توسعه یابد.با توجه به اهمیت موضوع ضرورت مطالعات بیشتر دراین زمینه احساس می شود.
  هدف
  مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و چهارم و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1389.
  روش
  در این مطالعه توصیفی –تحلیلی، سطح مهارت های تفکر انتفادی 90 دانشجوی کارشناس پرستاری سال اول و چهارم و 30 نفر از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در محیط بالین مشغول به کار بودند در سال 89 مورد بررسی قرار گرفت.روش نمونه گیری در مورد دانشجویان غیر تصادفی و در مورد پرستاران بالینی به روش تصادفی با احتساب سهمیه هر یک از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. ابزارگرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ارزیابی تفکر انتقادی واتسون وگلیزر (فرم الف) بود.داده های حاصل از انجام مطالعه با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که میانگین توانائی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری سال اول 39، سال چهارم 80/42و پرستاران بالینی 30/41 می باشند که بیانگر ضعف بودن توانایی تفکر انتقادی هر سه گروه مورد پژوهش بود.همچنین میانگین امتیازات توانایی تشخیص پیش فرض ها (026/0p=) وتعبیر و تفسیر (p=0/006) دانشجویان پرستاری سال آخر بطور معنی داری بیشتر از دانشجویان سال اول و پرستاران بالینی بود اما از نظر توانایی استنباط و استنتاج بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. آزمون آماری اختلاف معنی داری را بین میانگین نمرات کل مهارت های تفکر انتقادی در سه گروه نشان داد (p=0/006) بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش اگر چه تفکر انتقادی در قضاوت های بالینی و تصمیم گیری ها حائز اهمیت می باشد اما در طول آموزش دوران تحصیل، توسعه چشمگیری نداشته است لذا نظام سنتی آموزش جهت تحقق اهداف آموزش در راستای پرورش دانشجویان خلاق و کارآمد نیازمند تحول و بازنگری می باشد. استفاده بیشتر از روش های فعال یادگیری و مشارکت فعال پرستاران در تصمیم گیری های بالینی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری، پرستاران بالینی
 • فاطمه بلالی میبدی، مینو محمودی، مهدی حسنی صفحات 17-24
  مقدمه
  دیابت بارداری شایعترین اختلال متابولیک دوران بارداری است که با توجه به عوارض متعددی که برای مادر و جنین دارد می تواند نتیجه بارداری را تحت تاثیر قراردهد. آگاهی و نگرش در این خصوص در پیشگیری و تشخیص زود هنگام موثر خواهد بود.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار نسبت به دیابت بارداری در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش
  در این مطالعه مقطعی 1000 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش نمونه گیری تصادفی منظم در سال 1389 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگر ساخته ای شامل چهار بخش: مشخصات فردی، سوالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود. از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج
  میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار به ترتیب 42/4±42/8 از18، 84/3± 03/29 از40 و 68/2±47/20 از 24 امتیاز بدست آمد. در مجموع 138نفر(2/14%) از نمونه ها دارای آگاهی خوب و153نفر (6/15%) نگرش مثبت بودند و527 نفر (4/53%) نمره عملکرد خوب کسب کردند. آزمونهای آماری بین آگاهی و عملکرد با سن، شغل، تحصیلات (05/0>P) رابطه معنی دار نشان داد بطوریکه نمره آگاهی و عملکرد افراد با افزایش سن و تحصیلات افزایش داشت و در افراد با درآمد ماهانه ثابت بیشتر از سایرین بود. نمره نگرش با تحصیلات (030/0P=) نیز ارتباط مستقیم و معنی دار بود. بین آگاهی با نگرش، آگاهی با عملکرد همچنین نگرش با عملکرد رابطه مستقیم و معنی دار بود (000/0P=).
  بحث و
  نتیجه گیری
  طبق یافته ها آگاهی اکثریت نمونه ها ضعیف ونگرش آنها متوسط بود و بیشتر مادران منبع کسب اطلاعات خود پرسنل مراکز بهداشتی درمانی اعلام نموده بودند لذا اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل بهداشتی در راستای توانمندسازی مردم برای مراقبت از خود، خانواده و جامعه امری اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، دیابت بارداری
 • محمدرضا افلاطونیان، خانم بهناز افلاطونیان، رضا عباسی صفحات 25-31
  مقدمه
  سیستم شبکه بهداشت و درمان یکی از برنامه های موفق کشورمان می باشد که مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی می باشد. میزان بهره مندی و رضایت مندی مردم از جنبه های مهم مراقبتهای بهداشتی است
  هدف
  هدف از این تحقیق بررسی رضایت مندی و میزان استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی در پایگاه تحقیقات جمعیتی در شهر کرمان می باشد.
  روش
  این مطالعه از نوع پژوهش های مشارکتی مبتنی بر جامعه (CBRP) می باشد که نظرات 328 نفر که با روش خوشه ایانتخاب شدند جمع آوری و در پرسشنامه ثبت گردید جمع نظرات مردمی و اطلاعات پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  9/32% از خانوارها فاقد پرونده در مرکز بودند، و بطور میانگین 2/69% از خدمات استفاده نکرده اند. 17% منظم و 8/13% به صورت نامنظم از خدمات بهره مند می شوند. از مجموع استفاده کنندگان خدمات 6/79% ابراز رضایت کرده اند. از بین 7 خدمات بررسی شده بهترین وضعیت را واکسیناسیون داشت که 47% از این خدمت استفاده و 5/94 درصد آنها راضی و در مقابل کمترین استفاده را از واحد دندانپزشکی با 4/20 به صورت منظم و نامنظم بوده است که 5/37% از استفاده کنندگان ناراضی بوده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  سرشماری منطقه و آموزش نسبت به ارزش خدمات PHC به مردم ضروری بنظر می رسد. از طرفی فعال نمودن سیستم نظارت از این مراکز بایستی در دستور کار مسئولین محترم بهداشتی قرار بگیرد تا از سرمایه های بالقوه استفاده بهتری بشود.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، میزان استفاده، خدمات بهداشتی، پایگاه تحقیقات جمعیتی
 • فریبا برهانی، خانم مارال کارگر نجفی صفحات 32-40
  مقدمه
  تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ارثی مزمن در دنیا است که مشکلات عدیده ای برای بیمار، خانواده و سیستم ارائه خدمات سلامتی ایجاد می کند. شیوع بالای این بیماری و تنوع مشکلات این بیماران و خانواده های آنها باعث ایجاد اختلال در روند زندگی طبیعی ایشان می گردد و این امر لزوم بررسی آگاهی و دانش مادران کودکان را در خصوص بیماری و عوارض آن نشان می دهد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و نگرش مادرانی که کودکان سن مدرسه مبتلا به بیماری تالاسمی دارند، انجام گرفته است.
  روش
  این مطالعه توصیفی مقطعی، به منظور بررسی آگاهی ونگرش مادران کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور در رنج سنی 6 تا 12 سال که برای دریافت خون به مرکز تالاسمی شهر کرمان مراجعه می کردند انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته آگاهی و نگرش استفاده شد که روایی صوری و محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد و بعد از جمع آوری داده ها از نرم افزار آماری و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی متناسب با اهداف پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  نتایج
  یافته های حاصل از پژوهش، آگاهی مادران را در ابعاد مختلف و نگرش آن ها را نسبت به بیماری تالاسمی کودکانشان نشان می دهد. میانگین به دست آمده از ابعاد مختلف آگاهی عبارت بود از: آگاهی از بیماری (1.91)5.90، علایم (0.80) 1.81، درمان (1.86) 4.21، تشخیص (0.98) 1.00، راه های انتقال (0.91) 0.67 و آگاهی کل (4.94) 13.59میزان میانگین به دست آمده از نگرش هم (12.88) 13.03 بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به میانگین امتیازاتی که واحدهای مورد پژوهش از پاسخ گویی به سوالات به دست آوردند، نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین آگاهی این مادران در همه ابعاد آگاهی از علایم، راه های انتقال، تشخیص، درمان و آگاهی کل ضعیف و تنها در بعد آگاهی از بیماری متوسط می باشد. نگرش این مادران هم نسبت به بیماری تالاسمی نامطلوب است. این یافته ها نشان می دهند که آگاهی از بیماری های مزمنی مانند تالاسمی در افراد جامعه در سطح پایینی قرار دارند و به این ترتیب رسیدگی به نیازهای آموزشی مادران این کودکان باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تالاسمی، آگاهی، نگرش، مادران، کودکان سن مدرسه
 • محبوبه صفوی، سید حسین یحیوی، محمود محمودی، مهتاش پوررحیمی صفحات 41-50
  مقدمه
  تغذیه مهم ترین عامل موثر در تعیین وضعیت سلامت و طول عمر فرد می باشد. در این میان کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه های سنی به تغذیه سالم نیاز دارند، تا بتواند به رشد جسمی و تکامل ذهنی دست پیدا کنند و با بیماری های مزمن سنین بعدی مقابله نمایند. بنابراین تقویت و تشویق آنها برای ایجاد رفتارهای سالم تغذیه ای، باید به یکی از اولویت های بهداشت عمومی جامعه تبدیل شود
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش بر خودکارآمدی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر کرمان بود.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه تجربی بود و جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان کلاس های اول، دوم و سوم راهنمایی در مدارس راهنمایی دولتی و غیرانتفاعی شهر کرمان تشکیل می دادند، که از میان آنها 120 نفر به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و بصورت تصادفی نیز به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم گردیدند. ابزارگردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود. ابتدا آزمون اولیه بعمل آمد، سپس8 جلسه 60 دقیقه ای آموزش در مورد تغذیه سالم و اهمیت آن، به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ و در اختیار قرار دادن جزوه آموزشی در گروه تجربی توسط پژوهشگر اجرا گردید. سپس داده ها سه هفته بعد در هر دو گروه جمع آوری و با مقایسه نتایج حاصله قبل وبعد از آموزش در دو گروه چگونگی تاثیر آموزش تعیین گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش های آماری تی زوجی، کای دو، فیشروتی مستقل استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد بین خودکارآمدی کلی در تمام عبارات رفتارهای تغذیه ای، گروه تجربی با میانگین (59/10±92/38) و گروه شاهد (33/0±78/1-) اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (001%=p) وضمنا در زمینه ارتقاء خودکارآمدی رفتارهای تغذیه ای بدنبال آموزش، اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه تجربی و شاهد دیده شد (001%=p).
  بحث و
  نتیجه گیری
  در مجموع آموزش بر ارتقاء خودکارآمدی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان تاثیر مثبت دارد، لذا لزوم وجود مداخلات آموزشی جهت ارتقاء خودکارآمدی در زمینه های مختلف بهداشتی و پیشگیری ضروری می باشد.
 • عصمت نوحی، اعظم سلطانی نژاد، حسین صافی زاده صفحات 51-58
  مقدمه
  دل درد کولیکی یکی از شایعترین مشکلات گوارشی طی 4-6 ماه اول زندگی شیرخواران است که علت اصلی آن ناشناخته می باشد. و با یک الگوی شیر دهی مناسب (وضعیت صحیح شیرخوار، عدم شیر دهی بیش از حد، تماس مناسب و..) قابل کنترل می باشد. اما به دلیل الگوی شیردهی غلط و راهکارهای کنترل درد عجولانه و نامناسب، اضطراب و ناتوانی والدین در کنترل آن و تکرار هر روز درد در یک ساعت مشخص از روز (معمولا غروب ها) شیر خواررا در معرض خطراتی چون استفاده ناکافی از شیر مادر و شروع زودرس تغذیه تکمیلی یا خوراندن دم کرده های گیاهی غیر استاندارد یا داروهای شیمیایی متعدد قرار می دهد.
  هدف
  تعیین رابطه الگوی شیردهی مادران و دردهای کولیکی شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرمان در سال 1388.
  روش
  در این مطالعه مقطعی، 400 کودک شیرخوار سالم به روش تصادفی ساده که سن کمتر از 4 ماه داشتند و دچار اسهال، استفراغ، دیستانسیون شکم و کاهش رشد نبودند در درمانگاه های شهرکرمان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات (الگوی شیر دهی) پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. شیرخوارانی که گریه های آنها با معیارهای وسل تطابق نداشتند در گروه غیرکولیک و کسانیکه گریه های شدید مطابق با معیارهای وسل داشتند وکولیک آنها با معاینه قبلی پزشک مسجل شده بود در گروه کولیک قرار گرفتند.
  نتایج
  بر اساس نتایج، میانگین نمره الگوی شیردهی در گروه کولیک نسبت به گروه غیر کولیک به ترتیب(4/2+3/10، 4/2+ 11) پایین تر بود واز نظر آماری ارتباط معنی دار)000/0 (p= مشاهده شد. بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با افزایش نمره الگوی شیردهی یعنی بهبود الگوی شیردهی شیرخوار ان و کولیک شیرخوارگی رابطه معنی داری وجود دارد که میتوان به اهمیت رعایت الگوی شیر دهی و ارتباط آن با کنترل درد کولیکی پی برد. این مطالعه لزوم تغذیه با شیر مادر و آموزش شیردهی به مادران، خاصه مادران نخست زا را بیشتر مشخص می نماید.
  کلیدواژگان: الگوی شیردهی، دردهای کولیکی، شیرخوار، شیرمادر
 • بلقیس ملک زاده، کبری علیدوستی، مراد حاصل درویشی، مهراب صیادی صفحات 59-64
  مقدمه
  حوادث به عنوان دومین علت معلولیت ها، یکی از مشکلاتی است که می تواند سبب اختلالات جسمی و روانی شود و در موارد شدید منجر به مرگ گردد. دانش آموزان به دلیل شرایط سنی و بی تجربگی، در معرض خطرات ناشی از وقوع حوادث در مدرسه و در مسیر مدرسه قرار دارند. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی حوادث و علل آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی فارس انجام شد.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین فراوانی حوادث و علل آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی فارس انجام شد.
  روش
  این یک مطالعه مقطعی توصیفی می باشد که جمعیت هدف دانش آموزان ابتدائی بودند روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای بوداطلاعات از طریق چک لیستی که برای هر حادثه رخ داده توسط مدیر مدرسه تکمیل گردید، جمع آوری شد و با استفاده از روش های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام گردید.
  نتایج
  در این مطالعه 233 حادثه در مدارس ابتدائی در طول یک سال تحصیلی رخ داد. بیشترین مورد حادثه مربوط به پایه پنجم (23.48) و در ماه های آبان و دی بوده است. 47.9% از حوادث بین ساعت 7.30 تا 10 رخ داده است 54% از حوادث در مناطق شهری و 46% در مناطق روستائی اتفاق افتاده است. بیشترین فراوانی نوع حادثه مربوط به زمین خوردن اتفاقی یا عمدی بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  بر اساس این پژوهش بیشترین میزان بروز حوادث در دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائی و مربوط به زمین خوردن بوده است لذا باید به آنها توجه ویژه شود و آنها را به سوی فعالیت سالمتر و کم خطر تر سوق داد.
  کلیدواژگان: حوادث، دانش آموزان ابتدائی، مدارس ابتدائی، استان فارس
 • طاهره اشک تراب، خانم رقیه صادقی صفحات 65-73
  مقدمه
  هدف ازتدوین کدهای اخلاقی تنظیم یک استاندارد مورد انتظار اخلاقی برای فعالیت های پرستاران می باشد. تصمیم گیری اخلاقی از عناصر ضروری در حرفه پرستاری بوده و برای حل چالش های اخلاقی از شکل سازمان یافته آن استفاده م شود. با توجه به اینکه، پرستاری بیهوشی، علم مهارت ها در شناخت رفتارهای موثر به منظور مراقبت از بیمار می باشد، شاغلین در این رشته با آگاهی یافتن ازعلم اخلاق و کدهای اخلاقی می توانند، دانش حرفه ای خود را ارتقاء داده وامکان ایجاد محیط فیزیکی، اجتماعی و روانی مناسب را برای بیماران فراهم نمایند.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی نقش اخلاق در پرستاری با تاکید بر کدهای اخلاقی مرتبط با پرستاری بیهوشی در ارتقاء حرفه پرستاری می باشد.
  روش
  در این مقاله مروری، از پایگاه های اطلاعاتی Sid، Sciencedirect، Pubmed، Proquest، Blackwel استفاده گردید. در نهایت تعداد 30 مقاله به زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  کدهای اخلاقی در پرستاری بیهوشی از موضوعاتی است که می تواند هنگام چالش های اخلاقی کمک شایانی را در جهت حل مشکلات و اتخاذ تصمیم صحیح بنماید و سبب مدیریت عملکرد شده و در طراحی و افزایش مراقبت های بیهوشی، کمک کند.
  کلیدواژگان: کدهای اخلاقی، پرستار بیهوشی، اخلاق پرستاری، چالش اخلاقی
|
 • Ms Mahdieh Abdolahi Pages 1-6
  Introduction
  Worldwide, every year, many people undergo spinal cord injury which is of the worst health problems and is followed by several secondary complications. Today, more than half of the world population is in danger of natural disasters such as earthquake, which is one of the causes of spinal cord injuries outbreak. Earthquake in Bam also caused many spinal cord injured people for whom utilizing rehabilitation services can help preventing secondary complications and increasing their independence.
  Objective
  The present study has been performed to determine the assessment of rate of utilizing rehabilitation services by spinal cord injured people of Bam earthquake..
  Method
  This research is a descriptive study in which 119 spinal cord injured people were selected as qualified for investigation cases. The necessary information was collected through using questionnaire. Then data analysis was carried out with SPSS software and utilizing descriptive statistics and Chi-Square Test.
  Results
  65 men (55%) and 54 women (45%) with age average of 33.7 participated in this study. Most of the rehabilitation services which were accessible to the cases of study included: equipments for preventing bed sore, European toilet, urine bag and Foley catheter, Wheelchair, mobile rehabilitation team, and social assistance; and urban services and professional rehabilitation services were among those which were not accessible.
  Conclusion
  The present study shows the necessity of a complete program to provide the best rehabilitation services for spinal cord injured people who were victims of Bam earthquake.
  Keywords: Spinal cord injury, Rehabilitation, Bam earthquake
 • Ms Fathieh Kerman Saravi Shahin Dokht Navabi Rigi, Mr Ebrahim Ebrahimy Tabas Pages 7-17
  Introduction
  promoting critical thinking skills is one of the goals of higher education and an expected capacity for nursing students. thus، it is necessary for them to improve such an ability during education and to develop it after getting educational experiences and employing in nursing profession. with regarding to the importance this issue، so it is necessary to more studing in this field.
  Aim
  Comparison of critical thinking skills between freshman and senior nursing students and clinical nurses in the University of Zahedan Medical Sciences in 2010.
  Methods
  In a deseriptive – analative study the dinical skill level of 90 freshman and senior nursing students and 30clinical nurses of the university of zahedan medical sciences was determined in 2010. the sampling method inused was nonrandom while nurse contributors were selected through random sampling. The instrument of collecting data for this study was the from of Watson and glaser standard questionnaire (form A). The data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics and statistical tests of ANOVA.
  Results
  the findings showed that the mean score of critical thinking of the first year nursing students was 39 ±5/54،the last year nursing students was 42/80±5/37 and clinical nurses was 41/30±4/12، indicating the weekness in critical thinking abilities in the study groups. The mean score of default diagnostic ability (p = 0. 026) and interpretation of (p = 0/006) senior nursing students were significantly higher than freshman students and clinical nurses; however، from، the point of the view of ability to infer and deduce، among these three groups، there was no significant difference. Statistical tests indicated a significant difference between the mean scores of critical thinking skills in these three groups (p = 0/006)، so that it can be concluded that the critical thinking ability of senior students was more than freshman students and critical thinking ability of clinical nurses after at least two years of clinical experience was less than senior students.
  Conclusion
  According to the findings، it can be stated that although critical thinking is crucial in clinical judging and decision making، no significant development had occurred during education process. Thus، the traditional education system requires development and revision to achieve the educational goal of training creative and efficient students. The use of more active learning method، and to active participation of nurses in clinical decisions are suggested.
  Keywords: critical thinking, nursing students, nurses
 • Pages 17-24
  Introduction
  Gestational diabetes is one of the most common metabolic disorders in pregnancy and because of its several maternal and fetal complications can affect the pregnancy outcome. Knowledge and attitude of pregnant women in relation to this issue is very beneficial in prevention and early diagnosis.
  Objective
  This study was carried out to determine knowledge، attitude and practice of Women Referred to Health Care Centers of Kerman University of Medical Sciences، toward gestational diabetes.
  Methods
  In this cross-sectional study، 1000 pregnant women referred to the Health Care Centers of Kerman University of Medical Sciences in 2010 were selcted by systematic randomized sampling and investigated. Data were gathered by using a researcher-made questionnaire consisted of demographic features and knowledge، attitude and practice testing items. Data analysis was done by Chi-square test and Spearman coefficient of correlations.
  Results
  Mean knowledge، attitude and practice scores were respectively 8. 42±4. 42 from 18، 29. 03±3. 84 from 40 and 20. 47±2. 68 from 24. In whole، 138 women (14. 2%) had good knowledge، 153 women (15. 6%) had positive attitude and 527 ones (53. 4%) obtained good score in practice. Knowledge and practice showed significant relationships with variables of age، job and educational level (p<0. 05). That is، knowledge and practice scores increased with increase in age and educational level and were higher in women with fixed monthly salary compared to others. Attitude score showed significant direct relationship with educational level (p=0. 030). Knowledge score showed significant direct relationship with attitude and practice scores. There was also significant direct relationship between attitude and practice scores (p=0. 000).
  Conclusion
  Acoording to the results، most subjects had poor knowledge level and moderate attitude. Since Health Care Centers were the main source of information for most participants، planning educational programs for health care personnle in order to improve the population’s capabilities in self-care، family care and societal care is highly recommended.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Gestational diabetes
 • Pages 25-31
  Introduction
  Health system services are an important program and successful from it’s in our country. Those principles are based on sameness. Social justice and community participation Fruition and satisfaction of population are an important aspect PHC (Primary health care).
  Objective
  This study was done to evaluate fruition rat and satisfaction of population in the community research center of Kerman.
  Materials And Methods
  This study is cross sectional and from kind of community Based participatory research. Views 328 person’s with method of cluster was c collected and data analysis was done.
  Results
  32.9 Percent had no file. Average 69.9 percent used not from services and only 17.7 percent used regularly and 13.8 percent irregularly. 23.8 percent were unsatisfactory. Among of 7 services had best of situation vaccination that 47% percent of population used regularly and 94.5 were unsatisfactory opposite 17% percent used from dentist services and 34.5 percent were un satisfaction.
  Conclusion
  Census of region and to inform of population and supervise by responsible from this center is necessary that use from potentiality better
  Keywords: Satisfaction, Fruition, Health services, PRBC
 • Pages 32-40
  Introduction
  Thalassemia is one of the most common inherited diseases in the world that is providing many problems for patients، families and health care system. High prevalence of the disease and a variety of problems in these patients and their families cause disturbance in their normal life process and it is necessary awareness and knowledge of mothers regarding their children''s illness and its complications shows. The present study has been conducted to aim to assess knowledge and attitude of mothers with school age children have the thalassemia disease. Methods and materials: This cross-sectional study was done to assess the knowledge and attitudes in mothers of in school-age children with thalassemia major that came to Kerman thalassemia center for receiving blood. The research tool included: the questionnaires of demographic information and researcher Made knowledge and attitude questionnaire They were used after determination of content validity and estimation of reliability by internal correlation method.. After collecting data، the statistical software SPSS Version 15 and descriptive and analytical statistical tests appropriate for research purposes of data analysis were used.
  Results
  The findings from research were indicated maternal knowledge and attitudes in various aspects of thalassemia disease Average obtained from the different dimensions of knowledge were: awareness of the disease 5. 90 (±1. 91)، symptoms 1. 81 (±0. 80)، treatment 4. 21 (±1. 86)، diagnosis 1. 00 (±0. 98)، transport means 0. 67 (±0. 91) Total awareness 13. 59 (±4. 94) and average obtained from the attitude was 13. 03 (±12. 88).
  Conclusion
  According to concessions mean that the subjects earned of answering questions. Mothers only in awareness of disease domain had moderate knowledge about the disease، but in other aspects had poor awareness and attitude. Therefore، to determined maternal knowledge of child illness and their attitudes towards the disease must be considered.
  Keywords: thalassemia, knowledge, attitudes, mothers, school age children
 • Pages 41-50
  Background
  Nutrition is the most significant factor affecting the health statue of individuals and their longevity. In this respect، children and adolescents are more dependent to a healthy nutrition in order to have adequate physical growth and mental development and to be able to prevent chronic diseases in future. Therefore، encouraging this age groups for following healthy nutritional behavior should be considered as one of the health priorities of community.
  Objectives
  The purpose of this study to determine effect of educational on dietary behavior self-efficacy middle school student in Kerman/Iran.
  Materials And Methods
  In this experimental study from all private and public secondary schools of Kerman، 120 students were selected through multi- stage cluster random sampling and were randomly divided into two groups of experimental and control. Data were gathered by using a questionnaire. After performing a pre-test، eight 60-minute sessions of educational program on healthy nutrition and it’s importance in experimental group were hold by the researcher through giving lecture and providing question and answer time and educational booklet. Post-test was performed after three weeks in experimental group and control group and the results of pre- and post-tests were compared by using paired t-test، Chi-square، Fisher and independent t-test.
  Results
  According to the results، self-efficacy in all domains of nutritional behavior showed a significant difference (p=%001) in experimental group (38. 92±10. 59) compared to the control group (-1. 78 ± 0. 33). The two groups showed significant difference in regard to the promotion of dietary behavior self- efficacy following the educational program (p=%001).
  Conclusion
  Educational programs have positive effects on students’ dietary behaviors self-efficacy. Therefore،providing such educational programs for promotion of self-efficacy in various health issues and prevention is highly required.
  Keywords: Self, efficacy, Education, Nutritional behaviors, students
 • Pages 51-58
  Background
  infantil colic is a common GI problem of early infancy and The cause of it is unclear. It may be part of the normal distribution of crying. but caring for an infant with colic can be distressing and frustrating for parents and may be early discontinuing of breastfeeding. Some factors like bad maternal feeding patterns such as (over feeding with each crying،bad breast –infant attachment and bad position of mother-infant) cause air swallowing and crying houres a day and a week.
  Objective
  relation between the pattern of breastfeeding and colic in infants under 4 months referred to primary health care centers.
  Method
  in this cross sectional study for 400 healthy infants under 4 months age and don’t have diarrhea، vomiting، abdominal distension and decrease growth were studied referred to Kerman primary health care for vaccination and growth monitoring، filled an researcher-made questionnaire. data were analyzed by SPSS 15. 0.
  Result
  Based on the results، the average score of colic in breast-feeding pattern of non-colic group، respectively (10/3+2 / 4، 11+2/4) from the statistically significant correlation was lower (p = 000 / 0) observed.
  Conclusion
  with raising feeding pattern score (better feeding pattern) especially in breastfeeding infants colic will be decreased.
  Keywords: pattern of breastfeeding, colic pains, the infant, breast feeding
 • Pages 59-64
  Background
  School injury is the second and most factor problem among the student in Iran elementary schools and it will be the cause of physical and mental disorders and sometimes، death. Students are at risk of accidents at schools and the way of schools because of their age and lack of experience.
  Objective
  Tto find out frequency and related factors of accidents in elementary schools in Fars province.
  Methods
  This is a descriptive study that was carried out among 216271 elementary student in the Fars province. In this study we used random methods to study the problem. After preparing a special check list and distributing among the school principals، we collected data and analyzed them by using SPSS.
  Findings
  233 accident cases which were happen during the study were analyzed. 48. 23% accident were among grade five elementary students and most of them happened in the months of October and December 47. 9% of accidents happened between ours of 7. 30 – 10 am. 54% of accidents was happen in the urban areas and 46% in the rural areas. Most cases of accidents was due to falling down by accidentally or intentionally.
  Conclusion
  Most accident were among grade five elementary students. more safety and precaution must be taken in elementary schools and increase the knowledge of student.
  Keywords: accidents, elementary students, elementary schools, Fars province
 • Pages 65-73
  Introduction
  The purpose of compliant of ethical codes is planning an expectable standard of ethical for the activities of the nurses. Ethical’s decision making is an essential factor in the nurse job، and for solving the ethical’s challenges use of the kind of its ethical structure. By attention to this that the nurse anesthetist is science of skills in indentifying the effective treatments for care of patients، incumbents in this field could develop their professional knowledge by awareness of ethical science and ethical codes، and prepare suitable physical social and spiritual place for patients.
  Objective
  The aim of this study is survey of the ethical in nursing by emphasize on related ethical code by nurse anesthetist.
  Material and Methods
  In this review article، used of data base Sid،Sciencedirect، Pubmed، Proquest، Blackwel Discussion &
  Conclusion
  Ethical codes in nurse anesthetist is one of the topics that can has worthy help against the ethical challenges for solving problems and correct decision making، and result in management، and it help in development and increasing the nurse’s perofessenals and cares.
  Keywords: Ethical codes, Nurse Anesthesia, nursing ethics, ethical challenges