فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال یکم شماره 4 (زمستان 1390)
 • سال یکم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرشاد نجومی، اشرف محبتی مبارز، سید داور سیادت، علی هاتف سلمانیان، نیما خرم آبادی صفحه 127
  زمینه و هدف
  هموفیلوس آنفلوانزا، نوعی باسیل گرم منفی است که سویه های مختلف آن در دو گروه کپسول دار و بدون کپسول طبقه بندی شده اند. هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ b، یکی از عوامل شایع مننژیت نوزادان و کودکان زیر 5 سال در سراسر جهان می باشد که از کپسول پلی ساکاریدی آن موسوم به پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات (PRP) جهت تولید واکسنهای کونژوگه گلیکوپروتئینی علیه هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b استفاده شده است. هدف از انجام این مطالعه، بهبود شرایط کشت هموفیلوس آنفلوانزا به منظور افزایش تولید PRP در مقیاس نیمه صنعتی است.
  مواد و روش ها
  سویه استاندارد هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ b ابتدا در فرمانتورهای 2 لیتری حاوی محیط CY (کازآمینواسید- عصاره مخمر) با غلظتهای عادی و یا اصلاح شده گلوکز، عصاره مخمر، Hemin و NAD (نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید) کشت داده شد و سپس بذر تلقیحی بطور مجزا وارد فرمانتور 50 لیتری با غلظتهای عادی و یا اصلاح شده مواد فوق گردید. پس از هربار فرمانتاسیون، میزان توده سلولی و تولید PRP مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  با استفاده از محیط کشت CY (کازامینواسید- عصاره مخمر) اصلاح شده (گلوکز: 6، عصاره مخمر: 5/2، Hemin: 03/0 و 015/0 NAD: گرم برلیتر) و فرمانتاسیون در فرمانتور 50 لیتری، وزن خشک سلولی و غلظت PRP بترتیب به حدود 2/5 و 1/1 گرم برلیتر رسید که در مقایسه با محیط کشت CY معمولی، بطور معنی داری افزایش نشان میداد.
  نتیجه گیری
  در مجموع، استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده، در کنار کنترل pH و اکسیژن محلول، موجب افزایش و بهبودتولید PRP می گردد که بالطبع، کاهش هزینه های تولید و در نتیجه، کاهش قیمت تمام شده واکسنهای کونژوگه هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b، پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات، محیط CY، گلوکز، عصاره مخمر
 • سمیه حق پرست، پیمان ایزدپناه، عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، یاسر منصوری، سید امین کوهپایه، مهدی فصیحی رامندی صفحه 132
  زمینه
  ژن آپولیپوپروتئین (A5 (APOA5 نقش مهمی در تنظیم و کنترل میزان تری گلیسرید پلاسما به عنوان یک عامل خطر مهم در ابتلا به بیماری قلبی عروقی دارد. جهش در این ژن می تواند بر روی سطح تری گلیسرید پلاسما اثر بگذارد. ما در این مطالعه به بررسی نقش پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی S19W ژن APO A5 در ابتلا به بیماری قلبی عروقی پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه جامعه مورد پژوهش، شامل 73نفر بیمار قلبی- عروقی و 55 نفر شاهد سالم بود. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی S19W ژن APO A5 با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. پروفایل لیپیدی سرم و قند خون ناشتای این افراد نیز با روش آنزیماتیک اندازه گیری شد.
  نتایج
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، هیچ گونه اختلاف معنی داری بین دو گروه شاهد و بیمار از نظر فراوانی آلل ها وجود نداشت (P >0.05)؛ همچنین تاثیر این پلی مرفیسم ژنوتیپی بر روی پروفایل لیپیدی مورد بررسی قرار گرفت؛ اما هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).
  بحث: پلی مورفیسم S19W در ژن APO A5 هیچ ارتباط معنی داری با ابتلاء به بیماری قلبی- عروقی ندارد.
  کلیدواژگان: کلمات کلیدی: آپولیپوپروتئین، بیماری قلبی، عروقی، پلی مورفیسم، PCR، RFLP
 • مسعود حسین زاده، علی مرادی نخودچری، محمد علی یاقوت صفحه 137
  زمینه و هدف
  بتا تالاسمی مینور بیماری شایع وراثتی است که در اغلب اوقات بدون علامت میباشد. اولین بار در سال 2002 مطالعاتی در مورد اختلال عملکرد کلیوی در این بیماران انجام شد لیکن آن مطالعات برای مشخص شدن رابطه این دو بیماری کافی نبوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی همه جانبه اختلال عملکرد لوله ای کلیه در بتا تالاسمی مینور می باشد که بر روی 100 بیمار انجام شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 100 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی مینور که بیماری شان توسط الکتروفورز هموگلوبین و شمارش کامل خون و اندکس های گلبول قرمز تائید شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 14 بیمار به دلیل ابتلا به عفونت ادراری یا دیابت و افزایش فشار خون از مطالعه خارج شدند. بر روی نمونه های سرم و ادرار 86 بیمار باقیمانده (46 زن و 40 مرد) اندازه گیری آنالیت های مهم بیوشیمیائی انجام گرفت و اندکس های کارکرد توبولی کلیوی محاسبه شد. سپس بیماران به دو گروه بتا تالاسمی با کم خونی و بدون کم خونی تقسیم شدند و یک گروه 50 نفره کنترل هم مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این رابطه اختلال توبولی با گروه های سه گانه سنی نیز مطالعه شد. در نهایت نتایج با روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از بین 86 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی مینور با محدوده سنی 9 تا 53 سال و متوسط سنی 31 سال که مورد مطالعه قرار گرفتند تعداد 20 نفر (24%)، حداقل یکی از معیارهای اختلال لوله ای کلیه را نشان دادند. بیشترین اختلالات در گروه سنی بالای 40 سال بود.58% از بیماران در گروه کم خونی و 42% در گروه بدون کم خونی قرار گرفتند. اختلاف آماری معنا داری بین گروه کم خونی و بدون کم خونی وجود نداشت لیکن اختلاف بین گروه های بتا تالاسمی و گروه کنترل مشهود بود. شدیدترین اختلال کلیوی لوله ای در میان بیماران، مربوط به یک خانم 29 ساله ای بود که همزمان چندین اختلال هم زمان داشته است لیکن علی رغم داشتن بتا تالاسمی در شمارش کامل خون بیمار کم خون نبوده است.
  بحث: با توجه به شیوع بالای بیماری تالاسمی مینور در کشور ما و از جمله در استان فارس و همچنین با توجه به اینکه در مطالعه حاضر درصد قابل ملاحظه ای از بیماران مبتلا به اختلال توبولی کلیه بوده اند لازم است در اینگونه بیماران در دوره های زمانی مشخص تستهای آزمایشگاهی کارکرد کلیه انجام شود تا از عوارض احتمالی بعدی جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، مینور، عملکرد لوله ای کلیه
 • محمد دورودیان، مجتبی سعادتی، سید مصطفی حسینی صفحه 142
  زمینه و هدف
  سویه های شیگلا باکتری های گرم منفی هستند که واجد توانایی ورود به درون سلول های غیر فاگوسیتیی، از طریق ترشح پروتئین های افکتور (که آنتی ژن های تهاجمی نامیده می شوند (Ipas)) می باشند. یکی از مهمترین آنها پروتئینvirG است. واکسن های زنده تخفیف حدت یافته شیگلا، پاسخ های امیدوار کننده ای را در ایجاد ایمنی حفاظتی در مطالعات بالینی بر روی انسان از خود نشان داده اند. در شرایط حاضر، ساخت سویه های کاندید واکسنی شیگلا بر اساس استفاده از سیستم های تبادل آللی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، طراحی و ساخت حامل pDS132::∆virG به عنوان یک ناقل انتحاری برای حذف هدفمند بخشی از ژن virG در سویه شیگلا فلکسنری 2a بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کاربردی، گونه و سرووار شیگلای جدا شده با استفاده از آزمایش سرم شناسی و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد تایید قرار گرفت. آغازگرهای شناسایی ژن virG طراحی و سپس در حامل pGEM-5zf همسانه سازی و تعیین توالی گردید. بر اساس نقشه برش آنزیمی ژن virG، 1751 جفت باز از ژن virG با استفاده از آنزیم محدودکننده HincП حذف و ژن جهش یافته ∆virG به طور موفقیت آمیزی ایجاد گردید. حامل pGEM∆virG با استفاده از آنزیم های SphI و SalI هضم گردید و سپس در حامل انتحاری (pSD132) همسانه سازی شد. صحت فرآیند با آزمایش های فنوتیپی و ژنوتیپی تایید گردید.
  یافته ها
  سویه شیگلا فلکسنری 2a با آزمایش سرم شناسی و PCR مورد تایید قرار گرفت. توالی ژن virG سویه بومی با سویه های ثبت شده در بانک ژنی به لحاظ ترادف ژنی یکسان بود. حامل انتحاری pDS132::∆virG با در بر داشتن 1484 جفت باز که از ژن virG مشتق شده است، بنابراین می تواند به عنوان یک ناقل انتحاری اختصاصی در ایجاد تداخل در ژن virG در سویه شیگلا فلکسنری 2a به کار رود.
  نتیجه گیری
  استفاده از سیستم های انتحاری ایجاد جهش هدفمند را تسهیل و در مقایسه با سایر روش های ابتدایی مانند پاساژ متوالی روش اختصاصی و موثرتری می باشد.
  کلیدواژگان: تبادل آللی، ژن virG، شیگلا فلکسنری 2a، شیگلوز، ناقل انتحاری
 • مجتبی کشاورز، محمد علی تخشید، علیرضا توسلی، حسین کارگر جهرمی، محمدحسن مشکی باف، یزدان حیدری صفحه 151
  زمینه و هدف
  سولفاسالازین دارویی است که در درمان برخی بیماری های التهابی از جمله بیماری های التهابی روده برای طولانی مدت به بیمار تجویز می شود. مصرف این دارو موجب یک سری اثرات جانبی از جمله ایجاد عقیمی در مردان می گردد. بنابراین در این مطالعه نقش ویتامین های E و C در پیشگیری از اثرات سولفاسالازین بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  موشهای نر بالغ 150 - 200 (گرم) از نژاد ویستار به پنج گروه 8 تایی تقسیم شدند. (گروه کنترل و چهار گروه تجربی). موشها در گروه های تجربی 1، 2، 3 و 4 روزانه به مدت 14 روز متوالی سولفاسالازین (mg/kg 600) از طریق گاواژ دریافت کردند. همچنین در این مدت مو شهای گرو ه تجربی 2 علاوه بر سولفاسالازین روزانه ویتامین C و گروه تجربی 3 روزانه mg/kg 200 ویتامین E و گروه تجربی 4 روزانه mg/kg 20 ویتامین C بعلاوه mg/kg 200 ویتامین E از طریق گاواژ دریافت کردند. موشهای گروه کنترل فقط غذای معمول و آب دریافت نمودند. در پایان این دوره وزن بدن و نسبت وزن بیضه ها به وزن بدن اندازهگیری شد. همچنین، شمارش اسپرم، درصد اسپرمهای زنده، مورفولوژی اسپرمها، درصد تحرک اسپرمها، کیفیت کروماتین، تولید روزانه اسپرم، مورفولوژی اسپرمها، غلظت بافتی آنزیم مالون دی آلدهید اندازهگیری شد و همچنین بررسی بافت شناسی با میکروسکوپ نوری بر روی مقاطع بافتی بیضه انجام گردید. در پایان، نتایج توسط تستهای آماری واریانس یک طرفه و دانکن در سطح p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که مصرف سولفاسالازین بر وزن بدن، نسبت وزن بیضه به وزن بدن و غلظت سرمی هورمون تستوسترون اثر نداشته و کاهش معنی داری دیده نشد، در حالی که بر روی سایر پارامترها شامل تحرک اسپرم، مورفولوژی اسپرم و سلولهای بافت بیضه اثر گذاشته است و به اصطلاح کاهش معنی داری در سطح p<0.05 ایجاد کرد. بیشترین اثر در گروه دریافت کننده ترکیب ویتامین های E و C مشاهده گردید. ولی باعث کاهش معنی داری بر روی سایر پارامترها از قبیل شمارش اسپرم، درصد اسپرهای زنده، کیفیت کروماتین، تولید روزانه اسپرم و غلظت بافتی آنزیم مالون دی آلدهید شده است.
  بحث: نتیجه این مطالعه نشان می دهد که سولفاسالازین با افزایش استرس اکسیداتیو موجب اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز می شود و ویتامینهای E و C با کاهش استرس اکسیداتیو موجب جلوگیری از آثار مخرب سولفاسالازین بر اسپرماتوژنز می گردد.
  کلیدواژگان: سولفاسالازین، ویتامین های E، C، اسپرماتوژنز
 • مهرناز رسولی نژاد، محبوبه حاج عبدالباقی، حسیبی مهرداد، اسفندیار شجاعی صفحه 161
  زمینه و هدف
  عفونت همزمان هپاتیت C در بیماران HIV شیوع بالایی دارد. مطالعات زیادی افزایش میزان لیپودیستروفی و مقاومت به انسولین را در گروه HIV / HCV تائید میکنند، ولی هنوز مطالعه کافی در مورد اختلالات لیپیدی در بیماران HIV / HCV انجام نشده است. در این مطالعه سعی بر این است که تغییرات پروفایل لیپیدی در گروه بیماران HIV / HCV با بیماران HIV و بیماران HCV که طی سالهای 87 لغایت 89 به درمانگاه های مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و درمانگاه هپاتیت بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده اند مقایسه شود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت یک مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی می باشد. این مطالعه در سه گروه HCV HIV/HCV، HIV انجام شد. هر گروه شامل 30 بیمار بودند.
  یافته ها
  متغییرهای دموگرافیک بین سه گروه مقایسه گردیدند که از نظر سن، عادات رفتاری (ورزش- سیگار)، سابقه خانوادگی هیپرلیپیدمی و سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین وقتی پارامترهای نشان دهنده بیماری کبدی شامل ALT، AST وپلاکت در سه گروه مقایسه شدند اختلاف معنی داری بین آنها در سه گروه وجود نداشت. HDL، LDL، Cholesterol TG بین سه گروه مقایسه شد که کلسترول توتال و LDL در گروه HIV/HCV به طور معنی داری (001/0=P value) پایین تر از دو گروه HIV و HCV بود.همچنین گروه ها براساس معیارهای دیس لیپیدمی (تریگلیسرید ≥200mg/dl، کلسترول≥240mg/dl و LDL ≥130mg/dl، HDL ≤40mg/dl) تقسیم شدند. وقتی که سه گروه از نظر دیس لیپیدمی باهم مقایسه شدند هیچ تغییر معنی داری بین آنها وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  هر چند بیماران HIV/HCV در مقایسه با دو گروه دیگر میانگین کلسترول توتال و LDLپایین تری داشتند ولی از نظر سطوح بحرانی پروفایل لیپیدی اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. همچنین HCV وقتی می تواند به عنوان یک فاکتور کاهنده کلسترول و LDL مطرح باشد که با HIV همراه باشد.
  کلیدواژگان: دیس لیپیدمی، HCV، HIV
 • اسماعیل عبدالله زاده، مسعود رضایی، هدایت حسینی، رضا صفری، زهرا یعقوب زاده صفحه 166
  زمینه و هدف
  لیستریا مونوسیتوژنز هم اکنون جزء یکی از مهمترین میکروبهای بیماری زای غذایی است که باعث ایجاد بیماری لیستریوزیس در انسان می گردد. امروزه استفاده از باکتریوسین ها جهت تامین ایمنی غذایی به طور چشمگیری درحال رشد است. باکتریوسین نایسین نسبت به سایر باکتریوسینها دارای طیف مهاری وسیعتری است و باکتر یهای عامل مسمومیت غذایی نظیر لیستریا مونوسایتوژنز و بسیاری از میکروارگانیسمهای گرم مثبت مولد فساد را مهار میکند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مهار کنندگی باکتریوسین نایسین علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژن و همچنین مطالعه نقش تغییر ترکیبات غذایی بر روی خواص ضد لیستریایی نایسین است.
  مواد و روش ها
  به نمونه های گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی فیتوفاگ میزان CFU/g104×1 باکتری لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شد. سپس تیمارهای نایسین در دو سطح 500 و 1000 IU/g تهیه شدند. تمامی تیمارها و گروه شاهد بسته بندی و به مدت 12 روز در دمای یخچال نگهداری شدند. تعداد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز هر دو روز یک بار توسط کشت سطحی بر روی محیط لیستریا کروم آگار شمارش شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نایسین در دو غلظت 500 و 1000 IU/g در گوشت چرخ شده قادر به کاهش باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز به زیر حد مجاز برای افراد سالم (100 سلول در هر گرم ماده غذایی خام) نبود. همچنین در طول زمان نگهداری فعالیت ضد لیستریایی نایسین علیه کاسته شد.
  بحث: خاصیت مهار کنندگی نایسین علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سوریمی ماهی به طور معنی داری بیشتر از گوشت چرخ شده بود (05/0 > P) بنابراین ممکن است با حذف آنزیم ها در طی فرآوری خواص ضد لیستریایی نایسین بهبود یابد.
  کلیدواژگان: نایسین، لیستریا مونوسایتوژنز، گوشت چرخ شده، سوریمی
 • وحید نجاتی، خدابخش احمدی، مریم شریفیان، فاطمه شعاعی صفحه 172
  هدف
  مطالعه کیفیت زندگی در گروه های سنی مختلف می تواند راهنمای خوبی برای پیشبینی کیفیت زندگی سالمندان باشد. بر این اساس می توان راهبردهای پیشگیری و مداخله را برای گروه های سنی مختلف تعریف نمود. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی در هفت دهه سنی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی حاضر روی 1914 شهروند تهرانی در سال 1388 انجام شد. روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای بود. ابزار مورد استفاده پرسش نامه 36 سوالی کیفیت زندگی بود که به وسیله پرسشگر تکمیل می شد. روش آماری تحلیل واریانس برای تحلیل یافته ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  کیفیت زندگی در بعد نقش جسمی، فعالیت فیزیکی، سلامت عمومی، سلامت روان و درد جسمی در گروه های سنی مورد بررسی تفاوت معنی دار داشت. (برای مورد اول در سطح 05/0 و برای سایر موارد در سطح01/0) زمان شروع درد جسمی، 30 سالگی؛ افت سلامت عمومی، 40 سالگی؛ افت فعالیت فیزیکی و سلامت روان 60 سالگی و ناتوانی در ایفای نقش فیزیکی 70 سالگی است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان باید آموزش و مداخله در خصوص درد جسمی از سن 30 سالگی و آموزش در خصوص وضعیت سلامت از 40 سالگی شروع شود. فعالیت های فیزیکی مناسب با سن برای سالمندان 60 سال و بالاتر باید آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، دوره زندگی، سن
 • ناهید جمشیدی، عباس عباس زاده، مجید نجفی کلیانی صفحه 178
  زمینه و هدف
  آنژیوگرافی کرونر یکی از روش های تشخیصی قطعی بیماری عروق کرونر است. یکی از مداخلات مهم قبل از انجام این روش دادن آموزش به بیماران در مورد آنژیوگرافی کرونر می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دو روش آموزش از طریق فیلم و آموزش شفاهی روتین بر رضایتمندی و عوارض بیماران تحت انجام این روش می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 128 بیمار کاندید آنژیوگرافی کرونر مراجعه کننده به بیمارستان بر طبق معیارهای ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون یک فیلم آموزشی حاوی اقدامات لازم قبل، حین و بعد از آنژیوگرافی ارایه شد. بعد از انجام آنژیوگرافی میزان عوارض (تهوع، استفراغ، خونریزی و هماتوم) بیماران دو گروه در طی 6 ساعت استراحت در تخت با استفاده از مشاهده محقق و گزارش بیمار و میزان رضایتمندی بیماران از آموزش ارائه شده با استفاده از مقیاس 4 حالته (لیکرت) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر آزمون تی مستقل و مجذور کای و نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان رضایتمندی بیماران در گروه آزمون بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد(001/0 > P). بین دو گروه از نظر میزان عوارض بعد از آنژیوگرافی کرونر تفاوت معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه کاربرد آموزش چند رسانه ای را در افزایش رضایتمندی بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر تایید می کند. توصیه می شود از روش آموزش با استفاده از فیلم به عنوان جانشین آموزش شفاهی روتین قبل از پروسیجر آنژیوگرافی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش، رضایتمندی، عوارض، آنژیوگرافی کرونر
 • عباسعلی گایینی، سیروس چوبینه، صادق ستاری فرد صفحه 183
  مقدمه و هدف
  فعالیت ورزشی و محیط های غیر طبیعی باعث تغییراتی در سیستم هورمونی و ایمنی می شوند. بنابراین، هدف این مطالعه، ارتباط کورتیزول با لکوسیتوز و شمار نوتروفیل ها پس از فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی بود.
  روش
  10مرد جوان ورزشکار در محیط طبیعی(1±22درجه ی سانتی گراد،5±55 درصد رطوبت)، سرد (1±3درجه ی سانتی گراد، 5±50 درصد رطوبت) و گرم (1±35درجه ی سانتیگراد،5±50درصد رطوبت) به مدت یک ساعت با شدت 60 درصد VO2maxروی تردمیل دویدند. نمونه های خونی قبل و بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی جمع آوری شدند. شمار تام لکوسیت ها و نوتروفیل ها با دستگاه سیسمکس نیهون کدون و مقادیر کورتیزول پلاسما به روش الایزا محاسبه شدند. از آزمون آماری تی زوجی برای مقایسه ی داده های قبل و بعد از فعالیت ورزشی و از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیر ها با سطح معنیداری (05/0>p) استفاده شد.
  نتایج
  مقادیر کورتیزول و شمار تام لکو سیت ها پس از فعالیت ورزشی در هر سه محیط در حد معنی داری افزایش داشته اند (001/0>p). هم چنین افزایش معنی دار شمار نوتروفیل ها پس از فعالیت ورزشی در محیط سرد(001/0=p)، طبیعی (001/0=p) و گرم (021/0=p) مشاهده شد.به علاوه، پس از فعالیت ورزشی در محیط طبیعی و گرم ارتباط مستقیم معنی داری بین مقادیر کورتیزول با لکوسیتوز (783/0 = R و 007/0 = P همچنین 813/0 = P و 004/0 = P) و کورتیزول با نوتروفیل (806/0 = R و 005/0 = P همچنین 825/0 = P و 002/0 = P) مشاهده شد، اما پس از فعالیت ورزشی در محیط سرد ارتباط معنی داری بین این مقادیر مشاهده نشد (63/0 = R و 051/0 = P همچنین 554/0 = P و 096/0 = P).
  بحث و نتیجه گیری
  فعالیت ورزشی در هر سه محیط با تحریک محور هیپوتالاموس هیپوفیز کلیه باعث رهایش کورتیزول و کورتیزول با تاثیر بر گیرنده خود در سلول های ایمنی باعث لکوسیتوز و نوتروفیلیا می شود. به نظر می رسد، افزایش مقادیر کورتیزول هنگام فعالیت ورزشی در محیط گرم و طبیعی مسئول لکوسیتوز و افزایش مقادیر نوتروفیل ها باشد، اما هنگام فعالیت ورزشی در محیط سرد احتمالا عوامل دیگری غیر از کورتیزول مثل کاتکولامین ها، تغییرات قلبی عروقی و یا آسیب عضلانی موجب این رخداد می شوند
  کلیدواژگان: لکوسیتوز، نوتروفیل، کورتیزول، فعالیت ورزشی
 • زهرا مستانه، لطف الله موصلی، مریم جهانگیری، مریم دوست، علی عشقی صفحه 189
  زمینه و هدف
  جوامع مختلف پیوسته به دنبال مدیریت آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه هستند. در این راستا بیمارستان ها با ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی سریع و بموقع به منظور کاهش عوارض ناشی از حوادث غیرمترقبه به عملگراترین واحد نظام سلامت تبدیل شده اند که برنامه ریزی و آماده سازی آنها باید به عنوان بخش مهمی از خط مشی های راهبردی نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه در پی بررسی توانمندی ها محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل کلیه روسا، مدیران ارشد، مدیران پرستاری، مدیران اداری مالی و مسئولین کمیته بحران سه بیمارستان مورد مطالعه به تعداد 34 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای در 8 حیطه و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت علاوه بر اطلاعات دموگرافیک می باشد. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، داده ها گردآوری و وارد نرم افزار SPSS گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی آنالیز همبستگی پیرسون مورد تفسیر قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان آمادگی جامعه مورد پژوهش در رویارویی با بحران ها با 50 درصد به صورت متوسط می باشد. آمادگی در حیطه های سیاست های مدیریتی (1/44 درصد)، ایمن سازی (2/41 درصد) و سیستم ثبت و اطلاع رسانی (47 درصد) در حد متوسط و حیطه های سامانه فرماندهی بحران (3/32 درصد)، مانورهای آمادگی (9/55 درصد) و فناوری های جدید (1/44 درصد) در حد خیلی ضعیف قرار داشتند. بین میزان آمادگی با فعالیت کمیته بحران، آموزش و برگزاری مانورهای آمادگی رابطه معنی داری وجود داشت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  مدیریت مناسب بحران ها با برنامه ریزی مدون مدیریت بحران، ایجاد هماهنگی های لازم درون و برون سازمانی در حوادث، تقویت نیروها با سازماندهی مناسب آنها و ارائه آموزش های لازم و انجام مانورهای دوره ای در بیمارستان ها امکانپذیر خواهد شد. واژه های کلیدی: محدودیت، توانمندی، بحران، مدیریت بحران
  کلیدواژگان: محدودیت، توانمندی، بحران، مدیریت بحران
 • فاطمه خواجه، محمدرضا رادپی، کامران نیک فرجام، محمدحسن مشکی باف، پیمان ایزدپناه، سیاوش معتضدیان، بهنوش میلادپور صفحه 196
  در این گزارش موردی، عفونت همزمان کیست هیداتید و قارچ آسپرژیلوس در یک فرد 26 ساله گزارش میشود. در عکس قفسه سینه بیمار یک کیست بزرگ حفره دار در لوب بالایی ریه چپ مشاهده شد. معاینه هیستوپاتولوژیک نمونه مشخص کننده کیست هیداتیدی بود که هایفی های قارچ به دیواره لامینار آن تهاجم کرده بودند. گرچه عفونت همزمان قارچ و کیست هیداتید بسیار نادر است، در این بیمار کیست هیداتید با اتصال به دیواره برونیکول موجب تشیکل یک حفره شده و تشیکل حفره فاکتور مستعدکننده برای عفونت قارچی آسپرژیلوس است؛ لذا در هر حفره تشیکل شده در ریه باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کیست هیداتید، عفونت قارچی، آسپرژیلوس
|
 • Farshad Nojoomi, Ashraf Mohabati Mobarez, Seyed Davar Siadat, Ali Hatef Salmanian, Nima Khoramabadi Page 127
  Background And Objective
  Haemophilus influenzae type b (Hib) is a gram negative bacterium and one of the most common causative agents of acute meningitis in infants and less than 5 years old children worldwide. The production of Hib capsular polysaccharide; polyribosyl ribitolphosphate (PRP) is important for the production of conjugate vaccines against Hib infections. The aim of this study is the improvement of Large-scale PRP production by Hib.
  Materials And Methods
  Haemophilus influenzae type b standard strain ATCC10211 was cultivated in 2L fermentors contain 1.5L CY (casaminoacid yeast extract) medium with normal or modified concentrations of glucose, yeast extract, hemin and NAD (nicotinamide adenine dinucleotide). Seed culture of two fermentors was inoculated to 50 L fermentor, separately and range of PRP production and Dry cell weight (DCW) were studied.
  Results
  Cultivation of Hib in 50L fermentor contained modified CY medium with 6gl-1 Glucose, 2.5 gl-1 Yeast extract, 0.03 gl-1 Hemin and 0.015 gl-1 NAD, with controlled pH at 7.3 and 30% Dissolved oxygen tension (DOT) resulted to about 5.1 gl-1 DCW and 1.16 gl-1 PRP, that was significantly higher than normal CY medium.
  Conclusion
  In conclusion, by modification in some medium components of CY medium, control of Dissolved oxygen tension and pH, the Large-scale production of PRP is improved. Improvement of PRP production leads to reduce the final cost of Hib conjugate vaccines.
  Keywords: Haemophilus influenzae type b, PRP, CY medium, Glucose, Yeast extract
 • Somayeh Haqparast, Peyman Izadpanah, Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipoor, Yaser Mansoori, Seyed Amin Koohpayeh, Mehdi Fasihi Radmandi Correspo Page 132
  Background And Objectives
  Apolipoprotein A5 (APOA5) gene is important in determining plasma triglyceride levels, a major cardiovascular disease risk factor. Mutation in this gene affected plasma triglyceride level. We looked for possible associations of the APOA5 gene polymorphism S19W with coronary heart disease (CHD) in a sample of Iranian population.
  Materials And Methods
  A total of 73 CHD patients and 55 controls were genotyped by polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) for this single nucleotide polymorphism. Serum lipids and Fast Blood Sugar concentrations were measured in all subjects with enzymatic method.
  Results
  Allele frequencies observed in our population were 0.041 for the W allele and 0.959 for the S allele which are similar to other populations (p>0.05). There is no evidence that APOA5 S19W, is a risk factor of CHD in our sample (p>0.05). In addition, we observed no association between the APOA5 W allele and elevated plasma TG levels (p>0.05) in the CHD group. This result was also present in the control group (p>0.05).
  Conclusions
  The APO A5 gene polymorphism in S19W gene has no association with the high susceptibility to CHD.
  Keywords: Apolipoprotein A5, Coronary heart disease, Polymorphism, PCR, RFLP
 • Massood Hosseinzadeh, Ali Moradi Nakhodcheri, Mohammad Ali Yaghut Page 137
  Background and Objective
  β-Thalassemia minor is an asymptomatic hereditary disease. The first study on the relation of renal tubular dysfunction and β-thalassemia minor was performed in 2002 but those studies seem inadequate.The main goal of this study is through evaluation of renal tubular function in 100 patients with thalassemia minor.
  Materials and Methods
  100 patients with β- thalassemia which confirmed by hemoglobin electrophoresis and CBC as well as RBC indices were studied.14 out of 100 cases exit because of Urinary Tract Infection, diabetes mellitus or hypertension.Complete chemistry profile was performed on serum and urine of all reminder 86 patients (46 female and 40 male). Patients classified into two groups: β-thalassemia minor with anemia and without anemia. Another control group include 50 healthy individuals also considered.Then data analyzed by proper statistical methods.
  Results
  20 out of 86 reminder cases e.g. 24% showed at least one index of renal tubular dysfunction.58% of patients was been anemic and 42% non anemic. The most prominent tubular dysfunction was seen in a 29 years old lady with glucosuria and without anemia.
  Discussion
  β-Thalassemia minor is common in Iran specially in Fars province. This study revealed significant renal tubular dysfunction in patient with β-thalassemia minor. So it is necessary to check out thalassemic patients for renal function tests periodically.
  Keywords: β thalassemia, minor, renal tubular dysfunction
 • Mohammad Doroudian, Mojtaba Saadati, Sayed Mostafa Hosseini Page 142
  Background and Objective
  Shigella are Gram negative bacteria capable of inducing their entry into non-phagocytic cells via secretion of various effector proteins called invasion plasmid antigens (Ipas). The most important of them is VirG protein. Live attenuated Shigella vaccines have indicated promise in inducing protective immune responses in human clinical trials. In current situation, constructions of Shigella vaccine candidate strains based on classical allelic exchange systems are considered. The aim of this research was engineered and constructed pDS132::∆virG as a suicide plasmid for targeted deletion regions of virG gene by using allele exchange method in Shigella flexneri 2a. Method & Materials: In this applied study, species and serotype of shigella was confirmed by using serological and Polymerase Chain Reaction (PCR) tests. Detection primers of virG gene were designed and cloned to pGEM-5zf vector and finally, sequencing was done. According to virG restriction enzyme map, 1751 bp of virG gene was removed by using of HincП restriction enzyme and the ∆virG was successfully constructed. The pGEM∆virG vector was digested by use of SphI and SalI enzymes and then cloned to pSD132 as suicide vector. Precision of process were verified through phenotype and genotype experiment.
  Results
  The Shigella flexneri type 2a strain was verified by serological and PCR tests. Sequence of the virG gene in native strain was sequentially identical with the strains submitted in the Gene-Bank database. Since the pDS132::∆virG contains 1484 bp which derived from virG gene, therefore, it can be utilized for interference in virG gene as specific suicide vector in shigella flexneri 2a.
  Conclusion
  Application of suicide systems facilitated mutant construction in more specific and effective method in comparison with the other early techniques such as serial passage.
  Keywords: Allelic exchange, virG, Shigella flexneri 2a, Shigellosis, Suicide vector
 • Mojbaba Keshavars, Mohammad Ali Takhshid, Alireza Tavasoli, Hossein Kargar Jahromi, Mohammad Hasan Meshkibaf, Yazdan Heydari Page 151
  Background and Objective
  Sulfasalazine (SASP) is a drug used for the treatment of inflammatory bowel diseases. SASP causes testicular damage. The aim of this study was to verify whether or not an additional supply of vitamin E or C or together prevent the toxic effect of SASP on the rat spermatogenesis.
  Materials and Methods
  Adult male wistar rats (150-200 gr) were divided into five groups (n=8) control and four experimental groups. The experimental groups were treated with SASP (600 mg/kg/day by gavage feeding) for 14 successive days. Additionally the experimental group 2 were treated with the vitamin C (20 mg/kg/body weight/daily), the experimental group 3 received vitamins E (200 mg/kg body weight/daily) and the experimental group 4 received daily vitamin C and vitamin E 20 and 200 mg/kg body weight, respectively through the same root. At the end of the experimental period the mean body weight growth and the ratio between body and testis weight were calculated and compared with the control groups, Spermatogenesis Parameters such as, daily Sperm count, percent of motility, viability, Daily sperm production (DSP), testicular histopathology, serum testosterone levels and the level of Malondialehyde (MDA) were evaluated. The data were analyzed using Danken and one way variance test and the P≤ 0.05 were considered significant.
  Results
  Sperm count, percent of motility, viability and DSP were decreased in SASP treated animals. A significant decrease in the number of sertoli cells, Leydig cells, spermatogonia and spermatid were seen in the testis of SASP treated animals. The level of MDA was increased in the SASP treated group. However, Co-administration of vitamin E and C with SASP reduced the level of MDA and deleterious effects of SASP on the sperm parameters and testicular histology. Finally, the Co-administration of vitamin E and C had the most protective effects when compared with the control groups.
  Conclusion
  The results suggested that additional supply of vitamin E and C protect against SASP–induced oxidative stress in the rat testis.
  Keywords: sulfasalazine, vitamin E C, spermatogenesis
 • Mehrnaz Rasoolinejad, Mahboubeh Hajiabdolbaghi, Mehrdad Hasibi, Esfandiyar Shojaei Page 161
  Background
  There is a high prevalence of HCV-HIV co-infection. In this group of patients increase of insulin resistance and lipodystrophy has been discovered but still sufficient data about the lipid profile has not been performed. In this research we tried compare the lipid profile changes between HIV-HCV patients with HIV and HCV mono infected patients that came to Imam Khomeini consult center of behavioral diseases clinic and also the hepatitis clinic during 2008-2010. Methodes: This study was an analytical, cross sectional one and was done through comparison of three groups: HIV, HCV, and HIV/HCV. Each group contained of 30 patients.
  Results
  Demographic variables such as age, behavioral attitudes, family history of cardiovascular diseases and hyperlipidemia did not have any difference between the 3 groups. The researcher also compared the parameters of liver disease including AST, ALT, and platelet between the aforementioned groups and found no significant difference among them.Moreover, when TG, Cholesterol, LDL, and HDL was compared between the groups it was found that the mean total of cholesterol and LDL decreased in the HIV/HCV group (p=.001).In addition, the 3 groups were also compared by the dyslipidemia criteria. (TG ≥ 200 mg/dl, cholesterol ≥ 240, HDL <40). When the 3 groups were compared by the dyslipidemia criteria it resulted in no significant difference between the 3 groups.
  Conclusions
  Although HIV-HCV coinfected patients had lower mean cholesterol and LDL in comparison to the other two groups nevertheless no significant difference was found from the critical level of lipid profile between the 3 groups. Furthermore it was found that HCV can cause a decrease in cholesterol and LDL when it is accompanied by HIV.
  Keywords: HIV, HCV, dyslipidemia
 • Esmail Abdollahzadeh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini, Reza Safari, Zahra Yaghoubzade Page 166
  Background and Objective
  Listeria monocytogenes has already established as an important food born pathogen which induce listeriosis in human. Use of bacteriocins to provide food safety has been increased dramatically. Nisin has a wide spectrum inhibitory effect than the other bacteriocins and inhibits food-borne pathogens such as L. monocytogenes and many other Gram-positive spoilage microorganisms. The purpose of this study was to investigate the inhibitory effect of Nisin on population of Listeria monocytogenes and the role of changes in food components on the antilisterial properties of Nisin.
  Materials and Methods
  The minced meat and surimi samples were inoculated by 1×104 cfu/g of L. monocytogenes. Then samples exposed to Nisin at the levels of 500 or 1000 IU/g were prepared. All treatments after packaging in plastic bags were kept for 12 days at refrigerator temperature. Samples were cultured on CHROMagarTM Listeria every 2 days and the number of listeria monocytogenes was counted.
  Results
  two different concentrations of Nisin (500 or 1000 IU/g) was not able to inhibit L. monocytogenes below the acceptable level for raw food (100 cells per g) in minced meat and surimi of silver carp. But the number of bacteria reduces more in fish surimi as compared to the mince meal. Also, antilisterial activity of Nisin was reduced during the storage period.
  Conclusion
  Inhibitory property of Nisin against L. monocytogenes in surimi significantly was higher than the minced (P<0.05). So it is possible the antilisterial properties of Nisin will increase by elimination of some enzymes during processing.
  Keywords: Nisin, Listeria Monocytogenes, Fish Mince, Surimi
 • Vahid Nejati, Khodabakhsh Ahmadi, Maryam Sharifian, Fatemah Shoaee Page 172
  Objective
  Quality of life in different age groups can consider as good predictor of elderly quality of life. The purpose of present study is comparing quality of life in different age decade.
  Material And Method
  This cross sectional study performed in 1914 citizens of Tehran with SF36 questionnaire. Sample selection method was multistage classification. We used One Way ANOVA for analysis.
  Results
  Findings show that quality of life dimension reduced in role physical, physical activity, general health, mental health and bodily pain. (P- Value was less than 0.05 for role physical and less than 0.01 for all others). Falling in bodily pain started in 30 years old and for general health 40, physical activity and mental health 60 and role physical role 70 years old.
  Conclusion
  Based on our finding education and intervention for bodily pain should be started at age 30 years old and for general health in 40 years old. Age matched physical activity should be educated for people above 60 years old.
  Keywords: Quality of Life, Life Course, Age
 • Nahid Jamshidi, Abbas Abbaszadeh, Majid Najafi Kalyani Page 178
  Background and Objectives
  Coronary angiography is one of definitive diagnostic tests for coronary artery disease. Patient's education is one of the most interventions before coronary Angiography. The objective of this study is to compare two patient's education method (Video & Verbal) on patient's satisfaction and complications after coronary angiography.
  Materials and Methods
  In a quasi-experimental, pretest-posttest design, 128 patients randomly assigned to either control or experimental group. Control group received verbal routine education by nurses and experimental group received an informative video about coronary angiography procedure as well as pre and post angiography interventions. Complications of patients were assessed by observation of researcher and satisfaction measured by a 4-state scale. The date analyzed by descriptive and analytic statistics.
  Results
  Analysis of data showed that the satisfaction of patients in experimental group was higher than control group. This difference was statistically significant (P<0.001). There was no statistically significant difference between two group regarding complications (P>0.05).
  Conclusion
  Results of this study confirmed the application of multi-media education in increasing patient's satisfaction. It is recommended that video education used as a substitute for verbal education before coronary angiography.
  Keywords: Education, Satisfaction, Complication, Coronary angiography
 • Abbas Ali Gaeini, Sirous Choobineh, Sadegh Satarifard Page 183
  Background and Objective
  Exercise and extreme environments, causes hormonal and immune systems changes. Therefore, the purpose of this study was evaluating the relationship between cortisol and leukocytosis and Neutrophil numbers after exercise in cold, warm and natural temperatures.
  Materials and Methods
  Ten young male athletes ran on a treadmill for an hour at the intensity of %60VO2max in three temperature conditions of normal (22±1˚c, 50±5RH), cold (3±1˚c, 50±2RH) and warm (35±1˚c, 50±5RH). Blood samples were collected before and immediately after exercise. The total numbers of leukocytes and neutrophils were computed using Sysmex Kohden Nihon and serum cortisol concentrations determined by using ELISA. For comparing of data before and after exercise used from Paired T-test and for examine the relationship between variables used from Pearson Correlation Coefficient test.
  Results
  The total leukocytes and the cortisol levels increased significantly after the exercise, in all the conditions (p<0.0001). Also, the number of neutrophils increased significantly after exercise in cold (p=0.001) and normal (p=0.001) environments. In addition, a significant relation was observed between cortisol levels and leukocytosis (R=0.783, P=0.007 and R=0.813, P=0.004) and between cortisol and Neutrophils after exercising in the natural and warm environment (R=0.806, P=0.005 and R=0.852, P=0.002). But, there was no significant relationship between these values after exercise in cold (R=0.63, P=0.051 and R=0.554, P=0.096).
  Conclusion
  Exercise in all the three conditions causes the release of cortisol through stimulating the hypothalamic-pituitary- adrenal (HPA) and effect of cortisol receptor on immune cells could cause increase Neutrophils and leukocytosis. It seems that elevation of cortisol concentration during exercise in warm and natural environments is responsible for increase Neutrophils and leukocytosis. Moreover, during exercise in cold environments, factors other than cortisol, such as catecholamine and cardiovascular changes and muscle damage may lead to this event.
  Keywords: Leukocytosis, Neutrophil, Cortisol, Exercise
 • Zahra Mastaneh, Lotfollah Mouseli, Maryam Jahangiri, Maryam Doost, Ali Eshghi Page 189
  Introduction
  Various communities continuously try to manage the unexpected events. In this regard, hospitals with providing timely health care services has transformed to the most pragmatic unit of health system. Planning and preparation of them should be strategic policy of health system. This paper aimed to investigate the strength and weakness of crisis management in training hospitals of Hormozgan University of Medical Sciences.
  Methods
  This is descriptive-analytic research. Research statistical population includes managers, nursing directors, financial directors and masters of crises committee of hospitals, totally 34 persons. Data collected with questionnaire in 8 domains and demographic information. Questionnaire was validated and reliabled. Collected data entered to SPSS and analyzed by descriptive & inferential statistics.
  Results
  Preparedness Rate of Hospitals encounters Unexpected Events was average (50%). Preparedness rate in managerial policies (44.1%), structural and non-structural stability (41.2%) and register & informed (47%) domains were in average level. In this regard HEICS (32.3%), maneuvers (55.9%) and use of relative technologies were in very low grade. Between preparedness rate with crises committee function, training and maneuvers there were meaningful relations (P<0.05).
  Conclusion
  Suitable crises management will be feasible by documented planning, preparing intra and extra organizational relations, reinforcing human resources with organizing, delivering of training and durational maneuvers to them.
  Keywords: Strength, Weakness, Crisis, Crisis Management
 • Fatemeh Khajeh, Mohammad Reza Radpei, Kamran Nickfarjam, Mohammad Hasan Meshkibaf, Peyman Izedpanah, Siavash Motazedian, Behnoosh Milladpoor Page 196
  Here we report a case of co-infection of hydatid cyst with invasive apergillosis, in a previously healthy, non immunocompromised, 26year old man. Chest x-ray revealed a large cystic cavity in left upper lobe of lung histopathologic examination of the specimen confirmed the diagnosis of hydatid cyst with numerous fungal hyphea which invaded the laminated wall of the cyst. Although, co-infection with hydatid cyst is very rare finding but, in this patient hydatid cyst caused a new cavity formation which is the most common predisposing factor for development of aspergilloma, so we should consider aspergillosis infection in every lung cavity formation
  Keywords: Hydatid cyst, Fungal infection, Aspergillosis