فهرست مطالب

مشاوره شغلی و سازمانی - پیاپی 4 (پاییز 1389)
 • پیاپی 4 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اصغر اصغرنژاد فرید، شهرام مرادی، سعیده زنویان* صفحه 9
  هدف این پژوهش بررسی سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن شهر تهران و همچنین بررسی رابطه سلامت روان کارکنان با جنسیت و وضعیت تاهل و سنوات خدمت و میزان تحصیلات و نوع شغل افراد می باشد. بدین منظور 384 نفر از کارکنان بانک مسکن شهر تهران که در بخش های مختلف بانک مشغول خدمت بودند، براساس روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و بوسیله ابزارهای پرسشنامه که شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون (EQI) بود، مورد ارزیابی قرارگرفتند. پس از جمع آوری نتایج و نمره گذاری این پرسشنامه ها به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و یافتن نتایج استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن بود که میزان شیوع مشکلات روانشناختی در میان کارکنان بانک مسکن 9/10 درصد است که این میزان در کارمندان زن بیشتر از کارمندان مرد بود. بیشترین میزان شیوع مربوط به کارمندان تحویلدار و کمترین آن مربوط به کارمندان با سمت های مدیریتی بود. همچنین مشخص شد که در کارمندان دارای تحصیلات پایین، میزان شیوع مشکلات روانشناختی بالاتر است. میزان شیوع در کارمندان متاهل و دارای سنوات خدمت بیشتر، بیش از کارمندان مجرد و دارای سنوات خدمت کمتر، بود. همچنین مشخص شد که 8/12 درصد کارکنان دارای هوش هیجانی خیلی پایین، 8/21 درصد دارای هوش هیجانی پایین، 5/38 درصد دارای هوش هیجانی متوسط، 6/17 درصد دارای هوش هیجانی بالا و 2/9 درصد دارای هوش هیجانی خیلی بالا می باشند. بطور کلی می توان نتایج این پژوهش را بصورت زیر خلاصه کرد: جنسیت و میزان تحصیلات و وضعیت تاهل و نوع کار و سنوات خدمات در کارکنان بانک مسکن متغیرهای مهم و اثرگذار بر سلامت روان آنان می باشد. همچنین تعداد کارکنان بانک مسکن که دارای هوش هیجانی متوسط می باشند بیش از سایرین می باشد؛ به عبارت دیگر اکثر کارکنان دارای هوش هیجانی متوسط می باشند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، پرسشنامه سلامت عمومی، هوش هیجانی، کارکنان بانک مسکن
 • منیژه احیا کننده*، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی صفحه 29
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس برکاهش خستگی عاطفی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. طرح تحقیق از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن دانشگاه در سال 1387بودند. برای انجام پژوهش 40 نفر از کارکنان زن که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در مقیاس خستگی عاطفی نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای در جلسات مشاوره گروهی که به سبک نظریه سازگاری دیویس اداره می شد، شرکت کردند. جلسه پیگیری (یک ماه بعد) انجام شد. پس از اتمام جلسات و همچنین جلسه پیگیری مجددا پرسشنامه در مورد هر دو گروه اجرا شد. با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس یک راهه یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس موجب کاهش خستگی عاطفی کارکنان زن در دو مرحله پس آزمون و پیگیری می گردد.
  کلیدواژگان: مشاوره شغلی، سازگاری شغلی دیویس، خستگی عاطفی
 • محبوبه عارفی، کوروس فتحی واجارگاه، سعیده نساج صفحه 47
  در این پژوهش به بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از بعد دستیابی به اهداف و تعیین مطابقت روش های تدریس و ارزشیابی به کار گرفته شده با روش های پیشنهاد شده پرداخته شده است اثربخشی دوره های مذکور با استفاده از نظرسنجی و از طریق پرسشنامه 44 سوالی محقق ساخته مورد ارزیابی قرار میگیرد. جامعه مورد بررسی شامل 90 نفر از هنرآموزان (معلمان) درس کارآفرینی شاخه کاردانش می باشد که از میان این تعداد طبق جدول مورگان 73 نفر با استفاده از شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین از تعداد 13595 نفر هنرجوی (دانش آموز) سال سوم شاخه کاردانش در 6 رشته (هنر، کامپیوتر، عمران، خیاطی، اموراداری و الکترونیک) طبق جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 418 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اما در نهایت تعداد 49 پرسشنامه به دست آمده از جامعه هنرآموزان و 403 پرسشنامه به دست آمده از جامعه هنرجویان با استفاده از نرم افزار SPSS با آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل و آزمون ANOVA مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از بررسی نظرات هنرآموزان و هنرجویان حاکی از آن است که این برنامه درسی از بعد دستیابی به اهداف (افزایش اطلاعات و مهارت های کارآفرینی در هنرجویان) اثربخش عمل کرده است. همچنین اظهارات هنر آموزان در مورد روش های تدریس مورد استفاده نشان دهنده مطابقت این روش ها با روش های پیشنهاد شده می باشد، در حالیکه اظهارات هنرجوین نشان دهنده آن است که میانگین روش های تدریس مورد استفاده در کلاس کمتر از حداقل میانگینی است که برای آن در نظر گرفته شده است. هنر آموزان و هنرجویان در مورد روش های ارزیابی با روش پیشنهاد شده مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی کارآفرینی
 • حسین کشاورز افشار، ابواقاسم خوش کنش، مهدی خاص محمدی، زهرا جهان بخشی صفحه 73
  این پژوهش به منظور اثر بخشی برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می داد. روش نمونه گیری داوطلبانه بود و11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه کنترل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت شغلی دایلاس بود. این پژوهش یک طرح نیمه تجربی بود. در این پژوهش از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر در سطح 5% معنادار بوده است. همچنین برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی در سطح 05/0 باعث کاهش نمرات افراد در گروه آزمایش گردید وموجب تبدیل آن به هویت شغلی موفق گردید.
  کلیدواژگان: برنامه آماده سازی شغلی، هویت شغلی مغشوش، هویت شغلی موفق
 • شهناز محمدی*، علیرضا محمودنیا صفحه 91
  هدف این پژوهش بررسی پنج عامل اصلی شخصیت در رابطه با متغیرهای فرسودگی شغلی در میان مشاوران است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است جامعه آماری آن کلیه مشاوران مراکز مشاوره شهر تهران می باشد که از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده گردید. 100 آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب شدند ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه می باشد: آزمون شخصیت (NEO) به وسیله گاستا و مک کری (1992) و پرسشنامه فرسودگی شغلی که توسط مسلش و جکسون (1981) ساخته شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد ضریب همبستگی مثبت بین متغیر فرسودگی شغلی خستگی عاطفی و متغیر صفت شخصیتی روان رنجور خویی وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی منفی بین متغیر فرسودگی شغلی مسخ شخصیت و صفت شخصیتی سازگاری وجود دارد. یک ضریب همبستگی منفی بین متغیر فرسودگی شغلی عدم موفقیت فردی با صفت شخصیتی برون گرایی و صفت شخصیتی سازگاری وجود دارد. و یک ضریب همبستگی مثبت بین متغیر فرسودگی شغلی عدم موفقیت فردی با صفت شخصیتی روان رنجور خویی وجود دارد.
  کلیدواژگان: پنج عامل اصلی شخصیت، فرسودگی شغلی، مشاوران
 • فاطمه صادقیان*، محمدرضا عابدی، ایران باغبان صفحه 109
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش اجرا گردید. روش تحقیق، همبستگی و توصیفی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی می باشند که بر اساس نمونه گیری تصادفی120 نفر انتخاب و پرسشنامه ها اجرا گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، شامل پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران(1989)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1987) و فهرست توصیف شغلی اسمیت (1974) است. اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش همبستگی و آزموند t داده ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که: بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی رابطه ی معناداری وجود دارد(p<0.05). بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و شاخص های رضایت شغلی (ماهیت شغل، کیفیت سرپرستی، ارتباط با همکاران، فرصت های ترفیع، پرداخت ها و شرایط)، با توجه به جنسیت رابطه ی معناداری وجود دارد و فقط در موارد فرصت های ترفیع و رداخت ها رابطه ای را نشان نداد.
  کلیدواژگان: عزت نفس سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی
 • مصطفی جعفری*، علی جعفری، الدوز سادات ابوترابی صفحه 127
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تیپ های شغلی – شخصیتی با ترتیب تولد و جنسیت نوجوانان دبیرستانی، اجرا شد. به این منظور 380 نفر از نوجوانان دختر و پسر دبیرستان های منطقه یک تهران، که در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب شده و با آزمون های رغبت سنج شغلی- تحصیلی هالند و مشخصات دموگرافیک محقق ساخته، مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح پژوهش در مطالعه حاضر از نوع همبستگی و علی- مقایسه ای بوده و داده های بدست آمده از آن، با استفاده از آزمون های آماری فریدمن، کراسکال والیس و U مان ویتنی، در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در بعضی از تیپ ها، رابطه معناداری بین تیپ های شغلی- شخصیتی نوجوانان با ترتیب تولد آنها وجود داشت. بدین معنی که بعضی علایق و انتخاب های شغلی نوجوانان متاثر از ترتیب تولد و جایگاه آنها در خانواده است. همچنین نتایج مقایسه تیپ های شغلی- شخصیتی در نوجوانان دختر و پسر نشان داد که در تیپ های واقعیت گرایی، جستجوگرایی، هنری و متهورانه تفاوت معناداری در بین دو جنس وجود داشته، درحالیکه در تیپ های اجتماعی و قراردادی تفاوتی دیده نشد.
  کلیدواژگان: تیپ های شغلی - شخصیتی، ترتیب تولد، نوجوانان دختر و پسر
|
 • Ali Asghar Asgharnejad, Shahram Moradi, Saeedeh Zenoozian* Page 9
  The purpose of this study was to investigate the mental health and emotional intelligence of employees of Maskan Bank in Tehran; as well as investigation of relationship between employees mental health and their gender, job, position marriage situation, level of education and years of work. For this purpose, 384 persons from Tehran Maskan Bank were selectedby a systematic multi-clustral sampling. They completed 2 questionnaires: General Health Questionnaire and Emotional Intelligence Questionnaire. The data was analyzed using descriptive statistics and Phi test. The data indicated that mental illness among the subject to was 10/9 percent and it was higher for females. Prevalence of cashier employees was higher that manager employees. Married Employees with low education and more years of work had a higher level of mental illness. Of course, none of these findings were significant. Furthermore, 12/8 percent of the subject had very low emotional intelligence; and 21/8 were in very high level of emotional intelligence. 38/5 percent of them were in middle level of emotional intelligence,17/8 percent in high level, and 9/2 percent in low level. Results of this research indicated that gender, level of education, marriage situation, type of job and years of work have important effects on mental health of the employees. Also, most of the employees were in middle level of emotional intelligence.
  Keywords: mental health, general health, general health questionnaire, emotional intelligence, maskan bank employees
 • Manizheh Ehyakonandeh*, Abdollah Shafiabadi, Mansour Sodani Page 29
  The aim of this study is The analysis of the effectiveness of career counseling based on Dawis work adjustment in decreasing the emotional exhaustion of Islamic Azad University Female employees. The research method was experimental and the the participants were all female employees of the University in academic year 1387. To do the research,40 male employees gaining over 50 out of 100 works at Maslach Burnout Inventory(MBI) for emotional exhaustion were randomly selected and divided into two experimental and control groups.The experimental group participated in 8 group-counselling-sessions of 90 minutes based on Dawis work adjustment theory.The follow-up session was held one month later. To analay the data,the t-test of the independent groups as well as covariance analysis were utilized.The following result were achieved: Career counseling using Dawis work adjustment method decreas the effectiveness of emotional exhaustion of female employees at post-test and follow-up test.
  Keywords: career counseling, work adjustment of Dawis, emotional exhaustion
 • Mahbobe Arefi, Korush Fathi Vajargah Page 47
  The purpose of this research was evaluate the efficiency of the curriculum entrepreneurship in secondary school among the Thranian kar-danesh students and entrepreneurship teachers. One of the important goals in entrepreneurship education in schools is to persuade the students to work and participate in economic activities. This research involved 49teachers and 403 students in 6 courses by using stratified sampling. In this study, we use a questionnaire that included 44 questions, 35 of them were to measure two elements of the content (information and skills). The rest of the questions (8 questions) were to measure the adaptation of teaching and evaluating with suggestive methods. The results of statistics analysis (T-test one sample test and ANOVA test) showed that the program was successful in creating and increasing entrepreneurship information and skills.
  Keywords: curriculum, entrepreneur ship
 • Hossein Keshavarz Afshar, Abolghasem Khoshkonesh, Mehdi Khasmohamadi, Zahra Jahanbakhshi, M.A Page 73
  This research was done to examine the effectiveness of perpering occupational program by group method on occupational identity diffusion of female students. The Research population were female students in Allameh Tababtabei University. Method of sampling was voluntary, 11 sobjects were placed in experiment group and another 11 in control group. Instrument of research was Dellas Occupational Identity Questionnaire. Design of research was quasi experiment using posttest and pretest. The Results showed that perpering occupational program with group method on occupational identity diffusion of female students was significant at %5 level of female readiness program with group method for occupational identity diffusion students decreesd marks of experiment group, and led to success in occupational identity.
  Keywords: perpetrating occupational program diffusion occupational identity success occupational identity
 • Shahnaz Mohammadi*, Alireza Mahmmudnia Page 91
  The goal of Present the study was to examine the relationship between the five main personality factors and job burnout among counselors. One hundred were selected by random cluster sampling from Subjects active in counseling centers in Tehran. Descriptive and correlationalmethods were used. Two questionnaire were used to Evaluate the variables; including the Maslach Burnout Inventory by Maslach and Jackson (1981), and the NEO- Five factors Inventory (NEO- FFI) developed by Costa & Mc Crae (1992). The results showed that there was a positive correlation between emotional exhaustion and neuroticism. There was a negative correlation between depersonalization and agreeableness. There was a positive correlation between depersonalization and neuroticism. There were negative correlation between lack of personal accomplishment, extraversion and agreeableness. There was a positive correlation between lack of personal accomplishment and neuroticism.
  Keywords: Five main personality factor, Job burnout, counselors
 • Fatemeh Sadeghian*, Mohammad Reza Abedi Page 109
  The of this research was to study correlation of the organization-based self-esteem with organizational feedback and job satisfaction among Education employees. Research method was descriptive and correlational. the statistical population for this study includes all the education employees in Istahan. Out of the statistical population, 120 employees were randomly selected as the statistical sample. Measurement tools in research include organization-based self-esteem (Pierce, at el, 1989) and the Employee Commitment Scale (Allen & Meyer, 1990) and job description index (Smith, 1974). The SPSS13 saftware was used to analyed the data. The results of analysis showed that there is a significant correlation between organization-based self-esteem and organizational commitment (P<0/05), organization-based sefg-esteem and job satisfaction(P<0/05), and organization-based selfesteem and organizational commitment between the two groups of male & female employess (P<0/01), There is also a significant correlation between organization-based self-esteem and job satisfaction among male & female employees (P<0/05).
  Keywords: organization, based self, esteem, ofganizational commitment, job satisfaction
 • Mostafa Jafari*, Ali Jafari, Oldoz Sadat Abootorabi Page 127
  In this article, The aim was to study correlation between careerpersonality types and adolescents gender considering birth order. The Design of this research was correlational and causal- comparative Three handred eigty male and female student adolescents from Tehran schools were tested by Holland Interest Inventory, Data's was analyzed using Friedman, Cruskall vallis and U man wittny.Significant the results indicated that there was a correlation between careerpersonality types and birth order. Of their Position among siblings in the family hadan influence on their interests and choices. Also there was a significant different between male and female adolescents in career-personality types.
  Keywords: vocational, personality, birth order, male, female adolescents